Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Høgskoleadministrasjonen, møterom Eftestøl, Lærerskolealléen 1, Elverum Tid: 14. desember 2010 Styremøte Kl 9-16 Lunsj Kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste: HS 2010/85 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/86 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. november 2010 HS 2010/87 Status økonomi pr november 2010 HS 2010/88 Fullmakt til rektor for å godkjenne regnskapet for 2010 HS 2010/89 Budsjett for Høgskolen i Hedmark HS 2010/90 Styrings- og ledelsesordningen for neste styreperiode HS 2010/91 Ny faglig organisering av avdeling HI HS 2010/92 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget HS 2010/93 Det videre arbeidet med evalueringen av Innsatsområdene HS 2010/94 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen: Høgskolen i Hedmarks plan for oppfølging HS 2010/95 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Ny, justert avtale formell godkjenning HS 2010/96 Status i høgskolens arbeid med kvalitetssikring av utdanningene NOKUT evaluering i 2011 HS 2010/97 Ny styreperiode prosess for nominering av eksterne styremedlemmer HS 2010/98 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/99 Eventuelt Side 2 av 2

3 HS 2010/85 Arkivsak: 2010/1716 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

4 HS 2010/86 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. november 2010 Arkivsak: 2010/1716 Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Protokollen fra 10. november 2010 godkjennes.

5 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Asbjørn Nygaard, Torstein Storaas Forfall: Tid: kl kl ble det avholdt felles styreseminar med Høgskolene i Gjøvik og Lillehammer på Kallerud. Tema: Ny avtale i Prosjekt innlandsuniversitetet Sted: Comfort Hotell Grand, Gjøvik Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg Saksliste: HS 2010/70 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/71 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2010 HS 2010/72 Styrerapport med regnskap pr 30. september 2010 HS 2010/73 Foreløpig budsjettutkast for Høgskolen i Hedmark 2011 HS 2010/74 Etablering av studiet Finansforvaltning i kommunene HS 2010/75 Opptaksrapport 2010 HS 2010/76 Studieprogram HS 2010/77 Halvårsrapportering tilleggsrapportering til HHs mål-og resultatstyring HS 2010/78 Inngåelse av leieavtale fortsatt leie av Midtbyen skole HS 2010/79 Det videre arbeidet med bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark oppdrag og prosjektplan HS 2010/80 Prosjekt vedrørende framtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag statusrapport HS 2010/81 Evaluering av styrings- og ledelsesmodell (foreslås behandlet i lukket styremøte) HS 2010/82 Ny samarbeidsavtale Prosjekt Innlandsuniversitetet HS 2010/83 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/84 Eventuelt

6 HS 2010/70 Arkivsak: 2010/1592 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/71 Godkjenning av protokoll fra møtet 21. september 2010 Arkivsak: 2010/1592 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra 21. september 2010 godkjennes. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/72 Styrerapport med regnskap pr 30. september 2010 ark. sak: 2010/162 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar de utsendte økonomirapportene pr. 30. september 2010 til orientering. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 2 av 7

7 HS 2010/73 Foreløpig budsjettutkast for Høgskolen i Hedmark 2011 ark. sak: 2010/ Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Endelig budsjett for 2011 vedtas i høgskolestyremøte 14. desember i år. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/74 ark. sak: 2010/1285 Etablering av studiet Finansforvaltning i kommunene Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret godkjenner etablering av betalingsstudiet Finansforvaltning i kommunene, 30 studiepoeng. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/75 Opptaksrapport 2010 ark. sak: 2010/115 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar opptaksrapporten 2010 til etterretning. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 7

8 HS 2010/76 Studieprogram ark. sak: 2010/507 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegg 1. Behandling i møtet: Sevat Lappegaard fremmet forslag om at administrerende direktørs forslag til vedtak vedtas med følgende tillegg: Høgskolestyret ber om få seg forelagt en styresak der det gis en strategisk vurdering av robustheten av de ulike studieprogrammene. Styret er spesielt bekymret for endringen av studieprogrammet innen språk- og kulturfag og ber i denne forbindelse om at dette vurderes særskilt. Marianne Bjerke fremmet følgende forslag: BA i bioteknologi med engelsk som undervisningsspråk lyses ut gjennom lokalt opptak studieåret Vedtak: Marianne Bjerkes forslag falt mot to stemmer. Administrerende direktørs forslag til vedtak med Sevat Lappegårds tilleggsforslag ble så enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegg 1. Høgskolestyret ber om få seg forelagt en styresak der det gis en strategisk vurdering av robustheten av de ulike studieprogrammene. Styret er spesielt bekymret for endringen av studieprogrammet innen språk- og kulturfag og ber i denne forbindelse om at dette vurderes særskilt. HS 2010/77 ark. sak: 2008/1789 Halvårsrapportering tilleggsrapportering til HHs mål-og resultatstyring Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar den fremlagte rapport til etterretning. Side 4 av 7

9 Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/78 Arkivsak: 2010/1524 Inngåelse av leieavtale - fortsatt leie av Midtbyen skole Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskoledirektøren gis, med de forbehold som fremkommer av saksfremlegget, fullmakt til å arbeide videre med å inngå leieavtale med Statsbygg Øst for Midtbyen skole. Fullmakten innebærer også rett til å underskrive en eventuell leieavtale partene blir enige om. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/79 Det videre arbeidet med bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark oppdrag og prosjektplan Arkivsak: 2010/1346 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Med de merknader som høgskolestyret har i forhold til fremlagte oppdrag og prosjektplan bes rektor og direktør om å legge disse til grunn for det videre arbeidet med å utrede bioteknologiområdet ved Høgskolen i Hedmark. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/80 ark. sak: 2010/1519 Prosjekt vedrørende framtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag - statusrapport Administrerende direktørs forslag til vedtak: Side 5 av 7

10 Høgskolestyret tar status i prosjektet til orientering 2. Styret ber om at saken legges frem for endelig vedtak i styremøte 14. desember Behandling i møtet: Dekan Trygve Hermansen holdt en presentasjon der det ble redegjort for status i prosjektet. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/81 ark. sak: 2005/2783 Evaluering av styrings- og ledelsesmodell Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen legge fram til beslutning i styrets desembermøte forslag til styrings- og ledelsesmodell for neste styreperiode på grunnlag av styrets evaluering av dagens ordning. Behandling i møtet: Styremøtet ble lukket med hjemmel i styrets møtereglementet. Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS 2010/82 ark. sak: 2009/873 Forslag til ny avtale mellom fylkeskommunene og høgskolene for utviklingen av et universitet i Innlandet Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar det utsendte forslaget til ny avtale mellom fylkeskommunene og høgskolene for utviklingen av et universitet i Innlandet, til etterretning 2. Styret vil på bakgrunn av felles styreseminar med høgskolene i Lillehammer og Gjøvik og møte i eget styre, 10.november, foreta den endelige behandlingen av forslaget til avtale og fatte vedtak i saken. Behandling i møtet: Side 6 av 7

11 Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. HS 2010/83 Arkivsak: 2010/1592 Orienteringer, Referater, Drøftinger Administrerende direktørs forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedtak: Administrerende direktørs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 7

12 14.desember.2010 HS 2010/87 Styrerapport med regnskap pr 30. november 2010 ark. sak: 2010/162 Saksdokumenter: - Saksframlegg - Vedlegg 1: Styrerapporter og nøkkeltall pr november Vedlegg 2: Onepager rapport pr november 2010 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar de utsendte økonomirapportene pr. 30.november 2010 til orientering.

13 14.desember.2010 HS 2010/87 Styrerapport med regnskap pr 30. november 2010 ark. sak: 2010/162 Saksfremstilling Høgskolen har pr 30. november et positivt resultat på 23,3 millioner kroner. Kr 5,8 mill av overskuddet relaterer seg til BOA-virksomhet, noe som gir et driftsresultat per november på 17,5 millioner kroner. Resultatet skyldes økte inntekter på 17 millioner og et underforbruk av kostnader på 6,3 millioner kroner. De økte inntektene knytter seg til: 8,3 mill kr i salgsinntekter 5,7 mill kr i bidragsinntekter 3,7 mill kr i avsetninger 0,3 mill kr i leieinntekter. Underforbruket i kostnader knytter seg til: 4,4 mill kr i lønnskostnader 1,9 mill kr i andre driftskostnader (bl.a. reise, drift og utsatte innkjøp i nye bygg). Campusrapportene er stadig under utvikling og er noe endret fra sist med nye nøkkeltall på innleid kompetanse, eget frikjøp og driftsutgifter per 60-SPE (studiepoengsenhet). Driftsutgiftene per 60-SPE inneholder nå også lønnskostnadene slik at hele kostnadsbildet på campusene er med i fremstillingen (felleskostnader, inkludert kostnadene til infrastruktur, er holdt utenfor). Prognosen for 2010 er noe endret siden forrige styrerapport, men totalt for Høgskolen er den fortsatt i pluss med kr 3,3 millioner. Side 2 av 10

14 RESULTATRAPPORT CAMPUS HAMAR Periode: januar-november Dato: desember , ,00 0, , , ,00 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER , , ,27 LØNN , , ,82 DRIFTSKOSTNADER , , ,94 FINANS , , ,65 INTERNE TRANS , , ,00 RESULTAT , , ,38 Tall i svart er inntekter eller positivtavvik. Røde tall er kostnader eller negativtavvik. Driftsutgifter fordelt: pr 60 SPE kr kr kr Publikasjonspoeng Totalt 31,81 66,17 43,03 pr faglig ansatt 0,26 0,51 0,34 Kommentarer: Inntektsavviket skyldes i stor grad at PIU-inntektene er periodisert til desember. Desember er en måned med mye kostnader for Campus Hamar knyttet til praksisrefusjonene til skoler og barnehager. Avdelingen forventer fortsatt et resultat på 1,1 mill kr i overskudd. Studiepoeng fordelt på ansatte 7,87 7,41 7,14 på faglige ansatte 10,74 10,29 9,55 Stillingstyper Førstestillinger % 43,76 45,25 46,36 Eksfin årsverk 18,21 16,36 16,98 Innleide årsverk 15,00 5,50 9,70 virksomhetsmål Antall ansatte 174,1 186,1 175,7 faglige ansatte 127,6 134,0 131,3 adm. ansatte 46,5 52,1 44, Antall ansatte faglige ansatte adm. ansatte Side 3 av 10

15 RESULTATRAPPORT CAMPUS ELVERUM Periode: januar-november Dato: desember , ,00 0, , , ,00 Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER , , ,38 LØNN , , ,56 DRIFTSKOSTNADER , , ,38 FINANS , , ,80 INTERNE TRANS , , ,09 RESULTAT , , ,61 Tall i svart er inntekter eller positivtavvik. Røde tall er kostnader eller negativtavvik. Driftsutgifter fordelt: pr 60 SPE kr kr kr Kommentarer: Avviket på inntekerskyldes manglende budsjettering av NFR-inntekter og andre tilskudd/bidrag. Forventer et null-resultat for Publikasjonspoeng Totalt 0,00 9,13 15,01 pr faglig ansatt 0,00 0,11 0,21 Studiepoeng fordelt på ansatte 8,58 8,25 10,33 på faglige ansatte 12,93 11,75 13,98 Stillingstyper Førstestillinger % 20,3 18,4 23,0 Eksfin årsverk 5,9 4,2 3,4 Innleide årsverk 4,4 4 2,5 Ansatte Antall 106,5 114,2 97 faglige ansatte 70,7 80,2 71,7 adm. ansatte 35,8 34,0 25, Antall faglige ansatte adm. ansatte Side 4 av 10

16 RESULTATRAPPORT CAMPUS RENA Periode: januar-november Dato: desember , , ,00 0, , , ,00 Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER , , ,63 LØNN , , ,16 DRIFTSKOSTNADER , , ,25 FINANS , , ,42 INTERNE TRANS , , ,00 RESULTAT , , ,35 Tall i svart er inntekter eller positivtavvik. Røde tall er kostnader eller negativtavvik. Driftsutgifter fordelt: pr 60 SPE kr kr kr Kommentarer: Avdelingen forventer et underskudd på 1,9 mill kr. Publikasjonspoeng Totalt 12,82 3,52 11,23 pr faglig ansatt 0,27 0,07 0,27 Studiepoeng fordelt på ansatte 7,14 8,02 9,94 på faglige ansatte 11,19 11,67 15,20 Stillingstyper Førstestillinger % 43,0 44,8 50,5 Eksfin årsverk 5,8 5,6 6,9 Innleide årsverk 3,8 8,6 13,5 Ansatte Antall 74,6 73,8 63,0 faglige ansatte 47,6 50,7 41,2 adm. ansatte 27,0 23,1 21,8 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Antall faglige ansatte adm. ansatte Side 5 av 10

17 RESULTATRAPPORT CAMPUS EVENSTAD Periode: januar-november Dato: desember , , , ,00 0, , , , ,00 Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER , , ,64 LØNN , , ,22 DRIFTSKOSTNADER , , ,27 FINANS , , ,95 INTERNE TRANS , , ,34 RESULTAT , , ,83 Tall i svart er inntekter eller positivtavvik. Røde tall er kostnader eller negativtavvik. Driftsutgifter fordelt: pr 60 SPE kr kr kr Kommentarer: Avviket skyldes i all hovedsak kostnader vedrørende Blæstad og manglende overføring av kostnadsdekning fra Høgskoleadministrasjonen, (2,686 mill kroner) Avdelingen forventer et nullresultat i Publikasjonspoeng Totalt 9,13 6,71 6,13 pr faglig ansatt 0,46 0,30 0,26 Studiepoeng fordelt på ansatte 3,60 3,54 3,15 på faglige ansatte 4,73 4,48 4,15 Stillingstyper Førstestillinger % 55,0 66,0 68,8 Eksfin årsverk 1,5 1,8 2,3 Innleide årsverk 0,9 0 0,8 Ansatte Antall 32,8 35,7 39,5 faglige ansatte 25,0 28,2 30,0 adm. ansatte 7,8 7,5 9, Antall faglige ansatte adm. ansatte Side 6 av 10

18 Side 7 av desember.2010

19 Side 8 av desember.2010

20 14.desember.2010 Lønnskostnad Beløp Budsjett avvik Års budsjett Prog Avvik % (iht prog) Trend Adm og ledelse (HA, IT og BIB) ,65 Campus Hamar ,36 Campus Rena ,34 Campus Elverum ,00 Campus Evenstad ,30 OPPDRAG ,57 Årsverkindikator - TOTAL ,59 Side 9 av 10

21 Tegnforklaring til status og trend Status Trend Bedre enn budsjett inntil 10% dårligere enn budsjett over 10% dårligere enn budsjett Positiv utvikling siden forrige måned Negativ utvikling intill 10% fra forrige måned Negativ utvikling over 10% fra forrige måned 14.desember.2010 Side 10 av 10

22 14. Desember 2010 HS 2010/88 Fullmakt til rektor for å godkjenne regnskapet for 2010 ark. sak: 2010/162 Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 2010.

23 14. Desember 2010 HS 2010/88 Fullmakt til rektor for å godkjenne regnskapet for 2010 ark. sak: 2010/162 Saksfremstilling Regnskap for 2010 skal sendes til Kunnskapsdepartementet ferdig styrebehandlet senest 15. Februar Da Høgskolestyret ikke har møte før 1. Mars 2011 trenger rektor fullmakt til å godkjenne regnskapet. Side 2 av 2

24 14. desember 2010 HS 2010/89 Budsjett for Høgskolen i Hedmark ark. sak: 2010/1591 Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen - for dekning av driftkostnader og felleskostnader i Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2011.

25 14. desember 2010 HS 2010/89 Budsjett for Høgskolen i Hedmark ark. sak: 2010/1591 Saksfremlegg Basert på Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges endelig budsjettfordeling for 2011 frem for høgskolestyret. Forslag til statsbudsjettet 2011 ble offentliggjort 5.oktober, og HH har fått en tildeling pålydende kr , opp fra kr i Som del av tildelingen er det lagt inn kr som kompensasjon for pris- og lønnsjustering (3%). Budsjettmodellen for sektoren er etter samme mal som Kunnskapsdepartementet har benyttet siden innføringen 1. januar 2003 (med et prøveår i 2002, der det ikke ble omfordelt midler mellom institusjonene, men der utslagene av hva modellen ville gitt dersom den ble innført i 2002, ble vist). De samme prinsippene som Kunnskapsdepartementet benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HH`s interne budsjettmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten. Fordeling av budsjettrammen for 2011 Forslaget til samlet budsjettfordeling for 2011 er som følger: BUDSJETTUTKAST 2011 Tabell 1 Budsjettmodellen Den resultatbaserte finansiering utgjør 31% og basistildelingen utgjør 69% av den totale tildelingen til HH. Den resultatbaserte andelen beregnes av den studiepoengsproduksjonen som ble rapportert til DBH (database for høyere utdanning) for produksjon i Tildeling i 2011 er altså beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i Undervisningskomponenten I 2009 hadde høgskolen samlet en negativ utvikling i studiepoengsproduksjonen, sammenliknet med 2008, på 32,2 60-studiepoengsekvivalenter, tilsvarende en kroneverdi på kr 1,394 mill. Endringen i budsjett for den enkelte avdeling fra 2010 til 2011, målt på undervisningskomponenten, gir følgende utslag: Side 2 av 12 MA- og PhDsatsning Basis komponent Kompens praksis Fordeling 3 mill øremerket Videref Smådriftsmi Videreførin dler g stp Fordeling Blæstad Undervisnings Forsknings Bevilgnin SUM BASIS Bevilgnin komponent komponent g 2010 g 2011 C. Hamar C. Elverum C. Evenstad C. Rena Udisp Summer Sum HA/FK Sum total

26 Avdeling Endring fra 2008 til 2009 i 60- studiepoengsenheter (SPE) Gjennomsnittlig verdi av 60 SPE basert på DBH-fordelingen på kategoriene for 2009 Kronemessig endring i budsjettildeling fra 2010 til 2011 LUNA HI AØL ØLR desember 2010 Tabell 2: Gjennomsnittlig verdi av en 60-studiepoengsenhet (SPE) er beregnet ut ifra de faktisk produserte 60-SPE i 2009 pr avdeling multiplisert med de gjeldende satsene for hver av kategoriene i Samlet er fordelingen på undervisningskomponenten for 2011 som følger: Fordeling av undervisningskomponenten 2011 Produserte studiepoeng Kategori Avdeling C D E F Sum ekvivalensenheter Fordeling i kroner etter produksjon 32 7,0 Utenlands d Ant. studenter Fordeling NOK Totalt C.Hamar 1 542,7 1370,4 1378,7 1254,4 10,2 122,1 849,1 272, C.Elverum 873,3 914,1 942, ,0 776,5 128, C.Evenstad 124,8 118,2 126,3 124,5 4,0 118,4 2, C. Rena 524,0 532,6 591,8 626,3 21,3 74,3 530, Summer 3 064,8 2935,3 3039,4 3007,2 14,2 240, , Tabell 3 Forskningskomponenten Forskningskomponenten er satt sammen av to deler: en strategisk del og en insentivbasert del. Insentivbasert del i forskningskomponenten Denne omfatter rapportert aktivitet på NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en reduksjon fra kr 4,514 mill i 2010 til kr 3,673 mill for Reduksjonen skyldes i hovedsak en reduksjon på rapporterte publiseringspoeng fra 90,5 til 75,3. Høgskolen hadde en liten nedgang i omsetning på NFR midler, og reduksjonen i tildelingen er på kr 0,131 mill. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EUforskningsprosjekter i 2009 og dermed er uttellingen av denne komponenten kr 0 i 2011 budsjettet. Strategisk del i forskningskomponenten I den strategiske delen av forskningskomponenten finansieres stipendiatstillinger. HH har for 2011 oppretthold det samme antallet stipendiatstillinger som i 2010: 19 stipendiatstillinger. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år. Stillingene finansieres av øremerkede midler over budsjettrammen for tre år per stilling. Det forutsettes at det fjerde året finansieres av avdelingene. I det foreløpige tildelingsbrevet er det ikke oppgitt beløpet som skal gå til finansiering av den strategiske delen av forskningskomponenten. I utkastet til budsjett har administrasjonen tatt en forutsetning på 3 % for pris- og lønnsstigning (tilsvarende andel som HH har fått samlet i pris- og lønnsjustering for 2011), og den strategiske komponenten økes derved fra kr 10,146 mill i 2010 til kr 10,450 for Samlet er fordelingen på forskningskomponenten for 2011 som følger: Side 3 av 12

27 14. desember 2010 Tabell 4 Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert og tildelingen øker fra kr 266,418 mill i 2010 til kr 280,716 mill for Økningen utgjør kr 14,3 mill. I denne økningen ligger finansieringen av: kr 3,0 mill for videreføring av studieplasser (nye opptak) til de studiene som ble bevilget over revidert nasjonalbudsjett (RNB) i kr 1,355 mill for finansiering av 40 nye studieplasser som opprettes i 2011 kr 4,425 mill som flyttes fra kap 0281, post 01 til høgskolens ordinære ramme (kap 260, post 50) og som blant annet skal finansiere førskolelærerutdanning opprettet i statsbudsjettdokumentet Om de kr 4,425 mill kun skal gå til finansieringen av førskolelærerutdanning opprettet i statsbudsjettdokumentet 2009, vet vi ikke sikkert før endelig tildeling foreligger medio/ultimo desember. Inntil dette er klarlagt er kr holdt tilbake ufordelt i budsjettet. Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten foretas etter den samme fordelingen som høgskolen har mottatt pengene fra Kunnskapsdepartementet. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på disse to komponentene på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til Database for høyere utdanning/norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (DBH) for virksomhetsåret Kategorier og stykkpriser som er benyttet i modellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høgskolens utdanningskategorier er plassert innen kategoriene C, D, E eller F 1, og utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten bygger på den todelte insentivbaserte og strategiske delen. Fordeling av basiskomponenten i HH Basiskomponenten fordeles til høgskoleadministrasjonen og avdelingene. Høgskoleadministrasjonen realbudsjetteres. I de samlede felleskostnader ligger både driften av Høgskoleadministrasjonen i Lærerskolealéen samt en rekke felleskostnader. 1 1 Tildeling pr studentkategori for 2011 er hhv NOK (kat C), NOK (kat D), NOK (kat E) og NOK (kat F) pr produserte 60 studiepoengs ekvivalenter. Side 4 av 12

28 14. desember 2010 Den største felleskostnaden ligger i høgskolens samlede husleiebudsjett. Utviklingen fra 2010 til 2011 er som følger: Endring i husleiekostnader År Husleie til Statsbygg Her er det lagt inn ordinær økning pga. KPI på 2 %. I Elverum er LA 1 tatt helt ut, og KV 47 er inne med kr 2,5 mill. For Hamar er det inne full effekt av ny leiekontrakt med høgskoletorg Ordinær økning pga. KPI. Terningen Arena med haller og vedlikeholdsleie gir en økning på ca kr 8,7 mill i denne budsjettposten. Biohus III med husleie og vedlikeholdsleie gir en tilsvarende Husleie til andre økning på ca kr 4,8 mill. Sum (endring fra 2010 til 2011) (økning fra 2010 til 2011) Tabell 5. Mulige inntekter ved utleie av Terningen Arena, eller kostnadsbesparelser ift oppvarming og strøm, renhold og drift er ikke lagt inn. Det er tatt høyde i budsjettet for at HH kan bli sittende med tomgangshusleie for Kirkeveien 47 i 2011 (nåværende lokaler for avdeling HI), selv om det arbeides reelt fra Statsbyggs side for å avhende bygget. En fordeling av de store postene på drift og eiendom i 2011 er som følger: Husleie Statsbygg og andre Energikostnader Andre driftskostnader herunder telefon og adgangskontroll/ kortproduksjon Støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn Husleie og drift til lokale, samt støtte til Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Tabell 6. Forskjellen mellom tabell 5 og tabell 6 på husleie til statsbygg og andre på kr 2 mill (kr 75,454 mill vs kr 73,454 mill), ligger i at dette beløpet er lagt til posten husleie og drift av lokaler til Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Under posten om støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn ligger det en reell økning på i underkant av kr 1 mill for støtte til samskipnadens drift av kafé og bokhandel i Terningen Arena. Støtten er gitt som sikkerhet for oppstartsfasen av driften. Midler til dekning av Innsatsområdene (kr 2 mill) og FoU-stipender (kr 3 mill) legges først til felleskapitlene og fordeles deretter ut på avdelingene, basert på søknader og prioriteringer gjort i FoU-utvalget. FoU-stipendiene deles i to, med én pott til konferansestipend (hvor fagansatte legger fram paper og får reisestøtte) og én pott (størsteparten) til mer omfattende FoU-stipender hvor førstekvalifisering er viktig (førstelektor etc.). FoU-utvalget foretar fordelingen av FoU-stipendene i løpet av februar årsperioden for nåværende innsatsområder avsluttes i Disse vil bli underlagt en evaluering før ny tildeling blir foretatt. Dette skjer i løpet av våren En egen høgskolestyresak, som gjelder den kommende evalueringen av innsatsområdene, vil bli forelagt styret i desember Side 5 av 12

29 14. desember 2010 Lisenskostnader for alle høgskolens IKT-systemer dekkes over felleskapitlene. Innføringen av en rekke nye IKT-baserte systemer som pålegges UH-sektoren og oppgraderinger av eksisterende applikasjoner vil øke sektorens kostnader til fellessystemer i årene fremover. Avdelingene får dekket egenandelen på 1/3 til prosjekt Innlandsuniversitet (PIU) - ved at disse beløpene trekkes ut av basistildelingen før restbasis komponenten fordeles til avdelingene basert på måltallsfordelingen. Avdelingene LUNA og HI får bidrag til å dekke praksiskostnader med hhv kr 5,0 mill og kr 1,0 mill. Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Master- og PhD-satsing Utvikling og drifting av Mastergrader og PhD er finansiert med 2/3 deler fra KUF fondet, og 1/3 del egenandel fra HH. Ekstern finansiering for fase 10/del II ( og fase 11/del I ( ) øker i Dette innebærer også en økning i HHs egenandel sammenliknet med tidligere faser (de samlede tildelingene fra PIU vises senere i dokumentet). Egenandelene i PIU, trukket ut fra HHs basisbevilgning: Avdeling Egenandel 2011 PHD Profesjonsrettede lærerutdanningsfag LUNA Anvendt økologi AØL Master - Tilpasset opplæring LUNA Kultur og språkfagenes didaktikk LUNA Språk, kultur og digital kommunikasjon LUNA Psykisk helsearbeid HI Anvendt økologi AØL Næringsrettet bioteknologi LUNA Offentlig styring og ledelse, MPA ØLR Aktiv livsstil og helse HI SUM Tabell 7 Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. For 2011 er det gjennom høgskolestyresak HS 2010/8 fordelt kr 2 mill øremerket til landbruksutdanningene på Evenstad for styrking av landbruksfagene. Basiskomponentfordelingen til avdelingene Samlet er fordelingen på basiskomponenten til avdelingene for 2011 som følger: Side 6 av 12

30 Fordeling av basis 3 mill 1,355 mill Tabell desember 2010 Videref. RNB 2009 Måltallsplasser Stb dok s. 21, og 39 Nye /09/10 Nye måltall 2011 Fordeling NOK C.Hamar C.Elverum C.Evenstad C.Rena NYE studieplasser - finansiert særskilt Summer Utdypning av endringene i studieplasser med effekt for basiskomponenten til avdelingene Videreføringen av økt opptakskapasitet på 3000 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009 Det ble i RNB for 2009 for HH opprettet 115 nye studieplasser: Fagområde Plasser Spesifisert fordeling Helse og sosialfag 40 Grunnutdanning sykepleier (3- årig) 15 plasser Tannpleieutdanning (3-årig) 15 plasser Eldreomsorg (1-årig) 10 plasser Lærerutdanning 20 Grunnskolelærerutdanning (4- årig) 20 plasser Desentralisert utdanning og etter- 25 og videreutdanning Arbeidsplassrelatert 30 førskolelærerutdanning Tabell 9 For disse 115 studieplassene fikk HH kr 7,880 mill i 2010 budsjettet. Når det i foreløpig tildelingsbrev for 2011 vises til at høgskolen tilføres kr 3 mill i økt ramme som følge av opprettelsen av nye studieplasser i RNB 2009, vises det konkret til følgende studieplasser: Side 7 av 12

31 14. desember 2010 Avdeling og studium LUNA: 4-årig grunnskolelærerutdanning HI: Sykepleierutdanning HI: Tannpleieutdanning Tabell 10 Antall studieplasser 20 studieplasser 15 studieplasser 15 studieplasser Sammenhengen mellom studieplassene opprettet i RNB 2009 og konsekvensjusteringen i 2011 For de plassene som ble opprettet i RNB 2009 er følgende lagt inn som styrking av måltallene til avdelingene: Avdeling og studium HI, campus Elverum: Sykepleierutdanning Tannpleieutdanning Eldreomsorg (1-årig, betyr at det ikke gis akkumulerende effekt) Sum HI LUNA, campus Hamar: 4-årig grunnskolelærerutdanning Sum LUNA ØLR, campus Rena: Desentraliserte studieplasser, frie Sum ØLR Sum alle Tabell 11 Nye studieplasser i RNB Videreført effekt i = = Effekt for = plasser 40 plasser 25 plasser 135 plasser Grunnen til at effekten for 2011 er satt lik den som er for 2010 i tabell 10, ligger i at administrasjonen har opprettet en egen kolonne i HH-budsjettet gjeldende for 2011, som omhandler de utdanningene som er listet eksplisitt i foreløpig tildelingsbrev for 2011 og som det er gitt øremerkede tildelinger til i 2011-budsjettet (kr 3 mill), se tabell 10. Fordelingen av 40 nye studieplasser for 2011 HH er for budsjettåret 2011 tildelt 40 nye studieplasser. 15 av disse er allerede fordelt i foreløpig tildelingsbrev med: Avdeling og studium HI: Eldreomsorg HI: Tannpleie HI: ABIOK Tabell 12 Antall studieplasser 5 studieplasser 5 studieplasser 5 studieplasser Videre er HH tildelt 25 nye, frie studieplasser. Disse er etter en samlet vurdering av rektoratet og administrasjonen foreslått fordelt som følger, jf studieprogramsaken: Avdeling og studium HI: Society and Culture/Challenges of Antall studieplasser 6 studieplasser Side 8 av 12

32 Contemporary Studies ØLR: Ufordelt til studium Tabell studieplasser 14. desember 2010 Avdeling LUNA har ikke ønsket å videreføre studiet Society and Culture (SAC). På denne bakgrunnen har rektor og direktør besluttet en nyorientering av studiet og avdeling HI overtar det videre ansvaret. Oppstart av nytt kull skjer høsten 2011 og studiet får nytt navn: Challenges of Contemporary Studies. Det er som vist til, i tabell 13, lagt inn 6 øremerkede studieplasser for dette formålet. Disse studieplassene kan ikke omfordeles til andre studier, jf studieprogramsaken for Den totale fordelingen av studieplasser fra RNB 2009 til nye studieplasser tildelt for 2011 Samlet sett gir opplistingene over følgende samleoversikt - med effekt for budsjettfordelingen for 2011: Nye studieplasser fra revidert statsbudsjett vår 2009, videreført i 2010/2011 RNB 2- års virkning (2010) SUM RNB og årig sykepleierutdanning stp årig tannpleieutdanning stp stp ABIOK 5 stp Videreutdanning eldreomsorg stp årig grunnskolelærerutdannign stp Desentral utdanning Frie studiepl, 6 til SAC og 19 til ØLR 25 stp SUM **Arbeidsplassrelatert førskoleutd 30 *Førskolelærerutdanningen **(engangstildeling og videreføres ikke) * førskolelærerutdanningen finansieres særskilt Tabell 14 Videreføring RNB(2009) 2011 Andre endringer. Nye studieplasser 2011 Ufordelte midler Kr er ikke fordelt i påvente av endelig tildelingsbrev. Dette fordi det på kap 281, post 01 for 2010 også lå inne en tildeling til høgskolestiftelsen i Kongsvinger (kr ) og en tildeling for tospråklige lærere på kr til fleksibelt utdanningstilbud. For de kr har vi i budsjettmodellen omgjort dette til de 6 studieplassene/måltallsplasser. Disse ligger innbakt i de midlene som for 2011 er overført fra kap 281, post 01 til kap 260, post 50 (kr 4,425 mill, der likevel bare kr 3,825 mill er overført LUNA foreløpig, i påvente av endelig tildelingsbrev). Fordelingen av små driftsmidler I 2006 opprettet Kunnskapsdepartementet ordningen med små driftsmidler, da mange forskere opplevde mangel på små driftsmidler. NFR fordelte disse etter fordelingen av førstestillinger i UHsektoren. Fra om med 2011 er midlene overført til institusjonens ramme. Ved HH har administrasjonen valgt å fordele disse pengene på det samme grunnlaget som NFR har benyttet gjennom fordelingen av førstestillinger. I foreløpig tildelingsbrev fra KD til HH for 2011 vises det til samlet 99 førstestillinger ved HH i telleåret For HH er det for 2011 totalt kr til fordeling. Basert på dette samletallet har administrasjonen identifisert følgende fordeling: Side 9 av 12

33 LUNA HI HA ØLR AØL Totalt Professor 5,1 2,4 1 1,4 4,2 1. amanuensis 31 9,8 0,6 10,5 3,6 1.lektor 15,3 3,4 6,5 1,8 Høgskoledosent 0 0 0,6 1 0,4 Dosent Forsker Sum totalt 51,6 15,8 2,2 19, ,6 Tabell desember 2010 Men en slik fordelingsnøkkel internt forutsettes det at midlene blir fordelt øremerket på avdelingene, slik at det blir ca kr pr hode til driftsmidler for førstestillingene. Styrking av finansieringen av grunnskolelærerutdanningen I foreløpig tildelingsbrev fra KD vises det til at kr 13 mill til styrking av grunnskolelærerutdanningene ikke er fordelt. Videre er det besluttet at grunnskolelærerutdanningene flyttes opp til kategori D i finansieringssystemet, hvilket gir en uttelling for én 60-studiepoengsenhet på kr (mot en tidligere plassering i kategori E, tilsvarende kr , alt i 2011-tall). Dette innebærer at alle studiepoeng som produseres fra og med 2011 gis en høyere utbetaling 2 år frem i tid. I høgskolestyresak HS 2010/8 den videre utviklingen og organiseringen av landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark vises det til saksfremleggets kapittel De samlede økonomiske effektene der det er vist til nedenstående tabell: Overføringen av landbruksfagene fra LUNA til SUE gir følgende økonomiske effekter for LUNA 2 : LUNAs økonomi styrkes med kr 1,5 mill i 2010, kr 3,5 mill i 2011, kr 2,5 mill i 2012, kr 1,8 mill i 2013 og deretter kr 2,2 mill hvert år fra og med år Effekten av reduserte kostnader og beholdte studiepoengsinntekter Redusert basisbevilgning sfa støttetilskudd til landbruksfagene kr 1,5 mill + kr 4,4 mill + kr 3,4 mill + kr 2,2 mill + kr 2,2 mill (kr 0,9 mill) (kr 0,9 mill) (kr 0,4 mill) Netto effekt + kr 1,5 mill + kr 3,5 mill + kr 2,5 mill + kr 1,8 mill + kr 2,2 mill Tabell 16 Videre heter det i denne styresaken at: Det forutsettes at frigjorte midler ved LUNA - som følge av denne overføringen - skal benyttes til å styrke de nye grunnskolelærerutdanningene, blant annet praksis. 2 Til grunn for beregningene ligger kalkylen for inntekter og kostnader knyttet til landbruksutdanningene, beregnet av LUNA (november 2009) og den faktiske studiepoengsproduksjonen (inntekt) for landbruksfagene for I kalkylen er det forutsatt samme studiepoengsproduksjon for 2010 som for 2009 (studiepoengsproduksjonen frem til 1. aug 2010 godskrives LUNA for budsjettåret 2012). Side 10 av 12

34 Inntekter fra prosjekt Innlandsuniversitetet (PiU) i 2011 Beregnede PIU-inntekter for 2011 som kommer i tillegg til BFV-tildelingen: 14. desember 2010 Doktorgradsprogrammer: Doktorgradssatsing Ansv institusj Ekstern støtte fase 10- søknad Egenfin fase 10 - søknad Forslag til ekstern støtte i ny avtale for Fase 11 Egenfin fase 11 - forslag Ekstern støtte Egenfin for 2011 for 2011 Profesjonsrettede lærerutdanningsfag HH 2,47 1,29 2,27 1,14 2,37 1,2125 Anvendt økologi HH 2,47 1,29 2,27 1,14 2,37 1,2125 SUM Ph.D-støtte til HH 4,94 2,58 4,54 2,27 4,74 2,425 Tabell 17: Doktorgradsportefølje og tilhørende finansiering i fase 10 og fase 11 av PIU (mill. kroner) Støttesatsen for HHs PhD-utdanninger forutsetter at akkreditering fra NOKUT oppnås innen utgangen av fase 10. Om så ikke skjer blir satsen for fase 10 på kr 1,67 mill. kroner. Mastergradsutdanninger: Ansv Ekstern Forslag i ny Ekstern Egenfin Egenfin støtte avtale støtte Egenfin Mastergrads-utdanning institusj fase 10- fase 10 - fase 11 - for Fase 11 søknad søknad forslag for 2011 for 2011 Tilpasset opplæring HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Kultur- og språkfagenes didaktikk HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Språk, kultur og digital kommunikasjon HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Anvendt økologi HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Psykisk helsearbeid HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Næringsrettet bioteknologi HH 1,47 0,73 1,32 0,88 1,395 0,805 Offentlig ledelse og styring (MPA) HH 1,47 0,73 1,47 0,73 1,47 0,73 Aktiv livsstil og helse HH 1,00 0,50 1,07 0,54 1,035 0,52 Sum MA-støtte til HH 11,29 5,61 10,46 6,55 10,875 6,08 Tabell 18: Mastergradsportefølje og tilhørende finansiering i fase 10 og fase 11 av PIU (mill. kroner) Ut fra tabellene er forventet PIU-tildeling for HH for kalenderåret 2011 på 15,615 mill. kroner, mens egenfinansieringsandelen summerer seg til 8,505 mill. kroner for Fordelt på avdelingene for 2011 innebærer inntektene fra PIU følgende tillegg utover BFVtildelingen: Campus Mastergrad PhD Samlet 2011 Hamar 5,58 mill 2,37 mill 7,95 mill Elverum 2,43 mill 2,43 mill Rena 1,47 mill 1,47 mill Evenstad 1,395 mill 2,37 mill 3, 765 mill Samlet 10,875 4,74 15,615 Tabell 19 Side 11 av 12

35 14. desember 2010 Under forutsetning av at det foreliggende utkastet til ny PIU-avtale blir godkjent i alle de tre høgskolestyrene (desembermøtene) og i de to fylketingene i desember, og at utbetalingene fra KUFfondet og Fylkeskommunene således videreføres, vil dette gi følgende samlede budsjett for avdelingene, gitt det foreliggende utkastet til BFV-budsjett: Campus BFV PiU Samlet 2011 Hamar 101,950 mill 7,95 mill 109,9 mill Elverum 71,039 mill 2,43 mill 73,5 mill Rena 39, 519 mill 1,47 mill 41,0 mill Evenstad 17,508 mill 3, 765 mill 21,3 mill Tabell 20 Om den nye PIU-avtalen blir godkjent av alle parter vil tildelingsprinsippet for MA-ene og PhD-ene bli endret fra og med fase 11 (som starter pr juli 2011). Fra dagens øremerkede satser til hver enkelt MA og PhD, vil denne praksisen bli endret ved at det blir innført en rammetildeling, slik at de enkelte høgskolene får større frihetsgrader til selv og gjøre strategiske og økonomiske vurderinger ift MA-porteføljen. Det enkelte høgskolestyre kan selv fatte vedtak om endringer i de faglige satsingene på mastergradsnivå i prosjektet. Den enkelte høgskole kan således, hvis den finner det nødvendig for å styrke høgskolens PhD-satsinger, erstatte ett mastertilbud med et annet NOKUT-godkjent masterstudium, eller slå sammen mastergradstilbud. Videre er det fra og med fase 11 forutsatt at den eksterne finansieringsandelen for MA-satsinger som er kommet inn i sitt 5. driftsår reduseres fra 67% til 60% av de nåværende kalkylesatsene. Dette gjelder alle HHs Masterprogrammer, med unntak av MPA'en og MA-en i Aktiv livsstil og helse. Det er i forslaget til ny PIU-avtale ikke lagt opp til endringer i beregningsgrunnlaget for PhD-rammene. Hvilke eventuelle endringer en ved HH skal legge inn som følge av de endrede prinsippene fra PIU må en komme tilbake med en behandling av i løpet av For budsjettforslaget 2011 har administrasjonen videreført den samme fordelingslogikken som vi har benyttet tidligere. Overgangsfinansiering På bakgrunn av ansettelsestidspunkter har HH overgangsfinansieringen for professorater og 1.amanuensiser (gjennom PIU) for årene 2010, 2011 og 2012 som følger: Desember 2011 kr Oktober 2012 kr Tabell 21 Beløpene vil bli fordelt med 50% til hver av avdelingene med kommende PhD-programmer ved HH; LUNA og AØL. Side 12 av 12

36 14 desember 2010 HS 2010/90 ark. sak: 2010/1601 Styrings- og ledelsesmodell for neste styreperiode Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1. Høringsdokument om styrings- og ledelsesmodell for neste styreperiode 2. Felles høringsuttalelse fra HI, ØLR og AØL 3. Høringsuttalelse fra LUNA 4. Forslag til kunngjøringstekst for stilling som dekan ved LUNA Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolen i Hedmark viderefører for neste styreperiode ordningen med valgt rektor. 2. Høgskolestyret sammensettes etter reglene i universitets- og høyskoleloven 9-3 (1). Rektor gis fullmakt til å fastsette nødvendige endringer i høgskolens valgreglement som følge av dette. 3. Det åremålstilsettes én prorektor i full stilling for en periode tilsvarende styreperioden. Styret fastsetter kunngjøringstekst etter gjennomført rektorvalg. 4. Ordningen med åremålstilsatte dekaner med enhetlig lederansvar for faglige og administrative spørsmål på avdelingsnivå videreføres. Stilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap kunngjøres, og styret fastsetter kunngjøringstekst for stillingen slik den framgår i vedlegg 4, med eventuelle justeringer på grunnlag av styrets drøfting i saken. Ved de tre øvrige avdelingene legger styret til grunn at nåværende stillingsinnehavere tilbys forlengelse for ny åremålsperiode uten forutgående kunngjøring. 5. Personalreglementets bestemmelser om intervju- og innstillingsorgan legges til grunn for innstillingsarbeidet ved tilsetting av dekan.

37 HS 2010/90 Styrings- og ledelsesmodell for HH ark. sak: 2010/1601 Bakgrunn Vi viser innledningsvis til sakspapirer og styrets behandling knyttet til sak 2010/81 ved styrets novembermøte. I saken så styret på utredningene som lå til grunn for HHs valg av modeller i 2006, og ga føringer for arbeidet med å avklare eventuelle endringer i styrings- og ledelsesmodeller ved HH for neste styreperiode. Styret ba om at det ble gjennomført en intern høring der høgskolens avdelinger og organisasjoner kunne uttale seg i spørsmålet. Styret ba i denne sammenheng særskilt om at høringsinstansene bes uttale seg om hvorvidt den fasen PIU-prosjektet er inne i nå, medfører bestemte konsekvenser for høgskolens styrings- og ledelsesmodell for neste periode. Det er som følge av dette foretatt en høring i høgskolen, jf vedlegg 1. De tre avdelingene HI, ØLR og AØL har avgitt en kort, felles uttalelse, se vedlegg 2. LUNA har avgitt separat uttalelse, se vedlegg 3. Det er ikke innkommet høringsuttalelser fra tjenestemannsorganisasjonene, men saken blir lagt fram til drøfting for organisasjonene i medbestemmelsesmøte 8.12., og drøftingsreferat vil bli lagt fram for styret i styremøtet Høringsuttalelsene Fellesuttalelsen fra HI, ØLR og AØL gir uttrykk for at avdelingene, på bakgrunn av at PIUprosjektet er inne i en krevende fase, denne gang støtter at nåværende styrings- og ledelsesordning (med valgt rektor/delt ledelse) videreføres. Disse avdelingene peker imidlertid på at en kan se på nytt på prorektorordningen, og anbefaler at en i stedet for å opprettholde ordning med 2 prorektorer innfører en modell med én, åremålstilsatt prorektor i 100% stilling. Denne stillingen bør utformes og tilsettes etter at rektorvalget er gjennomført. Uttalelsen påpeker videre at flere av avdelingene har gjennomført eller er inne i prosesser med justeringer av den interne organiseringen, og at en ikke ser noen grunn til å komme med en særskilt uttalelse nå om organisering/ledelse av avdelinger/instituttnivå. LUNA gir i sin uttalelse uttrykk for at en naturlig konsekvens av øvrig styrings- og ledelsesmodell i HH ville være at en også velger enhetlig ledelse på institusjonsnivå, med ansatt rektor med helhetlig ansvar for både faglig og administrativ virksomhet. Avdelingen påpeker at tilsatt rektor står friere enn en som er valgt av kolleger, at rektorvalg lett får karakter av distriktskamp, og at enhetlig ledelse gir tydeligere rolle- og ansvarsavklaring mellom styre og ledelse. Avdelingen mener at åremålstilsatt prorektor er en riktig modell, og at nåværende deling av ansvar er hensiktsmessig dersom en opprettholder ordning med to prorektorer. Avdelingen påpeker samtidig at det kan være problematisk å utnytte/finansiere restdelen av deltidsfunksjoner som prorektor, og at det kan være grunner for å velge en modell med én åremålstilsatt prorektor i 100 % stilling. Avdelingen gir full støtte til dagens ledelsesmodell ved avdeling og institutt. Til spørsmålet om PIU-prosjektfasen medfører valg av bestemte modeller på nåværende tidspunkt, gir avdelingen uttrykk for at avdelingens prinsipielle synspunkt om at enhetlig ledelse er å foretrekke etter avdelingens syn ikke ville påvirke prosessene negativt. Avdelingen påpeker imidlertid at dersom det blir en fusjon i begynnelsen av neste styreperiode kunne en forlengelse av styre- og lederperioden være et alternativ. Vurderinger og anbefaling a) Spørsmålet om enhetlig eller delt ledelse på institusjonsnivå. Administrasjonen merker seg at selv om alle avdelinger i 2006 prinsipielt anbefalte enhetlig ledelse, har tre avdelinger denne gang i en felles uttalelse gitt uttrykk for et hovedønske om kontinuitet i styrings- og ledelsesordning i den fasen høgskolen er inne i. Styredebatten ga heller ikke føring om at to tredjedeler av styret (å fravike lovens hovedmodell om valgt rektor/delt ledelse krever to tredjedels flertall) ønsker endret ledelsesmodell. Administrasjonen foreslår at dagens modell med valgt rektor/delt ledelse opprettholdes. Side 2 av 4

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 1. Mars 2010 Vår ref.: 2010/334 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til:

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 12.02.2015 kl. 9:00 Sted: Terningen arena Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 21. september 2010 Vår ref.: 2010/1325 Til: Hanne M. Alvsing, Marianne Bjerke, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11.

Møtet starter med en lukket seminardel. Deretter behandles personalsaker i lukket styremøte. Den åpne delen av styremøtet starter ca. kl. 11. Innkalling Innkalling til styremøte 17. desember 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer