Budsjett 2013/økonomiplan for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar"

Transkript

1 Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/ Budsjett 2013/økonomiplan for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak: 1 Hovudutvalet sluttar seg til dei overordna strategivala slik desse går fram av kap. 2 i saksutgreiinga. 2 Hovudutvalet sluttar seg til satsingane slik dei går fram av punkt. 6.1 i saksutgreiinga. 2 Hovudutvalet sluttar seg til reduksjonstiltaka slik dei går fram av punkt 6.2 i saksutgreiinga. SAKSFRAMSTILLING 1. Innleiing Administrasjonen sender i år ut ei sak til kvart av hovudutvala. Denne saka vil ha fokus på det sektorspesifikke. Hovudutvala vert utfordra på å meine noko om kva tilpassingar som er aktuelt å utgreie gitt to ulike føresetnader: 1. Sektoren får auka si sektorramme 2. Sektoren får redusert si sektorramme Hovudutvala får i tillegg presentert ein fellesdel som set den sektorspesifikke delen i relasjon til den samla økonomiske stoda i fylkeskommunen. Innspela frå hovudutvalet vil, saman med finansutvalet sine rammer av , danne grunnlag for fylkesdirektøren sitt vidare arbeid fram mot hovudutvalssaka i september. Fylkesrådmannen vil nytte høvet til å minne om at fylkeskommunen går inn i ei svært krevjande tid økonomisk sett. Fylkeskommunen har store utfordringar og mange uløyste oppgåver som ikkje kan gjennomførast innafor tilgjengelege ressursar. Det er difor avgjerande, for å få eit godt budsjett og økonomiplan for åra framover, at alle hovudutvala engasjerer seg i arbeidet med «marginallister» for sin sektor. Hovudutvala kjenner sin sektor godt, både når det gjeld utfordringar og moglegheiter. Denne saka er såleis hovudutvala sitt høve til å kome med innspel både til finansutvalet sitt vidare arbeid med fastsetting av sektorrammene samt eventuelle ytterlegare bestillingar/oppdrag til hovudutvala.

2 Side 2av Strategival Fylkesrådmannen legg opp til å vidareføre hovudlinene i dei strategival som ligg til grunn for prioriteringane i gjeldande budsjett og økonomiplan. Strategiane er nærare omtala i budsjett 2012/økonomiplan På tiltakssida er satsingsområda summerte i matrisa på side 9, med tilhøyrande tekstleg omtale. Den sektorvise oppfølginga i høve satsingane er gjort greie for under kvar sektordel. Når det gjeld dei økonomiske strategiane er desse omtala på side 5 i dokumentet. I denne fellesdelen vil fylkesrådmannen gje ei nærare vurdering av dei økonomiske strategiane. Oppfølging av satsingsområda vert omtala spesifikt i sektordelen. Halde etablerte driftsrammer Fylkesrådmannen legg opp til at etablerte driftsrammer på sektornivå skal haldast. Det er fylkesrådmannen si utgangshaldning at auka kostnader som følgje av auka prisar/nye pålegg utan at det følgjer økonomiske ressursar med er eit uttrykk for at storsamfunnet pålegg oss å omprioritere området. Det vil seie at det vert mindre aktivitet for tildelte ressursar. Fylkesrådmannen legg opp til at sektorane - fram mot septembersakene i hovudutvala vert utfordra på å vise kva aktivitetstilpassing som må gjerast for å halde tildelte sektorrammer. Konsekvensane av tilpassingane skal synleggjerast. Finansutvalet vil med grunnlag i desse hovudutvalssakene sjå på om det bør gjerast omdisponeringar mellom sektorane. Bufferfondet I gjeldande budsjett er det lagt opp til å nytte bufferfondet fullt ut. Prognostiserte midlar på fondet er disponert til eingongstiltak og ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld. Gjennom tertialrapport 1/12 varslar fylkesrådmannen at det er svikt i dei lokale inntektene i 2012 på om lag 16 mill. kr. Det ligg no an til å måtte tære på grunnkapitalen på bufferfondet som er på 80 mill. kr for å sikre driftsnivået i Med bakgrunn i prognosar på utbytte og konsesjonskraftinntekter framover i økonomiplanperioden, vil det vere grunnlag for å vurdere ei nedjustering av nivået på lokale inntekter til driftsføremål/alternativt styrking av bufferfondet. Med bakgrunn i dette ser ikkje fylkesrådmannen det som realistisk at det vil vere udisponerte midlar i bufferfondet som kan nyttast inn i prioriteringsdiskusjonane i komande budsjettprosess. 3. Samla ubalanse med vidareføring av dagens drift Fylkesrådmannen viser i tabellen nedanfor samla ubalanse med vidareføring av dagens drift. Fylkesrådmannen har i si oppstilling føresett at tertialrapport 1/12 vert vedteke i samsvar med tilrådinga og vi har på dette grunnlag innarbeidd konsekvensane for økonomiplanperioden Utg.pkt: Balansert økonomiplan 0,0 0,0 0,0 Rullering av øk.plan - ubalanse i ,7 T 1/12 - Kontrollutvalet: auka kostnader til revisjon og reiser 0,4 0,4 0,4 0,4 T 1/12 - Kultur: Bibliotekføremål - ny transportordning 0,2 0,2 0,2 0,2 T 1/12 - Opplæring: auke grunna sentralt avtaleverk 2,6 2,6 2,6 2,6 T 1/12 - Opplæring: auke i omstillingstiltak ped.pers 1,1 1,1 1,1 1,1 T 1/12 - Opplæring: auke kostnader pr fagprøve 1,1 1,1 1,1 1,1 T 1/12 - Opplæring: reduksjon restteori for lærlingar -1,0-1,0-1,0-1,0

3 Side 3av 10 Korrigert ubalanse ved vidareføring av dagens drift 4,3 4,3 4,3 21,1 Når det gjeld 2016 har fylkesrådmannen ved rullering vidareført nivået frå 2015, justert for kjente endringar i gjeldande økonomiplan. Det er ikkje lagt inn nye tiltak. Resultatet av vidareføringa syner ein ubalanse på 16,7 mill. kr som i det vesentlege skuldast ein forventa reduksjon i rammetilskotet og ein reduksjon i bruken av fondsmidlar. Tabellen viser vidare at med ei vidareføring av dagens drift vil følgjande sektorar få auka si ramme i høve til gjeldande økonomiplan slik: Forvaltning 0,4 mill. kr Kultur 0,2 mill. kr Opplæring 3,8 mill. kr. Men denne ubalansen i økonomiplanen vert strategien om å halde etablerte driftsrammer utfordra ytterlegare. For å møte denne utfordringa vert det i det vidare arbeidet med budsjett/økonomiplanarbeidet lagt opp til ei prosentvis fordeling av «innsparingskrava» på kvar sektor. Når det gjeld fellesinntekter og -utgifter vil fylkesrådmannen signalisere at det kan kome utfordringar i høve til budsjettføresetnader i gjeldande økonomiplan. Dette gjeld både lokale inntekter og kapitalutgifter/-inntekter. Verknadane av nytt inntektssystem er også framleis ein ukjent faktor. Endringar i fellesinntekter og utgifter kan igjen føre til behov for ytterlegare justeringar av sektorrammene. Fylkesrådmannen har ikkje full oversikt over dei samla utfordringane på fellesinntekter og -utgifter no, så dette lyt vi få kome attende til. Ut frå fylkesrådmannen sin ståstad er det per i dag stor usikkerheit knytt til fleire område, spesielt for åra Usikkerheita er blant anna knytt til verknader av nytt inntektssystem, skulebruksplanen og den regionale transportplanen. Fylkesrådmannen vil difor - overfor finansutvalet - foreslå at hovudfokuset i det vidare budsjettarbeidet no vert å få til eit saldert og godt budsjett for 2013 og at gjeldande økonomiplan vert justert for eventuelle verknadar av endringar i budsjett Omtale av prosessen kring avvikling av programstyra Programstyra vart oppretta som eit grep knytt til oppfølging og gjennomføring av strategiane i gjeldande fylkesplan. Ved fylkesplanmeldinga til fylkestinget i juni 2010 vart fylkesplanen forlenga ut Gjennom handsaming av denne meldinga vart to av programstyra avvikla i Det vart ikkje eksplisitt uttalt at dei resterande programstyra skulle avviklast når fylkesplanen vert fasa ut. Fylkesrådmannen har likevel vurdert det slik at programstyra er knytt så tett til oppfølging av fylkesplanen at det i samband med utfasing av planen og må drøftast utfasing av programstyra. Om programstyra har vist seg å vere eit viktig verkty for samhandlinga i fylket, bør ein i så fall vurdere ei vidareføring, men då med ei anna plattform i botn. I fylkesplanmeldinga frå 2010 står det fylgjande om programstyra: Folkehelse treng ei programorganisering rundt delar av arbeidet. Men arbeidet med infrastruktur, mellom anna drift av ressursgrupper, nettverk og partnarskap med kommunane, bør førast over i ein driftsfase. Avklaringa må skje i samband med budsjettarbeidet. Programstyret for fornying av offentleg sektor og IKT bør halde fram. Ein må no nytte tida til å legge endå meir vekt på læring, erfaringsutveksling og formidling mellom kommunane. Programstyret for Entreprenørskap og nyskaping bør konsentrere seg om målområdet utdanning, samt drift og utvikling av Om ein vel å halde oppe sida, bør Driftig etter kvart gå over i meir varig drift i ein organisasjon. Oppgåver knytt til 1. og 2. linetenesta bør overlatast til

4 Side 4av 10 fylkeskommunen og Innovasjon Norge då dette er ein del av deira 21kjerneoppgåver. Det er naturleg at desse organisasjonane legg endelege strategiar og er operative på desse områda. Programstyret må gjerne kome med innspel til dette arbeidet. I tillegg er det sagt følgjande som bør bli teke med i ei vurdering av programstyra si rolle ut over 2012: Ein bør bli endå tydelegare på evaluering og resultatvurdering fram mot avslutning av programperioden. Kanskje skal ein sjå på om det er ynskjeleg å setje i gang ei programstatusevaluering for eitt eller fleire program. Om ein startar opp program i ein ny planperiode bør ein vurdere å setje i gang ei programstatusevaluering frå starten av perioden. Det er trong for å få til større satsingar i tett samarbeid med den regionale partnarskapen. Det bør bli ei meir proaktiv tilnærming til dette arbeidet. Det vil seie at vi bør tone ned utviklingsarbeid som i hovudsak er basert på eit søknadsregime. Fylkesrådmannen legg opp til at det vert gjort ei eiga vurdering av kvart einskild programstyre gjennom eigne saker til politisk handsaming. Utgangspunktet vil vere at programstyra skal avviklast. Dersom ein likevel finn grunn til å vidareføre programstyra i ei eller anna form, skal saka gjere greie for premissane og forankringa for det vidare arbeidet. 5. Vidare prosess i budsjettarbeidet hovudutvala si rolle Finansutvalet godkjente i arbeidsdokument 1/12 gjennomføringa av budsjettprosessen for I høve den godkjente prosessen vert det no lagt opp til nokre justeringar. Fylkesrådmannen vil her kort skissere dei justeringar som vert tilrådd i årshjulet: Finansutvalet forheld seg, som tidlegare, til heilheita i budsjett/økonomiplanarbeidet hovudutvala til det sektorspesifikke. Hovudutvala får ikkje eit felles «utfordringsdokument» til handsaming i juni, men handsamar denne saka som er utarbeidd av fylkesdirektøren. Arbeidet i denne fasen vert konsentrert kring marginalbetraktningar på sektoren. Finansutvalet tek stilling til sektorrammene i sitt møte den 27. juni Fylkesrådmannen tek sikte på å presentere ei samla tilnærming til budsjett 2013/økonomiplan til finansutvalet i september. Den administrative tilrådinga i hovudutvalssakene i september vil vere avstemt i høve den samla tilnærminga frå fylkesrådmannen. Finansutvalet tek med bakgrunn dette innspelet endeleg stilling til rammefordeling mellom sektorane. Hovudutvala vil få høve til å uttale seg om finansutvalet sitt framlegg i den ordinære handsaminga av budsjett 2013/økonomiplan fram mot fylkestinget i desember. 6. Opplæringssektoren Gjeldande budsjett/økonomiplan opprettheld eit auka fokus på opplæringssektoren sine kjerneoppgåver; kvaliteten på og gjennomføring av vidaregåande opplæring. Gjennom den nasjonale satsinga Ny GIV er det både nasjonalt og lokalt stort fokus på auka gjennomføring i vidaregåande opplæring. I Sogn og Fjordane oppnår ein gode resultat og har høgare grad av gjennomføring enn landsgjennomsnittet. Fylkeskommunen har målretta satsa på tiltak som støttar opp om læringssituasjonen. Fylkeskommunen står framover framfor store utfordringar som følgje av synkande elevtal i vidaregåande opplæring i åra framover. Det pågåande arbeidet med skulebruksplanen skal vise

5 Side 5av 10 korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med høg kvalitet og utnytte bygg og eigedommar mest mogleg kostnadseffektivt. Planen skal leggje eit best mogleg grunnlag for politiske vedtak om framtidig organisering av vidaregåande opplæring. Planen vert lagt fram for fylkestinget til handsaming våren Som del av omstillingsarbeidet i fylkeskommunen vil det vere behov for eit særskilt fokus på tiltak for omstilling og vidare-/etterutdanning av pedagogisk personale innan særskilde fag. For å sikre god kompetanse i vidaregåande opplæring og få til naudsynt omstilling i sektoren er det i vedteken økonomiplan frå 2014 sett av 2,0 mill. kr til føremålet. Behovet for omstillingsmidlar vil truleg auke i åra framover og må vurderast nærare som del av arbeidet med skulebruksplanen. Omstillingsmidlane blir også nytta i samband med overtalssituasjonar, og den føreståande elevnedgangen genererer overtal blant pedagogar i eit større omfang enn vanleg. Det er ei stor utfordring å tilpasse organisasjonen til nye inntektsrammer. Budsjettet for opplæringssektoren er i gjeldande budsjett/økonomiplan saldert med følgjande innsparingsutfordring: År Innsparingskrav i perioden 1,000 6,850 17,000 16,850 Vedtekne satsingar (nye tiltak/omdisp) i perioden: Karriererettleiing - framtidig org. modell 1,000 1,000 1,000 1,000 Auke omstillingsmidlar 2,000 2,000 2,000 Utarbeiding skulebruksplan 0,550 Sum nye tiltak (omdisp) 1,550 3,000 3,000 3,000 Sum innsparingsbehov (etter omdisp) 2,550 9,850 20,000 19,850 Vedteken innsparing: Rest 2-delt utviklingspott -0,300-0,300 Tilpassa opplæring -0,800-2,290-3,000-3,000 Tilskot til lærebedrifter -0,300-0,690-0,800-0,800 Redusert løyving til opplæringstilbodet -2,500-6,240-7,000-7,000 Sum vedteken innsparing -3,900-9,520-10,800-10,800 Urealisert innsparingskrav -1,350 0,330 9,200 9,050 Urealisert innsparing ,835 Sum urealisert innsparingskrav, jf vedteken øk plan -0,515 0,330 9,200 9,050 Det er føresett at tiltak for å møte resterande innsparingskrav frå 2015 må kome som følgje av arbeidet med skulebruksplanen. Det er fylkesdirektøren si haldning at det ikkje bør setjast i verk kostnadsreduserande tiltak med konsekvensar av strukturell karakter før skulebruksplanen ligg føre. Dette ligg også til grunn for tilrådingane under når det gjeld satsingar og reduksjonstiltak. 6.1 Satsingar i planperioden Fylkesdirektøren legg til grunn følgjande overordna satsingar for sektoren i komande økonomiplanperiode: Kjerneverksemda i sektoren for ungdom og vaksne; o Kvalitet på opplæringstilbodet i skule og bedrift o Gjennomføring i vidaregåande opplæring Organisering: o Utarbeiding, oppfølging og iverksetting av skulebruksplanen Gjennomføring av vedteke handlingsprogram (eiga sak til HO i juni)

6 Side 6av 10 Under følgjer omtale av tilrådde satsingar i prioritert rekkefølgje. Den økonomiske verknaden av satsingane er innarbeidd i oppsummeringstabellen i punkt Trivselshagen IKS auka driftskostnader Stipulerte driftskostnader for fylkeskommunen i Trivselshagen IKS viser følgjande avvik i høve vedteke budsjett i perioden : Avvik mellom budsjett og stipulerte driftskostnader 0,900 0,500 0,500 0,500 I vedteken investeringsplan er det lagt til grunn av heile byggjeprosjektet vert gjennomført som planlagt og at meirutgiftene frå 2013 vert innarbeidd ved rullering av økonomiplanen. I vedteken investeringsplan heiter det m.a.: «Det er knytt stor usikkerheit til dei førebels stipulerte driftskostnadene særskilt etter realisering av byggjesteg 3. Når ein har oversikt over heile kostnadsbiletet vil det vere behov for ein gjennomgang av grunnlaget for leigekostnadene knytt til det samla byggjeprosjektet.» Bygge- og eigedomstenesta, i samarbeid med fylkesdirektøren, er i gang med ein gjennomgang av grunnlaget for leigekostnadene ved byggjesteg 1 og 2. Den økonomiske ramma for leige av areal i Trivselshagen må aukast med 0,900 mill.kr. i 2013 og 0,500 mill. kr årleg frå Vidaregåande opplæring for potensielle toppidrettsutøvarar I vedteke budsjett/økonomiplan er det lagt inn midlar til tiltaket med 0,750 mill. kr årleg t.o.m Det er føresett at tilbodet skal evaluerast i framkant av utlysing av opplæringstilbodet 2015/2016. Vedteken løyving sikrar at elevar som vert teke inn i ordninga hausten 2012 får fullført sine tre år. Dersom også elevar som startar på vg1 hausten 2013 og hausten 2014 skal få tilbod om å delta i ordninga, må løyvinga vidareførast med 0,750 mill. kr for 2016 og 0,410 mill. kr for våren Det er då føresett at eventuell vidareføring av ordninga, med inntak av elevar frå hausten 2015, vert teke stilling til etter at ordninga er evaluert. Tilbodet er i gjeldande økonomiplan (t.o.m. 2015) finansiert over bufferfondet. Ei eventuell vidareføring er ikkje finansiert. 3. Auka løyving til opplæringstilbodet I vedteken økonomiplan er det lagt til grunn eit innsparingsbehov for opplæringssektoren på 2,6 mill. kr i 2013, 9,9 mill. kr i 2014 og 20,0 mill. kr årleg frå 2015 (sjå tabell i punkt 6.1). Det er i økonomiplanen føresett at av innsparinga skal takast ved reduksjon i løyvingane til tilpassa opplæring, tilskot til lærebedrifter og opplæringstilbodet. Dette basert på forventa nedgang i elevtal i perioden. Føresett innsparing på løyvinga til opplæringstilbodet tilsvarar reduksjon med 4 grupper frå hausten 2013 aukande til 5 grupper frå Vedteke opplæringstilbod for 2012/2013 krev auke med 4 grupper i 2013/2014. For å realisere føresett innsparing må opplæringstilbodet då ned med 8 grupper. Under føresetnad av at omvalstala ikkje aukar og ut frå forventa reduksjon i elevtal, ser det ut til å vere mogleg å redusere tal grupper med 5-6 frå hausten 2013/2014 utan å røre etablerte strukturar. Resterande innsparingskrav tilsvarar etter dette 2-3 grupper, eller om lag 2,8-4,2 mill. kr, med ein verknad på 1,3-1,9 mill. kr i 2013.

7 Side 7av 10 Fylkesdirektøren ser det som lite realistisk å kunne møte vedteke innsparingskrav utan å måtte gjere strukturelle tiltak. Fylkesdirektøren meiner det vil vere svært uheldig å gjere strukturelle tiltak no før skulebruksplanen er ferdig og vil ikkje tilrå dette. Som ein konsekvens av dette må den økonomiske ramma for opplæringstilbodet aukast for skuleåra 2013/2014 og 2014/2015, med 1,9 mill. kr i 2013 (haust), 4,2 mill. kr i 2014 og 2,3 mill. kr i 2015 (vår). 4. Vaksenopplæring auka løyving Vaksenopplæring er ei lovpålagd oppgåve og utgjer ein del av kjerneverksemda i opplæringssektoren. Budsjettet for vaksenopplæring har blitt redusert over fleire år grunna låg aktivitet som følgje av for liten organisatorisk kapasitet. Det ligg no organisatorisk til rette for større innsats på området. I samband med tertialrapport 2/12 vart løyvinga til restteori for lærlingar redusert med 1,0 mill. kr årleg, som følgje av meir restriktiv praksis når det gjeld finansiering av restteori. Fram til no har ein del vaksne delteke på tilbod med restteori, igangsett for lærlingar. Reduksjonen av løyvinga til restteori medfører såleis mindre omfang og mindre grad av fleksibilitet også når det gjeld tilbod til vaksne. For å få eit akseptabelt omfang av vaksenopplæringstilbodet må budsjettet for vaksenopplæring styrkast med 1,0 mill. kr årleg. 5. Oppfølging av nytt handlingsprogram (eiga sak til HO i juni) Det er i vedteken økonomiplan årleg sett av 0,780 mill. kr til oppfølging av nytt handlingsprogram. Det vett lagt til grunn at handlingsprogrammet skal handsamast av HO i juni Det vil utover avsett løyving ikkje vere mogleg å skape handlingsrom i sektoren for å iverksetje tiltak i handlingsprogrammet, før skulebruksplanen er ferdig. Dersom tiltak i handlingsprogrammet skal prioriterast ut over desse rammene, vil dette krevje styrking av den økonomiske ramma for sektoren. 6. Nytt skuleadministrativt system (SAS) Det er i gang arbeid med å gjennomføre innkjøpsprosess for nytt SAS (jf. FT-sak 0008/12). Kostnaden ved kjøp og drift av eit nytt SAS vil først vere kjend når anbodsprosessen er ferdig. Sogn og Fjordane fylkeskommune nyttar årleg i underkant av 0,400 mill. kr på drift, vedlikehald og support knytt til skuleadministrativt system. Finansiering av kostnadene ved kjøp av nytt system må vurderast som ein del av budsjettprosessen. På bakgrunn av forprosjektet vart det i FT-saka lagt til grunn at driftsutgiftene for nytt SAS vil liggje om lag på same nivå som no, eventuelt kunne reduserast noko. Fylkesdirektøren vil kome tilbake til saka når ein har kome lenger i prosessen og meir informasjon ligg føre. 7. IB (International Baccalaureate)-utdanning i Sogn og Fjordane Fylkeskommunen mottok i februar fråsegn frå HAFS regionråd om IB-utdanning i Sogn og Fjordane. I fråsegna ber regionrådet om at Sogn og Fjordane fylkeskommune går aktivt inn i arbeidet med å førebu etablering av eit IB-tilbod til elevar i Sogn og Fjordane frå og med hausten Dei ber vidare om at dette arbeidet vert direkte forankra i vedtaket om skulebruksplan og mål og strategiar for vidaregåande opplæring Fylkesrådmannen vil, som ein del av arbeidet med skulebruksplanen, greie ut framtidig IB-utdanning i Sogn og Fjordane. Utgreiinga vil inngå i arbeidsdokument til planutvalet hausten Moglege reduksjonstiltak Under følgjer omtale av innsparingstiltak som kan vere aktuelle om sektoren får redusert den økonomiske ramma. Tiltaka er sett opp i prioritert rekkefølgje. Den økonomiske verknaden av reduksjonstiltaka er innarbeidd i oppsummeringstabellen i punkt Sommarskule endra finansiering

8 Side 8av 10 Det er i vedteke budsjett/økonomiplan frå 2013 sett av 0,220 mill. kr årleg i fylkeskommunale midlar til finansiering av tilbod om sommarskule. For 2012 er tiltaket finansiert over statlege midlar. Fylkeskommunen har over fleire år fått tilført statlege midlar til tett oppfølging av elevar med svake resultat på kartleggingsprøvane. Det er grunn til å sjå føre seg at fylkeskommunen også for 2013 vil få tilført statlege midlar til føremålet. Sommarskule er eit tilbod som naturleg inngår i dette oppfølgingsarbeidet. Under føresetnad av at fylkeskommunen også i 2013 får tilført statlege midlar som omtala over, kan tilbodet om sommarskule også i 2013 finansierast over desse. Eventuell tildeling av statlege midlar vil vere avklara når statsbudsjettet for 2013 ligg føre. 2. Utviklingsmidlar til disposisjon for hovudutval for opplæring I vedteke budsjett for 2012/økonomiplan heiter det m.a.: Det er årleg sett av 1,000 mill. kr til disposisjon for hovudutval for opplæring til utviklingstiltak i opplæringssektoren. Utviklingsmidlane skal byggje opp under prioriteringane i det samla budsjettet og skal ikkje disponerast til varige tiltak. I HO-sak 009/12 Utviklingsmidlar til disposisjon for hovudutval for opplæring 2012 vart det lagt til grunn at utviklingsmidlane avsett for 2013 skal sjåast i samanheng med utviklingskostnader knytt til system og informasjon i opplæringssektoren. Fylkesdirektøren si vurdering er at det vil vere tilstrekkeleg med øyremerking av 0,5 mill. kr av utviklingsmidlane til dette føremålet og at løyvinga, som eit innsparingstiltak i 2013 og 2014, kan reduserast med 0,5 mill. kr pr. år. 3. Midlar til pedagogisk utviklingsarbeid Det er i vedteke budsjett/økonomiplan frå 2013 sett av 0,5 mill. årleg kr til pedagogisk utviklingsarbeid i opplæringssektoren. Desse midlane kan, som eit innsparingstiltak, inndragast for 2013 og Gratis læremiddel/pc-ordninga Reduksjon av løyvinga til gratis læremiddel og digital satsing med 1,0 mill. kr i høve nivået i vedteken økonomiplan, inneber ei vidareføring av løyvinga om lag på nivå med forbruket i Det er varsla stort behov for midlar til gratis læremiddel i 2013 som følgje av nye læreplanar. Bruken av midlar til kjøp av læremiddel kan styrast. Dersom sektoren skal spare midlar kan løyvinga til gratis læremiddel reduserast med 1,0 mill. kr årleg i 2013 og Potensialet for innsparingar innanfor dagens ressurstildeling til opplæringstilbodet Som ein del av budsjettarbeidet har fylkesdirektøren gjort ei vurdering av potensialet for innsparingar innanfor dagens ressurstildeling til opplæringstilbodet; tildeling av lærartimar, samanslåing av grupper, auka plasstal, organisering av spesialpedagogiske tiltak m.m. Fylkesdirektøren kan ikkje sjå at det med dagens struktur er mogleg å ta ut innsparingar innan desse områda. 6. Tiltak under utgreiing I vedteke budsjett/økonomiplan er det lagt til grunn at følgjande tiltak skal konsekvensutgreiast: Praksisopplæring innan marine og maritime fag alternative løysingar Tiltaket er under utgreiing. Tilskot til Fagskulen i Sogn og Fjordane reduksjon av dei økonomiske rammene Det er over lengre tid varsla endringar i finansieringsordninga av fagskulen. I framlegget til statsbudsjett for 2012 er det varsla at departementet vil kome med ei vurdering av finansieringa av fagskulane i kommuneproposisjonen for I gjeldande budsjett/økonomiplan er det lagt til grunn at den framtidige statlege finansieringsordninga for fagskulen bør vere kjend når omfanget

9 Side 9av 10 av tilskot til Fagskulen i Sogn og Fjordane skal takast stilling til. I kommuneproposisjonen for 2013 er det lagt til grunn at regjeringa no vurderer 2016 som eit naturleg tidspunkt for ei mogleg omlegging av finansieringa av fagskulane, då dei legg opp til å sjå tidspunktet for innlemming av midlane til helse- og sosialfagskulane i samanheng med Omsorgsplan Fylkesdirektøren tilrår at arbeidet med vurdering av dei økonomiske rammene for fagskulen vert forsert, og utgreidd parallelt med arbeidet med skulebruksplanen. 7. Ikkje-lovpålagde oppgåver ved dei vidaregåande skulane Under følgjer ei oversikt over ressursbruk knytt til dei ulike områda. Med tilvising til det pågåande arbeidet med skulebruksplanen kjem fylkesdirektøren no ikkje med tilrådingar om redusert ressursbruk. - Arbeidslivskontakt Ressursbruk: 700 % stillingsressurs fordelt på 13 vidaregåande skular. Årleg kostnad: om lag 4,1 mill. kr. - Miljøkoordinator Ressursbruk: 800 % stillingsressurs fordelt på 13 vidaregåande skular. Årleg kostnad (inkl. tiltaksmidlar): om lag 4,2 mill. kr - Open skule Årleg kostnad: 0,7 mill. kr. - Organisasjons- og personalutviklingsmidlar nettverksarbeid og elevundersøking I gjeldande økonomiplan ( ) er løyvinga fordelt slik: 0,200 mill. kr til folkehelsearbeidet ved dei vidaregåande skulane 0,150 mill. kr til gjennomføring av elev-/ lærlingundersøking 0,500 mill. kr til pedagogisk utviklingsarbeid 0,400 mill. kr til delfinansiering av nettverksarbeid for tolking/tilpassing av nye læreplanar. 0,045 mill. kr til gjennomføring av årlege lærlingsamlingar 0,780 mill. kr til utviklingstiltak til oppfølging av vedteke handlingsprogram 2,200 mill. kr til kompetanseutvikling og oppfølging av vedteken Plan for rekruttering og stabilisering av pedagogisk personale inkludert skuleleiarar - Tilskot til landsliner Fylkeskommunen yter i 2012 eit samla tilskot på 2,015 mill. kr til landslinetilboda fordelt slik: Yrkessjåfør, Sogndal vidaregåande skule 0,760 mill. kr Naturbruk, Sogn jord- og hagebruksskule 1,255 mill. kr. Rekneskapen for 2011 tyder på at løyvinga frå fylkeskommunen ikkje dekker differansen mellom det statlege tilskotet og dei reelle kostnadene ved tilboda. Fylkesdirektøren vil gjere ei nærare vurdering av dette. 6.3 Oppsummering Tabellen under oppsummerer fylkesdirektøren si tilråding når det gjeld satsingar og moglege reduksjonstiltak for opplæringssektoren.

10 Side 10av 10 År Satsingar: Trivselshagen IKS - auka leigekostnader 0,900 0,500 0,500 0,500 Vidaregåande opplæring for potensielle toppidrettsutøvarar 0,750 Auka løyving til opplæringstilbodet 1,911 4,200 2,289 Vaksenopplæring - auka løyving 1,000 1,000 1,000 1,000 Sum satsingar 3,811 5,700 3,789 2,250 Reduksjonstiltak: Sommarskule - endra finansiering -0,220 Utviklingsmidlar til disp for HO -0,500-0,500 Midlar til pedagogisk utviklingsarbeid -0,500-0,500 Gratis læremiddel -1,000-1,000 Ressurstildeling til opplæringstilbodet innsparingar innanfor dagens ressurstildeling Sum reduksjonstiltak -2,220-2,000 0,000 0,000 Netto verknad av satsingar og reduksjonstiltak 1,591 3,700 3,789 2,250

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring"

Evaluering av ordninga Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/5244-2 Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring" Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Flora vidaregåande skule. Møtedato Kl. kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Flora vidaregåande skule. Møtedato Kl. kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Flora vidaregåande skule Møtedato 29.10.2014 Kl. kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte-

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer