Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE"

Transkript

1 HØYRINGSFRIST: Modell for Partnarskap for Karriererettleiing i Sogn og Fjordane Prosjekt: KARRIERE SOGN OG FJORDANE INNLEIING Bakgrunn Som ein del av Kunnskapsløftet har fylkeskommunane fått ansvar for å styrke karriererettleiing, ved å organisere partnarskap for karriererettleiing i fylka. Målet for Partnarskap for karriererettleiing er å utvikle eit forpliktande partnarskap for koordinering og samarbeid om karriererettleiing i eit livslangt perspektiv. Partnarskap for karriererettleiing bør omfatte flest mogeleg av dei aktuelle aktørane i eit reelt forpliktande samarbeid. Partnarskap for karriererettleiing skal vere forankra i fylkeskommunen. Partnarskapen bør kunne yte tilskot med eigne midlar, samtidig som tiltaket skal medverke til betre utnytting av eksisterande ressursar, nettverk og kompetanse. Føringar St. melding nr 30 Kultur for læring ser for seg at eit koordinerande organ for utdannings- og yrkesrådgjeving på regionalt nivå skal kunne styrke rådgjevingstenesta i grunnskule og vidaregåande opplæring ved at den kan hjelpe skuleeigarar og skular med oppdatert informasjon. I tillegg kan det koordinerande organet tilby skulering, initiere forsøk og iverksette strategiar for å bidra til rådgjeving av høg kvalitet, og det vil kunne ivareta behov for ei koordinert rettleiingsteneste for vaksne. Partnarskapen skal medvirke til å: Tilby ei betre og meir heilskapleg karriererettleiing i eit livslangt perspektiv Gjere det enklare å finne fram i tilbodet om rettleiing Styrke den regionale koordineringa og samordninga av karriererettleiing på tvers av aldersgrupper Fremje samordning og løysingar som ivareteke ulike brukargrupper sine interesser og behov lokalt og regionalt Tydleg gjere rolle og oppgåver mellom etatar og samarbeidspartar på karriererettleiingsfeltet Styrke arbeidet med karriererettleiing i grunnskulen og vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet om karriererettleiing som virkemiddel inn mot arbeidslivet og arbeidsmarknadspolitikken 1

2 Samarbeid og status i Sogn og Fjordane: Sogn og Fjordane fylkeskommune vil saman med partnarskapen arbeide for kvalitetsheving og betre samordning av yrkes- og utdanningsrettleiing for ungdom og vaksne. Auka satsing på karriererettleiing skal mellom anna styrke elevane sine val, sikre at fleire gjennomfører vidaregåande opplæring, og minske feilval og omval. For å utvikle heilskap og samanheng i karriererettleiinga, både på individ og systemnivå, vil det innebere eit forpliktande og systematisk samarbeid mellom ungdomsskular, vidaregåande opplæring, høgskulen, NAV, privat og offentleg næringsliv. Det har vore møte med aktuelle samarbeidspartar, NAV, KS, NHO, LO og Høgskulen i Sogn og Fjordane. På desse møta er det mellom anna drøfta: kva skal karriererettleiing innehalde kva forventningar har dei ulike samarbeidspartane til partnarskap for karriererettleiing kva kan dei ulike partane bidra med og korleis skal ein organisere karriererettleiinga Det er og sett saman ei arbeidsgruppe med fire personar, skuleutvalet -KS, NAV og fylkeskommunen. Arbeidsgruppa har utarbeidd forslag til modell for partnarskapen for karriererettleiing i Sogn og Fjordane, som vidare har vorte drøfta på møte med samarbeidspartane og i ulike fora (skuleutvalet, rådmannsutvalet, skule og barnehagemøte, rådgjevarkonferansen og rektorane i vidaregåande opplæring). Prosjektet: Karriere Sogn og Fjordane Etter prosessen i arbeidsgruppa og møte med samarbeidspartane har fylkesdirektøren for opplæring kome fram til at ein vil prøve ut modell/organisering for Sogn og Fjordane fylke som eit prosjekt over tre, år frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vil tilsetje prosjektleiar frå , som skal koordinere organisering og utprøving i regionane. Det er føresett oppstart av prosjektet i alle regionane frå Når prosjektperioden er over, vil ein etter evalueringa tilsetje rådgjevingskoordinator. Derfor er det sett opp rådgjevingskoordinator i modellane under forslag til modell/organisering. For å sikre finansiering ved eventuell vidareføring av Karriere Sogn og Fjordane som ei permanent ordning, bør ordninga evaluerast sommaren I prosjektperioden må det arbeidast med å etablere ei eigargruppe samansett av representantar frå samarbeidspartane (KS, NHO, LO, NAV og HISF). Vidare må det etablerast ei styringsgruppe. Det må i prosjektperioden etablerast eit tettast mogleg samarbeid i og mellom regionane, og det må lagast partnarskapsavtalar med partane for å få til ei heilskapleg karriererettleiing. Ressursar: Det er mange partar som arbeidar med ei eller anna form og rådgjeving/rettleiing i dag. Prosjektet byggjer på ordningar og ressursar som alt finst i opplæringssystemet. Grunnskulane, dei vidaregåande skulane og høgskulen har i dag ressursar for rådgjevarar. I tillegg har grunnskulane og dei vidaregåande skulane ressursar til kontaktlærarar. Dei vidaregåande skulane har også ressursar til oppfølgingstenesta, arbeidslivskontaktar, miljøkoordinatorar og vaksenopplæring. 2

3 Rådgjevarane i grunnskulane og dei vidaregåande skulane har i dag rådgjevingsressurs på ein klokketime per 25 elevar. Oppfølgingstenesta i dei vidaregåande skulane har stillingsressurs frå %. Alle dei vidaregåande skulane, unntatt Sogn jord- og hagebruksskule har arbeidslivskontakt og miljøkoordinator i 50 % stilling. Samla stillingsressurs til vaksenopplæring er 400%. Etter fordeling har dei vidaregåande skulane frå % stillingsressurs til vaksenopplæring. Regioninndeling: Samarbeidet i regionane skal fungere som eit internt nettverk/samarbeidsorgan, og derfor må reiseavstanden vere liten. I forslaga til regioninndeling for partnarskap for karriererettleiing er det og lagt vekt på nærleik til brukarane (ungdom og vaksne), samarbeidspartane, og at regionen ikkje vert for stor. Det er utarbeidd to alternative modellar for organisering av karriererettleiing i Sogn og Fjordane. Med ein rådgjevingskoordinator og fleire regionar (nettverk/samarbeidsorgan) plasserte rundt om i fylket. I tilegg til nettverksamarbeid innan kvar region skal det vere tett samarbeid mellom regionane i fylket. Rolla til samarbeidspartane i dagens system (karriererettleiing): Behov for ei betring av yrkes- og utdanningsrettleiinga er kome fram både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt. Tenestene er oppdelt i mange ulike ansvarsområde der mange har ei rolle i høve til ulike grupper av ungdom og vaksne. Grunnopplæringa: Kommunane og fylkeskommunen gjev rettleiing/rådgjeving til elevar, lærlingar, vaksne og foreldre. Fylkeskommunen gjev og informasjon til lærebedrifter, skaffar bedrift til elevar som skal ut i praksis og til elevar som skal ut i lære. Dette krev at ein er oppdatert på behovet til arbeidskraft i privat- og offentleg næringsliv. Høgskulen: Gjev i dag rettleiing inn mot grunnopplæringa og til vaksne. Høgskulen vil vere ein viktig samarbeidspart i høve informasjon, kunnskapsutvikling og kompetanseheving i karriererettleiing. Arrangør for kursing/etterutdanning av rettleiarar/rådgjevarar. NAV: Gjev i dag rettleiing til ungdom og vaksne. Eit meir inkluderande arbeidsliv vil føre til at fleire vil ha behov for rettleiing framover. NAV og fylkeskommunen har eit rettleiingsansvar når det gjeld vaksne med krav om utdanningstilbod basert på eigne muligheiter og føresetnadar. Privat og offentleg næringsliv: Kan gjennom partnarskapen rekruttere til eigne behov/eiga bedrift. Vil ha behov for informasjon og rettleiing i høve endringar i utdanningsprogramma. Privat og offentleg næringsliv vil være ein viktig samarbeidspart i høve til entreprenørskap, praksisplassar til elevar og læreplassar til lærlingar. 3

4 MODELL Modellane for Karriere Sogn og Fjordane Modellane syner korleis ein har tenkt karriererettleiinga i Sogn og Fjordane, med prosjektleiar (rådgjevingskoordinator) og fleire regionar (nettverk/samarbeidsorgan) plassert rundt om i fylket. I tillegg til nettverksamarbeid innan kvar region skal det vere tett samarbeid mellom regionane. Samarbeid Karriere Sogn og Fjordane Modellen syner forslag til samarbeidspartar. Rådgjevingskoordinator i sentrum/midten, som koordinerer, samordnar, legg nokre felles føringar og set i gang tiltak innan karriererettleiing. Det må etablerast eit tettast mogleg samarbeid mellom alle desse partane, for å få til ei god og heilskapleg karriererettleiing. 4

5 Forslag til oppgåver for rådgjevingskoordinator Oppgåver for rådgjevingskoordinator skal i hovudsak vere å koordinere og samordne eksisterande ressursbruk og tiltak på karriererettleiing. Ved å koordinere tiltak og gje retning for korleis rådgjeving/rettleiing skal utøvast, vil ein kvalitetssikre og få meir heilskapleg karriererettleiing i fylke. Oppgåver for rådgjevingskoordinator kan vere å koordinere, samordne og setje i gang tiltak innan: Kompetanseheving, kursing av alle som arbeidar med rådgjeving Lage felles plan for karriererettleiing, frå 8.klassetrinn t.o.m. vaksne Programfag til val og prosjekt til fordjuping Satsing mot fråfall Oversikt over arbeidsmarknaden og bedrifter til utplassering Opplæringstilbodet i regionane Rådgjevingskoordinator skal i tillegg til partnarskapen samarbeide med oppfølgingstenesta, rådgjevarane, arbeidslivskontaktane, kontaktlærarane, miljøkoordinatorane, vaksenopplæringa og entreprenørskapsatsinga ved dei vidaregåande skulane. 5

6 Samarbeid og region Karriere Sogn og Fjordane Modellen syner organiseringa med oppdeling i regionar, og korleis regionane kan setjast saman. Sirkelen i midten syner rådgjevingskoordinator, eigarar og styringsgruppe. Rådgjevingskoordinator samordnar, legg nokre felles føringar for blant anna rettleiing/rådgjeving og set i gang ulike tiltak innan karriererettleiing. Ungdom og vaksne som ønskjer rettleiing tek kontakt med nærmaste rådgjevar/rettleiar på sin skule eller NAV kontor. Regionane er samansette av grunnskular, vidaregåande opplæring, høgskulen, lokalt NAV kontor i kommunen/kommunane, privat og offentleg næringsliv (kommunar, bedrifter). 6

7 Ressursar i regionane i dag Modellen syner samarbeidspartar og kva ressursar som finst i regionane i dag. Eksisterande ressursar i regionane og forslag til oppgåver: I prosjektet vil ein byggje på ordningar og ressursar som alt finst i systemet. I grunnskulane og dei vidaregåande skulane har ein i dag ressursar for rådgjevarar, kontaktlærarar, oppfølgingstenesta, arbeidslivskontaktar, miljøkoordinatorar og vaksenopplæring. Forslag til oppgåver i regionane: Rådgjeving/rettleiing til elevar/vaksne i grunnskule og vidaregåande opplæring, frå 8. klassetrinn t.o.m. vaksne Informasjon om utdanning til næringslivet Partnarskapsavtalar mellom skule og næringsliv Tiltak mot fråfall Karrieresamtale Kompetanseperm Min framtid Ungt entreprenørskap Programfag til val og prosjekt til fordjuping Realkompetansevurdering av vaksne 7

8 Forslag til modell 1: Alternativ 1 med 10 regionar Regionssamarbeid mellom grunnskular(kommunar) og vidaregåande skular Region A Årdal v.g.s Sogn Jord og hagebruk skule Årdal kommune Lærdal kommune Aurland kommune 2 v.g.s.245 elevar 5 gr. skular 134 elevar Region B Luster v.g.s. Sogndal v.g.s. Luster kommune Sogndal kommune Leikanger kommune Vik kommune 2 v.g.s. 779 elevar 8 gr. skular 224 elevar Region C Høyanger v.g.s. Balestrand kommune Høyanger kommune Gulen kommune Solund kommune 1 v.g.s. 152 elevar 9 gr. skular 126 elevar Region D Dale v.g.s. Askvoll kommune Fjaler kommune Hyllestad kommune 1 v.g.s 218 elevar 6 gr.skular 112 elevar Region E Øyrane v.g.s. Hafstad v.g.s. Mo og Jølster v.g.s. Naustdal kommune Førde kommune Gaular kommune Jølster kommune 3 v.g.s elevar 7 gr. skular 332 elevar 8

9 Region F Flora v.g.s. Flora kommune Bremanger kommune 1 v.g.s. 488 elevar 6 gr. skular 212 elevar Region G Måløy v.g.s. Vågsøy kommune 1 v.g.s. 285 elevar 1 gr. skule 98 elevar Region H Firda v.g.s. Gloppen kommune 1 v.g.s. 362 elevar 2 gr. skular 82 elevar Region I Eid v.g.s. Eid kommune Selje kommune 1 v.g.s. 330 elevar 3 gr. skular 150 elevar Region J Stryn v.g.s. Stryn kommune Hornindal kommune 1 v.g.s. 308 elevar 3 gr. skular 137 elevar Dette forslaget syner inndeling i 10 regionar med kommunar, tal elevar i grunnskulen og dei vidaregåande skulane. I tillegg kjem lokalt NAV kontor i kommunen/kommunane, høgskulen, privat og offentleg næringsliv (kommunar, bedrifter). 9

10 Regiondeling med 10 regionar: Tabellen syner tal elevar i grunnopplæringa, tal rådgjevarar i grunnopplæringa og tal OT koordinatorar i vidaregåande skule. Elevar Rådgjevarar OT koordinatorar A B C D E F G H I J Rådgjevarar og OT koordinatorar er i tabellen sett opp etter tal personar (ikkje stillingsprosent). I grunnopplæringa varierer storleiken på regionane i tal grunnskular, vidaregåande skular og kommunar. Det er frå 278 elevar i region C til 1370 elevar i region E. Region C vert den minste, men her er det stor reiseavstand mellom skulane. Region E er den største, men er den regionen som har tettast busetnad, som medfører at reiseavstanden vert kort. 10

11 Forslag til modell 2: Alternativ 2 med 6 regionar Regionssamarbeid mellom grunnskular(kommunar) og vidaregåande skular Region A Årdal v.g.s Sogn Jord og hagebruk skule Årdal kommune Lærdal kommune Aurland kommune 2 v.g.s.245 elevar 5 gr. skular 134 elevar Region B Luster v.g.s. Sogndal v.g.s. Luster kommune Sogndal kommune Leikanger kommune Vik kommune 2 v.g.s. 779 elevar 8 gr. skular 224 elevar Region C Dale v.g.s. Høyanger v.g.s. Askvoll kommune Fjaler kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Balestrand kommune Gulen kommune Solund kommune 12 v.g.s 370 elevar 15 gr. skular 238 elevar 11

12 Region D Øyrane v.g.s. Hafstad v.g.s. Mo og Jølster v.g.s. Naustdal kommune Førde kommune Gaular kommune Jølster kommune 3 v.g.s elevar 7 gr. skular 332 elevar Region E Flora v.g.s. Måløy v.g.s. Flora kommune Bremanger kommune Vågsøy kommune Selje kommune 2 v.g.s. 773 elevar 9 gr. skular 358 elevar Region F Stryn v.g.s. Eid v.g.s Firda v.g.s. Stryn kommune Hornindal kommune Eid kommune Gloppen kommune 3 v.g.s elevar 6 gr. skular 321 elevar Dette forslaget syner inndeling i 6 regionar med kommunar, tal elevar i grunnskulen og dei vidaregåande skulane. I tillegg kjem lokalt NAV kontor i kommunen/kommunane, høgskulen, privat og offentleg næringsliv (kommunar, bedrifter). 12

13 Regiondeling med 6 regionar: Oppsettet syner tal elevar i grunnopplæringa, tal rådgjevarar i grunnopplæringa og tal OT koordinatorar i vidaregåande skule. Elevar i grunnopplæringa Rådgjevarar OT koordinatorar A B C D E F Rådgjevarar og OT koordinatorar er i tabellen sett opp etter tal personar (ikkje stillingsprosent). I grunnopplæringa varierer storleiken på regionane i tal grunnskular, vidaregåande skular og kommunar. Det er frå 379 elevar i region A til 1370 elevar i region D.. Region A vert den minste, og med kort reiseavstand mellom skulane. Region E er den største, men er den regionen som har tettast busetnad, som medfører at reiseavstanden vert kort. Økonomi og vidare framdrift Karriere Sogn og Fjordane Under følgjer stipulert budsjett for Karriere Sogn og Fjordane > Kostnader: Rådgjevingskoordinator løn 0,250 0,600 0,600 0,600 0,600 Rådgjevingskoordinator driftsmidlar 0,050 0,100 0,100 0,100 0,100 Rådgjevingskoordinator tiltaksmidlar 0,100 0,300 0,200 0,100 0,100 Sum kostnader 0,400 1,000 0,900 0,800 0,800 Finansiering: Statlege midlar (kan overførast) 0,250 0,500 Fylkeskommunen 0,292 0,700 0,700 0,230 0,280 Kommunane 0,230 0,280 NAV 0,132 0,160 Høgskulen i Sogn og Fjordane 0,066 0,080 Sum finansiering 0,250 0,792 0,700 0,700 0,658 0,800 Midlar overført frå året før 0,250 0,642 0,342 0,142 0,000 Sum midlar til disposisjon 1,042 1,342 1,042 0,800 0,800 Netto til overføring for seinare år (finansiering kostnader) 0,250 0,642 0,342 0,142 0,000 0,000 13

14 Nærare omtale av kostnader: Det er budsjettert med løns- og driftsmidlar (kontor- og reiseutgifter) til Prosjektleiar frå Det er føresett oppstart av prosjektet i regionane frå Det er sett av tiltaksmidlar til dette arbeidet med 0,3 mill kr i 2009 og 0,2 mill kr i Det er elles årleg budsjettert med 0,1 mill kr i tiltaksmidlar. Nærare omtale av finansiering: Fylkeskommunen fekk hausten 2007 tilført 0,250 mill kr til ordninga med partnarskap for karriererettleiing. For 2008 får fylkeskommunen tilført 0,500 mill kr. I vedteke budsjett 2008/økonomiplan er det årleg sett av 0,7 mill kr i tre år frå til løns- og driftsmidlar til 100% stilling for rådgjevingskoordinator. I samband med løyvinga heiter det m.a.: det skal arbeidast aktivt for at partnarskapen skal ta del i finansieringa av Karriere Sogn og Fjordane. Prosjektperioden for Karriere Sogn og Fjordane er 3 år ( ). Stipulert budsjett føreset statleg og fylkeskommunal finansiering av prosjektet ut 2010 (merkt med grått i tabellen over). Dersom Karriere Sogn og Fjordane skal vidareførast som ei permanent ordning (ut over 2010), må finansiering skje som eit spleiselag mellom partane. Budsjettet føreset ei fordeling av kostnadene frå og med 2011 etter følgjande nøkkel: Fylkeskommunen 35% Kommunane 35% NAV 20% Høgskulen i Sogn og Fjordane 10% For å sikre finansiering ved eventuell vidareføring av Karriere Sogn og Fjordane som ei permanent ordning, bør ordninga evaluerast sommaren Partane har då høve til å ta med kostnaden ved ordninga i budsjettarbeidet for Ei vidareføring av ordninga etter modell av Karriere Sogn og Fjordane krev bindande avtale mellom partane. 14

15 Framdriftsplan 2008 : Karriere Sogn og Fjordane Februar April/Mai/Juni Sende saka ut til høyring Kommunane, vidaregåande skular, næringslivet, m.fl. Politisk prosess i kommunane Prosess i vidaregåande opplæring Prosess næringslivet Hovudutval for opplæring (HO) Fagopplærings -nemnda (FON) Fylkesutvalet Fylkestinget Utsending til høyring - Karriere Sogn og Fjordane Orientering i HO: Høyring modell for Karriere Sogn og Fjordane Drøfting FON: Høyring modell for Karriere Sogn og Fjordane Høyringsfrist Møte med samarbeidspartane NAV, KS, NHO, LO og Høgskulen i Sogn og Fjordane Saka ferdig til utsending til politisk handsaming Hovudutval for opplæring Fagopplæringsnemnda Fylkesutvalet Fylkestinget 15

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 04. 05.10.08. Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11

Rådgjevarkonferansen 04. 05.10.08. Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11 Rådgjevarkonferansen 04. 05.10.08 Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11 Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane Prosjektleiar Sonja S. Hestetun Opplæringsavdelinga Tlf 576 56222/41530896 Sonja.hestetun@sfj.no

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

grunnskulen våren 2015

grunnskulen våren 2015 Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2725-1 Organisering av oppfølgingstenesta (OT) Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til å gjere slikt vedtak:

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Partnerskapsavtale for fleire lærlingeplassar Møte med Sogn regionråd i Vik 08.04.16 Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Store organisasjonar i Sogn og Fj. Organisasjon Tal medlemmar Kyrkja 94.000 Idrettskrinsen

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp 1. Bakgrunn Gjennom prosjektet med innføring av ehandel ser ein behovet for eit sterkare og betre forankra SFFI. Innføringa av ehandel er eit felles prosjekt for

Detaljer

Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11. Karriererettleiing i eit livslangt perspektiv. Rådgjevarkonferanse 11.

Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11. Karriererettleiing i eit livslangt perspektiv. Rådgjevarkonferanse 11. Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane 01.08.08 31.07.11 Karriererettleiing i eit livslangt perspektiv Rådgjevarkonferanse 11.nov 2009 Loen Karriere Sogn og Fjordane MÅLSETTING å utvikle ein modell som sikrar

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Handbok. Overgangsprosjektet.

Handbok. Overgangsprosjektet. Handbok Overgangsprosjektet www.sfj.no Innhald Innleiing... 3 Hovudtema... 3 Mål for Sogn og Fjordane... 3 Organisering av Ny GIV... 4 Overgangsprosjektet... 4 Oppfølgingsprosjektet... 5 Statistikkprosjektet

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

N OU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport

N OU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Opplæringsavdelinga Side 1 av 1 Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Sakshandsamar: Kenth Rune T. Måren E - post: kenth.rune.maren@sfj.no Tlf. : 41530971 Vår ref. Sak nr.:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Flora vidaregåande skule. Møtedato Kl. kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Flora vidaregåande skule. Møtedato Kl. kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Flora vidaregåande skule Møtedato 29.10.2014 Kl. kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte-

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/3332-3 Arkiv: V70 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 0 Årsmelding 2015 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Concord Firdav. 6, Postboks 57, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, mobil: 90 61 79 79, www.okosweb.net 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem.

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Økonominettverksamling 30. og 31. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen Ein glad gjeng etter gjennomført

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2016-2019 www.sfj.no 1. Bakgrunn Fagopplæringsnemnda har sidan 2009 utarbeidd handlingsprogram for nemnda. Programmet har synleggjort kva satsingar

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

NAV inn i ei ny tid. KS sin Haustkonferanse i Sogndal Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane

NAV inn i ei ny tid. KS sin Haustkonferanse i Sogndal Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane NAV inn i ei ny tid KS sin Haustkonferanse i Sogndal 2017 Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane Kva eg skal snakke om Behovet for vidareutvikling av NAV-kontora Dei store linjene korleis er situasjonen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Søknader om spelemidlar 2016

Søknader om spelemidlar 2016 Søknader om spelemidlar 2016 Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet og idrett, Sogn og Fjordane fylkeskommune Terje Førde, dagleg leiar/revisjonssjef i Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord Utfordringar

Detaljer

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Statistikk Kommentarar til bruken av ehandel 25 kommunar på ehandel i Sogn og Fjordane Visma som felles plattform Rådgjevar på ehandel i SFFI Statistikk ehandel

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: 06.12.2013 Tid: kl 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad,

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare Nye strukturar og vegen vidare Rådmannssamling Gloppen, 12.09.2017 Anne Karin Hamre Nasjonal status 121 kommunar blir slått saman til 47 nye kommunar 354 kommunar frå 2020 74 færre kommunar enn i 2014

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER FOR MELLOMBELS FELLES OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Kommunal oppreisingsordning for barn som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt medan dei var under kommunal

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Sjumilsstegkonferanse

Sjumilsstegkonferanse Sjumilsstegkonferanse 15.03.16 Tilbod til vaksne framandspråklege Firda vgs Helsefagarbeidarutdanning etter læreplan i kunnskapsløftet tilpassa modell Gruppe 1 - start 2013 Gloppen Gruppe 2 start 2015

Detaljer