Nettobudsjett. Programområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettobudsjett. Programområde"

Transkript

1 Programområde Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 Nettobudsjett 2015 Nettobudsjett Politisk styring 4000 Utgifter til Fylkesting, utval og ordførar 12, Partistønad 4, Diverse råd og utval 1, Til disposisjon for utvala 4,175 Løns og prisvekst 0,541 BASIS 22,384 22,384 22,384 22,384 Hovudutval for opplæring 0,500 0,500 1,000 1,000 Styrking av toppidrettssatsing 0,750 0,750 0,750 0,750 Hovudutval for næring (kommunekanal) 0,850 1,650 2,700 2,700 Hovudutval for kultur 1,900 1,500 1,900 1,900 Innsparingskrav på sektorane 0,180-9,200-9,800 Avsett til lønsoppgjør 19,300 27,317 27,317 27,317 B.12 - Valutgifter 0,250 B.12 - Løyving til Krisesenteret B.12 - Fylkesjubileet ,800 B.12 - Grunnlovsjubileet ,000 Sum 46,484 55,281 47,101 46, Kontrollutval 4100 Kontrollutval og revisjon 4,217 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,129 BASIS 4,346 4,346 4,346 4,346 B.13 - Midlar til studietur 0,150 Sum 4,346 4,346 4,346 4, Administrasjon 4200 Administrasjon 100, Personalretta tiltak 5, Tillitsvalde og verneombod 3, Interne støtteeiningar 22,943 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 5,511 BASIS 137, , , ,438 Sum 137, , , , Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltnigna 4210 Bygg og eigedomsforvaltning 5, Bygg- og bilforsikring 2, Utleiebygg -0,657 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,309 BASIS 7,602 7,602 7,602 7,602 Sum 7,602 7,602 7,602 7, Administrasjonslokale 4300 Administrasjonslokale 5,784 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,155

2 BASIS 5,939 5,939 5,939 5,939 Sum 5,939 5,939 5,939 5, Tenester utanom ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde 4606 Diverse tilskot samferdsle 0,525 BASIS 0,525 0,525 0,525 0,525 B.13 - Stadt skipstunnel 0,250 B.13 - Sykkelbyavtale 0,150 0,150 0,150 Sum 0,925 0,675 0,675 0, Diverse fellesutgifter 4800 Juridisk honorar 1, Personalforsikringar 2, Folkehelsearbeid 4,750 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,065 BASIS 8,165 8,165 8,165 8,165 Sum 8,165 8,165 8,165 8, Skulelokale og internatbygg 5100 Utgifter til lokale 61, Vedlikehald og drift av skulebygg 36,854 Komp. For løns-, pris og pensjonsvekst 3,807 BASIS 102, , , ,639 B.13 - Trivselshagen IKS - auka driftsutgifter 0,900 0,500 0,500 0,500 Sum 103, , , , Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring 5150 Forvaltning og fellesutgifter 39, Fellesutgifter 3, Eleveksamen 1, Elev og lærlingeombod 0,775 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,357 BASIS 46,253 46,253 46,253 46,253 Sum 46,253 46,253 46,253 46, Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevar 5200 Pedagogisk leiing mv. 85, Pedagogiske fellesutgifter 9, Gjesteelevar 4, PC-ordninga 2,400 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,295 BASIS 102, , , ,738 B.11 - Auka satsing utvikling nytt mål/stategidok 0,150 0,150 B.12 -Auke i omstillingsmidlar 2,000 2,000 2,000 B.12 - Innsparingstitak org- og pers.utvikling -0,300-0,300 B.13 - Styrking av løyving til omstillingstiltak 1,000 B.13 - Midlar til utarbeiding av skulebruksplan 1,150 B.13 - Omdisponert til vaksenopplæring -0,500-0,500

3 B.13 - Kompetansehevingsmidlar 0,375 0,750 B.13 - omdisp frå 5202 til brønnteknikk -0,210-0,250 Sum 104, , , , Utdanningsprogramma 5210 Utdanningsprogramma 304, Gratis læremiddel 9, Jordbruksskulegardar 2,527 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 20,072 BASIS 336, , , ,393 B.11 - Nye grupper 0,709 B.12 - Redusert løyving til opplæringstilbodet -2,548-6,237-7,000-7,000 B.13 - Auka løyving til praksisopplæring 1,880 1,500 1,500 1,500 B.13 - Redusert løyving teneste ,300-0,140-0,140-0,140 B.13 - auka løyving til brønnteknikk 0,720 0,860 B.13 - omdisp frå 5211 til brønnteknikk -0,510-0,610 Sum 336, , , , Fagskule 5540 Fagskuleutdanning 20,834 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,833 BASIS 21,667 21,667 21,667 21,667 Sum 21,667 21,667 21,667 21, Landsliner 5590 Landsliner 2,455 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,789 BASIS 3,244 3,244 3,244 3,244 Sum 3,244 3,244 3,244 3, Tilpassa opplæring 5600 Tilpassa opplæring 65, PP-tenesta 10, Oppfølgingstenesta 6,596 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 2,885 BASIS 85,767 85,767 85,767 85,767 B.11 - Sommarskule 0,220 0,220 0,220 B.12 - Innsparingstiltak tilpassa opplæring -0,774-2,292-3,000-3,000 Sum 84,993 83,695 82,987 82, Fagopplæring i arbeidslivet 5700 Fagopplæringsnemda 0, Opplæring i bedrift 61, Fagprøver 8,090 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,389 BASIS 71,444 71,444 71,444 71,444 B.12 - Innsparingstiltak tilskot til lærebedrifter -0,273-0,691-0,800-0,800 Sum 71,171 70,753 70,644 70,644

4 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova 5810 Vaksenopplæring 2,971 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,190 BASIS 3,161 3,161 3,161 3,161 B.13 - Styrking av vaksenopplæring 1,000 Sum 3,161 4,161 3,161 3, Andre føremål 5900 Opplærin gi sos-/med.institusjonar 5, Privatisteksamen 0, Tilskot til elevorganisasjonar 0, Karriererettleiing 1,000 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,289 BASIS 7,744 7,744 7,744 7,744 Sum 7,744 7,744 7,744 7, Tannhelsetenesta fellesfunksjonar 6600 Fellesfunksjonar 7,664 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,010 BASIS 7,674 7,674 7,674 7,674 Sum 7,674 7,674 7,674 7, Tannhelsetenesta pasientbehandling 6650 Pasientbehandling 57,907 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 3,371 BASIS 61,278 61,278 61,278 61,278 B.13 - Innsparingstiltak - reduksjon av "barnefri"-tiltak -0,300-0,600-1,000-1,000 Sum 60,978 60,678 60,278 60, Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet 7000 Bedriftsretta satsingar 41, Kommunikasjonsteknologi 1, Bransjeretta satsingar 11, Kommuneretta næringsarbeid 27, Entreprenørskap 1, FoU og innovasjon 4, Kunnskapsintensiv og kreativ verksemd 1, Andre næringsområde 1,610 BASIS 90,790 90,790 90,790 90,790 B.13 - reduskjon i løyving - teneste ,000-2,000-2,000 B.13 - Auke i satsing på breiband - teneste ,795 2,625 4,000 B.11 - Reiselivstilbod Sognefjorden 1,000 0,800 B.11 - Auka tilskot til Fjord Norge 2,600 2,600 B.13 - Tilskot til Bratt Moro 0,800 0,800 B.13 - Tilskot til Kalvøya Fiskerihavn 2,670 2,670 2,670 B.11 - Tilskot VAKN 0,600 B.12 - Prosjekt - Bu i stryn 0,670 B.13 - Planleggingsmidalr - verdiskapingsplan 0,650 B.13 - Kontingent/konferanse Fjellregionsamarbeidet 0,100 Sum 97,880 97,455 94,085 94,790

5 715 Lokale og regionale planar og lokalt utviklingsarbeid 7151 Regionale planar 0, Lokalt utviklingsabeid og kommunale planar 12, Internasjonalt arbeid 0,660 BASIS 13,540 13,540 13,540 13,540 B.12 - Prosjekt Bulyst - Solund til ,375 0,375 0,375 B.12 - Prosjekt Bulyst - Preform 0,330 0,330 B.13 - Tilskot til Bygdeutviklingslaget Nye Bremanger 0,250 0,250 Sum 14,495 14,495 13,915 13, Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk 7163 Klima 2, Friluft, natur og kulturforvaltning 0,600 BASIS 2,600 2,600 2,600 2,600 B.11 - tilskot naturarven v/kommunekanalen 0,900 Sum 3,500 2,600 2,600 2, Bibliotek 7400 Bibliotek 6,049 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,222 BASIS 6,271 6,271 6,271 6,271 B.13 - Reduksjon i løyving til bokbåten -0,600-0,600-0,600 Sum 6,271 5,671 5,671 5, Kulturminnevern 7500 Kulturminnevern 5,564 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,389 BASIS 5,953 5,953 5,953 5,953 B.11 - Løyving til reg. og lok. kulturminneplanar 1,010 1,010 0,510 B.11 - Fylkessoge for Sogn og Fjordane 2,000 B.13 - Løyving til verdiskapingsprogram 0,300 0,300 0,300 0,300 Sum 9,263 7,263 6,763 6, Museum 7600 Museumsutvikling 14,627 BASIS 14,627 14,627 14,627 14,627 Sum 14,627 14,627 14,627 14, Kunstformidling 7710 Kunstformidling 4,718 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,218 BASIS 4,936 4,936 4,936 4,936 Sum 4,936 4,936 4,936 4, Kunstproduksjon 7720 Kunstproduksjon 14,171

6 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,146 BASIS 14,317 14,317 14,317 14,317 B.13 - Redusert løyving til Førdefestivalen - VRAK -0,100-0,100-0,100 B.13 - Redusert løyving til kunstproduksjon -0,300-0,300-0,300 Sum 14,317 13,917 13,917 13, Idrett 7750 Idrett 1,450 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,028 BASIS 1,478 1,478 1,478 1,478 Sum 1,478 1,478 1,478 1, Andre kulturaktiviteter 7900 Andre kulturaktiviteter 5,070 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,105 BASIS 5,175 5,175 5,175 5,175 B.12 - Løyving til fylkesjubileet 1,582 B.13 - Løyving til filmsatsing 0,300 0,300 B.13 - Løyving til utviklingsavtale Selje 0,100 0,100 0,100 0,100 B.13 - Løyving til stimulering av kunstnarleg aktivitet 0,200 0,100 B.13 - Løyving til Hafstad Indrettspark 5,000 2,500 2,500 2,500 B.11/B.13 - Kulturkort for ungdom 1,000 Sum 13,357 8,175 7,775 7, Fylkesvegar - nyanlegg, drift og vedlikehald 7201 Driftsmidlar overført til investering 177, Fylkesvegar - drift og vedlikehald (netto) 272, Fylkesvegar - uforutsette hendingar 15,000 Løns og prisvekst 11,900 BASIS 476, , , ,584 B.08 - Refusjon av rentekostn. - Naustbukttunnelen 1,000 B.11/B.12 - Endring i løyving til teneste , , , ,535 B.12 - Endring i løyving til teneste ,181-7,759-9,513-9,513 B.12 - Reduksjon i nivå på mva. refusjon fylkesvegar 0,200 0,200 0,200 B.13 - Endring i løyving til teneste ,360-5,130-13,312-19,601 B.13 - Auke i prisvekst i ,517 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 B.13 - Auke i løyving til tunnelvedlikehald 30,000 B.13 - Reduksjon i løyving til overført ,000 Sum 486, , , , Fylkesvegar - miljø og traffikktryggingstiltak 7210 FTU - administrasjon og tiltaksmidlar 1, FTU- trafikktrygingstiltak i kommunane 3,800 BASIS 5,000 5,000 5,000 5,000 B.12 Endring i løyving til teneste ,200 1,200 1,200 Sum 6,200 6,200 6,200 5, Bilruter

7 7300 Buss - kjøp av teneste 160, Buss - skuleskyss grunnskulen 35, Buss - skuleskyss vidaregåande skule 28, Ungdomstilbod 9, Diverse kollektiv 7,158 BASIS 241, , , ,068 B.10/B.12 - Satsing busstilbod i sentrumsområda 3,000 B.12 - Netto justering av ramma teneste ,587 7,239 7,662 7,662 B.12 - Løyving til KID-prosjektet 0,300 B.12 - Løyving til godsrute Bremanger 0,300 B.13 - Endringar i løyving til bussruter B.13 - Nye bussruter på nye samband 1,650 2,100 2,100 2,100 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke buss 3,000 B.13 - Kombirute Stad-Ålesund -0,500-0,900-0,900-0,900 B.13 - Standardheving bussanbod 0,336 0,336 1,145 B.13 - Insparingskrav - administrativ kostnad bussanbod -0,660-1,320-3,135 B.13 - Diverse småjusteringar 0,160 0,574-0,984-0,954 B.13 - Løyving til ruteinformasjon 0,075 B.13 - Løyvinga til Plan Skei rutebilstasjon 0,050 B.13 - Vedlikehald billettmaskin 2,000 2,000 B.13 - Nye billettmaskiner - kapitalkostnad 0,200 0,500 1,000 1,300 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,894 3,019 2,989 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,100 9,800 14,800 Sum 255, , , , Fylkesvegferjer 7310 Fylkesvegferjer 119,578 Løns og prisvekst 2,100 BASIS 121, , , ,678 B.12 - Ferjeavløysingmidlar overført til kap.utgifter -19,500-19,500-19,500 B.12 - Reduksjon i løyving -0,090-0,730-0,730-0,730 B.13 - Reduksjon i løyving -7,370-5,430-5,230-5,230 Auke i prisvekst ,500 Sum 114,718 96,018 96,218 96, Båtruter 7321 Båt - Skuleskyss/veglause grender 8, Båt - Ekspress og lokalruter 110, Båt- Diverse 4,175 BASIS 123, , , ,070 B.13 - Reduksjon i løyving Sognebåten -2,000 B.13 - Ekstraordinær kostnadsauke båt 2,400 4,840 7,340 B.13 - Godsbåt - forskyving eitt år 0,500 0,200 B.13 - Endringar i løyving til teneste ,800-0,970-0,940 Sum 123, , , , Tilrettelagd transport 7331 Tilrettelagd transport 7,760 BASIS 7,760 7,760 7,760 7,760 B.13 - Auka løyving til serviceskyss 1,000 1,000 1,000 0,200

8 Sum 8,760 8,760 8,760 7,960

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer