Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-030/2011 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Kirsten Ballo, LED HS-V-005/2007 Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST, HS-D-002/2011 Revidert budsjettmodell ved HiST 1. Revidert budsjettmodell ved HiST. Utredning fra Budsjettmodellutvalget, dat Høringsbrev dat Høringsuttalelser: 3.1. Avdeling for teknologi (AFT) 3.2. Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) 3.3. Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) 3.4. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) 3.5. Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) 3.6. Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) 3.7. Seksjon for studier. Kommunikasjon og bibliotek (SKB) 3.8. Seksjon for økonomi og regnskap (SØR) Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Side 1 av 9

2 Kommunikasjonsmessige konsekvenser Annen risikovurdering Ja X Nei Forslag til vedtak: 1. Budsjettmodellutvalget har levert en utredning som gir et godt felles grunnlag for diskusjon og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen, og avdelingene og seksjonene har gjennom høringsrunden gitt viktige innspill i saken. 2. Høgskolestyret vedtar at endring av budsjettmodellen skal skje trinnvis. I lys av FoU-prioriteringen i strategiplanen og tilsvarende FoU-vekting i utvalgets mandat, vedtar Høgskolestyret at utvalgets foreslåtte FoU-modul (utvalgets forslag 8-15) iverksettes med virkning fra Vedtak om andre deler av budsjettmodellen utsettes med sikte på virkning fra På bakgrunn av enighet hos utvalget og høringsuttalelsene vedtar Høgskolestyret utvalgets forslag 5 og 6: a. Søknader om etablering av nye gradsgivende studier skal ha en finansieringsplan som obligatorisk element, og planen skal godkjennes av Høgskolestyret. b. Høgskolen skal ha en felles mal for kostnadskalkyler og finansieringsplaner til bruk ved etablering av nye utdanningstilbud. 4. Høgskolestyret slutter seg til utvalgets forslag 1 om at det iverksettes et arbeid for å etablere nye kriterier for fordeling av basiskomponenten mellom avdelingene. Høgskolestyret forutsetter at denne oppgaven løses uten at arbeid med vurdering av historiske bevilgninger videreføres (utvalgets forslag 2). Høgskolestyret tar ikke stilling til utvalgets forslag utenom forslagene 8-15 og 1, 2, 5 og 6, men forutsetter at de gjenstående forslagene vurderes i sammenheng med gjennomføringen av forslag 1. Høgskolestyret ber rektor komme tilbake med saken til ny styrebehandling når dette arbeidet er gjennomført. Sammendrag: Budsjettmodellutvalget har lagt vekt på å klargjøre elementene i dagens budsjettmodell, hvordan modellen historisk har blitt etablert og hvordan den fungerer. Dette har vært et relativt omfattende arbeid som har ført til en bred framstilling av dagens modell. Utvalget har fremmet 23 forslag som er av ulik karakter mht nivå og omfang. Flere forslag som gjelder viktige elementer i modellen, inneholder ikke konkrete løsninger, men anbefaling om videre utredning og avklaring. Utvalgets utredning har vært på høring, og alle avdelinger og de to seksjonene SØR og SKB har levert høringsuttalelser. Dette saksframlegget oppsummerer utvalgets forslag og høringsuttalelsene. Side 2 av 9

3 SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken Budsjettutvalgets opprinnelige mandat og sammensetning ble vedtatt av høgskolestyret i sak 005/2007, og justert mandat og sammensetning ble fastsatt av rektor Utvalgets mandat var: 1) Følgende skal være styrende for utformingen av revisjon av fordelingsmodellen: a) Modellen skal ha 3 hovedmoduler, basiskomponent, resultatkomponent og strategisk komponent. b) I resultatkomponenten skal det som i dag inngå en undervisnings og en FoU komponent. c) Modellen skal legge til rette for et reelt handlingsrom til Høgskolestyret når det gjelder strategisk komponent. d) Modellen skal bruke den nasjonale finansieringsmodellens relative satser for ulike studentkategorier i resultatbasert undervisningskomponent. e) Modellen skal ha en tyngre vekting av FoU resultater enn dagens HiST modell. f) I den resultatbaserte FoU komponenten (RBO) brukes samme parametre som i den nasjonale finansieringsmodellen: Publiseringspoeng, NFR bevilgning, EU bevilgning og ph.d kandidater. g) Modellen skal synliggjøre fordelingen av indirekte kostnader/inntekter av BOAaktiviteter. h) Høgskolens felles administrative støtte (Høgskoleadministrasjonen) skal ha et tydelig element av resultatbasert bevilgning/finansiering. i) Modellen skal legge til rette for at det kan innføres et system for framtidig internhusleie. j) Modellen skal legge til rette for dempnings og/eller sikringstiltak. 2) I utredningen bør synliggjøre flere tallbaserte alternativer ut fra valg av parametre og vekting mellom de ulike elementene. I simuleringene bør det brukes resultater fra årene ) Som del av den kortfattede utredningen skal det gis en beskrivelse av dagens budsjettfordelingsmodell ved HiST med hensyn til funksjon og virkemåte. 4) Det skal ikke gjennomføres noen ressursanalyse av HiST som ledd i utredningsarbeidet. 5) Framdriften i arbeidet legges slik at revidert finansieringsmodell får virkning fra budsjettåret Høgskolestyret bør foreta vedtak i saken i løpet av våren Tidspunkt for graden av implementering vil avhenge av hvilke konsekvenser endringene av ny budsjettmodell faktisk får. 6) For øvrig gjelder mandatpunktene fra opprinnelig mandat januar 2007, der dette ikke er i strid med denne mandatrevisjonen. Utvalget har lagt vekt på å klargjøre elementene i dagens budsjettmodell, hvordan modellen historisk har blitt etablert og hvordan den fungerer. Dette har vært et relativt Side 3 av 9

4 omfattende arbeid som har bestått av dokument- og budsjettanalyser med påfølgende utvalgsdrøftinger. Arbeidet har ført til en relativt bred framstilling av dagens modell. Utvalget har fremmet 23 forslag som er av ulik karakter mht nivå og omfang. Flere forslag som gjelder viktige elementer i modellen, inneholder ikke konkrete løsninger, men anbefaling om videre utredning og avklaring. Utvalgets forslag er plassert inn fortløpende i utredningen på aktuelle kapitler og avsnitt. I sum er forslagene: (Kap. 3 Basiskomponenten:) 1. Utvalget anbefaler at det iverksettes et eget arbeid for å etablere nye kriterier for fordeling av basiskomponenten mellom avdelingene. Utvalget vil sterkt anbefale å benytte ekstern ekspertise i et slikt arbeid. Målsettingen bør være å utvikle en enkel og gjennomsiktig fordeling av basiskomponenten. 2. Utvalget anbefaler ikke videre arbeid med vurdering av historiske bevilgninger. Det er etter utvalgets vurdering ikke mulig å få mer konkrete resultater ut av dette, og energien bør heller rettes framover. Det er ikke noe som tilsier at det finnes noen fasit i historien. 3. Fordelingen av finansieringen av nye studieplasser videreføres ved at basisdelen fra KD fordeles med: 60% til fagavdelingen som har studieplassen 40% til fellesformål inklusive fellesfunksjoner 4. Ved større endringer i studenttallet bør det åpnes for unntak fra hovedregelen (forslag 3), dersom dette medfører en betydelig merkostnad knyttet til fellesfunksjoner. 5. Søknader om etablering av nye gradsgivende studier bør ha en finansieringsplan som obligatorisk element. Planen bør godkjennes av Høgskolestyret. 6. Høgskolen bør utarbeide en felles mal for kostnadskalkyler og finansieringsplaner til bruk ved etablering av nye utdanningstilbud. (Kap. 4 Resultatbasert komponent:) 7. Utdanningskomponenten videreføres til avdelingene med 100% av KD satsene. 8. FoU indikatorene i modellen skal være doktorgradskandidater med avlagt grad fra egen institusjon (HiST) doktorgradskandidater med avlagt grad fra annen norsk eller utenlandsk institusjon EU midler NFR midler publikasjonspoeng Side 4 av 9

5 Dagens indikator førstestillinger termineres fra virkningsåret for revidert budsjettmodell. 9. Revidert budsjettmodell bør ikke ha vektet omfordeling i FoU uttellingen. 10. HiST bør bruke faste FoU indikatorsatser for å sikre forutsigbarhet over tid. Satsene bør være kalibrert ut fra ønsket måloppnåelse, jfr. Strategisk plan og HiSTs måltavle. 11. Utvalget foreslår flg. interne indikatorsatser ved HiST: Doktorgrader avlagt ved egen institusjon (HiST): Sats fastsettes senere Doktorgrader avlagt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon: Kr EU midler pr. kr i inntekt: Kr NFR midler pr. kr i inntekt: Kr. 300 Publikasjonspoeng: Kr Satsene bør virke i 3 år. Effekten bør deretter evalueres før satsene eventuelt justeres. 13. Forventet internt finansieringsbehov av forslagene over bør dekkes over strategisk komponent i budsjettmodellen. 14. I revidert budsjettmodell beregnes uttellingen i FoU komponenten på etablert måte ut fra resultatene 2 år før det aktuelle budsjettåret. 15. Dempingstiltak innenfor FoU komponenten bør ikke anvendes ved overgangen til ny budsjettmodell. (Kap. 5 Strategisk komponent:) 16. Strategikomponenten bør omfatte alle strategiske formål og tiltak som er forankret i overordnede plandokumenter. 17. Det bør etableres en åpningstildeling for strategikomponenten. Denne fastsettes med utgangspunkt i 2011 budsjettets nivå % av basisbevilgningen til nye studieplasser (jfr. forslag 3) bør i utgangspunktet gå til å øke strategisk komponent. Det må imidlertid gjøres et fradrag som følge av nødvendig økning innenfor de deler av HA som fortsatt skal realbudsjetteres. 19. Ubrukte, ubundne midler fra året før innen fellesformål overføres strategisk komponent. (Kap. 6 Fellesfunksjoner insentiver og finansiering:) 20. Utvalgets mener at forutsetningene for innføring av internhusleie ikke er til stede i dag. 21. Høgskolen bør utrede spørsmålet om framtidig internprising av lokaler, herunder også vurdere andre insentiver for å optimalisere arealbruken ved høgskolen. Side 5 av 9

6 22. Høgskolen bør definere og beskrive hvilke fellesfunksjoner og strategiske aktiviteter som bør være gjenstand for henholdsvis realbudsjettering vurdering av tjenestenivå og produktivitet. 23. Høgskolen bør utrede tjenestenivå og insentiver for fellesfunksjoner som klargjør insentiver som fremmer effektivisering av fellesfunksjoner tjenestenivå for fellesfunksjoner relevante produktivitetsindikatorer. Høring - sammendrag av uttalelsene Utvalgets utredning har vært på høring i avdelinger, seksjoner, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjoner. Alle avdelinger og de to seksjonene SØR og SKB har levert høringsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert i det følgende. Forslag 1 og 2: Fem avdelinger støtter utvalgets forslag 1 om å iverksette et arbeid for å etablere nye kriterier for fordeling av basiskomponenten mellom avdelingene, mens en avdeling (ALT) går imot dette forslaget. Alle avdelingene uttrykker direkte eller indirekte støtte til forslag 2 om at arbeid med vurdering av historiske bevilgninger bør legges vekk. De to seksjonene responderer ikke direkte på forslag 1 og 2, men gir innspill om viktige forhold som må ivaretas i det videre arbeidet. Også flere av avdelingene gir slike innspill, og flere påpeker at arbeidet må komme raskt i gang. Forslag 3 og 4: I forbindelse med forslag 3 om fordeling av finansieringen av nye studieplasser tar TØH og SØR opp sammensatte problemstillinger. Det blir pekt på at fordelingen må ses i sammenheng med avklaringer som vil følge av flere av utvalgets forslag: - avklaring av kriterier for basisfordelingen som følger av forslag 1 - avklaring av forslag 7 om at utdanningskomponenten skal videreføres til avdelingene med 100% av KD-satsene - avklaring av størrelsen på åpningstildeling for strategikomponenten og økning av denne komponenten som følger av forslag 17 og 18 - avklaringer rundt fellesfunksjoner som vil komme som følge av at forslagene gjennomføres SØR mener finansieringen av fellestjenester, campus- og bygningsdrift vil bli en utfordring med en videreføring av eksisterende parametersatser for fordeling ved nye studieplasser og studiepoengsproduksjon. Tre avdelinger gir sin tilslutning til forslag 3 om fordeling ved nye studieplasser. ALT foreslår i tillegg at studier med betaling for avtalefestet praksis, skal få trukket fra slike kostnader før fordeling. SKB mener den foreslåtte fordelingen kan føre til effektiviseringstiltak som kan gå på bekostning av fellestjenester og peker på faren for at avdelinger velger å bygge opp administrative tjenester som arbeider parallelt med deler av HAS seksjoner. Side 6 av 9

7 Det er også noen som har kritiske merknader til forslag 4 om unntak fra forslag 3. Det blir pekt på at ev unntak bør gjelde både om kostnadene øker eller reduseres betydelig. AFT, AITel og SKB mener også at formuleringen er uklar slik at det blir lite forutsigelig hvordan dette skal håndteres i praksis. ALT er uenig i forslaget og foreslår alternativt at det gjøres unntak ved at hele/eller deler av andelen til fellesutgifter først trekkes fra år tre. Forslag 5 og 6: De fleste er positive til forslag 5 og 6 om at nye gradsgivende studier bør ha en finansieringsplan og at høgskolen bør ha felles maler for kostnadskalkyler og finansieringsplaner. AHS mener imidlertid dette gir fare for mye energibruk og skjevheter. SØR mener forslag 5 og 6 er fornuftig, og understreker at finansieringsplaner for nye studier må godkjennes av høgskolestyret. SKB mener at administrative tjenester også bør inkluderes kalkyler og planer. Forslag 7: Ingen av avdelingene er negative til forslag 7 om at utdanningskomponenten skal videreføres til avdelingene med 100% av KD-satsene, men som vist under forslag 3, ønsker SØR at dette vurderes i sammenheng med flere andre forslag. Forslag 8 og 9: Fem avdelinger støtter forslag 8 om hvilke FoU-indikatorer som skal gjelde og forslag 9 om at det ikke skal være vektet omfordeling i FoU-uttellingen. Den sjette avdelingen (ASP) har ikke uttalt seg her. ALT foreslår en indikator i tillegg: Allmennrettet og brukerrettet formidling. AHS forutsetter at endringene ikke gjennomføres før etter at forslag 1 er gjennomført. Forslag 10: Tre avdelinger er positive til forslag 10 om at HiST bør bruke faste FoU-indikatorer, mens en (TØH) går imot dette. To avdelinger er uklare på dette punktet (ASP og AITeL). Både TØH og AITeL mener det blir et vanskelig fordelingsspørsmål å skulle håndtere over- og underskudd, og det blir pekt på at dette vil påvirke strategikomponenten. Forslag 11 og 12: Fire avdelinger støtter utvalgets forslag til satser på FoU-indikatorene og at satsene bør virke i tre år. En avdeling (ASP) har ikke besvart disse punktene, mens en avdeling (TØH) er negativ til faste satser og ønsker en analyse av en alternativ struktur på satsene med f eks en øvre grense eller faste minimumssatser. Forslag 13: De samme avdelingene som støtter forslag 11 og 12, støtter også forslag 13 om at finansieringsbehov av forslagene over bør dekkes over strategisk komponent i budsjettmodellen. TØH på sin side mener det er tvilsomt om usikkerheten i FoUbelønningen flyttes over til strategiske aktiviteter. Dette mener de må analyseres i sammenheng med forslag 11, og peker på at også forslag 15 bør analyseres i denne sammenheng. Forslag 14 og 15: De samme avdelingene som støtter forslagene foran, støtter også forslag 14 og 15 om at uttellingen i FoU-komponenten skal beregnes på etablert måte ut fra resultatene 2 år før det aktuelle budsjettåret og at dempingstiltak innenfor FoU-komponenten ikke bør anvendes ved overgangen til ny budsjettmodell. I tråd med tidligere innspill, peker TØH her på at dempingstiltak bør analyseres og ses i sammenheng med forslag 11 og 13. Side 7 av 9

8 Forslag 16 og 17: Alle avdelinger, unntatt ASP, som ikke har besvart dette, støtter forslaget om at strategikomponenten bør omfatte alle strategiske formål og tiltak som er forankret i overordnede plandokumenter og at det etableres en åpningstildeling for denne komponenten. AHS mener imidlertid formuleringen er for utydelig, og mener at ikke alt i strategisk plan kan omfattes av senne komponenten. SØR mener det er viktig og positivt å vektlegge strategikomponenten i modellen. Forslag 18: De fleste avdelingene gir entydig støtte til forslaget om at 40% av basisbevilgningen til nye studieplasser (jfr. forslag 3) i utgangspunktet bør gå til å øke strategisk komponent, men at det må gjøres et fradrag som følge av nødvendig økning innenfor de deler av HA som fortsatt skal realbudsjetteres. AFT er imidlertid skeptisk til å bruke en upresis formulering som nødvendig økning. ALT viser her til sitt forslag under pkt 3. Forslag 19: De fleste avdelingene støtter at ubrukte, ubundne midler fra året før innen fellesformål overføres strategisk komponent, men ALT tar forbehold ift sine kommentarer under pkt 3 og 4. SKB forutsetter at midler som overføres til strategisk komponent er tiltenkt strategiske formål både for avdelingene og administrasjonen. Forslag 20 og 21: De fleste avdelingene er enig i forslag 20 om at forutsetningene for innføring av internhusleie ikke er til stede i dag. AFT er imidlertid klart uenig i dette. De mener forutsetningene er til stede, og peker på at tidspunktet aldri er optimalt, og at forslag 21 bør være gjennomført til kommende budsjettbehandling. Ingen av avdelingen uttrykker uenighet ift forslag 21 om at HiST bør utrede soørsmålet om framtidig internprising av lokaler og andre insentiver for å optimalisere arealbruken. Forslag 22 og 23: Alle avdelinger uttrykker at de er enig i forslag 22 om at høgskolen bør avklare hvilke fellesfunksjoner og strategiske aktiviteter som bør være gjenstand for henholdsvis realbudsjettering og vurdering av tjenestenivå og aktivitet. Alle unntatt ALT er også enig i forslag 23 om at høgskolen bør utrede tjenestenivå og insentiver for fellesfunksjoner. SKB støtter forslag 22 og 23, men mener deler av aktiviteten vanskelig kan evalueres vha indikatorer og peker også på variasjon i krav og behov knyttet til tjenestene. De forutsetter at seksjonen tas med i den videre diskusjonen som følger av forslagene 22 og 23. Annet: - SØR mener det bør presiseres at realbudsjettering av avdelingene ikke er realistisk fordi dette kan føre til at oppgaver av strategisk art blir skadelidende. - AITel mener som AHS at det ikke må innføres en midlertidig ordning før alle deler av modellen er avklart. 2. Rektors vurdering Utvalget har gjort et viktig arbeid som har bidratt til å klargjøre elementene i dagens budsjettmodell og hvordan modellen fungerer. Gjennom sin utredning og øvrig dokumentasjon har utvalget skapt et felles grunnlag og utgangspunkt for den viktige Side 8 av 9

9 diskusjonen om revidert budsjettmodell ved HiST. Utvalgets utredning gir også hovedretningen for hvordan budsjettmodellen kan utvikles i tråd med de føringer som er gitt i utvalgets mandat. Utvalget har fremmet 23 forslag som er av ulik karakter mht nivå og omfang. Flere forslag som gjelder viktige elementer i modellen, inneholder ikke konkrete løsninger, men anbefaling om videre utredning og avklaring. Rektor slår derfor fast at denne saken vil fortsette og vil komme tilbake til styrebehandling. Utvalgets utredning har vært på høring på avdelingene og i seksjonene, og det har kommet mange nyttige og gode innspill i høringsuttalelsene. En del av innspillene gjelder substansen i de vurderinger som skal gjøres i det videre arbeidet med saken. Disse innspillene blir ikke behandlet i denne omgang, men rektor vil understreke at de må tas med inn i sakens videre behandling. Rektor vil, som flere av høringsuttalelsene, understreke at det er viktig å komme raskt i gang med arbeidet for å realisere utvalgets forslag 1 og 2. Som høringsuttalelsene også avspeiler, står mange av utvalgets andre forslag i sammenheng med forslag 1. Dette gjelder særlig forslagene 3, 4 og 18 om fordeling av basisbevilgningen for nye studieplasser og forslag 17 om etablering av en åpningstildeling for strategikomponenten. Rektor vil også understreke at arbeidet med forslag 1 må gjennomføres i sammenheng med iverksettelse av forslagene om fellesfunksjoner. I to av høringsuttalelsene blir det argumentert for at forslag 1 og 2 må gjennomføres før noen enkeltelementer i ny modell implementeres. Rektor vil på sin side understreke at utvalgets mandat gir direkte føringer for at FoU-resultater skal få tyngre vekting enn i dagens modell og at dette er i tråd med høgskolens strategiske plan. Utvalgets forslag 8 15 om resultatbasert komponent kan gjennomføres uavhengig av andre forslag, og rektor anbefaler at disse endringene gjennomføres nå. Forslagene 5 og 6 om finansieringsplan for nye studier og felles mal for kostnadskalkyler gjelder praktiske tiltak som kan iverksettes uavhengig av andre forslag. Rektor mener også disse kan gjennomføres nå. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Det opprinnelige mandatet for arbeidet med revisjon av busdsjettmodellen ble gitt i HS- V-005/2007 Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST, og saken ble drøftet i HS-D-002/2011 Revidert budsjettmodell ved HiST. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Endringer i høgskolens budsjettmodell vil føre til endrede økonomiske rammer for avdelinger og seksjoner. Det er en risiko for at endringene ikke blir utredet godt nok før de blir iverksatt, og dette kan gi uønskede økonomiske konsekvenser. Det er derfor en betydelig risiko knyttet til å gå for fort fram i denne saken. God kommunikasjon om saken vil gi risikoreduksjon, og det vil i det videre arbeidet bli vektlagt å gi løpende informasjon både i ledermøter og i møter med tjenestemannsorganisasjonene. Side 9 av 9

Ledermøte, referat. Til stede: Tomas, Rolf Edvard, Ketil, Atle, Hallstein og Sissel. Til stede under sak 1 Dagfinn Røyset og Tom Hagen

Ledermøte, referat. Til stede: Tomas, Rolf Edvard, Ketil, Atle, Hallstein og Sissel. Til stede under sak 1 Dagfinn Røyset og Tom Hagen AFT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 14/4-2011 Kl: 0830-1045 Sted: R303, Kalvskinnet Møteleder: Sissel Referent: Olve Ledermøte, referat Til stede: Tomas, Rolf

Detaljer

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Sak: Føringer for plan og budsjett Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål

Sak: Føringer for plan og budsjett Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Føringer for plan og budsjett 2013-2015 HS-O-12/2012 Saksbehandler/-sted: Kirsten Ballo, LED Tidligere

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST

Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-34/2012 Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er):

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 07.10.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 HS-V-042/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler

Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler 1 av 6 Deres referanse Vår dato Vår referanse 15/162 09.02.2015 15/00186-2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler Det vises til

Detaljer

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Innledning Det er gjennomført et godt og tillitsvekkende utredningsarbeid. En budsjettfordelingsmodell bør legge til rette for at høgskolen når strategiske mål,

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 1 Orientering på økonomiområdet Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 2 Status økonomi DMF har høyt aktivitetsnivå og vil merforbruke ift bevilgning på driftsrammen.

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 19.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) HS-V-055/08 Saksbehandler/-sted: Christian Brødreskift Tidligere

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Høgskolens strategi

Høgskolens strategi Høgskolens strategi 2005-2010 Visjon Med profesjon i fokus kvalitet basert på yrkeserfaring og forskning 5 hovedområder i strategien: Strategisk fundament Kjernevirksomheten Utdanningstilbud Forsknings-

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011 Møtedato: 15. og 16.06.11 Møtetidspunkt: 15.06 kl 1600-1900 16.06 kl 0900-1430, inkl lunsj 1130-1230 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Agenda: Tidspunkt Tema

Detaljer

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM)

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Arbeidsgruppa for ny RFM v/roar Tobro Kopi til: Fra: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2006 INNKALLING Møtedato: 20.12.06 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1530 Saksliste: 073/2006: Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater

Detaljer

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH NOTAT Saksbehandler: Maiken Trane, 73 55 99 09 Vår dato: 09.08.2012 Ref.: 2011/1313 Deres dato: Til Kirsti Klokkerhaug Prorektors stab Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra 2013 - Høringssvar fra TØH

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

METODIKK FOR SIMULERING Dette notatet gir en kort innføring i hvordan simuleringsmodellen er bygget opp og fungerer.

METODIKK FOR SIMULERING Dette notatet gir en kort innføring i hvordan simuleringsmodellen er bygget opp og fungerer. NY RAMMEFORDELINGSMODELL (RFM) HØRINGSNOTAT 2 UNDERLAGSNOTAT 2: METODIKK FOR SIMULERING Dette notatet gir en kort innføring i hvordan simuleringsmodellen er bygget opp og fungerer. 2.1 Bakgrunn Det at

Detaljer

NOTAT. O-sak 03/14 vedlegg 2. Innledning. Økonomi. Avdeling for helse- og sosialfag. Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag

NOTAT. O-sak 03/14 vedlegg 2. Innledning. Økonomi. Avdeling for helse- og sosialfag. Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag NOTAT O-sak 03/14 vedlegg 2 Saksbehandler: Kirsten Ballo, 73 55 89 71 Vår dato: 03.02.2014 Ref.: 2014/406 Deres dato: Avdeling for helse- og sosialfag Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Orientering v/bendheim Referat HiST2020 Styringsgruppen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Orientering v/bendheim Referat HiST2020 Styringsgruppen HiST2020 Utredning av administrative tjenester Presentasjon av arbeidsgruppens rapport, 20. april 2015 Mål for utredningen Rektors bestilling reduseres* i vedtak 05.02.2015 til å omhandle overflyttingen

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

- Økonomi- IFM bevilgningsrammer RSO rammen RFM høring 2. MH økonomi

- Økonomi- IFM bevilgningsrammer RSO rammen RFM høring 2. MH økonomi - Økonomi- IFM bevilgningsrammer 2017 - RSO rammen 2017 - RFM høring 2 MH økonomi Økonomisaker rammer 2017 prosess lagt frem 29.08 i ledermøte Total ramme nye NTNU KDs fordelingsmodell Gamle NTNU Tidl.

Detaljer

NOTAT Dato: 6. desember TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak:

NOTAT Dato: 6. desember TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 6. desember 2005 TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 061-2005 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

Veiledning og mal Avdelingenes planinnspill 2014

Veiledning og mal Avdelingenes planinnspill 2014 Vedlegg 3 Veiledning og mal Avdelingenes planinnspill 2014 Avdeling: Høgskolens plan rulleres hvert år, og avdelingenes planinnspill er viktige bidrag til utformingen av -planen. Denne veiledningen/malen

Detaljer

Fire alternative modellsimuleringer er vedlagt styresaken, modell A-D. Arbeidet vil bli presentert for styret.

Fire alternative modellsimuleringer er vedlagt styresaken, modell A-D. Arbeidet vil bli presentert for styret. Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyret Med.fak.sak: 2008/6438 Saksbehandler: Runi Sommerstad Oslo, 15. juni 2009 FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL Prinsippene i den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avdelingsstruktur

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avdelingsstruktur Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak Dato: 07.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avdelingsstruktur HS-D-003/09 Saksbehandler/-sted: Johan Børre Melsom, Per Rygg SPO Tidligere sak(er):

Detaljer

ved IMB Budsjettfordelingsmodell

ved IMB Budsjettfordelingsmodell Ny budsjettfordelingsmodell ved IMB Budsjettfordelingsmodell fakultet, 2016 Budsjettfordelingsmodell IMB, 2017 Instituttets samfunnsoppdrag Er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Saksnr: 15/02612-1 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-4 Saksansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5.

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. september 2014 Rammer Ekspertgruppen er relativt tidlig i sitt arbeid

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

NOTAT. Til NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA HØRINGSUTTALELSE FRA AFT

NOTAT. Til NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA HØRINGSUTTALELSE FRA AFT NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 06.08.2012 Ref.: 2011/1313 Deres dato: 06.06.2012 Til Kirsti Klokkerhaug Prorektors stab NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA 2013 - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høringsuttalelse fra NLA høgskolen vedrørende: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse fra NLA høgskolen vedrørende: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringsuttalelse fra NLA høgskolen vedrørende: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Det ble på høringskonferansen bedt om at en svart på høringen på et overordnet nivå, slik at en så på

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 10.09.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 046/2002 SAK: BUDSJETTFORDELINGSMODELL Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Strategisk plan for :

Strategisk plan for : Strategisk plan for 2010 2015: Dette dokumentet består av to hoveddeler: A) Veiledningsdel, og B) Utfyllingsdel. VISJON HiST skal innen 2020 være nasjonalt ledende på utdanning og forskning med basis i

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer