Finansieringsmodell. Strategiske satsinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansieringsmodell. Strategiske satsinger"

Transkript

1 Finansieringsmodell Strategiske satsinger

2 Innledning Etter mandat gitt av økonomidirektøren og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL), har prosjektgruppen jobbet frem dette dokumentet som beslutningsgrunnlag for hvordan finansieringen av strategiske satsinger skal være i HHs finansieringsmodell i fremtiden. Som eksempel i utredningen er finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer. Uansett hva som fremgår i utredningen vil midlene fra KUF-fondet ikke kunne erstattes. De midlene som er gitt av Kunnskapsdepartementet (KD) er rammene HH må forholde seg til i fremtiden. Det som drøftes videre er mulige omfordelinger av bevilgningen fra KD for å kunne oppfylle strategiske satsinger på best mulig måte, samtidig skal kvaliteten i lavere grads utdanninger ivaretas. Finansieringsmodellen for 2012 brukes som utgangspunkt i drøftelsene. Arbeidsgruppen har bestått av Thomas Røinaas, Astrid Sandvoll, Christine Nybakk, Stian Sundell Torjussen, Turid Kårhus, Ingeborg Hartz, Nils Kvilvang, Harry P. Andreassen og Åmund Lekve (prosjektleder). Vedlegg: 1. Mandat 2. Enkeltkalkyler per MA (ABC-analyser) 3. Enkeltkalkyler per PhD (ABC-analyser) 4. Notat fra høgskoledirektør ECON-analysen Utredningen har måttet forholde seg til en innstramning av finansieringen av HH i 2013 med ca. kr 14,8 millioner og har forsøkt å peke på mulige endringer i finansieringsmodellen som kan øremerkes strategisk satsing i en oppbyggingsperiode. Handlingsrommet vi i så henseende har hatt er å korrigere basisbevilgningen for å imøtekomme strategiske prioriteringer. KUF-fondets kr 14,8 millioner kroner vil ikke være tilgjengelig for HH fra og med Bortfallet av finansiering vil uansett utfall sette dagens aktivitetsnivå på prøve og man er avhengig av at dette kompenseres ved høyere studiepoengsproduksjon eller eksterne midler. Får man ikke på plass noen slik type kompensasjon vil man ikke kunne opprettholde aktivitetsnivået på dagens nivå. Gruppen har opplevd det som krevende å se på en finansieringsmodell som ivaretar strategiske satsinger uten å ha et klart strategidokument for hånden, men har gjort drøftinger om finansiering av strategiske satsinger basert på egne vurderinger, med utgangspunkt i dagens situasjon. Vi har i prosessen foretatt henvendelser til andre høgskoler og universiteter uten å få noen respons på dette. Dette er også erfaringer vi er kjent med tidligere i ECON-analysen som heller ikke har fått noen eksempler på beregninger av master- eller PhD-program. Deler av gruppen anser det som vanskelig å se på arbeidet med en langsiktig finansieringsmodell isolert fra de økonomiske nettovirkningene over tid og uten å se på dette i det store bildet. Vi anser masterprogrammene som en naturlig del av det studietilbudet som skal tilbys ved en høgskole, og at PhD-programmene er det som naturlig skiller en høgskole fra et universitet. Da HH 1

3 har hatt de fleste av sine masterprogram over en lengre periode, har vi forutsatt at avdelingene har hatt god nok tid på å kunne gjøre disse bærekraftige. To av masterprogrammene er faktisk allerede funnet økonomisk bærekraftige i våre kalkyler. Det er i den forbindelsen påpekt i ECON-analysen at Høgskolen i Sør-Trøndelag gjennomfører sine masterprogram med vesentlig lavere ressursinngang enn det ECON-analysen har forutsatt. Vi mener derfor at det her må ses på mulige tilnærminger til dette for å løse oppgavene mer effektivt ved enkelte masterprogram ved HH. Da vi ikke kan se på kostnadskalkylene som eksakte siden man bruker forskjellige systemer knyttet til faglig aktivitet på de enkelte studieprogram, samt at det for noen avdelinger ikke foreligger bemanningsplaner for studiene, har det vært krevende/umulig å få til eksakte beregninger på dette. Da ECON-analysen ikke er justert for pris- og lønnsvekst har vi forsøkt en tilnærming med data fra avdelingene for å tegne opp de faktiske kostnadene. ECON-analysen påpeker at det er krevende å finne eksakte økonomiske data da regnskapene i sektoren følger administrative oppdelinger fremfor å følge aktivitetene (studie- og forskningsaktivitet). Oppsummering Arbeidsgruppen har anbefalt en modell for finansiering av strategiske satsinger hvor det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhD-programmene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tildelingen fra KUF-fondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre noen dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Arbeidsgruppen har vektlagt at en strategisk satsning bør være tidsbegrenset, og være en satsning mot et mål som skal nås i et gitt tidsrom. I dette ligger det også at på et eller annet tidspunkt slutter produktet av en strategisk satsning å være satsning, og heller være ordinær drift. I et vedtak om strategisk satsing bør det fremkomme en helhetlig plan vedrørende effektene rundt allokering av ressurser over en viss periode. I forhold til eventuelle eksterne bidrag til PhD-programmene vil arbeidsgruppen anbefale at alle eksterne bidrag i prinsippet beholdes i sin helhet av den aktuelle avdeling, uten direkte konsekvenser for finansieringsmodellen. Imidlertid mener arbeidsgruppen at det fortsatt må være rom for å vurdere omfordelinger, og at høgskolestyret fortsatt må kunne fatte vedtak om hvordan midlene skal benyttes eller fordeles for påfølgende budsjettår dersom særskilte forhold tilsier det. Arbeidsgruppen mener avdelingene bør gis en oppbyggingsperiode til og med år Dette gir en forutsigbar økonomi for alle avdelingene og god tid til å korrigere studieporteføljene for å være bærekraftig på dette tidspunktet uten særskilt finansiering. 2

4 1 Mandat På bakgrunn av bortfallet av finansiering til de strategiske satsingene som er besluttet knyttet til universitetsprosessen, skal egenfinansieringsandelen av master- og PhD-satsinger utredes. De erfaringene som er gjort innenfor driften av disse satsingene skal legges til grunn, og danne en kostnadskalkyle for driften av disse. Videre skal det innhentes kostnadsoverslag på sammenliknbare master- og PhD-program fra andre høgskoler og universiteter, og se på hvordan disse er finansiert i deres organisasjon. Funnene som gjøres i denne sammenheng skal danne grunnlag for et forslag til en standardmodell for finansiering av strategiske satsinger i HH. Følgende skal inngå i utredningen: En vurdering av konsekvensene av bortfall av PIU-inntektene for hver enkelt avdeling. Grunnkostnad til gjennomføringen masterprogrammene. Grunnkostnad til gjennomføringen PhD-programmene. Oppbyggingen av finansieringsmodellen. Forutsetninger som må oppfylles for at en skal få direkte finansiering av strategiske satsinger gjennom basis i en fremtidig finansieringsmodell, og hvordan en skal forholde seg til ekstern finansiering av strategiske satsinger i finansieringsmodellen. Finansieringen av tildelte stipendiathjemler i en fremtidig finansieringsmodell (ses i sammenheng med utredning om forpliktelser knyttet til stipendiathjemler). 1.1 Tolkning av mandat Arbeidsgruppa tolker mandatet slik at målet ikke er å finne en omfordeling av bevilgning for å kunne kompensere den enkelte avdeling økonomisk grunnet bortfall av KUF-midler, men å utrede en modell for hele høgskolen som kan ivareta satsingen på master og PhD innenfor bevilgningen fra KD. Arbeidsgruppen skal gjennom en beregning av grunnkostnad for master og PhD-programmene komme fram til et forslag på en økonomisk fremtidig løsning for å kunne ivareta satsingene. 2 KUF-fondet Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Innlandet AS (KUF-fondet) ble etablert av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, en rekke kommuner og noen private interessenter for å reise kapital til en faglig utvikling som skulle ende med sammenslåing av høgskolene i Innlandet forut for en søknad om universitetsstatus. Utvikling og drifting av master- og PhD-programmer, som var definert som strategiske satsinger i denne perioden, ble i HH finansiert med 2/3 deler fra KUF-fondet, og utgjorde i budsjett 2012 kr 14,8 mill. Resterende 1/3 del, dvs. kr. 7,4 mill., ble definert som egenandel fra høgskolen og fordelt via basisfordelingen i finansieringsmodellen. Av totalt kr. 22,2 mill. var fordelingen kr. 14,8 mill. (67 %) på mastersatsingen og kr. 7,3 mill. (33 %) på PhD-satsingen. Satsingsområde Ekstern finansiering Egenandel Total finansiering Sum Master Sum PhD Sum HH

5 Den ble KUF-fondet avviklet som en konsekvens av bruddet i forhandlingen om et Innlandsuniversitet. Høgskolen vil dermed fra 2012 ikke lenger få tilført midler fra KUF-fondet for å dekke kostnader i forbindelse med master- og PhD-satsingen. 3 Dagens situasjon og konsekvenser for avdelingene KUF-fondets avvikling betyr at HH har mistet den sikre finansieringen av universitetssatsingen med kr 14,8 mill. årlig fra og med 2012 til og med sommeren Dette gir mindre inntekter for alle avdelinger og gir HH utfordringer i forhold til å opprettholde dagens aktivitetsnivå og kvalitet. Utfordringene er ikke like ved alle avdelingene da finansieringen i stor grad har vært spisset mot avdelingene med PhD-program. Disse avdelingene har dermed høyest aktivitetsnivå som en direkte kan relatere til universitetssatsingen. Tabell 1: KUF-fondets fordeling per avdeling for 2012 Campus Ekstern Egenandel fra Samlet finansiering HH finansiering Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Overgangsfinansiering av professorater er ikke inkl. i tabellen da denne finansieringen uansett ble avsluttet i 2012 og slik sett ikke gir bortfall. Det er gjort ett omfordelingsvedtak, jfr. HS 2012/36, som gjør at avdelingene klarer å håndtere bortfallet av KUF-midler i 2012, men ikke i årene som kommer. LUNA: Bortfallet av midler fra KUF-fondet utgjør kr. 7,2 mill. i 2012 for avdeling LUNA. Avdelingen har et forventet negativ resultat (prognose) på kr 2,5 mill. ved årets slutt. ØLR: Bortfallet av midler fra KUF-fondet utgjør kr. 1,4 mill. i 2012 for avdeling ØLR. I tillegg har avdelingen en negativ bunden egenkapital (note 15) pr på kr ,-. Dvs. at avdelingen har opparbeidet seg forpliktelser i årene 2008, 2009 og 2010 som skal løses i kommende perioder. Avdeling ØLR har et forventet resultat (prognose) på kr 3,8 mill. ved årets slutt. FH: Bortfallet av midler fra KUF-fondet utgjør kr. 2,5 mill. i 2012 for avdeling FH. Avdelingen har et forventet resultat (prognose) på kr 1,3 mill. ved årets slutt. AØL: Bortfallet av midler fra KUF-fondet utgjør kr. 3,7 mill. i 2012 for institutt Evenstad på avdeling AØL. Institutt Evenstad har et forventet negativt resultat (prognose) på kr 0,2 mill. ved årets slutt. Det er da tatt hensyn til endring i budsjett, jfr. styresak HS2012/37. Institutt Blæstad har ikke mottatt midler fra KUF-fondet, men har utfordringer med å drive i økonomisk balanse uten ekstra tildeling fra høgskolen sentralt i 2012 og årene framover. Institutt Blæstad har et forventet negativt resultat (prognose) på kr ,- ved årets slutt. 4

6 Avdeling AØL har all risiko for underskudd utover de særskilt bevilgede støttemidlene i perioden frem til 1. januar 2015 (jfr. styresak HS2012/36), dvs. at institutt Evenstad vil påvirkes av negativt resultat for institutt Blæstad. Avdelingene er i framtiden avhengig av andre inntekter for å kunne opprettholde aktivitet på dagens nivå, eller så må avdelingen redusere kostnader. Dvs. reduserte lønnskostnader, og dermed nedbemanning. Det er allerede kommet inntektsøkning i statsbudsjettet for 2013 med flere studieplasser og økte produksjonsinntekter. Vi må imidlertid være forsiktige med å anta at dette er en langsiktig sikker inntektsøkning for HH, da produksjonen vil svinge. HH er langt mer sårbar for en mulig sinus-økonomi (svingninger) nå enn tidligere da KUF-fondet finansierte den strategiske satsingen. 4 Dagens finansieringsmodell Finansieringsmodellen til HH er utviklet med utgangspunkt i finansieringssystemet som Kunnskapsdepartementet (KD) har benyttet siden innføringen Målene med finansieringssystemet til KD var å gi høgskolene fleksibilitet og insentiver til omstilling og kvalitet. Finansieringsmodellen til HH viderefører disse målene til avdelingene ved å tildele etter samme prinsipper som KD. HH tildeles midler over statsbudsjettet som legges frem i oktober i en felles orientering til universitet og høgskoler. Endelig tildeling kommer i et eget brev til HH i desember. HH er rammefinansiert av KD, og KD forklarer rammebevilgning slik: Rammebevilgningen omfatter både de langsiktige og strategiske bevilgningene, som er fastsatt på bakgrunn av særskilte prioriteringer over tid for de ulike institusjonene, og de resultatbaserte uttellingene på utdanningsinsentivene og forskningsinsentivene 1. Det vil si at finansieringssystemet til KD tar utgangspunkt i siste års bevilgning og justerer med konsekvensjusteringer, kompensasjon for pris- og lønnsjusteringer, resultatbasert uttelling på utdannings - og forskningsinsentivene, og eventuelt andre endringer. Tabell 2: Oversikt over forslag til budsjettendringer for HH fra 2011 til Resultatbasert utteling utdanningsinsent Resultatbasert omfordeling forskningsinsenti Saldert budsjett 2011 Konsekvensjusteringer Kompensasjon for pris- og lønnsjusteringer Andre endringer iver ver Budsjettforslag 2012 kr kr kr kr 0 kr kr kr Høgskolen må selv vurdere i hvilken grad den benytter de nasjonale insentivene for utdanning og forskning i den interne fordelingen av midler, og om høgskolen har egne supplerende insentiver for å støtte opp under egne strategier. 1 Hentet fra 2 Hentet fra Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universitet og høyskoler, (kap. 260 post 70) 5

7 Det vil si at KD gir ingen direkte føringer for hvordan HH skal forvalte rammebevilgningen, men gir høgskolestyret ansvaret for å forvalte og prioritere: Styret ved den enkelte institusjon har ansvar for å forvalte og prioritere den samlede rammebevilgningen best mulig for å nå de overordnede målene for sektoren. Styret ved den enkelte institusjon har ansvar for strategisk og faglig utvikling av institusjonen og at den er i tråd med de målene myndighetene har satt og samfunnets behov 3. Det gir styret muligheter til å prioritere og for eksempel satse på master- og PhD-programmer, ved at finansieringsmodellen for høgskolen kan ta hensyn til dette. 4.1 Finansieringsmodell HH HH har i sin finansieringsmodell ved fordeling til avdelingene videreført de samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren. Høgskoleadministrasjonen (HA) i HH er realbudsjettert. Finansieringsmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. I bevilgningen for 2012 utgjorde den resultatbaserte finansiering 33 % og basistildelingen 67 % av den totale tildelingen til HH. Den resultatbaserte andelen beregnes av studiepoengsproduksjonen og publikasjonspoeng som ble rapportert til DBH (database for høyere utdanning) for produksjon i Det vil si at høgskolen mottar alltid tildeling ut ifra produksjon som er gjort to år før bevilgningen. Tildeling i 2012 ble altså beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten foretas etter den samme fordelingen som høgskolen har mottatt bevilgning fra KD. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på disse to komponentene på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til Database for høyere utdanning/norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (DBH) for virksomhetsåret Undervisningskomponenten (RBF 4 ) Undervisningskomponenten tildeles avdelingene ut fra antall avlagte 60-studiepoengsenheter (SPE) fordelt på finansieringskategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. I finansieringssystemet til KD har utdanningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får den en økning i bevilgningen. 3 Hentet fra 4 Resultatbasert finansiering 6

8 4.1.2 Forskningskomponenten (RBO 5 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert og en strategisk del. Den insentivbaserte delen omfatter rapportert aktivitet på doktorgradkandidater, NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer stipendiatstillinger. HH har ikke fått tildelt nye stipendiater de siste årene, og har dermed 19 stipendiatstillinger. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år. Stillingene finansieres over budsjettrammen for fire år per stilling med resultatkrav fra KD. Det skal tilsettes i hjemmelen på nytt etter fire år, med unntak av LUNA som tilsetter etter tre år i kommende hjemmelstildeling. Etter dette tilsetter også LUNA for fire år, Jfr. signaler fra rektoratet Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. HA (inkl. bibliotek og IT) real budsjetteres gjennom basisbevilgningen. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom campusene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av budsjettmodellen i Det er mulig å fordele til andre formål som trekkes ut av basisfordelingen før resten av basiskomponenten fordeles. Eksempler på slike fordelinger i budsjettet for 2012: Konsekvensjusteringer Justeringer som følge av endringer i studieplasser som påvirker HH sin rammebevilgning. Midlene tildeles avdelingene direkte i henhold til orienteringsbrev. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser. Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen For eksempel master- og PhD-satsing. Utvikling og drifting av mastergrader og PhD var finansiert med 2/3 deler fra KUF fondet. Høgskolestyret har praktisert at avdelingene får dekket egenandelen på 1/3. Særskilte formål 5 Resultatbasert omfordeling 7

9 I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum til særskilte formål. For eksempel ekstra til landbruksutdanningene (institutt Blæstad) på Campus Evenstad for styrking av landbruksfagene (jfr. høgskolestyresak HS 2010/8). 5 Forutsetninger for direktefinansierte satsinger i ny finansieringsmodell I dagens løsning er det de strategiske satsningsområdene som mottar direkte finansiering gjennom HHs finansieringsmodell. Hvis denne ordningen skal videreføres mener arbeidsgruppen det er viktig å diskutere hvordan HH definerer, og følger opp, strategiske satsinger over tid. Utredningen vil definere en strategisk satsning som en målrettet, bevisst og virksomhetsomfattende fokusering av ressurser for å nå ett eller flere mål. I dette mener vi det ligger viktige forutsetninger: 1. Den er forankret i virksomhetens ledelse i vår kontekst Høgskolestyret og synliggjort i en strategisk plan. Av dette følger at aktivitet som ikke er forankret i den av ledelsen vedtatte strategiske plan ikke kan anses som en strategisk satsning. 2. Den er rettet mot konkrete målsetninger, der målsetningene konkretiseres gjennom målbare delmål som vil gi virksomhetens ledelse kontroll over grad av måloppnåelse. 3. Den innebærer en konsentrering av ressurser, og dermed en omfordeling av ressurser internt i virksomheten. 4. Den er tidsbegrenset i form av å være en satsning mot et mål som skal nås i et gitt tidsrom, der satsningens framdrift i tid knyttes til målsetninger og delmål. 5. Den skal skape gevinster for virksomheten (økonomisk, faglig og/eller omdømme osv.) knyttet til målsetningene i vår kontekst oftest knyttet til faglig investering. Arbeidsgruppen mener at disse fem forutsetningene for strategisk satsning er det som i realiteten skiller en strategisk satsning fra ordinær drift. Det ligger også i dette at på et eller annet tidspunkt slutter produktet av en strategisk satsning å være satsning, og heller være ordinær drift. I et vedtak om strategisk satsing bør det fremkomme en helhetlig plan vedrørende effektene rundt allokering av ressurser over en viss periode. Til tross for at man har forskjellige kostnader årlig i oppbyggingsfasen er det mest forutsigbart med en flat finansiering av den strategiske satsingen over perioden dette er bestemt. Svingningene i kostnader må man da benytte note 15 for å justere. 6 Beregning av grunnkostnader for gjennomføring av master- og PhD-program En av bestillingene i mandatet var å presentere en beregning av grunnkostnader knyttet til gjennomføring av master- og PhD-programmer. Som nevnt i innledningen har vi foretatt henvendelser til andre virksomheter i sektoren for å få innblikk i hvilke kostnadselementer (samt en tallfesting av disse) de legger til grunn i sine beregninger. Vi har ikke fått noen respons på våre henvendelser og vi velger derfor selv å se på noen ulike innfallsvinkler til problemstillingen. Vi har valgt se på beregninger i hht ECON-analysen, og har også gjort en beregning basert på prinsippene i 8

10 et notat høgskoledirektøren tidligere har utviklet relatert til kostnadsberegning av PhD-program. I tillegg har vi valgt å gjøre en ABC-analyse Grunnkostnad for gjennomføring av MA I HH er det etablert 8 masterprogrammer hvorav fire ved Hamar, to ved Elverum, ett ved Rena og ett ved Evenstad. KUF har i sin finansiering lagt ECON-analysen fra 7. des (vedlegg 2) til grunn. Det har i tillegg blitt laget andre analyser av studietilbudet ved HH og deriblant masterprogrammene, for eksempel i LUNA Vi har valgt å se på kalkylen med en tilnærming til en ABC-analyse. For å angripe problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i den faglige ressursen som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen og veiledningen. Videre har vi forutsatt at det påføres ekstra kostnader ved FoU og faglig administrasjon knyttet til timene som brukes til gjennomføring av studiet. Studieledelsen er beregnet til 10 % stilling for en 60 studiepoengsenhet. Vi har også sett på eventuelle spesielle kostnader som avdelingene har ved studiet, som for eksempel ingeniører ved bioteknologi. Grunnklassen er satt til 20 studenter for hvert år, men MPA har gitt ressursbildet i forhold til 20 heltidsstudenter og 40 deltidsstudenter. Gjennomføringsgraden er satt til 80 % for å beregne inntektene ved masterprogrammene. Tabell 3. ABC-analyse på masterprogrammene tall i 1 000,- Generell informasjon Inntekter Kostnader Resultat Studienavn Studie Publika Undervisning Faglig adm og Andre Sum kat Inntekter Forskning prod. sjoner og veiledning studieledelse kostnader kostnader Resultat Psykisk helsearbeid 32 d Folkehelsevitenskap 32 d Anvendt økologi 32 c Public administration 80 d Miks 32 d Digkom 32 d Mit 32 d Biotek 32 c HH 304, Vurdering: Å gjøre en ABC-analyse viser at man ikke har samme tankegang rundt hvilke ressursrammer som skal være gjeldende for sammenlignbare studier ved HH. vi ønsker derfor å se bort fra denne vinklingen til man har en felles forståelse for ressursrammer til studier ved HH. Ved vurdering av grunnkostnader for masterstudier kommer man raskt over i en diskusjon om masterprogrammene skal videreføres som strategisk satsing eller ei. Ytterligere vurderinger rundt dette gjøres i pkt Grunnkostnad for gjennomføring av PhD HH har i prosessen med å kvalifisere seg som universitet fått etablert to PhD-programmer ved Evenstad og Hamar. Kostnader rundt etablering og drift av PhD-programmer er også omtalt i ECONanalysen som grunnlag for finansiering i KUF. Kostnadsbildet er også belyst av høgskoledirektøren i 6 Activity Based Costing: ABC-metoden, som den blir kalt, har hovedsakelig blitt brukt til å underbygge strategiske beslutninger som f.eks. identifisering og mål av forbedrende tiltak. Først henføres de til aktivitetene, og deretter videre til produktene basert på hvor mye produktene fungerer som en kostnadsdriver for de ulike aktivitetene. Metoden blir normalt brukt som et verktøy for å gi et bilde av kostnadene og lønnsomheten knyttet til produkt og kunder. 9

11 notat av 28. mars 2012 til avdelingene. Vi har valgt to ulike typer tilnærminger til kalkyler, en ABCanalyse og en med utgangspunkt i notatet fra høgskoledirektøren. Rundt akkreditering av PhD-programmene er det en rekke krav som er nedfelt av NOKUT i forskrift FOR nr. 96 «forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, 3-1: Akkreditering av studier» og Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, vedtatt av NOKUT 27. januar Vi tolker akkrediteringskravene dithen at prinsippet om et fagmiljø på minimum 8 førstestillinger, hvorav 4 professorer og 4 førsteamanuensiser, er satt for at man skal ha tilstrekkelig kapasitet og bredde i fagmiljøene som tilbyr forskerutdanning. De samme fagpersonene skal også være tilgjengelig til bachelor- og masterprogram innenfor sine fagfelt. Dermed tolker vi det slik at man må ha et totalt fagmiljø på minimum 8 som er tilknyttet PhD-programmet, men at det ikke er et krav om minimum 8 årsverk som kostnadsfaktor tilknyttet PhD-programmet. Samme forskrift har også krav til antall doktorgradsstudenter som skal være knyttet til en PhDutdanning over tid. Ifølge forskriften skal det knyttes 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av de første fem årene. Etter dette skal det være 15 doktorgradsstudenter knyttet til studiet til enhver tid. Dette kravet har gjort at FoU-utvalget, som er tildelt ansvaret å fordele rekrutteringsstipendiathjemlene av Høgskolestyret, dermed må prioritere PhD-utdanningene i fordelingen. Av i alt 19 hjemler er 10 knyttet til PhD-utdanningen på LUNA og 5 knyttet til PhDutdanningen på AØL, mens de resterende 4 hjemler er knyttet til masterutdanninger på LUNA (1), FH (2) og ØLR(1). For å styrke PhD-utdanningene ytterligere har FoU-utvalget vedtatt at en eventuell ny tildeling av hjemmel fra KD skal gå til avdeling AØL, se FoU-utvalget sak 2012/ Det er viktig at avdeling LUNA ansetter stipendiater til riktig tid de neste årene slik at NOKUT-kravet om å knytte 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av de første fem årene blir oppfylt. Det er nå lagt en plan som skal sikre dette. Doktorgradsutdanningen på avdeling AØL er for tiden ikke stilt ovenfor de samme kravene, men vil sannsynligvis måtte forholde seg til dette på sikt. I tillegg til rekrutteringsstipendiatene er det sannsynlig at begge avdelinger kan knytte eksternt finansierte doktorgradsstudenter til sine studier (gjennom eksternt finansierte prosjekt, kvoteordningen, nærings-phd og generelt opptak av studenter ansatt ved andre institusjoner) ABC-analyse av PhD-program For å gå inn på en ABC-analyse har vi hentet inn kostnadsbildet over aktiviteten som er planlagt for Den faglige ressursen er satt etter timer avsatt til veiledning og undervisning, sammen med den alternativkostnaden som påløper gjennom tid til 35 % FoU og 8 % faglig administrasjon i årsverkene. Studieleder er gitt en ramme på 40 % stilling. Kostnaden ved en stipendiat er satt til kr 567 for ett årsverk, og Hamar har planlagt 11 stipendiater mens Evenstad har planlagt 9 stipendiater ved sine PhD-programmer. Det er satt inn kr 32,5 i driftskostnader per stipendiat årlig som skal dekke konferanser, litteratur etc. Ingen av PhD-programmene ved HH gir inntekter av vesentlig grad kommende år da man ikke har disputaser, men vi har forutsatt at ett fagmiljø på minimum 8 førstestillinger har 8 publikasjoner innen nivå 1. Tabell 4. ABC-analyse av PhD-programmene tall i 1 000,- Generell informasjon Inntekter Kostnader Resultat Studienavn Studie Publika Andre Undervisning Faglig adm og Andre Sum Inntekter Forskning prod. sjoner innt og veiledning studieledelse kostnader kostnader Resultat Anvendt Økologi Profesjonsrettet lærerutd HH

12 Dette gjenspeiler den ressursrammen avdelingene har satt for sine PhD-program til neste år og hvordan dette økonomisk belaster denne avdelingen med en direkte satsing mot disse områdene. Vi antar at det finnes økonomiske konsekvenser som ikke er plukket opp i denne fremstillingen og at kostnaden er høyere enn dette. Vurdering: Å gjøre en ABC-analyse viser at man ikke har samme tankegang rundt hvilke ressursrammer som skal være gjeldende for sammenlignbare studier ved HH. Vi ønsker derfor å se bort fra denne vinklingen til man har en felles forståelse for ressursrammer til studier ved HH Analyse i h.ht. prinsipper i notat fra høgskoledirektøren Høgskoledirektøren sendte ut et notat til avdelingene som het «kostnader ved drift av et PhD-program». Vi har her oppsummert disse beregningene i tabellen nedenfor med et aktivitetsnivå som er skalert til fullt program og en gjennomføring på 70 %. Kostnadskalkylen fremviser de forutsetninger som er satt i notatet fra høgskoledirektøren. I tillegg har vi satt inn inntekter jfr. tildelte hjemler til PhD-programmene med 10 til Hamar og 5 til Evenstad. Da man er i en oppbyggingsfase har vi valgt å fremstille denne med en full kalkyle og en kalkyle som viser 70 % av aktivitetsnivået for å illustrere hvordan dette kan se ut. Tabell 5. Kostnadskalkyle i hht prinsipper i notat fra høgskoledirektør Generell informasjon Studienavn Studie prod. Inntekter Publikasjo ner tall i 1 000,- Stip. Hjemler Inntekter Professorer 1. amanuensis Kostnader Adm. Støtte Andre kostnader Sum kostnader Denne tabellen setter fokuset på å betale for satsingen fremfor å se på bortfallet av KUF-midler. I andre kostnader ligger den årlige kostnaden for de 12 stipendiatene vi forutsetter lønnet ved HH. Forutsetningen legger da opp til at tre stipendiater må rekrutteres/finansieres eksternt for å få totalt 15 stipendiater på hver av PhD-programmene. Indirekte kostnader er med i kalkylen og er satt til 20 % av lønnskostnadene til forelesere og administrativt ansatte. Resultat Anvendt Økologi 100% 3, Profesjonsrettet lærerutd 100% 3, HH 100% Anvendt Økologi 70% 2, Profesjonsrettet lærerutd 70% 2, HH 70% Vurdering: Da det her er tegnet et bilde med kostnader som er knyttet til hele fagmiljøet uten å anse disse som ressurser som også er tilknyttet studiene lenger ned i utdanningspyramiden, og at det er tatt med indirekte kostnader som allerede delvis dekkes av høgskoleadministrasjonen, mener vi at kostnadene er altfor høye i forhold til hva det reelt sett koster avdelingene. Kalkylen legger til grunn at 12 av 15 stipendiater finansieres av HH. En vil imidlertid kunne forvente at antall stipendiater som finansieres av eksterne midler i realiteten vil være større enn det som er presentert i kalkylen. Resultat 11

13 6.3 Samlet vurdering beregning av grunnkostnader Som nevnt under pkt. 6.1 kommer en ved vurdering av grunnkostnader for masterstudier, raskt over i en diskusjon om masterprogrammene skal videreføres som strategisk satsing eller ei. Det har vært enighet i gruppen om at strategiske satsinger kan motta direktefinansiering. Imidlertid har gruppen reflektert rundt at også disse strategiske satsningene på et eller annet tidspunkt ikke lenger bør defineres å være strategisk satsning som skal motta direktefinansiering, men i stedet går over til ordinær drift (jf. pkt. 5). Arbeidsgruppen har valgt to ulike alternative innfallsvinkler: Masterprogrammene Alt. A) PhD-programmene behandles særskilt i oppbyggingsperioden og finansieres som strategisk satsing over øremerkete midler over basisbevilgningen. Mastergradsprogrammene anses som ferdig oppbygget og fjernes fra begrepet strategisk satsing i finansieringsmodellen. Alt. B) Verken master- eller PhD-programmene anses som strategiske satsinger i finansieringsmodellen. Siden de fleste masterprogrammene er blitt kjørt i mange år allerede, har etablert seg i markedet og har opparbeidet den studiepoengsproduksjon man kan forvente seg, anser vi ikke lenger disse som strategiske satsinger. Den siste av våre mastere som ble etablert i 2011 (Folkehelsevitenskap, avdeling FH) er imidlertid et unntak. En slik redefinering av strategiske satsinger vil derfor medføre ulike konsekvenser for masterutdanninger som er på forskjellige faser i oppbyggingen. Om studiene nå anses som bærekraftige er en strategisk diskusjon som vi ikke har som mandat å gå inn på. At enkelte av studiene ikke går økonomisk i balanse ser vi på som et resultat av at man har blitt finansiert av eksterne midler og at det derfor ikke har vært et press på å strukturere studiene til å være bærekraftige i seg selv. Arbeidsgruppen mener at masterprogrammene bør finansieres gjennom avdelingenes driftsbevilgninger i fremtidig finansieringsmodell. Denne forutsetningen legges til grunn for videre vurderinger og anbefalinger. PhD-programmene Da PhD-programmene foreløpig ikke oppfyller kravene satt fra NOKUT eller har rukket å disputere kandidater anses disse som å være i utviklingsfasen. Det vil enda ta minimum 3 år før første disputas på Hamar og dette vil ikke fremkomme i tildelingen før om minimum 5 år. For PhD-programmet på Evenstad må denne bygges opp til nåværende akkrediteringskrav, men man forventer å ha disputaser fortløpende med 3 disputaser i 2014 og 4 disputaser i Dette vil gjøre seg gjeldende som inntekter i tildelingen fra KD i Vi anser derfor dette som fortsatt å være en strategisk satsing hvor en vil ha kostnader i oppbyggingsfasen som ikke dekkes av disputasinntekter. Når programmene har bygget seg opp til å tilfredsstille kravene som er satt i forskriftene må vi anta at fagmiljøet har utviklet seg videre og blitt en samlet faglig ressurs som har en høyere konkurranseevne innenfor sine felt nasjonalt og internasjonalt. Slik som vi nå har definert strategisk satsing, med videreføring av PhD-satsingen må vi se på tidsperspektivet i omfordelingen av ressurser, dette drøftes i kapittel 8.4. Vi ønsker en flat struktur på finansieringen av strategiske satsinger for en større forutsigbarhet for andre avdelinger. 12

14 7 Forutsetninger for valg av ny finansieringsmodell Arbeidsgruppen har funnet det hensiktsmessig å sette ned noen forutsetninger som vi mener må ligge til grunn ved anbefaling av en ny finansieringsmodell. Disse forutsetningene er i hovedsak basert på føringer i mandatet, og på bakgrunn av vurderinger i arbeidsgruppen knyttet til konsekvenser av eventuelle endringer for den enkelte avdeling. Viktige kriterier som arbeidsgruppen mener modellen må vurderes mot er: den resultatbaserte tildelingen skal ikke endres finansieringsmodellen skal være bærekraftig finansiering av strategiske satsinger skal være forutsigbar for alle avdelinger (for den tidsperioden som er definert for den strategiske satsningen) modellen må utformes slik at tapene fordeles relativt mellom alle avdelinger, slik at vi ikke får en skjevdeling som medfører store konsekvenser for en enkelt avdeling modellen må utformes slik at dagens PhD-program ikke svekkes vesentlig modellen må utformes slik at det fortsatt er rom for å håndtere særskilte behov for finansiering ( f.eks. legge til rette for at styret kan fatte vedtak om omfordeling av midler ved særskilte utfordringer, jf. vedtak om finansieringen av Blæstad) 8 Vurdering av alternative finansieringsmodeller Igjen påpeker vi at vi kun har sett manipulert andelen av basisbevilgning til normal fordeling og at det dermed kun er KD-bevilgningen som er den kjente finansieringen. 8.1 Finansieringsgrader simuleringer av finansieringsmodellen 2012 For å se på forskjellige utfall i finansieringsmodellen er det foretatt noen simuleringer av mulige tildelingsprinsipper for å se på hvilke økonomiske utfall dette vil gi for avdelingene. Finansieringsmodellen for 2012 er lagt til grunn og vist som eksempler nedenfor. Det er kun basiskomponenten som er endret i simuleringene som følger. Alternativene vi har identifisert er som følger: a. Modell uten strategisk satsning. (Dvs. at egenandelen av 1/3 av PIU-finansieringen til HH tas ut av finansieringsmodellen) (jfr. tabell 9) b. Finansieringsmodell uten direktefinansiering av masterprogram, mens 1/3 finansiering etter KUF-fondets tildelingsregler er opprettholdt til PhD-programmene (jfr. tabell 10) c. En finansiering som gir avdelingene med PhD-program full utbytte med øremerking av både egenandel og ekstern andel av KUF-midlene (jfr. tabell 11). d. PhD-programmene finansieres opp iht. beregninger gjort av høgskoledirektøren ( jfr. tabell 12). 13

15 Tabell 6. Fordelingsnøkkel på basisfordelingen i finansieringsmodellen 2012 Campus Måltallsplass Fordeling % er Hamar ,5 % Rena ,4 % Elverum ,9 % Evenstad 225 6,1 % SUM ,0 % Basisfinansieringen tildeles avdelingen med den andelen av basisbevilgningen som gjenstår etter at høgskoleadministrasjonen sitt finansieringsbehov og de særskilte direktebevilgningene er trukket fra. Den summen som gjenstår fordeles med lik sum per måltallsplass til avdelingene. For 2012 var denne verdien på kr per måltallsplass. Tabell 7. Finansieringsmodell HH 2012 Tall i Undervisningskomponenten Forskningskomponenten Basiskomponenten Bevilgning 2012 Hamar Rena Elverum Evenstad HA Holdt tilbake SUM HH har i 2012 hatt en fordeling av bevilgning etter de prinsippene som er beskrevet ovenfor. Det var da tatt høyde for at man fortsatt hadde midler tilgjengelig fra KUF-fondet. Derfor har man hatt en strategisk tildeling av HHs egenandel på 1/3 av PIU-satsingen jfr. tildelingsreglene i KUF-fondet. I tillegg har Evenstad mottatt finansiering på 2,5 millioner kroner til utviklingen av landbruksfagene ved Blæstad. Dette er inkludert i basiskomponenten på Evenstad i tabell 7,9,10,11 og 12. Gjenstående støtte 7 til landbruksfagene på Blæstad er 1,5 mill. i 2013 og 0,5 mill i Man må derfor være oppmerksom på at Evenstad i tillegg til tapet av KUF-midlene også mister den særskilte finansieringen til landbruksfagene til Blæstad, og at avdelingen ikke klarer å kompensere dette fullstendig med økende studiepoengproduksjon. 7 Jfr. HS2012/36 og HS2010/08 14

16 Tabell 8. Fordelingen av KUF-fondet ved HH Satsingsområde Ekstern finansiering Egenandel KUF-fondet har gjennom ECON-analysen beregnet at HH skulle ha mottatt kr i Disse tildelingene skulle nedskaleres i årene som kommer slik at bortfallet for 2013 er noe lavere enn tabellen viser. Nøyaktig bortfall har vi ikke gått inn på da dette er noe KUF-fondets direktør har gitt rammene for årlig. Nå som KUF-fondet har opphørt må HH vurdere om en skal se på hele bildet som strategisk satsing eller om man skal rette den strategiske satsingen kun mot PhD-programmene. I simuleringene har vi forutsatt at masterprogrammene ikke lenger inngår i den strategiske satsingen, da vi kun har basisbevilgningen som påvirkningsfaktor. 8.2 Simuleringer av finansieringsmodellen 2012 For å se på utfallene av de forskjellige alternativene har vi foretatt manipuleringer i finansieringsmodellen for 2012 og endret den strategiske direktefinansieringen som er foreslått Finansieringsmodell uten strategiske midler Total finansiering MIT MIKS DIGKOM MA Biotek MPA Psykisk helse Aktiv livstil & helse Anvendt økologi Sum Master PHD lærerutd PHD økologi Sum PhD Sum HH Tabell 9. Finansieringsmodell 2012 uten egenandelen til den strategiske satsingen på PIU Tall i A - Bevilgning 2012 B - Bevilgning C - Bevilgning inkl ekstern PIUfinans etter endring D=C-A E=C-B F=E/A Hamar ,53 % Rena ,50 % Elverum ,67 % Evenstad ,76 % HA ,00 % Holdt tilbake ,00 % SUM ,36 % I tabell 9 er egenandelen (1/3 av PIU-finansieringen) til HH i forbindelse med KUF-fondet tatt ut av finansieringsmodellen og fordelt etter måltallsplassene. Andelen av bevilgningen som i 2012 ble 15

17 holdt tilbake er fordelt ut etter fordelingsnøkkelen til basisbevilgningen etter måltall. Modellen viser hvordan finansieringsmodellen for 2012 hadde vært uten KUF-fondet. Dette har økt verdien på ett måltall til kr ,- pr. måltallsplass. Vurdering: Fordelingen viser her at de to avdelingene med PhD-program vil svekkes vesentlig og at de vil være nødt til å kutte ned på bemanningen gjennom lavere tilbud til studenter eller lavere forskningstildeling, hvis ikke andre inntekter dekker opp for dette Finansieringsmodell uten direktefinansiering av masterprogram, men opprettholdelse av 1/3 egenandelsfinansiering av PhD-programmene Tabell 10. Finansieringsmodell uten direktefinansiering av masterprogram, mens 1/3 finansiering etter KUF-fondets tildelingsregler er opprettholdt til PhD-programmene Tall i A - Bevilgning 2012 I tabell 10 har vi beholdt egenandelfinansieringen fra basisbevilgningen knyttet til PhDprogrammene, mens den strategiske finansieringen av masterprogrammene er tatt helt bort. Andelen av bevilgningen som i 2012 ble holdt tilbake er fordelt ut etter fordelingsnøkkelen til basisbevilgningen etter måltall. Midler til fordeling på basis er nå på kr. B - Bevilgning C - Bevilgning inkl ekstern PIUfinans etter endring D=C-A E=C-B F=E/A Hamar ,32 % Rena ,30 % Elverum ,42 % Evenstad ,50 % HA ,00 % Holdt tilbake ,00 % SUM ,36 % Vurdering: Fordelingen viser her at de to avdelingene med PhD-program vil svekkes vesentlig i forhold til dagens nivå og at de vil være nødt til å kutte ned på bemanningen gjennom lavere studietilbud eller lavere forskningstildeling, hvis ikke andre inntekter dekker opp for dette Finansieringsmodell uten direktefinansiering av masterprogram, men med direktefinansiering av PhD-program i hht tidligere tildeling fra KUF-fondet Tabell 11. Finansieringsmodell uten direktefinansiering av masterprogram, mens finansiering av PhD er økt til den samlede tildeling etter KUF-fondets tildelingsregler, dvs. totalt 7,3 mill. til fordeling. 16

18 Tall i A - Bevilgning 2012 B - Bevilgning C - Bevilgning inkl ekstern PIUfinans etter endring I tabell 11 er det fra basisbevilgningen gitt en direktefinansiering av PhD-programmene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tildelingen fra KUF-fondet. Dermed er de midlene som i utgangspunktet kom utenfra med 2/3 lagt til den forutsetningen på HHs egenandel sånn at vi har satt en direkte finansiering på 3/3 av PhD-programmene. Andelen av bevilgningen som i 2012 ble holdt tilbake er fordelt ut etter fordelingsnøkkelen til basisbevilgningen etter måltall. Basis per måltall er i denne modellen på kr. D=C-A E=C-B F=E/A Hamar ,91 % Rena ,10 % Elverum ,61 % Evenstad ,97 % HA ,00 % Holdt tilbake ,00 % SUM ,36 % Vurdering: i denne fordelingsmodellen vil alle avdelingene få begrenset finansiering og dagens aktivitetsnivå/bemanning må reduseres hvis ikke andre inntekter dekker opp for dette. Avdelingene med PhD-program får forholdsvis den største reduksjonen Finansieringsmodell i hht kalkyler presentert i notat fra høgskoledirektøren Tabell 12: finansiering av kalkyle etter notat fra høgskoledirektøren Tall i A - Bevilgning 2012 I tabell 12 tar simuleringen for seg finansieringen av kostnadsbildet som høgskoledirektøren har kommet frem til. Dette er her skalert ned til en finansieringsgrad til 70 % av ett fullt program på 15 stipendiater. Direkte finansieringen gjennom basisbevilgningen til PhD-programmene er her for Hamar kr og for Evenstad kr 8 186, samlet direktefinansiering med kr mill. Her har man en måltallsfordeling på kr. B - Bevilgning C - Bevilgning inkl ekstern PIUfinans etter endring D=C-A E=C-B F=E/A Hamar ,21 % Rena ,55 % Elverum ,85 % Evenstad ,23 % HA ,00 % Holdt tilbake ,00 % SUM ,36 % Vurdering: Kalkylen viser en skikkelig styrking av avdeling Evenstad i sin satsing på PhD-programmet der. De andre avdelingene vil få svekket finansiering og må justere aktivitetsnivået tilsvarende, hvis ikke andre inntekter dekker opp for dette. 17

19 8.2.5 Samlet vurdering av simuleringene Samlet tildeling endrer seg ikke i noen av simuleringene da KD-bevilgningen anses som konstant i dette prosjektet. Simuleringen viser således kun en omfordeling av basisbevilgning og de økonomiske konsekvenser disse får for tildelingen i Tap av inntekter vil medføre behov for samtidige kostnadsreduksjoner, som igjen vil måtte innebære reduksjoner i lønnskostnader siden lønn er den største kostnadsdriveren. Dette kan medføre behov for reduksjon i antall årsverk, kutt av FoU-tid, og kutt i virksomhet (studier) som ikke er inntektsbringende i første omgang. Avdelingens evne og muligheter til faglig utvikling vil på sikt begrenses, til tross for at HH har flere fagmiljøer med potensiale til å videreutvikle og tilby undervisning og ny kunnskap (forskning) på områder hvor etterspørselen er stor i samfunnet. I tillegg, og som en forlengelse av dette, vil reduserte muligheter for faglig utvikling gjøre oss sårbare i konkurransen. Hvilke tiltak, og kombinasjonen av disse, vil være avhengig av størrelsen på kuttet som avdelingen må gjøre. Vi ser at de ulike simuleringene gir betydelige konsekvensforskjeller for den enkelte avdeling. Og hvor to av simuleringene viser betydelig svekkelse hos AØL og LUNA, som vi igjen må kunne anta også indirekte vil virke negativt inn på avdelingenes PhD-program. 8.3 Ekstern finansiering HH har et bredt tilbud som appellerer til flere samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt. Det er derfor sannsynlig at strategiske satsinger har en stor interesse utenfor HH og det hvor det er mulig å kunne innhente økonomiske bidrag i veien mot å lykkes med en strategisk satsing. Når vi finansierer en strategisk satsing må vi imidlertid på samme tid sikre insentiver til å innhente midler fra samarbeidspartnere. Som mekanismer kan det tenkes følgende scenarioer: Avdelingen som har fått strategisk finansiering i basisbevilgningen får støtte på tilsvarende beløp som er satt av til avdelingen: Alt 1. Alle eksterne bidrag beholdes fullt ut av avdelingene som tildeles uansett formål på finansieringen. Alt 2. Eksterne bidrag til PhD-områdene gir fratrekk i den strategiske finansieringen fra basisbevilgningen opptil den strategiske satsingen. Basisbevilgningen omfordeles på ny med fordelingsnøkkelen som er vedtatt etter at den strategiske støtten tilbakeføres til basis. Alt 3. Avdelingen beholder halvparten, og resten deles ut som ekstra basisbevilgning. I finansieringsmodellen er det ikke gitt full uttelling i forhold til hva strategiske satsinger kan komme til å koste avdelingene. Og vi legger til grunn at dagens direktefinansiering ikke fullt ut dekker de kostnader som avdelingene har knyttet til PhD-programmene. Dersom avdelingene får redusert sin bevilgning tilsvarende et eksternt bidrag vil ikke avdelingene lenger ha noen insentiver til å skaffe 18

20 ekstern finansiering. Eksterne bidrag vil kunne bidra til at avdelingene kan utvikle seg mot å være bærekraftige når oppbyggingsperioden er over. Arbeidsgruppen mener likevel at det er mest hensiktsmessig at høgskolestyre fatter vedtak om eventuell eksterne bidrag til PhD-programmene skal beholdes i sin helhet av den aktuelle avdeling eller om midlene skal omfordeles. 8.4 Tidsperspektiv Arbeidsgruppen har diskutert hvilket tidsperspektiv som er hensiktsmessig å legge til grunn for innføring av en eventuell ny finansieringsmodell, og hvorvidt en ny modell bør innføres gradvis. Vi mener det er viktig å ivareta forutsigbarhet for finansiering av strategiske satsinger, og samtidig ikke dramatisk endre rammebetingelsene for de avdelinger som nå har lagt en plan for håndtering av en stram økonomi og for nedbetaling av gjeld i note 15. Arbeidsgruppen ser følgende muligheter for innføring av en ny modell for finansiering av strategiske satsinger: Den strategiske satsingens finansiering settes til og med 2016, da man etter planen skal være fullt ut oppbygd i henhold til akkrediteringskravene fra NOKUT. Ny strategisk plan skal vedtas i 2016 med virkning fra 2017, det vil være naturlig å gjøre justeringer i modellen i henhold til eventuelle nye strategiske satsinger HHs nåværende strategiske plan utløper i Arbeidsgruppen har sett det som utfordrende å skulle vurdere finansiering av strategiske satsinger uten at det foreligger en ny strategisk plan for perioden Imidlertid mener arbeidsgruppen det ikke er grunnlag for å videreføre nåværende modell pga bortfall av midlene fra KUF-fondet, uten at dette svekker PhD-programmene. Arbeidsgruppen mener derfor det er hensiktsmessig at HH iverksetter ny modell for finansiering av strategiske satsinger fra og med 2013, og at avdelingene får en oppbyggingsperiode til og med år Det er ønskelig at modellen også videreføres etter 2016, men arbeidsgruppen ser at en ny strategisk plan fra 2017 kan innebære behov for å justere finansieringsmodellen på nytt. 9 Anbefaling Vi anbefaler at finansieringsmodellen for 2013 skal være med på å justere noe for de konsekvensene bortfallet av KUF-fondet har fått for HH. Det vil ikke være mulig å justere inn alle satsingene da rammen fra KD ikke vil endres som følge av dette bortfallet. Vi er derfor blitt nødt til å sette en forutsetning om at masterprogrammene skal kunne bære seg selv av studiepoengsproduksjon og ordinær basisbevilgning etter fordelingsnøkkelen på måltall. For særskilt finansiering må styrevedtakene angående landbruksutdanningene tas høyde for og AØL mottar dermed 1,5 millioner kroner i særskilt finansiering til dette formålet. Ut fra en vurdering av de forutsetninger som vi har satt for valg av ny finansieringsmodell (jf. pkt. 7) foreslår vi at prinsippene i tabell 11 følges. Dette innebærer at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhD-programmene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tidelingen fra KUF-fondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre noen dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Tabell 13: Direktefinansiering fra basisbevilgningen 19

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger. 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby

Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger. 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby KDs finansieringssystem NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Fakultetsstyret 10.mai 2016 Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Bakgrunn Fakultetsstyret vedtok i møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. Presentert i Lederforum

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 06.06.2011 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: Revidert budsjettmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-030/2011 Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH

NOTAT. Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra Høringssvar fra TØH NOTAT Saksbehandler: Maiken Trane, 73 55 99 09 Vår dato: 09.08.2012 Ref.: 2011/1313 Deres dato: Til Kirsti Klokkerhaug Prorektors stab Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST fra 2013 - Høringssvar fra TØH

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014

Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014 NY RAMMEFORDELINGSMODELL (RFM) UNDERLAGSNOTAT 2 Utviklingstrekk i virksomhetene fra 2004 til 2014 Dagens finansieringssystem for universiteter og høgskoler (UHsektoren) ble innført i 2002, som ett av flere

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer