Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)"

Transkript

1 H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, forskrift 1. desember 2005 nr 1392 om krav til mastergrad 2, 3 og 5 og forskrift 31. januar 2007 nr 173 om opptak til høyere utdanning 1-1. Kapittel I - Alminnelige bestemmelser 1. Forskriftens virkeområde (1) Forskriften gjelder for opptak til studiepoenggivende studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Forskriften gjelder også for opptak til kvalifiserende kurs. (2) Forskriften gjelder ikke for opptak til doktorgradsprogram ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, eller til etterutdanning og kurs som ikke gir studiepoeng. For opptak og rangering til grunnutdanninger, gjelder de regler som departementet har fastsatt i forskrifts form. (3) Dersom denne forskrift strider mot en gjeldende nasjonal rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser framfor forskriften. 2. Definisjoner (1) Kvalifiserende kurs Med kvalifiserende kurs menes kurs som ikke gir studiepoeng, og som i seg selv eller i kombinasjon med annen utdanning kvalifiserer for opptak til spesifikke høyere utdanninger. (2) Grunnutdanning Med grunnutdanning menes studier som normalt bygger på videregående opplæring og som ikke bygger på eller har annen høyere utdanning som del av opptakskrav. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, eventuelt i kombinasjon med spesifikke fag- og/eller fagkrav. (3) Høyere årskurs Med høyere årskurs menes andre, tredje eller fjerde år av en grunnutdanning, jf. andre ledd. (4) Videreutdanning Med videreutdanning menes studier som bygger på eller forutsetter høyere utdanning, eventuelt i kombinasjon med krav om yrkespraksis, som fører frem til eksamen og gir uttelling i form av studiepoeng. (5) Masterutdanning Med masterutdanning menes høyere grads utdanning som bygger på avlagt utdanning på lavere grads nivå og eventuell yrkespraksis. (6) Opptakskrav Med opptakskrav menes de krav som stilles til en søker for å bli vurdert som kvalifisert for opptak. Opptakskrav skal fremgå av studieplaner eller emnebeskrivelser for alle studier som har eget opptak.

2 H-V-017/ Beslutningsmyndighet (1) Med mindre annet er bestemt, er myndigheten til å treffe vedtak med hjemmel i denne forskrift lagt til studiedirektør. 4. Utfyllende bestemmelser (1) Dekan kan fastsette utfyllende regler om opptak innenfor rammen av bestemmelsene i denne forskrift. 5. Organisering av opptaket ved HiST (1) Høgskolestyret fastsetter opptaksrammer i henhold til universitets- og høyskoleloven 3-7. (2) Tilbudstall fastsettes av dekan ved avdeling. (3) Rangering, kompetansevurdering og opptak gjennomføres av studiedirektør i samråd med dekan ansvarlig for det enkelte studieprogram. 6. Kvoter (1) Dekan kan fastsette kvoter for søkere med ulike søkegrunnlag. En kvote er et bestemt antall studieplasser eller en bestemt andel av studieplassene i opptaket, reservert for søkere som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. (2) Søkere som fyller kravene for flere kvoter, rangeres etter det grunnlaget eller i den kvoten som gir best uttelling. (3) Hvis kvoter blir brukt, skal det gjøres kjent for søkerne ved utlysning av studietilbudet hva som er kriteriene for å tilhøre kvoten(e) og størrelsen på kvoten(e). Hvis ikke alle studieplassene i en kvote blir fylt, kan resten av studieplassene overføres til søkere som ikke fyller kvotekriteriet. 7. Realkompetanse (1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. (2) Spesielle opptakskrav gitt i forskrift, rammeplan eller studieplan som regulerer opptaket til det aktuelle studiet, gjelder også for søkere med grunnlag i realkompetanse. (3) Studiedirektør kan fastsette retningslinjer for dokumentasjon av kvalifikasjoner og for behandling av søknader om opptak innenfor de regler som er fastsatt av departementet. 8. Søknadsfrister (1) Søknadsfrist kunngjøres samtidig med utlysning av opptaket og senest én måned før fristens utløp. Dekan fastsetter søknadsfrist i samråd med studiedirektør. (2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er for få kvalifiserte søkere, kan dekan vedta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.

3 H-V-017/ Dokumentasjon og ettersendingsfrister (1) Søknad om opptak gjøres via fastsatt søknadsvev. Dokumentasjon skal være attesterte kopier av originaldokumenter. (2) Frist for innsending av dokumentasjon sammenfaller normalt med søknadsfristen. Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen, fastsettes av dekan i forbindelse med utlysning av opptaket. 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (1) Innvilget studieplass kan søkes utsatt med ett år/til neste ordinære opptak til studiet dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. (2) Innvilget utsatt studiestart medfører at søker får reservert plass på samme studium ved neste ordinære opptak. Til studier hvor neste ordinære opptak er usikkert, vil det normalt ikke kunne gis utsettelse av studieplass. (3) Til oppdragsfinansierte studier vil det normalt ikke kunne gis utsettelse av studieplass. Søkere som er gitt betinget opptak etter 13 kan ikke søke om reservert studieplass. (4) Søknad med dokumentasjon må framlegges innen 1 uke etter at studieplassen er tildelt. 11. Tidlig opptak (1) Frist for tidlig opptak fastsettes av studiedirektør i samråd med dekan. Tidlig opptak kan gis til søkere som på søknadstidspunktet fyller opptakskravene, og som uten tvil ville ha kommet inn ved siste års opptak. (2) For å kunne tilkjennes tidlig opptak må søkeren ha dokumentert vektige grunner. Som vektig grunn regnes for eksempel: - lang oppsigelsestid fra jobb - barn som har behov for skifte av skole/barnehage på grunn av flytting til studiestedet - behov for tilrettelegging på studiestedet som tar lang tid - bosted utenfor EU/EØS-området og må søke om oppholdstillatelse for å studere 12. Trekking av studier (1) Dekan kan, begrunnet i for få kvalifiserte søkere eller ressursmangel, fatte vedtak om å trekke et studietilbud etter at søknadsfristen er utløpt. Søkere til det aktuelle studiet skal underrettes om vedtaket så snart vedtaket er fattet. Kapittel II - Opptak på visse vilkår (betinget opptak) 13. Betinget opptak (1) Det kan fattes vedtak om betinget opptak der søker mangler del av minstekrav for opptak. (2) Betinget opptak kan normalt kun gis til studier av mer enn 60 studiepoengs omfang. (3) Betinget opptak kan gis der forhold utenfor søkerens kontroll har medvirket til at eksamen som inngår for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan

4 H-V-017/11 4 dokumentere opprinnelig oppmelding i eksamen. (4) Manglende eksamen i opptaksgrunnlaget må avlegges og bestås av studenten ved første mulige anledning og normalt i løpet av første semester etter opptak. Hvis ikke dette kravet oppfylles, mister studenten studieplassen og studierett ervervet gjennom betinget opptak. (5) Det kan ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, jf. 15. (6) Søkere som har fått betinget opptak, kan ikke få reservert studieplass til senere opptak og kan ikke gis permisjon fra studiet før opptakskravene er oppfylt. Kapittel III - Minstekrav for opptak 14. Generelle bestemmelser om opptak (1) Minstekrav for opptak til studiepoenggivende utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse med de tilleggskrav og unntak som er spesifisert i forskrift om opptak til høyere utdanning. (2) Opptakskrav, herunder faglige minstekrav for det enkelte studium, skal fremgå av godkjent studieplan. Opptakskrav for enkeltemner skal være spesifisert i emnebeskrivelsen. (3) For studier med nasjonal rammeplan, fastsettes opptaksgrunnlaget i samsvar med rammeplan eller forskrift til rammeplan. 15. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning (1) Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til engelskspråklige studieprogram. 16. Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (1) For å være kvalifisert for forkurs til ingeniørutdanning må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. 2. Generell studiekompetanse. 3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs (1) For å være kvalifisert for realfagskurs må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Generell studiekompetanse. 2. Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) 18. Minstekrav for opptak til grunnutdanninger (1) For opptak til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene om minstekrav gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

5 H-V-017/ Minstekrav for opptak til høyere årskurs (1) Dekan kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskurs. (2) Søkere til høyere årskurs må oppfylle kravene for opptak gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. (3) Dekan kan i tillegg fastsette forkunnskapskrav ut over de generelle kravene for opptak. Med forkunnskapskrav menes krav om beståtte emner fra universitet eller høyskole. (4) Opptakskrav for opptak til høyere årskurs skal fremgå av studieprogrammets studieplan. 20. Minstekrav for opptak til videreutdanninger (1) For utdanning som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til denne rammeplan eller forskrift til rammeplan. (2) For utdanning som har studieplan som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til studieplan godkjent av høgskolestyret eller annet organ med myndighet til å fatte vedtak om godkjent studieplan. 21. Minstekrav for opptak til masterutdanninger (1) Krav for opptak til masterutdanninger er gitt i 3 og 5 i forskrift om krav til mastergrad. (2) For opptak til mastergrad av 120 studiepoengs omfang ( 3) må et av følgende utdanningsløp være fullført og bestått: - bachelorgrad - cand.mag.-grad - annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp Innenfor de nevnte utdanningsløp må det inngå: - fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller - integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad (3) For opptak til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang ( 5) må et av følgende utdanningsløp være fullført og bestått: - bachelorgrad - cand.mag.-grad - annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

6 H-V-017/11 6 (4) Nærmere krav om opptak til den enkelte masterutdanning, herunder faglige minstekrav og særkrav, fastsettes av høgskolestyret eller annet organ med myndighet til å fatte vedtak gjennom godkjent studieplan. (5) Det kan settes karakterkrav ved opptak til mastergrad. Eventuelle karakterkrav skal fremgå av studieplan. Kapittel IV - Rangering av søkere ved opptak 22. Generelt om rangering av søkere til opptak (1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, kan en utdanning bli adgangsregulert. Ved adgangsregulering rangeres søkerne innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler gitt i 24 til 29. (2) For søkere med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes følgende omregningsskala: Karakterskala fra 1.0 Tallkarakterer Karakterskala med Tallverdi ved opptak til 4.0 for bestått med 1.0 som beste karakter fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. S 1,0-1,9 A 5 M 2,0-2,4 B 4 G* 2,5-2,9 C 3 3,0-3,4 D 2 NG 3,5-4,0 E 1 *Bokstavkarakteren G gis tallverdien 2,5 ved opptak (3) For utdanninger som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder vedtatte rangeringsregler i henhold til rammeplan eller forskrift til rammeplan. Slike rangeringsregler skal fremgå av studieplan. 23. Opptak utenom rangeringsreglene (1) Søkere kan tas opp utenom poengreglene. For tildeling av studieplass utenom poengreglene må én av følgende forutsetninger være oppfylt: (a) Dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre tungtveiende grunner gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. (b) Søkeren ikke kan poengberegnes etter rangeringsreglene i i denne forskrift. (2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til de poengberegnende søkere ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper som søkere som får tilbud om opptak etter rangering på bakgrunn av poengberegning. 24. Rangering av søkere til forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (1) Ved opptak til forkurs rangeres søkerne etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. For søkere

7 H-V-017/11 7 med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes omregningsskalaen i 24 andre ledd. (2) Det gis tilleggspoeng for inntil tre års praksis utover minstekravet med 0,3 poeng per måned fulltids praksis. Gyldig praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang. (3) Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. 25. Rangering av søkere til realfagskurs (1) Ved opptak til realfagskurs rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. 26. Rangering av søkere til grunnutdanninger (1) Ved opptak til grunnutdanninger rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. 27. Rangering av søkere til høyere årskurs (1) Dekan fastsetter regler for rangering. (2) Rangeringsregler for opptak til høyere årskurs skal fremgå av studieprogrammets studieplan. 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng fremkommer som summen av: a. Poeng for minstekravsutdanning - karakterpoeng. Det gis karakterpoeng ut fra gjennomsnittskarakteren omregnet i henhold til omregningstabell i 22 andre ledd. Gjennomsnittskarakteren skal multipliseres med 10. b. Poeng for høyere utdanning utover minstekravet - utdanningspoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per 60 studiepoeng for fullført og bestått utdanning utover minstekravet for opptak. Det gis 0,5 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 30 studiepoengs omfang. Det gis 0,25 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 15 studiepoengs omfang. Det gis inntil 3 poeng for slik utdanning utover minstekravet. c. Poeng for praksis utover minstekravet praksispoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak. Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid. (2) Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen normalt ved loddtrekning. 29. Rangering av søkere til masterprogram (1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på grunnlag av vektet gjennomsnitt av karakterer fra utdanning knyttet til opptaksgrunnlaget.

8 H-V-017/11 8 (2) Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. (3) Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet mot antall studiepoeng på hver karakterenhet. (4) Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen normalt ved loddtrekning. (5) Studiedirektør kan fastsette andre rangeringsregler for opptak til det enkelte masterprogram etter forslag fra dekan. Rangeringsreglene skal fremgå av programmets studieplan. KAPITTEL IV Klageadgang 30. Klage (1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Klageinstans er høgskolens klagenemnd. KAPITTEL V - Ikrafttredelse 31. Ikrafttredelse (1) Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. mai Fra samme dato oppheves forskrift av 28. november 2008 nr 1589 om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. (2) Rektor kan fastsette overgangsbestemmelser. 8

9 H-V-017/11 9 SAMMENDRAG HØRINGSSVAR OG BEHANDLING Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Avdelingen har i sitt høringssvar ingen innvendinger til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet. Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdelingen har i sitt høringssvar ingen innvendinger til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet, og ser sine interesser i forbindelse med lokale opptak ivaretatt. Avdeling for informatikk og e-læring Avdelingen har i sitt høringssvar ingen merknader til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet. Studentparlamentet Har ikke avgitt høringssvar. Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Ny forskrift Høringssvar Behandling Generelt AHS ser det som positivt at forskrift om lokale opptak er revidert og Tas til etterretning. er tilfreds med hvordan avdelingens innspill er blitt behandlet etter de avdelingsvise besøkene. Forslaget til endring legger et godt grunnlag for profesjonelt opptaksarbeid i samarbeid med avdelingene. Begrepsbruk og AHS er fornøyd med at forskriften har fått en entydig begrepsbruk Tas til etterretning. terminologi og at den innebærer en forenkling av prosedyrer og regler. 5. Organisering av AHS støtter forslaget om avvikling av lokal opptakskomité og gir sin Tas til etterretning. opptaket ved HiST tilslutning til høringsbrevets begrunnelse. 8. Søknadsfrister AHS er enig i behovet for fleksibelt system for søknadsfrister når det Tas til etterretning. gjelder videreutdanninger. Et minimumskrav som sikrer at søknadsfrister blir kunngjort i god tid for søkerne, og for planlegging av opptaket støttes fullt ut og er i tråd med de erfaringer avdelingen har gjort seg. 19. Minstekrav for opptak til høyere årskurs/ 27 Rangering av søkere til høyere AHS ønsker at opptak til høyere årskurs bør foretas på avdelingsnivå. Det er ikke er behov for at det står noe om suppleringsopptak i studieplanene. Ved søknad om opptak vurderes søkere ut fra muligheter for innpass. Hvis det er flere søkere enn Er tatt delvis til følge. Som det fremgår av 19 Minstekrav for opptak til høyere årskurs i ny forskrift kan dekan lyse ut ledige studieplasser og fastsette

10 H-V-017/11 10 årskurs studieplasser rangeres søkerne etter poengsum. forkunnskapskrav utover generelle krav for opptak. Opptaket utføres formelt av opptakstjenesten i tråd med de minimumskrav som avdelingen skal spesifisere i studieplan/emnebeskrivelse. Der det er behov for en innpassing gjøres dette av avdelingen i tråd med Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2-6 og 5-4. Merk at suppleringsopptak er bare en type opptak til høyere årskurs. Rangeringsregler oppgis i studieplan for å sikre likebehandling av søkerne og et transparent opptak. Fjerning av særkrav (kap. 4 i gjeldende forskrift) AHS er positiv til at opptakskrav og eventuelle særkrav skal fremkomme av studieplan, i stedet for i forskriften. Tas til etterretning. Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Forskrift Høringssvar Behandling Generelt ASP ser det som positivt at det er foretatt en systematisk Tas til etterretning. gjennomgang av høgskolens gjeldende forskrift. Avdelingen opplever dokumentet som godt gjennomarbeidet med gode forslag til endringer. 2. Definisjoner (2) ASP ønsker å bytte ut begrepet grunnutdanning med bachelorutdanning i hele forskriften, noe som avdelingen mener vil være mer i tråd med begrepene som brukes i beskrivelse av gradene innen høyere utdanning i universitets- og høgskolesektoren, jf. kvalifikasjonsrammeverket. Tas ikke til følge. Forskrift om opptak til høyere utdanning som regulerer opptak til samtlige grunnutdanninger i Norge benytter begrepet grunnutdanning og definisjonen slik den står i utkast til forskrift ved HiST er i tråd med hvordan begrepet defineres i nasjonal opptaksforskrift. En grunnutdanning ved HiST omfatter ikke bare bachelorutdanninger, men blant annet 4- årig grunnskolelærerutdanning, eller nasjonal paramedic utdanning. Begrepet bachelorutdanning er dermed for innsnevrende og er ikke dekkende. Bachelorutdanningen omfattes av begrepet grunnutdanning og det er således ikke

11 H-V-017/ Organisering av opptaket ved HiST 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (2) 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (4) 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt a. 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt c. Skrivefeil. medhold til endres til henhold til ASP mener det vil være en stor fordel om studenter kan søke om reservert/utsatt studieplass kun ved førstegangs opptak. ASP synes 3 ukers frist etter at studieplassen er tildelt for innlevering av dokumentasjon er for lang, spesielt for videreutdanningsstudiene da dette medfører lang opptakstid. Avdelingen ønsker kortere frist. Skrivefeil. multipliseres endres til publiseres ASP ønsker at det gis uttelling for utdanning under 60 studiepoeng for opptak til videreutdanninger slik at det gis uttelling for konkurransepoeng for all slags utdanning som er gjennomført på høyere utdannings nivå ved opptak til videreutdanning der det er stor konkurranse. behov for endringen. Tas til følge. Tas ikke til følge. Rektor går ut fra at det vises til hovedopptak og suppleringsopptak, ikke til det å være en førstegangssøker. Å kun gi søkere som får plass ved hovedopptaket mulighet til å søke om utsatt studieplass vil medføre en forskjellsbehandling av HiSTs søkere og er ikke i tråd med likebehandlingsprinsippet. Retten til å søke om reservert studieplass/utsatt studieplass er knyttet til en rettighet som søker, ikke til utførelsen av selve opptaket. Tas til følge. Ettersendingsfristen endres fra tre uker til én uke. Tas til følge. Er tatt til følge. Rektor går ut fra at det siktes til utdanningspoeng, ikke konkurransepoeng. Det er i utkast til forskrift ikke dokumentert grunn til eller foreslått at grensen for poenguttelling skal legges på minst 60 studiepoeng. Forståelsen av 28 (1) pkt c er at tidligere utdanning med et omfang på minst 15 studiepoeng som norm gir uttelling i poeng for høyere utdanning. 60 studiepoeng gir da 1 poeng, 30 studiepoeng gir 0,5 studiepoeng og 15 studiepoeng gir 0,25 poeng. Forskriften presiseres slik at det sikres at HiST har en felles forståelse av dette.

12 H-V-017/ Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt c. Behov for evaluering av opptakstjenesten Konklusjon ASP mener at med tanke på helse- og sosialfagutdanninger bør et kapittel om rangering også omtale søkere med bestått/ikke bestått som karakteruttrykk. ASP ønsker at sentralisering av lokale opptak for budsjettfinansierte og rammeplanstyrte videreutdanninger må evalueres etter opptaket januar 2011 før endelig vedtak om sentralisering fattes. ASP skriver i sin konklusjon at i forhold til bidrags- og oppdragsfinansierte etter- og videreutdanninger er avdelingen av den formening at disse ivaretas mest rasjonelt, smidig og kvalitativt best av lokal opptakskomité. Er tatt til følge. Søkere som ikke kan poengberegnes er omtalt i forskriftens kapittel IV. Denne kategorien søkere skal vurderes og rangeres skjønnsmessig etter en helhetlig vurdering hvor kompetansen skal vurderes opp mot poengberegnbare søkere, jf 23. Tas til etterretning. Evaluering av høgskolens administrative støttefunksjoner tas ikke gjennom forskriften. Vedtaket om sentralisering av lokale opptak står fast, men en evaluering vil bli gjort. En evaluering etter første opptak (V11) er for tidlig da erfaringsgrunnlaget anses for smalt. Tas ikke til følge. Forslaget som er ubegrunnet er ikke i tråd med intensjonen bak opptaksforskriften eller vedtak om organisering av opptakstjenesten. Det vises også til de øvrige høringssvarene fra avdelingene hvor man stiller seg enten positivt til nedleggelse av lokale opptakskomiteer eller ikke har kommentar til dette. Det operative ansvaret for alle deler av opptak legges til opptakstjenesten, men som presisert i høringsnotatet og i 5 stiller dette krav til samhandling. Avdeling for teknologi Forskrift Høringssvar Behandling Generelt AFT er positivt innstilt til at opptaksarbeidet gjøres likt på Tas til etterretning. avdelingene. Det medfører en bedre samkjøring og ensretting når lokale opptakskomiteer blir nedlagt til fordel for en tettere samgang mellom opptakstjeneste og avdeling. Kap. 4 i gjeldende forskrift AFT mener det er positivt at særkravene fjernes i ny Tas til etterretning. forskrift slik at levetiden for forskriften øker. 15. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk AFT ønsker en presisering i forskriftens ordlyd slik at den tilsvarer Forskrift om opptak til høyere utdanning. Tas til etterretning. Endringen vil gi en tydeligere fremstilling.

13 H-V-017/11 13 utdanning 16. Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanningen og maritim høgskoleutdanning 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs AFT ønsker at teksten oppdateres til dagens begrepsapparat. Forslag til ny tekst: Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. AFT ønsker at begrepet teknisk fagskole endres til nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet Endres til: Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norskog engelskkunnskaper i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til engelskspråklige studieprogram. Godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert av Lov om universiteter og høyskoler 3-4 annet ledd og Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6-1. Tas til følge. Forslaget til endring er uproblematisk og vil gi en tydeligere og oppdatert fremstilling. Tas til følge. 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs (1) For å være kvalifisert for realfagskurs må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Generell studiekompetanse 2. Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) Forskerforbundet (FF) Forskrift Høringssvar Behandling Generelt FF mener at forslag til ny opptaksforskrift er en justering i Tas til etterretning. positiv retning. 8. Søknadsfrister FF mener det er positivt at det åpnes for at søknadsfristene Tas til etterretning. kan praktiseres mer fleksibelt enn tidligere. 7. Realkompetanse FF ønsker at HiST vurderer en lignende praksis som ved UiB når det gjelder vurdering av realkompetanse. Tas til etterretning. Dette tas med som innspill i det videre

14 H-V-017/ Reservert studieplass/utsatt studiestart (3) 10. Reservert studieplass/utsatt studiestart (3) / 13 betinget opptak (3) FF mener at det bør kunne gis reservert plass til oppdragsfinansierte studier, når man med sikkerhet vet at studiet skal tilbys, evt. med forbehold om at studiet starter. FF mener det bør kunne gis reservert studieplass til søkere som har betinget opptak, når de først er tatt opp for å sikre likebehandling. 11. Tidlig opptak FF ønsker at søkere må kunne gis tidlig opptak når ikke særlig hensyn tilsier at dette er problematisk. For eksempel at dette medvirker til reell ulike behandling i forhold til andre søkere. 13. Betinget opptak FF ønsker at betinget opptak bør kunne gis til alle søkere uavhengig av antall studiepoeng på studiet de søker på. FF kan ikke se at antall studiepoeng er et relevant kriterium i denne forbindelse. arbeidet med å utarbeide retningslinjer for realkompetansevurderinger både for grunnutdanning og for utdanning som forutsetter høyere utdanning. Tatt delvis til følge. Rektor presiserer at begrensningene gjelder normal prosedyre, og at det i dette ligger at det kan finnes unntak hvor det kan gis betinget opptak til studier hvor bestemmelsen åpenbart virker mot sin hensikt. Tas ikke til følge. Søkere som er gitt betinget opptak er tatt opp etter en unntaksbestemmelse og er følgelig ikke kvalifisert i det de søker opptak. De tildeles en studierett ved studiet med forbehold og det anses som viktig at betingelsene for forbeholdet oppfylles i løpet av den frist som er angitt i 10 fjerde ledd. Når betingelsene for opptak er tilfredsstilt kan disse søkerne søke om permisjon fra studiet etter de betingelser som angis i studieforskriften og som gjelder samtlige studenter jf. likebehandlingsprinsippet. Tatt til følge. Forskriften åpner for dette. Tas ikke til følge. Begrensningen om studiets varighet er ment som en sikring av søkernes muligheter til å fortsette studier selv om mindre relevante deler av opptaksgrunnlaget ikke er bestått. For studier av kortere varighet enn ett år i tid anses det som vanskelig å gi opptak uten at søker fyller de formelle opptakskravene. Hvis en søker kan studere et fag/emne av mindre

15 H-V-017/11 15 enn ett års varighet med betinget opptak, vil man kunne oppleve at studenten fullfører emnet/faget før opptaksgrunnlaget er tilfredsstilt, så antall studiepoeng blir relevant i så måte. Studenter med hengefag når de begynner på et studium sliter ofte med hengefaget og kan ende opp med å ikke få vitnemål/karakterutskrift fordi opptaksgrunnlaget ikke er fullført. Dette er en frustrerende situasjon for både studenten og høgskolen. Rektor presiserer at begrensningene gjelder normal prosedyre, og at det i dette ligger og at det kan finnes unntak hvor det kan gis betinget opptak til studier hvor bestemmelsen åpenbart virker mot sin hensikt. 7

16 H-V-017/11 16 AFT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Notat Til: SKB Dato: Kopi: Fra: AFT Saksbehandler: Olve Hølaas Sak: Høring: Forslag til ending i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag AFT har hatt forslag til endring i forskrift om lokalt opptak til studier ved HiST ute på høring på programmene. Avdelingen har følgende kommentarer. Det er svært positivt at opptaksarbeidet gjøres likt ved alle avdelingene ved HiST. Det vil være en styrke for en slik forbedret samkjøring og ensretting å legge ned de lokale opptakskomitéene. Det er også positivt å fjerne særkrav for opptak til enkeltstudier fra forskriften, slik at levetiden for forskriften kan øke. 15 Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning Innholdet i denne paragrafen skal, slik AFT forstår det, være utfyllende til Forskrift om opptak til høyere utdanning og ikke i strid med denne. Det virker svært unødvendig å ha teksten på (1) i HiSTs forslag, i og med at den er tilsvarende med 2-2 (2) i nasjonal forskrift, men av et dårligere og mindre presist språk, i tillegg til å ikke skille mellom nordiske og ikke-nordiske søkere, som nasjonal forskrift gjør. Hvis nasjonal forskrift overstyrer lokal forskrift, så er 15 (1), (2) og (3) bare ord og kan fjernes. Hvis nasjonal forksift og lokal forskrift kan være i motsetning til hverandre og vi derfor må ha spesifikk ordlyd i lokal forskrift, så er 15 (1) og (2) for snevre og gjør at HiST kan ses som å se bort fra Reykjavik-erklæringen. 16 Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Pkt 1. Fagbrev eller grunnkurs og VK1 fra andre studieretninger i videregående skole enn allmennfag. Teksten her bruker begrepsapparat som ikke lenger benyttes. Oppdatert og meningsbærende tekst må være: 1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. 17 Minstekrav for opptak til realfagskurs Pkt 2. Fullført toårig teknisk fagskole, jf forskrift om opptak til høyere utdanning 3-4 første ledd og 4-4 Teksten bruker teknisk fagskole, et begrep som alene blir upresist. Teknisk fagskole bør endres til nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet AFT er klar over at nasjonal opptaksforskrift bruker begrepet innimellom, men det er for å skape presisjon, HiSTs forslag skaper eksklusjon.

17 H-V-017/11 17 NOTAT Saksbehandler: Nina Kathleen Ford, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Kjersti Møller SKB - Fellestjenester Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Det er positivt at gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag blir revidert. Avdelingen har deltatt i endringsarbeidet gjennom avdelingsvise besøk og sier seg tilfreds med hvordan innspillene har blitt behandlet. Forslaget til endring legger et godt grunnlag for profesjonelt opptaksarbeid i samarbeid med avdeling. Avdelingen er bedt om fokusere spesielt på fire områder 1. Avvikling av lokale opptakskomiteer. AHS støtter forslaget om avvikling av lokale opptakskomiteer og gir sin tilslutning til høringsbrevets begrunnelse. Et opptak basert på tett dialog mellom opptakstjenesten og avdeling, ved dekan eller den han/hun bemyndiger, vil bidra til raskere saksgang og kvalitetssikring, spesielt i tilfeller hvor det må foretas vurderinger av opptaksgrunnlag eller grunnlaget for gjennomføring av et tilbud. Den nye organiseringen vil bidra til at studielederne får tilgang til kvalitetssikret informasjon, noe som ses på som utelukkende positivt. 2. Opptak til høyere årskurs. Ved AHS ønsker vi at opptak til høyere årskurs foretas på avdelingsnivå. Avdelingen mener det ikke er behov for at det står noe om suppleringsopptak i studieplanene. Ved søknad om opptak vurderes søkere ut fra muligheter for innpass. Hvis flere søkere rangeres det etter poengsum. 3. Fjerning av særkrav. AHS er positiv til at kapittel om særkrav fjernes fra forskriften. Opptakskrav og eventuelle særkrav bør framkomme av den enkelte studieplan og ikke i forskriften. 4. Søknadsfrister. AHS er enig i behovet for et fleksibelt system for søknadsfrister når det gjelder videreutdanninger. Et minimumskrav som sikrer at søknadsfrister blir kunngjort i god tid for søkerne, og for planlegging av opptaket, men at det ellers vil være opp til avdelingene om når man vil sette frist for søknad om opptak støttes fult ut. Dette vil være helt i tråd med de erfaringer en har gjort. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

18 H-V-017/11 18 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 AHS sier seg ellers fornøyd med at forskriften har fått en entydig begrepsbruk og en forenkling av prosedyrer og regler. Side 2 av 3 Med hilsen Hans-Jørgen Leksen dekan Avdeling for helse- og sosialfag Nina Kathleen Ford førsteamanuensis Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

19 H-V-017/11 19 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 3 av 3 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

20 Page 1 of 1 H-V-017/11 20 Hei, Kan dere føre denne på sak 11/62? Takk. - Kjersti Fra: Per Borgesen Sendt: 21. februar :29 Til: Kjersti Møller Emne: SV: Høringsfrist: opptaksforskriften Vi er noe redusert på informasjon grunnet vinterferieavvikling men jeg har ingen merknader fra AITeL på ny forskrift. Hilsen Per Borgesen Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST, Avdeling for informatikk og e-læring telefon mobil Fra: Kjersti Møller Sendt: 21. februar :15 Til: Per Borgesen; Sigmund Grimstad; Olve Hølaas; Sigrid Nesheim Skjærvold Kopi: May Sigrid Olsen; Kari Sagmo; Øystein Wormdal; Eva Terese Voldhagen Emne: Høringsfrist: opptaksforskriften Hei, Minner om at høringsfristen for opptaksforskriften gikk ut 20. februar. Absolutt siste frist er i løpet av dagen da saken har vært på høring i over 6 uker, og vi ikke har fått tilbakemelding om behov for lengre tid. Dersom avdelingen ikke har merknader ber vi pent om bekreftelse på dette. Mvh Kjersti Møller Kjersti Møller Seniorrådgiver Høgskolen i Sør-Trøndelag Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek Telefon: E-post: file://\\fluesopp\ephortedoc\hist\prod\2011\02\22\83635.html

21 H-V-017/11 21 NOTAT Saksbehandler: Ann-Helen Kirknes, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek v/ Kjersti Møller Svar på høring: forslag til endring i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - ALT Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) har gjennomgått forslag til ovennevnte forskrift. Avdelingen har ingen innvendinger til forslaget. Med hilsen Margret Hovland studieleder Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Ann-Helen Kirknes førstekonsulent Utreder ALT Sigmund Grimstad Avdelingssekretær Kirsti Klokkerhaug Marit Elin Magnarsdatter Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Rotvoll Allé Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

22 H-V-017/11 22 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 2 av 2 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Rotvoll Allé Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

23 H-V-017/11 23 T R ON D HE I M Saksbehandler: Anne-Berit Krogh Trondheim, 14. februar 2011 Høringssvar fra Avdeling for sykepleierutdanning. Forslag til endring av forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Generelt Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) mener det er positivt at det blir foretatt en systematisk gjennomgang av høgskolens forskrift om lokale opptak, og avdelingen opplever dokumentet som godt gjennomarbeidet med gode forslag til endringer. Avdelingen har likevel noen kommentarer til det foreliggende dokumentutkast. Kap. I 2 Definisjoner (2) Begrepet grunnutdanning bør byttes ut med bachelorutdanning. Dett( bør endres i hele dokumentet der begrepet "grunnutdanning" brukes. Dette vil være mer i tråd med begrepene som brukes i beskrivelse av gradene innen høyere utdanning innen Universitets- og Høgskolesektoren i for eksempel kvalifikasjonsrammeverket. 5: Organisering av opptaket ved HiST: Her er en skrivefeil: Høgskolestyret fastsetter antall studieplasser i ("medhold til" må byttes ut med) i "henhold til" universitets- og høyskoleloven 3-7." 10, del (1): Reservert studieplass/utsatt studieplass: ASP mener dets ville vært en stor fordel om studenter kan søke om reservert/utsatt studieplass kun ved 1. gangs opptak. 10, del (4): ASP mener at 3 ukers frist etter at studieplassen er tildelt far innlevering av dokumentasjon er for lang. Dette gjelder spesielt videreutdanningene, dør dette medfører en svært lang opptakstid. Vi ønsker at det kan være kortere frist. Kap. II - Opptak på visse vilkår (betinget opptak) ASP har ingen kommentarer til dette. Kap. III - Minstekrav for opptak ASP mener dette kapittelet er godt beskrevet. Kap. IV - Rangering av søkere ved opptak ASP mener at rangeringsregelverket som er presentert virker oversiktlige men her er også begrepet "grunnutdanninger" brukt i stedet for "bachelor". En liten skrivefeil i 28, del a. siste setning : Gjennomsnittskarakteren skal "publiseres" med 10 må endres til "multipliseres" med Rangering av søkere til videreutdanningsstudier

24 H-V-017/11 24 Vår dato: Vår ref.: Side 2 av 2 ASP mener at det må gis uttelling for utdanning under 60 sp for opptak til videreutdanninger. Dette fordi man gir uttelling inntil 5 års praksis og karakter for bachelorudanningen, og mange har andre kortvarige videreutdanninger og/eller grader fra universitets- eller høgskolenivå som bør få uttelling i en konkurransesituasjon der det er stor konkurranse. Det må for eksempel få uttelling at en student som tidligere har gjennomført videreutdanning i sykepleie til barn med smerte, som er en 15 studiepoengs videreutdanning på ASP, skal få uttelling for dette ved søknad om opptak til videreutdanning i barnesykepleie, eller andre videreutdanninger i sykepleie ved ASP. Vi mener det må gis uttelling for konkurransepoeng for all slags utdanning som er gjennomført på høgskole/universitetsnivå ved opptak til videreutdanning der det er stor konkurranse. Med tanke på helse- og sosialfagutdanninger bør et kapittel om rangering også omtale søkere med bestått ikke bestått som karakteruttrykk. Konklusjon Avdeling for sykepleierutdanning mener at dokumentet "Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag" er et gjennomarbeidet dokument med gode forslag til endringer. Vi mener likevel fortsatt at sentralisering av lokale opptak for budsjettfinansierte og rammeplanstyrte videreutdanninger som er gjennomført for opptaket januar 2011 bør evalueres før man gjør et endelig vedtak om det er hensiktsmessig å sentralisere disse opptakene. Også i forhold til bidrags og oppdragsfinansierte etter- og videreutdanninger er avdelingen av den formening at disse ivaretas mest rasjonelt, smidig og kvalitativt best av lokal opptakskomite.

25 H-V-017/11 25 Høgskolen i Sør-Trøndelag 7005 Trondheim Uttalelse til forslag til opptaksforskrift ved HiST Forskerforbundet vil fremheve behovet for at HiST har et opptaksreglement og en opptakspraksis som hovedsaklig er i samsvar med høgskoler og universitet som vi skal konkurrere med i det norske utdanningsmarkedet. Dette er nødvendig for å sikre god rekruttering over tid til studiene ved HiST, samt at søkere fra vårt nærområde kan ta utdanning ved HiST, når forholdene forøvrig ligger til rette. Forskerforbundet er opptatt av at alle søkere behandles mest mulig likt, dvs. det skal være gode grunner for å ulikebehandle i forhold til betinget opptak, reservering av plass etc. Alt i alt synes Forskerforbundet nåværende forslag til ny opptaksforskrift er en justering i positiv retning, og vi vil blant annet fremheve at det er fint at det åpnes for at søknadsfristene kan praktiseres mer fleksibelt enn tidligere. Vi har likevel noen merknader, og vi ber om at disse blir vurdert i forbindelse med den videre behandlingen av saken. Forskerforbundet vil spesielt rette søkelyset mot: Hvordan man praktiserer realkompetansevurdering av søkere over 25 år. Vi ser at dette praktiseres ulikt og viser blant annet til praksis ved universitetet i Bergen. Vi ber om at det vurderes en liknende praksis ved HiST. Se linken: Videre viser vi 10.3 i forslaget om reservert studieplass/utsatt studiestart. Her mener vi det også bør kunne gis reservert plass til oppdragsfinansierte studier, når man med sikkerhet vest at studiet skal tilbys, evt. med forbehold opp at studiet starter. Det bør også kunne gis reservert studieplass til søkere som har betinget opptak, når de først er tatt opp, jfr. vår merknad ovenfor om mest mulig likebehandling. Når det gjelder 11 i forslaget mener vi at søkere må kunne gis tidlig opptak når ikke særlig hensyn tilsier at dette er problematisk. For eksempel at dette medvirker til reell ulike behandling i forhold til andre søkere. Med hensyn til 13 bør betinget opptak kunne gis til alle søkere uavhengig av antall studiepoeng på studiet de søker på. Vi kan ikke se at antall studiepoeng er et relevant kriterium i denne forbindelse. Søkere med betinget opptak bør også kunne få reservert studieplass på lik linje med andre studenter når de først er tatt opp. Trondheim, På vegne av Forskerforbundet ved HiST Karl-Johan Johansen

26 H-V-017/11 26 NOTAT Saksbehandler: Randi Leikvold, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Kjersti Møller SKB - Fellestjenester Høring: forslag til endring i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Ansvarlige for lokale opptak ved avdeling TØH har lest igjennom forskriften og vi har ingen innvendinger. Avdelingen får delta i de mest sentrale prosessene i opptaksarbeidet, vi ser derfor at våre interesser ifbm. lokale opptak blir ivaretatt. Med hilsen Ove Gustafsson dekan Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Randi Leikvold konsulent Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

27 H-V-017/11 27 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 2 av 2 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

28 H-V-017/11 28 NOTAT Saksbehandler: Kjersti Møller, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og e-læring Avdeling for teknologi Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Studentparlamentet Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og e-læring Avdeling for teknologi Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiedirektør foreslår å gjøre endringer i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt Avdelingene og Studentparlamentet oppfordres spesielt til å ta stilling til de endringer som berører følgende: avvikling av lokale opptakskomiteer opptak til høyere årskurs fjerning av særkrav (kapittel 4 i gjeldende forskrift) søknadsfrister For øvrig vises det til vedlagt saksnotat med forslag til ny opptaksforskrift. Endringene bør få virkning fra og med opptak til studieåret Vi ber om at eventuelle merknader sendes i ephorte innen 20. februar Med hilsen Gunnar Bendheim studiedirektør Kjersti Møller seniorrådgiver Kopi: Eva Terese Voldhagen Øystein Wormdal Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer