ARBEIDSDOKUMENT ØP ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt"

Transkript

1 ARBEIDSDOKUMENT ØP ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde BUD ENDRING ENDRING ENDRING ENDRING Art Ansvar Teneste tekst Inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskot inkl.inntektsutjevning Eigedomsskatt verk og bruk Eigedomsskatt næring Eigedomsskatt anna fast eigedom Inv. tilskot sjukeheimar og omsorgsbust Rentekompensasjon skulebygg Rentekompensasjon kyrkjebygg Rentekompensasjon reform Statstilskot flyktningar Statstilskot asylantar Konsesjonsavgift Renteinntekter bankinnskot Renteinntekter av fond som skal avsetjast Renteinntekter utlån Sogndal Fotball Renteinntekter startlån Aksjeutbyte Avkastning verdipapirfond Renteutgifter Avdrag Avsetjing disposisjonsfond Avsetjing bundne fond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen Momskompensasjon frå inv

2 SUM BUDSJETTPOSTAR TIL FORDELING Avsetjingar i budsjettet som skal fordelast på teneste- og støtteeiningane på eit seinare tidspunkt LØNSOPPGJØR Avsett til lønsoppgjør i budsjettåret Pensjon lønsoppgjør Arbeidsgjevaravgift lønsoppgjør SUM Avsetjing til seinar fordeling Til fordeling lærlingeplassar Auka løyving bruk av bil i teneste SUM AVSETJING FORDELING TENESTEEININGANE Budsjettpostar som er direkte knytt til teneste- og støtteeiningane KULTUR Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter

3 Kjøp av teneste frå andre Avsetjing til seinare fordeling Diverse brukarbetaling Diverse avgiftsfrie salsinntekter sum Kjøp av teneste frå andre Merknad: Husleige biblioteket skal aukast anna-kvart år 2015 og 2017 med konsum-prisindeks. sum PLAN OG NÆRING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Ortofoto/Laserscanning Refusjon er fordelt mellom ansvar og 230. Alt kr skal vere på sum Andr tiltak/ønskje frå eininga Interkommunal skogbrukssjef Oppgradering måleutstyr/kart

4 NB Vi manglar budsjett frå Sogn Brann og redning sum KOMMUNALTEKNIKK Auke i løn og sosiale utgifter Løn (eks. parkering og VAR) Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter F Brukar m/særskilte behov Trudvang F Brukar m/særskilte behov Kaupanger F100-F600 Auke komm.avgifter (7% i snitt) Tilbakeføreing kutt veghøvel Drift/vedlikehald fjordsti F Ekstra reinhald Notsete 2. høgda Redusert FDV Kvåle skule FDV - SHOS Leigeinntekter Dalavegen Korrigert VAR-budsjett sum sum

5 BARN OG UNGE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester (eks barnevern) Prisvekst inntekter Forlenging avtale HSF og SISOF Konskevensjustering av eksisterande tiltak Sogn barnevern sum Ny stilling helsesøster 80% Ny stilling konsulent 20% sum HELSE OG SOSIAL Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Redusert drift frå

6 Ny stilling PU - 100% T-trinn 100% stilling Pensjonspremie Arbeidsgj.avg Inn På Tunet Frisklivsentralen - Sogndal sin del Løn - reduksjon 40% - Frisklivsentr Pensjonsutg. - Frisklivsentralen Arb.gjevaravg Husleige Fellesutg Lønstilskot fysio 40% reduksjon sum Ny stilling - fysioterapeut Pensjonsutg Arbeidsgj.avg Telefon Andre driftsutg Refusjon Helfo - ny stilling fysio Nytt driftstilskot fysio frå % Opprusting Bedehuset sum NAV

7 sum % stilling knytt til KVP sum PLEIE OG OMSORG Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Redusert drift frå sum % stilling som vaktmeister % stilling som ergoterapeut sum BARNEHAGAR Red løn og sosiale utgifter Løn inkl. korrigeringar Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester

8 Prisvekst inntekter Ny berekning av driftstilskot private bhg Ny berekning av driftstilskot private bhg Ny berekning av driftstilskot private bhg Søskenmoderasjon private barnehagar Opprettning IFT.uttak spes.ped sum Bemanning frå 2,85 til Tilbygg personalavdeling i Furuli Leikeplass Notsete FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Fordeling minstetimetalsmodellen

9 sum ikt er lagt på skule felles sum NORANE OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Fordeling minstetimetalsmodellen sum IKT er lagt på skule felles sum KAUPANGER SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift

10 Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust Ekstra klasse frå haust Ekstra klasse frå haust Ekstra klasse frå haust Reduksjon tal born i asylmottak Integrert elev-ekstra stort tiltak Fordeling minstetimetalsmodellen sum ikt er lagt på skule felles ikt er lagt påskule felles sum TRUDVANG SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Kutt i skuleramma frå haust Kutt i skuleramma frå haust

11 Kutt i skuleramma frå haust Fordeling minstetimetalsmodellen sum IKT er lagt inn på felles skule sum KVÅLE SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Kutt i skuleramma fråhaust Kutt i skuleramma fråhaust Kutt i skuleramma fråhaust Fordeling minstetimetalsmodellen sum IKT er lagt under felles skule sum STØTTEEIING ØKONOMI Auke i løn og sosiale utgifter Løn

12 Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Tilsettedag Effektiviseringsgevinst nytt LØP-system Effektiviseringsgevinst nytt LØP-system Effektiviseringsgevinst nytt LØP-system Forvaltningsrevisjon kontrollutvalet sum Andr tiltak/ønskje frå eininga Kontrollutvalet Sekretariatet Finansiell revisjon - tal manglar Kjøp av forvaltningsrevisjon Kjøp av selskapskontroll sum STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter

13 Her manglar framleis tal for drift av nokre nye datasystem. sum sum FAG OG UTVIKLING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter ordinær skuleskyss kjøp av teneste frå Fylkeskomm(ppt) Kjøp av tenester frå andere kommunar Frivilligsentralen Regionalt IKT samarbeid Valfag ungdsomsskule Innføring av kultuskule tilbod sum Andr tiltak/ønskje frå eininga 710 Programvare Datautstyr Lisensar maskiner/programvare sum

14 POLITISK VERKSEMD Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Val:Godgjersle Val: Kontorutgifter / rekvisita sum Andr tiltak/ønskje frå eininga sum DEN NORSKE KYRKJE OG ANDRE TRUSSAMFUNN Tilskot til andre trussamfunn, auke med deflator Overføring til kyrkja -auka med deflator sum Andr tiltak/ønskje frå eininga Auka driftstilskot Orgelrestaurering

15 Kyrkjegardsplan/kart Kaupanger Innkjøp nye salmebøker sum SKATT/RAMME/RENTER/AVDRAG/ANDRE STATSTILSKOT BUDSJETTPOSTAR TIL SEINARE FORDELING FRAMSKRIVING TILTAK ØP OG NYE TILTAK BALANSE (- overskot / + underskot)

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune Ordførar Odd Harald Hovland, Bømlo kommune Inge Reidar Kallevåg,

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON Vedlegg 3 8 a til Arkivplan for HiT Side 1 av 6 ;Y Høgskolen i Telemark Fellesadministrasjonen Vedlegg 38 a til Arkivplan for HiT LÆRARUTDANNING PÅ NOTODDEN 1895-1994 1. INNLEIING TIL ARKIVERINGSDISPOSISJON

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer