Til fakultetsstyret HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 SAKSFRAMSTILLING: 1: Revidert ramme fakultet HF 2012 Fakultetets ramme for 2012 er fastsatt til 329,305 mill. kr. Endringer i revidert budsjett er uthevet i tabellen. Utdanningsinsentiv FoUinsentiv (1000-kr) Basismidler Rammetildeling Justeringer 564 Justering, ny fordelingsmodell Rekrutteringsstipend Lønns - og prisjustering Strategi flyttet til ord. drift Endr. studieplasser Endr. studieplasser Rekrutteringsstipend Nye tiltak/justeringer Overført pott til samarbeidsmidler Nye rekrutteringsstillinger høst FoU-insentiver formidling Nye studieplasser høsten Resultatbasert tildeling Sum tildeling Høgskolen i Oslo og Akershus side 1

2 Rammetildeling 2011 Utgangspunktet for beregningen av basismidlene er de gamle avdelingenes basismidler. (HF , SU , HEL , AV ) Justeringer Utgjøres av aktivitet/drift som på de gamle høgskolene er kostnadsført i sentraladministrasjon (kopiering/trykking, kaffe/te, kontorrekvisita, HMS-tiltak, stillingsannonser, vurderingsutvalg), bortfall av tilskudd for tillitsvalgt, bortfall tilskudd for hovedverneombud, og strategisk tildeling som er flyttet til ordinær drift. Justering, ny fordelingsmodell I budsjettfordelingsmodellen for den nye høgskolen fordeles økningen i utdanningsinsentivmidlene med 80 % til fakultetene og 20 % til fellesutgifter, mot tidligere 95 % til fakultetene. Begrunnelsen for dette er at rammeøkningen for økningen i antall studieplasser må fordeles mellom fakulteter og fellesbudsjetter i samsvar med den generelle kostnadsfordelingen mellom disse, når det gjelder nye studieplasser. Rekrutteringsstipend Midler til rekrutteringsstipend trekkes ut før lønns- og prisjustering da stipendene justeres separat. Satsen for 2012 er satt til i lønnsmidler og i driftsmidler. HiO har tildelt 100 % av satsen i 3 år, HiAK har tildelt 75 % i 4 år. HiOA viderefører begge ordningene for allerede tildelte stillinger. For nye tildelinger vil det bli tildelt 100 % i 3 år. Fakultetet har i 2012 fått videreført rekrutteringsstipend tilsvarende 8,1 stilling.(hf 3,5 - SU 1,5 HEL 1,7 AV 1,4). Fordeling av nye rekrutteringsstipend for 2012 gjøres av FoU-utvalget sentralt, og vil komme i tillegg til nåværende ramme. Lønns- og prisjustering Rammetildeling justeringer + justering, ny fordelingsmodell, som tilsammen utgjør justert ramme for 2011 justeres med 3,1 % for lønns- og prisstigning. Strategi flyttet til ord. Drift Tidligere strategisk tildeling, overført fra HiAk til avdeling AV. Dette gir i seg selv ingen endring av instituttets totalramme. Endring studieplasser 2011 Midler for helårsvirkning av studieplassendringer høsten (totalt 135 studieplasser) Endring studieplasser 2012 Midler til nye studieplasser for høsten (totalt 97 studieplasser) Nye tiltak/justeringer Midler tildelt for finansiering av differanse mellom administrative stillinger på de gamle avdelingene og administrative stillinger på fakultetet(for eksempel stillinger som er flyttet fra sentraladministrasjon). Dette tilsvarer 18 stillinger á kr Se også punkt 2 under overskriften «rammer tildelt fra HiOA». Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 NY: Overføring pott til samarbeidsmidler Rammeoverføringen er gjort for at Fakultet HF skal administrere potten til årlige samarbeidsmidler. Samarbeidsmidlene tildeles etter søknad til prosjekter i/for/med praksisfeltet for Fakultet HF og Fakultet SAM. NY: Nye rekrutteringsstillinger høsten 2012 Midlene gjelder 3 rekrutteringsstillinger for Institutt AV, med halvårssats for Rekrutteringsstillingene tildeles for tre år i 100 % stilling. NY: FoU-insentiver formidling 2012 Midlene er tildelt etter ny modell for formidlingspoeng. NY: Nye studieplasser høsten 2012 Midlene er tildelt for finansiering av 30 strategiske studieplasser med oppstart høsten Utdanningsinsentiv Utdanningsinsentivene 2012 tildeles på bakgrunn av produserte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter i Fakultetets tidligere avdelinger hadde en oppgang i studiepoengsproduksjonen på 113 stk. 60-poengsenheter og en økning på 9 utvekslingsstudenter. Dette samlet gir en økning i utdanningsinsentivene på 7,3 mill. kr. FoU-insentiv FoU-insentivene tildeles på bakgrunn av EU-tildelinger, NFR-tildelinger, publiseringspoeng, uteksaminerte doktorgradskandidater og formidlingspoeng. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 2: Revidert rammefordeling 2012 på institutter og fellesenheter 4 institutter tidligere avdeling HF Institutt SU Institutt HEL Institutt AV Adm inistrasj on og felleskostna der Dekanat Strategimidler Sm å driftsm idler Sam arbeidsmidler Sum Fakultet for helsefag Rammer tildelt fra HiOA Overføring av avdelingsadministrasjonene til fakultetet Videre fordeling av administrasjon og felleskostnader for å nå inndekking av 53,06 millioner kr Fordeling av kostnader til dekanatet Justering for ortopedi og tanntekniker iht vedtak i fakultetsstyret Avsetning til strategimidler 1% Avsetning egenandel små driftsmidler Endringer i revidert budsjett: Flytting av ramme fra adm in/fellesk. til dekanat Studieplasser tildelt høst Rekrutteringsstipend tildelt høst Formidlingspoeng - FoUinsentiv Overføring av samarbeidsmidler fra HiOA sentralt SUM revidert Revidert ramme til institutter, fellesenheter og strategimidler Hvorav bundet til rekrutteringsstillinger Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Rammer tildelt fra HiOA I tildelingsbrevet fra HiOA er fakultetets ramme splittet opp i de gamle avdelingene. I tillegg er det satt av 10,8 mill. kr til å dekke endringer i administrasjonen(blant annet flytting av stillinger fra sentraladministrasjonen til fakultetsadministrasjonen). Rammene er inklusive tildelinger for tidligere tildelte rekrutteringsstipendstillinger. Fordelingen av ramme baserer seg på de fire gamle avdelingene, og er ikke splittet på tidligere Avdeling for helsefags fire institutter. Overføring av avdelingsadministrasjonene til fakultetet Midler tilsvarende størrelsen på de gamle avdelingsadministrasjonene er overført til fakultetsadministrasjonen. Det er samlet for de fire gamle avdelingene overført 40,998 mill. kr. Videre fordeling av administrasjon og felleskostnader for å nå inndekking av 53,06 mill. kr. Fakultetsadministrasjonen og felleskostnader er budsjettert til 53,06 mill. kr. i Det må dekkes inn 2,023 mill. kr i tillegg til det som er overført fra de tidligere avdelingsadministrasjonene(40,992 mill. kr) og tildelingen fra HiOA(10,8 mill. kr.). Dette dekkes inn ved å beregne de tidligere avdelingenes størrelser i forhold til hverandre, etter overføringen av administrasjonen og korrigert for rekrutteringsstillingene. De tidligere avdelingenes størrelse i forhold til hverandre: HF SU HEL AV SUM Prosent av total 32,15 % 37,14 % 17,85 % 12,85 % 100,00 % Fordeling av kostnader til dekanatet Dekanatet er budsjettert til 2,023 mill. kr i Denne kostnaden er fordelt til de tidligere avdelingene etter samme fordelingsnøkkel som i forrige avsnitt. Justering for ortopediingeniør- og tannteknikerutdanningen Fakultetets fellesansvar for finansiering av ortopediingeniør- og tannteknikerutdanningen er beregnet til 2,2 mill. kr. Dette dekkes opp med samme fordelingsnøkkel som i forrige avsnitt, noe som medfører at også tidligere Avdeling for helsefag betaler sin del. Tall i 1000 HF SU HEL AV SUM Uttrekk finansiering Overført finansiering SUM Avsetninger Det settes av 3,194 mill. kr til strategi(tilsvarer 1 % av fakultetets totalramme) og 0,468 mill. kr til å dekke egenandel i forbindelse med tildeling av små driftsmidler. Avsetningene dekkes etter samme fordelingsnøkkel som i de tre forrige avsnittene. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Av strategimidlene ble 1,50 mill. kr. tilbakeført til instituttene pro rata. Dette ble bokført i klasse 9, og er ikke kategorisert som en rammeendring. Fordelt ramme til institutter, fellesenheter og strategimidler Summen viser fordelte rammer til institutter, fellesenheter og strategimidler i Instituttene må trekke midler bundet til rekrutteringsstillinger fra dette. NY: Flytting av ramme fra administrasjon og felleskostnader til dekanatet Det foreslås flyttet 0,71 mill. kr fra administrasjonen til dekanatet for Dette på grunnlag av kostnader ved dekanatet som ikke var kjent da vedtatt budsjett ble behandlet. Kostnadene er hovedsakelig lønnsmidler for utvidelse av den ene prodekanstillingen fra 50 % til 100 %, samt pålagt finansiering av studentråd. NY: Studieplasser tildelt høst 2012 (revidert nasjonalbudsjett 2012) Midlene er tildelt for finansiering av 30 strategiske studieplasser med oppstart høsten NY: Rekrutteringsstipend tildelt høst 2012 Midlene gjelder 3 rekrutteringsstillinger for Institutt AV, med halvårssats for Rekrutteringsstillingene tildeles for tre år i 100 % stilling. NY: Overføring av samarbeidsmidler fra HiOA sentralt Rammeoverføringen er gjort for at Fakultet HF skal administrere potten til årlige samarbeidsmidler. Samarbeidsmidlene tildeles etter søknad til prosjekter i/for/med praksisfeltet for Fakultet HF og Fakultet SAM. 3: Fordeling av rammer til de fire instituttene fra tidligere Avdeling for helsefag 3.1: Prinsipper ved fordeling av vedtatt budsjett 2012 Ved fordelingen av rammen for 2012 er det i første rekke tatt hensyn til å dekke forpliktelsene på fast lønn. Videre er det brukt erfaringstall fra 2011 til budsjettering av alle andre driftskostnader, men de er prosentvis kuttet. Det er i tillegg satt av 1,0 mill. kr. til innkjøp og reparasjon av utstyr. Kostnadene for fellesenhetene International Public Health, Felles vitenskapelig metode, Helseprofesjonens grunnlag og Anatomi er fordelt til instituttene etter fordelingsnøkler basert på studenttall. Disse fordelingsnøklene vil bli revidert i løpet av året, men det vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for instituttene. Det er videre tatt høyde for andre inntekter før fordelingen av rammetilskuddet. Fordeling av rammetilskudd: FYSIO ERGO/ORTO RADIO/TANN FARMASI/BIO FELLES SUM Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 3.2: Endringer i revidert budsjett 2012 Grunnet at rammen er fordelt etter kostnader for disse fire instituttene i 2012 har revideringen ført til en del mindre rammejusteringer mellom instituttene. Rammejusteringene følger endringene i kostnadsbildet for de fire instituttene totalt, og ikke der de nye studieplassene er tildelt og formidlingspoengene produsert. For å dekke kostnadsrevisjonene er det gjort endringer i utstyrspotten, forventede NAV-refusjoner, tilbakeføring av strategimidler, samt tatt inn noe av den forventede besparelsen grunnet streik. Tabellen under viser netto endring av rammen: Vedtatt ramme 2012 Netto endring Revidert ramme 2012 FYSIO ERGO/ORTO RADIO/TANN FARMASI/BIO FELLES SUM Simen Nørstebø Kristin Nordseth Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Til stede: meldt. forfall. Dagsorden:

Til stede: meldt. forfall. Dagsorden: FoU HF sak 12/12: Orienteringssaker: FoU utvalget, Fakultet for helsefagg Møte tirsdag 13. mars 2012 fra kl. 12.00 16..00, Pilestredet. Til stede: Trine B. Haugen (prodekan for FoU, HF) leder Astri Syse

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer