Foreløpig budsjettutkast 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig budsjettutkast 2013"

Transkript

1 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12

2 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges et utkast til budsjettfordeling for 2013 frem for høgskolestyret. Endelig budsjettvedtak skjer i styremøte 13. desember. Forslag til statsbudsjettet 2013 ble offentliggjort 8.oktober, og HH har fått en tildeling pålydende kr 481,237 mill, opp fra kr 441,451 mill. i Kompensasjon for pris- og lønnsjustering var kr 14,568 mill. (3,3 %), og var lagt inn i tildelingen. Finansieringsmodellen Finansieringsmodellen for sektoren er etter samme mal som Kunnskapsdepartementet (KD) har benyttet siden innføringen 1. januar De samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HHs interne finansieringsmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen (HA) er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Det foreløpige forslaget til samlet budsjettfordeling for 2013 er som følger: Avdeling Undervisningskomponentekomponentekomponenten bevilgning 2013 Forsknings- Basis- Foreløpig Hamar kr kr kr kr Rena kr kr kr kr Elverum kr kr kr kr Evenstad kr kr kr kr HA kr kr SUM kr kr kr kr Tabell 1 Side 2 av 12

3 Endring fra bevilgning 2012: Avdeling Foreløpig Endring fra 2012 Bevilgning 2012 bevilgning 2013 til 2013 Endring i % Hamar kr kr kr ,06 % Rena kr kr kr ,97 % Elverum kr kr kr ,68 % Evenstad kr kr kr ,73 % HA kr kr kr ,78 % Holdt tilbake* kr kr ,00 % SUM kr kr kr ,01 % *Budsjett 2012 tok høyde for kostnader til Kirkeveien 47 (tomgangshusleie) Tabell 2 Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. Den resultatbaserte finansiering utgjør 35 % og basistildelingen utgjør 65 % av den totale tildelingen til HH. Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten foretas etter den samme fordelingen som høgskolen har mottatt pengene fra Kunnskapsdepartementet. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på disse to komponentene på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til DBH for virksomhetsåret Undervisningskomponenten (RBF 1 ) Undervisningskomponenten beregnes av studiepoengsproduksjon i 2011 rapportert i DBH (database for statistikk for høyere utdanning). Tildeling i 2013 er altså beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i Det vil si at campus premieres ut fra studentgjennomstrømning. Her brukes antall avlagte 60 studiepoengsenheter fordelt på kategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av kategorier. I finansieringssystemet til KD har utdanningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får den en tilsvarende, uavkortet økning i bevilgningen. Fordeling av undervisningskomponenten: Fordeling av undervisningskomponenten 2013 (utdanningsinsentivene) Antall prod. studiepoeng pr kategori Studiepoengsproduksjon i kroner fra 2011 Avdeling % fordeling 2011 B C D E F B C D E F SUM* Antall Utland fordeling* Campus Hamar 39,39 % Campus Rena 21,46 % Campus Elverum 32,71 % Campus Evenstad 6,44 % SUM: Total *(kr. i 1000) Satser pr kategori* B C D E F Utv.student *(kr. i 1000) 1 Resultatbasert finansiering Side 3 av 12

4 Tabell 3 I 2011 hadde høgskolen samlet en positiv utvikling i studiepoengsproduksjonen sammenliknet med Det resulterte i en økning på kr 18,687 mill. fra 2012 til Forskningskomponenten (RBO 2 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert- og en strategisk del. Insentivbasert del Denne omfatter rapportert aktivitet på doktorgradkandidater, NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Forskningsindikator og satser Indikator Satser for 2013 (i kr) Doktorgradskandidater pr. doktorgradskandidat EU-midler forskning 1,076 pr Eu-midler NFR-midler 0,151 pr NFR-midler Publiseringspoeng pr publiseringspoeng Tabell 4 I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en nedgang fra kr 4,624 mill i 2012 til kr 4,268 mill for Nedgang skyldes i hovedsak en nedgang i NFR-prosjekter og på rapportering av publiseringspoeng. Høgskolen får en bevilgning på 20 % av den ordinære doktorgraduttellingen, og denne øker fra 2012 til Høgskolen som ikke selv er akkreditert til å gi doktorgrader har stipendiater som disputerer ved en annen norsk institusjon med akkreditering. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EU-forskningsprosjekter i Strategisk del Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer stipendiatstillinger. HH har for 2013 oppretthold det samme antallet stipendiatstillinger som i 2012, dvs.19 stipendiatstillinger. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år, og stillingene finansieres av øremerkede midler over budsjettrammen. (HH endrer fra og med 2013 praksisen ved tildeling av stipendiat midler, fra tidligere 3 år til nå 4 år). 2 Resultatbasert omfordeling Side 4 av 12

5 I det foreløpige tildelingsbrevet fra KD er det ikke oppgitt beløp som skal gå til finansiering av den strategiske delen av forskningskomponenten. I 2012 var det beløpet som ble tildelt avdelingene på kr 0,567 mill. pr stipendiat. Siden 2009 har ikke KD oppgitt det faktiske beløpet som tildeles til stipendiater. Frem til 2009 fikk HH en årlig øremerket pott til stipendiat stillingene samlet slik at vi kunne beregne beløpet pr stipendiat. Ettersom dette ikke er gjort siden 2009 har vi lønns- og pris kompensert beløpet for tildelingen for 2013 slik at dette for 2013 økes til kr 0,729 mill. pr stipendiat. Fordeling av forskningskomponenten: Doktorgradskandidater* Fordeling av * EU-midler NFR-midler Publisering stipendiater Total Avdeling 2011 SUM* 2011 SUM* 2011* SUM* 2011* SUM* SUM* Antall SUM* fordeling* Campus Hamar , , Campus Rena , , Campus Elverum , , Campus Evenstad , , Sum , * kr i 1000 ** Utelling 20 % av den ordinære doktorgraden. Tabell 5 Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. Fordeling av forskningskomponenten 2013 Insentivbasert del Stragegisk del Tildelingen øker fra kr 296,915 mill for 2012 til kr 311,635 mill. for 2012, og fordeles til HA og avdelingene. HA (inkl. bibliotek og IT) realbudsjetteres gjennom basisbevilgningen. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA, direkte tildeling (merknader) fra KD og særskilte prioriteringer trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom avdelingene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av finansieringsmodellen i Side 5 av 12

6 Total basiskomponent HA Fordeles på campus Merknader fra KD: 1. Konsekvensjusteringer: 2. Studieplasser RNB Andre endringer Særskilte prioriteringer: 1. Reise- og driftsmidler PhD-satsing Fordeling Blæstad SUM fordeles ut ifra måltall: Tabell 6 Kr. i 1000,- Sum som skal fordeles ut i fra måltall øker fra kr 80,377 mill. for 2012 til kr 89,135 mill. for Basisbevilgning pr. måltall økes dermed fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Fordeling til Høgskoleadministrasjonen (HA) Totale kostnader for Høgskoleadministrasjonene øker fra kr 193,523 mill. i 2012 til kr 204,714 mill. i Kr 9,120 mill. av økningen på kr 11,190 mill. skyldes: Beløp Kommentarer Utdanningsutvalget 600 Økte omstillingskostnader 170 Økte kostnader til tillitsvalgt 500 Økte kostnader Kopinor (lisens, antall stud.) 150 Økte kostnader styrehonorar Nytt kjøkken Hamar og Rena 500 Kjøleanlegg Evenstad Økte investeringer IT Økte lønnskostnader Tabell 7 Kr. i 1000 Det vil si at kostnadene til HA (utenom kr 9,120 mill.) øker med kr 2,072 mill. og er lavere enn pris- og lønnsvekst (3,3 %, kr 6,386 mill.). Side 6 av 12

7 I høgskoleadministrasjonens budsjett ligger støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn (inkl. StorHK) med henholdsvis kr 3,050 mill. og kr 1,4 mill. I tillegg ligger kostnader tilknyttet studiested Kongsvinger (støtten til høgskolestiftelsen, husleie- og felleskostnader) med kr 3,2 mill. Midler til dekning av strategiske forskningsmidler og FoU/konferansestipend på kr 4,4 mill. legges først til felleskapitlene og fordeles deretter ut på avdelingene, basert på vedtak gjort i FoU-utvalget. Lisenskostnader for alle høgskolens IKT-systemer dekkes over høgskoleadministrasjonens budsjett. Merknader fra KD - direkte tildeling Direkte tildeling eller merknader fra KD er konsekvensjusteringer på kr 4,989 mill., studieplasser RNB 2012 på kr 2,588 mill. og andre endringer på kr 0,351 mill. Dette er justeringer som følge av endringer i studieplasser som påvirker HH sin rammebevilgning. Midlene tildeles avdelingene direkte i henhold til orienteringsbrev. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser. Fordeling av konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer (kr. i 1000) Avdeling RNB Hamar Rena Elverum Evenstad 0 SUM: Tabell 8 Avdeling Hamar: Kr 0,630 mill. for opprettelse av 20 studieplasser i grunnskolelærerutdanning i RNB Kr 0,635 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser lærerutdanningen i henhold til studieplasstildeling Kr 1,095 mill. for opprettelse av 15 strategiske studieplasser i lektorutdanning i henhold til studieplasstildeling Kr 1,529 mill. som følge av kategoriendringer fra E til D for grunnskolelærerutdanningen (GLU) i Avdeling Rena: KR 0,730 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser i eiendomsmegling i henhold til studieplasstildeling Side 7 av 12

8 Avdeling Elverum: Kr 0,370 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i tannpleieutdanning i henhold til studieplasstildeling Fordeling av RNB 2012 Avdeling Hamar: Kr 2,040 mill. for opprettelse av 10 studieplasser førerskolelærerutdanningen og 10 studieplasser samlingsbasert førerskolelærerutdanningen i henhold til RNB Avdeling Rena: Kr 0,548 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i årsstudium i krisehåndtering i henhold til RNB Andre endringer Avdeling Hamar: Kr 0,351 mill. som følge av overføring av midler til fleksibelt utdanningstilbud for tospråklige lærere. Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Reise- og driftsmidler FoU-utvalget har vedtatt hvilke avdeling som skal ha reise- og driftsmidler, og midlene er fordelt direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 1,001 mill. og fordelt på avdeling. Avdeling SUM Tabell 9 Kr. i 1000,- PhD-satsing Reise- og driftsmidler Hamar 492 Rena 170 Elverum 182 Evenstad 157 Etter mandat gitt av økonomidirektøren og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL), har en prosjektgruppe utredet finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer, og under forutsetning at KUF-midlene bortfaller. Utredningen resulterte i at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhDprogrammene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tidelingen fra KUFfondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre noen dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Side 8 av 12

9 Utvikling og drifting av PhD er finansiert med kr 7,358 mill. i 2013, og fordeles på avdeling Hamar og avdeling Evenstad: Avdeling PHD satsing Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Tabell 10 Kr. i 1000,- Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. I følge høgskolestyresak HS 2010/8 ble det vedtatt ekstra fordeling til landbruksutdanningene (institutt Blæstad) for styrking av landbruksfagene. Støtten var kr 3,5 mill. i 2011, kr 2,5 mill. i 2012 og kr 1 mill. i I tillegg ble det i styresak HS2012/36 gitt ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Det vil si at kr 1,5 mill. gis som ekstra fordeling til landbruksutdanningen i Fordeling av måltall til avdelingene Totalt blir det 60 nye måltall fordelt for Fordeling av måltall avdeling Hamar: For 2012 fikk avdeling Hamar konsekvensjustering for 10 plasser for lærerutdanning. For budsjett året 2013 vil avdeling Hamar dermed få 10 målplasser. Videreføring av RNB 2009 for 2012 tilførte avdeling Hamar konsekvensjustering for 4. årig grunnskoleutdanning (20 pl.). For 2013 gis det dermed 20 måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Rena: For 2012 fikk avdeling Rena konsekvensjustering for 19 strategiske plasser. For budsjett året 2013 vil avdeling Rena dermed få 19 måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Elverum: For 2012 fikk Campus Elverum konsekvensjustering for 5 plasser for tannpleie. Tannpleieutdanning er flerårig og det gis dermed 5 måltallsplasser i Fordeling av måltall avdeling Evenstad: Avdeling Elverum ble i 2012 tildelt konsekvensjustering for 6 strategiske studieplasser. Studieplassene og konsekvensjusteringen ble senere overført avdeling Evenstad. For budsjett år 2013 vil avdeling Evenstad dermed få 6 måltallplasser. Side 9 av 12

10 Total fordeling er dermed: Avdeling Måltallsplasser 2012 Endringer i 2013 Måltallsplasser 2013 Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Tabell 11 Samlet fordelingen av basiskomponenten for 2013 til avdelingene er dermed: Avdeling Kr. i 1000,- Tabell 12 Måltallsfordelin g i kroner Konsekvensjusteringer Studieplasser RNB 2012 Andre endringer* Styrevedtak PHD satsing Reise- og driftsmidler SUM BASIS Hamar Rena Elverum Evenstad SUM Side 10 av 12

11 Vedlegg 1 Kategorier og satser for utdanningsinsentivene i 2013 (tall i kroner). Kategori Beskrivelse Beløp A B C D E F Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ) årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi,audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, samt årsstudium praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, samt ex.phil og diverse videreutdanninger. Inn- og utreisende studenter 7000 Side 11 av 12

12 Vedlegg 2 Studium HH i forhold til finansieringskategori Studium B C D E F Total Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Allmennlærerutdanning ,2-128,2 Annet 49,2-79,5 182,7 44,6 356 Examen philosophicum Faglærerutdanning - 50,5-129,9-180,4 Førskolelærerutdanning ,7-443,7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn , ,3 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn , ,8 Helsefag ,1 20,8 91,2 195,1 Historisk-filosofiske fag ,2 31,5 96,7 162,4 Idrettsutdanning ,2-170,2 Landbruksutdanning ,7-75,7 Matematisk-naturvitenskapelige fag - 46,2 6 25,4 56,1 133,7 Pedagogiske fag ,3 96,2 Praktisk-pedagogisk utdanning , ,4 Samfunnsvitenskap ,6-361,1 475,7 Sykepleierutdanning ,5-533,5 Tannpleier , ,8 Økonomisk-administrativ utdanning ,2 289,2 Sum 49,2 96,7 644,7 1741,6 990,2 3522,3 Vedlegg 3 Utredning Finansieringsmodell (se eget dokument). Side 12 av 12

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Oslo, 5. februar 2015 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) takker for muligheten til å kommentere forslaget

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer