Budsjett og fordeling for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og fordeling for 2011"

Transkript

1 Saksnotat Budsjett og fordeling for 2011 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte Universitetsstyret vedtok 24. juni økonomisk ramme for HF for Fordelingsbrev av 30. juni 2010 (vedlagt saken i forrige møte) gir nærmere informasjon og føringer fra universitetsledelsen. Det vises spesielt til side 4 hvor tildelingen til HF er spesifisert i forhold til UiOs finansieringsmodell. Budsjettprosessen for 2011 er skjøvet frem i tid i forhold til tidligere. HF skal registrere budsjett for 2011 og langtidsbudsjett (prognose) for innen 15. desember i år. Budsjett og strategi UiO er i ferd med å legge om tidsprosessen for budsjett- og planarbeid, omleggingen blir imidlertid ikke fullført før i Fra og med 2011 skal universitetets årsplan vedtas før sommeren, fakultetenes årsplan skal bygge på universitetets og vedtas i midten av høstsemesteret. I inneværende år har arbeidet med ny strategiplan for perioden frem til 2020 medført at planprosessen er blitt forskjøvet. Universitetet får derfor ikke vedtatt sin årsplan før i november. Fakultetets årsplan blir dermed først behandlet i desembermøtet. Ideelt sett bør strategisk plan være vedtatt og utkast til årsplan foreligge før fordelingen vedtas, slik at budsjett og strategi kan ses i sammenheng. Av ovennevnte grunner er ikke dette mulig å få til denne gang. HFs budsjettopplegg for 2011 inneholder flere strategiske avsetninger: 1. Langsiktige strategiske elementer som ligger i HFs fordelingsmodell. Basismidlene (studieplassene) i modellen er delvis fordelt på grunnlag av strategiske prioriteringer. 2. Strategiske avsetninger i budsjettet som ikke er direkte knyttet opp mot årsplanen. 3. Avsetninger til særlige satsinger som er knyttet opp mot årsplanen De strategiske elementer nevnt under punkt 1 og 2 inngår imidlertid i budsjettet som vedtas nå. Punkt 2 omfatter blant annet midler til videreføring av ordningen Småforsk (små driftsmidler til forskning) (4,3 mill), til vitenskapelig utstyr (3 mill) og til videreføring av det tverrfaglige prosjektet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) (1 mill). Til å følge opp satsinger i årsplanen settes det i denne runden av 5,3 mill kr som fordeles i fakultetsstyrets møte 17. desember, sammen med at årsplanen behandles. I denne avsetningen 1

2 inngår 2,8 mill kr som inneværende år er øremerket til studiekvalitet. UiO har signalisert at studiekvalitet skal være det prioriterte området i Det er derfor hensiktsmessig at midler til spesielle studiekvalitetstiltak fordeles samlet i desembermøtet. HFs ramme for 2011 HFs økonomiske handlingsrom har de siste årene blitt noe redusert, fra 2009 til 2010 med ca 2,5 %. Flere institutter har som følge av dette måttet nedjustere aktiviteten. Vi viser til rapporten for 2. tertial for nærmere redegjørelse. HFs ramme øker med kun 1 % fra 2010 til Nedgangen i pensjonssats gjør at lønnskostnadene i praksis ikke vil øke vesentlig i 2011 sammenlignet med nåværende kostnadsnivå, idet nedgangen i pensjonspremie langt på vei vil kunne dekke forventet lønnsvekst. Vi antar derfor at HFs budsjettmessige handlingsrom vil være omtrent uendret fra 2010 til Mer spesifisert er følgende endringer skjedd i rammene: HF får en tildeling på 503,681 mill kr i Det er en nominell økning på 5,0 mill kr (1 %). Det er gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,7 %. Internhusleien økes også med 2,7 % (1,3 mill kr) HF har fått et rammekutt på 4,3 mill kr (0,84 %). Dersom bundne midler til internhusleie, som utgjør om lag 48 mill kr, holdes utenfor, utgjør kuttet ca 1 %. Statens pensjonskasse har overraskende satt ned pensjonssatsen (arbeidsgivers andel av pensjonstilskuddet) fra 13,0 % i 2010 til 11,15 % i For HF innebærer dette en meget kjærkommen reduksjon i lønnskostnader på 6-7 mill kr fra 2010 til HF får i 2011 stilt til disposisjon omfattende kontor- og undervisningslokaler i PO-bygningen, hvor 9000 m2 er renovert for 240 mill kr finansiert innenfor UiOs budsjett. Økte kostnader (internhusleie) knyttet til dette vil bli kompensert ved økt tildeling fra UiO. Dette tillegget er foreløpig ikke innarbeidet i HFs ramme. Universitetsstyrets fordelingsvedtak fra juni er basert på at bevilgningen til UiO fra 2010 videreføres med konsekvensjusteringer i I forslaget til statsbudsjett for 2011 (fremlagt 5. oktober) er denne forutsetningen oppfylt. Samtidig har UiO fått noen øremerkede midler som vil komme i tillegg. Dette gjelder midler til Småforsk, som i 2010 ligger i Forskningsrådets ramme og var forutsatt å falle bort fra Midlene, som utgjør 40 mill kr for hele sektoren, er overført til institusjonene fra For UiO utgjør dette en rammeøkning på 6,8 mill kr. Universitetet vil fordele midlene på grunnlag av antall førstestillinger. HFs andel av midlene vil være ca 1,5 mill kr som kommer i tillegg til de 4,3 mill kr nevnt over. Videre har UiO fått 210 nye studieplasser (7,6 mill kr for et halvt år), hvorav 15 plasser til 5-årig integrert lærerutdanning og 65 strategiske plasser som fordeles av universitetet selv. Det vil være mulighet for at HF kan bli tildelt noen av disse studieplassene. Både de nye studieplassene og småforskmidlene vil bli fordelt i Universitetsstyrets møte 23. november. 2

3 10,7 mill kr som er øremerket fra UiO til småforsk, vitenskapelig utstyr og studiekvalitet i 2010, er videreført i 2011, men lagt inn i HFs ramme uten øremerking. Fakultetet står derfor fritt til å velge hvordan disse midlene skal disponeres, men har fortsatt ansvar for å ivareta oppgavene som følger med midlene. Prinsipper for intern fordeling HFs budsjettmodell Fakultetstyret vedtok i 2009 en ny intern fordelingsmodell, som fikk virkning fra Denne budsjettmodellen er fakultetets viktigste verktøy for å oppnå at fordeling og bruk av ressurser er i samsvar med gjeldende retningslinjer, strategier og mål. Vi vil kort rekapitulere hovedtrekkene i modellen. Fakultetsstyret skal hvert fjerde år behandle justeringer av modellen og fordeling av studieplassene, første gang i Modellen skal sikre forutsigbare rammer for instituttene og samtidig gi ønskelige insentiver. Modellen viderefører samtidig hovedprinsipper og insentiver som ligger i UiO overordnede finansieringsmodell. Modellen består av tre hoveddeler: En basisdel hvor studieplasser og rekrutteringsstillinger er fordelingsnøkler. Antall studieplasser og rekrutteringsstillinger som fordeles i modellen er i samsvar med det antall HF mottar fra UiO. Basisdelen utgjør 47 % av samlet hovedtildeling (for instituttene 55 %). En resultatdel basert på oppnådde resultater for utvalgte indikatorer (tre års gjennomsnitt for studiepoeng, doktorgrader, publikasjonspoeng, NFR-inntekter og EU-midler). Internt benyttes samme satser som i UiOs modell. Resultatdelen omfatter 25 % av midlene (for instituttene 29 %). Øremerkede midler og satsinger. Satsinger øremerket fra UiO er videreført, i tillegg har HF egne satsinger. Øremerkede midler er søkt begrenset, men midler til fellesfunksjoner som Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumentasjon og fakultetsadministrasjonen er øremerket. Det samme gjelder deler av internhusleien og basistilskudd til Ibsen-senteret og Roma-instituttet. Til sammen utgjør denne delen 28 % (for instituttene 15 %). HFs fordelingsmodell fra perioden hadde en resultatdel bygget opp etter omtrent samme prinsipper, men basismidlene ble fordelt med utgangspunkt i historiske tall for vitenskapelige årsverk. Bruken av øremerkede midler var mer omfattende og omfattet blant annet instituttenes administrative stillinger. 3

4 Tabell 1 HFs fordelingsmodell fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet Basis Beløp Andel Beløp Andel Forskningsbasert utdanning Studieplasser (ny modell for studieplasser basis) % % Forskning og forskerutdanning Rekrutteringsstillinger % % Sum basis % % Resultat Resultat utdanning % % Resultat forskning % % Sum % % Øremerket Satsinger UiO % % Satsinger HF % % Internhusleie for studiearealer og fellesrom % % Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve % % Sum øremerket: % % Sum % % 2010 Fordeling av studieplasser med midler Studieplasser er viktigste fordelingsnøkkel i UiOs finansieringsmodell. UiOs studieplasser med tilhørende midler er i utgangspunktet fordelt mellom fakultetene på grunnlag av historiske tall for avlagte studiepoeng, slik at en studieplass i utgangspunktet svarer til 60 studiepoeng (en studiepoengsenhet). HF mottar studieplasser fordelt på to satser, en sats for høyere grad (kat. D kr ) og en sats for lavere grad (kat. F kr ). HF viderefordeler omtrent samme beløp etter studieplasser som vi mottar fra UiO, men har internt valgt å benytte en mer nyansert vektig/normering av studieplasser for å ta hensyn til vesentlige kostnadsforskjeller mellom undervisningsfag. På bachelornivå er de fleste studieplasser gitt vekt 1 (ca kr ), men det gis høyere uttelling pr studieplass for musikk (vekt 2,5), konservering (vekt 1,5) og tre grupper av fremmedspråk (vekt 2, 1,6 og 1,3). Forskjellen i vekting mellom plasser på lavere og høyere grad er også generelt noe større enn i UiOs modell. HF benytter for 2011 følgende satser: 4

5 Tabell 2 Vekting av studieplasser i HFs budsjettmodell (satser 2011) Type fag Musikk Konservering Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB Vekt Sats 2, , Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv 1, Språk 1 Germanske og romanske fag 1, Øvrige Exphil 0, Satser høyere grad Type fag Konservering Andre fag Vekt Sats Den interne fordelingen av studieplasser mellom institutter er i hovedsak basert på aktivitet i form av avlagte studiepoengsenheter (gjennomsnitt ), men også resultatet av HFs faglige prioriteringer innen forskning og utdanning er gitt uttelling. Tabellen nedenfor viser beløp og andel av total fordelt etter ulike kriterier: Tabell 3 HFs studieplassmodell 2011 Kriterium Beløp (i 1000 kr) Andel Studiepoeng ,7 % Faglige prioriteringer forskning ,5 % Faglige prioriteringer utdanning ,5 % Særskilte samfunnsbehov og andre strategiske vurderinger ,9 % Nye studieplasser ,3 % Totalt ,0 % Studieplasser satt av etter kriteriet Særskilte samfunnsbehov og andre strategiske vurderinger er foreløpig fordelt forholdsmessig etter øvrige studieplasser, da det ikke har lykkes å operasjonalisere 5

6 dette kriteriet. Nye studieplasser gjelder 18 nye studieplasser på Lektorprogrammet, som fordeles etter andre kriterier enn de som ligger i modellen fra før. På bakgrunn av diskusjon i fakultetsstyremøtet 24. september fordeles de nevnte 18 plassene på institutter etter antall studiepoeng avlagt av studenter på Lektorprogrammet i HF vil i 2012 og 2013 motta ytterligere 18 studieplasser med midler på Lektorprogrammet, men da på masternivå. Dette gir følgende fordeling av nye midler til Lektorprogrammet i 2011: Tabell 4 Fordeling av nye studieplasser/midler på Lektorprogrammet 2011 Studentårsverk på Lektorprogrammet (DBH) Andeler Enhet Snitt (nøkkel) Beløp 2011 IAKH 67,4 63,2 71, % IKOS 13,8 11,7 17, % IFIKK 20 17,5 21, % ILOS , % ILN 71,9 82,7 90, % IMK 10,2 6,2 6,5 8 2 % IMV 0 0 % - Sum 285,3 311,3 322, % Dersom HF får tildelt ytterligere nye studieplasser på Lektorprogrammet fra høsten 2011 (jf nye studieplasser i statsbudsjettet for 2011), vil disse plassene med midler bli fordelt etter samme nøkkel. Satsinger i 2011 I en situasjon der HF er presset økonomisk er det lagt vekt på å videreføre basistildelingen til instituttene. Avsetninger på fellesbudsjettet er derfor gjennomgått kritisk og nøkternt budsjettert. Det vises til egen omtale av fellesmidler nedenfor. Det er innenfor fellesbudsjettet avsatt 2,5 mill til satsinger som ses i sammenheng med prioriterte områder i årsplanen. I tillegg kan det som tidligere nevnt disponeres midler som tidligere har vært øremerket småforsk, vitenskapelig utstyr og studiekvalitet. På fakultetsstyremøtet den 24. september ble det tilslutning til at disse tidligere øremerkede midlene disponeres slik: Småforsk: 4,3 mill kr Vitenskapelig utstyr:3 mill kr Studiekvalitet: 2,8 mill 6

7 Videreføring av småforskmidlene er viktig for å sikre nødvendige driftsmidler til godt kvalifiserte forskere og for å stimulere til effektiv forskning ved fakultetet. Avsetningen til vitenskapelig utstyr er en del av den vedtatte budsjettmodellen og viktig for å finansiere større anskaffelser. Beløpet på 2,8 mill kr som har vært øremerket studiekvalitet fordeles ikke nå, men slås sammen med de 2,5 mill avsatt til satsinger til en samlet pott på 5,3 mill kr. Det samlede beløpet fordeles i fakultetstyrets møte 17. desember. Universitetsledelsen har signalisert at det i treårsperioden skal satses på studiekvalitet, internasjonalisering og innovasjon/arbeidslivsrelevans, med hovedvekt på studiekvalitet i Midler til satsing på studiekvalitet foreslås derfor fordelt samlet i desembermøtet. Vi tenker oss også at det i dette møtet fordeles midler til andre strategiske tiltak som er direkte koblet til strategiplan og årsplan. Fortsatt KULTRANS-satsing HF fortsetter satsingen på det tverrfaglige prosjektet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) i HF fordeler ca 1 mill til lønnskostnader for daglig leder og to teamledere og har også tildelt 7 stipendiatstillinger. UiO tildeler 1,5 mill kr som ledd i sin oppfølging av faglige prioriteringer. Fordeling til instituttene Tabell 6 nedenfor viser fordeling av rammer til instituttene for For 2011 er det vist hvordan rammen fordeler seg på de ulike elementene i budsjettmodellen. Vi viser også til vedlegg 1, som viser en mer detaljert instituttvis fordeling med sammenligning mellom 2010 og Tabell 6 Hovedfordeling til instituttene for 2011 Enhet 2010 totalt 2011 basis studieplasser 2011 basis rekrstillinger 2011 resultatmidler 2011 satsinger og øremerket 2011 totalt Endring ekskl rekr still og studiekval Rekr.stillinger Felles ,2 % IAKH ,5 % IKOS ,9 % IFIKK ,4 % ILOS ,9 % ILN (inkl Ibsen) ,5 % IMK ,3 % IMV ,1 % Roma ,9 % Totalt ,8 % Sum institutter ,3 % 7

8 Kolonnen ytterst til høyre sammenligner rammen for 2011 med 2010 når det er sett bort fra midler til rekrutteringsstillinger og til studiekvalitet. 1 ILN og IMV har en nedgang som følge av at sikkerhetsnettet (dvs. at årlig reduksjon i basistildeling som følge av ny modell skal være maks 5 %) er redusert med hhv. 2,7 og 0,8 mill kr. Andre endringer er i hovedsak knyttet til endringer i resultatmidler. ILN og IMV har fått redusert sin uttelling gjennom basisdelen i den nye budsjettmodellen med henholdsvis 5,8 og 1,8 mill kr, og står i en krevende økonomisk situasjon. Begge har tatt grep for å styrke økonomien og følges aktivt opp fra fakultet- og instituttledelse. Universitet godtar at institutter og fakulteter har økonomisk underskudd over kortere perioder, men forutsetter at enheter som har budsjettproblemer iverksetter tiltak slik at økonomien bringes under kontroll og at fakultetene er i økonomisk balanse i Instituttene vil parallelt med budsjetteringen for 2011 utarbeide en langtidsprognose for Dette langtidsbudsjettet, som vil kunne oppdateres kontinuerlig, vil være et viktig verktøy for fakultet og institutter for å vise at situasjonen er under kontroll og vurdere tiltak for å bringe økonomien i balanse over tid. Vi vil komme tilbake til situasjonen ved ILN og IMK når langtidsbudsjettet er levert. Midler som fordeles senere Midler til småforsk (ca 5,8 mill kr) og vitenskapelig utstyr(3 mill kr) kommer i tillegg til nåværende rammer. Midlene vil bli fordelt av dekanen i høst slik at midlene kan innarbeides i budsjettene for I tillegg vil det som tidligere nevnt bli fordelt strategimidler på fakultetsstyremøtet i desember. 1 Midler til rekrutteringsstillinger for 2011 er innarbeidet i instituttenes rammer på grunnlag av nåværende tilsatte. Midler til rekrutteringsstillinger på fellesbudsjettet (14,7 mill kr) blir fordelt ut etter hvert som nye personer tiltrer. Ved sammenligning mellom 2010 og 2011 bør derfor midler til rekrutteringsstillinger holdes utenfor, da det er noe tilfeldig hvor mye som ligger i instituttenes rammer på et bestemt tidspunkt. Midler til studiekvalitet ligger i instituttenes rammer inneværende år, men er ikke er fordelt ennå for 2011, og er derfor holdt utenfor sammenligningen. 8

9 Fellesmidler og fakultetssekretariatet Inntekter Tabell 7 viser inntektsrammen for fellesbudsjettet etter HFs budsjettmodell. Tabell 7 Inntekter HF Felles Tildelingsmåte Endring % endring Basismidler studieplasser Basismidler rekr.still ,1 % Sikkerhetsnett ,5 % Resultatmidler utdanning ,6 % Resultatmidler forskning ,2 % UiO-satsinger ,0 % HF-satsinger ,6 % Andre øremerkede midler ,7 % Sum HF Felles ,0 % Rammen for fellesbudsjettet er budsjettert etter samme prinsipper som instituttenes rammer. Det er økninger knyttet til rekrutteringsstillinger (teknisk økning) og satsinger (ekstra strategimidler). Økning under Andre øremerkede midler skyldes korrigert beløp for internhusleie, som var satt for lavt inneværende år. Inntekter og kostnader er budsjettert i tilnærmet balanse. I 2010 ble det for å skjerme instituttene i en presset situasjon budsjettert med et underskudd på 4,5 mill kr. Dette var en risikofaktor, og strammere budsjettering på kostnadssiden gjør at mulighetene for innsparinger nå er mindre. Reduksjon i kostnader I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2010 (møte sak 24/2009) ble det uttalt: Universitetsledelsen og fakultetsledelsen har et felles mål om å øke den andelen av midlene som går til primæraktivitetene forskning, undervisning og formidling. Dette tilsier en gjennomgang av utgifter og funksjoner ved fakultetssekretariatet med det formål å redusere sekretariatets andel av totalbudsjettet. Det vil være et mål å redusere fakultetssekretariatets andel med minimum 2 % i løpet av de neste fire år. Fra 2009 til 2010 ble alle postene på fellesbudsjettet gått kritisk igjennom, og avsetningene til faglige fellestiltak ble reelt redusert med 20 %. Antall budsjetterte årsverk var imidlertid det samme i 2010 som i 2009 med unntak av noen stillinger som ble overført til instituttene. Tabell 8 nedenfor viser budsjetterte kostnader på fellesbudsjettet for

10 Tabell 8 Kostnader Fellesbudsjettet 2011 Post Endring Faglige fellestiltak - - Strategipott inkl studiekvalitet Rekr still Reserve Øvrige fellestiltak Infrastruktur - IT-tiltak Internhusleie Vit utstyr Generell drift Fakultetssekretariatet Lønn Drift Totalt Det er en økning knyttet til ny strategisk avsetning på 5,3 mill kr som fordeles i desember og knyttes til satsinger i årsplanen. Avsatte midler til rekrutteringsstillinger er økt, men disse midlene fordeles ut etter hvert som nye rekrutteringsansatte starter opp ved instituttene og økningen gjenspeiler at flere nytilsettinger er forventet i 2011 enn i Faglige fellestiltak for øvrig er kuttet med 2 mill kr og lønnskostnader for administrasjonen er nominelt redusert med 2,7 mill kr. Når stillinger blir ledige i administrasjonen skal det nå foretas en vurdering av hvor viktige arbeidsoppgavene er og om de kan dekkes av eksisterende personale, før det eventuelt foretas ny tilsetting. Dette har midlertidig medført at flere administrative stillinger står ubesatt, og antall budsjetterte årsverk i fellesadministrasjonen er på grunn av midlertidige ledigheter gått ned med 5 fra 65,5 i 2010 til 60,5 i Fakultetssekretariatets andel av samlet budsjett går fra 2010 til 2011 ned fra 8,0 til 7,4 %., jf tabellen nedenfor. Målet er som nevnt at andelen skal reduseres med minst to prosentpoeng i fireårsperioden 2010 til Fakultetsadministrasjonen Beløp 2010 Beløp 2011 Endring Lønn Drift Sum Andel av totalbudsjettet 8,0 % 7,4 % 0,6 % Samlet budsjettramme

11 Midler til bedømmelse ved opprykk til professorat (kr i 2010) er fra 2011 lagt ut til instituttene, som selv må dekke eventuelle kostnader til dette. HF har forpliktet seg til å bidra til å finansiere den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter, som planlegges utviklet neste år. ILN setter av en stilling for å jobbe med prosjektet i tre år. Endelig budsjett og fremdriftsplan er under behandling. Det settes av 1,5 mill på fellesbudsjettet i 2011 til dette prosjektet. Bokutgivelsene av skriftene fullføres i år. HF vil innenfor årets budsjett dekke sin halvpart (3 mill kr) av forventet underskudd på 6 mill kr, mens UiO sentralt dekker resterende halvpart. 11

12 Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettopplegg for Bevilgning til HF for 2010 fordeles slik: Enhet 2011 totalt Felles IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN IMK IMV Roma Totalt ) Fakultetstyret ber om at det på møtet 17. desember legges frem forslag til fordeling av strategimidler på 5,3 mill kr avsatt på fellesbudsjettet. 12

Budsjett og fordeling for 2012

Budsjett og fordeling for 2012 Saksnotat 21.10.2011 Budsjett og fordeling for 2012 1 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 30.09.2011, notat 19.8.11 vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt for medier

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010 Notat 4.12.2009 BUDSJETT OG FORDELING FOR 2010 Hovedtildeling til HF for 2010 Fordelingen for 2010 må ses i sammenheng med Årsplanen for 2010. Universitetsledelsen har i forbindelse med fordelingen gitt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 28.10.16 Notatdato: 21.10.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 HF mottok i juni det foreløpige disponeringsskrivet for 2018 fra UiO. Dette viser en tildeling på 611,599 mill. kroner, noe som er en økning på

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet. Revisjon av eksisterande finansieringsmodell og ny modell med verknad frå 2015

Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet. Revisjon av eksisterande finansieringsmodell og ny modell med verknad frå 2015 Universitetet i Oslo Humanistisk Fakultet Notat Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-5 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 9. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang 14.02.2017 Fordelingsprosessen - basis Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden Vedlegg Tabell 1 ILNs regnskap for perioden 2007-2011 Tabell 1a ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -3 438 831-6 960 386-3 415 108-1 688 134 2 157

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-4 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 10. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandlere:

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter 14.02.2014 Økonomi Av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning Leonardo

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 4/2013 Møtedato: 20.09.2013 Notatdato: 11.09.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 38/2016 Møtenr.: 9/2016 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 1. desember 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon 1 Notat 17.8.2012 ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon Innledning ILN har bedt fakultetet om bistand til å gå gjennom økonomi og ressursbruk. Instituttet ønsker assistanse for å få fram et godt beslutningsgrunnlag

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Styreseminar, 23.6.2015 Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Agenda Introduksjon v/dekan Frode Vartdal (5 min) Formål v/bent Andersen, AFF (15 min) Innledning om temaet v/fakultetsdirektør

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 28-10-2011 Notatdato:18-10-2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE

Detaljer

Gjennomsnitt saldo arbeidsplikt fordelt på fag

Gjennomsnitt saldo arbeidsplikt fordelt på fag Status arbeidspliktregnskap Det gjennomsnittlige overskuddet i IFIKKs arbeidspliktregnskap er nå så å si halvert siden toppen fra våren 2009. Et gjennomsnittlig overskudd pr vitenskapelig ansatt på 499

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Ny budsjettmodell ved Det humanistiske fakultet. Sakssammendrag. Prinsipper for modellen DET HUMANISTISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO. Ny budsjettmodell ved Det humanistiske fakultet. Sakssammendrag. Prinsipper for modellen DET HUMANISTISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 11/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 12.06.09 Sakstype: Vedtakssak Notat: 03.06.2009 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 25.september 2014 Notatdato: 15.september 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Rapportert av: Dekanen

Rapportert av: Dekanen Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 1. Innledning Gjennom prosessen med faglige prioriteringer i 2013 vedtok fakultetsstyret

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer