Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016"

Transkript

1 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Denne veiledningen gir en kortfattet beskrivelse av o utarbeidelse av virksomhetsregnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) o veiledning ved regnskapsføring av periodiseringsposter etter 15. januar Virksomhetsregnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) er en del av virksomhetens årsregnskap. Krav og veiledning til årsregnskap finner du på DFØs nettsider Det presiseres at virksomhetene for årsavslutningen 2016 må følge rapporteringskrav og frister for rapportering til statsregnskapet, jf. rundskriv R-8/2016 Statsregnskapet for 2016 Årsavslutning og frister for innrapportering. Dette notatet omhandler kun virksomhetsregnskapet etter SRS. De statlige regnskapsstandardene (SRS) De 11 statlige regnskapsstandardene ble oppdatert i august 2015 med virkning fra 1. januar 2016, jf. rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet. Hovedendringer i de oppdaterte statlige regnskapsstandardene: Endringer i oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Bruttobudsjetterte virksomheter trenger ikke å utarbeide kontantstrømoppstilling. Inntektsføring av bevilgning følger prinsippet om motsatt sammenstilling også ved årets slutt. Du kan lese mer om alle endringene i de statlige regnskapsstandardene i notatet Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august Noen statlige virksomheter valgte å ta i bruk i de oppdaterte standardene allerede for årsregnskapet Fra 2016 benytter alle virksomhetene de oppdaterte standardene. Virksomhetsregnskap etter SRS Virksomhetsregnskap etter SRS består av resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling (for nettobudsjetterte virksomheter), omtale av regnskapsprinsipper og noter.

2 Side 2 Veiledningsmateriell for utarbeidelse av virksomhetsregnskap etter SRS finnes på DFØs nettsider, Her finner dere blant annet rapporteringsmal for årsregnskapet 2016 (Excelformat) slik som tidligere. I tillegg til resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noter er også oppstilling av bevilgningsrapportering med noter og oppstilling av artskontorapportering lagt inn. Det er utarbeidet to rapporteringsmaler, en som er tilpasset bruttobudsjetterte virksomheter og en som er tilpasset nettobudsjetterte virksomheter. Regnskapsprinsipper Mal for utarbeidelse av regnskapsprinsipper for virksomhetsregnskapet etter SRS finner dere på DFØs nettsider om SRS. Regnskapsprinsippene må tilpasses den enkelte virksomhet og redegjøre for faktisk benyttede regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper som er beskrevet i malen, men som ikke dekker de faktiske forhold i virksomheten, skal slettes. Dersom virksomheten i enkelte tilfeller benytter regnskapsprinsipper som avviker fra malen på grunn av virksomhetsspesifikke forhold, må faktisk anvendte regnskapsprinsipper beskrives. Det må opplyses om eventuelle avvik fra SRS. Resultat- og balanseoppstilling Det er gjort flere endringer i resultat- og balanseoppstillingen i forhold til tidligere år, jf. oppdatering av standardene. Det er blant annet satt inn et nytt avsnitt på gjeldssiden i balansen som benevnes statens kapital. Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Regnskapslinjer som ikke inneholder beløp kan slettes, men alle overskrifter må beholdes. Hva er nytt med motsatt sammenstilling? Motsatt sammenstilling innebærer at inntekt fra bevilgning, tilskudd og overføringer inntektsføres i takt med at aktivitetene utføres og kostnadene påløper. Tidligere skulle virksomhetene følge motsatt sammenstilling gjennom året, men inntektsføre hele bevilgningen ved årets slutt uavhengig av om hele bevilgningen var benyttet eller ikke. Etter oppdatert SRS 10 skal virksomhetene følge prinsippet om motsatt sammenstilling, også ved årets slutt. Dette betyr at resultatet knyttet til aktiviteter finansiert av inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer vil være tett opp mot null. Som en forenkling innebærer motsatt sammenstilling at virksomhetene kan sette inntekt fra bevilgning lik periodens kostnader knyttet til aktiviteter finansiert av bevilgningen. Motsatt sammenstilling benyttes også for inntekter fra tilskudd og overføringer. Mange virksomheter har transaksjonsbaserte inntekter i tillegg til inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer. Resultatet av aktiviteter finansiert av transaksjonsbaserte inntekter vil sjelden være nøyaktig null. Virksomhetene kan da velge å sette resultat av periodens aktiviteter lik null for mindre resultater, det er altså lov å «nullstille resultatet». Men det er også lov å vise et resultat. Virksomheter som har et betydelig resultat knyttet til transaksjonsbaserte inntekter bør vise et resultat. Nettobudsjetterte virksomheter For nettobudsjetterte virksomheter vil konsekvensen av å benytte motsatt sammenstilling også ved årets slutt være at mottatt bevilgning, tilskudd og overføringer som ikke er benyttet ennå, vil

3 fremkomme som kortsiktig gjeld på regnskapslinjen Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer. Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har gitt ytterligere presiseringer innenfor rammen av prinsippet om motsatt sammenstilling til sine underliggende virksomheter. Side 3 Sammenligningstall Tall fra virksomhetsregnskapet for år 2015 skal vises som sammenligningstall. I den grad fjorårstallene er endret som følge av feil og korrigeringer må det opplyses om dette. For nærmere veiledning, se SRS 1 punkt om sammenligningstall og konsistent presentasjon. Endringer i sammenligningstall kan omtales i noten for regnskapsprinsipper. For virksomheter som har utarbeidet åpningsbalanse per skal åpningsbalansetall vises i kolonnen for sammenligningstall. Datoen endres til Det er ikke krav om sammenligningstall for resultatregnskapet. Prinsippendringer i de oppdaterte statlige regnskapsstandardene Endring av regnskapsprinsipp er omtalt i SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil. I henhold til SRS 3 skal fjorårstallene omarbeides for å være sammenlignbare. Dersom det ikke er mulig å foreta omarbeidelse av sammenligningstall uten for store kostnader, og det heller ikke er vesentlig for forståelsen av virksomhetens økonomiske stilling, kan omarbeidelsen utelates. Det bør knyttes en kommentar til regnskapet enten om at sammenligningstallene er omarbeidet og hvorfor, eller ev. at de burde vært omarbeidet og hvorfor de ikke er det. Statens kapital Det er opprettet et nytt avsnitt på gjeldssiden i balansen som benevnes statens kapital. Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Sammenligningstallene må omarbeides, hvilket innebærer å flytte regnskapslinjene for tidligere ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler og avregninger til det nye avsnittet statens kapital. Motsatt sammenstilling Prinsippendringen knyttet til SRS 10 er at virksomhetene nå skal inntektsføre bevilgning og tilskudd og overføringer i henhold til prinsippet om motsatt sammenstilling også ved årets slutt. Tidligere skulle hele bevilgningen inntektsføres ved årets slutt, uavhengig av om den var benyttet eller ikke. For prinsippendringen knyttet til motsatt sammenstilling blir behandlingen litt ulik avhengig av om virksomheten er en bruttobudsjettert eller en nettobudsjettert virksomhet. Bruttobudsjetterte virksomheter I eksempelet nedenfor har vi vist de to alternativene. I alternativ 1 omarbeides sammenligningstallene. I alternativ 2 omarbeides sammenligningstallene ikke. Forskjellene fremkommer i dette forenklede eksempelet.

4 Årsregnskapet 2015: Inntektsført hele bevilgningen kr Forbrukt kr Årsregnskapet 2016: Mottatt bevilgning kr Forbrukt og inntektsført kr Side 4 Eksempel bruttobudsjettert virksomhet Alternativ 1 omarbeider sammenligningstall Alternativ 2 - ingen omarbeiding av sammenligningstall Resultatregnskap Inntekt fra bevilgninger Kostnader Avregning og disponering Balanse Avregnet med statskassen I eksempelet så inntektsførte virksomheten hele bevilgningen på kr 3 mill i 2015, selv om bare kr 2,9 mill var forbrukt. Dette fordi de i 2015 fulgte tidligere utgave av SRS 10 og skulle inntektsføre hele bevilgningen ved året slutt. Dette ga et resultat på kr som ble avregnet med statskassen. Vi ser at dette isolert sett ga null på balanselinjen for avregning med statskassen. Bakgrunnen for dette er at bruttobudsjetterte virksomheter ikke har fått bevilgningen innbetalt på bank, kun en trekkrettighet på konsernkontoen i Norges Bank som nullstilles ved årets slutt, og inngår i avregning med statskassen. Motpost til inntektsføring i kontogruppe 39, er i kontogruppe 19 (1991). Motposten til avregningen av årets resultat på konto 1999 går også mot samme regnskapslinje. Dette gir her null i Avregnet med statskassen. I 2016 tas oppdatert SRS 10 i bruk og virksomheten skal da bare inntektsføre forbrukt bevilgning. Vi ser i begge alternativer at for 2016 er kun benyttet bevilgning på kr inntektsført, selv om de har fått bevilgning på kr 3,3 mill. Prinsippendringen påvirker ikke balansen. Som en forenkling kan bruttobudsjetterte virksomheter unnlate å omarbeide sammenligningstallene i kolonnen for Virksomhetene bør vurdere å omarbeide sammenligningstallene dersom det gjelder vesentlige beløp og er viktig for fremstillingen av regnskapet. Nettobudsjetterte virksomheter I eksempelet nedenfor har vi vist de to alternativene. I alternativ 1 omarbeides sammenligningstallene. I alternativ 2 omarbeides sammenligningstallene ikke. Forskjellene fremkommer i dette forenklede eksempelet. Årsregnskapet 2015: Inntektsført hele bevilgningen på kr Forbrukt kr Utgående balanse på konto 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet er da kr Årsregnskapet 2016: Virksomheten har mottatt kr i bevilgning og forbrukt kr

5 Side 5 Eksempel nettobudsjettert virksomhet Alternativ 1 omarbeider sammenligningstall Alternativ 2 - ingen omarbeiding av sammenligningstall Resultatregnskap Inntekt fra bevilgninger Kostnader Avregning og disponering Balanse Bankinnskudd Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (konto 216) Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføring (konto 217) Virksomheten har i 2015 benyttet tidligere utgave av SRS 10 og inntektsført hele bevilgningen på kr 1 mill, selv om virksomheten kun har benyttet kr Det gir et overskudd i 2015 på kr , som avregnes mot konto 216 Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet. I 2016 tas oppdaterte standarder i bruk og prinsippet om motsatt sammenstilling gjelder også ved årsslutt. Virksomheten mottar kr 1 mill i bevilgning og forbruker kr 1,2 mill. Virksomhetene må vurdere om de skal omklassifisere noe av beløpet på konto 216 Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet til konto 217 Ikke inntektsført bevilgning. Hvis virksomheten velger å omklassifisere må prinsippendringen bokføres fra konto 216 til konto 217 i inneværende år. Forskjellen mellom konto 216 og konto 217 og tilhørende regnskapslinjer er at Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet allerede er gått over resultatet og disponert, mens det som skal stå på konto 217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer viser midler som er mottatt, men ikke forbrukt ennå og presenteres som en kortsiktig gjeld. I vurderingen må virksomheten legge vekt på vesentlighet. Virksomheten kan vurdere å flytte midler som er mottatt til konkrete oppgaver/prosjekter, men der oppgavene ikke er utført ennå og det er tydelig at disse midlene etter oppdatert SRS 10 ikke skulle vært inntektsført. Resterende generell avregning med statskassen anbefaler DFØ blir stående på konto 216 Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet. I alternativ 1 ser vi at virksomheten har valgt å omklassifisere kr til Ikke inntektsført bevilgning, mens blir stående igjen på Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet. Når vi omklassifiserer så endrer vi også sammenligningstallene for resultatregnskapet ved presentasjon av regnskapet. Det gjøres ingen posteringer i regnskapet for Vi ser av resultatet dersom vi ikke omklassifiserer at vi må gå med underskudd for å kunne benytte midlene som står på konto 216 Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet. Oppsummert: Virksomheten må vurdere å omklassifisere fra konto 216 til 217 ut fra vesentlighet. Vi anbefaler at virksomhetene kun omklassifiserer midler mottatt til konkrete oppgaver/prosjekter

6 Side 6 som ennå ikke er utført. Dersom virksomheten velger å omklassifisere, så må også sammenligningstallene i presentasjonen av resultatregnskapet endres. Kontantstrømoppstilling Fra regnskapsåret 2016 kan alle bruttobudsjetterte virksomheter unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling, fordi disse virksomhetene utarbeider en artskontorapportering som en del av årsregnskapet. Nettobudsjetterte virksomheter må fortsatt utarbeide kontantstrømoppstilling. Kontantstrømoppstillingen skal utarbeides etter den direkte modell, jf. SRS 2. Noter Det er anledning til å foreta endringer i den enkelte note for å øke detaljeringsgraden, som for eksempel i notene for andre driftskostnader, andre kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld. Noter som ikke benyttes kan slettes og nummereringen endres. Virksomhetene må utarbeide noter til vesentlige regnskapslinjer. Det er anledning til å utarbeide flere noter enn vist i malen. Notene nummereres fortløpende. Veiledning til utfylling av noter med større endringer Noten for driftsinntekter for bruttobudsjetterte virksomheter Nederst i noten for driftsinntekter er avsnittet Beregning av årets netto tilgang for bruttobudsjetterte virksomheter med inntektsbevilgninger fjernet og erstattet av avsnittet Grunnlag for inntektsføring av utgiftsbevilgning ved overgang til oppdaterte standarder. Alle bruttobudsjetterte virksomheter skal fylle ut dette avsnittet. Dette avsnittet gir tilleggsinformasjon om virksomhetens mottatte bevilgninger etter kontantprinsippet og hva som er virksomhetens maksimale grunnlag for inntektsføring av bevilgning. I kolonnen Utgiftsbevilgning (samlet tildeling) skal alle mottatte utgiftsbevilgninger vises. Samlet tildeling består av bevilgninger overført fra foregående budsjettår og årets bevilgninger, redusert for avgitte belastningsfullmakter. I kolonnen Inntektsbevilgninger vises eventuelle inntektsbevilgninger på samme linje som tilhørende utgiftsbevilgning. I kolonnen for Rapportert inntekt skal dere fylle ut beløpet som er rapportert som inntekt til statsregnskapet (S-rapport). I neste kolonne beregnes maksimalt grunnlag for inntektsføring av bevilgning. Ved beregning av maksimalt grunnlag for inntektsføring er utgiftsbevilgningen redusert med det laveste av beløpene i kolonnen for henholdsvis inntektsbevilgninger eller rapportert inntekt. Dette er informasjon i henhold til kontantprinsippet og er grensen for hva som maksimalt kan inntektsføres som inntekt fra bevilgning i virksomhetsregnskapet etter SRS. Se SRS 10 av august 2015 punkt 6 og 7. Den siste kolonnen i tabellen presenterer tall i henhold til periodiseringsprinsippet og skal vise hvor mye virksomheten har inntektsført som inntekt fra bevilgning i henhold til motsatt sammenstilling i virksomhetsregnskapet. Inntektsført bevilgning spesifiseres ikke per kapittel og post i denne kolonnen. Formålet er å vise tydelig at det er to ulike prinsipper, kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet. Tallet som fremkommer som inntektsført bevilgning etter periodiseringsprinsippet skal stemme med summen av konto 390 Inntekter fra bevilgning til

7 Side 7 ordinær drift, konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering og konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning. Dette tallet skal stemme med linjene merket med *** øverst i noten. Virksomheten kan ikke inntektsføre mer som inntekt fra bevilgning i virksomhetsregnskapet etter SRS enn tallet som fremkommer i summelinjen i kolonnen maksimalt beregnet grunnlag for inntektsføring. Dersom virksomheten har påløpte kostnader som overstiger dette beløpet, vil resultatregnskapet isolert sett vise et underskudd knyttet til aktiviteter finansiert av inntekt fra bevilgning. Noten for lønnskostnader Her er det satt inn en linje for lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler. Denne skal vises med minusfortegn. Flere statlige virksomheter balansefører utgifter vedrørende bruk av egne ansatte ved egenutvikling av programvare. Dette skal nå fremkomme på denne linjen i noten. All lønn vises på linjen lønninger, så trekkes det som balanseføres ut på den nye linjen lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler. Noten for andre driftskostnader Her er det satt inn et nytt avsnitt for å dekke kravene til noteopplysninger i SRS 13 Leieavtaler. Det skal gis en oversikt over årlige leiebeløp i henhold til leieavtaler, fordelt på leieavtaler med varighet over og under fem år. Noten for sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter) Her er nå hele balansen tatt med, også immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansieringen av disse. Notene som kun er aktuelle for nettobudsjetterte virksomheter Notene for virksomhetskapital, avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet og ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer er kun aktuelle for nettobudsjetterte virksomheter. Noten for virksomhetskapital er som tidligere. Tidligere note 15 er nå delt i to noter: Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet og Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer. Unntak fra de statlige regnskapsstandardene Ved eventuelle avvik fra de statlige regnskapsstandardene må virksomheten sende begrunnet unntakssøknad til DFØ via overordnet departement, jf. rundskriv R-114. Veiledning ved regnskapsføring av periodiseringsposter etter 15. januar I tillegg til ordinær innsendelse av S-rapport/likviditetsrapport skal virksomhetene utarbeide virksomhetsregnskapet etter de statlige regnskapsstandardene. De statlige regnskapsstandardene er basert på periodiseringsprinsippet. Dette innebærer blant annet at det gjøres avsetninger for påløpte kostnader og opptjente inntekter. Anleggsregistre må ajourføres og avskrivninger må beregnes og regnskapsføres.

8 Side 8 Formålet med et virksomhetsregnskap etter SRS er å gi et fullstendig kostnadsbilde. Virksomhetene kan derfor ha behov for å foreta periodiseringsposteringer i regnskapet i perioden etter 15. januar. Virksomhetene bør være mest mulig à jour med bokføringen per 15. januar Alle aktiviteter og forbruk som vedrører 2016 skal regnskapsføres i Etter 15. januar 2017 kan det ikke foretas føringer som påvirker eller endrer rapporteringen til statsregnskapet. Hvis man skal gjøre endringer på kontoer som inngår i rapporteringen til statsregnskapet (S-rapporten/likviditetsrapporten) etter 15. januar 2017, må den ordinære rutinen for dette benyttes, jf. R-8/2016. Som ved tidligere rapporteringer bør virksomheten benytte en egen bilagsserie, memorialbilag eller lignende, som kun benyttes til å føre periodiseringsposteringer. Regnskapssystemet må være satt opp slik at ingen posteringer i denne bilagsserien påvirker rapporteringen til statsregnskapet. Dette kan for eksempel ivaretas ved at bilagsserien ikke inkluderes ved genereringen av rapporteringen til statsregnskapet. Alle posteringer i denne bilagsserien vil følgelig være fullt ut sporbare og representere elementer i avstemmingen mellom rapporteringen til statsregnskapet og det periodiserte virksomhetsregnskapet. Alle posteringer må være dokumentert ved bilag og underdokumentasjon, som avstemminger og vurdering av avsetninger. En slik bilagsserie kan det posteres på frem til virksomhetsregnskapet er avlagt. Kontaktinformasjon Ved spørsmål om de statlige regnskapsstandardene (SRS) kan du kontakte Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring på e-postadressen

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Regnskapsdagen 2015 Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Seksjon for statlig regnskapsføring Peter Olgyai Vibeke A. Fladen Grethe H. Fredriksen Regnskapsdagen 2015 Om kurset Vi

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Dato 7. november 2014 Referanse Til Finansdepartementet Fra Direktoratet for økonomistyring Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Innledning DFØ har fått i oppgave av Finansdepartementet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Navn på høringsinstans: Norges idrettshøgskole Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Høringsspørsmål

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om nye SRS-er fra 1. januar 2 SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet Gevinst

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Svar på høringsspørsmål Statens innkrevingssentral

Svar på høringsspørsmål Statens innkrevingssentral Svar på høringsspørsmål Statens innkrevingssentral Innledende kommentar: SI har deltatt i DFØs referansegruppe for revidering av SRSene. Vi deler DFØs synspunkter slik de framkommer i høringsnotatet. Når

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 6. desember 2017 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Navn på høringsinstans: Høgskolen i Østfold Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Høringsspørsmål

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsrapport: Del VI - årsregnskap

Årsrapport: Del VI - årsregnskap Årsrapport: Del VI - årsregnskap 26. Oktober 2015 Peer J. Jæger Agenda Formål med årsrapporten Årsregnskapet, del VI Forberedelse Uttak av rapportene i Agresso Gjennomgang av rapporten Oppsummering 2 Formål

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning Departementene Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 14/5490 TS-pab 11.12.2014 Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

14/ /

14/ / Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5490 14/4895-13.03.2015 Høringsuttalelse om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk

Detaljer

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/6271-13.03.2015 Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010 www.sfso.no Innholdsfortegnelse SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Vedlegg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Fusjonsparter Følgende høgskoler er fusjonert med Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år

Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Eksempel standard kontoplan for statlige virksomheter - Overføring av balansekontoer til nytt år Dette eksempelet er ment til hjelp for virksomhetene ved implementering av nye krav til S-rapport. Fra 1.1.2014

Detaljer

Periodisert virksomhetsregnskap i staten

Periodisert virksomhetsregnskap i staten Denne veilederen er ikke oppdatert i henhold til SRS av august 215. Veileder Periodisert virksomhetsregnskap i staten basert på de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS)

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten INNHOLD 1. Innledning...2 2. Formålet med utprøvingen...2 3. Virkeområde...3 4. Forutsetninger for utprøvingen...3 5. Formålet med

Detaljer

Regionsseminarene høsten 2013

Regionsseminarene høsten 2013 Regionsseminarene høsten 2013 Årsoppgjørspakken for 2013 og endringer i økonomiregelverket Nye elementer i årsoppgjørspakken Økonomiregelverket endringer i bestemmelsene 2 Kunnskapsdepartementet Nye elementer

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsregnskap Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) 2013

Årsregnskap Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) 2013 Årsregnskap Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) 2013 Ledelseskommentarer Side 1 Resultatregnskap Side 2 Balanse eiendeler Side 3 Balanse virksomhetskapital og gjeld Side 4 Statsregnskapsrapportering

Detaljer