Budsjett 2010 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013"

Transkript

1 Budsjett 2010 Økonomiplan REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009

2 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober Fylkesrådmannen foreslår i dette notatet revidert budsjettgrunnlag budsjettendringar som følgje av nye opplysningar i statsbudsjettet. I tillegg er det gjort endringar i investeringsbudsjettet, slik at det vert i samsvar med fylkesrådmannen sitt forslag til handlingsprogram for fylkesveginvesteringane. Statsbudsjettet 2010 Regjeringa legg opp til reell vekst i dei frie inntektene for kommunesektoren på 4,2 mrd. kr i Av denne veksten går, som varsla i kommuneproposisjonen, 1,5 mrd. kr til fylkeskommunane. 1,0 mrd. kr av veksten i fylkeskommunane er grunngjeve med auka ansvar på samferdselsområdet. Midlar til dei nye oppgåvene fylkeskommunane får i samband med forvaltningsreforma er innarbeidde i rammeoverføringane. I tillegg vil fylkeskommunane få auka momskompensasjon i samband med dei nye oppgåvene, og dette er det gjort eit skjønsmessig frådrag for i rammeoverføringane. Ein kan merka seg at overføringane til Hordaland for dei nye fylkesvegferjene er ein god del lågare enn rekna med i kommuneproposisjonen og fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag av 9. oktober. Frå 2010 er staten sine løyvingar til fagskular innarbeidde i rammeoverføringane, og summen er noko høgare enn tidlegare lagt til grunn i budsjettgrunnlaget. Ei anna endring i høve til budsjettgrunnlaget er at i statsbudsjettet vert den mellombels auken i lærlingtilskotet, som vart løyvd i tiltakspakka i 2009 i samband med finanskrisa, vidareført til Kommunal deflator (samanvegd løns- og prisvekst) som er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2010 er på 3,1 pst. Det er då rekna med 3,5 pst. lønsvekst og 2,4 pst. prisvekst. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag vart deflatoren sett til 2,9 pst. (3,75% lønsvekst og 1,5% prisvekst). Auka deflator medfører auka frie inntekter, men også endringar på utgiftssida på fylkesbudsjettet i høve til budsjettgrunnlaget. Gjennomgang av endringane Fylkesrådmannen går nedanfor gjennom endringane som er foreslått i høve til budsjettgrunnlaget frå oktober innanfor dei ulike budsjettområda. Endringsforslaga er nedanfor samla under dei ulike avsnitta som ein finn att i budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Investeringsbudsjettet Samferdsel Fylkesveginvesteringar Fylkesrådmannen legg fram forslag til handlingsprogram for fylkesveginvesteringane til fylkestinget i desember. Fylkesrådmannen sitt forslag til fylkesveginvesteringar er noko justert samanlikna med budsjettgrunnlaget frå oktober. Forslaget går fram av tabellen nedanfor: Budsjett 2010 Øk.plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Refusjonar utanom Bergensprogrammet Igangsette prosjekt Rv 546 Austevollbrua, ferjetilskot Rv 546 Austevollbrua refusjon Rv 48 Løfallstrand - Årsnes Rv 48 Helland - Havsgårdsdalen Rv 567 Hauge - Lonevåg Rv 563 Kleppestø - Ask Fv 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

3 Rv 544Tofte - Ranavik Fv 209/233 Brattholmen - Storskaret Tiltakspakken Rv 555 Eide - Vorland Rv 57 Alver - Isdalstø Rv 546 Hufthamar - Haugland Rv 565 Heiane - Austrheim Rv 567 Valestrandsfossen Rv 565 Undergang Alver Rv 550 Eitrheimtunnelen Rv 550 Utne - Herand Rv 541 Langevåg ferjekai Rv 48 Utåker ferjekai Rv 564 Mjåtveit - Dalstø Bergensprogrammet Sekkepostar Ringveg vest. Byggjesteg Ringveg vest. Byggjesteg Bybanen. Byggjesteg Nye strekningsvise prosjekt Kvammapakken Bømlopakken Fv 70 Jensanesvegen, Stord Fv 34 Skånevik Idrettsplassen, Etne Rv 48 Tunnel bak Tysse, Samnanger Storskaret - Arefjord, Fjell Fv 158 Grindavoll Lepsøy, Os Sekkepostar utanom Bergen Sum Investeringsinntekter Bompengar Forskottering kommunar Forskottering private Tilskot kommunar Kompensasjonsmidlar Sum finansiering Netto investeringsutgifter Fylkesrådmannen viser til handlingsprogrammet og omtale av dei ulike prosjekta. Av tabellen går det fram at samla fylkesveginvesteringar i 2010 er på vel 1,65 milliardar kroner i I budsjettgrunnlaget var summen 1,96 mrd. kr og skilnaden skuldast at ein no ikkje budsjetterer med kostnaden for byggjesteg 1 av Bybanen som vert gjennomført av Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

4 I gangsette prosjekt Det er i 2010 sett av 345,4 mill. kr til prosjekt som er i gang i statleg regi i 2009 og som vert ferdigstilte som fylkesveganlegg. Tiltakspakken Til prosjekt som følgje av tiltakspakken som Stortinget vedtok våren 2009 er det sett av 108,8 mill. kr i 2010 og mindre summar i 2011, slik det går fram av tabellen. Bergensprogrammet Til tiltak innanfor Bergensprogrammet er det ført opp 902,7 mill. kr i I samsvar med bompengesøknaden for Bergensprogrammet er det sett av midlar til Ringveg vest byggjesteg 1 og 2, til Bybanen byggjesteg 2 og til sekkeposttiltak. Summen på 902,7 mill. kr til Bergensprogrammet er finansiert med 696,9 mill. kr i bompengar og 205,8 mill. kr av fylkeskommunale midlar. Dette er i samsvar med fylkestinget sitt vedtak om at det årleg skal nyttast 200 mill kr til tiltak innanfor Bergensprogrammet. Strekningsvise prosjekt og sekkeposttiltak Til nye fylkesvegprosjekt er det sett av 164,3 mill. kr i Dette gjeld utbetringar i Kvam, Bømlo, Stord og Etne kommunar. viser til handlingsprogrammet for nærare omtale av sekkeposttiltaka. Finansiering Bompengar Det går fram av tabellen at ein stor del av prosjekta vert finansierte med bompengar. I 2010 er det rekna med 927,3 mill. kr i bompengar. Prosjekt med bompengefinansiering i 2010 er desse: Løfallstrand Årsnes Hauge Lonevåg Jondalstunnelen Ringveg vest byggjesteg 1 og 2 Bybanen byggjesteg 2 Kvammapakken Sum bompengar ,0 mill. kr 22,5 mill. kr 86,9 mill. kr 420,5 mill. kr 276,4 mill. kr 111,0 mill. kr 927,3 mill. kr Andre eksterne finansieringsformer er forskotteringar frå kommunar og private verksemder, tilskot frå kommunar og bruk av fylkeskommunale kompensasjonsmidlar med til saman 168,1 mill. kr. Refusjonar Tabellen nedanfor viser fylkesrådmannen sitt forslag til refusjon av forskotteringar i komande periode. I 2010 er det lagt opp til refusjonar på til saman 68,2 mill. kr. Til sekkeposttiltak utanom Bergensprogrammet er det i 2010 sett av 75,6 mill. kr. Fylkesrådmannen Forskotert av Veg. nr Prosjekt Vedtekne Rest å refundera Etter forskot Askøy Askøy kommune 562 Juvikflaten II Askøy kommune 562 Haugland, Fauskang.,Juvik Askøy kommune 562 Fauskanger Askøy kommune 562 Strusshamnkrysset Askøy kommune Hanøytangen Austevoll Austevoll kommune Ny veg på Hundvåkøy Austevoll bruselskap Veg til Storekalsøy Austrheim Austrheim kommune 565 Årås - Heiane Austrheim kommune Veg til Vardetangen Bergen Bergen Kommune Sædalsvegen Nexi bygg m.fl. Håkonshellavegen Bømlo Bømlo kommune 542 Gilje - Alfsvåg Bømlo kommune 542 Stokkajuvet Bømlo kommune FV 14 Stavland Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

5 Bømlo kommune Fv 18 Laurhamar Urangskjosen Etne Etne kommune Fv 34 Skånevik kai Idrettsanlegget Fitjar Fitjar kommune 545 Fitjar - Sandvikvåg Fjell Fjell kommune 555 Fjell Gard Fjell kommune 555 Fjell sentr. Skreiabrekko Fjell kommune 559 Fjell - Ulveset Fjell kommune 561 Kryss Fjæreidevegen Fjell kommune Foldnes - Våge Fusa Fusa kommune Fusa - Strandvik I Fusa kommune Fusa - Strandvik II Fusa kommune Fusa - Strandvik III Fusa kommune Fv 125 Holmefjord Holsund Fusa kommune/frank 48 Mundheimsdalen Mohn Frank Mohn Fusa AS 552 Gangveg Venjaneset Fusa Kraft/Frank Mohn 48 Moshovdatunnelen Fusa Kraftlag m. fl. 48 Holmefjordparsellen Fusa Kraftlag m. fl. 551 Austrepo. - Løfallstrand Fusa Kraftlag m. fl. Fusa - Kryss veg Skjørsand kai Fusa Kraftlag m. fl. Skjørsand - Skåte Kvam Kvam herad 49 Strandebarmsvegen Kvinnherad Kvinnherad kommune 48 Seimsfoss - Rosend. sør Kvinnherad kommune 48 Rosendal nord - Neslia Kvinnherad kommune 551 Austrepo. - Løfallstrand Kvinnherad kommune 48 G&s-veg Sandvoll Kvinnherad kommune 48 Erslandsmarka Kvinnherad kommune 551 Austrepo. - Løfallstrand Kvinnherad kommune 544 Tofte - Ranavik SKL Omvikdalen - Matre Lindås Lindås kommune 565 Alverflaten Lindås kommune 565 Isdalstø - Alver verksemder 57 Espeland-Herland Lindås kom Meland Meland kommune 564 Fløksand - Orrhøyen Frank Mohn Holding AS 564 Dalstø - Mjåtveit Modalen Modalen/ Fv 313 OG Fv Voss/V.Dal/Bkk Modalen/ Fv 313 OG Fv II Voss/V.Dal/Bkk Odda Odda kommune 550 Opheimsgata Os Os kommune Opprusting FV 158 Thuen Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

6 Os kommune Opprusting Fv 158 Thuen Os kommune Fv 161 Kalvatræ Os kommune Fv 160 Lyseklostervegen Hjorthaug Os/Fusa/Frank Mohn 552 Osøyro-Hatvik Radøy Radøy kommune Opprusting av FV Radøy kommune Opprusting Lundsåsen Stord Stord kommune Fv 70 Jensanesvegen Sund Sund kommune 555 Høyland - Børnes BKK/Sund kommune Veg til Telavåg Tysnes Tysnes kommune Hodnanes - Nedrevåge Ullensvang Ullensvang herad 550 Nå sentrum Ulvik Ulvik herad 572 Opprusting Holven - Ulvik Vaksdal Vaksdal kommune Trollkjelsvegen Vaksdal, Modalen 569 Stamnes - Eidslandet Voss Voss kommune Fv 315 Bavallsvegen Bergensprogrammet Nexi bygg AS 557 Kryssutbetring Lagunen Eiendom AS 546 Gangbru Fanavegen Ulriksdal I AS 585 Rundkøyring Fløenbakken Bergen kommune Fv Steinsvikvegen Sum Fylkesrådmannen gjer merksam på at 20,4 mill. kr av forskotteringane skal dekkast over Bergensprogrammet. Resten er i investeringstabellen ført opp som ein eigen post som skal gå til tilbakebetaling av innbetalte forskotteringar. Fylkesrådmannen viser elles til handlingsprogrammet for fylkesveginvesteringane for nærare kommentarar til dei ulike tiltaka. Driftsbudsjettet Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Frikjøp av fylkestingsrepresentantar og stønad til fylkestingsgruppene Når ein legg statsbudsjettet sine løns- og prisføresetnader til grunn, vert det nokre små justeringar i stønadssatsane. Dei nye satsane vert slik: Stønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Lønsavsetjing I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det lagt til grunn 3,75% lønsvekst frå 2009 til Lønsveksten for kommunesektoren er sett til 3,5% i forslaget til statsbudsjett. For å få samsvar med statsbudsjettet sine føresetnader er lønsavsetjingane reduserte med 5,24 mill. kr. Tilleggsløyvingar Ved saldering av budsjettet er tilleggsløyvingskontoen redusert med kr til kr Momskompensasjon frå investeringar Som nemnt er det i statsbudsjettet gjort eit frådrag i rammeoverføringane som følgje av at fylkeskommunane vil få auka momskompensasjon frå vegsektoren. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

7 Det gjeld spesielle reglar for moms på vegarbeid. Det skal ikkje reknast moms på tenester, berre på vareinnsats. Dette medverkar til at overslaget over momskompensasjon frå veginvesteringar vert desto meir usikkert. Total momskompensasjonen frå investeringar vart lågare enn budsjettert både i 2007 og I budsjettgrunnlaget av 9. oktober hadde fylkesrådmannen difor ført opp eit svært forsiktig overslag for I utrekningane som er gjort i statsbudsjettet er det lagt til grunn at meirverdiavgift utgjer om lag 9 % av brutto investeringsutgifter på veg. Historiske data for Hordaland fylkeskommune tilseier at 5% kanskje er eit meir realistisk anslag. Om statsbudsjettet sine føresetnader slår til, er det grunnlag for ein vesentleg auke i overslaget over momskompensasjon. Fylkesrådmannen gjer i denne omgang framlegg om å auka overslaget med 37,5 mill. kr. Opplæring Lærlingtilskot høgare sats Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2010 oppretthalda den høgare satsen til bedriftene for å ta inn lærlingar. I samband med krisepakken som vart lagt fram i januar 2009 vart satsen for lærlingtilskotet auka med kr pr år. I rammetilskotet til fylkeskommunane er det sett av 190 mill. kr til desse meirutgiftene. Fylkesrådmannen har hatt ein gjennomgang av lærlingtilskotet med bakgrunn i forslaget i statsbudsjettet og budsjetterer med ein auke på 21 mill. kr i lærlingtilskotet som følgje av at det skal betalast høgare sats også i Fagskular I samband med forvaltningsreforma vert drifts- og finansieringsansvaret for fagskulane overført til fylkeskommunane. I rammetilskotet til fylkeskommunane er det samla lagt inn 389 mill. kr til finansiering av fagskulane. I budsjettgrunnlaget var det sett av 57 mill. kr til drift av fagskular i Hordaland i I rammetilskotet er det ført opp 71 mill. kr til fagskuledrift i Hordaland. Fylkesrådmannen har ikkje funne heile årsaka til skilnaden på 14 mill. kr. For å få noko betre tid til å vurdera dei endelege fagskulebudsjetta, foreslår fylkesrådmannen at summen på 14 mill. kr førebels vert sett av på ein samlekonto. Gjennomgangen vil visa kor mykje fagskulane sine budsjett må styrkast med. M.a. er det uvisse knytt til private fagskular. I budsjettproposisjonen for 2010 frå Kunnskapsdepartementet heiter det m.a. om dette: Revidert privatskolelov vart sett i verk 1. juli Etter lovendringane har enkelte vidaregåande skolar som tilbyr yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar, fått godkjenning etter fagskolelova. Dette gjeld skolar som ligg over vidaregåande opplæringsnivå. Kap. 6A i privatskolelova vil slutte å gjelde 1. juli 2010, jf. privatskolelova 8-2. Innan den tid må skolane som hører inn under noverande kap. 6A i privatskolelova (såkalla 6A-skolar), ha søkt om ny lovtilknyting. I tillegg er det framleis ei ordning med øyremerka statstilskot for fagskuletilbod i helse- og sosialfag finansiert over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett. Ein vil ut frå dette foreslå at fylkesrådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for fagskulane når tilhøva nemnde ovanfor er gjennomgått nærare. Fylkesrådmannen vil leggja fram melding om budsjettendringa for opplærings- og helseutvalet og fylkesutvalet tidleg på nyåret. Regional utvikling Regional utvikling og nyskaping I 2009 fekk Hordaland fylkeskommune 75,02 mill. kr i statstilskot til regional utvikling. I budsjettgrunnlaget for 2010 er det lagt inn 76 mill. kr. I forslaget til statsbudsjett er Hordaland tildelt 79,14 mill. kr. Inntekts- og utgiftssida i budsjettet kan etter detta aukast med 3,14 mill. kr. Folkehelse I budsjettgrunnlaget er det ført opp kr til folkehelsearbeid. I 2009 fekk ein 1,6 mill. kr i statstilskot (Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse.) Fylkesrådmannen hadde rekna med at ein ville få statstilskot også i Av statsbudsjettet går det fram at stimuleringstilskotet i 2010 vert innlemma i rammetilskotet. Det er lagt inn 41,3 mill. kr til fylkeskommunane sitt folkehelsearbeid. Fylkesrådmannen foreslår på bakgrunn av dette å auka løyvinga til folkehelsearbeidet med 3 mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget for oktober. Budsjettet for 2010 vert dermed på kr Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

8 Samferdsel Fylkesvegvedlikehald I rammetilskotet til fylkeskommunane er det i statsbudsjettet gjort mindre justeringar for driftsog vedlikhaldsdelen for fylkesvegane samanlikna med opplegget i kommuneproposisjonen. Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har hatt ny gjennomgang av kva vegstrekningar som skal overførast til fylkeskommunane og kva strekningar som skal høyra inn under det statlege riksvegnettet frå Staten skal ha ansvar for vegstrekningar på 120 km meir enn ein la opp til i vår og ramma til fylkeskommunane er redusert med 45 mill. kr. For Hordaland fylkeskommunen sin del gjeld dette Vikafjellsvegen som skal vera riksveg også etter komande årsskifte. Det er vidare lagt inn eit trekk i rammetilskotet på 15,9 mill. kr for forsikringsrefusjonar. Dette gjeld forsikringsrefusjonar staten har fått ved skade på veginfrastrukturen som vert overført til fylkeskommunane. Slike refusjonar vil frå 2010 tilfalla fylkeskommunane. Fylkesrådmannen har ikkje foreslått endringar i budsjettet for fylkesvegvedlikehaldet samanlikna med budsjettgrunnlaget frå oktober, sjølv om det i statsbudsjettet er mindre justeringar som nemnt ovanfor. Bakgrunnen for å halda vedlikehaldsbudsjettet uendra er m.a. fylkesutvalet sitt vedtak om å ta ansvar for veglyset langs fylkesvegane. I budsjettgrunnlaget er det ikkje lagt inn midlar til å finansiera dette og det vil såleis pressa vedlikehaldsramma. Ekstrakostnaden for veglys er stipulert til 15 mill. kr årleg i budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen reknar på usikkert grunnlag effekten av dei nemnde endringane i statsbudsjettet til opp mot 5 mill. kr. Dermed må om lag 10 mill. kr av ekstrakostnaden med veglys dekkast innanfor vedlikehaldsramma. Fylkesvegferjer Samferdselsdepartementet har gjennomført ei kvalitetssikring av løyvinga til fylkesvegferjene etter at kommuneproposisjonen vart lagt fram i vår. Totalt er det i statsbudsjettet lagt til grunn ein litt mindre sum til fylkeskommunane 5 mill. kr samanlikna med opplegget i kommuneproposisjonen, men det er store innbyrdes endringar mellom fylkeskommunane. I dei frie inntektene til Hordaland fylkeskommune er det no lagt til grunn 291 mill. kr til drift av fylkesvegferjene. Til samanlikning er det i budsjettgrunnlaget med bakgrunn i tala frå kommuneproposisjonen budsjettert med 333 mill. kr. Årsaka til skilnaden er at nokre samband i Rogaland tidlegare var rekna som Hordalandssamband. Fylkesrådmannen foreslår no å leggja det talet ein finn i statsbudsjettet til grunn og fører opp 291 mill. kr til drift av fylkesvegferjesambanda. I tillegg kjem drift av Fjelberg-ferja slik at ein samla for ferjedrifta no budsjetterer med 308 mill. kr mot 350 mill. kr i budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Fylkesrådmannen vil understreka det som er nemnt i budsjettgrunnlaget at budsjettet for fylkesvegferjedrifta er ei førebels overslag. Ein er i gang med forhandlingane om tilskot for 2010 med ruteselskapa og fylkesrådmannen vil koma attende til budsjettet på dette punktet når tilskotsforhandlingane er sluttførde. Kultur Kunst, kunstinstitusjonar Festspillene i Bergen, Carte Blanche, Hordaland Teater, Den Nye Opera og Samtidsmusikkensemblet BIT 20 vert finansierte frå fleire kjelder. Etter at ein kjenner forslaget til statsbudsjett, må dei fylkeskommunale tilskota justerast. Regjeringa har i sitt forslag auka tilskota til dei 5 institusjonane utover dei summane som er innarbeidde i budsjettgrunnlaget. Ein kan gje slikt oversyn: kr Bud.grunnl. Ny sum Fylkeskom.sin del Festspillene i Bergen ,3 % Carte Blanche ,0 % Hordaland Teater ,0 % Den Nye Opera ,0 % Samtidsmusikkensemblet BIT ,0 % Sum Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

9 Samla vert tilskotssummen til dei 5 kunstinstitusjonane auka med kr som følgje av statsbudsjettet. Frie inntekter Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot for 2010 er endra i høve til budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Desse inntektene er med statsbudsjettet sine føresetnader på til saman 4 669,3 mill. kr. Dette er ein reduksjon på 46,3 mill. kr i høve til budsjettgrunnlaget. Fylkeskommunen overtek i samband mede forvaltningsreforma ansvaret for hovuddelen av øvrige riksvegar med tilhøyrande ferjer frå Midlane som vert overførte til investeringar, drift og vedlikehald av det nye fylkesvegnettet og fylkesvegferjene, er innarbeidde i rammetilskotet med ei særskilt fylkesfordeling. Fylkeskommunane vil i tillegg få kompensasjon for meirverdiavgift. Det er lagt til grunn at fylkeskommunane samla vil få 400 mill. kr i kompensasjon for meirverdiavgift for dei nye oppgåvene, og ein tilsvarande sum er trekt ut av rammeoverføringane. Hordaland sitt trekk i rammeoverføringane for 2010 er på 40,1 mill. kr, og dette trekket var ikkje innarbeidd i budsjettgrunnlaget. På den andre sida kan ein rekna med at momskompensasjonen vert høgare enn lagt til grunn i budsjettgrunnlaget. Staten sine løyvingar til fagskuleutdanning vert frå 2010 flytta frå Kunnskapsdepartement sitt budsjett til fylkeskommunane sitt rammetilskot. For Hordaland sin del er denne summen vel 14 mill. kr høgare enn rekna med i budsjettgrunnlaget. Også utgiftene til desse skulane er auka i det reviderte budsjettgrunnlaget. Samanvegd pris- og lønsvekst frå 2009 til 2010 (den kommunale deflatoren) er i statsbudsjettet sett til 3,1 prosent, medan det i budsjettgrunnlaget vart lagt til grunn 2,9 prosent. Dette gjev ein auke i dei frie inntektene på 9,4 mill. kr. Auka deflator medfører auka frie inntekter, men også endringar på utgiftssida på fylkesbudsjettet i høve til budsjettgrunnlaget. Nettoverknaden av dei faktorane som er nemnde ovanfor er ein reduksjon i dei frie inntektene på vel 40 mill. kr. Det er også nokre andre justeringar, m.a. verknaden av den nye inntektsgarantiordninga, slik at samla reduksjon i dei frie inntektene er på 46,3 mill. kr i høve til budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Midlane som vert overførte i rammetilskotet til dei nye fylkesvegferjene er vel 42 mill. kr lågare enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen og budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen legg til grunn at det kan budsjetterast med ein tilsvarande reduksjon i driftsutgiftene for fylkesvegferjene, sett i høve til budsjettgrunnlaget. I samband med krisepakka til kommunesektoren i 2009 vart tilskotet til lærlingbedrifter auka med 185 mill. kr på landsbasis. Det vart rekna med at dette skulle vera ei mellombels ordning, og desse midlane vart ikkje vidareførte til 2010 i budsjettgrunnlaget. I forslaget til statsbudsjett er denne ekstraløyvinga til lærlingbedrifter vidareført til 2010 med 190 mill. kr i rammeoverføringane. Hordaland fylkeskommune sin del er på 18,37 mill. kr. Dette medfører at utgiftene til lærlingtilskot også må setjast opp i høve til budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen har gjennomgått kva den auka satsen vil medføra for Hordaland fylkeskommune og har ført opp 21 mill. kr i auka lærlingtilskot, jf. framanfor. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

10 Oversyn over endringar i revidert budsjettgrunnlag 2010 Driftsbudsjettet kr Utgifter Inntekter Netto Stønad til politiske parti og frikjøp -2-2 Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon frå investeringar Fagskole Lærlingtilskot Regionalt utviklingsprogram Folkehelsearbeid Tilskot ferjer Kunstinstitusjonar Skatt Rammetilskot SUM Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

11 VEDLEGG Hovudoversikter Talbudsjett

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Bruk av likviditetsreserve NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

13 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

15 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

16 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan irekna prisauke (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Økonomiplan Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

17 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan 2010-prisar (Alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal forretningsdrift Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

18 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan irekna prisauke (Alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 OVERSYN ØKONOMIPLAN INVESTERING Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

19 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan 2010-prisar (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Økonomiplan Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

20 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan irekna prisauke (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Økonomiplan Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Talbudsjett 1. november 2012 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014 Revidert budsjettgrunnlag Årsbudsjett 2015 Hordaland fylkeskommune side 1 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 06.12.2016 Sak nr.: 16 / 296-29 Internt l.nr. 42175 / 16 Sak: 51 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200807439-52 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 03.06.2009 18.06.2009 UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Pensjonspremie KLP budsjettregulering

Pensjonspremie KLP budsjettregulering ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/989-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Delegert saksframlegg Fylkesrådmannen etter fullmakt Pensjonspremie KLP 2014 - budsjettregulering Samandrag I denne saka vert budsjettert

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 296-23 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet INNHALD SAMANDRAG 1 INNLEIING...5 1.1 FORVALTNINGSREFORMA NYTT FYLKESKOMMUNALT VEGNETT... 5 1.2 KVA ER HANDLINGSPROGRAMMET?... 7 1.3 FYLKESKOMMUNEN SOM TRANSPORTAKTØR FRÅ 2010... 8 1.4 ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET...

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan

Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan Talbudsjett Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Forsidefoto: Carte Blanche med Thea Hjelmeland Fotograf: Helge Hansen / Montag Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i heile 1000 kr Endring % 400 Politisk styring Brutto driftsutgifter

Detaljer