Vedtakssak Dato: Høgskolestyret Rektor. HS-V Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»"

Transkript

1 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted: Øystein Wormdal, SKB Tidligere sak(er): Vedlegg: Forskrift av 13. april 2011 om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Høringsbrev datert Høringsnotat: Forslag til endring av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) med utkast til nye og endrede bestemmelser E-post om skrivefeil i utsendt forslag datert Høringssvar fra avdelingene Sammendrag av høringssvar og behandling av disse Forskrift om endring av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Lov om universiteter og høyskoler Forskrift om krav til mastergrad Forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Effektiv organisasjon Personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene Side 1 av 3

2 2 Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger relevante for risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja Nei X Kommunikasjonsmessige Ja X Nei konsekvenser Annen risikovurdering Innføring av studieplanmal Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar forskrift om endring av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2. Forskriften ikrafttreder straks den er kunngjort. Sammendrag: Saken omhandler endringer i forskrift om opptak til studier ved HiST. Forskriften regulerer alle opptak til studiepoenggivende utdanning med unntak av grunnutdanningene ved HiST. I tillegg regulerer forskriften opptak til kvalifiserende kurs. SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken Studiedirektør har mottatt flere henvendelser om behov for endringer i forskrift om opptak til studier ved HiST, både fra avdelingene, seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek (SKB) og Opptakstjenesten. Opptaksforskriften har vært gjeldende i nærmere ett år, og i arbeidet med opptak har det vist seg behov for mindre endringer i forskriften. Forslag til endringer og nye bestemmelser går ut på følgende: Ny studietype inn i forskriften: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Rangering av søkere ved oppdragsfinansierte studier Endring av prosedyrer ved dokumentasjon Det vises for øvrig til vedlagte høringsnotat for nærmere begrunnelse for og forklaring på foreslåtte endringer (jf. høringsnotatet Høring: forslag til endring av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag). 2. Rektors vurdering Rektor mener at forslagene til endring av forskriften slik disse fremstår vil sikre søkernes krav på forutsigbarhet, likebehandling og vil utgjøre et godt rettsgrunnlag, samtidig som den gir rom for individuell vurdering og skjønnsutøvelse og en økt grad av fleksibilitet der Side 2 av 3

3 3 dette er nødvendig. Forskriften anses å ivareta HiSTs intensjon om å sikre seg de best kvalifiserte søkerne til sine studier. For utfyllende beskrivelse av avdelingenes forslag til endringer, og hvilke forslag som er tatt til følge, evt. avvist vises det til vedlegget Sammendrag og behandling av høringsuttalelser. Avdelingenes høringssvar er også vedlagt. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning og forskrift 1. desember 2005 nr om krav til mastergrad ligger til grunn for arbeidet. Videre vises det til mal for studieplaner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Ingen spesielle økonomiske konsekvenser. Kommunikasjonsmessig blir det viktig å sikre at endringene i forskriften blir informert til søkere, studenter og ansatte (både i administrative og vitenskapelige stillinger) slik at alle parter er informert om endringene og de konsekvenser dette medfører for videre studieplan- og opptaksarbeid. Side 3 av 3

4 4 Forskrift om endring av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. februar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-6, 3-7 og 4-9, forskrift om krav til mastergrad 2, 3 og 5, forskrift om opptak til høyere utdanning 1-1. I I forskrift 1. mai 2011 nr. 393 om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Definisjoner (1) Kvalifiserende kurs Med kvalifiserende kurs menes kurs som ikke gir studiepoeng, og som i seg selv eller i kombinasjon med annen utdanning kvalifiserer for opptak til spesifikke høyere utdanninger. (2) Grunnutdanning Med grunnutdanning menes studier som normalt bygger på videregående opplæring og som ikke bygger på eller har annen høyere utdanning som del av opptakskrav. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, eventuelt i kombinasjon med spesifikke fag- og/eller fagkrav. (3) Høyere årskurs Med høyere årskurs menes andre, tredje eller fjerde år av en grunnutdanning, jf. andre ledd. (4) Videreutdanning Med videreutdanning menes studier som bygger på eller forutsetter høyere utdanning, eventuelt i kombinasjon med krav om yrkespraksis, som fører frem til eksamen og gir uttelling i form av studiepoeng. (5) Masterutdanning Med masterutdanning menes høyere grads utdanning som bygger på avlagt utdanning på lavere grads nivå og eventuell yrkespraksis. (6) Praktisk-pedagogisk utdanning Med praktisk-pedagogisk utdanning menes utdanning som er omfattet av forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. (7) Oppdragsfinansiert studium Med oppdragsfinansiert studium menes studium som gjennomføres mot vederlag, betalt av en eller flere oppdragsgivere, og der studiet ikke er rettet mot enkeltstudenter, men mot oppdragsgivers målgruppe. (8) Opptakskrav Med opptakskrav menes de krav som stilles til en søker for å bli vurdert som kvalifisert for opptak. Opptakskrav skal fremgå av studieplaner eller emnebeskrivelser for alle studier som har eget opptak. 9 skal lyde: 9. Dokumentasjon og ettersendingsfrister

5 5 (1) Søknad om opptak gjøres via fastsatt søknadsvev. Studiedirektør fastsetter retningslinjer for dokumentasjon. (2) Frist for innsending av dokumentasjon sammenfaller normalt med søknadsfristen. Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen, fastsettes av dekan i forbindelse med utlysning av opptaket. 22 skal lyde: 22 Minstekrav for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning gjelder de minstekrav som er fastsatt i nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. De følgende bestemmelser får annen nummerering enn i nåværende forskrift. 23 skal lyde: (1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, kan en utdanning bli adgangsregulert. Ved adgangsregulering rangeres søkerne innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler gitt i 24 til 29. (2) For søkere med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes følgende omregningsskala: Karakterskala fra 1.0 Tallkarakterer til 4.0 for bestått med 1.0 som beste karakter Karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått S 1,0-1,9 A 5 M 2,0-2,4 B 4 G * 2,5-2,9 C 3 3,0-3,4 D 2 NG 3,5-4,0 E 1 Tallverdi ved opptak * Bokstavkarakteren G gis tallverdien 2,5 ved opptak. (3) For utdanninger som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder vedtatte rangeringsregler i henhold til rammeplan eller forskrift til rammeplan. Slike rangeringsregler skal fremgå av studieplan. (4) For oppdragsfinansierte studier kan studiedirektør etter forslag fra dekan fastsette andre rangeringsregler for opptak til det enkelte studieprogram. Rangeringsreglene skal fremgå av programmets studieplan. 31 skal lyde: 31 Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning Studiedirektør fastsetter etter forslag fra dekan regler for rangering av søkere til praktiskpedagogisk utdanning. Endringene trer i kraft straks. II

6 6 NOTAT Saksbehandler: Arve Sletten, Vår dato: Ref.: 2012/185 Deres dato: Til: Øystein Wormdal Opptakstjenesten ved HiST Merknader fra AFT vedrørende forslag til endringer i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for teknologi har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, men ønsker dialog omkring innholdet i eventuelle nye retningslinjer for dokumentasjon før endelig fastsettelse av studiedirektør. Vi ser behovet for en mer fleksibel bestemmelse som gir mulighet for forandring av prosedyrer uten forskriftsendring, men mener det er nødvendig med en tydelig presisering av kriterier dersom krav om attesterte kopier av originaldokumenter bortfaller. Med hilsen Einar M. Hjorthol dekan Avdeling for teknologi Arve Sletten rådgiver Avdeling for teknologi Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Gunnerusgate 1 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

7 7 NOTAT Saksbehandler: Sigrid Skjærvold, Vår dato: Ref.: 2012/185 Deres dato: Til Øystein Wormdal Opptakstjenesten ved HiST Høring: Forslag til endringer i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Fra ASP Viser til høringsdokument av og til korrigering av feil i høringsdokumentet av Avdeling for sykepleierutdanning har ingen kommentarer til forslag til endringer. ASP tillater seg å stille spørsmål om ikke opptaksforskriften bør følge begreper som anvendes i dag og som er vedtatt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Eksempel : 2, annet ledd Grunnutdanninger endres til Bachelorstudier (syklus 1-studier) og 5.ledd fra Masterutdanning til Masterstudier (syklus 2- studier) Endringen fra utdanning til studier er mer i tråd med de krav som stilles til studenter i grads-studiene. I tillegg anvendes begrepet studieprogram og studieplan, ikke utdanningsprogram Med hilsen Avdeling for sykepleierutdanning Ingeborg O. Kamsvåg Prodekan Sigrid N. Skjærvold Seniorrådgiver Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Mauritz Hansensgate 2 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

8 8 SAMMENDRAG OG BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Sak: HS-V Avdeling for teknologi (AFT) Forskrift Høringssvar Behandling 9 Dokumentasjon og ettersendingsfrister Avdelingen ønsker dialog omkring innholdet i eventuelle nye retningslinjer for dokumentasjon før endelig fastsettelse av studiedirektør, og mener det er nødvendig med en tydelig presisering av kriterier dersom krav om attesterte kopier av originaldokumenter bortfaller. Tas til etterretning Studiedirektøren vil sørge for at avdelingene blir hørt der dette er naturlig. Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Forskrift Høringssvar Behandling 2 Definisjoner og helhet ASP stiller spørsmål ved om opptaksforskriften bør følge begreper som anvendes i dag og som er vedtatt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Tas ikke til følge Forslaget innebærer en helhetlig endring og gjennomgang av forskriften. Dette var ikke del av saksnotatet som ble sendt ut på høring, og forslaget anses som for omfattende og ikke tilstrekkelig påkrevet for en endring i denne omgang. Innspillet blir tatt med videre i arbeidet med regelverk. De øvrige høringsinstanser har ikke avgitt uttalelse i saken.

9 9 NOTAT Saksbehandler: Øystein Wormdal, Vår dato: Ref.: 2012/185 Deres dato: Til Avdeling for informatikk og e-læring Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Avdeling for teknologi Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Studentparlamentet Fagforeningene ved HiST Høring: Forslag til endringer i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Studiedirektør foreslår å gjøre endringer i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt Avdelingene og Studentparlamentet oppfordres til å ta stilling til endringer som berører følgende: - Rangeringsregler for opptak til oppdragsfinansierte studier - Ny studietype tatt med i forskriften: Praktisk-pedagogisk utdanning - Endring i prosedyrer for dokumentasjon For øvrig vises det til vedlagt saksnotat med endringsforslag. Endringene får virkning fra og med opptak til studieåret Vi ber om at eventuelle merknader sendes i ephorte innen 3. februar Med hilsen Gunnar Bendheim studiedirektør Eva Terese Voldhagen Seksjonssjef SKB-Fellestjenester Kopi: SKB-Fellestjenester SKB-Avdelingstjenester Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: E.C. Dahlsgate 2 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

10 10

11 11 HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Bakgrunn for revidering Forskrift 13. april 2011 nr. 393 om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, heretter kalt opptaksforskriften, regulerer opptak til studiepoenggivende studier ved HiST. Unntatt er regler om opptak til grunnutdanninger gitt i forskrift fastsatt av departementet, samt opptak til doktorgradsprogram. Opptaksforskriften har nå vært gjeldende i snart et år, og studiedirektøren har gjort noen erfaringer med hvordan den fungerer i praksis. Studiedirektøren erfarer at enkelte deler av opptaksforskriften ikke fungerer i tråd med intensjonen, med behov ved HiST og med HiSTs målsettinger. Studiedirektøren foreslår derfor visse endringer i forskriften. Endringsforslag Forslag til endringer og nye bestemmelser går ut på følgende: - Rangeringsregler for opptak til oppdragsfinansierte studier, samt definisjon av oppdragsfinansiert studium - Definisjon av ny studietype, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), samt bestemmelse for minstekrav og rangeringsregler for opptak til PPU - Endring i prosedyrer for dokumentasjon Rangeringsregler for opptak til oppdragsfinansierte studier Etter gjeldende regler om rangering i opptaksforskriften rangeres søkere til alle typer studier etter de vedtatte rangeringsregler, dette være seg budsjett- eller eksternfinansierte studier. Rangeringsregler er gitt i opptaksforskriften, og med visse unntak uten adgang til å gi andre rangeringsregler. Oppdragsfinansierte studier forstås som studier som gjennomføres mot et vederlag fra en eller flere oppdragsgivere. Erfaringer har vist at oppdragsgivere kan ha andre behov eller ønsker for rangeringen av søkere til de studier som oppdragsgiver yter vederlag for, enn det som følger av opptaksforskriftens regler om rangering. Oppdragsgiver kan ha et ønske om selv å rangere sine søkere til det aktuelle studium, mens HiST må sikre at rangeringen gjøres etter vedtatte regler. Det forslås derfor en endring i den generelle bestemmelsen om rangering av søkere (opptaksforskriften 22). Forslaget innebærer en mulighet for å kunne fastsette andre rangeringsregler for oppdragsfinansierte studier enn for øvrige studier som er omfattet av opptaksforskriften. Forslaget går ut på at studiedirektør kan fastsette andre rangeringsregler for oppdragsfinansierte studier. Forslag til rangeringsregler skal komme fra dekan. På denne måten åpnes det for at oppdragsgiver kan komme med innspill til dekan om hvilke kriterier han eller hun ønsker at skal ligge til grunn for rangeringen. Samtidig er det sikret at HiST er den som står ansvarlig for den faglige vurderingen som rangeringen er, gjennom at det er studiedirektør som vedtar reglene etter forslag fra dekan. Den foreslåtte bestemmelsen harmonerer med bestemmelsen i forskriften 29 (5) om rangering av søkere til masterprogram. Definisjon av oppdragsfinansiert studium Den foreslåtte endringen i regler for rangering ved opptak til oppdragsfinansierte studier krever en definisjon av denne typen studium. En definisjon er foreslått tatt inn som et nytt

12 12 sjuende ledd i 2 om definisjoner i forskriften. Definisjonen er i tråd med retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet, vedtatt av høgskolestyret 4. september Definisjon av ny studietype: Praktisk-pedagogisk utdanning Etter at det ble vedtatt oppstart av praktisk-pedagogisk utdanning ved HiST, er det behov for å endre forskriften slik at denne utdanningen omfattes av forskriften. Praktisk-pedagogisk utdanning er ikke definert i forskriften slik den er i dag. I den foreslåtte endringen defineres praktisk-pedagogisk utdanning som en egen type utdanning. Grunnen til dette er at praktiskpedagogisk utdanning vanskelig kan defineres som grunn- eller videreutdanning, og at den har en egenart som fordrer en egen definisjon. Minstekrav for opptak til og rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning Opptaksforskriften må også inneholde bestemmelser om minstekrav for opptak og for rangering av søkere ved opptak. Praktisk-pedagogisk utdanning er gitt en egen nasjonal rammeplan, og i denne finnes bestemmelser om minstekrav for opptak. Da vår opptaksforskrift fastsetter at nasjonale rammeplaners bestemmelser går foran forskriftens bestemmelser i en eventuell strid, jf. forskriften 1 (3), foreslås det at minstekrav for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skal følge rammeplanens bestemmelser om minstekrav for opptak. Rammeplanen inneholder ikke regler om rangering, og forskriften må derfor ha en bestemmelse om dette. Da oppstart av praktisk-pedagogisk utdanning er i et tidlig stadium og forslag til studieplan ikke er endelig klart, foreslås det at regler om rangering fastsettes av studiedirektør etter forslag fra dekan. Dermed følges den forvaltningslogikken som ligger til grunn for en liknende bestemmelse i forskriften 29 (5) om rangering av søkere til masterprogram, og likeså forslaget om rangering ved oppdragsfinansierte studier. Endring i prosedyrer for dokumentasjon Opptaksforskriften 9 sier at dokumentasjon skal være attesterte kopier av originaldokumenter. Bakgrunnen for denne formuleringen er at dette har vært gjeldende praksis i sektoren i lengre tid. Etter at opptaksforskriften ble vedtatt i 2011, har praksisen med å kreve attesterte kopier vært diskutert i ulike fora nasjonalt. Resultatet av diskusjonen har blitt at Samordna opptaks styre anbefaler å gå bort fra denne praksisen. Det er dermed uheldig med en forskriftsbestemmelse som fastslår denne praksisen. Ved å endre bestemmelsen til en mer fleksibel bestemmelse som samtidig sikrer retningslinjer, gis det muligheter til å kunne endre prosedyrer uten at forskriften må endres.

13 13 Forslag om endringer i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kapittel I Alminnelige bestemmelser Det foreslås endring i 2 Definisjoner som følger: Nytt sjette ledd: Praktisk-pedagogisk utdanning Med praktisk-pedagogisk utdanning menes utdanning som er omfattet av forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Nytt sjuende ledd: Oppdragsfinansiert studium Med oppdragsfinansiert studium menes studium som gjennomføres mot vederlag, betalt av en eller flere oppdragsgivere, og der studiet ikke er rettet mot enkeltstudenter, men mot oppdragsgivers målgruppe. Dagens sjette ledd om Opptakskrav blir dermed nytt åttende ledd. Det foreslås endring i 9 Dokumentasjon og ettersendingsfrister som følger: Første ledd annet punktum endres Søknad om opptak gjøres via fastsatt søknadsvev. Studiedirektør fastsetter retningslinjer for dokumentasjon. Kapittel III Minstekrav for opptak Det foreslås en ny 22 som følger: 22 Minstekrav for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning gjelder de minstekrav som er fastsatt i nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. De følgende bestemmelser får dermed annen nummerering. Kapittel IV Rangering av søkere ved opptak Det foreslås endring i 22 Generelt om rangering av søkere til opptak som følger: Nytt fjerde ledd: For oppdragsfinansierte studier kan studiedirektør etter forslag fra dekan fastsette andre rangeringsregler for opptak til det enkelte masterprogram. Rangeringsreglene skal fremgå av programmets studieplan. Det foreslås en ny 31 som følger: 31 Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning Studiedirektør fastsetter etter forslag fra dekan regler for rangering av søkere til praktiskpedagogisk utdanning.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200604428-/IJC 19.06.2008 Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter med

Detaljer

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: NTNU S-sak 89/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2016 Arkiv: 2016/28780 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 15.12.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring Universiteter og høyskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Utdanningsforbundet Elev- og studentorganisasjonene Deres ref Vår ref Dato 200500140 30.06.05 Forslag om ny felles forskrift

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 Til: Styret Fra: Rektor Om: Endringer i NTNUs opptaksforskrift NOTAT Tilråding: Styret fastsetter ny forskrift

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 11. januar 2017 15.12.2016 nr. 1886 Forskrift om opptak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 9.april 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 02/0152-400 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 36/2003 SAK: Benevning på grader, utskrift av vitnemål

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10.

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. 2010 fra møte i Styret 14.09.2010, kl. 10.00 12.00 Møtested: Lerchendal

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F november 2009

Nr. Vår ref Dato F november 2009 Rundskriv Universiteter og høyskoler, Samordna opptak, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Videregående skoler, Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F14-09 200903666 23.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 06.06.2011 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-030/2011 Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet Lier kommune Fag og rådgivning Barne- og familiedepartementet P.b. 8036 0030 Oslo l 330.O Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier 11.01.2005 Høringsnotat om ny barnehagelov Vedlagt følger høringsnotat

Detaljer

høgskolen i oslo

høgskolen i oslo 6 høgskolen i oslo www.hio.no Kunnskapsdepartementet Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk Postboks 81 19 Dep 0032 OSLO Ref 20 1 1 00248-/JSL Vår ref- 111506 Saksbeh.: Anne

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 502 UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE Vedtatt 17. juni 2003, med endringer

Detaljer

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus DETTE BREVET ER ELEKTRONISK GODKJENT Kunnskapsdepartementet Vår saksbehandler: Kristin Sletten Direkte tlf.: 6484 9044 Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår/our ref.: 2011/248 Deres/your ref.: Dato/date: 29.04.2011

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Rundskriv Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Nr. Vår ref Dato F-23-03 200305643 28.11.03 Endringer i forskrift om opptakskrav til

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Rektor Dato Referanse. Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier ved NTNU

Rektor Dato Referanse. Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier ved NTNU El NTNU Rektor Dato 01.09.2015 2015/10807/CJS Notat T : Rektor v/anne Marie Snekvik Kopi til: Fra: Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) Høringssvar fra FUL - utkast til forskrift om studier

Detaljer

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201606938-120 Saksbehandler Anne Larsen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 19.09.2017 HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget støtter disse endringsforslagene

Detaljer

Forlengelse av sensurfrist for nasjonal eksamen i årsregnskap 15 sp bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon

Forlengelse av sensurfrist for nasjonal eksamen i årsregnskap 15 sp bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.04.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-14/15 Forlengelse av sensurfrist for nasjonal eksamen i årsregnskap 15 sp bachelorgradsstudiet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 20.04.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-019/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Aktuelle høringsinstanser Vår referanse Deres referanse Dato 201317811-3 13.01.2015 Høring Revidert ramme for skolerute 2015-2016 Det vises til ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer