Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-34/2012 Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): HS-D-03/12 HS-V-030/11 Vedlegg: Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: 1. Om praksiskostnader i grunnskolelærerutdanningen (GLU) (Jf tidligere saker over.) Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift. risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Kommunikasjonsmessige Ja X Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 10

2 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende prinsipper for revidert, intern budsjettfordelingsmodell fra 2013 i tillegg til de modellelementene som ble vedtatt i HS-sak 030/11, pkt. 4) og 5): a) Modellen skal bestå av komponentene Strategisk komponent Infrastruktur Fellestjenester Basis til avdelingene Utdanningsuttelling Forskningsuttelling b) Komponentenes relative størrelse fastsettes årlig av høgskolestyret. 2. Høgskolestyret vedtar at fordelingen av basis til avdelingene skal utjevnes gjennom følgende punkter: a) Antall studieplasser per avdeling per utdanningskategori er sammen med KDs satser for ulike utdanningskategorier utgangspunktet for beregning av basis til avdelingene. Fordelingen av studieplasser i 2012 er gitt av tabell 1. Tabell 1 Studieplasser 2012 Studieplasser fordelt på avdelinger og kategorier Avdeling F E D Sum AHS ASP AFT AITeL ALT TØH Sum HiST Endringer i antall studieplasser fastsettes i Statsbudsjettet, og dette vil føre til årlige oppdateringer av tabellen i forbindelse med budsjettbehandlingen. b) Dokumenterte ulikheter mellom avdelingene i oppfyllelsen av beregningen av studieplasser og kategorisatser, utjevnes i to faser: I. Fase 1 gjennomføres i årene I denne perioden skal alle avdelinger få oppfylt minimum 60 % av beregningen av studieplasser og kategorisatser (alternativ 3 i framlagt saksunderlag). Endringen vil føre til disse endringene for avdelingene (2012-tall i tusen kroner): AHS: , ASP: , AFT: , AITeL: +58, ALT: og TØH: Utjevningen i denne perioden skal skje ved skjevfordeling av lønns- og prisstigning. Side 2 av 10

3 II. Fase 2 gjennomføres fra og med I denne fasen realiseres full utjevning slik at avdelingene får like basisbeløp pr. studieplass pr. kategori (alternativ 1 i framlagt saksunderlag). Fastsettelse av framgangsmåte for fase 2 vil skje i sammenheng med utredning av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved HiST, som høgskolestyret vil behandle i Bakgrunn for saken 1.1 Innledning Arbeidet med endring av høgskolens budsjettfordelingsmodell startet i 2007 og har i de siste tre årene blitt fulgt opp gjennom Budsjettmodellutvalget og Budsjettmodellprosjektet: Budsjettmodellutvalget arbeidet i og la fram sine resultater i utredningen «Revidert budsjettmodell ved HiST», datert Utredningen var på høring våren 2011 og ble behandlet i høgskolestyret i juni Høgskolestyret fattet da vedtak om noen delelementer i ny budsjettmodell og vedtok videre utredning av øvrige deler av modellen (HS-sak 030/11). Budsjettmodellprosjektet ble etablert av rektor høsten 2011 som en oppfølging av HS-sak 30/11. Dette prosjektet har lagt fram sin utredning i notatet «Endring av budsjettfordelingsmodell. Høringsunderlag utredning og forslag», datert Notatet har vært på høring, og høgskolestyret drøftet saken i september 2012 (sak HS-D-03/2012). Det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon for de to utredningene som er nevnt over, og dette er lagt ut sammen med øvrig dokumentasjon på nettsiden Her finnes også utredningene, høringsbrev, høringsuttalelser og tidligere saksframlegg og vedtak i saken. Med utgangspunkt i utredninger, høringer, delvedtak og drøftinger om saken de siste årene, fremmes nå vedtakssak om en ny helhetlig budsjettfordelingsmodell ved HiST gjeldende fra budsjettåret Forslaget til vedtak bygger på forslagene fra det siste budsjettmodellprosjektet, høringen om disse og drøftingen i høgskolestyrets septembermøte i år. 1.2 Budsjettmodellprosjektets forslag Tre viktige premisser har vært uttrykt i mandater og styrebehandling om ny budsjettfordelingsmodell: A. Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom. B. Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul. C. Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene. Prosjektgruppa har hatt dette som utgangspunkt i sitt arbeid og har kommet med forslag som gjengitt under avsnittene A, B og C i det følgende. Side 3 av 10

4 A Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom En egen strategisk komponent skal gi styret større handlingsrom. Prosjektet har her fremmet følgende forslag: 1. Den strategiske komponenten bør bestå av: Strategiske midler i budsjettet (årlig i kostnadsbudsjettet) (Strategisk komponent) Strategikomponenten bør omfatte alle strategiske formål og tiltak som er forankret i overordnede plandokumenter. Det bør etableres en åpningstildeling for strategikomponenten. Denne fastsettes med utgangspunkt i 2012-budsjettets nivå. Det bør etableres inngangsverdi / åpningstildeling for komponenten for fellestjenester. Denne fastsettes med utgangspunkt i 2012-budsjettets nivå. 2. De Strategiske avsetninger i balansen bør synliggjøres i modellen, og vises i tillegg til de strategiske midler som er tilført i budsjettåret. 3. Nivå og beløpsmessige størrelser bør være gjenstand for vurdering, og det bør fastsettes mål innenfor planperioden i henhold til de strategiske målsetninger som høgskolestyret fastsetter for planperioden: a. Uttelling for SPE-produksjon (i dag 100 % til produserende enhet) b. Basis ved tildeling nye studieplasser (i dag 60 / 40 mellom avdeling og HA) B Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul Prosjektgruppa har foreslått en helhetlig modell som imøtekommer dette: 1. Forslag til ny modell overordnet nivå: Moduler Strategisk Basis Resultat Komponenter 1. Strategiske midler 2. Infrastruktur (fellesfunksjoner) 3. Fellestjenester 4. Basis til avdelingene 5. Utdanning 6. Forskning 2. Satser i de ulike komponentene og for fordeling mellom komponentene i modellen blir en del av den årlige budsjettbehandling i Høgskolestyret C Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene Prosjektet har fremmet følgende forslag om basisfordeling mellom avdelingene: 1. Det fastsettes en inngangsverdi / åpningstildeling for basiskomponenten for 2013 basert på tall fra 2012-budsjettet. Side 4 av 10

5 2. Antall KD-tildelte studieplasser og satser som følger KDs kategorisystem skal benyttes som grunnlag og prinsipp for vurdering av basis til avdelingene i budsjettbehandlingen i framtidige planperioder. 3. Grunnlaget for fordeling av åpningstildelingen mellom avdelingene blir en beslutning og vedtak av ett av alternativene som drøftes og presenteres i kapittel 3: Alternativ 1: Prinsippmodellen Alternativ 2: Prinsippmodellen med skalering Alternativ 3: Prinsippmodellen med nivågrense 4. Det fastsettes en inngangsverdi / åpningstildeling for utdanningskomponenten for 2013 basert på verdiberegningen av studiepoengproduksjon for Rektors vurdering 2.1 Målsettinger for ny budsjettfordelingsmodell ved HiST Den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen skal bidra til at HiST når sine langsiktige mål på en bedre måte enn med eksisterende modell. Den sentrale målsettingen for innføringen av den nye modellen er at den, sammen med en god arbeidsprosess i et årshjul, skal sikre en god sammenheng mellom høgskolens langsiktige strategi, målstruktur, langtidsplaner og årsplaner. I tillegg skal modellen bidra til: Økt handlingsrom for styret gjennom at styret definerer størrelsen på den strategiske komponenten, forvaltning av strategiske midler og fordeling av ressurser mellom de ulike komponentene i budsjettet. En bedre forankring i styret for strategiske prioriteringer og aktiviteter. Åpne og transparente prosesser for identifisering, valg, oppfølging og evaluering av strategiske aktiviteter. Belønning til de miljøer som evner å ta initiativ til gode prosjekter og gjennomføre disse. Utvikling av en organisasjonskultur med større utviklingsevne gjennom at mer ressurser styres mot dedikerte utviklingsprosjekter. God dokumentasjon av høgskolens samlede utviklingsarbeid på alle nivåer. Et bedre kommunikasjonsgrunnlag for våre samarbeidsparter og vår eier når det gjelder prioriterte satsninger. En god balanse mellom handlingsrommet på enhetsnivået gjennom linjebudsjett og handlingsrommet sentralt gjennom strategisk komponent. Tilstrekkelig forutsigbarhet på enhetsnivå når det gjelder endringer av budsjetter og rammer. Side 5 av 10

6 2.2 Vurdering av prosjektgruppas forslag A Høgskolens budsjettfordelingsmodell skal endres for å gi styret større handlingsrom Verktøyet for et større handlingsrom for høgskolestyret er først og fremt den strategiske komponenten som skal bidra til at høgskolens strategi og langsiktige mål blir nådd. Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har komponent vist at det er tilslutning til prinsippet om en egen definert og synliggjort strategisk komponent. Rektor mener prosjektets enkeltforslag om den strategiske komponenten ikke bør vedtas av høgskolestyret, men være førende for det videre arbeidet med komponenten. Komponentens innhold, størrelse og finansiering for 2013 vil ut fra dette i hovedsak være definert av en videreføring av strategiske tiltak i budsjettet. Komponentens innhold, størrelse og finansiering er ikke bestemt for senere år. Dette vil være en viktig oppgave å fastsette i det årlige budsjettarbeidet, og må tydeliggjøres som en del av årshjulet ved HiST. Det må også utvikles gode operative rutiner som ivaretar alle deler av HiST som deltakere i transparente prosesser. Disse rutinene kan utvikles med utgangspunkt i følgende punkter: Styret diskuterer og vedtar tidlig i året overordnede mål for påfølgende år og langtidsperiode basert på HiSTs strategi. Om nødvendig revideres strategiplanen. Styret bør også vurdere målstrukturen (måltavla) årlig. De overordnede målene omformes til konkrete føringer hvor enhetene (avdelinger, seksjoner, prosjekter osv) inviteres til å komme med innspill i form av et kort prosjektprospekt, eksempelvis på en side. Prosjektene kan dekke ulike oppgaver og formål, som utvikling av nye utdanninger, nye forskningsområder, forskningsprosjekter, utvikling av sentra, respons på forventninger fra arbeidslivet, samarbeidsprosjekter, utvikling av nye arbeidsprosesser og administrative verktøy, internasjonalisering, livslang læring, bedre ledelse, bedre arbeidsmiljø osv. Prospektene bearbeides av rektor, og styret avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres. Før prioriteringen vedtas, kan det være aktuelt å invitere til et seminar hvor mange av ideene presenteres og utfordres. Eierne av de høyest prioriterte prospektene får beskjed om å utvikle fullverdige søknader basert på tilbakemeldingene fra rektor og styret. Tilbakemelding bør helst gis før sommeren. Fullverdige søknader utvikles i tredje kvartal, og styret vedtar innvilgelse av søknader som en del av budsjettsaken i årets siste styremøte. Etter en periode vil evaluering og oppfølging på området inkluderes i årshjulet, og rutiner for terminering og sluttrapportering bør fastsettes. B Modellen skal ha tre hovedmoduler: Basismodul, resultatmodul og strategisk modul Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har vist at det er tilslutning til prinsippet om en definert og tydelig helhetlig budsjettmodell med komponentene 1 til 6: 1. Strategiske midler 2. Infrastruktur (fellesfunksjoner) 3. Fellestjenester 4. Basis til avdelingene 5. Utdanningsuttelling 6. Forskningsuttelling Side 6 av 10

7 To redaksjonelle endringer er gjort ift prosjektets forslag: Nivået «moduler» er tatt bort og komponent 5 og 6 har fått betegnelsen «uttelling» som et tillegg. Begge deler er gjort på bakgrunn av innspill om behov for tydelig begrepsbruk. Rektor oppsummerer også at høringen og drøftingen i høgskolestyret har vist tilslutning til at komponentenes relative størrelse fastsettes årlig av høgskolestyret. For 2013-budsjettet vil det ikke bli foreslått vesentlige endringer i komponentenes relative størrelser i forhold til 2012-budsjettet. Rektor anbefaler at disse konkrete føringene følges opp i 2013-budsjettet: a) Ved tildeling av nye studieplasser videreføres fordelingen av tilhørende basistildeling i budsjettåret 2013 med 60 % til avdelingen som tildeles studieplassene og 40 % til sentrale funksjoner (Infrastruktur og Fellestjenester). b) Utdanningsuttelling av studiepoengproduksjon (SPE) videreføres i budsjettåret 2013 med 100 % uttelling til avdelingen som har opptjent studiepoengene. C Modellen skal inneholde nye kriterier for basisfordelingen mellom avdelingene Rektor oppsummerer at høringsrunden og drøftingen i høgskolestyret har vist at det er tilslutning til prinsippene for beregning av basis til avdelingene med antall studieplasser og KDs kategorisatser, men det er ikke full enighet om valg av alternativ for gjennomføring. Prosjektet har foreslått tre alternative modeller for gjennomføring: 1. Prinsippmodellen, 2. Prinsippmodellen med skalering og 3. Prinsippmodellen med nivågrensen 60 %. Under høringen og drøftingen i styret har ingen uttrykt ønske om alternativ 2, som er en mellomløsning mellom alternativ 1 og 3. Det er alternativ 1 og 3 som har blitt diskutert. Rektor støtter alternativ 1 hvor en studieplass innenfor hver kategori får samme finansieringssats uavhengig av organisatorisk tilhørighet. Det er imidlertid nødvendig å se konkret på hvilke utslag dette alternativet vil gi for avdelingene. Tabell 2 og tabell 3 viser utslagene for avdelingene ved alternativ 1 og alternativ 3. Tabell 2: Endringer for avdelingene ved alt.1: Prinsippmodellen Alternativ Endringer i budsjettramme ift. Budsjett % Basis 2012 Budsjett 2012 Avdeling Endring / k Kr Endring % Kr Endring % AHS % % ASP % % AFT % % AITeL % % ALT % % TØH % % Side 7 av 10

8 Tabell 3 Endringer for avdelingene ved alt.3: Prinsippmodellen med nivågrensen 60 % Alternativ Endringer i budsjettramme ift. Budsjett % Basis 2012 Budsjett 2012 Avdeling Endring / k Kr Endring % Kr Endring % AHS % % ASP % % AFT % % AITeL % % ALT % % TØH % % Tabellene viser at alternativ 1 medfører langt større endringer enn alternativ 3, og en rask implementering av alternativ 1 vil føre til behov for store endringer i aktivitet for å tilpasse driften til endrede rammer. Rektor mener det er viktig å redusere omkostningene ved implementering av ny modell, og at det er ønskelig å unngå direkte kutt i enkeltavdelingers budsjetter. Dette kan oppnås gjennom at endringene realiseres gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning. Dette er vist i tabell 4 og 5. Her framgår det at alternativ 3 kan realiseres over 2 år, mens alternativ 1 vil trenge 4 år på å bli realisert. Tabell 4 Alternativ 1: Realisering gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning Alternativ 1: Omfordeling / skjevdeling lønns- og prisstigning Avdeling 100 % L&P 2013 Tid for ove SUM Avd Endring / k 2013 Antall år Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Rest AHS ASP , AFT , AITeL ALT , TØH Sum Tabell 5 Alternativ 1: Realisering gjennom skjevdeling av lønns- og prisstigning Alternativ 3: Omfordeling / skjevdeling lønns- og prisstigning Avdeling 60 % L&P 2013 Tid for overg SUM Avd Endring / k 2013 Antall år Trekk Tillegg Trekk Tillegg Trekk Tillegg Rest AHS ASP , AFT , AITeL ALT , TØH Strategiske avsetninger Sum Ved alternativ 3 (tabell 5) kan de avdelingene som skal justeres opp, få tildelt hele oppjusteringen i Sentrale avsetninger kan her benyttes til forskuttering/mellomfinansiering, og beløpet tilbakeføres til sentrale avsetninger etter trekket i lønns- og prisstigning for Side 8 av 10

9 Rektor vurderer det som lite hensiktsmessig at implementeringen av ny modell skal skje gradvis over fire år. I kommende 4-årsperiode skal det foretas en utredning av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved høgskolen, og dette kan resultere i organisatoriske endringer mellom avdelingene, og endringer i fordeling av oppgaver og tjenester mellom avdelingene og sentrale funksjoner. I tillegg vil det i perioden komme endringer i muligheter og behov knyttet til campus. Ut fra en totalvurdering foreslår rektor derfor at ny basisfordeling implementeres i to faser: Fase 1: Alternativ 3 i perioden Fase 2: Alternativ 1 fra og med 2015 Framgangsmåten for fase 2 anbefales vurdert i sammenheng med den forestående utredningen av organisasjons- og ledelsesstrukturen ved høgskolen. 2.3 Håndtering av ulikheter og merbelastninger Rektor anbefaler at alternativ 3 implementeres konsekvent i fase 1. Dette innebærer at det ikke blir flikket på modellen pga ulikheter som ikke blir fjernet gjennom alternativ 3. En slik ulikhet kan påpekes mellom AITeL og AFT. Begge avdelingene leverer ingeniørutdanning, men studieplassene er ulikt priset. Slike forskjeller kan imidlertid også påpekes for andre utdanninger som også har samme kategori, og høgskolen vil ha slike ulikheter inntil alternativ 1 er implementert i fase 2. Gjennom høringen og drøftingssaken er det også reist spørsmål om modellen skal ta hensyn til særskilte kostnader for enkeltavdelinger. Spesielt har det blitt påpekt at lærerutdanningens praksisutgifter bør gis en særskilt behandling i budsjettmodellen, og det er gjort en foreløpig utredning av inntekts- og kostnadsutviklingen for ALT som finnes i vedlegg 1 til denne saken. Her konkluderer rektor med at bevilgningsøkningen på grunnskolelærerutdanningen vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studentøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. Saken vil imidlertid bli fulgt nøye opp av rektor, slik det framgår i vedlegg 1 til denne saken. Særskilte behov hos enkeltavdelinger kan likevel tas hensyn til med den nye modellen. Avdelinger som kan dokumentere behov for midler til utvikling av kvalitet i utdanningene sine, kan definere dette som en satsing for avdelingen og søke om strategiske midler. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Jf tidligere vedtak om samme sak. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) En sak som handler om endringer av fordelingsmekanismer er naturlig nok følsom for flere økonomiske og kommunikasjonsmessige utfordringer. Det har imidlertid vært kontinuerlig dialog om budsjettmodellarbeidet med dekaner, direktører og Studentparlamentet. På vanlig måte har saken vært underlagt bred høring, Videre har saken vært drøftet i åpent høgskolestyremøte i september d.å. Rektor vurderer derfor risikoen som liten for kommunikasjonsmessige utfordringer. Side 9 av 10

10 På kort sikt (1. fase ) er konsekvensene av økonomisk omfordeling små. Det legges opp til dempingseffekter for de avdelingene som får redusert bevilgningsøkning (AFT, ALT og ASP). På lengre sikt (fase 2, fra 2015) er konsekvensene av omfordelingen noe større enn i fase 1. Imidlertid legger modellen til rette for søknader av strategiske midler for de avdelingene som kan begrunne behov for særskilte, tidsbegrensede midler til videreutvikling av utdanningskvaliteten. Det er således en styrke ved modellen at høgskolestyret hvert år gis muligheter for å vurdere den enkelte enhetens økonomiske og fagligstrategiske situasjon i lys av søknader til strategiske midler. ***** Side 10 av 10

11 Til: Høgskolestyret Møte: Fra: Rektoratet v/arnulf Omdal Vedlegg til: HS-V-34/2012 Ny intern budsjettfordelingsmodell ved HiST Tema: Om praksiskostnader i grunnskolelærerutdanningen (GLU) Sammendrag: Bevilgningsøkningen på GLU vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studenttallsøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. Rektor viser til GLU-følgegruppens tilrådinger overfor KD, og vil arbeide for at Universitets og høgskolerådet følger opp tilrådingen overfor KD. Rektor vil ha tett dialog med ALT om utviklingen av praksiskostnadene i årene framover. Selv om det kan foreligge noe usikkerhet ved disse beregningene ennå, mener rektor at de i hovedsak gir en god indikasjon på forholdet i utviklingen mellom bevilgnings og kostnadsøkningene på GLU ved HiST. 1. Utviklingen av praksiskostnader i GLU to sentrale spørsmål ALT har i sin høringsuttalelse vedr. BMU (HS-sak, septembermøtet) pekt på kostnadsutviklingen innen praksisområdet som bekymringsfull. Rektor ønsker derfor å belyse dette området særskilt, spesielt med tanke på å vurdere om praksiskostnadene bør behandles særskilt i en ny budsjettfordelingsmodell. To tema må vurderes nærmere for at vi skal kunne få et empirisk belagt bilde av praksiskostnadene i ny GLU: Utviklingen i forholdet mellom økte bevilgninger og økte kostnader De økte bevilgningene fra KD skyldes Økte inntekter grunnet vekst i nye fullfinansierte studieplasser. Økte inntekter grunnet kategoriheving fra E til D til GLU-studieplasser ifm. statsbudsjettet fra Begrunnelsen for kategorihevingen må tillegges vekt. Kostnadstyper innen praksisopplæringen Det bør skilles mellom eksternt pålagte kostnader gjennom sentral øvingslæreravtale interne følgekostnader, der avdelingen selv kan påvirke kostnadsbildet i en viss grad. Rektor vil understreke at dette notatet gir en første beregning av bevilgnings- og kostnadsøkninger for perioden Selv om det kan foreligge noe usikkerhet ved disse beregningene ennå, mener rektor 1

12 at de i all hovedsak gir en god indikasjon på forholdet i utviklingen mellom bevilgnings og kostnadsøkningene på GLU ved HiST. 2. Økte bevilgninger perioden De økte bevilgningene til HiST ALT skyldes nye studieplasser og kategorihevingen for GLU-studieplasser fra kategori E til D. KDs begrunnelse for kategoriendringen framgår av i St.prop 1, , s. 114 (understreket her (AO)): Regjeringa vil òg styrkje grunnskolelærarutdanninga for å medverke til å nå dei ambisiøse måla med desse nye utdanningane. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at grunnskolelærarutdanning får høgre utteljing i finansieringssystemet samanlikna med allmennlærarutdanninga. Forslaget inneber ein auke på om lag 13 mill. kroner i 2011 og opp mot 114 mill. kroner i Det inneber ei betydeleg ressursheving for utdanningane på sikt. Departementet legg til grunn at ressursauken blir brukt til å følgje opp føresetnadene om høgre kvalitet, mellom anna gjennom ei meir integrert forskingsforankra utdanning og betre kvalitet i praksisopplæringa. Kvalitetsheving av praksis er ett viktig argument og formål KD framhever for kategorihevingen. Kategoriendringen ble vedtatt av Stortinget. 3. Kostnadsøkningene A. Eksternt pålagte kostnader gjennom sentral øvingslæreravtale Felles nasjonal øvingslæreravtale er fastsatt etter forhandlinger mellom KD og hovedsammenslutningene. De utgiftene som blir resultatet av avtalen, har institusjonene ingen muligheter for å påvirke direkte. Den sentrale kostnadsbæreren i øvingslæreravtalen er tallet på studentgrupper i praksis. Gjennom øvingslæreravtalen er det fra 2005 fastsatt at tallet på studenter pr. gruppe skal være maksimalt 4. Praksisgruppene ledes og veiledes av praksislærere, som er tilsatte lærere i grunnskolen. Den lønnsandelen av lærerens stilling som gjelder praksisdelen, sendes samlet for alle skoleeiers lærere som refusjonskrav til universitetene og høgskolene. Disse utgiftene er i tabellen under i avsnitt 4 kalt direkte kostnader. B. Andre kostnader knyttet til praksisgjennomføring, som HiST selv til en viss grad kan påvirke nivået Praksisopplæringen i allmennlærer-/glu er en stor virksomhet med omfattende følgekostnader: Avdelingens praksiskontor, som organiserer praksis. ALT-kontoret har for tida 3 stillinger Faglige ressurser til praksisoppfølging av faglærere ved høgskolen Aktuelle ledelses-/koordinatorressurser Diverse driftsutgifter. Disse utgiftene er i tabellen under i avsnitt 4 kalt indirekte kostnader. 2

13 4. Forholdet mellom økte bevilgninger og økte kostnader samlet oversikt Bevilgningsøkning, akkumulert Praksiskostnader, direkte kostnader, akkumulert Praksiskostnader, indirekte kostnader, akkumulert Praksiskostnader, sum akkumulert Igjen av bevilgningsøkning fratrukket praksiskost. **) Studenttallsøkning, akkumulert, basert på raden under *) Totalt antall studenter i kostnadsberegningene over ca.tall Tallet på studentgrupper i praksis *) I bevilgningsberegningene er lagt til grunn studieplassøkningen på 420 studenter i perioden. I sine kostnadsberegninger har ALT lagt til grunn et noe høyere studenttall, slik det framgår av tabellen, for å ta høyde for forventet frafall. **) Rest av bevilgningsøkningen etter at praksiskostnader er trukket fra skal gå med til å finansiere opp all utdanningsaktivitet på campus, som økningen i studenttallet representerer. Her vil største utgiftspost være finansiering av nye faglige stillinger, som følge av studentøkningen. 5. Oppsummering og konklusjon Som det framgår over er beregnet kostnadsøkning innen praksis høy og beregnet bevilgningsøkning dobbelt så høy ved året 2015 som beregnede økninger i praksiskostnader. Ved dette året er imidlertid ikke SPEinsentivet ennå innfaset helt. Det skjer ved året 2018, og da er akkumulert bevilgningsøkning beregnet til hele 40,3 mill, med andre ord 4,5 mill høyere enn ved året Rektor mener at bevilgningsøkningen totalt gir ALT betydelig finansielt handlingsrom for å møte de samlede utgiftene til studentøkningen innen GLU i årene framover. Følgeforskningsgruppa som følger innfasingen av GLU, har levert to rapporter. Gruppa peker på kostnadsbildet i praksisopplæringen, og tilrår overfor KD: Praksisopplæring er kostnadsdrivende. Institusjoner melder at for å skaffe nok praksislærere med faglig kompetanse i de fagene som studentene velger, har de måttet involvere flere praksislærere og/eller utvide antallet praksisskoler. Når et program blir til to, øker det kompleksiteten og behovet for administrativ støtte. Følgegruppen anbefaler at kostnader til praksisopplæring blir gjennomgått og at reelle kostnader utredes på nasjonalt nivå for å skaffe et bedre grunnlag for å vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser. (MED GOD GLI I KUPERT TERRENG. GLU reformens andre år Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. RAPPORT NR. 2,2012, s. 118.) Konklusjon Ut fra overstående gjennomgang og beregninger konkluderer rektor med følgende: 3

14 1. Bevilgningsøkningen på GLU vil gi ALT et betydelig finansielt handlingsrom for å møte økte kostnader som følge av studenttallsøkning og økte faglige krav. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle praksiskostnadene innen GLU på særskilt måte i ny budsjettfordelingsmodell. 2. Rektor viser til GLU-følgegruppens tilrådinger overfor KD (sitatet over), og vil arbeide for at Universitets og høgskolerådet følger opp tilrådingen overfor KD. 3. Rektor vil ha tett dialog med ALT om utviklingen av praksiskostnadene i årene framover. ***** notat slutt ***** 4

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 06.06.2011 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-030/2011 Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

Sak: Føringer for plan og budsjett Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål

Sak: Føringer for plan og budsjett Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Føringer for plan og budsjett 2013-2015 HS-O-12/2012 Saksbehandler/-sted: Kirsten Ballo, LED Tidligere

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH NOTAT Saksbehandler: Maiken Trane, 73 55 99 09 Vår dato: 09.08.2012 Ref.: 2011/1313 Deres dato: Til Kirsti Klokkerhaug Prorektors stab Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra 2013 - Høringssvar fra TØH

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan

Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Høringsuttalelse om BMU fra AHS v/dekan Innledning Det er gjennomført et godt og tillitsvekkende utredningsarbeid. En budsjettfordelingsmodell bør legge til rette for at høgskolen når strategiske mål,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 07.10.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 HS-V-042/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

NOTAT. Til NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA HØRINGSUTTALELSE FRA AFT

NOTAT. Til NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA HØRINGSUTTALELSE FRA AFT NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 06.08.2012 Ref.: 2011/1313 Deres dato: 06.06.2012 Til Kirsti Klokkerhaug Prorektors stab NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HIST FRA 2013 - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

V5-Beregning av studieplassendringer xls

V5-Beregning av studieplassendringer xls Effekt av helårsvirkning som følge av opprettelsen av 500 studieplasser i lærerutdanningene i 2006 Avdeling Studieretning Antall studieplasser Basispris Fra KD Kr 60% av basis til avd. Til avdelingene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Ledermøte, referat. Til stede: Tomas, Rolf Edvard, Ketil, Atle, Hallstein og Sissel. Til stede under sak 1 Dagfinn Røyset og Tom Hagen

Ledermøte, referat. Til stede: Tomas, Rolf Edvard, Ketil, Atle, Hallstein og Sissel. Til stede under sak 1 Dagfinn Røyset og Tom Hagen AFT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 14/4-2011 Kl: 0830-1045 Sted: R303, Kalvskinnet Møteleder: Sissel Referent: Olve Ledermøte, referat Til stede: Tomas, Rolf

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 19.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) HS-V-055/08 Saksbehandler/-sted: Christian Brødreskift Tidligere

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Saksbehandler: Dagny Margrete Causse, Vår dato: 13.08.2012. Referanse: 6.2012 2011/1313 Ny Ref.:201 Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST - Høringssvar fra ALT Til Kirsti Klokkerhaug 1. Hvorfor? HiST ALT

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte HiST samlokalisering Drøftingssak Styremøte 29.04.09 Agenda Innledning ved rektor Utgangspunktet Styrevedtaket i juni Målsetning for drøftingen Økonomiske og arealmessige betraktninger samt beskrivelse

Detaljer

NOTAT. O-sak 03/14 vedlegg 2. Innledning. Økonomi. Avdeling for helse- og sosialfag. Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag

NOTAT. O-sak 03/14 vedlegg 2. Innledning. Økonomi. Avdeling for helse- og sosialfag. Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag NOTAT O-sak 03/14 vedlegg 2 Saksbehandler: Kirsten Ballo, 73 55 89 71 Vår dato: 03.02.2014 Ref.: 2014/406 Deres dato: Avdeling for helse- og sosialfag Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, Hotel Radisson Blu 1. Innledning Inntektsmodellen som er brukt i Helgelandssykehuset HF til nå, ble innført

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM)

Høringssvar 1 fra SU - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Arbeidsgruppa for ny RFM v/roar Tobro Kopi til: Fra: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Kvalitet er målet med alt

Kvalitet er målet med alt Kvalitet er målet med alt Kva er utdanningskvalitet? «NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.02.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS--V-006/09 Aktivering av eiendeler og fastsetting av åpningsbalanse pr 01.01.08 Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 /HRO PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 Møtedato: 28.04.2010 Møtetidspunkt: Kl. 0800 1800 Møtested: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Sverresgate 15, Styrerommet. Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.01.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/3771-512 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002-2005 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2005/2006

Detaljer