Budsjett Økonomiplan Talbudsjett 1. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Talbudsjett 1. november 2012

2

3 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag (1. november 2012). For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). For skolane er det ein rapport som viser sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto pr. skole.

4

5 INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning) Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Fagskole Landslinjer Spesialundervisning Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 720 Fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Skolebudsjett 611 Os gymnas Fana gymnas Voss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole Tanks vg. skole U. Pihl vg. skole Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Bergens Handelsgym Bømlo vg. skule Osterøy vg. skule Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna vg. skule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Austrheim vg. skule Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Fusa vg. skule Sotra vg. skule Os vg. skule Fyllingsdalen vg. skole Austevoll vg. skule Voss husflidsskule Fitjar vg. skule Rogne vg. skule Bjørgvin vg. skole Bg. maritime vg. skole Lønborg vg. skole Hjeltnes vg. skule Stend vg. skole Voss jordbruksskule Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule

6 Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Tilskot til opposisjonsgrupper Val Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Administrasjon Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Økonomidirektøren Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Velferdsbygg Organisasjonsdirektør Leiarskapsutvikling Organisasjonsutvikling Personalseksjonen Kantinebidrag Tillitsvalde Velferd tilsette HAMU Personalopplæring Aktiv kvardag Info- og servicesenter IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Informasjonsseksjonen Administrasjonsseksjonen Regionaldirektør Samferdselsavdelinga Kultur og idrettsavdelinga Fylkestannlegen adm Opplæringsavdelinga stab Opplæringsavd. adm.seksjonen Senter for utd. og yrkesrådgjeving Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Kartlegging av bygningsmassen Forsikring bygningar Administrasjonslokale Administrasjonslokale Amortisering av tidlegare års premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Fylkeseldreråd Rådet for menneske med nedsett funksj.evne Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Kriseberedskap Retrettstillingar Attføring og omstilling Personalforsikring Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon investeringar Bygningsforsikring Tilbakebetaling av underskot skular Skolelokale og internatbygningar Utstyr v.g. skolar Nye kl.tilbod ombygg/utst Utstyr skolane investering Felleskostnader vgs Vedlikehald vg. skular Driftsleiartenesta Innbo / løsøreforsikring Fellesutgifter og støttefunksjonar Inntak Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Opplæringsavdelinga skole Pedagogisk seksjon Kurs - IST Fagleg ped. verksemd Digital skole Auke i læretimetalet Gjesteelevar Skoleportalen Overtal/omplasseringar Reguleringskonto Justering i klassetilbodet Gratis læremidlar Skolebibliotek Fagskole Fagskoleadministrasjon Fagskole Spesialundervisning Spesialpedagogiske tenester Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Døvetolkar Ekstra språkopplæring OT/PPT Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Opplæring bedrift Fagprøvar Y-nemnda Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Tiltak lærlingopplæring Vaksenopplæring etter opplæringslova Realkompetanse Realkompetanse Andre undervisningsføremål Eksamenskontor Krim.omsorg koordinering Internasjonalisering Felleseksamen Sos.ped. tilbod Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Samarbeid skule/næringsliv Skulehelseteneste

7 Åsane vgs. fengselsundervisning Åsane vgs. Bjørgvin fengsel Åsane vgs. Fossane Manger folkehøgskule Tannhelsetenesta Teknikarar/utstyr Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Kompetansesenter Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Regionalt utviklingsprogram KRD midl Regionalt utviklingsprogram fylkesmidl Landbruk Næringsretta utviklingstiltak Til rådvelde næringsføremål Drift innovasjonstiltak Prosjekt med førebels driftstilskot Clean North Sea Shipping Breiband for alle i Hordaland VRI Finansieringsbistand overfor næringslivet Næringsseksjonen drift Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Voss - utleigebustader Div. utl. objekt Valen og Handeland gard Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Fellesutgifter Regionalavdelinga Planseksjonen drift Planseksjonen prosjekt Partnarskap kommune og tettstad LivOGlyst LUK-KRD Klima- og naturressursseksjonen Klimaplan for Hordaland Vassregion Skjelsandkonsesjonar Internasjonal seksjon - drift Internasjonal seksjon - prosjekt Leonardo Ung i Europa Nordsjøprogrammet Utviklingsseksjonen drift Regional planstrategi Folkehelsearbeid Vestlandsrådet Regionalt forskingsfond Konsesjonskraftmidlar Hardangerbrua Friluftsliv og miljø Miljø Tilskotsmidlar jakt og fiske Friluftsføremål Fylkesvegar Vedlikehald fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Innfartsparkering Bilruter Strategi- og handlingsplan Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss grunnskole Skoleskyss vg. skole Skyss Skyss - generell drift Bilruter Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar / terminalar Sjåførfasilitetar Fylkesvegferjer Fylkesvegferjer Båtruter Tilskot båtruter Båtterminalar Transportordning for funksjonshemma Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Bybanen Leigde eigedomar bybanen Bibliotek Fylkesbibliotek Bokbåten Bibliotekprosjekt Kulturminnevern Administrasjon kulturminnevern Byggeverksemd Prosjekt/oppdrag Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Museer Museer med statstilskot Kunstformidling Adm. Kunst- og kulturformidling Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Fylkesturnear skulekonsertar Idrett Administrasjon idrett Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Andre kulturaktivitetar Fylkesarkiv Lokalhistorisk rettleiingsteneste Kulturnett Tilskot kulturhusmidlar Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Tilskot innvandrarorganisasjonar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet

8 Kulturelt utviklingsprogram Kulturbygg med regionale funksjonar Skatt Skatt Rammetilskot Rammetilskot Renter/utbytte og lån Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

9 Hovudoversikter

10

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemdutgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar 678 Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

15 DRIFTSBUDSJETT Kostra-funksjon

16

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Politisk styring Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter -535 Netto , Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,9 Netto , Administrasjon Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,3 Netto , Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto , Administrasjonslokaler Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,4 Netto , Årets premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidligere års Driftsutgifter ,9 Netto , Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,7 Momsrefusjon: ,3 Netto , Skolelokaler Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,0 Netto , Skoleforvaltning Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,0 Netto , Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,7 Netto ,7 15

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Studiespesialisering Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Elektrofag Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto , Design og håndverksfag Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Restaurant- og matfag Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Idrettsfag Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Teknikk og industriell produks Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto , Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Naturbruk Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,5 Netto ,3 16

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Service og samferdsel Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Allmennfaglige studieretninger Driftsutgifter 59 Driftsinntekter -5 Netto Yrkesfaglige studieretninger ( Driftsutgifter 851 Driftsinntekter Netto Fagskole Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,2 Netto , Landslinje Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto , Spes.underv.og særs.tilp.oppl Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,4 Netto , Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto , Voksenopplæring etter oppl.lov Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,9 Netto , Andre undervisningsformål Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,7 Netto , Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,5 Netto , Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,9 Netto ,1 17

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,5 Netto , Fin.bistand overfor næringsliv Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter -489 Netto , Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,8 Netto , Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,8 Netto , Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,1 Netto , Fylkesveier/nyanlegg,drift,ved Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,0 Netto , Fylkesveier/miljø- traf.sikker Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Bilruter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,7 Netto , Fylkesveiferjer Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,2 Netto , Båtruter Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,7 Netto , Transport for funksjonshemmede Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto ,2 18

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Sporveier og forstadsbaner Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,4 Netto , Bibliotek Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Kulturminnevern Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,9 Netto , Museer Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter -973 Netto , Kunstformidling Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto , Idrett Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,7 Netto , Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,6 Netto , Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter ,7 Netto , Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter ,7 Netto , Motpost avskrivninger Driftsinntekter Netto Renter/utbytte og lån Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,9 Netto , Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto ,4 19

22 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Årets regnskapsm.merforbruk/mi Driftsutgifter Netto

23 Skolebudsjett

24

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 612 Fana gymnas Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 614 Voss gymnas Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,3 % 615 Øystese gymnas Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 617 Tertnes vgs. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,8 % 618 Tanks videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter -923 Netto ,8 % 619 U. Pihl videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 620 Langhaugen videregående skole Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,2 % 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 622 Bergen Handelsgymnasium Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 623 Bømlo vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 625 Osterøy vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,2 % 23

26 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 626 Sandsli videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 628 Odda vidaregåande skule Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,9 % 630 Kvinnherad vidaregåande skule Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 631 Rubbestadnes vgs. Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 632 Voss vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % 633 Slåtthaug videregående skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 634 Knarvik vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,3 % 635 Norheimsund vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % 636 Laksevåg videregående skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 637 Arna vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 638 Åsane videregående skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 639 Årstad videregående skole Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 24

27 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 641 Austrheim vidaregåande skule Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 642 Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 643 Askøy videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 644 Fusa vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 645 Sotra vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 646 Os vidaregåande skule Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,3 % 647 Fyllingsdalen videregående sko Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 648 Austevoll vgs. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,6 % 650 Voss Husflidsskule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,0 % 652 Fitjar vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,2 % 653 Rogne vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 654 Bjørgvin videregående skole Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,0 % 25

28 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 655 Bergen maritime videregående s Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 656 Lønborg videregående skole Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % 657 Hjeltnes vgs. Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 658 Stend Vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 659 Voss Jordbruksskule Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 660 Etne vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter Netto ,0 % 661 Olsvikåsen videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 663 Nordahl Grieg vgs. Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 664 Garnes vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 665 Stord vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 26

29 Kostra-funksjon / Ansvarsstad

30

31 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 400 Politisk styring Fylkesting Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Fylkesutval/adm.utv. Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Ymse møter, utval og råd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kultur og ressursutvalet Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Opplæring og helseutvalet Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Samferdselsutvalet Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Frikjøp av repr. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Stønad pol.parti Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Tilskot til opposisjonsgrupper Driftsutgifter 600 Netto Val Driftsutgifter Netto Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvale Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7 % Kontrollutval Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Ekstern revisor Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 420 Administrasjon Fylkesrådmann Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Fellesutgifter Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 29

32 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Økonomidirektør Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Budsjett Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Fylkeskassen Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Innkjøp Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,8 % Velferdsbygg Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Organisasjonsavd. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Leiarskapsutvikling Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Organisasjonsutvikling Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Personal Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Kantinebidrag Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tillitsvalde Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Velferd tilsette Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % HAMU Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Personaloppl. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Aktiv kvardag Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Informasjons- og servicesenter Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % 30

33 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring IT-seksjonen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Felles IT-utg. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % HMT-seksjonen Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Informasjonsseksjonen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Administrasjonsseksjonen Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Regionalavd. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Samferdselsavd. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,7 % Kultur- og idrettsavd. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tannhelseavd. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,6 % Opplæringsavd. Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9 % Oppl.avd - Adm.seksjonen Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,6 % Senter for utdanning og yrkesr Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,3 % 421 Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,2 % Kartlegging av bygningsmassen Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 31

34 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Forsikring bygningar Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 430 Administrasjonslokaler Administrasjonslokale Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,0 % 471 Amortisering av tidligere års Amortisering av tidlegare års Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 480 Diverse Fellesutgifter Fylkeseldreråd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Fylkesrådet for funksj.hemma Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ymse utg. v/f.rådm. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ymse tilskot Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Kriseberedskap Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Retrettstill. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Attfør. og omstilling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Personalforsikring Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Lønsavsetjing Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Tilleggsløyv. FUV Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Momskomp. Inv. Momsrefusjon: ,3 % Netto ,3 % Bygn.forsikring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 32

35 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Tilbakebet. av undersk. frå sk Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 510 Skolelokaler Utstyr vg.skolar Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Nye kl. tilbod omby.-utstyr Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Utstyr skolane - investering Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Felleskostnader vgs. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Driftsleiartenesta Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3 % Innbo/løsøreforsikr. (skole) Driftsutgifter ,7 % 515 Skoleforvaltning Netto ,7 % Inntak Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % 520 Pedag.ledelse, fellesutg og gj Oppl.avd skole Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,9 % Pedagogisk seksjon Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % Kurs - IST Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Ped.ledelse Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 33

36 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Digital skole Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6 % Auke i læretimetalet Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Gjesteelevar Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Skoleportalen Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,2 % Overtal/omplassering Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,5 % Reguleringskonto Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter -786 Netto ,4 % Justering i klassetilbodet Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Gratis læremidler Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Skolebibliotek Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 554 Fagskole Fagskoleadministrasjon Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Fagskule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 560 Spes.underv.og særs.tilp.oppl Spesialpedagogiske tenester Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7 % Ekstern spesialunderv. Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 34

37 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Særskilt undervisning Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Tiltak tilrettelagt opplæring Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Døvetolkar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Ekstra språkoppl. fordeling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % OT/PPT Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 570 Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,2 % Oppl. Bedrift Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Fagprøvar Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,0 % Y-nemda Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Lærlingoppl. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Instruktøroppl. Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Lærlingtilskot Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Tiltak lærlingopplæring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 35

38 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 581 Voksenopplæring etter oppl.lov Realkompetanse Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,8 % Realkompetanse Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % 590 Andre undervisningsformål Eksamenskontor Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Krim.omsorg koordinering Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Internasjonalisering Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Felleseksamen Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Sosialped. tilbod Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tilskot elevorg. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot eksterne anlegg Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot private skolar Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Samarbeid skule/næringsliv Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Skulehelseteneste Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Fengselsundervisning Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Bjørgvin fengsel Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 36

39 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Fengselsunderv.avd. Fossane Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Manger fhs. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,6 % 660 Tannhelsetj.-Fellesfunksj Teknikere Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling Tannhelsedistr. Sentrum Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,7 % Tannhelsedistr. Nord Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,8 % Tannhelsedistr. Vest Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,2 % Tannhelsedistr. Sør Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,1 % Tannhelsedistr. Aust Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,4 % Kompetansesenter Vest Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Tilr.legg./støtte for næringsl Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,9 % Netto 37

40 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Landbruk Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto Næringsretta utviklingstiltak Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto Til rådvelde for næringsføremå Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Drift innovasjonstiltak Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Prosjekt med førebels driftsti Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Clean North Sea Shipping Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,9 % Breiband for alle i Hordaland Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto VRI Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto 705 Fin.bistand overfor næringsliv Næringsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 710 Fylkeskommunal næringsvirksomh Konsesjonskraftinntekter Driftsutgifter Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % "1-øring" Eidfjordavtalen Driftsinntekter ,1 % Netto ,1 % Voss - utl. Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % 38

41 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Div. utl. objekt Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Valen & Handeland gard Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 715 Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Fellesutgifter Regionalavdelin Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Planseksjonen - Drift Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Planseksjonen - Prosjekt Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Partnarskap kommune - og tetts Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % LivOGlyst Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % LUK - KRD Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,3 % Netto Klima- og naturressursseksjone Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Klimaplan for Hordaland Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Vassregion Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto Skjellsandkonsesjonar Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,7 % Netto Intern.seksj.drift Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Intern.seksj.prosjekt Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 39

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan Talbudsjett Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Forsidefoto: Carte Blanche med Thea Hjelmeland Fotograf: Helge Hansen / Montag Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar

Detaljer

Pensjonspremie KLP budsjettregulering

Pensjonspremie KLP budsjettregulering ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/989-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Delegert saksframlegg Fylkesrådmannen etter fullmakt Pensjonspremie KLP 2014 - budsjettregulering Samandrag I denne saka vert budsjettert

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Talbudsjett

Budsjett Økonomiplan Talbudsjett Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019 Talbudsjett Forside: Nye Voss vidaregåande skule har fått prosjektnamnet «Tretun». Skulen blir på 11.000 kvadratmeter og forma som ein stor H. Den skal ha plass til

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014

Budsjett Økonomiplan Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 06.12.2016 Sak nr.: 16 / 296-29 Internt l.nr. 42175 / 16 Sak: 51 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 1 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 2 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Revidert budsjettgrunnlag Årsbudsjett 2015 Hordaland fylkeskommune side 1 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak HORDALAND FYLKESKOMMUNE NOTAT Til: Fylkestinget Dato: 11. mars 2013 Frå: Arkivsak: 201101096-416/BAHA Kopi til: Arkivnr.: 52.T07 Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak I fylkesutvalet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen.

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen. Dragefjellet, Magnus Lagabøtes Plass 1 Bergen Handelsgym 06.jan.2014 09:40-10:00 - kort plenum Auditorium A3 Sem 1 Sem 2 Sem D Sem e Sem F K1 10:10-10:35 HiB NHH AHiB HSH FHS HiSF HCK 10:40-11:05 HiB NHH

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 296-23 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i heile 1000 kr Endring % 400 Politisk styring Brutto driftsutgifter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. talbudsjett 1. november 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. talbudsjett 1. november 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 talbudsjett 1. november 2011 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag (1.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Nettobudsjett. Programområde

Nettobudsjett. Programområde Programområde Nettobudsjett 2013 Nettobudsjett 2014 Nettobudsjett 2015 Nettobudsjett 2016 400 Politisk styring 4000 Utgifter til Fylkesting, utval og ordførar 12,013 4003 Partistønad 4,200 4004 Diverse

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer