Nettobudsjett. Programområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettobudsjett. Programområde"

Transkript

1 Programområde Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 Nettobudsjett 2015 Nettobudsjett Politisk styring 4000 Utgifter til Fylkesting, utval og ordførar 12, Partistønad 4, Diverse råd og utval 1, Til disposisjon for utvala 4,175 Løns og prisvekst 0,541 BASIS 22,384 22,384 22,384 22,384 Hovudutval for opplæring 0,500 0,500 1,000 1,000 Styrking av toppidrettssatsing 0,750 0,750 0,750 0,750 Hovudutval for næring (kommunekanal) 0,850 1,650 2,700 2,700 Hovudutval for kultur 1,900 1,500 1,900 1,900 Innsparingskrav på sektorane 0,180-9,200-9,800 Avsett til lønsoppgjør 19,300 27,317 27,317 27,317 B.12 - Valutgifter 0,250 B.12 - Løyving til Krisesenteret B.12 - Fylkesjubileet ,800 B.12 - Grunnlovsjubileet ,000 Sum 46,484 55,281 47,101 46, Kontrollutval 4100 Kontrollutval og revisjon 4,217 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,129 BASIS 4,346 4,346 4,346 4,346 B.13 - Midlar til studietur 0,150 Sum 4,346 4,346 4,346 4, Administrasjon 4200 Administrasjon 100, Personalretta tiltak 5, Tillitsvalde og verneombod 3, Interne støtteeiningar 22,943 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 5,511 BASIS 137, , , ,438 Sum 137, , , , Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltnigna 4210 Bygg og eigedomsforvaltning 5, Bygg- og bilforsikring 2, Utleiebygg -0,657 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,309 BASIS 7,602 7,602 7,602 7,602 Sum 7,602 7,602 7,602 7, Administrasjonslokale 4300 Administrasjonslokale 5,784 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,155

2 BASIS 5,939 5,939 5,939 5,939 Sum 5,939 5,939 5,939 5, Tenester utanom ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde 4606 Diverse tilskot samferdsle 0,525 BASIS 0,525 0,525 0,525 0,525 B.13 - Stadt skipstunnel 0,250 B.13 - Sykkelbyavtale 0,150 0,150 0,150 Sum 0,925 0,675 0,675 0, Diverse fellesutgifter 4800 Juridisk honorar 1, Personalforsikringar 2, Folkehelsearbeid 4,750 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,065 BASIS 8,165 8,165 8,165 8,165 Sum 8,165 8,165 8,165 8, Skulelokale og internatbygg 5100 Utgifter til lokale 61, Vedlikehald og drift av skulebygg 36,854 Komp. For løns-, pris og pensjonsvekst 3,807 BASIS 102, , , ,639 B.13 - Trivselshagen IKS - auka driftsutgifter 0,900 0,500 0,500 0,500 Sum 103, , , , Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring 5150 Forvaltning og fellesutgifter 39, Fellesutgifter 3, Eleveksamen 1, Elev og lærlingeombod 0,775 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,357 BASIS 46,253 46,253 46,253 46,253 Sum 46,253 46,253 46,253 46, Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevar 5200 Pedagogisk leiing mv. 85, Pedagogiske fellesutgifter 9, Gjesteelevar 4, PC-ordninga 2,400 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,295 BASIS 102, , , ,738 B.11 - Auka satsing utvikling nytt mål/stategidok 0,150 0,150 B.12 -Auke i omstillingsmidlar 2,000 2,000 2,000 B.12 - Innsparingstitak org- og pers.utvikling -0,300-0,300 B.13 - Styrking av løyving til omstillingstiltak 1,000 B.13 - Midlar til utarbeiding av skulebruksplan 1,150 B.13 - Omdisponert til vaksenopplæring -0,500-0,500

3 B.13 - Kompetansehevingsmidlar 0,375 0,750 B.13 - omdisp frå 5202 til brønnteknikk -0,210-0,250 Sum 104, , , , Utdanningsprogramma 5210 Utdanningsprogramma 304, Gratis læremiddel 9, Jordbruksskulegardar 2,527 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 20,072 BASIS 336, , , ,393 B.11 - Nye grupper 0,709 B.12 - Redusert løyving til opplæringstilbodet -2,548-6,237-7,000-7,000 B.13 - Auka løyving til praksisopplæring 1,880 1,500 1,500 1,500 B.13 - Redusert løyving teneste ,300-0,140-0,140-0,140 B.13 - auka løyving til brønnteknikk 0,720 0,860 B.13 - omdisp frå 5211 til brønnteknikk -0,510-0,610 Sum 336, , , , Fagskule 5540 Fagskuleutdanning 20,834 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,833 BASIS 21,667 21,667 21,667 21,667 Sum 21,667 21,667 21,667 21, Landsliner 5590 Landsliner 2,455 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,789 BASIS 3,244 3,244 3,244 3,244 Sum 3,244 3,244 3,244 3, Tilpassa opplæring 5600 Tilpassa opplæring 65, PP-tenesta 10, Oppfølgingstenesta 6,596 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 2,885 BASIS 85,767 85,767 85,767 85,767 B.11 - Sommarskule 0,220 0,220 0,220 B.12 - Innsparingstiltak tilpassa opplæring -0,774-2,292-3,000-3,000 Sum 84,993 83,695 82,987 82, Fagopplæring i arbeidslivet 5700 Fagopplæringsnemda 0, Opplæring i bedrift 61, Fagprøver 8,090 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,389 BASIS 71,444 71,444 71,444 71,444 B.12 - Innsparingstiltak tilskot til lærebedrifter -0,273-0,691-0,800-0,800 Sum 71,171 70,753 70,644 70,644

4 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova 5810 Vaksenopplæring 2,971 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,190 BASIS 3,161 3,161 3,161 3,161 B.13 - Styrking av vaksenopplæring 1,000 Sum 3,161 4,161 3,161 3, Andre føremål 5900 Opplærin gi sos-/med.institusjonar 5, Privatisteksamen 0, Tilskot til elevorganisasjonar 0, Karriererettleiing 1,000 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,289 BASIS 7,744 7,744 7,744 7,744 Sum 7,744 7,744 7,744 7, Tannhelsetenesta fellesfunksjonar 6600 Fellesfunksjonar 7,664 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,010 BASIS 7,674 7,674 7,674 7,674 Sum 7,674 7,674 7,674 7, Tannhelsetenesta pasientbehandling 6650 Pasientbehandling 57,907 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 3,371 BASIS 61,278 61,278 61,278 61,278 B.13 - Innsparingstiltak - reduksjon av "barnefri"-tiltak -0,300-0,600-1,000-1,000 Sum 60,978 60,678 60,278 60, Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet 7000 Bedriftsretta satsingar 41, Kommunikasjonsteknologi 1, Bransjeretta satsingar 11, Kommuneretta næringsarbeid 27, Entreprenørskap 1, FoU og innovasjon 4, Kunnskapsintensiv og kreativ verksemd 1, Andre næringsområde 1,610 BASIS 90,790 90,790 90,790 90,790 B.13 - reduskjon i løyving - teneste ,000-2,000-2,000 B.13 - Auke i satsing på breiband - teneste ,795 2,625 4,000 B.11 - Reiselivstilbod Sognefjorden 1,000 0,800 B.11 - Auka tilskot til Fjord Norge 2,600 2,600 B.13 - Tilskot til Bratt Moro 0,800 0,800 B.13 - Tilskot til Kalvøya Fiskerihavn 2,670 2,670 2,670 B.11 - Tilskot VAKN 0,600 B.12 - Prosjekt - Bu i stryn 0,670 B.13 - Planleggingsmidalr - verdiskapingsplan 0,650 B.13 - Kontingent/konferanse Fjellregionsamarbeidet 0,100 Sum 97,880 97,455 94,085 94,790

5 715 Lokale og regionale planar og lokalt utviklingsarbeid 7151 Regionale planar 0, Lokalt utviklingsabeid og kommunale planar 12, Internasjonalt arbeid 0,660 BASIS 13,540 13,540 13,540 13,540 B.12 - Prosjekt Bulyst - Solund til ,375 0,375 0,375 B.12 - Prosjekt Bulyst - Preform 0,330 0,330 B.13 - Tilskot til Bygdeutviklingslaget Nye Bremanger 0,250 0,250 Sum 14,495 14,495 13,915 13, Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk 7163 Klima 2, Friluft, natur og kulturforvaltning 0,600 BASIS 2,600 2,600 2,600 2,600 B.11 - tilskot naturarven v/kommunekanalen 0,900 Sum 3,500 2,600 2,600 2, Bibliotek 7400 Bibliotek 6,049 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,222 BASIS 6,271 6,271 6,271 6,271 B.13 - Reduksjon i løyving til bokbåten -0,600-0,600-0,600 Sum 6,271 5,671 5,671 5, Kulturminnevern 7500 Kulturminnevern 5,564 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,389 BASIS 5,953 5,953 5,953 5,953 B.11 - Løyving til reg. og lok. kulturminneplanar 1,010 1,010 0,510 B.11 - Fylkessoge for Sogn og Fjordane 2,000 B.13 - Løyving til verdiskapingsprogram 0,300 0,300 0,300 0,300 Sum 9,263 7,263 6,763 6, Museum 7600 Museumsutvikling 14,627 BASIS 14,627 14,627 14,627 14,627 Sum 14,627 14,627 14,627 14, Kunstformidling 7710 Kunstformidling 4,718 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,218 BASIS 4,936 4,936 4,936 4,936 Sum 4,936 4,936 4,936 4, Kunstproduksjon 7720 Kunstproduksjon 14,171

6 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,146 BASIS 14,317 14,317 14,317 14,317 B.13 - Redusert løyving til Førdefestivalen - VRAK -0,100-0,100-0,100 B.13 - Redusert løyving til kunstproduksjon -0,300-0,300-0,300 Sum 14,317 13,917 13,917 13, Idrett 7750 Idrett 1,450 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,028 BASIS 1,478 1,478 1,478 1,478 Sum 1,478 1,478 1,478 1, Andre kulturaktiviteter 7900 Andre kulturaktiviteter 5,070 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,105 BASIS 5,175 5,175 5,175 5,175 B.12 - Løyving til fylkesjubileet 1,582 B.13 - Løyving til filmsatsing 0,300 0,300 B.13 - Løyving til utviklingsavtale Selje 0,100 0,100 0,100 0,100 B.13 - Løyving til stimulering av kunstnarleg aktivitet 0,200 0,100 B.13 - Løyving til Hafstad Indrettspark 5,000 2,500 2,500 2,500 B.11/B.13 - Kulturkort for ungdom 1,000 Sum 13,357 8,175 7,775 7, Fylkesvegar - nyanlegg, drift og vedlikehald 7201 Driftsmidlar overført til investering 177, Fylkesvegar - drift og vedlikehald (netto) 272, Fylkesvegar - uforutsette hendingar 15,000 Løns og prisvekst 11,900 BASIS 476, , , ,584 B.08 - Refusjon av rentekostn. - Naustbukttunnelen 1,000 B.11/B.12 - Endring i løyving til teneste , , , ,535 B.12 - Endring i løyving til teneste ,181-7,759-9,513-9,513 B.12 - Reduksjon i nivå på mva. refusjon fylkesvegar 0,200 0,200 0,200 B.13 - Endring i løyving til teneste ,360-5,130-13,312-19,601 B.13 - Auke i prisvekst i ,517 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 B.13 - Auke i løyving til tunnelvedlikehald 30,000 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 Sum 486, , , , Fylkesvegar - miljø og traffikktryggingstiltak 7210 FTU - administrasjon og tiltaksmidlar 1, FTU- trafikktrygingstiltak i kommunane 3,800 BASIS 5,000 5,000 5,000 5,000 B.12 Endring i løyving til teneste ,200 1,200 1,200 Sum 6,200 6,200 6,200 5, Bilruter

7 7300 Buss - kjøp av teneste 160, Buss - skuleskyss grunnskulen 35, Buss - skuleskyss vidaregåande skule 28, Ungdomstilbod 9, Diverse kollektiv 7,158 BASIS 241, , , ,068 B.10/B.12 - Satsing busstilbod i sentrumsområda 3,000 B.12 - Netto justering av ramma teneste ,587 7,239 7,662 7,662 B.12 - Løyving til KID-prosjektet 0,300 B.12 - Løyving til godsrute Bremanger 0,300 B.13 - Endringar i løyving til bussruter B.13 - Nye bussruter på nye samband 1,650 2,100 2,100 2,100 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke buss 3,000 B.13 - Kombirute Stad-Ålesund -0,500-0,900-0,900-0,900 B.13 - Standardheving bussanbod 0,336 0,336 1,145 B.13 - Insparingskrav - administrativ kostnad bussanbod -0,660-1,320-3,135 B.13 - Diverse småjusteringar 0,160 0,574-0,984-0,954 B.13 - Løyving til ruteinformasjon 0,075 B.13 - Løyvinga til Plan Skei rutebilstasjon 0,050 B.13 - Vedlikehald billettmaskin 2,000 2,000 B.13 - Nye billettmaskiner - kapitalkostnad 0,200 0,500 1,000 1,300 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,894 3,019 2,989 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,100 9,800 14,800 Sum 255, , , , Fylkesvegferjer 7310 Fylkesvegferjer 119,578 Løns og prisvekst 2,100 BASIS 121, , , ,678 B.12 - Ferjeavløysingmidlar overført til kap.utgifter -19,500-19,500-19,500 B.12 - Reduksjon i løyving -0,090-0,730-0,730-0,730 B.13 - Reduksjon i løyving -7,370-5,430-5,230-5,230 Auke i prisvekst ,500 Sum 114,718 96,018 96,218 96, Båtruter 7321 Båt - Skuleskyss/veglause grender 8, Båt - Ekspress og lokalruter 110, Båt- Diverse 4,175 BASIS 123, , , ,070 B.13 - Reduksjon i løyving Sognebåten -2,000 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke båt 2,400 4,840 7,340 B.13 - Godsbåt - forskyving eitt år 0,500 0,200 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,800-0,970-0,940 Sum 123, , , , Tilrettelagd transport 7331 Tilrettelagd transport 7,760 BASIS 7,760 7,760 7,760 7,760 B.13 - Auka løyving til serviceskyss 1,000 1,000 1,000 0,200

8 Sum 8,760 8,760 8,760 7,960

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 06.12.2016 Sak nr.: 16 / 296-29 Internt l.nr. 42175 / 16 Sak: 51 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato 31.05.2016 Kl. 09:00 12:00 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 296-23 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

B U D SJE TTRE G L E M E N T

B U D SJE TTRE G L E M E N T Budsjett 201 6 / Økonomiplan 201 6 2019 BUDSJETTREGLEMENT B U D SJE TTRE G L E M E N T 1. STRUKTUR OG SPESIFIK ASJON SGRAD 1.1 Budsjettet og økonomiplanen er utforma med ein kapitaldel - investeringar

Detaljer

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for plan og næring Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. 09:00 11:15

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for plan og næring Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. 09:00 11:15 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for plan og næring Firda, Fylkeshuset Møtedato 29.09.2015 Kl. 09:00 11:15 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Hilmar Høl Ap Arve Helle Ap Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 09:00 15:00

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 09:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Firda, Fylkeshuset Møtedato 25.11.2014 Kl. Kl 09:00 15:00 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8709-10 Internt l.nr. 51237/15 Sak: 31/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå finansutvalet låg det

Detaljer

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda (i mill. kr)

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda (i mill. kr) Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Trine Lise Sagmo - Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/8084-2 Budsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 Samferdsle Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle

Detaljer

MØTE B OK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare:

MØTE B OK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare: MØTE B OK Organ Hovudutval for samferdsle Møtestad Sygna Møtedato 29.09.2015 Kl. 09:00 14:15 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergeheim Sp Helen Hjertaas Ap Odd Atle

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare:

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare: Møtebok Hovudutval for samferdsle 29.09.2015 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna Møtedato 29.09.2015 Kl. 09:00 14:15 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades:

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Rekneskap 2014. www.sfj.no

Rekneskap 2014. www.sfj.no Rekneskap 2014 www.sfj.no Oversikt over innhald A. Hovudoversikter s. 3 Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1A Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1B Obligatorisk oversikt investering

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Hovudutval for opplæring

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Hovudutval for opplæring VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

6. Budsjetterte konsesjonskraftinntekter vert redusert med 1,800 mill. kr.

6. Budsjetterte konsesjonskraftinntekter vert redusert med 1,800 mill. kr. Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Stig Vattekar, Fylkesrådmannen Sak nr.: 14/5097-2 Tertialrapport 2/14 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet til å gje slik tilråding: Hovudutvalet rår fylkesutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato 25.11.2014. Kl. Kl 09:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato 25.11.2014. Kl. Kl 09:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for plan og næring Sygna, Fylkeshuset Møtedato 25.11.2014 Kl. Kl 09:00 13:45 Faste medlemer til stades: Hilmar Høl Ap Jorunn Eide Kirketeig Ap Arve Helle Ap Karen Marie

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/4443-1 Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE

Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE HØYRINGSFRIST: 22.04.2008 Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE INNLEIING Bakgrunn Som ein del av Kunnskapsløftet har fylkeskommunane fått

Detaljer

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 10 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/3913-1 Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020 - Næring og kultur Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

Møte i fylkestinget 9. og 10. desember 2014

Møte i fylkestinget 9. og 10. desember 2014 Side 1 av 1 Fylkesordføraren Medlemmane i fylkestinget Sakshandsamar: Marit Silje Årnes Husabø E-post: Marit.Silje.Arnes.Husabo@sfj.no Tlf.: 57 65 61 15 Vår ref. Sak nr.: 14/286-1 Gje alltid opp vår ref.

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet vedtok at skriv nr. 8, 9 og 10 i sak nr. 97/15 og sak nr. 99/15 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova 31, nr.

MØTEBOK. Fylkesutvalet vedtok at skriv nr. 8, 9 og 10 i sak nr. 97/15 og sak nr. 99/15 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova 31, nr. MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 30.09.2015 Kl. 14:00 17:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlem til stades: Til stades med møte-

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre.

Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre. Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre. POLITISK PROSESS Finansutvalet la den 13. november 2013

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

1. Hovudutvalet for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si skisse til konkretisering av budsjettet for 2017.

1. Hovudutvalet for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si skisse til konkretisering av budsjettet for 2017. Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 16/3925-3 Budsjett 2017 - sektorbudsjett for opplæring Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til å

Detaljer

Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 6307-4 Tertialrapport 2/2016 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

RE K N E SK AP 2015. www.s.no

RE K N E SK AP 2015. www.s.no RE K N E SK AP 2015 www.s.no Oversikt over innhald A. Revisjon Revisjonsmelding Stadfesting fullstendig rekneskap B. Hovudsikter Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1 A Obligatorisk oversikt drift

Detaljer

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 :

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 : MØTE BOK Organ Finansutvalet Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 28.09.2016 Kl. 11 : 0 0 12.30 Faste medlemer til stades: Jenny Følling, Sp Sigurd Reksnes, Sp Aleksander Øren Heen,

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Møteboka frå møtet i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1.

Møteboka frå møtet i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1. Side 1 av 16 Fylkesrådmannen Finansutvalet 2.11.2016 Fylkeshuset, møterom Sygna, kl. 10.00 Sakshandsamar: Astrid Lernes E-post: astrid.lernes@sfj.no Tlf.: 92022176 Vår ref. Sak nr.: 16/296-22 Gje alltid

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

I tillegg fekk fylkesrådmannen i oppgåve å: kome attende med framlegg til konkrete utgreiingsoppdrag for forvaltning og sektorovergripande oppgåver.

I tillegg fekk fylkesrådmannen i oppgåve å: kome attende med framlegg til konkrete utgreiingsoppdrag for forvaltning og sektorovergripande oppgåver. Side 1 av 10 Fylkesrådmannen Finansutvalet 25. februar 2015 Fylkeshuset, møterom Sygna kl. 10.00 Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf.: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.:

Detaljer

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD SIS Samarbeidsforum i Sunnfjord EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD Pressekonferanse i samband med at SIS presenterer ei fråsegn om skulestruktur i Sunnfjord til fylkesordførar

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

FØREORD. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre.

FØREORD. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre. Budsjett 2013/ Økonomiplan 2013-2016 FØREORD FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre. Politisk prosess Finansutvalet la den 07. november 2012

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Talbudsjett 1. november 2012 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE Side 1 av 1 Organ: Møtestad: MØTEINNKALLING HOVUDUTVAL FOR OPPLÆRING Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora (5. etg.) Møtedato: 23.09.2014 Tid: etter fylkestinget Medlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 23/14 14/3360 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 28/13

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 23/14 14/3360 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - oppfølging av vedtak i FT-sak 28/13 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: KONTROLLUTVALET Fylkeshuset, møterom Skåla MØTEINNKALLING Møtedato: 27.05.2014 Tid: 09:00-00:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast til

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. Kl 09:00 14:00

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato Kl. Kl 09:00 14:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for plan og næring Sygna, Fylkeshuset Møtedato 02.06.2015 Kl. Kl 09:00 14:00 Faste medlemer til stades: Hilmar Høl Ap Jorunn Eide Kirketeig Ap Arve Helle Ap Karen Marie

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger. Møtestad: Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger. Møtestad: Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger MØTEINNKALLING Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast til utvalssekretæren

Detaljer

Desisjon av møtebøkene i fylkesutvalet og hovudutvala

Desisjon av møtebøkene i fylkesutvalet og hovudutvala Sogn og Fjordane fylkeskommune Desisjon av møtebøkene i fylkesutvalet og hovudutvala Gjennomgang basert på stikkprøvekontroll av møtebøkene frå fylkesutvalet og hovudutvala 2014 Sekretariatet for kontrollutvalet

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010

Økonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet

Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Kristin Arnestad /Endre Høgalmen, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 16 / 3913-5 Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

SFJ Omstillingsarbeid i Sogn og Fjordane fylkeskommune Politikardag og hovudutvalsmøte. Fylkeshuset,

SFJ Omstillingsarbeid i Sogn og Fjordane fylkeskommune Politikardag og hovudutvalsmøte. Fylkeshuset, Omstillingsarbeid i Sogn og Fjordane fylkeskommune 2014-19 Politikardag og hovudutvalsmøte Fylkeshuset, 12.05.2016 Innleiing Økonomiplanarbeidet og omstillingsprosessen «SFJ 2019» Tore Eriksen 2 Vidaregåande

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken i fylkestinget 11.06.14 i FT-sak 4/14 Juni 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår)

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om kultur og informasjonsavdelinga Biblioteket Biblioteket skal vidareutviklast som lærings- og informasjonsarena Biblioteket skal

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå 1-3. Uprioritert på kvart enkelt nivå

Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå 1-3. Uprioritert på kvart enkelt nivå Hovudutval for samferdsle si prioritering på nivå -3. Uprioritert på kvart enkelt nivå Nivå Utgreiing Funksjon Tiltak Konsekvens Anslag Skuleruter Optimalisering skulerutene i samarbeid med kommunar og

Detaljer

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda ( i mill. kr):

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda ( i mill. kr): Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Trine Lise Sagmo Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16/4241-5 Budsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020 Samferdsle Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Årsrekneskap og årsrapport 2014

Årsrekneskap og årsrapport 2014 -Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen

Detaljer

Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Innleiing Fylkestinget vedtok 19.05.2015 å sende Planprogram for regional plan for kompetanse og arbeidskraft ut på høring.

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011 OPPLÆRING Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i 1000 kr Endring % 510 Skulelokale, forvaltning Brutto driftsutgifter 312 829 302 775-3,2 % Driftsinntekter -1 000-15 127 1412,7 % Netto driftsutgifter 311 829

Detaljer