Nettobudsjett. Programområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettobudsjett. Programområde"

Transkript

1 Programområde Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 Nettobudsjett 2015 Nettobudsjett Politisk styring 4000 Utgifter til Fylkesting, utval og ordførar 12, Partistønad 4, Diverse råd og utval 1, Til disposisjon for utvala 4,175 Løns og prisvekst 0,541 BASIS 22,384 22,384 22,384 22,384 Hovudutval for opplæring 0,500 0,500 1,000 1,000 Styrking av toppidrettssatsing 0,750 0,750 0,750 0,750 Hovudutval for næring (kommunekanal) 0,850 1,650 2,700 2,700 Hovudutval for kultur 1,900 1,500 1,900 1,900 Innsparingskrav på sektorane 0,180-9,200-9,800 Avsett til lønsoppgjør 19,300 27,317 27,317 27,317 B.12 - Valutgifter 0,250 B.12 - Løyving til Krisesenteret B.12 - Fylkesjubileet ,800 B.12 - Grunnlovsjubileet ,000 Sum 46,484 55,281 47,101 46, Kontrollutval 4100 Kontrollutval og revisjon 4,217 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,129 BASIS 4,346 4,346 4,346 4,346 B.13 - Midlar til studietur 0,150 Sum 4,346 4,346 4,346 4, Administrasjon 4200 Administrasjon 100, Personalretta tiltak 5, Tillitsvalde og verneombod 3, Interne støtteeiningar 22,943 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 5,511 BASIS 137, , , ,438 Sum 137, , , , Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltnigna 4210 Bygg og eigedomsforvaltning 5, Bygg- og bilforsikring 2, Utleiebygg -0,657 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,309 BASIS 7,602 7,602 7,602 7,602 Sum 7,602 7,602 7,602 7, Administrasjonslokale 4300 Administrasjonslokale 5,784 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,155

2 BASIS 5,939 5,939 5,939 5,939 Sum 5,939 5,939 5,939 5, Tenester utanom ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde 4606 Diverse tilskot samferdsle 0,525 BASIS 0,525 0,525 0,525 0,525 B.13 - Stadt skipstunnel 0,250 B.13 - Sykkelbyavtale 0,150 0,150 0,150 Sum 0,925 0,675 0,675 0, Diverse fellesutgifter 4800 Juridisk honorar 1, Personalforsikringar 2, Folkehelsearbeid 4,750 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,065 BASIS 8,165 8,165 8,165 8,165 Sum 8,165 8,165 8,165 8, Skulelokale og internatbygg 5100 Utgifter til lokale 61, Vedlikehald og drift av skulebygg 36,854 Komp. For løns-, pris og pensjonsvekst 3,807 BASIS 102, , , ,639 B.13 - Trivselshagen IKS - auka driftsutgifter 0,900 0,500 0,500 0,500 Sum 103, , , , Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring 5150 Forvaltning og fellesutgifter 39, Fellesutgifter 3, Eleveksamen 1, Elev og lærlingeombod 0,775 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,357 BASIS 46,253 46,253 46,253 46,253 Sum 46,253 46,253 46,253 46, Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevar 5200 Pedagogisk leiing mv. 85, Pedagogiske fellesutgifter 9, Gjesteelevar 4, PC-ordninga 2,400 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,295 BASIS 102, , , ,738 B.11 - Auka satsing utvikling nytt mål/stategidok 0,150 0,150 B.12 -Auke i omstillingsmidlar 2,000 2,000 2,000 B.12 - Innsparingstitak org- og pers.utvikling -0,300-0,300 B.13 - Styrking av løyving til omstillingstiltak 1,000 B.13 - Midlar til utarbeiding av skulebruksplan 1,150 B.13 - Omdisponert til vaksenopplæring -0,500-0,500

3 B.13 - Kompetansehevingsmidlar 0,375 0,750 B.13 - omdisp frå 5202 til brønnteknikk -0,210-0,250 Sum 104, , , , Utdanningsprogramma 5210 Utdanningsprogramma 304, Gratis læremiddel 9, Jordbruksskulegardar 2,527 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 20,072 BASIS 336, , , ,393 B.11 - Nye grupper 0,709 B.12 - Redusert løyving til opplæringstilbodet -2,548-6,237-7,000-7,000 B.13 - Auka løyving til praksisopplæring 1,880 1,500 1,500 1,500 B.13 - Redusert løyving teneste ,300-0,140-0,140-0,140 B.13 - auka løyving til brønnteknikk 0,720 0,860 B.13 - omdisp frå 5211 til brønnteknikk -0,510-0,610 Sum 336, , , , Fagskule 5540 Fagskuleutdanning 20,834 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,833 BASIS 21,667 21,667 21,667 21,667 Sum 21,667 21,667 21,667 21, Landsliner 5590 Landsliner 2,455 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,789 BASIS 3,244 3,244 3,244 3,244 Sum 3,244 3,244 3,244 3, Tilpassa opplæring 5600 Tilpassa opplæring 65, PP-tenesta 10, Oppfølgingstenesta 6,596 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 2,885 BASIS 85,767 85,767 85,767 85,767 B.11 - Sommarskule 0,220 0,220 0,220 B.12 - Innsparingstiltak tilpassa opplæring -0,774-2,292-3,000-3,000 Sum 84,993 83,695 82,987 82, Fagopplæring i arbeidslivet 5700 Fagopplæringsnemda 0, Opplæring i bedrift 61, Fagprøver 8,090 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,389 BASIS 71,444 71,444 71,444 71,444 B.12 - Innsparingstiltak tilskot til lærebedrifter -0,273-0,691-0,800-0,800 Sum 71,171 70,753 70,644 70,644

4 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova 5810 Vaksenopplæring 2,971 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,190 BASIS 3,161 3,161 3,161 3,161 B.13 - Styrking av vaksenopplæring 1,000 Sum 3,161 4,161 3,161 3, Andre føremål 5900 Opplærin gi sos-/med.institusjonar 5, Privatisteksamen 0, Tilskot til elevorganisasjonar 0, Karriererettleiing 1,000 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,289 BASIS 7,744 7,744 7,744 7,744 Sum 7,744 7,744 7,744 7, Tannhelsetenesta fellesfunksjonar 6600 Fellesfunksjonar 7,664 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,010 BASIS 7,674 7,674 7,674 7,674 Sum 7,674 7,674 7,674 7, Tannhelsetenesta pasientbehandling 6650 Pasientbehandling 57,907 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 3,371 BASIS 61,278 61,278 61,278 61,278 B.13 - Innsparingstiltak - reduksjon av "barnefri"-tiltak -0,300-0,600-1,000-1,000 Sum 60,978 60,678 60,278 60, Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet 7000 Bedriftsretta satsingar 41, Kommunikasjonsteknologi 1, Bransjeretta satsingar 11, Kommuneretta næringsarbeid 27, Entreprenørskap 1, FoU og innovasjon 4, Kunnskapsintensiv og kreativ verksemd 1, Andre næringsområde 1,610 BASIS 90,790 90,790 90,790 90,790 B.13 - reduskjon i løyving - teneste ,000-2,000-2,000 B.13 - Auke i satsing på breiband - teneste ,795 2,625 4,000 B.11 - Reiselivstilbod Sognefjorden 1,000 0,800 B.11 - Auka tilskot til Fjord Norge 2,600 2,600 B.13 - Tilskot til Bratt Moro 0,800 0,800 B.13 - Tilskot til Kalvøya Fiskerihavn 2,670 2,670 2,670 B.11 - Tilskot VAKN 0,600 B.12 - Prosjekt - Bu i stryn 0,670 B.13 - Planleggingsmidalr - verdiskapingsplan 0,650 B.13 - Kontingent/konferanse Fjellregionsamarbeidet 0,100 Sum 97,880 97,455 94,085 94,790

5 715 Lokale og regionale planar og lokalt utviklingsarbeid 7151 Regionale planar 0, Lokalt utviklingsabeid og kommunale planar 12, Internasjonalt arbeid 0,660 BASIS 13,540 13,540 13,540 13,540 B.12 - Prosjekt Bulyst - Solund til ,375 0,375 0,375 B.12 - Prosjekt Bulyst - Preform 0,330 0,330 B.13 - Tilskot til Bygdeutviklingslaget Nye Bremanger 0,250 0,250 Sum 14,495 14,495 13,915 13, Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk 7163 Klima 2, Friluft, natur og kulturforvaltning 0,600 BASIS 2,600 2,600 2,600 2,600 B.11 - tilskot naturarven v/kommunekanalen 0,900 Sum 3,500 2,600 2,600 2, Bibliotek 7400 Bibliotek 6,049 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,222 BASIS 6,271 6,271 6,271 6,271 B.13 - Reduksjon i løyving til bokbåten -0,600-0,600-0,600 Sum 6,271 5,671 5,671 5, Kulturminnevern 7500 Kulturminnevern 5,564 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,389 BASIS 5,953 5,953 5,953 5,953 B.11 - Løyving til reg. og lok. kulturminneplanar 1,010 1,010 0,510 B.11 - Fylkessoge for Sogn og Fjordane 2,000 B.13 - Løyving til verdiskapingsprogram 0,300 0,300 0,300 0,300 Sum 9,263 7,263 6,763 6, Museum 7600 Museumsutvikling 14,627 BASIS 14,627 14,627 14,627 14,627 Sum 14,627 14,627 14,627 14, Kunstformidling 7710 Kunstformidling 4,718 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,218 BASIS 4,936 4,936 4,936 4,936 Sum 4,936 4,936 4,936 4, Kunstproduksjon 7720 Kunstproduksjon 14,171

6 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,146 BASIS 14,317 14,317 14,317 14,317 B.13 - Redusert løyving til Førdefestivalen - VRAK -0,100-0,100-0,100 B.13 - Redusert løyving til kunstproduksjon -0,300-0,300-0,300 Sum 14,317 13,917 13,917 13, Idrett 7750 Idrett 1,450 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,028 BASIS 1,478 1,478 1,478 1,478 Sum 1,478 1,478 1,478 1, Andre kulturaktiviteter 7900 Andre kulturaktiviteter 5,070 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,105 BASIS 5,175 5,175 5,175 5,175 B.12 - Løyving til fylkesjubileet 1,582 B.13 - Løyving til filmsatsing 0,300 0,300 B.13 - Løyving til utviklingsavtale Selje 0,100 0,100 0,100 0,100 B.13 - Løyving til stimulering av kunstnarleg aktivitet 0,200 0,100 B.13 - Løyving til Hafstad Indrettspark 5,000 2,500 2,500 2,500 B.11/B.13 - Kulturkort for ungdom 1,000 Sum 13,357 8,175 7,775 7, Fylkesvegar - nyanlegg, drift og vedlikehald 7201 Driftsmidlar overført til investering 177, Fylkesvegar - drift og vedlikehald (netto) 272, Fylkesvegar - uforutsette hendingar 15,000 Løns og prisvekst 11,900 BASIS 476, , , ,584 B.08 - Refusjon av rentekostn. - Naustbukttunnelen 1,000 B.11/B.12 - Endring i løyving til teneste , , , ,535 B.12 - Endring i løyving til teneste ,181-7,759-9,513-9,513 B.12 - Reduksjon i nivå på mva. refusjon fylkesvegar 0,200 0,200 0,200 B.13 - Endring i løyving til teneste ,360-5,130-13,312-19,601 B.13 - Auke i prisvekst i ,517 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 B.13 - Auke i løyving til tunnelvedlikehald 30,000 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 Sum 486, , , , Fylkesvegar - miljø og traffikktryggingstiltak 7210 FTU - administrasjon og tiltaksmidlar 1, FTU- trafikktrygingstiltak i kommunane 3,800 BASIS 5,000 5,000 5,000 5,000 B.12 Endring i løyving til teneste ,200 1,200 1,200 Sum 6,200 6,200 6,200 5, Bilruter

7 7300 Buss - kjøp av teneste 160, Buss - skuleskyss grunnskulen 35, Buss - skuleskyss vidaregåande skule 28, Ungdomstilbod 9, Diverse kollektiv 7,158 BASIS 241, , , ,068 B.10/B.12 - Satsing busstilbod i sentrumsområda 3,000 B.12 - Netto justering av ramma teneste ,587 7,239 7,662 7,662 B.12 - Løyving til KID-prosjektet 0,300 B.12 - Løyving til godsrute Bremanger 0,300 B.13 - Endringar i løyving til bussruter B.13 - Nye bussruter på nye samband 1,650 2,100 2,100 2,100 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke buss 3,000 B.13 - Kombirute Stad-Ålesund -0,500-0,900-0,900-0,900 B.13 - Standardheving bussanbod 0,336 0,336 1,145 B.13 - Insparingskrav - administrativ kostnad bussanbod -0,660-1,320-3,135 B.13 - Diverse småjusteringar 0,160 0,574-0,984-0,954 B.13 - Løyving til ruteinformasjon 0,075 B.13 - Løyvinga til Plan Skei rutebilstasjon 0,050 B.13 - Vedlikehald billettmaskin 2,000 2,000 B.13 - Nye billettmaskiner - kapitalkostnad 0,200 0,500 1,000 1,300 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,894 3,019 2,989 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,100 9,800 14,800 Sum 255, , , , Fylkesvegferjer 7310 Fylkesvegferjer 119,578 Løns og prisvekst 2,100 BASIS 121, , , ,678 B.12 - Ferjeavløysingmidlar overført til kap.utgifter -19,500-19,500-19,500 B.12 - Reduksjon i løyving -0,090-0,730-0,730-0,730 B.13 - Reduksjon i løyving -7,370-5,430-5,230-5,230 Auke i prisvekst ,500 Sum 114,718 96,018 96,218 96, Båtruter 7321 Båt - Skuleskyss/veglause grender 8, Båt - Ekspress og lokalruter 110, Båt- Diverse 4,175 BASIS 123, , , ,070 B.13 - Reduksjon i løyving Sognebåten -2,000 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke båt 2,400 4,840 7,340 B.13 - Godsbåt - forskyving eitt år 0,500 0,200 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,800-0,970-0,940 Sum 123, , , , Tilrettelagd transport 7331 Tilrettelagd transport 7,760 BASIS 7,760 7,760 7,760 7,760 B.13 - Auka løyving til serviceskyss 1,000 1,000 1,000 0,200

8 Sum 8,760 8,760 8,760 7,960

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 296-23 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 09:00 15:00

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 09:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Firda, Fylkeshuset Møtedato 25.11.2014 Kl. Kl 09:00 15:00 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8709-10 Internt l.nr. 51237/15 Sak: 31/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå finansutvalet låg det

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare:

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare: Møtebok Hovudutval for samferdsle 29.09.2015 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna Møtedato 29.09.2015 Kl. 09:00 14:15 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades:

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rekneskap 2014. www.sfj.no

Rekneskap 2014. www.sfj.no Rekneskap 2014 www.sfj.no Oversikt over innhald A. Hovudoversikter s. 3 Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1A Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1B Obligatorisk oversikt investering

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato 25.11.2014. Kl. Kl 09:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for plan og næring. Møtedato 25.11.2014. Kl. Kl 09:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for plan og næring Sygna, Fylkeshuset Møtedato 25.11.2014 Kl. Kl 09:00 13:45 Faste medlemer til stades: Hilmar Høl Ap Jorunn Eide Kirketeig Ap Arve Helle Ap Karen Marie

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet vedtok at skriv nr. 8, 9 og 10 i sak nr. 97/15 og sak nr. 99/15 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova 31, nr.

MØTEBOK. Fylkesutvalet vedtok at skriv nr. 8, 9 og 10 i sak nr. 97/15 og sak nr. 99/15 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova 31, nr. MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 30.09.2015 Kl. 14:00 17:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlem til stades: Til stades med møte-

Detaljer

Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE

Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE HØYRINGSFRIST: 22.04.2008 Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE INNLEIING Bakgrunn Som ein del av Kunnskapsløftet har fylkeskommunane fått

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/4443-1 Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre.

Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre. Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 ligg med dette føre. POLITISK PROSESS Finansutvalet la den 13. november 2013

Detaljer

RE K N E SK AP 2015. www.s.no

RE K N E SK AP 2015. www.s.no RE K N E SK AP 2015 www.s.no Oversikt over innhald A. Revisjon Revisjonsmelding Stadfesting fullstendig rekneskap B. Hovudsikter Obligatorisk oversikt drift rekneskapsskjema 1 A Obligatorisk oversikt drift

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 :

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 : MØTE BOK Organ Finansutvalet Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 28.09.2016 Kl. 11 : 0 0 12.30 Faste medlemer til stades: Jenny Følling, Sp Sigurd Reksnes, Sp Aleksander Øren Heen,

Detaljer

Møteboka frå møtet i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1.

Møteboka frå møtet i finansutvalet vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1. Side 1 av 16 Fylkesrådmannen Finansutvalet 2.11.2016 Fylkeshuset, møterom Sygna, kl. 10.00 Sakshandsamar: Astrid Lernes E-post: astrid.lernes@sfj.no Tlf.: 92022176 Vår ref. Sak nr.: 16/296-22 Gje alltid

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD SIS Samarbeidsforum i Sunnfjord EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD Pressekonferanse i samband med at SIS presenterer ei fråsegn om skulestruktur i Sunnfjord til fylkesordførar

Detaljer

FØREORD. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre.

FØREORD. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre. Budsjett 2013/ Økonomiplan 2013-2016 FØREORD FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-16 ligg med dette føre. Politisk prosess Finansutvalet la den 07. november 2012

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Talbudsjett 1. november 2012 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE Side 1 av 1 Organ: Møtestad: MØTEINNKALLING HOVUDUTVAL FOR OPPLÆRING Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora (5. etg.) Møtedato: 23.09.2014 Tid: etter fylkestinget Medlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår)

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om kultur og informasjonsavdelinga Biblioteket Biblioteket skal vidareutviklast som lærings- og informasjonsarena Biblioteket skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger. Møtestad: Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger. Møtestad: Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: HOVUDUTVAL FOR KULTUR Fylkeshuset, Leikanger MØTEINNKALLING Møtedato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast til utvalssekretæren

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda ( i mill. kr):

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda ( i mill. kr): Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Trine Lise Sagmo Samferdsleavdelinga Sak nr.: 16/4241-5 Budsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020 Samferdsle Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Årsrekneskap og årsrapport 2014

Årsrekneskap og årsrapport 2014 -Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen

Detaljer

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011 OPPLÆRING Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i 1000 kr Endring % 510 Skulelokale, forvaltning Brutto driftsutgifter 312 829 302 775-3,2 % Driftsinntekter -1 000-15 127 1412,7 % Netto driftsutgifter 311 829

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

I dette arbeidsdokumentet vert dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet presentert.

I dette arbeidsdokumentet vert dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet presentert. Side 1 av 7 Fylkesrådmannen Finansutvalet 17.10.2016, kl. 17.00 Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, Førde Sakshandsamar: Astrid Lernes E-post: astrid.lernes@sfj.no Tlf.: 92022176 Vår ref. Sak nr.: 16/296-21

Detaljer

Oppfølgingsliste 5/2016

Oppfølgingsliste 5/2016 Oppfølgingsliste 5/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 14/15 FR Tryggleik og beredskap 25.3 Januar 2017 Vedtak:

Detaljer

Strategiar for næringsutvikling. Felles formannskapsmøte, regionalplan, Sogndal 30. september 2016

Strategiar for næringsutvikling. Felles formannskapsmøte, regionalplan, Sogndal 30. september 2016 Strategiar for næringsutvikling Felles formannskapsmøte, regionalplan, Sogndal 30. september 2016 Eit Europa i miniatyr? Relativ del verdiskaping, målt mot landsgjennomsnittet Hovudproblemstillingar Problemstillingar

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Saksprotokoll. Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren

Saksprotokoll. Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren Saksprotokoll Organ: Møtedato: 27.05.2014 Hovudutval for samferdsle Sak nr.: 14/2474-5 Internt l.nr. 16897/14 Sak: 29/14 Tittel: Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015-18 - Prioritering av oppgåver på samferdslesektoren

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2016

Oppfølgingsliste 3/2016 Oppfølgingsliste 3/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Budsjett 2016 plan og næring førebels prioriteringar innan sektoren : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2016 plan og næring førebels prioriteringar innan sektoren : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 10 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga og Stig Vattekar, Plan og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15 / 8703-1 Budsjett 2016 plan og næring førebels prioriteringar innan sektoren

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan Talbudsjett Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Forsidefoto: Carte Blanche med Thea Hjelmeland Fotograf: Helge Hansen / Montag Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan

Budsjett 2017 Økonomiplan Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 INNLEIING: Venstre legg med dette fram sitt forslag til budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Budsjettframlegget er basert på rådmannen sitt budsjettframlegg slik det

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

Audit & Advisory November 2009. Forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordalandsavtalen

Audit & Advisory November 2009. Forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordalandsavtalen Audit & Advisory November 2009 Forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordalandsavtalen 1. Innleiing... 2 2. Revisjonskriterium... 3 3. Data... 5 4. Vurderingar og tilrådingar... 8 Vedlegg

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019 www.sfj.no Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 ligg med dette føre. POLITISK

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

1. Framlegg til sektorbudsjettet for kultur i 2015 og skisse til budsjett i 2016 vert fordelt slik på tenestenivå:

1. Framlegg til sektorbudsjettet for kultur i 2015 og skisse til budsjett i 2016 vert fordelt slik på tenestenivå: Side 1 av 16 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Grøteide, Kulturavdelinga Sak nr.: 14/2413-7 Budsjett 2015 og 2016 - Kultur Fylkesdirektøren rår hovudutval for kultur til å gjere slikt vedtak: 1. Framlegg

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtestad: Møtedato: Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtestad: Møtedato: Tid: 10:00 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: FINANSUTVALET MØTEINNKALLING Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato: 02.11.2016 Tid: 10:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE FORMANNSKAPET

BREMANGER KOMMUNE FORMANNSKAPET BREMANGER KOMMUNE FORMANNSKAPET Møteinnkalling Møtedato: 12.05.2016 Møtestad: Rådhuset Møtetid: 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd på tlf. 57 79

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for kultur. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl. 09:

MØTEBOK. Hovudutval for kultur. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl. 09: MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for kultur Fylkeshuset, møterom Skåla Møtedato 02.06.2015 Kl. 09:00 11.30 Faste medlemer til stades: Nils Gjerland, SP, leiar Jan Olav Fretland, SV, nestleiar Anita Nybø,

Detaljer