Budsjett 2010 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013"

Transkript

1 Budsjett 2010 Økonomiplan TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009

2

3 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember 2009, sak 67/09, og viser detaljering av budsjettet ned på funksjon og ansvarsstad. For skolane vert det vist totalbudsjett for kvar skole, og ikkje fordeling på kostrafunksjon (utdanningsprogram). Budsjettet for dei einskilde avdelingar, skolar og andre einingar er sett opp i lønsregulativet pr. 1. januar Fylkesrådmannen har i februar 2010 fordelt deler av lønsavsetjinga for å kompensere for verknadene av tariffoppgjer i Oversyn over budsjettendringane som følgje av tariffoppgjeret for 2009 er tekne inn bak i heftet. Desse midlane kjem i tillegg til summane i talbudsjetta framfor. Driftsbudsjettet for 2010 er ført opp eksklusive mva. Investeringsbudsjettet er inklusive mva. 1

4 2

5 INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet...1 Innhald...3 Hovudoversikter...9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak Interne servicefunksjonar...15 Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter...15 Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Fellesutgifter og støttefunksjonar Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning) Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Fagskole Landslinjer Spesialundervisning Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål...17 Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling...17 Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø...18 Samferdsel 720 Fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Skolebudsjett 611 Os gymnas Fana gymnas Voss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole Tanks vg. skole U. Pihl vg. skole Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Bergens Handelsgym Bømlo vg. skule Osterøy vg. skule Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna Yrkesskule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Austrheim vg. skule Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Fusa vg. skule Sotra vg. skule Os vg. skule Fyllingsdalen vg. skole Austevoll vg. skule Voss husflidsskule Fitjar vg. skule Rogne vg. skule Bjørgvin vg. skole Bg. maritime vg. skole Lønborg vg. skole

6 657 Hjeltnes gartnarskule Stend vg. skole Voss jordbruksskule Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule Amalie Skram vg. skole...26 Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Val Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Administrasjon Fylkesrådmannen Informasjonstenesta Juridisk seksjon Kontrollstab Fellesutgifter fylkesrådmannen Økonomidirektøren Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Organisasjonsdirektør Organisasjonsutvikling Personalseksjonen Kantinebidrag Tillitsvalde HAMU Info- og servicesenter Sentralarkiv IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Strategi- og næringsavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon Internasjonalt arbeid Samferdselsavdelinga Kultur og idrettsavdelinga Fylkestannlegen adm Opplæringsavdelinga stab Opplæringsavd. adm.seksjonen Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Forsikring bygningar Administrasjonslokale Administrasjonslokale Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak Velferdsbygg Leiarskapsutvikling Retrettstillingar Attføring og omstilling Velferd tilsette Personalopplæring Aktiv kvardag Interne servicefunksjoner Fellesutgifter fylkesrådmannen Fylkeskassen Kantinebidrag Tillitsvalde HAMU Info- og servicesenter Sentralarkiv IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Amortisering av tidlegare års premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Fylkeseldreråd Fylkesrådet for funksjonshemma Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Personalforsikring Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon investeringar Bygningsforsikring Tilbakebetaling av underskot skular Skolelokale, forvaltning, skyss og internat Opplæringsavdelinga skole Pedagogisk seksjon Kurs - IST Utstyr v.g. skolar Nye kl.tilbod ombygg/utst Skoleportalen Utstyr skolane investering Felleskostn vgs Gratis læremidlar Skolebibiliotek Vedlikehald vg. skular Kartlegging av bygningsmassen Vaktmeistertenesta Innbo / løsøreforsikring Fellesutgifter og støttefunksjonar Inntak Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Opplæringsavdelinga skole Pedagogisk seksjon Senter for yrkesrettleiing Kurs ist Fagleg ped. verksemd Digital skole Auke i læretimetalet Gjesteelevar Skoleportalen

7 Overtal/omplasseringar Hjelpekonto Justering i klassetilbodet Gratis læremidlar Skolebibliotek Fagskole Fagskoleadministrasjon Statstilskot teknisk fagskole Spesialundervisning Spesialpedagogiske tenester Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Døvetolkar Ekstra språkopplæring OT/PPT Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Opplæring bedrift Fagprøvar Y-nemnda Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Vaksenopplæring etter opplæringslova Realkompetanse Realkompetanse Andre undervisningsføremål Eksamenskontor Krim.omsorg koordinering Internasjonalisering Ymse føremål Felleseksamen Flyttetilskot Sos.ped. tilbod Ref. overf. tj. til helseforetak Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Ulriken skolesenter undervisning Åsane vgs. fengselsundervisning Åsane vgs. Bjørgvin fengsel Åsane vgs. Fossane Manger folkehøgskule undervisning Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Teknikarar Tannhelsetenesta pasientbehandling Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Strategisk næringsutvikling Regionalt utviklingsprogram Næringsretta utviklingstiltak Til rådvelde næringsføremål Drift innovasjonstiltak Prosjekt m/føreb.dr.tilskot Samarbeid vgs. og næringsliv Europakontoret Verdiskaping i kystsona Reiseliv Finansieringsbistand overfor næringslivet Startegi og næringsavd. finansiering Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraftinntekter Hardangerbrua Eidfjordavtalen Voss - utleigebustader O.Bjordalsv Leirvik gard Div. utl. objekt Valen og Handeland gard Lokal og regional utvikling Startegi og næringsavd. utvikling Fylkesplanprogrammet Tettstadutvikling Folkehelsearbeid Universell utforming Partnarskap komm. og tettst.planl Utviklingsprosjekt Samarbeid vgs. og næringsliv Program for lokalsamfunnsutvikling Vestlandsrådet Friluftsliv og miljø Adm. Miljø Miljø Miljøvenleg Hordaland Friluftsføremål Fylkesvegar Vedlikehald fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Administrasjon vegar Bilruter Planressursar Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss grunnskole Skoleskyss vg. skole Skyss administrasjon Bilruter Bystasjonen Bussterminalar Fylkesvegferjer Tilskot ferjer Båtruter Tilskot båtruter Transportordning for funksjonshemma Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Bybanen

8 740 Bibliotek Fylkesbibliotek Bokbåten Bibliotekprosjekt Kulturminnevern Administrasjon kulturminnevern Antikvarisk byggeteneste Seksjon for kulturbasert verdiskaping Prosjekt/oppdrag Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Stønad prosjekt Muse/kult.hist...42 ØKONOMIPLAN Hovudoversikter VEDLEGG Låneregister Tariffoppgjer 2009 m.v. tilleggsløyv Museer Museer med statstilskot Kunstformidling Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Fylkesturnear skulekonsertar Idrett Administrasjon idrett Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Andre kulturaktivitetar Fylkesarkiv Lokalhistorisk rettleiingsteneste Kulturnett Tilskot kulturhusmidlar Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Tilskot innvandrarorganisasjonar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet Kulturelt utviklingsprogram Skatt Skatt Rammetilskot Rammetilskot Renter/utbytte og lån Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Interne finansieringstransaksjonar...44 INVESTERINGSBUDSJETTET Oversyn over investeringsbudsjettet

9 Hovudoversikter

10

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Bruk av likviditetsreserve NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemutgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

15 DRIFTSBUDSJETT Funksjon

16

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 400 Politisk styring Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter -250 Netto ,7 410 Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,3 Netto ,3 420 Administrasjon Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,1 Netto ,0 421 Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter -711 Netto ,0 430 Administrasjonslokale Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,9 Netto ,3 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tilt Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 450 Interne servicefunksjonar Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 470 Årets premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidlegare års premieavvi Driftsutgifter ,6 Netto ,6 480 Diverse fellesutgifter Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,1 Netto ,5 510 Skolelokale, forvaltning og internat Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,6 Netto ,4 515 Fellesutg. og støttefunksjonar Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelev Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,8 Netto ,3 15

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 521 Studiespesialisering Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto ,8 522 Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto ,3 523 Elektrofag Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto ,2 524 Design og handverksfag Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,0 525 Restaurant- og næringsmiddelfag Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto ,3 526 Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto ,8 527 Idrettsfag Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto ,6 528 Teknikk og industriell produksjon Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto ,7 529 Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto ,3 530 Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto ,9 531 Naturbruk Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,5 Netto ,9 532 Service og samferdsel Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto ,7 538 Allmennfaglege studieretn. (gammal ordningdriftsutgifter Driftsinntekter Netto

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 539 Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Fagskole Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 559 Landslinjer Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,5 Netto ,9 560 Spesialundervisning Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto ,9 570 Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,7 Netto ,4 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,4 Netto ,4 590 Andre undervisningsføremål Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,8 Netto ,9 660 Tannhelsetenesta - fellesfunksjonar Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,5 Bruk av disp.fond Netto ,8 665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,5 Netto ,7 700 Tilrettelegging, støttefunksj for næring Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto ,3 705 Finansieringsbistand overfor næringsliv Driftsutgifter ,8 Netto ,8 710 Fylkeskomm. næringsverksemd Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,2 Netto ,4 715 Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Netto ,5 716 Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter -99 Netto ,2 720 Fylkesvegar Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,4 Netto ,4 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto ,5 730 Bilruter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,8 Netto ,4 731 Fylkesvegferjer Driftsutgifter ,5 Netto ,5 732 Båtruter Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto ,6 733 Transportordning for funksjonshemma Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,0 734 Sporvegar og forstadsbaner Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto ,5 740 Bibliotek Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto ,2 750 Kulturminnevern Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,6 Netto ,9 760 Museer Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter -878 Netto ,1 771 Kunstformidling Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,4 Netto ,8 775 Idrett Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 18

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 790 Andre kulturaktivitetar Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,7 Netto ,4 800 Skatt Driftsinntekter ,8 Netto ,8 840 Rammetilskot Driftsinntekter ,4 Netto ,4 860 Motpost avskrivingar Driftsinntekter Netto Renter/utbytte og lån Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,7 Netto ,6 880 Interne finansieringstransaksjonar Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto ,5 19

22

23 Skolar

24

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Budsjett Budsjett % Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,6 Netto ,3 612 Fana gymnas Driftsutgifter ,2 Netto ,2 614 Voss gymnas Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,5 Netto ,5 615 Øystese gymnas Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,6 Netto ,6 617 Tertnes vg. skole Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,1 Netto ,0 618 Tanks vg. skole Driftsutgifter ,7 Netto ,7 619 U. Pihl vg. skole Driftsutgifter ,0 Netto ,0 620 Langhaugen vg. skole Driftsutgifter ,8 Netto ,8 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter ,3 Netto ,3 622 Bergens Handelsgym. Driftsutgifter ,3 Netto ,3 623 Bømlo vg. skule Driftsutgifter ,6 Netto ,6 625 Osterøy vg. skule Driftsutgifter ,0 Netto ,0 626 Sandsli vg. skole Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,4 Netto ,3 628 Odda vg. skule Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,5 Netto ,3 630 Kvinnherad vg. skule Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,5 Netto ,7 23

26 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i Kr) Budsjett Budsjett % Endring 631 Rubbestadnes vg. skule Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,4 Netto ,0 632 Voss vg. skule Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,2 Netto ,1 633 Slåtthaug vg. skole Driftsutgifter ,5 Netto ,5 634 Knarvik vg. skule Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,5 Netto ,2 635 Norheimsund vg. skule Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,5 Netto ,9 636 Laksevåg vg. skole Driftsutgifter ,9 Netto ,9 637 Arna Yrkesskule Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,6 Netto ,2 638 Åsane vg. skole Driftsutgifter ,4 Netto ,4 639 Årstad vg. skole Driftsutgifter ,5 Netto ,5 641 Austrheim vg. skule Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,5 Netto ,2 642 Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto ,5 643 Askøy vg. skole Driftsutgifter ,6 Netto ,6 644 Fusa vg. skule Driftsutgifter ,2 Netto ,2 645 Sotra vg. skule Driftsutgifter ,9 Netto ,9 24

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer