Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)"

Transkript

1 H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, forskrift 1. desember 2005 nr 1392 om krav til mastergrad 2, 3 og 5 og forskrift 31. januar 2007 nr 173 om opptak til høyere utdanning 1-1. Kapittel I - Alminnelige bestemmelser 1. Forskriftens virkeområde (1) Forskriften gjelder for opptak til studiepoenggivende studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Forskriften gjelder også for opptak til kvalifiserende kurs. (2) Forskriften gjelder ikke for opptak til doktorgradsprogram ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, eller til etterutdanning og kurs som ikke gir studiepoeng. For opptak og rangering til grunnutdanninger, gjelder de regler som departementet har fastsatt i forskrifts form. (3) Dersom denne forskrift strider mot en gjeldende nasjonal rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser framfor forskriften. 2. Definisjoner (1) Kvalifiserende kurs Med kvalifiserende kurs menes kurs som ikke gir studiepoeng, og som i seg selv eller i kombinasjon med annen utdanning kvalifiserer for opptak til spesifikke høyere utdanninger. (2) Grunnutdanning Med grunnutdanning menes studier som normalt bygger på videregående opplæring og som ikke bygger på eller har annen høyere utdanning som del av opptakskrav. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, eventuelt i kombinasjon med spesifikke fag- og/eller fagkrav. (3) Høyere årskurs Med høyere årskurs menes andre, tredje eller fjerde år av en grunnutdanning, jf. andre ledd. (4) Videreutdanning Med videreutdanning menes studier som bygger på eller forutsetter høyere utdanning, eventuelt i kombinasjon med krav om yrkespraksis, som fører frem til eksamen og gir uttelling i form av studiepoeng. (5) Masterutdanning Med masterutdanning menes høyere grads utdanning som bygger på avlagt utdanning på lavere grads nivå og eventuell yrkespraksis. (6) Opptakskrav Med opptakskrav menes de krav som stilles til en søker for å bli vurdert som kvalifisert for opptak. Opptakskrav skal fremgå av studieplaner eller emnebeskrivelser for alle studier som har eget opptak.

2 H-V-017/ Beslutningsmyndighet (1) Med mindre annet er bestemt, er myndigheten til å treffe vedtak med hjemmel i denne forskrift lagt til studiedirektør. 4. Utfyllende bestemmelser (1) Dekan kan fastsette utfyllende regler om opptak innenfor rammen av bestemmelsene i denne forskrift. 5. Organisering av opptaket ved HiST (1) Høgskolestyret fastsetter opptaksrammer i henhold til universitets- og høyskoleloven 3-7. (2) Tilbudstall fastsettes av dekan ved avdeling. (3) Rangering, kompetansevurdering og opptak gjennomføres av studiedirektør i samråd med dekan ansvarlig for det enkelte studieprogram. 6. Kvoter (1) Dekan kan fastsette kvoter for søkere med ulike søkegrunnlag. En kvote er et bestemt antall studieplasser eller en bestemt andel av studieplassene i opptaket, reservert for søkere som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. (2) Søkere som fyller kravene for flere kvoter, rangeres etter det grunnlaget eller i den kvoten som gir best uttelling. (3) Hvis kvoter blir brukt, skal det gjøres kjent for søkerne ved utlysning av studietilbudet hva som er kriteriene for å tilhøre kvoten(e) og størrelsen på kvoten(e). Hvis ikke alle studieplassene i en kvote blir fylt, kan resten av studieplassene overføres til søkere som ikke fyller kvotekriteriet. 7. Realkompetanse (1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. (2) Spesielle opptakskrav gitt i forskrift, rammeplan eller studieplan som regulerer opptaket til det aktuelle studiet, gjelder også for søkere med grunnlag i realkompetanse. (3) Studiedirektør kan fastsette retningslinjer for dokumentasjon av kvalifikasjoner og for behandling av søknader om opptak innenfor de regler som er fastsatt av departementet. 8. Søknadsfrister (1) Søknadsfrist kunngjøres samtidig med utlysning av opptaket og senest én måned før fristens utløp. Dekan fastsetter søknadsfrist i samråd med studiedirektør. (2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er for få kvalifiserte søkere, kan dekan vedta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.

3 H-V-017/ Dokumentasjon og ettersendingsfrister (1) Søknad om opptak gjøres via fastsatt søknadsvev. Dokumentasjon skal være attesterte kopier av originaldokumenter. (2) Frist for innsending av dokumentasjon sammenfaller normalt med søknadsfristen. Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen, fastsettes av dekan i forbindelse med utlysning av opptaket. 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (1) Innvilget studieplass kan søkes utsatt med ett år/til neste ordinære opptak til studiet dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. (2) Innvilget utsatt studiestart medfører at søker får reservert plass på samme studium ved neste ordinære opptak. Til studier hvor neste ordinære opptak er usikkert, vil det normalt ikke kunne gis utsettelse av studieplass. (3) Til oppdragsfinansierte studier vil det normalt ikke kunne gis utsettelse av studieplass. Søkere som er gitt betinget opptak etter 13 kan ikke søke om reservert studieplass. (4) Søknad med dokumentasjon må framlegges innen 1 uke etter at studieplassen er tildelt. 11. Tidlig opptak (1) Frist for tidlig opptak fastsettes av studiedirektør i samråd med dekan. Tidlig opptak kan gis til søkere som på søknadstidspunktet fyller opptakskravene, og som uten tvil ville ha kommet inn ved siste års opptak. (2) For å kunne tilkjennes tidlig opptak må søkeren ha dokumentert vektige grunner. Som vektig grunn regnes for eksempel: - lang oppsigelsestid fra jobb - barn som har behov for skifte av skole/barnehage på grunn av flytting til studiestedet - behov for tilrettelegging på studiestedet som tar lang tid - bosted utenfor EU/EØS-området og må søke om oppholdstillatelse for å studere 12. Trekking av studier (1) Dekan kan, begrunnet i for få kvalifiserte søkere eller ressursmangel, fatte vedtak om å trekke et studietilbud etter at søknadsfristen er utløpt. Søkere til det aktuelle studiet skal underrettes om vedtaket så snart vedtaket er fattet. Kapittel II - Opptak på visse vilkår (betinget opptak) 13. Betinget opptak (1) Det kan fattes vedtak om betinget opptak der søker mangler del av minstekrav for opptak. (2) Betinget opptak kan normalt kun gis til studier av mer enn 60 studiepoengs omfang. (3) Betinget opptak kan gis der forhold utenfor søkerens kontroll har medvirket til at eksamen som inngår for opptak ikke er avlagt eller blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan

4 H-V-017/11 4 dokumentere opprinnelig oppmelding i eksamen. (4) Manglende eksamen i opptaksgrunnlaget må avlegges og bestås av studenten ved første mulige anledning og normalt i løpet av første semester etter opptak. Hvis ikke dette kravet oppfylles, mister studenten studieplassen og studierett ervervet gjennom betinget opptak. (5) Det kan ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, jf. 15. (6) Søkere som har fått betinget opptak, kan ikke få reservert studieplass til senere opptak og kan ikke gis permisjon fra studiet før opptakskravene er oppfylt. Kapittel III - Minstekrav for opptak 14. Generelle bestemmelser om opptak (1) Minstekrav for opptak til studiepoenggivende utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse med de tilleggskrav og unntak som er spesifisert i forskrift om opptak til høyere utdanning. (2) Opptakskrav, herunder faglige minstekrav for det enkelte studium, skal fremgå av godkjent studieplan. Opptakskrav for enkeltemner skal være spesifisert i emnebeskrivelsen. (3) For studier med nasjonal rammeplan, fastsettes opptaksgrunnlaget i samsvar med rammeplan eller forskrift til rammeplan. 15. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning (1) Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til engelskspråklige studieprogram. 16. Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (1) For å være kvalifisert for forkurs til ingeniørutdanning må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. 2. Generell studiekompetanse. 3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs (1) For å være kvalifisert for realfagskurs må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Generell studiekompetanse. 2. Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) 18. Minstekrav for opptak til grunnutdanninger (1) For opptak til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene om minstekrav gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

5 H-V-017/ Minstekrav for opptak til høyere årskurs (1) Dekan kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskurs. (2) Søkere til høyere årskurs må oppfylle kravene for opptak gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. (3) Dekan kan i tillegg fastsette forkunnskapskrav ut over de generelle kravene for opptak. Med forkunnskapskrav menes krav om beståtte emner fra universitet eller høyskole. (4) Opptakskrav for opptak til høyere årskurs skal fremgå av studieprogrammets studieplan. 20. Minstekrav for opptak til videreutdanninger (1) For utdanning som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til denne rammeplan eller forskrift til rammeplan. (2) For utdanning som har studieplan som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til studieplan godkjent av høgskolestyret eller annet organ med myndighet til å fatte vedtak om godkjent studieplan. 21. Minstekrav for opptak til masterutdanninger (1) Krav for opptak til masterutdanninger er gitt i 3 og 5 i forskrift om krav til mastergrad. (2) For opptak til mastergrad av 120 studiepoengs omfang ( 3) må et av følgende utdanningsløp være fullført og bestått: - bachelorgrad - cand.mag.-grad - annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp Innenfor de nevnte utdanningsløp må det inngå: - fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller - integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad (3) For opptak til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang ( 5) må et av følgende utdanningsløp være fullført og bestått: - bachelorgrad - cand.mag.-grad - annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

6 H-V-017/11 6 (4) Nærmere krav om opptak til den enkelte masterutdanning, herunder faglige minstekrav og særkrav, fastsettes av høgskolestyret eller annet organ med myndighet til å fatte vedtak gjennom godkjent studieplan. (5) Det kan settes karakterkrav ved opptak til mastergrad. Eventuelle karakterkrav skal fremgå av studieplan. Kapittel IV - Rangering av søkere ved opptak 22. Generelt om rangering av søkere til opptak (1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, kan en utdanning bli adgangsregulert. Ved adgangsregulering rangeres søkerne innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler gitt i 24 til 29. (2) For søkere med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes følgende omregningsskala: Karakterskala fra 1.0 Tallkarakterer Karakterskala med Tallverdi ved opptak til 4.0 for bestått med 1.0 som beste karakter fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. S 1,0-1,9 A 5 M 2,0-2,4 B 4 G* 2,5-2,9 C 3 3,0-3,4 D 2 NG 3,5-4,0 E 1 *Bokstavkarakteren G gis tallverdien 2,5 ved opptak (3) For utdanninger som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder vedtatte rangeringsregler i henhold til rammeplan eller forskrift til rammeplan. Slike rangeringsregler skal fremgå av studieplan. 23. Opptak utenom rangeringsreglene (1) Søkere kan tas opp utenom poengreglene. For tildeling av studieplass utenom poengreglene må én av følgende forutsetninger være oppfylt: (a) Dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre tungtveiende grunner gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. (b) Søkeren ikke kan poengberegnes etter rangeringsreglene i i denne forskrift. (2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til de poengberegnende søkere ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper som søkere som får tilbud om opptak etter rangering på bakgrunn av poengberegning. 24. Rangering av søkere til forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (1) Ved opptak til forkurs rangeres søkerne etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. For søkere

7 H-V-017/11 7 med tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger, benyttes omregningsskalaen i 24 andre ledd. (2) Det gis tilleggspoeng for inntil tre års praksis utover minstekravet med 0,3 poeng per måned fulltids praksis. Gyldig praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang. (3) Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. 25. Rangering av søkere til realfagskurs (1) Ved opptak til realfagskurs rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. 26. Rangering av søkere til grunnutdanninger (1) Ved opptak til grunnutdanninger rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. 27. Rangering av søkere til høyere årskurs (1) Dekan fastsetter regler for rangering. (2) Rangeringsregler for opptak til høyere årskurs skal fremgå av studieprogrammets studieplan. 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng fremkommer som summen av: a. Poeng for minstekravsutdanning - karakterpoeng. Det gis karakterpoeng ut fra gjennomsnittskarakteren omregnet i henhold til omregningstabell i 22 andre ledd. Gjennomsnittskarakteren skal multipliseres med 10. b. Poeng for høyere utdanning utover minstekravet - utdanningspoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per 60 studiepoeng for fullført og bestått utdanning utover minstekravet for opptak. Det gis 0,5 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 30 studiepoengs omfang. Det gis 0,25 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 15 studiepoengs omfang. Det gis inntil 3 poeng for slik utdanning utover minstekravet. c. Poeng for praksis utover minstekravet praksispoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak. Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid. (2) Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen normalt ved loddtrekning. 29. Rangering av søkere til masterprogram (1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på grunnlag av vektet gjennomsnitt av karakterer fra utdanning knyttet til opptaksgrunnlaget.

8 H-V-017/11 8 (2) Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren. (3) Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet mot antall studiepoeng på hver karakterenhet. (4) Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen normalt ved loddtrekning. (5) Studiedirektør kan fastsette andre rangeringsregler for opptak til det enkelte masterprogram etter forslag fra dekan. Rangeringsreglene skal fremgå av programmets studieplan. KAPITTEL IV Klageadgang 30. Klage (1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Klageinstans er høgskolens klagenemnd. KAPITTEL V - Ikrafttredelse 31. Ikrafttredelse (1) Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. mai Fra samme dato oppheves forskrift av 28. november 2008 nr 1589 om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. (2) Rektor kan fastsette overgangsbestemmelser. 8

9 H-V-017/11 9 SAMMENDRAG HØRINGSSVAR OG BEHANDLING Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Avdelingen har i sitt høringssvar ingen innvendinger til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet. Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdelingen har i sitt høringssvar ingen innvendinger til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet, og ser sine interesser i forbindelse med lokale opptak ivaretatt. Avdeling for informatikk og e-læring Avdelingen har i sitt høringssvar ingen merknader til forslag om ny forskrift eller til høringsbrevet. Studentparlamentet Har ikke avgitt høringssvar. Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Ny forskrift Høringssvar Behandling Generelt AHS ser det som positivt at forskrift om lokale opptak er revidert og Tas til etterretning. er tilfreds med hvordan avdelingens innspill er blitt behandlet etter de avdelingsvise besøkene. Forslaget til endring legger et godt grunnlag for profesjonelt opptaksarbeid i samarbeid med avdelingene. Begrepsbruk og AHS er fornøyd med at forskriften har fått en entydig begrepsbruk Tas til etterretning. terminologi og at den innebærer en forenkling av prosedyrer og regler. 5. Organisering av AHS støtter forslaget om avvikling av lokal opptakskomité og gir sin Tas til etterretning. opptaket ved HiST tilslutning til høringsbrevets begrunnelse. 8. Søknadsfrister AHS er enig i behovet for fleksibelt system for søknadsfrister når det Tas til etterretning. gjelder videreutdanninger. Et minimumskrav som sikrer at søknadsfrister blir kunngjort i god tid for søkerne, og for planlegging av opptaket støttes fullt ut og er i tråd med de erfaringer avdelingen har gjort seg. 19. Minstekrav for opptak til høyere årskurs/ 27 Rangering av søkere til høyere AHS ønsker at opptak til høyere årskurs bør foretas på avdelingsnivå. Det er ikke er behov for at det står noe om suppleringsopptak i studieplanene. Ved søknad om opptak vurderes søkere ut fra muligheter for innpass. Hvis det er flere søkere enn Er tatt delvis til følge. Som det fremgår av 19 Minstekrav for opptak til høyere årskurs i ny forskrift kan dekan lyse ut ledige studieplasser og fastsette

10 H-V-017/11 10 årskurs studieplasser rangeres søkerne etter poengsum. forkunnskapskrav utover generelle krav for opptak. Opptaket utføres formelt av opptakstjenesten i tråd med de minimumskrav som avdelingen skal spesifisere i studieplan/emnebeskrivelse. Der det er behov for en innpassing gjøres dette av avdelingen i tråd med Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2-6 og 5-4. Merk at suppleringsopptak er bare en type opptak til høyere årskurs. Rangeringsregler oppgis i studieplan for å sikre likebehandling av søkerne og et transparent opptak. Fjerning av særkrav (kap. 4 i gjeldende forskrift) AHS er positiv til at opptakskrav og eventuelle særkrav skal fremkomme av studieplan, i stedet for i forskriften. Tas til etterretning. Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Forskrift Høringssvar Behandling Generelt ASP ser det som positivt at det er foretatt en systematisk Tas til etterretning. gjennomgang av høgskolens gjeldende forskrift. Avdelingen opplever dokumentet som godt gjennomarbeidet med gode forslag til endringer. 2. Definisjoner (2) ASP ønsker å bytte ut begrepet grunnutdanning med bachelorutdanning i hele forskriften, noe som avdelingen mener vil være mer i tråd med begrepene som brukes i beskrivelse av gradene innen høyere utdanning i universitets- og høgskolesektoren, jf. kvalifikasjonsrammeverket. Tas ikke til følge. Forskrift om opptak til høyere utdanning som regulerer opptak til samtlige grunnutdanninger i Norge benytter begrepet grunnutdanning og definisjonen slik den står i utkast til forskrift ved HiST er i tråd med hvordan begrepet defineres i nasjonal opptaksforskrift. En grunnutdanning ved HiST omfatter ikke bare bachelorutdanninger, men blant annet 4- årig grunnskolelærerutdanning, eller nasjonal paramedic utdanning. Begrepet bachelorutdanning er dermed for innsnevrende og er ikke dekkende. Bachelorutdanningen omfattes av begrepet grunnutdanning og det er således ikke

11 H-V-017/ Organisering av opptaket ved HiST 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (2) 10. Reservert studieplass/utsatt studieplass (4) 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt a. 28. Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt c. Skrivefeil. medhold til endres til henhold til ASP mener det vil være en stor fordel om studenter kan søke om reservert/utsatt studieplass kun ved førstegangs opptak. ASP synes 3 ukers frist etter at studieplassen er tildelt for innlevering av dokumentasjon er for lang, spesielt for videreutdanningsstudiene da dette medfører lang opptakstid. Avdelingen ønsker kortere frist. Skrivefeil. multipliseres endres til publiseres ASP ønsker at det gis uttelling for utdanning under 60 studiepoeng for opptak til videreutdanninger slik at det gis uttelling for konkurransepoeng for all slags utdanning som er gjennomført på høyere utdannings nivå ved opptak til videreutdanning der det er stor konkurranse. behov for endringen. Tas til følge. Tas ikke til følge. Rektor går ut fra at det vises til hovedopptak og suppleringsopptak, ikke til det å være en førstegangssøker. Å kun gi søkere som får plass ved hovedopptaket mulighet til å søke om utsatt studieplass vil medføre en forskjellsbehandling av HiSTs søkere og er ikke i tråd med likebehandlingsprinsippet. Retten til å søke om reservert studieplass/utsatt studieplass er knyttet til en rettighet som søker, ikke til utførelsen av selve opptaket. Tas til følge. Ettersendingsfristen endres fra tre uker til én uke. Tas til følge. Er tatt til følge. Rektor går ut fra at det siktes til utdanningspoeng, ikke konkurransepoeng. Det er i utkast til forskrift ikke dokumentert grunn til eller foreslått at grensen for poenguttelling skal legges på minst 60 studiepoeng. Forståelsen av 28 (1) pkt c er at tidligere utdanning med et omfang på minst 15 studiepoeng som norm gir uttelling i poeng for høyere utdanning. 60 studiepoeng gir da 1 poeng, 30 studiepoeng gir 0,5 studiepoeng og 15 studiepoeng gir 0,25 poeng. Forskriften presiseres slik at det sikres at HiST har en felles forståelse av dette.

12 H-V-017/ Rangering av søkere til videreutdanningsstudier (1) pkt c. Behov for evaluering av opptakstjenesten Konklusjon ASP mener at med tanke på helse- og sosialfagutdanninger bør et kapittel om rangering også omtale søkere med bestått/ikke bestått som karakteruttrykk. ASP ønsker at sentralisering av lokale opptak for budsjettfinansierte og rammeplanstyrte videreutdanninger må evalueres etter opptaket januar 2011 før endelig vedtak om sentralisering fattes. ASP skriver i sin konklusjon at i forhold til bidrags- og oppdragsfinansierte etter- og videreutdanninger er avdelingen av den formening at disse ivaretas mest rasjonelt, smidig og kvalitativt best av lokal opptakskomité. Er tatt til følge. Søkere som ikke kan poengberegnes er omtalt i forskriftens kapittel IV. Denne kategorien søkere skal vurderes og rangeres skjønnsmessig etter en helhetlig vurdering hvor kompetansen skal vurderes opp mot poengberegnbare søkere, jf 23. Tas til etterretning. Evaluering av høgskolens administrative støttefunksjoner tas ikke gjennom forskriften. Vedtaket om sentralisering av lokale opptak står fast, men en evaluering vil bli gjort. En evaluering etter første opptak (V11) er for tidlig da erfaringsgrunnlaget anses for smalt. Tas ikke til følge. Forslaget som er ubegrunnet er ikke i tråd med intensjonen bak opptaksforskriften eller vedtak om organisering av opptakstjenesten. Det vises også til de øvrige høringssvarene fra avdelingene hvor man stiller seg enten positivt til nedleggelse av lokale opptakskomiteer eller ikke har kommentar til dette. Det operative ansvaret for alle deler av opptak legges til opptakstjenesten, men som presisert i høringsnotatet og i 5 stiller dette krav til samhandling. Avdeling for teknologi Forskrift Høringssvar Behandling Generelt AFT er positivt innstilt til at opptaksarbeidet gjøres likt på Tas til etterretning. avdelingene. Det medfører en bedre samkjøring og ensretting når lokale opptakskomiteer blir nedlagt til fordel for en tettere samgang mellom opptakstjeneste og avdeling. Kap. 4 i gjeldende forskrift AFT mener det er positivt at særkravene fjernes i ny Tas til etterretning. forskrift slik at levetiden for forskriften øker. 15. Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk AFT ønsker en presisering i forskriftens ordlyd slik at den tilsvarer Forskrift om opptak til høyere utdanning. Tas til etterretning. Endringen vil gi en tydeligere fremstilling.

13 H-V-017/11 13 utdanning 16. Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanningen og maritim høgskoleutdanning 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs AFT ønsker at teksten oppdateres til dagens begrepsapparat. Forslag til ny tekst: Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. AFT ønsker at begrepet teknisk fagskole endres til nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet Endres til: Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norskog engelskkunnskaper i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til engelskspråklige studieprogram. Godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert av Lov om universiteter og høyskoler 3-4 annet ledd og Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6-1. Tas til følge. Forslaget til endring er uproblematisk og vil gi en tydeligere og oppdatert fremstilling. Tas til følge. 17. Minstekrav for opptak til realfagskurs (1) For å være kvalifisert for realfagskurs må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt: 1. Generell studiekompetanse 2. Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) Forskerforbundet (FF) Forskrift Høringssvar Behandling Generelt FF mener at forslag til ny opptaksforskrift er en justering i Tas til etterretning. positiv retning. 8. Søknadsfrister FF mener det er positivt at det åpnes for at søknadsfristene Tas til etterretning. kan praktiseres mer fleksibelt enn tidligere. 7. Realkompetanse FF ønsker at HiST vurderer en lignende praksis som ved UiB når det gjelder vurdering av realkompetanse. Tas til etterretning. Dette tas med som innspill i det videre

14 H-V-017/ Reservert studieplass/utsatt studiestart (3) 10. Reservert studieplass/utsatt studiestart (3) / 13 betinget opptak (3) FF mener at det bør kunne gis reservert plass til oppdragsfinansierte studier, når man med sikkerhet vet at studiet skal tilbys, evt. med forbehold om at studiet starter. FF mener det bør kunne gis reservert studieplass til søkere som har betinget opptak, når de først er tatt opp for å sikre likebehandling. 11. Tidlig opptak FF ønsker at søkere må kunne gis tidlig opptak når ikke særlig hensyn tilsier at dette er problematisk. For eksempel at dette medvirker til reell ulike behandling i forhold til andre søkere. 13. Betinget opptak FF ønsker at betinget opptak bør kunne gis til alle søkere uavhengig av antall studiepoeng på studiet de søker på. FF kan ikke se at antall studiepoeng er et relevant kriterium i denne forbindelse. arbeidet med å utarbeide retningslinjer for realkompetansevurderinger både for grunnutdanning og for utdanning som forutsetter høyere utdanning. Tatt delvis til følge. Rektor presiserer at begrensningene gjelder normal prosedyre, og at det i dette ligger at det kan finnes unntak hvor det kan gis betinget opptak til studier hvor bestemmelsen åpenbart virker mot sin hensikt. Tas ikke til følge. Søkere som er gitt betinget opptak er tatt opp etter en unntaksbestemmelse og er følgelig ikke kvalifisert i det de søker opptak. De tildeles en studierett ved studiet med forbehold og det anses som viktig at betingelsene for forbeholdet oppfylles i løpet av den frist som er angitt i 10 fjerde ledd. Når betingelsene for opptak er tilfredsstilt kan disse søkerne søke om permisjon fra studiet etter de betingelser som angis i studieforskriften og som gjelder samtlige studenter jf. likebehandlingsprinsippet. Tatt til følge. Forskriften åpner for dette. Tas ikke til følge. Begrensningen om studiets varighet er ment som en sikring av søkernes muligheter til å fortsette studier selv om mindre relevante deler av opptaksgrunnlaget ikke er bestått. For studier av kortere varighet enn ett år i tid anses det som vanskelig å gi opptak uten at søker fyller de formelle opptakskravene. Hvis en søker kan studere et fag/emne av mindre

15 H-V-017/11 15 enn ett års varighet med betinget opptak, vil man kunne oppleve at studenten fullfører emnet/faget før opptaksgrunnlaget er tilfredsstilt, så antall studiepoeng blir relevant i så måte. Studenter med hengefag når de begynner på et studium sliter ofte med hengefaget og kan ende opp med å ikke få vitnemål/karakterutskrift fordi opptaksgrunnlaget ikke er fullført. Dette er en frustrerende situasjon for både studenten og høgskolen. Rektor presiserer at begrensningene gjelder normal prosedyre, og at det i dette ligger og at det kan finnes unntak hvor det kan gis betinget opptak til studier hvor bestemmelsen åpenbart virker mot sin hensikt. 7

16 H-V-017/11 16 AFT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Notat Til: SKB Dato: Kopi: Fra: AFT Saksbehandler: Olve Hølaas Sak: Høring: Forslag til ending i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag AFT har hatt forslag til endring i forskrift om lokalt opptak til studier ved HiST ute på høring på programmene. Avdelingen har følgende kommentarer. Det er svært positivt at opptaksarbeidet gjøres likt ved alle avdelingene ved HiST. Det vil være en styrke for en slik forbedret samkjøring og ensretting å legge ned de lokale opptakskomitéene. Det er også positivt å fjerne særkrav for opptak til enkeltstudier fra forskriften, slik at levetiden for forskriften kan øke. 15 Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning Innholdet i denne paragrafen skal, slik AFT forstår det, være utfyllende til Forskrift om opptak til høyere utdanning og ikke i strid med denne. Det virker svært unødvendig å ha teksten på (1) i HiSTs forslag, i og med at den er tilsvarende med 2-2 (2) i nasjonal forskrift, men av et dårligere og mindre presist språk, i tillegg til å ikke skille mellom nordiske og ikke-nordiske søkere, som nasjonal forskrift gjør. Hvis nasjonal forskrift overstyrer lokal forskrift, så er 15 (1), (2) og (3) bare ord og kan fjernes. Hvis nasjonal forksift og lokal forskrift kan være i motsetning til hverandre og vi derfor må ha spesifikk ordlyd i lokal forskrift, så er 15 (1) og (2) for snevre og gjør at HiST kan ses som å se bort fra Reykjavik-erklæringen. 16 Minstekrav for opptak til forkurs i ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Pkt 1. Fagbrev eller grunnkurs og VK1 fra andre studieretninger i videregående skole enn allmennfag. Teksten her bruker begrepsapparat som ikke lenger benyttes. Oppdatert og meningsbærende tekst må være: 1. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger. 17 Minstekrav for opptak til realfagskurs Pkt 2. Fullført toårig teknisk fagskole, jf forskrift om opptak til høyere utdanning 3-4 første ledd og 4-4 Teksten bruker teknisk fagskole, et begrep som alene blir upresist. Teknisk fagskole bør endres til nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet AFT er klar over at nasjonal opptaksforskrift bruker begrepet innimellom, men det er for å skape presisjon, HiSTs forslag skaper eksklusjon.

17 H-V-017/11 17 NOTAT Saksbehandler: Nina Kathleen Ford, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Kjersti Møller SKB - Fellestjenester Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Det er positivt at gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag blir revidert. Avdelingen har deltatt i endringsarbeidet gjennom avdelingsvise besøk og sier seg tilfreds med hvordan innspillene har blitt behandlet. Forslaget til endring legger et godt grunnlag for profesjonelt opptaksarbeid i samarbeid med avdeling. Avdelingen er bedt om fokusere spesielt på fire områder 1. Avvikling av lokale opptakskomiteer. AHS støtter forslaget om avvikling av lokale opptakskomiteer og gir sin tilslutning til høringsbrevets begrunnelse. Et opptak basert på tett dialog mellom opptakstjenesten og avdeling, ved dekan eller den han/hun bemyndiger, vil bidra til raskere saksgang og kvalitetssikring, spesielt i tilfeller hvor det må foretas vurderinger av opptaksgrunnlag eller grunnlaget for gjennomføring av et tilbud. Den nye organiseringen vil bidra til at studielederne får tilgang til kvalitetssikret informasjon, noe som ses på som utelukkende positivt. 2. Opptak til høyere årskurs. Ved AHS ønsker vi at opptak til høyere årskurs foretas på avdelingsnivå. Avdelingen mener det ikke er behov for at det står noe om suppleringsopptak i studieplanene. Ved søknad om opptak vurderes søkere ut fra muligheter for innpass. Hvis flere søkere rangeres det etter poengsum. 3. Fjerning av særkrav. AHS er positiv til at kapittel om særkrav fjernes fra forskriften. Opptakskrav og eventuelle særkrav bør framkomme av den enkelte studieplan og ikke i forskriften. 4. Søknadsfrister. AHS er enig i behovet for et fleksibelt system for søknadsfrister når det gjelder videreutdanninger. Et minimumskrav som sikrer at søknadsfrister blir kunngjort i god tid for søkerne, og for planlegging av opptaket, men at det ellers vil være opp til avdelingene om når man vil sette frist for søknad om opptak støttes fult ut. Dette vil være helt i tråd med de erfaringer en har gjort. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

18 H-V-017/11 18 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 AHS sier seg ellers fornøyd med at forskriften har fått en entydig begrepsbruk og en forenkling av prosedyrer og regler. Side 2 av 3 Med hilsen Hans-Jørgen Leksen dekan Avdeling for helse- og sosialfag Nina Kathleen Ford førsteamanuensis Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

19 H-V-017/11 19 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 3 av 3 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Ranheimsveien 10 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

20 Page 1 of 1 H-V-017/11 20 Hei, Kan dere føre denne på sak 11/62? Takk. - Kjersti Fra: Per Borgesen Sendt: 21. februar :29 Til: Kjersti Møller Emne: SV: Høringsfrist: opptaksforskriften Vi er noe redusert på informasjon grunnet vinterferieavvikling men jeg har ingen merknader fra AITeL på ny forskrift. Hilsen Per Borgesen Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST, Avdeling for informatikk og e-læring telefon mobil Fra: Kjersti Møller Sendt: 21. februar :15 Til: Per Borgesen; Sigmund Grimstad; Olve Hølaas; Sigrid Nesheim Skjærvold Kopi: May Sigrid Olsen; Kari Sagmo; Øystein Wormdal; Eva Terese Voldhagen Emne: Høringsfrist: opptaksforskriften Hei, Minner om at høringsfristen for opptaksforskriften gikk ut 20. februar. Absolutt siste frist er i løpet av dagen da saken har vært på høring i over 6 uker, og vi ikke har fått tilbakemelding om behov for lengre tid. Dersom avdelingen ikke har merknader ber vi pent om bekreftelse på dette. Mvh Kjersti Møller Kjersti Møller Seniorrådgiver Høgskolen i Sør-Trøndelag Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek Telefon: E-post: file://\\fluesopp\ephortedoc\hist\prod\2011\02\22\83635.html

21 H-V-017/11 21 NOTAT Saksbehandler: Ann-Helen Kirknes, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek v/ Kjersti Møller Svar på høring: forslag til endring i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - ALT Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) har gjennomgått forslag til ovennevnte forskrift. Avdelingen har ingen innvendinger til forslaget. Med hilsen Margret Hovland studieleder Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Ann-Helen Kirknes førstekonsulent Utreder ALT Sigmund Grimstad Avdelingssekretær Kirsti Klokkerhaug Marit Elin Magnarsdatter Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Rotvoll Allé Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

22 H-V-017/11 22 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 2 av 2 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Rotvoll Allé Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

23 H-V-017/11 23 T R ON D HE I M Saksbehandler: Anne-Berit Krogh Trondheim, 14. februar 2011 Høringssvar fra Avdeling for sykepleierutdanning. Forslag til endring av forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Generelt Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) mener det er positivt at det blir foretatt en systematisk gjennomgang av høgskolens forskrift om lokale opptak, og avdelingen opplever dokumentet som godt gjennomarbeidet med gode forslag til endringer. Avdelingen har likevel noen kommentarer til det foreliggende dokumentutkast. Kap. I 2 Definisjoner (2) Begrepet grunnutdanning bør byttes ut med bachelorutdanning. Dett( bør endres i hele dokumentet der begrepet "grunnutdanning" brukes. Dette vil være mer i tråd med begrepene som brukes i beskrivelse av gradene innen høyere utdanning innen Universitets- og Høgskolesektoren i for eksempel kvalifikasjonsrammeverket. 5: Organisering av opptaket ved HiST: Her er en skrivefeil: Høgskolestyret fastsetter antall studieplasser i ("medhold til" må byttes ut med) i "henhold til" universitets- og høyskoleloven 3-7." 10, del (1): Reservert studieplass/utsatt studieplass: ASP mener dets ville vært en stor fordel om studenter kan søke om reservert/utsatt studieplass kun ved 1. gangs opptak. 10, del (4): ASP mener at 3 ukers frist etter at studieplassen er tildelt far innlevering av dokumentasjon er for lang. Dette gjelder spesielt videreutdanningene, dør dette medfører en svært lang opptakstid. Vi ønsker at det kan være kortere frist. Kap. II - Opptak på visse vilkår (betinget opptak) ASP har ingen kommentarer til dette. Kap. III - Minstekrav for opptak ASP mener dette kapittelet er godt beskrevet. Kap. IV - Rangering av søkere ved opptak ASP mener at rangeringsregelverket som er presentert virker oversiktlige men her er også begrepet "grunnutdanninger" brukt i stedet for "bachelor". En liten skrivefeil i 28, del a. siste setning : Gjennomsnittskarakteren skal "publiseres" med 10 må endres til "multipliseres" med Rangering av søkere til videreutdanningsstudier

24 H-V-017/11 24 Vår dato: Vår ref.: Side 2 av 2 ASP mener at det må gis uttelling for utdanning under 60 sp for opptak til videreutdanninger. Dette fordi man gir uttelling inntil 5 års praksis og karakter for bachelorudanningen, og mange har andre kortvarige videreutdanninger og/eller grader fra universitets- eller høgskolenivå som bør få uttelling i en konkurransesituasjon der det er stor konkurranse. Det må for eksempel få uttelling at en student som tidligere har gjennomført videreutdanning i sykepleie til barn med smerte, som er en 15 studiepoengs videreutdanning på ASP, skal få uttelling for dette ved søknad om opptak til videreutdanning i barnesykepleie, eller andre videreutdanninger i sykepleie ved ASP. Vi mener det må gis uttelling for konkurransepoeng for all slags utdanning som er gjennomført på høgskole/universitetsnivå ved opptak til videreutdanning der det er stor konkurranse. Med tanke på helse- og sosialfagutdanninger bør et kapittel om rangering også omtale søkere med bestått ikke bestått som karakteruttrykk. Konklusjon Avdeling for sykepleierutdanning mener at dokumentet "Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag" er et gjennomarbeidet dokument med gode forslag til endringer. Vi mener likevel fortsatt at sentralisering av lokale opptak for budsjettfinansierte og rammeplanstyrte videreutdanninger som er gjennomført for opptaket januar 2011 bør evalueres før man gjør et endelig vedtak om det er hensiktsmessig å sentralisere disse opptakene. Også i forhold til bidrags og oppdragsfinansierte etter- og videreutdanninger er avdelingen av den formening at disse ivaretas mest rasjonelt, smidig og kvalitativt best av lokal opptakskomite.

25 H-V-017/11 25 Høgskolen i Sør-Trøndelag 7005 Trondheim Uttalelse til forslag til opptaksforskrift ved HiST Forskerforbundet vil fremheve behovet for at HiST har et opptaksreglement og en opptakspraksis som hovedsaklig er i samsvar med høgskoler og universitet som vi skal konkurrere med i det norske utdanningsmarkedet. Dette er nødvendig for å sikre god rekruttering over tid til studiene ved HiST, samt at søkere fra vårt nærområde kan ta utdanning ved HiST, når forholdene forøvrig ligger til rette. Forskerforbundet er opptatt av at alle søkere behandles mest mulig likt, dvs. det skal være gode grunner for å ulikebehandle i forhold til betinget opptak, reservering av plass etc. Alt i alt synes Forskerforbundet nåværende forslag til ny opptaksforskrift er en justering i positiv retning, og vi vil blant annet fremheve at det er fint at det åpnes for at søknadsfristene kan praktiseres mer fleksibelt enn tidligere. Vi har likevel noen merknader, og vi ber om at disse blir vurdert i forbindelse med den videre behandlingen av saken. Forskerforbundet vil spesielt rette søkelyset mot: Hvordan man praktiserer realkompetansevurdering av søkere over 25 år. Vi ser at dette praktiseres ulikt og viser blant annet til praksis ved universitetet i Bergen. Vi ber om at det vurderes en liknende praksis ved HiST. Se linken: Videre viser vi 10.3 i forslaget om reservert studieplass/utsatt studiestart. Her mener vi det også bør kunne gis reservert plass til oppdragsfinansierte studier, når man med sikkerhet vest at studiet skal tilbys, evt. med forbehold opp at studiet starter. Det bør også kunne gis reservert studieplass til søkere som har betinget opptak, når de først er tatt opp, jfr. vår merknad ovenfor om mest mulig likebehandling. Når det gjelder 11 i forslaget mener vi at søkere må kunne gis tidlig opptak når ikke særlig hensyn tilsier at dette er problematisk. For eksempel at dette medvirker til reell ulike behandling i forhold til andre søkere. Med hensyn til 13 bør betinget opptak kunne gis til alle søkere uavhengig av antall studiepoeng på studiet de søker på. Vi kan ikke se at antall studiepoeng er et relevant kriterium i denne forbindelse. Søkere med betinget opptak bør også kunne få reservert studieplass på lik linje med andre studenter når de først er tatt opp. Trondheim, På vegne av Forskerforbundet ved HiST Karl-Johan Johansen

26 H-V-017/11 26 NOTAT Saksbehandler: Randi Leikvold, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Kjersti Møller SKB - Fellestjenester Høring: forslag til endring i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Ansvarlige for lokale opptak ved avdeling TØH har lest igjennom forskriften og vi har ingen innvendinger. Avdelingen får delta i de mest sentrale prosessene i opptaksarbeidet, vi ser derfor at våre interesser ifbm. lokale opptak blir ivaretatt. Med hilsen Ove Gustafsson dekan Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Randi Leikvold konsulent Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

27 H-V-017/11 27 Vår dato: Vår ref.: 2011/62 Side 2 av 2 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

28 H-V-017/11 28 NOTAT Saksbehandler: Kjersti Møller, Vår dato: Ref.: 2011/62 Deres dato: Til Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og e-læring Avdeling for teknologi Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Studentparlamentet Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og e-læring Avdeling for teknologi Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om lokalt opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiedirektør foreslår å gjøre endringer i gjeldende forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt Avdelingene og Studentparlamentet oppfordres spesielt til å ta stilling til de endringer som berører følgende: avvikling av lokale opptakskomiteer opptak til høyere årskurs fjerning av særkrav (kapittel 4 i gjeldende forskrift) søknadsfrister For øvrig vises det til vedlagt saksnotat med forslag til ny opptaksforskrift. Endringene bør få virkning fra og med opptak til studieåret Vi ber om at eventuelle merknader sendes i ephorte innen 20. februar Med hilsen Gunnar Bendheim studiedirektør Kjersti Møller seniorrådgiver Kopi: Eva Terese Voldhagen Øystein Wormdal Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 15.12.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 11. januar 2017 15.12.2016 nr. 1886 Forskrift om opptak

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring Universiteter og høyskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Utdanningsforbundet Elev- og studentorganisasjonene Deres ref Vår ref Dato 200500140 30.06.05 Forslag om ny felles forskrift

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F november 2009

Nr. Vår ref Dato F november 2009 Rundskriv Universiteter og høyskoler, Samordna opptak, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Videregående skoler, Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F14-09 200903666 23.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 Til: Styret Fra: Rektor Om: Endringer i NTNUs opptaksforskrift NOTAT Tilråding: Styret fastsetter ny forskrift

Detaljer

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Innhold Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet... 3 Heimel:... 3 Kapittel 1. Verkeområde og definisjonar... 3 1-1. Verkeområde... 3 1-2. Definisjonar... 3 2. Minstekrav for opptak... 4 2-1. Generelle

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 502 UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI UTFYLLENDE REGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE Vedtatt 17. juni 2003, med endringer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret

Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende for opptak i studieåret 2018 2019. Dette rundskrivet gir utfyllende bestemmelser og forklaringer til regler gitt i forskrift

Detaljer

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet

Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet Heimel: Fastsett av styret for Høgskulen på Vestlandet 21. desember 2016 med heimel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7,

Detaljer

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved NLA Høgskolen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, [3-7], 3-9, 3-10, 4-2,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10.

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. 2010 fra møte i Styret 14.09.2010, kl. 10.00 12.00 Møtested: Lerchendal

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 9.april 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 02/0152-400 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 36/2003 SAK: Benevning på grader, utskrift av vitnemål

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Deres ref: 201003848-/JMB Vår ref: 2010/1036 Dato: 31.10.2010

Deres ref: 201003848-/JMB Vår ref: 2010/1036 Dato: 31.10.2010 Høgskolen i Telemark Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 201003848-/JMB Vår ref: 2010/1036 Dato: 31.10.2010 Høgskolen i Telemark - Svar på høring om forslag til ny forskrift om

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus

Høring nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra Høgskolen i Akershus DETTE BREVET ER ELEKTRONISK GODKJENT Kunnskapsdepartementet Vår saksbehandler: Kristin Sletten Direkte tlf.: 6484 9044 Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår/our ref.: 2011/248 Deres/your ref.: Dato/date: 29.04.2011

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK TIL KONSERVATORIEUTDANNINGENE Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/351 Dato: 14.01.15 Saksnr: KF 04-15 SAK KF 04/15 Til: Møtedato: 23.01.2015 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ FOR OPPTAK

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer