Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-34/2012 Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): HS-D-03/12 HS-V-030/11 Vedlegg: Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: 1. Om praksiskostnader i grunnskolelærerutdanningen (GLU) (Jf tidligere saker over.) Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift. risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Kommunikasjonsmessige Ja X Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 10

2 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende prinsipper for revidert, intern budsjettfordelingsmodell fra 2013 i tillegg til de modellelementene som ble vedtatt i HS-sak 030/11, pkt. 4) og 5): a) Modellen skal bestå av komponentene Strategisk komponent Infrastruktur Fellestjenester Basis til avdelingene Utdanningsuttelling Forskningsuttelling b) Komponentenes relative størrelse fastsettes årlig av høgskolestyret. 2. Høgskolestyret vedtar at fordelingen av basis til avdelingene skal utjevnes gjennom følgende punkter: a) Antall studieplasser per avdeling per utdanningskategori er sammen med KDs satser for ulike utdanningskategorier utgangspunktet for beregning av basis til avdelingene. Fordelingen av studieplasser i 2012 er gitt av tabell 1. Tabell 1 Studieplasser 2012 Studieplasser fordelt på avdelinger og kategorier Avdeling F E D Sum AHS ASP AFT AITeL ALT TØH Sum HiST Endringer i antall studieplasser fastsettes i Statsbudsjettet, og dette vil føre til årlige oppdateringer av tabellen i forbindelse med budsjettbehandlingen. b) Dokumenterte ulikheter mellom avdelingene i oppfyllelsen av beregningen av studieplasser og kategorisatser, utjevnes i to faser: I. Fase 1 gjennomføres i årene I denne perioden skal alle avdelinger få oppfylt minimum 60 % av beregningen av studieplasser og kategorisatser (alternativ 3 i framlagt saksunderlag). Endringen vil føre til disse endringene for avdelingene (2012-tall i tusen kroner): AHS: , ASP: , AFT: , AITeL: +58, ALT: og TØH: Utjevningen i denne perioden skal skje ved skjevfordeling av lønns- og prisstigning. Side 2 av 10

3 II. Fase 2 gjennomføres fra og med I denne fasen realiseres full utjevning slik at avdelingene får like basisbeløp pr. studieplass pr. kategori (alternativ 1 i framlagt saksunderlag). Fastsettelse av framgangsmåte for fase 2 vil skje i sammenheng med utredning av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved HiST, som høgskolestyret vil behandle i Bakgrunn for saken 1.1 Innledning Arbeidet med endring av høgskolens budsjettfordelingsmodell startet i 2007 og har i de siste tre årene blitt fulgt opp gjennom Budsjettmodellutvalget og Budsjettmodellprosjektet: Budsjettmodellutvalget arbeidet i og la fram sine resultater i utredningen «Revidert budsjettmodell ved HiST», datert Utredningen var på høring våren 2011 og ble behandlet i høgskolestyret i juni Høgskolestyret fattet da vedtak om noen delelementer i ny budsjettmodell og vedtok videre utredning av øvrige deler av modellen (HS-sak 030/11). Budsjettmodellprosjektet ble etablert av rektor høsten 2011 som en oppfølging av HS-sak 30/11. Dette prosjektet har lagt fram sin utredning i notatet «Endring av budsjettfordelingsmodell. Høringsunderlag utredning og forslag», datert Notatet har vært på høring, og høgskolestyret drøftet saken i september 2012 (sak HS-D-03/2012). Det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon for de to utredningene som er nevnt over, og dette er lagt ut sammen med øvrig dokumentasjon på nettsiden Her finnes også utredningene, høringsbrev, høringsuttalelser og tidligere saksframlegg og vedtak i saken. Med utgangspunkt i utredninger, høringer, delvedtak og drøftinger om saken de siste årene, fremmes nå vedtakssak om en ny helhetlig budsjettfordelingsmodell ved HiST gjeldende fra budsjettåret Forslaget til vedtak bygger på forslagene fra det siste budsjettmodellprosjektet, høringen om disse og drøftingen i høgskolestyrets septembermøte i år. 1.2 Budsjettmodellprosjektets forslag Tre viktige premisser har vært uttrykt i mandater og styrebehandling om ny budsjettfordelingsmodell: A. Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom. B. Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul. C. Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene. Prosjektgruppa har hatt dette som utgangspunkt i sitt arbeid og har kommet med forslag som gjengitt under avsnittene A, B og C i det følgende. Side 3 av 10

4 A Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom En egen strategisk komponent skal gi styret større handlingsrom. Prosjektet har her fremmet følgende forslag: 1. Den strategiske komponenten bør bestå av: Strategiske midler i budsjettet (årlig i kostnadsbudsjettet) (Strategisk komponent) Strategikomponenten bør omfatte alle strategiske formål og tiltak som er forankret i overordnede plandokumenter. Det bør etableres en åpningstildeling for strategikomponenten. Denne fastsettes med utgangspunkt i 2012-budsjettets nivå. Det bør etableres inngangsverdi / åpningstildeling for komponenten for fellestjenester. Denne fastsettes med utgangspunkt i 2012-budsjettets nivå. 2. De Strategiske avsetninger i balansen bør synliggjøres i modellen, og vises i tillegg til de strategiske midler som er tilført i budsjettåret. 3. Nivå og beløpsmessige størrelser bør være gjenstand for vurdering, og det bør fastsettes mål innenfor planperioden i henhold til de strategiske målsetninger som høgskolestyret fastsetter for planperioden: a. Uttelling for SPE-produksjon (i dag 100 % til produserende enhet) b. Basis ved tildeling nye studieplasser (i dag 60 / 40 mellom avdeling og HA) B Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul Prosjektgruppa har foreslått en helhetlig modell som imøtekommer dette: 1. Forslag til ny modell overordnet nivå: Moduler Strategisk Basis Resultat Komponenter 1. Strategiske midler 2. Infrastruktur (fellesfunksjoner) 3. Fellestjenester 4. Basis til avdelingene 5. Utdanning 6. Forskning 2. Satser i de ulike komponentene og for fordeling mellom komponentene i modellen blir en del av den årlige budsjettbehandling i Høgskolestyret C Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene Prosjektet har fremmet følgende forslag om basisfordeling mellom avdelingene: 1. Det fastsettes en inngangsverdi / åpningstildeling for basiskomponenten for 2013 basert på tall fra 2012-budsjettet. Side 4 av 10

5 2. Antall KD-tildelte studieplasser og satser som følger KDs kategorisystem skal benyttes som grunnlag og prinsipp for vurdering av basis til avdelingene i budsjettbehandlingen i framtidige planperioder. 3. Grunnlaget for fordeling av åpningstildelingen mellom avdelingene blir en beslutning og vedtak av ett av alternativene som drøftes og presenteres i kapittel 3: Alternativ 1: Prinsippmodellen Alternativ 2: Prinsippmodellen med skalering Alternativ 3: Prinsippmodellen med nivågrense 4. Det fastsettes en inngangsverdi / åpningstildeling for utdanningskomponenten for 2013 basert på verdiberegningen av studiepoengproduksjon for Rektors vurdering 2.1 Målsettinger for ny budsjettfordelingsmodell ved HiST Den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen skal bidra til at HiST når sine langsiktige mål på en bedre måte enn med eksisterende modell. Den sentrale målsettingen for innføringen av den nye modellen er at den, sammen med en god arbeidsprosess i et årshjul, skal sikre en god sammenheng mellom høgskolens langsiktige strategi, målstruktur, langtidsplaner og årsplaner. I tillegg skal modellen bidra til: Økt handlingsrom for styret gjennom at styret definerer størrelsen på den strategiske komponenten, forvaltning av strategiske midler og fordeling av ressurser mellom de ulike komponentene i budsjettet. En bedre forankring i styret for strategiske prioriteringer og aktiviteter. Åpne og transparente prosesser for identifisering, valg, oppfølging og evaluering av strategiske aktiviteter. Belønning til de miljøer som evner å ta initiativ til gode prosjekter og gjennomføre disse. Utvikling av en organisasjonskultur med større utviklingsevne gjennom at mer ressurser styres mot dedikerte utviklingsprosjekter. God dokumentasjon av høgskolens samlede utviklingsarbeid på alle nivåer. Et bedre kommunikasjonsgrunnlag for våre samarbeidsparter og vår eier når det gjelder prioriterte satsninger. En god balanse mellom handlingsrommet på enhetsnivået gjennom linjebudsjett og handlingsrommet sentralt gjennom strategisk komponent. Tilstrekkelig forutsigbarhet på enhetsnivå når det gjelder endringer av budsjetter og rammer. Side 5 av 10

6 2.2 Vurdering av prosjektgruppas forslag A Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom Verktøyet for et større handlingsrom for høgskolestyret er først og fremt den strategiske komponenten som skal bidra til at høgskolens strategi og langsiktige mål blir nådd. Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har komponent vist at det er tilslutning til prinsippet om en egen definert og synliggjort strategisk komponent. Rektor mener prosjektets enkeltforslag om den strategiske komponenten ikke bør vedtas av høgskolestyret, men være førende for det videre arbeidet med komponenten. Komponentens innhold, størrelse og finansiering for 2013 vil ut fra dette i hovedsak være definert av en videreføring av strategiske tiltak i budsjettet. Komponentens innhold, størrelse og finansiering er ikke bestemt for senere år. Dette vil være en viktig oppgave å fastsette i det årlige budsjettarbeidet, og må tydeliggjøres som en del av årshjulet ved HiST. Det må også utvikles gode operative rutiner som ivaretar alle deler av HiST som deltakere i transparente prosesser. Disse rutinene kan utvikles med utgangspunkt i følgende punkter: Styret diskuterer og vedtar tidlig i året overordnede mål for påfølgende år og langtidsperiode basert på HiSTs strategi. Om nødvendig revideres strategiplanen. Styret bør også vurdere målstrukturen (måltavla) årlig. De overordnede målene omformes til konkrete føringer hvor enhetene (avdelinger, seksjoner, prosjekter osv) inviteres til å komme med innspill i form av et kort prosjektprospekt, eksempelvis på en side. Prosjektene kan dekke ulike oppgaver og formål, som utvikling av nye utdanninger, nye forskningsområder, forskningsprosjekter, utvikling av sentra, respons på forventninger fra arbeidslivet, samarbeidsprosjekter, utvikling av nye arbeidsprosesser og administrative verktøy, internasjonalisering, livslang læring, bedre ledelse, bedre arbeidsmiljø osv. Prospektene bearbeides av rektor, og styret avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres. Før prioriteringen vedtas, kan det være aktuelt å invitere til et seminar hvor mange av ideene presenteres og utfordres. Eierne av de høyest prioriterte prospektene får beskjed om å utvikle fullverdige søknader basert på tilbakemeldingene fra rektor og styret. Tilbakemelding bør helst gis før sommeren. Fullverdige søknader utvikles i tredje kvartal, og styret vedtar innvilgelse av søknader som en del av budsjettsaken i årets siste styremøte. Etter en periode vil evaluering og oppfølging på området inkluderes i årshjulet, og rutiner for terminering og sluttrapportering bør fastsettes. B Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har vist at det er tilslutning til prinsippet om en definert og tydelig helhetlig budsjettmodell med komponentene 1 til 6: 1. Strategiske midler 2. Infrastruktur (fellesfunksjoner) 3. Fellestjenester 4. Basis til avdelingene 5. Utdanningsuttelling 6. Forskningsuttelling Side 6 av 10

7 To redaksjonelle endringer er gjort ift prosjektets forslag: Nivået «moduler» er tatt bort og komponent 5 og 6 har fått betegnelsen «uttelling» som et tillegg. Begge deler er gjort på bakgrunn av innspill om behov for tydelig begrepsbruk. Rektor oppsummerer også at høringen og drøftingen i høgskolestyret har vist tilslutning til at komponentenes relative størrelse fastsettes årlig av høgskolestyret. For 2013-budsjettet vil det ikke bli foreslått vesentlige endringer i komponentenes relative størrelser i forhold til 2012-budsjettet. Rektor anbefaler at disse konkrete føringene følges opp i 2013-budsjettet: a) Ved tildeling av nye studieplasser videreføres fordelingen av tilhørende basistildeling i budsjettåret 2013 med 60 % til avdelingen som tildeles studieplassene og 40 % til sentrale funksjoner (Infrastruktur og Fellestjenester). b) Utdanningsuttelling av studiepoengproduksjon (SPE) videreføres i budsjettåret 2013 med 100 % uttelling til avdelingen som har opptjent studiepoengene. C Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har vist at det er tilslutning til prinsippene for beregning av basis til avdelingene med antall studieplasser og KDs kategorisatser, men det er ikke full enighet om valg av alternativ for gjennomføring. Prosjektet har foreslått tre alternative modeller for gjennomføring: 1. Prinsippmodellen, 2. Prinsippmodellen med skalering og 3. Prinsippmodellen med nivågrensen 60 %. Under høringen og drøftingen i styret har ingen uttrykt ønske om alternativ 2, som er en mellomløsning mellom alternativ 1 og 3. Det er alternativ 1 og 3 som har blitt diskutert. Rektor støtter alternativ 1 hvor en studieplass innenfor hver kategori får samme finansieringssats uavhengig av organisatorisk tilhørighet. Det er imidlertid nødvendig å se konkret på hvilke utslag dette alternativet vil gi for avdelingene. Tabell 2 og tabell 3 viser utslagene for avdelingene ved alternativ 1 og alternativ 3. Tabell 2: Endringer for avdelingene ved alt.1: Prinsippmodellen Alternativ Endringer i budsjettramme ift. Budsjett % Basis 2012 Budsjett 2012 Avdeling Endring / k Kr Endring % Kr Endring % AHS % % ASP % % AFT % % AITeL % % ALT % % TØH % % Side 7 av 10

8 Tabell 3 Endringer for avdelingene ved alt.3: Prinsippmodellen med nivågrensen 60 % Alternativ Endringer i budsjettramme ift. Budsjett % Basis 2012 Budsjett 2012 Avdeling Endring / k Kr Endring % Kr Endring % AHS % % ASP % % AFT % % AITeL % % ALT % % TØH % % Tabellene viser at alternativ 1 medfører langt større endringer enn alternativ 3, og en rask implementering av alternativ 1 vil føre til behov for store endringer i aktivitet for å tilpasse driften til endrede rammer. Rektor mener det er viktig å redusere omkostningene ved implementering av ny modell, og at det er ønskelig å unngå direkte kutt i enkeltavdelingers budsjetter. Dette kan oppnås gjennom at endringene realiseres gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning. Dette er vist i tabell 4 og 5. Her framgår det at alternativ 3 kan realiseres over 2 år, mens alternativ 1 vil trenge 4 år på å bli realisert. Tabell 4 Alternativ 1: Realisering gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning Alternativ 1: Omfordeling / skjevdeling lønns- og prisstigning Avdeling 100 % L&P 2013 Tid for ove SUM Avd Endring / k 2013 Antall år Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Rest AHS ASP , AFT , AITeL ALT , TØH Sum Tabell 5 Alternativ 1: Realisering gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning Alternativ 3: Omfordeling / skjevdeling lønns- og prisstigning Avdeling 60 % L&P 2013 Tid for overg SUM Avd Endring / k 2013 Antall år Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Rest AHS ASP , AFT , AITeL ALT , TØH Strategiske avsetninger Sum Ved alternativ 3 (tabell 5) kan de avdelingene som skal justeres opp, få tildelt hele oppjusteringen i Sentrale avsetninger kan her benyttes til forskuttering/mellomfinansiering, og beløpet tilbakeføres til sentrale avsetninger etter trekket i lønns- og prisstigning for Side 8 av 10

9 Rektor vurderer det som lite hensiktsmessig at implementeringen av ny modell skal skje gradvis over fire år. I kommende 4-årsperiode skal det foretas en utredning av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved høgskolen, og dette kan resultere i organisatoriske endringer mellom avdelingene, og endringer i fordeling av oppgaver og tjenester mellom avdelingene og sentrale funksjoner. I tillegg vil det i perioden komme endringer i muligheter og behov knyttet til campus. Ut fra en totalvurdering foreslår rektor derfor at ny basisfordeling implementeres i to faser: Fase 1: Alternativ 3 i perioden Fase 2: Alternativ 1 fra og med 2015 Framgangsmåten for fase 2 anbefales vurdert i sammenheng med den forestående utredningen av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved høgskolen. 2.3 Håndtering av ulikheter og merbelastninger Rektor anbefaler at alternativ 3 implementeres konsekvent i fase 1. Dette innebærer at det ikke blir flikket på modellen pga ulikheter som ikke blir fjernet gjennom alternativ 3. En slik ulikhet kan påpekes mellom AITeL og AFT. Begge avdelingene leverer ingeniørutdanning, men studieplassene er ulikt priset. Slike forskjeller kan imidlertid også påpekes for andre utdanninger som også har samme kategori, og høgskolen vil ha slike ulikheter inntil alternativ 1 er implementert i fase 2. Gjennom høringen og drøftingssaken er det også reist spørsmål om modellen skal ta hensyn til særskilte kostnader for enkeltavdelinger. Spesielt har det blitt påpekt at lærerutdanningens praksisutgifter bør gis en særskilt behandling i budsjettmodellen, og det er gjort en foreløpig utredning av inntekts- og kostnadsutviklingen for ALT som finnes i vedlegg 1 til denne saken. Her konkluderer rektor med at bevilgningsøkningen på grunnskolelærerutdanningen vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studentøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. Saken vil imidlertid bli fulgt nøye opp av rektor, slik det framgår i vedlegg 1 til denne saken. Særskilte behov hos enkeltavdelinger kan likevel tas hensyn til med den nye modellen. Avdelinger som kan dokumentere behov for midler til utvikling av kvalitet i utdanningene sine, kan definere dette som en satsing for avdelingen og søke om strategiske midler. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Jf tidligere vedtak om samme sak. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) En sak som handler om endringer av fordelingsmekanismer er naturlig nok følsom for flere økonomiske og kommunikasjonsmessige utfordringer. Det har imidlertid vært kontinuerlig dialog om budsjettmodellarbeidet med dekaner, direktører og Studentparlamentet. På vanlig måte har saken vært underlagt bred høring, Videre har saken vært drøftet i åpent høgskolestyremøte i september d.å. Rektor vurderer derfor risikoen som liten for kommunikasjonsmessige utfordringer. Side 9 av 10

10 På kort sikt (1. fase ) er konsekvensene av økonomisk omfordeling små. Det legges opp til dempingseffekter for de avdelingene som får redusert bevilgningsøkning (AFT, ALT og ASP). På lengre sikt (fase 2, fra 2015) er konsekvensene av omfordelingen noe større enn i fase 1. Imidlertid legger modellen til rette for søknader av strategiske midler for de avdelingene som kan begrunne behov for særskilte, tidsbegrensede midler til videreutvikling av utdanningskvaliteten. Det er således en styrke ved modellen at høgskolestyret hvert år gis muligheter for å vurdere den enkelte enhetens økonomiske og fagligstrategiske situasjon i lys av søknader til strategiske midler. ***** Side 10 av 10

11 Til: Høgskolestyret Møte: Fra: Rektoratet v/arnulf Omdal Vedlegg til: HS-V-34/2012 Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Tema: Om praksiskostnader i grunnskolelærerutdanningen (GLU) Sammendrag: Bevilgningsøkningen på GLU vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studenttallsøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. Rektor viser til GLU-følgegruppens tilrådinger overfor KD, og vil arbeide for at Universitets og høgskolerådet følger opp tilrådingen overfor KD. Rektor vil ha tett dialog med ALT om utviklingen av praksiskostnadene i årene framover. Selv om det kan foreligge noe usikkerhet ved disse beregningene ennå, mener rektor at de i hovedsak gir en god indikasjon på forholdet i utviklingen mellom bevilgnings og kostnadsøkningene på GLU ved HiST. 1. Utviklingen av praksiskostnader i GLU to sentrale spørsmål ALT har i sin høringsuttalelse vedr. BMU (HS-sak, septembermøtet) pekt på kostnadsutviklingen innen praksisområdet som bekymringsfull. Rektor ønsker derfor å belyse dette området særskilt, spesielt med tanke på å vurdere om praksiskostnadene bør behandles særskilt i en ny budsjettfordelingsmodell. To tema må vurderes nærmere for at vi skal kunne få et empirisk belagt bilde av praksiskostnadene i ny GLU: Utviklingen i forholdet mellom økte bevilgninger og økte kostnader De økte bevilgningene fra KD skyldes Økte inntekter grunnet vekst i nye fullfinansierte studieplasser. Økte inntekter grunnet kategoriheving fra E til D til GLU-studieplasser ifm. statsbudsjettet fra Begrunnelsen for kategorihevingen må tillegges vekt. Kostnadstyper innen praksisopplæringen Det bør skilles mellom eksternt pålagte kostnader gjennom sentral øvingslæreravtale interne følgekostnader, der avdelingen selv kan påvirke kostnadsbildet i en viss grad. Rektor vil understreke at dette notatet gir en første beregning av bevilgnings- og kostnadsøkninger for perioden Selv om det kan foreligge noe usikkerhet ved disse beregningene ennå, mener rektor 1

12 at de i all hovedsak gir en god indikasjon på forholdet i utviklingen mellom bevilgnings og kostnadsøkningene på GLU ved HiST. 2. Økte bevilgninger perioden De økte bevilgningene til HiST ALT skyldes nye studieplasser og kategorihevingen for GLU-studieplasser fra kategori E til D. KDs begrunnelse for kategoriendringen framgår av i St.prop 1, , s. 114 (understreket her (AO)): Regjeringa vil òg styrkje grunnskolelærarutdanninga for å medverke til å nå dei ambisiøse måla med desse nye utdanningane. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at grunnskolelærarutdanning får høgre utteljing i finansieringssystemet samanlikna med allmennlærarutdanninga. Forslaget inneber ein auke på om lag 13 mill. kroner i 2011 og opp mot 114 mill. kroner i Det inneber ei betydeleg ressursheving for utdanningane på sikt. Departementet legg til grunn at ressursauken blir brukt til å følgje opp føresetnadene om høgre kvalitet, mellom anna gjennom ei meir integrert forskingsforankra utdanning og betre kvalitet i praksisopplæringa. Kvalitetsheving av praksis er ett viktig argument og formål KD framhever for kategorihevingen. Kategoriendringen ble vedtatt av Stortinget. 3. Kostnadsøkningene A. Eksternt pålagte kostnader gjennom sentral øvingslæreravtale Felles nasjonal øvingslæreravtale er fastsatt etter forhandlinger mellom KD og hovedsammenslutningene. De utgiftene som blir resultatet av avtalen, har institusjonene ingen muligheter for å påvirke direkte. Den sentrale kostnadsbæreren i øvingslæreravtalen er tallet på studentgrupper i praksis. Gjennom øvingslæreravtalen er det fra 2005 fastsatt at tallet på studenter pr. gruppe skal være maksimalt 4. Praksisgruppene ledes og veiledes av praksislærere, som er tilsatte lærere i grunnskolen. Den lønnsandelen av lærerens stilling som gjelder praksisdelen, sendes samlet for alle skoleeiers lærere som refusjonskrav til universitetene og høgskolene. Disse utgiftene er i tabellen under i avsnitt 4 kalt direkte kostnader. B. Andre kostnader knyttet til praksisgjennomføring, som HiST selv til en viss grad kan påvirke nivået Praksisopplæringen i allmennlærer-/glu er en stor virksomhet med omfattende følgekostnader: Avdelingens praksiskontor, som organiserer praksis. ALT-kontoret har for tida 3 stillinger Faglige ressurser til praksisoppfølging av faglærere ved høgskolen Aktuelle ledelses-/koordinatorressurser Diverse driftsutgifter. Disse utgiftene er i tabellen under i avsnitt 4 kalt indirekte kostnader. 2

13 4. Forholdet mellom økte bevilgninger og økte kostnader samlet oversikt Bevilgningsøkning, akkumulert Praksiskostnader, direkte kostnader, akkumulert Praksiskostnader, indirekte kostnader, akkumulert Praksiskostnader, sum akkumulert Igjen av bevilgningsøkning fratrukket praksiskost. **) Studenttallsøkning, akkumulert, basert på raden under *) Totalt antall studenter i kostnadsberegningene over ca.tall Tallet på studentgrupper i praksis *) I bevilgningsberegningene er lagt til grunn studieplassøkningen på 420 studenter i perioden. I sine kostnadsberegninger har ALT lagt til grunn et noe høyere studenttall, slik det framgår av tabellen, for å ta høyde for forventet frafall. **) Rest av bevilgningsøkningen etter at praksiskostnader er trukket fra skal gå med til å finansiere opp all utdanningsaktivitet på campus, som økningen i studenttallet representerer. Her vil største utgiftspost være finansiering av nye faglige stillinger, som følge av studentøkningen. 5. Oppsummering og konklusjon Som det framgår over er beregnet kostnadsøkning innen praksis høy og beregnet bevilgningsøkning dobbelt så høy ved året 2015 som beregnede økninger i praksiskostnader. Ved dette året er imidlertid ikke SPEinsentivet ennå innfaset helt. Det skjer ved året 2018, og da er akkumulert bevilgningsøkning beregnet til hele 40,3 mill, med andre ord 4,5 mill høyere enn ved året Rektor mener at bevilgningsøkningen totalt gir ALT betydelig finansielt handlingsrom for å møte de samlede utgiftene til studentøkningen innen GLU i årene framover. Følgeforskningsgruppa som følger innfasingen av GLU, har levert to rapporter. Gruppa peker på kostnadsbildet i praksisopplæringen, og tilrår overfor KD: Praksisopplæring er kostnadsdrivende. Institusjoner melder at for å skaffe nok praksislærere med faglig kompetanse i de fagene som studentene velger, har de måttet involvere flere praksislærere og/eller utvide antallet praksisskoler. Når et program blir til to, øker det kompleksiteten og behovet for administrativ støtte. Følgegruppen anbefaler at kostnader til praksisopplæring blir gjennomgått og at reelle kostnader utredes på nasjonalt nivå for å skaffe et bedre grunnlag for å vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser. (MED GOD GLI I KUPERT TERRENG. GLU reformens andre år Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. RAPPORT NR. 2,2012, s. 118.) Konklusjon Ut fra overstående gjennomgang og beregninger konkluderer rektor med følgende: 3

14 1. Bevilgningsøkningen på GLU vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studenttallsøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. 2. Rektor viser til GLU-følgegruppens tilrådinger overfor KD (sitatet over), og vil arbeide for at Universitets og høgskolerådet følger opp tilrådingen overfor KD. 3. Rektor vil ha tett dialog med ALT om utviklingen av praksiskostnadene i årene framover. ***** notat slutt ***** 4

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 03.05.04 Vedlegg: Notat fra dekan av 03.05.04 Innledning Hensikten med denne orienteringssaken er å gi det nye Avdelingsstyret en informasjon

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Med god gli i kupert terreng GLU-reformens andre år. Elaine Munthe 15. mars 2012

Med god gli i kupert terreng GLU-reformens andre år. Elaine Munthe 15. mars 2012 Med god gli i kupert terreng GLU-reformens andre år Elaine Munthe 15. mars 2012 Innhold i rapporten: Med god gli i kupert terreng GLU-reformens andre år Sammendrag (skal oversettes til engelsk og samisk)

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul Sakstype: Møtesaksnr.: Sak 3 Møtenr. 3/11 Vedtakssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Seksjonssjef Kristin Fossum Stene Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik Rådgivning Nasjonale føringer 10. november 2010 Lussi Steinum og Birgit Leirvik Hva skal vi si noe om? Skolens samfunnsoppgave og rådgivningens funksjon i skolen De siste forskriftsendringene Nye statlige

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer