Budsjett Økonomiplan Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013"

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

2 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). For skolane er det ein rapport som viser sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto pr. skole. 1

3 2

4 INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning) Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Fagskole Landslinjer Spesialundervisning Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 720 Fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Årets rekneskapsmessige meir/mindreforbr Skolebudsjett 611 Os gymnas Fana gymnas Voss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole Tanks vg. skole U. Pihl vg. skole Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Bergens Handelsgym Bømlo vg. skule Osterøy vg. skule Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna vg. skule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Austrheim vg. skule Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Fusa vg. skule Sotra vg. skule Os vg. skule Fyllingsdalen vg. skole Austevoll vg. skule Voss husflidsskule Fitjar vg. skule Rogne vg. skule Bjørgvin vg. skole

5 655 Bg. maritime vg. skole Lønborg vg. skole Hjeltnes vg. skule Stend vg. skole Voss jordbruksskule Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Tilskot til opposisjonsgrupper Val Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Administrasjon Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Økonomidirektøren Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Velferdsbygg Organisasjonsdirektør Leiarskapsutvikling Organisasjonsutvikling Personalseksjonen Kantinebidrag Tillitsvalde Velferd tilsette HAMU Personalopplæring Aktiv kvardag Info- og servicesenter IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Informasjonsseksjonen Administrasjonsseksjonen Regionaldirektør Samferdselsavdelinga Kultur og idrettsavdelinga Fylkestannlegen adm Opplæringsavdelinga stab Opplæringsavd. - informasjonstenester Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Kartlegging av bygningsmassen Forsikring bygningar Administrasjonslokale Administrasjonslokale Amortisering av tidlegare års premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Fylkeseldreråd Rådet for menneske med nedsett funksj.evne Ungdommens fylkesting / fylkesutval Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Kriseberedskap Retrettstillingar Attføring og omstilling Personalforsikring Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon investeringar Bygningsforsikring Tilbakebetaling av underskot skular Skolelokale og internatbygningar Elevretta tiltak Utstyr v.g. skolar Nye kl.tilbod ombygg/utst Utstyr skolane investering Felleskostnader vgs Vedlikehald vg. skular Driftsleiartenesta Innbo / løsøreforsikring Skoleforvaltning Fellestenester Inntak Eksamenskontor VBV, pedagogisk leiing Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Opplæringsavdelinga skole Pedagogisk seksjon FAU fagutval Pedagogisk utv.arbeid IKT aktivitetar Komp.utv. fagopplæring Digital skole Auke i læretimetalet Gjesteelevar Skoleportalen Overtal/omplasseringar Reguleringskonto Justering i klassetilbodet Gratis læremidlar Skolebibliotek Fagskole Fagskoleadministrasjon Voksenopplæring Fagskole administrasjon Fagskole Spesialundervisning Spesialpedagogiske tenester Spesial pedagogikk OT/PPT

6 Privatisteksamen Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Døvetolkar Ekstra språkopplæring OT/PPT Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Fagopplæring Fagprøvar Y-nemnda Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Vaksenopplæring etter opplæringslova Realkompetanse Refusjonsutgifter VO Andre undervisningsføremål Senter for utd. og yrkesrådgjeving Krim.omsorg koordinering Pedagogisk utv.arbeid Internasjonalisering Produksjonskole Felleseksamen Sos.ped. tilbod Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Samarbeid skule/næringsliv Helsefagskule Åsane vgs. fengselsundervisning Åsane vgs. Bjørgvin fengsel Åsane vgs. Fossane Manger folkehøgskule Tannhelsetenesta Teknikarar/utstyr Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Kompetansesenter Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Regionalt utviklingsprogram KRD midl Regionalt utviklingsprogram fylkesmidl Landbruk Næringsretta utviklingstiltak Til rådvelde næringsføremål Drift innovasjonstiltak Prosjekt med førebels driftstilskot Clean North Sea Shipping Breiband for alle i Hordaland VRI Finansieringsbistand overfor næringslivet Næringsseksjonen drift Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Voss - utleigebustader Div. utl. objekt Valen og Handeland gard Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Fellesutgifter Regionalavdelinga Planseksjonen drift Planseksjonen prosjekt Partnarskap kommune og tettstad LivOGlyst LUK-KRD Klima- og naturressursseksjonen Klimaplan for Hordaland Vassregion Skjelsandkonsesjonar Internasjonal seksjon - drift Internasjonal seksjon - prosjekt Leonardo Ung i Europa Nordsjøprogrammet Utviklingsseksjonen drift Regional planstrategi Folkehelsearbeid Vestlandsrådet Regionalt forskingsfond Konsesjonskraftmidlar Friluftsliv og miljø Miljø Tilskotsmidlar jakt og fiske Friluftsføremål Fylkesvegar Vedlikehald fylkesvegar Innfartsparkering Bilruter Strategi- og handlingsplan Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss grunnskole Skoleskyss vg. skole Skyss Skyss - generell drift Bilruter Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar / terminalar Sjåførfasilitetar Fylkesvegferjer Fylkesvegferjer Båtruter Tilskot båtruter Båtterminalar Transportordning for funksjonshemma Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Bybanen Leigde eigedomar bybanen Bibliotek Fylkesbibliotek

7 Bokbåten Bibliotekprosjekt Kulturminnevern Administrasjon kulturminnevern Byggeverksemd Prosjekt/oppdrag Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Museer Museer med statstilskot Kunstformidling Adm. Kunst- og kulturformidling Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Fylkesturnear skulekonsertar Idrett Administrasjon idrett Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Andre kulturaktivitetar Fylkesarkiv Lokalhistorisk rettleiingsteneste Kulturnett Tilskot kulturhusmidlar Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Tilskot innvandrarorganisasjonar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet Kulturelt utviklingsprogram Kulturbygg med regionale funksjonar Skatt Skatt Rammetilskot Rammetilskot Renter/utbytte og lån Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

8 Hovudoversikter

9

10 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 10.okt 2013 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemdutgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 10.okt 2013 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

12 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 10.okt 2013 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 10.okt 2013 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

14 DRIFTSBUDSJETT Kostra-funksjon

15

16 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Politisk styring Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter -679 Netto , Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,6 Netto , Administrasjon Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,1 Netto , Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto , Administrasjonslokaler Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,5 Netto , Årets premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidligere års Driftsutgifter ,6 Netto , Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,3 Momsrefusjon: ,0 Netto , Skolelokaler Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,6 Netto , Skoleforvaltning Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,6 Netto , Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,7 Netto ,9 15

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Studiespesialisering Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Elektrofag Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Design og håndverksfag Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Restaurant- og matfag Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto , Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto , Idrettsfag Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Teknikk og industriell produks Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter -845 Netto , Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Naturbruk Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,5 Netto ,1 16

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Service og samferdsel Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Allmennfaglige studieretninger Driftsutgifter 5 Driftsinntekter -5 Netto Yrkesfaglige studieretninger ( Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Fagskole Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,2 Netto , Landslinje Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,5 Netto , Spes.underv.og særs.tilp.oppl Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,6 Netto , Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,9 Netto , Voksenopplæring etter oppl.lov Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto , Andre undervisningsformål Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,2 Netto , Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,5 Netto , Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 17

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,1 Netto , Fin.bistand overfor næringsliv Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto , Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,0 Netto , Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,7 Netto , Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,3 Netto , Fylkesveier/nyanlegg,drift,ved Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,4 Netto , Fylkesveier/miljø- traf.sikker Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto , Bilruter Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,2 Netto , Fylkesveiferjer Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,9 Netto , Båtruter Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,8 Netto , Transport for funksjonshemmede Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter Netto ,1 18

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Sporveier og forstadsbaner Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,5 Netto , Bibliotek Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Kulturminnevern Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,8 Netto , Museer Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Kunstformidling Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,4 Netto , Idrett Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto , Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,6 Netto , Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter ,4 Netto , Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter ,4 Netto , Motpost avskrivninger Driftsinntekter Netto Renter/utbytte og lån Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,8 Netto , Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto ,8 19

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Årets regnskapsm.merforbruk/mi Driftsutgifter Netto

22 Skolebudsjett

23

24 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 612 Fana gymnas Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 614 Voss gymnas Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,4 % 615 Øystese gymnas Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 617 Tertnes vgs. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,8 % 618 Tanks videregående skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 619 U. Pihl videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 620 Langhaugen videregående skole Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 622 Bergen Handelsgymnasium Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 623 Bømlo vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,2 % 23

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2014 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 625 Osterøy vidaregåande skule Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 626 Sandsli videregående skole Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,9 % 628 Odda vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,9 % 630 Kvinnherad vidaregåande skule Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 631 Rubbestadnes vgs. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 632 Voss vidaregåande skule Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,3 % 633 Slåtthaug videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 634 Knarvik vidaregåande skule Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,1 % 635 Norheimsund vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,4 % 636 Laksevåg videregående skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 637 Arna vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 24

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer