Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen"

Transkript

1 Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

2 Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns-og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen Ole Ringdal, direktør International researchinstituteofstavanger (IRIS) Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo

3 Noen fakta om arbeidet Oppnevnt 8. april 2014 Første møte 22. mai Det 8. og siste møtet 16. desember Rapport overlevert 7. januar 2015 Enstemmig innstilling Sekretariatet: medarbeidere i KD og FIN Dialogkonferanse 16. september Studietur til Nederland, sekretariatet til NTNU Møter med en rekke aktører 17 innspill

4 Fra mandatet Overordnet: Utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell understøtter god måloppnåelse for institusjonene, samlet og enkeltvis. Nytt finansieringssystem skal: 1. stimulere til utvikling av kvaliteten både i utdanning og i forskning 2. bidra til en mangfoldig sektor (arbeidsdeling og profil) 3. bidra til samspill med samfunns- og næringsliv 4. gi et insentiv til å konkurrere om bevilgninger på europeiske arenaer, samt styrke internasjonalt samarbeid. 5. gi institusjonene strategisk handlingsrom, men stimuleres til kontinuerlig forbedring, og ansvarliggjøres for resultater 6. bidra til kostnadseffektiv ressursbruk 7. gi tilstrekkelig stabilitet og forutsigbarhet for institusjonene Mandatet omfatter universiteter og statlige og private høyskoler

5

6 Situasjonsbeskrivelse/diagnose Økt studiepoengsproduksjon, hovedsakelig grunnet høyere opptak, og ikke som følge av bedre gjennomstrømming Vekst i vitenskapelig publisering og avlagte doktorgrader. Kvantitetsvekst har ikke gått på bekostning av kvalitet, men rom for flere miljøer i toppen Dimensjoneringen av norsk høyere utdanning fungerer stort sett godt Norsk UH-sektor stadig preget av mange små og fragmenterte fagmiljøer Dagens finansieringssystem fungerer rimelig bra

7 Overordnede hensyn i forslaget Systemet skal være enkelt og oversiktlig Vektlegger noen få områder for stimulering av måloppnåelse Institusjonene skal ha strategisk handlingsrom, og de skal måles etter resultater Fornuftig med en felles rammebevilgning til hver enkelt institusjon Gjenkjennelig struktur, men en del endringer i komponenter

8 Langsiktig strategisk bevilgning (basis) Basiskomponenten videreføres som i dagens modell, og anbefaler ikke å omfordele mellom institusjonene. Ulik finansiering kan forklares med historiske og politiske vedtak, oppgaveportefølje og institusjonens resultatoppnåelse Formelbasert oppbygging av basis kan redusere strategisk handlingsrom

9 Resultatindikatorer -studiepoeng Sterkt insentiv knyttet til avlagte studiepoeng, med stykkpris og åpen budsjettramme, med noe lavere insentivstyrke enn i dagens finansieringssystem. Uttelling for studiepoeng i fire kategorier Fagområde, ikke nivå

10 Resultatindikatorer -kandidater En indikator for avlagte grader Stykkpris og åpen budsjettramme, Større uttelling for kandidater på høyere grad enn for kandidater på lavere grad. Egen kategori for doktorgradskandidater og kandidater fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Erstatter uttelling for slik kandidatproduksjon i dagens RBO. Uttelling på dagens nivå, men stykkpris og åpen budsjettramme

11 Resultatindikatorer -mobilitet Videreføring og styrking av indikatoren for utvekslingsstudenter som har utenlandsopphold på minst tre måneder Ekstra uttelling for utgående Erasmus+ - studenter Indikator for ansattmobilitet blant yngre forskere som har utenlandsopphold på minst fem måneder

12 Resultatindikatorer -EU En indikator for inntekter fra alle EUprosjekter (forskning, utdanning og regionale prosjekter) med fast stykkpris (en krone pr krone) og åpen budsjettramme ERC-midler gis dobbel uttelling sammenlignet med øvrige EU-midler

13 Resultatindikatorer -publisering Publisering på nivå 2 vektes en tredjedel høyere enn i dag (relativt til nivå 1). Samforfatterskappremieres relativt til dagens system Fremdeles lukket ramme, men økt pott En prøveordning med en sentral pott for tilleggspremieringav publisering i særlig anerkjente kanaler

14 Avtaler Flere viktige områder hvor måloppnåelse ikke enkelt kan stimuleres gjennom et formelbasert finansieringssystem Foreslår derfor en utviklings-, kvalitets-og profilavtale mellom departementet og hver institusjon Vil kunne føre til noe omfordeling av basiskomponenten mellom institusjoner på lengre sikt

15 Avtalenes innhold Utviklingsavtalene bør inneholde tre hovedelementer utvikling av kvaliteten utvikling av samspill med samfunns-og næringsliv utvikling av institusjonens profil Måloppnåelse skal ha en finansiell konsekvens etter avtaletidens utløp (3-4 år) Anbefaler at fem prosent av grunnbevilgning knyttes til avtalene

16

17 Konkurransearenaer Anbefalinger knyttet til varslet vekst i forskningsbevilgninger: Økte ressurser til fremragende miljøer Kvalitet bør være viktigste tildelingskriterium Positiv til konkurransearenaer innenfor utdanning Virkemidler som kobler eksellensi utdanning og forskning Anbefaler ikke å flytte midler fra grunnbevilgningen til NFR

18 Andre styringsvirkemidler Mer målrettede tiltak for sikring av minstekvalitet i utdanning Felles informasjonsportal for utdanningsvalg Studiefinansiering bør i større grad stimulere til fullføring Stimulere til samarbeid mellom næringsliv og FoU-institusjoner gjennom SkatteFUNN

19 Private høyskoler Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er i hovedsak felles for statlige og private institusjoner. Ekspertgruppen har lagt til grunn at dette også skal videreføres, i tråd med at institusjonenes virksomhet dekkes av en felles lov. For en del av de private institusjonene reflekterer bevilgningsnivået at de ble innlemmet i UH-lovenidet de kvalifiserte for å gi høyskoletilbud (og eksisterende tilskudd ble omgjort fra annet statlig tilskudd, f. eks. som private skoler eller fagskoler). Heller ikke for de private institusjonene er det tatt særskilt stilling til finansiering av enkeltinstitusjoner. Rapporten s. 24

20 Innføring Ekspertgruppen foreslår kalibrering mot basis i innføringsåret, dvsat institusjonene får samme totalsum som etter nåværende system. Departementet vil gi en omtale om finansiering i stortingsmeldingen om struktur. Detaljene kommer i statsbudsjettet for 2016.

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Oslo, 5. februar 2015 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) takker for muligheten til å kommentere forslaget

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID

FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID FELLESPROSJEKTET UiA/HiT 2011-2014 FUSJON ELLER SAMARBEID DELRAPPORT 30. MAI 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sentrale utviklingstrekk og utfordringer for UiA og HiT... 5 1.2

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer