Budsjett og fordeling for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og fordeling for 2012"

Transkript

1 Saksnotat Budsjett og fordeling for Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte , notat vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og foreløpig disponeringsskriv for 2012 fra UiO. Universitetsstyret vedtok 21. juni økonomisk ramme for HF for Statsbudsjettet for 2012, som ble lagt frem , inneholdt ikke tildeling til nye studieplasser og medfører ikke endring i bevilgningen til HF, som utgjør 517,7 mill. kr Notatet "Økonomisk ramme for HF for 2012" gir nærmere informasjon om HFs økonomiske situasjon Hovedtildeling til HF for 2012 Rammeendringer med hensyn til studieplasser, resultatbaserte midler og øremerkede midler HFs økonomiske ramme for 2012 fordeles videre til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen ble vedtatt i 2009 med virkning fra Denne budsjettmodellen er fakultetets viktigste verktøy for å oppnå at fordeling og bruk av ressurser er i samsvar med gjeldende retningslinjer, strategier og mål. Hvert fjerde år skal fakultetsstyret ta stilling til en eventuell justering av modellen. Første justering av modellen vil således kunne skje i 2013 med virkning fra I denne forbindelse skal fakultetsstyret vurdere vektingen av studieplasser og grunnlaget for fordelingen av studieplasser i modellen. Studieplassene er også den delen av budsjettet hvor fakultetets faglige prioriteringer og strategiske vurderinger får direkte konsekvenser for fordelingen. HFs faglige prioriteringer for forskning og utdanning vil i bli gjennomgått med sikte på eventuelle justeringer. Vi vil i denne forbindelse også vurdere i hvilken grad de faglige prioriteringene er fulgt opp ressursmessig. Vi nevner også at UiOs prosjekt Internt handlingsrom (IHR), som gjennomgår administrative rutiner med sikte på effektivisering og frigjøring av ressurser, vil bli en sentral sak fremover. Ny gjennomgang av faglige prioriteringer og justering av HFs budsjettmodell vil gi fakultetsstyret muligheter for diskusjon om langsiktige strategiske og økonomiske grep. HFs budsjett og fordeling for 2012, som nå står på dagsorden, har et mer begrenset perspektiv i forhold til tidshorisont og handlingsmuligheter. Når det gjelder muligheter for mer langsiktige grep viser vi til egen orienteringssak om HFs inntektsramme og handlingsrom. 1

2 2 Strategi og satsinger Satsinger i 2012 Det ligger langsiktige strategiske elementer i HFs fordelingsmodell ved at basismidlene (studieplassene) i modellen delvis er fordelt på grunnlag av strategiske prioriteringer. I 2012 er 28 mill. kr fordelt etter faglige prioriteringer innen forskning, mens 9 mill. kr er fordelt med utgangspunkt i faglige midler utdanning, til sammen 37 mill. kr. Årsplanen for 2012 har internasjonalisering som hovedprioritering, mens studiekvalitet var hovedprioritering i Hovedprioritering i 2013 er innovasjon. Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i perioden. I budsjettet for inneværende år satte fakultetet av 5,3 mill. kr til strategiske tiltak: 2,1 mill. kr ble fordelt til årsplanpiloter knyttet til tiltak i årsplanen. Dekanen fikk fullmakt til å fordele disse midlene på prosjekter og institutter. 3,2 mill. kr ble fordelt som øremerkede midler til studiekvalitetstiltak ved instituttene. Beløpet ble fordelt etter en vedtatt fordelingsnøkkel. Instituttene har rapportert spesielt hvordan disse midlene er disponert. I tillegg fortsatte HF satsingen på det tverrfaglige prosjektet «Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder» (KULTRANS) i Fakultetsstyret har i tillegg vedtatt å bevilge 1,5 mill. kr fra reserven til utviklingsarbeid for e- utgaven av Henrik Ibsens skrifter i 2011, jf. v-sak 5 i møte 18. februar I budsjettet for 2012 avsettes inntil 1 mill. kr. under forutsetning av at fremdriften i prosjektet er som planlagt og at fakultetets rammebevilgning ikke blir vesentlig redusert. På bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen ved instituttene har dekanen vurdert om strategiske avsetninger og øremerkede midler kan reduseres for å skjerme instituttenes handlingsrom. For 2012 foreslås følgende opplegg: Det settes ikke av egne øremerkede midler til tiltak i årsplanen. De aktuelle tiltak innenfor internasjonalisering gjennomføres innenfor eksisterende rammer. I en presset økonomisk situasjon prioriterer dekanen å videreføre finansieringen av Småforsk-ordningen. Det øremerkede beløpet til studiekvalitet (3,2 mill. kr) legges inn i instituttenes rammer i Instituttene har ansvar for fortsatt å gi studiekvalitetsarbeidet høy prioritet. Instituttene rapporterer om gjennomføring i den årlige studiekvalitetsrapporten. Dette innebærer at 5,3 mill. kr flyttes fra øremerkede midler til studieplassdelen av fordelingsmodellen. Basismidlene i studieplassdelen øker med 5,5 % fra 158 til 167 mill. kr fra 2011 til

3 KULTRANS-satsingen videreføres med vel 1 mill. kr i HFs tildeling går til dekning av lønnskostnader for daglig leder og to teamledere. Fakultetet har også tildelt 7 stipendiatstillinger. UiO tildeler årlig 1,5 mill. kr som ledd i sin oppfølging av faglige prioriteringer. Prosjektet er forutsatt videreført til og med Det settes av inntil 1 mill. kr til utvikling av e-utgaven av Henrik Ibsens skrifter, jf. tidligere vedtak i fakultetsstyret. Andre øremerkede midler til instituttene Midler til ordningen Småforsk (små driftsmidler til forskning), til studiekvalitet og til vitenskapelig utstyr, som ble gitt øremerket fra universitetsstyret til og med 2010, ble fra og med 2011 lagt inn i HFs ramme uten øremerking. Fakultetet fikk da økt frihet til å velge hvordan midlene skulle disponeres, men fortsatt ansvar for å ivareta oppgavene som følger med midlene. Fakultetet vedtok for 2011 å videreføre egne avsetninger til Småforsk (5,4 mill. kr) og vitenskapelig utstyr (3 mill. kr). Avsetningen til vitenskapelig utstyr er en del av HFs vedtatte fordelingsmodell og anbefales videreført. Ordningen gjør det mulig for fagmiljøer med behov for kostbart utstyr å finansiere anskaffelser som vanskelig lar seg innpasse innenfor ordinært driftsbudsjett. Dette vil gjelde for utstyr som koster mindre enn 1 mill. kr, for anskaffelser som koster mer enn dette kan det søkes på sentrale midler. I 2011 ble 85 % av søknadsbeløpet innvilget. Det synes forsvarlig å redusere avsetningen noe. Ordningen med Små driftsmidler til forskere ble innført fra Bakgrunnen for at ordningen ble innført var at svært mange godt kvalifiserte forskere ble hemmet forskningsmessig på grunn av mangel på små driftsmidler til for eksempel reiser og konferanser, litteratur, mindre utstyr, administrativ assistanse mv. Denne mangelen var blant annet en effekt av den økte konsentrasjonen av forskningsmidler. Småforskmidlene har vært viktige for å opprettholde og stimulere til effektiv forskning ved fakultetet. I budsjettet for 2012 foreslås følgende avsetninger: Småforsk: 5,4 mill. kr Vitenskapelig utstyr: 2,0 mill. kr Midlene avsettes på Fellesbudsjettet og viderefordeles av dekanen. Resultatmidler for avlagte doktorgrader endring av intern sats HF mottar fra UiO kr pr avlagt doktorgrad (fast sats) beregnet på grunnlag av 3-årig gjennomsnitt. I 2012 utgjør dette 10,7 mill. kr. I HFs interne fordelingsmodell benyttes halv sats på kr 3

4 pr doktorgrad. Det betyr at instituttene får halvparten av midlene for avlagte doktorgrader (5,35 mill. kr), mens den andre halvparten går til fakultetet til finansiering av disputaskostnader og ph.d.-programmet. Universitetsstyret har vedtatt 3,5 år som måltall for netto gjennomføringstid for stipendiater. HF og SV nevnes i den forbindelse som fakultet med særlig store utfordringer. Om lag 1/3 av HFs kandidatene gjennomfører nå på 3 år, men gjennomsnittlig netto gjennomføringstid er 4,2 ved HF (og 3,8 år ved UiO). HF har tidligere (2004) innført en ordning med gjennomføringsstipend, der stipendiater som blir ferdig innen 3 år tilsettes i ytterligere ett år, mens de som blir ferdige innen 3 ½ år tilsettes i ytterligere ½ år. Ordningen har hatt positiv effekt på gjennomføringstiden. For å stimulere til bedre gjennomføringstid for stipendiater foreslår vi at satsene for midler tildelt etter avlagte doktorgrader differensieres. For kandidater som gjennomfører på normert tid 3 år (nettotid) benyttes høy sats. For kandidater som bruker mer enn 3 år benyttes en lavere sats. Følgende satser foreslås: Sats 1 (gjennomføring på normert tid 3 år): kr Sats 2 (gjennomføring på mer enn 3 år): kr Forskjellen mellom høy og lav sats vil dermed være så stor at det gis et reelt økonomisk insentiv til å arbeide for å forbedre gjennomføringstiden. For å minske de administrative kostnadene knyttet til disputasene overfører fakultetet midler slik at kostnadene knyttet til disputaser (trykking, reiser, lunsj og opphold) kan dekkes av instituttet, som har ansvar for gjennomføring av disputasene. I dag bestilles dette på instituttet, mens fakultetet betaler regningene. Regnskapstall for siste fire år viser at disse kostnadene i gjennomsnitt utgjør ca. kr pr disputas. Kostnader til bedømmelse vil fortsatt dekkes av fakultetet som inngår disse kontraktene. De foreslåtte satsene (kr og kr ) vil øke den samlede tildeling til instituttene for avlagte doktorgrader med ca. kr Dette beløpet dekker disputaskostnadene som overføres fra fakultetet til instituttene. 3 Fordeling til instituttene Bevilgningen til HF øker nominelt med 2,5 % fra 2011 til Det er innarbeidet et tillegg på 2,7 % til kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Det ligger inne et rammekutt på 3,7 mill. kr. Kuttet utgjør ca. 1 % når det ses bort fra øremerkede midler. På kostnadssiden øker pensjonssatsen med ca. 1 %, noe som medfører en kostnadsøkning på ca. 4 mill. kr som ikke kompenseres. Rammekuttet og økte lønnskostnader som ikke kompenseres gir fortsatt reduksjon i handlingsrom for fakultetet. 4

5 Bevilgningen til HF fordelestil instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen er justert for innføring av to satser for midler etter avlagte doktorgrader. Prisjustering av øremerkede midler Det er forutsatt i HFs fordelingsmodell at det ved rammekutt skal foretas en tilsvarende reduksjon i tildelingen til enheter og tjenester som finansieres ved øremerkede midler. De øremerkede tilskuddene til Ibsensenteret, Romainstituttet, Enhet for digital dokumentasjon, Tekstlaboratoriet og Fakultetssekretariatet er derfor gitt 1 % lavere kompensasjon for lønns- og prisvekst enn øvrige enheter. Denne avkortingen medfører en innsparing på 0,56 mill. kr. For midlertidige øremerkede satsinger (KULTRANS og Norsk Ordbok) er det etter en vurdering av økonomiske og faglige konsekvenser ikke gjort tilsvarende kutt. Disse satsingene avsluttes i 2014 og midlene vil da frigjøres. HFs fordelingsmodell Tabell 1 gir en oversikt over elementene i HFs fordelingsmodell. Basistildelingen etter studieplasser, som utgjør hovedelementet i grunnfinansieringen av instituttene, øker med 5,5 %. Til rekrutteringsstillinger er det satt av 83,4 mill. kr til 119 stipendiater og 21 postdoktorer. Økningen på 6,1 % skyldes dels økte satser, dels en justering i antall budsjetterte postdoktorstillinger. Beløpet er dels fordelt på instituttene til finansiering av rekrutteringsansatte som er i gang, dels satt av i påvente av nytilsettinger i Fordelingen mellom instituttene og fellesavsetningen vil bli justert på grunnlag av oppdaterte tall for ansatte før det endelige budsjettet legges inn i desember. Vi understreker derfor at nåværende fordeling av midler til rekrutteringsstillinger ved instituttene ikke er endelig. Resultatdelen er omtrent uendret fra Øremerkede midler reduseres med 0,3 % til tross for at avsatte midler til internhusleie øker med ca. 11 mill. kr på grunn av økte arealer (Georg Morgenstiernes hus). 5

6 Tabell 1 HFs fordelingsmodell fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet Endring Basis Beløp Andel Beløp Andel Forskningsbasert utdanning Studieplasser (ny modell for studieplasser basis) % % 5,5 % Forskning og forskerutdanning Rekrutteringsstillinger % % 6,1 % Sum basis % % 5,7 % Resultat Resultat utdanning % % -0,7 % Resultat forskning % % 0,7 % Sum % % -0,4 % Øremerket Satsinger UiO % % -26,7 % Satsinger HF % % -23,2 % Internhusleie for studiearealer og fellesrom % % 40,0 % Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve % % 1,6 % Sum øremerket: % % -0,3 % Sum % % 2,5 % Tabell 2 nedenfor viser fordeling av rammer til instituttene for Vi viser også til vedlegg 2, som viser en mer detaljert instituttvis fordeling. Tabell 2 Hovedfordeling til instituttene for 2012 Enhet 2011 totalt 2012 basis studieplasser 2012 basis rekrstillinger 2012 resultatmidler 2012 satsinger og øremerket 2012 totalt % endr Endr ekskl ørem og rekr Felles ,6 % -8,9 % IAKH ,4 % 1,9 % IKOS ,1 % 4,9 % IFIKK ,0 % 1,8 % ILOS ,7 % 3,4 % ILN (inkl Ibsen) ,9 % 4,4 % IMK ,6 % 0,2 % IMV ,6 % 5,4 % Roma ,6 % 37,2 % Totalt ,5 % 2,9 % Sum institutter ,3 % 3,2 % 6

7 Kommentar til endringer: Tabellen viser elementene i HFs fordelingsmodell fordelt på enheter. Kolonnen nest ytterst viser prosentvis endring fra 2011 til Ytterste kolonne viser endring i % når øremerkede midler og midler til rekrutteringsstillinger er holdt utenfor. For instituttene gir kolonnen til høyre en indikasjon på den reelle endringen i handlingsrom. Samlet får instituttene en økning på 3,2 %. Hvis vi anslår en lønns- og prisvekst på 3-4 % inkludert virkning av økt pensjonssats og overtakelse av kostnader for disputaser, bør handlingsrommet langt på vei kunne opprettholdes for instituttene samlet sett. IFIKK og IMK har en noe lavere økning enn de øvrige på grunn av nedgang på resultatdelen. Den store nedgangen i total tildeling til IFIKK (- 13 %) skyldes avvikling av Etikk-programmet. HF Felles og Romainstituttet har store prosentvise endringer (-8,9 % og +37,2 %). Dette skyldes at disse endringene her er sett i forhold til svært små beløp når øremerkede midler holdes utenfor. 4 Fellesmidler og fakultetssekretariatet Inntekter Inntektssiden er reelt kuttet med 1 % (0,4 mill. kr) ved at øremerket tilskudd til lønn og drift av fakultetssekretariatet er gitt lavere tillegg for lønns- og prisvekst. Teknisk er avsetningene til fellestiltak økt, som følge av økt internhusleie (11,2 mill. kr), av ny øremerket tildeling til Atheninstituttet og av at avsetning til småforsk og vitenskapelig utstyr midlertidig er lagt på fellesbudsjettet. Kostnader Tiltakene på fellesbudsjettet er nøye gjennomgått med sikte på mulig innsparing. Samlet er det gjort kutt på 4,4 mill. kr sett bort ifra internhusleie, midler til rekrutteringsstillinger og lønnsvekst på fakultetssekretariatet. Det er budsjettert med samme antall årsverk som i 2011 justert for 2 personer som kommer tilbake fra permisjon. Det er forutsatt innsparing på 1 mill. kr knyttet til ledighet i stillinger. Under Fellesbudsjettet er det foreløpig avsatt 16,7 mill. kr til rekrutteringsstillinger som fordeles videre til instituttene på grunnlag av tilsettinger. 7

8 Hovedpostene er slik: Formål Beløp i mill. kr Rekrutteringsstillinger 16,7 Internhusleie 23,4 Andre fellestiltak 28,9 Fakultetssekretariatet (lønn og drift) 42,1 Sum 111,1 Resultater av IHR-prosjektet er foreløpig ikke budsjettert. 8

9 Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettopplegg for Bevilgning til HF for 2012 fordeles slik: Enhet 2012 totalt Felles IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN (inkl Ibsen) IMK IMV Roma Totalt Under HF Felles er det foreløpig avsatt 16,7 mill. kr til rekrutteringsstillinger som fordeles videre til instituttene på grunnlag av tilsettinger. 2) Det avsettes 5,4 mill. kr til å videreføre ordningen "Små driftsmidler til forskere" (Småforsk) 3) Det avsettes 2,0 mill. kr til vitenskapelig utstyr 4) I resultatdelen av HFs fordelingsmodell endres innføres to satser for midler etter avlagte doktorgrader. For kandidater som gjennomfører på normert tid tre år benyttes en høy sats. For kandidater som bruker lengre tid enn tre år benyttes en lavere sats. Høy sats settes til kr og lav sats til kr Vedlegg Fordeling 2012 spesifisert på enheter etter tildelingsmåte 9

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2011

Budsjett og fordeling for 2011 Saksnotat 19.10.2010 Budsjett og fordeling for 2011 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 24.09.2010. Universitetsstyret vedtok 24. juni økonomisk ramme for HF for 2011. Fordelingsbrev

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt for medier

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010 Notat 4.12.2009 BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010 Hovedtildeling til HF for 2010 Fordelingen for 2010 må ses i sammenheng med Årsplanen for 2010. Universitetsledelsen har i forbindelse med fordelingen gitt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-4 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 10. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandlere:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 HF mottok i juni det foreløpige disponeringsskrivet for 2018 fra UiO. Dette viser en tildeling på 611,599 mill. kroner, noe som er en økning på

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 28.10.16 Notatdato: 21.10.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 4/2013 Møtedato: 20.09.2013 Notatdato: 11.09.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang 14.02.2017 Fordelingsprosessen - basis Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Fordeling av statsbevilgningen 2010 vedlegg 1

Fordeling av statsbevilgningen 2010 vedlegg 1 Fordeling av statsbevilgningen 2010 vedlegg 1 Dette vedlegget gir oversikt over Forslag til statsbudsjett 2010 hovedtall for UiO side 2 Salderingsbehov før nye og nye innspill 2010 side 3 Prinsipper for

Detaljer

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon 1 Notat 17.8.2012 ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon Innledning ILN har bedt fakultetet om bistand til å gå gjennom økonomi og ressursbruk. Instituttet ønsker assistanse for å få fram et godt beslutningsgrunnlag

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå: Fakultetsnotat Orienteringssak Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 1.april 2014 Resultatmål 2014 Resultater 2008-2013 Da universitetsstyret behandlet

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet. Revisjon av eksisterande finansieringsmodell og ny modell med verknad frå 2015

Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet. Revisjon av eksisterande finansieringsmodell og ny modell med verknad frå 2015 Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet Notat Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-5 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 9. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Rapportert av: Dekanen

Rapportert av: Dekanen Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 1. Innledning Gjennom prosessen med faglige prioriteringer i 2013 vedtok fakultetsstyret

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter 14.02.2014 Økonomi Av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning Leonardo

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 6. september 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Foreløpig fordeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-3 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 15. april 2011 Notatdato: 31. mars 2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 28-10-2011 Notatdato:18-10-2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 38/2016 Møtenr.: 9/2016 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 1. desember 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 25.september 2014 Notatdato: 15.september 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Kampanje for Exphil. Denne saken ble først tatt opp under eventuelt på styremøtet 3. november 2011.

Kampanje for Exphil. Denne saken ble først tatt opp under eventuelt på styremøtet 3. november 2011. Til: Instituttstyret V-sak 22-2011 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 17.11.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: 10.11.2011 Saksbehandler: EEJ Kampanje

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer