Budsjett 2010 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013"

Transkript

1 Budsjett 2010 Økonomiplan REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009

2 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober Fylkesrådmannen foreslår i dette notatet revidert budsjettgrunnlag budsjettendringar som følgje av nye opplysningar i statsbudsjettet. I tillegg er det gjort endringar i investeringsbudsjettet, slik at det vert i samsvar med fylkesrådmannen sitt forslag til handlingsprogram for fylkesveginvesteringane. Statsbudsjettet 2010 Regjeringa legg opp til reell vekst i dei frie inntektene for kommunesektoren på 4,2 mrd. kr i Av denne veksten går, som varsla i kommuneproposisjonen, 1,5 mrd. kr til fylkeskommunane. 1,0 mrd. kr av veksten i fylkeskommunane er grunngjeve med auka ansvar på samferdselsområdet. Midlar til dei nye oppgåvene fylkeskommunane får i samband med forvaltningsreforma er innarbeidde i rammeoverføringane. I tillegg vil fylkeskommunane få auka momskompensasjon i samband med dei nye oppgåvene, og dette er det gjort eit skjønsmessig frådrag for i rammeoverføringane. Ein kan merka seg at overføringane til Hordaland for dei nye fylkesvegferjene er ein god del lågare enn rekna med i kommuneproposisjonen og fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag av 9. oktober. Frå 2010 er staten sine løyvingar til fagskular innarbeidde i rammeoverføringane, og summen er noko høgare enn tidlegare lagt til grunn i budsjettgrunnlaget. Ei anna endring i høve til budsjettgrunnlaget er at i statsbudsjettet vert den mellombels auken i lærlingtilskotet, som vart løyvd i tiltakspakka i 2009 i samband med finanskrisa, vidareført til Kommunal deflator (samanvegd løns- og prisvekst) som er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2010 er på 3,1 pst. Det er då rekna med 3,5 pst. lønsvekst og 2,4 pst. prisvekst. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag vart deflatoren sett til 2,9 pst. (3,75% lønsvekst og 1,5% prisvekst). Auka deflator medfører auka frie inntekter, men også endringar på utgiftssida på fylkesbudsjettet i høve til budsjettgrunnlaget. Gjennomgang av endringane Fylkesrådmannen går nedanfor gjennom endringane som er foreslått i høve til budsjettgrunnlaget frå oktober innanfor dei ulike budsjettområda. Endringsforslaga er nedanfor samla under dei ulike avsnitta som ein finn att i budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Investeringsbudsjettet Samferdsel Fylkesveginvesteringar Fylkesrådmannen legg fram forslag til handlingsprogram for fylkesveginvesteringane til fylkestinget i desember. Fylkesrådmannen sitt forslag til fylkesveginvesteringar er noko justert samanlikna med budsjettgrunnlaget frå oktober. Forslaget går fram av tabellen nedanfor: Budsjett 2010 Øk.plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Refusjonar utanom Bergensprogrammet Igangsette prosjekt Rv 546 Austevollbrua, ferjetilskot Rv 546 Austevollbrua refusjon Rv 48 Løfallstrand - Årsnes Rv 48 Helland - Havsgårdsdalen Rv 567 Hauge - Lonevåg Rv 563 Kleppestø - Ask Fv 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

3 Rv 544Tofte - Ranavik Fv 209/233 Brattholmen - Storskaret Tiltakspakken Rv 555 Eide - Vorland Rv 57 Alver - Isdalstø Rv 546 Hufthamar - Haugland Rv 565 Heiane - Austrheim Rv 567 Valestrandsfossen Rv 565 Undergang Alver Rv 550 Eitrheimtunnelen Rv 550 Utne - Herand Rv 541 Langevåg ferjekai Rv 48 Utåker ferjekai Rv 564 Mjåtveit - Dalstø Bergensprogrammet Sekkepostar Ringveg vest. Byggjesteg Ringveg vest. Byggjesteg Bybanen. Byggjesteg Nye strekningsvise prosjekt Kvammapakken Bømlopakken Fv 70 Jensanesvegen, Stord Fv 34 Skånevik Idrettsplassen, Etne Rv 48 Tunnel bak Tysse, Samnanger Storskaret - Arefjord, Fjell Fv 158 Grindavoll Lepsøy, Os Sekkepostar utanom Bergen Sum Investeringsinntekter Bompengar Forskottering kommunar Forskottering private Tilskot kommunar Kompensasjonsmidlar Sum finansiering Netto investeringsutgifter Fylkesrådmannen viser til handlingsprogrammet og omtale av dei ulike prosjekta. Av tabellen går det fram at samla fylkesveginvesteringar i 2010 er på vel 1,65 milliardar kroner i I budsjettgrunnlaget var summen 1,96 mrd. kr og skilnaden skuldast at ein no ikkje budsjetterer med kostnaden for byggjesteg 1 av Bybanen som vert gjennomført av Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

4 I gangsette prosjekt Det er i 2010 sett av 345,4 mill. kr til prosjekt som er i gang i statleg regi i 2009 og som vert ferdigstilte som fylkesveganlegg. Tiltakspakken Til prosjekt som følgje av tiltakspakken som Stortinget vedtok våren 2009 er det sett av 108,8 mill. kr i 2010 og mindre summar i 2011, slik det går fram av tabellen. Bergensprogrammet Til tiltak innanfor Bergensprogrammet er det ført opp 902,7 mill. kr i I samsvar med bompengesøknaden for Bergensprogrammet er det sett av midlar til Ringveg vest byggjesteg 1 og 2, til Bybanen byggjesteg 2 og til sekkeposttiltak. Summen på 902,7 mill. kr til Bergensprogrammet er finansiert med 696,9 mill. kr i bompengar og 205,8 mill. kr av fylkeskommunale midlar. Dette er i samsvar med fylkestinget sitt vedtak om at det årleg skal nyttast 200 mill kr til tiltak innanfor Bergensprogrammet. Strekningsvise prosjekt og sekkeposttiltak Til nye fylkesvegprosjekt er det sett av 164,3 mill. kr i Dette gjeld utbetringar i Kvam, Bømlo, Stord og Etne kommunar. viser til handlingsprogrammet for nærare omtale av sekkeposttiltaka. Finansiering Bompengar Det går fram av tabellen at ein stor del av prosjekta vert finansierte med bompengar. I 2010 er det rekna med 927,3 mill. kr i bompengar. Prosjekt med bompengefinansiering i 2010 er desse: Løfallstrand Årsnes Hauge Lonevåg Jondalstunnelen Ringveg vest byggjesteg 1 og 2 Bybanen byggjesteg 2 Kvammapakken Sum bompengar ,0 mill. kr 22,5 mill. kr 86,9 mill. kr 420,5 mill. kr 276,4 mill. kr 111,0 mill. kr 927,3 mill. kr Andre eksterne finansieringsformer er forskotteringar frå kommunar og private verksemder, tilskot frå kommunar og bruk av fylkeskommunale kompensasjonsmidlar med til saman 168,1 mill. kr. Refusjonar Tabellen nedanfor viser fylkesrådmannen sitt forslag til refusjon av forskotteringar i komande periode. I 2010 er det lagt opp til refusjonar på til saman 68,2 mill. kr. Til sekkeposttiltak utanom Bergensprogrammet er det i 2010 sett av 75,6 mill. kr. Fylkesrådmannen Forskotert av Veg. nr Prosjekt Vedtekne Rest å refundera Etter forskot Askøy Askøy kommune 562 Juvikflaten II Askøy kommune 562 Haugland, Fauskang.,Juvik Askøy kommune 562 Fauskanger Askøy kommune 562 Strusshamnkrysset Askøy kommune Hanøytangen Austevoll Austevoll kommune Ny veg på Hundvåkøy Austevoll bruselskap Veg til Storekalsøy Austrheim Austrheim kommune 565 Årås - Heiane Austrheim kommune Veg til Vardetangen Bergen Bergen Kommune Sædalsvegen Nexi bygg m.fl. Håkonshellavegen Bømlo Bømlo kommune 542 Gilje - Alfsvåg Bømlo kommune 542 Stokkajuvet Bømlo kommune FV 14 Stavland Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

5 Bømlo kommune Fv 18 Laurhamar Urangskjosen Etne Etne kommune Fv 34 Skånevik kai Idrettsanlegget Fitjar Fitjar kommune 545 Fitjar - Sandvikvåg Fjell Fjell kommune 555 Fjell Gard Fjell kommune 555 Fjell sentr. Skreiabrekko Fjell kommune 559 Fjell - Ulveset Fjell kommune 561 Kryss Fjæreidevegen Fjell kommune Foldnes - Våge Fusa Fusa kommune Fusa - Strandvik I Fusa kommune Fusa - Strandvik II Fusa kommune Fusa - Strandvik III Fusa kommune Fv 125 Holmefjord Holsund Fusa kommune/frank 48 Mundheimsdalen Mohn Frank Mohn Fusa AS 552 Gangveg Venjaneset Fusa Kraft/Frank Mohn 48 Moshovdatunnelen Fusa Kraftlag m. fl. 48 Holmefjordparsellen Fusa Kraftlag m. fl. 551 Austrepo. - Løfallstrand Fusa Kraftlag m. fl. Fusa - Kryss veg Skjørsand kai Fusa Kraftlag m. fl. Skjørsand - Skåte Kvam Kvam herad 49 Strandebarmsvegen Kvinnherad Kvinnherad kommune 48 Seimsfoss - Rosend. sør Kvinnherad kommune 48 Rosendal nord - Neslia Kvinnherad kommune 551 Austrepo. - Løfallstrand Kvinnherad kommune 48 G&s-veg Sandvoll Kvinnherad kommune 48 Erslandsmarka Kvinnherad kommune 551 Austrepo. - Løfallstrand Kvinnherad kommune 544 Tofte - Ranavik SKL Omvikdalen - Matre Lindås Lindås kommune 565 Alverflaten Lindås kommune 565 Isdalstø - Alver verksemder 57 Espeland-Herland Lindås kom Meland Meland kommune 564 Fløksand - Orrhøyen Frank Mohn Holding AS 564 Dalstø - Mjåtveit Modalen Modalen/ Fv 313 OG Fv Voss/V.Dal/Bkk Modalen/ Fv 313 OG Fv II Voss/V.Dal/Bkk Odda Odda kommune 550 Opheimsgata Os Os kommune Opprusting FV 158 Thuen Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

6 Os kommune Opprusting Fv 158 Thuen Os kommune Fv 161 Kalvatræ Os kommune Fv 160 Lyseklostervegen Hjorthaug Os/Fusa/Frank Mohn 552 Osøyro-Hatvik Radøy Radøy kommune Opprusting av FV Radøy kommune Opprusting Lundsåsen Stord Stord kommune Fv 70 Jensanesvegen Sund Sund kommune 555 Høyland - Børnes BKK/Sund kommune Veg til Telavåg Tysnes Tysnes kommune Hodnanes - Nedrevåge Ullensvang Ullensvang herad 550 Nå sentrum Ulvik Ulvik herad 572 Opprusting Holven - Ulvik Vaksdal Vaksdal kommune Trollkjelsvegen Vaksdal, Modalen 569 Stamnes - Eidslandet Voss Voss kommune Fv 315 Bavallsvegen Bergensprogrammet Nexi bygg AS 557 Kryssutbetring Lagunen Eiendom AS 546 Gangbru Fanavegen Ulriksdal I AS 585 Rundkøyring Fløenbakken Bergen kommune Fv Steinsvikvegen Sum Fylkesrådmannen gjer merksam på at 20,4 mill. kr av forskotteringane skal dekkast over Bergensprogrammet. Resten er i investeringstabellen ført opp som ein eigen post som skal gå til tilbakebetaling av innbetalte forskotteringar. Fylkesrådmannen viser elles til handlingsprogrammet for fylkesveginvesteringane for nærare kommentarar til dei ulike tiltaka. Driftsbudsjettet Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Frikjøp av fylkestingsrepresentantar og stønad til fylkestingsgruppene Når ein legg statsbudsjettet sine løns- og prisføresetnader til grunn, vert det nokre små justeringar i stønadssatsane. Dei nye satsane vert slik: Stønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Lønsavsetjing I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det lagt til grunn 3,75% lønsvekst frå 2009 til Lønsveksten for kommunesektoren er sett til 3,5% i forslaget til statsbudsjett. For å få samsvar med statsbudsjettet sine føresetnader er lønsavsetjingane reduserte med 5,24 mill. kr. Tilleggsløyvingar Ved saldering av budsjettet er tilleggsløyvingskontoen redusert med kr til kr Momskompensasjon frå investeringar Som nemnt er det i statsbudsjettet gjort eit frådrag i rammeoverføringane som følgje av at fylkeskommunane vil få auka momskompensasjon frå vegsektoren. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

7 Det gjeld spesielle reglar for moms på vegarbeid. Det skal ikkje reknast moms på tenester, berre på vareinnsats. Dette medverkar til at overslaget over momskompensasjon frå veginvesteringar vert desto meir usikkert. Total momskompensasjonen frå investeringar vart lågare enn budsjettert både i 2007 og I budsjettgrunnlaget av 9. oktober hadde fylkesrådmannen difor ført opp eit svært forsiktig overslag for I utrekningane som er gjort i statsbudsjettet er det lagt til grunn at meirverdiavgift utgjer om lag 9 % av brutto investeringsutgifter på veg. Historiske data for Hordaland fylkeskommune tilseier at 5% kanskje er eit meir realistisk anslag. Om statsbudsjettet sine føresetnader slår til, er det grunnlag for ein vesentleg auke i overslaget over momskompensasjon. Fylkesrådmannen gjer i denne omgang framlegg om å auka overslaget med 37,5 mill. kr. Opplæring Lærlingtilskot høgare sats Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2010 oppretthalda den høgare satsen til bedriftene for å ta inn lærlingar. I samband med krisepakken som vart lagt fram i januar 2009 vart satsen for lærlingtilskotet auka med kr pr år. I rammetilskotet til fylkeskommunane er det sett av 190 mill. kr til desse meirutgiftene. Fylkesrådmannen har hatt ein gjennomgang av lærlingtilskotet med bakgrunn i forslaget i statsbudsjettet og budsjetterer med ein auke på 21 mill. kr i lærlingtilskotet som følgje av at det skal betalast høgare sats også i Fagskular I samband med forvaltningsreforma vert drifts- og finansieringsansvaret for fagskulane overført til fylkeskommunane. I rammetilskotet til fylkeskommunane er det samla lagt inn 389 mill. kr til finansiering av fagskulane. I budsjettgrunnlaget var det sett av 57 mill. kr til drift av fagskular i Hordaland i I rammetilskotet er det ført opp 71 mill. kr til fagskuledrift i Hordaland. Fylkesrådmannen har ikkje funne heile årsaka til skilnaden på 14 mill. kr. For å få noko betre tid til å vurdera dei endelege fagskulebudsjetta, foreslår fylkesrådmannen at summen på 14 mill. kr førebels vert sett av på ein samlekonto. Gjennomgangen vil visa kor mykje fagskulane sine budsjett må styrkast med. M.a. er det uvisse knytt til private fagskular. I budsjettproposisjonen for 2010 frå Kunnskapsdepartementet heiter det m.a. om dette: Revidert privatskolelov vart sett i verk 1. juli Etter lovendringane har enkelte vidaregåande skolar som tilbyr yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar, fått godkjenning etter fagskolelova. Dette gjeld skolar som ligg over vidaregåande opplæringsnivå. Kap. 6A i privatskolelova vil slutte å gjelde 1. juli 2010, jf. privatskolelova 8-2. Innan den tid må skolane som hører inn under noverande kap. 6A i privatskolelova (såkalla 6A-skolar), ha søkt om ny lovtilknyting. I tillegg er det framleis ei ordning med øyremerka statstilskot for fagskuletilbod i helse- og sosialfag finansiert over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett. Ein vil ut frå dette foreslå at fylkesrådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for fagskulane når tilhøva nemnde ovanfor er gjennomgått nærare. Fylkesrådmannen vil leggja fram melding om budsjettendringa for opplærings- og helseutvalet og fylkesutvalet tidleg på nyåret. Regional utvikling Regional utvikling og nyskaping I 2009 fekk Hordaland fylkeskommune 75,02 mill. kr i statstilskot til regional utvikling. I budsjettgrunnlaget for 2010 er det lagt inn 76 mill. kr. I forslaget til statsbudsjett er Hordaland tildelt 79,14 mill. kr. Inntekts- og utgiftssida i budsjettet kan etter detta aukast med 3,14 mill. kr. Folkehelse I budsjettgrunnlaget er det ført opp kr til folkehelsearbeid. I 2009 fekk ein 1,6 mill. kr i statstilskot (Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse.) Fylkesrådmannen hadde rekna med at ein ville få statstilskot også i Av statsbudsjettet går det fram at stimuleringstilskotet i 2010 vert innlemma i rammetilskotet. Det er lagt inn 41,3 mill. kr til fylkeskommunane sitt folkehelsearbeid. Fylkesrådmannen foreslår på bakgrunn av dette å auka løyvinga til folkehelsearbeidet med 3 mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget for oktober. Budsjettet for 2010 vert dermed på kr Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

8 Samferdsel Fylkesvegvedlikehald I rammetilskotet til fylkeskommunane er det i statsbudsjettet gjort mindre justeringar for driftsog vedlikhaldsdelen for fylkesvegane samanlikna med opplegget i kommuneproposisjonen. Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har hatt ny gjennomgang av kva vegstrekningar som skal overførast til fylkeskommunane og kva strekningar som skal høyra inn under det statlege riksvegnettet frå Staten skal ha ansvar for vegstrekningar på 120 km meir enn ein la opp til i vår og ramma til fylkeskommunane er redusert med 45 mill. kr. For Hordaland fylkeskommunen sin del gjeld dette Vikafjellsvegen som skal vera riksveg også etter komande årsskifte. Det er vidare lagt inn eit trekk i rammetilskotet på 15,9 mill. kr for forsikringsrefusjonar. Dette gjeld forsikringsrefusjonar staten har fått ved skade på veginfrastrukturen som vert overført til fylkeskommunane. Slike refusjonar vil frå 2010 tilfalla fylkeskommunane. Fylkesrådmannen har ikkje foreslått endringar i budsjettet for fylkesvegvedlikehaldet samanlikna med budsjettgrunnlaget frå oktober, sjølv om det i statsbudsjettet er mindre justeringar som nemnt ovanfor. Bakgrunnen for å halda vedlikehaldsbudsjettet uendra er m.a. fylkesutvalet sitt vedtak om å ta ansvar for veglyset langs fylkesvegane. I budsjettgrunnlaget er det ikkje lagt inn midlar til å finansiera dette og det vil såleis pressa vedlikehaldsramma. Ekstrakostnaden for veglys er stipulert til 15 mill. kr årleg i budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen reknar på usikkert grunnlag effekten av dei nemnde endringane i statsbudsjettet til opp mot 5 mill. kr. Dermed må om lag 10 mill. kr av ekstrakostnaden med veglys dekkast innanfor vedlikehaldsramma. Fylkesvegferjer Samferdselsdepartementet har gjennomført ei kvalitetssikring av løyvinga til fylkesvegferjene etter at kommuneproposisjonen vart lagt fram i vår. Totalt er det i statsbudsjettet lagt til grunn ein litt mindre sum til fylkeskommunane 5 mill. kr samanlikna med opplegget i kommuneproposisjonen, men det er store innbyrdes endringar mellom fylkeskommunane. I dei frie inntektene til Hordaland fylkeskommune er det no lagt til grunn 291 mill. kr til drift av fylkesvegferjene. Til samanlikning er det i budsjettgrunnlaget med bakgrunn i tala frå kommuneproposisjonen budsjettert med 333 mill. kr. Årsaka til skilnaden er at nokre samband i Rogaland tidlegare var rekna som Hordalandssamband. Fylkesrådmannen foreslår no å leggja det talet ein finn i statsbudsjettet til grunn og fører opp 291 mill. kr til drift av fylkesvegferjesambanda. I tillegg kjem drift av Fjelberg-ferja slik at ein samla for ferjedrifta no budsjetterer med 308 mill. kr mot 350 mill. kr i budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Fylkesrådmannen vil understreka det som er nemnt i budsjettgrunnlaget at budsjettet for fylkesvegferjedrifta er ei førebels overslag. Ein er i gang med forhandlingane om tilskot for 2010 med ruteselskapa og fylkesrådmannen vil koma attende til budsjettet på dette punktet når tilskotsforhandlingane er sluttførde. Kultur Kunst, kunstinstitusjonar Festspillene i Bergen, Carte Blanche, Hordaland Teater, Den Nye Opera og Samtidsmusikkensemblet BIT 20 vert finansierte frå fleire kjelder. Etter at ein kjenner forslaget til statsbudsjett, må dei fylkeskommunale tilskota justerast. Regjeringa har i sitt forslag auka tilskota til dei 5 institusjonane utover dei summane som er innarbeidde i budsjettgrunnlaget. Ein kan gje slikt oversyn: kr Bud.grunnl. Ny sum Fylkeskom.sin del Festspillene i Bergen ,3 % Carte Blanche ,0 % Hordaland Teater ,0 % Den Nye Opera ,0 % Samtidsmusikkensemblet BIT ,0 % Sum Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

9 Samla vert tilskotssummen til dei 5 kunstinstitusjonane auka med kr som følgje av statsbudsjettet. Frie inntekter Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot for 2010 er endra i høve til budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Desse inntektene er med statsbudsjettet sine føresetnader på til saman 4 669,3 mill. kr. Dette er ein reduksjon på 46,3 mill. kr i høve til budsjettgrunnlaget. Fylkeskommunen overtek i samband mede forvaltningsreforma ansvaret for hovuddelen av øvrige riksvegar med tilhøyrande ferjer frå Midlane som vert overførte til investeringar, drift og vedlikehald av det nye fylkesvegnettet og fylkesvegferjene, er innarbeidde i rammetilskotet med ei særskilt fylkesfordeling. Fylkeskommunane vil i tillegg få kompensasjon for meirverdiavgift. Det er lagt til grunn at fylkeskommunane samla vil få 400 mill. kr i kompensasjon for meirverdiavgift for dei nye oppgåvene, og ein tilsvarande sum er trekt ut av rammeoverføringane. Hordaland sitt trekk i rammeoverføringane for 2010 er på 40,1 mill. kr, og dette trekket var ikkje innarbeidd i budsjettgrunnlaget. På den andre sida kan ein rekna med at momskompensasjonen vert høgare enn lagt til grunn i budsjettgrunnlaget. Staten sine løyvingar til fagskuleutdanning vert frå 2010 flytta frå Kunnskapsdepartement sitt budsjett til fylkeskommunane sitt rammetilskot. For Hordaland sin del er denne summen vel 14 mill. kr høgare enn rekna med i budsjettgrunnlaget. Også utgiftene til desse skulane er auka i det reviderte budsjettgrunnlaget. Samanvegd pris- og lønsvekst frå 2009 til 2010 (den kommunale deflatoren) er i statsbudsjettet sett til 3,1 prosent, medan det i budsjettgrunnlaget vart lagt til grunn 2,9 prosent. Dette gjev ein auke i dei frie inntektene på 9,4 mill. kr. Auka deflator medfører auka frie inntekter, men også endringar på utgiftssida på fylkesbudsjettet i høve til budsjettgrunnlaget. Nettoverknaden av dei faktorane som er nemnde ovanfor er ein reduksjon i dei frie inntektene på vel 40 mill. kr. Det er også nokre andre justeringar, m.a. verknaden av den nye inntektsgarantiordninga, slik at samla reduksjon i dei frie inntektene er på 46,3 mill. kr i høve til budsjettgrunnlaget frå 9. oktober. Midlane som vert overførte i rammetilskotet til dei nye fylkesvegferjene er vel 42 mill. kr lågare enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen og budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen legg til grunn at det kan budsjetterast med ein tilsvarande reduksjon i driftsutgiftene for fylkesvegferjene, sett i høve til budsjettgrunnlaget. I samband med krisepakka til kommunesektoren i 2009 vart tilskotet til lærlingbedrifter auka med 185 mill. kr på landsbasis. Det vart rekna med at dette skulle vera ei mellombels ordning, og desse midlane vart ikkje vidareførte til 2010 i budsjettgrunnlaget. I forslaget til statsbudsjett er denne ekstraløyvinga til lærlingbedrifter vidareført til 2010 med 190 mill. kr i rammeoverføringane. Hordaland fylkeskommune sin del er på 18,37 mill. kr. Dette medfører at utgiftene til lærlingtilskot også må setjast opp i høve til budsjettgrunnlaget. Fylkesrådmannen har gjennomgått kva den auka satsen vil medføra for Hordaland fylkeskommune og har ført opp 21 mill. kr i auka lærlingtilskot, jf. framanfor. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

10 Oversyn over endringar i revidert budsjettgrunnlag 2010 Driftsbudsjettet kr Utgifter Inntekter Netto Stønad til politiske parti og frikjøp -2-2 Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon frå investeringar Fagskole Lærlingtilskot Regionalt utviklingsprogram Folkehelsearbeid Tilskot ferjer Kunstinstitusjonar Skatt Rammetilskot SUM Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

11 VEDLEGG Hovudoversikter Talbudsjett

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Bruk av likviditetsreserve NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

13 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

15 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30-okt 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer