Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer"

Transkript

1 Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar Konstituerende møte i Universitetsprosjektstyret (UPS) Konstituering av UPS a) 14. februar Strategi- og SamordningsMøte (SSM) 24. februar Kontaktmøte med hovedtillitsvalgte Forberede UPS-møtet : Drøftingsnotat om visjon og fusjonsbegrunnelse. Milepælsplan for fusjonsarbeidet Tiltak for styrking av sekretariatet Drøfting av mandat for arbeidsgruppen som skal forestå økonomigjennomgang og forslag til overordnede prinsipper for felles budsjettmodell Drøfting av involvering i fusjonsprosessen m.v. Tidspunkt for ikrafttredelse av rammeverket for personalomstilling Informasjon/Drøfting av forslagene til vedtak i UPS-møtet SSM: Møte mellom styreleder i UPS, rektorene, høgskoledirektørene og prosjektdirektøren. Etter pkt. 6 e) i mandatet for UPS skal det ses på økonomiske forhold i tilknytning til den sammenslåtte høgskolen: Gjennomgang av økonomisk status og økonomiske forpliktelser hos de fusjonerende høgskolene Etablering av felles økonomi -/budsjettmodell Organisering av økonomifunksjonen Dette arbeidet bør gjennomføres i to faser, og en arbeidsgruppe bestående av de tre økonomidirektørene bør nedsettes så snart som mulig. IDF-møter i fusjonsprosessen skal håndteres i henhold til 'Rammeverk for personalomstilling ved sammenslåing av Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Et spørsmål som må avklares så snart som mulig er når høgskolestyrene skal fatte vedtaket som medfører ikrafttredelse av rammeverket.

2 25. februar UPS-møte Vedtak i UPS: Milepælsplan for fusjonsarbeidet Mandat for arbeidsgruppe for økonomigjennomgang og forslag til overordnede prinsipper for felles budsjettmodell Tiltak for styrking av sekretariatet Innledende drøfting om visjon og fusjonsbegrunnelse med utgangspunkt i et førsteutkast til disposisjon for fusjonssøknad 28.februar / 1. mars Ca. 1. mars Høgskolestyremøter Visjon og fusjonsbegrunnelse: Drøfting og signaler til det videre arbeid i UPS/SSM. Orientering om vedtakene fra UPS Oppstart av arbeidet i arbeidsgruppen som skal forestå økonomigjennomgang og forslag og overordnede prinsipper for felles budsjettmodell.

3 28. mars SSM Videre bearbeiding av visjon og fusjonsbegrunnelse Forslag til kommunikasjonsstrategi Drøfting av overordnede prinsipper for faglig organisering: Rektorrollen Dekanrollen Instituttlederrollen Valgt eller ansatt rektorat Dimensjonering av rektorat Valgt eller ansatt ledelse på Faglig organisering; Studiested/campus fakultet/avdeling - institutt Har benyttet begrepet rektorat i teksten, selv om samarbeidsavtalen sier Valgt eller ansatt rektor. Det naturlige vil vel være at pro-/viserektorstillingene behandles på samme måte som rektorstillingen. Rapporten fra NIFU STEP og Rokkansenteret, med tilhørende høringsinnspill fra de tre høgskolene og uttalelser fra ulike aktører i regionen, gjennomgås. Ref. mandatet for UPS i vedlegg 3 i den nye PIUavtalen, og henvisningen der til felles styrevedtak fra desember 2009, der det bl.a. heter: Styret ber om at: Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. 29. mars Møte mellom SSM og dekanene Dialog om følgende spørsmål: Visjon og fusjonsbegrunnelse. Overordnede prinsipper for faglig organisering: Rektorrollen Dekanrollen Instituttlederrollen Valgt eller ansatt rektorat Dimensjonering av rektorat Valgt eller ansatt ledelse på Faglig organisering; Studiested/campus fakultet/avdeling - institutt Møtet avholdes i Lillehammer-området

4 6. april Kontaktmøte med de hovedtillitsvalgte 11.april UPS-møte Vedtak i UPS: Kommunikasjonsstrategi Informasjon/Drøfting av forslagene til vedtak i UPS-møtet Drøfting av overordnede prinsipper for faglig organisering: Rektorrollen Dekanrollen Instituttlederrollen Valgt eller ansatt rektorat Dimensjonering av rektorat Valgt eller ansatt ledelse på Faglig organisering; studiested/campus fakultet/avdeling institutt 28. april Høgskolestyremøter Drøfting og signaler i.f.t. videre arbeid i UPS/SSM når det gjelder overordnede prinsipper for faglig organisering: Rektorrollen Dekanrollen Instituttlederrollen Valgt eller ansatt rektorat Dimensjonering av rektorat Valgt eller ansatt ledelse på Faglig organisering; studiested/campus fakultet/avdeling institutt

5 2. mai Arbeidsgruppa for økonomi/budsjett Frist for økonomigjennomgang og forslag til overordnede prinsipper for felles økonomi-/budsjettmodell 9. mai SSM Forberede UPS-møtet : Forslag til overordnede prinsipper for faglig organisering: Rektorrollen Dekanrollen Instituttlederrollen Valgt eller ansatt rektorat Dimensjonering av rektorat Valgt eller ansatt ledelse på Faglig organisering; studiested/campus fakultet/avdeling institutt Forslag til overordnede prinsipper for felles økonomi-/budsjettmodell Administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen: Forslag til arbeidsgrupper og mandat for disse. 2-dagers møte vurderes. Arbeidsgruppene skal bl.a. ta utgangspunkt i Rokkan I og NIFUSTEP-Rokkan (II) rapportene når de skal komme med sine anbefalinger. Høringsuttalelsene fra de tre høgskolene og styrenes behandling av NIFUSTEP-Rokkan inngår som del av grunnlaget for utredningene i arbeidsgruppene. Det skal nedsettes arbeidsgrupper på tvers av de tre høgskolene, som rapporterer til UPS. Aktuelle arbeidsgrupper (jfr. PIU-avtalen av ): Økonomi Kvalitetssystem Personal Studieadm. Fou-adm. IT Bibliotek EVU Felles samskipnad Etc.

6 24. mai Kontaktmøte med de hovedtillitsvalgte Informasjon/Drøfting av forslagene til vedtak i UPS-møtet mai UPS-møte Vedtak i UPS: Mandat for arbeidsgruppene for adm. organisering Forslag til vedtak for høgskolestyrene: Førsteutkast til visjon og fusjonsbegrunnelse. Overordnede prinsipper for faglig organisering: o Rektorrollen o Dekanrollen o Instituttlederrollen o Valgt eller ansatt rektorat o Dimensjonering av rektorat o Valgt eller ansatt ledelse på o Faglig organisering; studiested/campus fakultet/avdeling institutt Overordnede prinsipper for felles økonomi- /budsjettmodell

7 Ca 1. juni Arbeidsgruppene for adm. organisering Oppstart av arbeidet i arbeidsgruppene for adm. organisering. Oppstart av arbeidet med modeller for sammenslåing av de to studentsamskipnadene i Hedmark og Oppland. Gjøres av arbeidsgruppe med representasjon fra de to samskipnadene. Denne gruppa må arbeide parallelt med øvrige arbeidsgrupper for administrativ organisering. 10. (HH) og 15. juni (HiG og HiL) Høgskolestyremøter Vedtak: Førsteutkast til visjon og fusjonsbegrunnelse. Overordnede prinsipper for faglig organisering: o Rektorrollen o Dekanrollen o Instituttlederrollen o Valgt eller ansatt rektorat o Dimensjonering av rektorat o Valgt eller ansatt ledelse på o Faglig organisering; studiested/campus fakultet/avdeling institutt Overordnede prinsipper for felles økonomi- /budsjettmodell Høgskolestyrene må fatte vedtak i disse spørsmålene før sommeren, for at det skal være mulig å komme i mål med en fusjonssøknad innen

8 24. juni SSM Innledende drøfting: Valgt eller ansatt rektor, og lokalisering av rektoratets medlemmer Konkretisering av den faglige organisasjonsstrukturen med fakulteter/avdelinger og institutter, - herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultets- /avdelingsledelser I høgskolestyrenes møter 10., 14. og 15. juni ble det besluttet å ansette prorektorene, og å avvente avklaringen på spørsmålet om valgt eller ansatt rektor til september august Dialogmøte mellom de HiG-ansatte, høgskoleledelsen og UPS-styreleder. 12. august Dialogmøte mellom de ansatte ved HH- Elverum og Evenstad, høgskoleledelsen og UPS-styreleder. 16. august Dialogmøte mellom de ansatte ved HH- Hamar og Rena, høgskoleledelsen og UPS-styreleder. 31. august Dialogmøte mellom de ansatte ved HiL, høgskoleledelsen og UPS-styreleder.

9 26. august UPS-møte Intern drøfting: Valgt eller ansatt rektor, og lokalisering av rektoratets medlemmer Konkretisering av den faglige organisasjonsstrukturen med fakulteter/avdelinger og institutter, - herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultets- /avdelingsledelser 1. sept. SSM Forslag til: Valgt eller ansatt rektor, og lokalisering av rektoratets medlemmer Faglig organisasjonsstruktur med fakulteter/avdelinger og institutter, - herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultets- /avdelingsledelser 14. sept. Kontaktmøte med de hovedtillitsvalgte 16. sept. UPS-møte Forslag til vedtak for høgskolestyrene: Valgt eller ansatt rektor, og lokalisering av rektoratets medlemmer Faglig organisasjonsstruktur med fakulteter/ avdelinger og institutter, - herunder lokalisering Informasjon/Drøfting av forslagene til vedtak i UPS-møtet Anbefalingene knyttet til SAK-prosjektet innen helseog sosialfagene søkes fanget opp til dette møtet.

10 29. og 30. sept. Høgskolestyremøter 30. sept. Arbeidsgruppene for adm. organisering av evt. geografisk overgripende fakultets- /avdelingsledelser Endelig vedtak: Valgt eller ansatt rektor, og lokalisering av rektoratets medlemmer Faglig organisasjonsstruktur med fakulteter/ avdelinger og institutter, - herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultets- /avdelingsledelser Frist for arbeidsgruppene: Anbefalinger til overordnede prinsipper for adm. organisering Styremøtene arrangeres på samme sted. Første dag benyttes til ordinære styremøter for de respektive høgskolene. På dag to foretar styreleder i Universitetsprosjektstyret en felles gjennomgang av fellessakene, før høgskolestyrene fatter de formelle vedtak i separate styremøter. 14. okt. SSM Behandling av anbefalingene fra arbeidsgruppene for adm. organisering. 26. okt. Intern universitetskonferanse Forslag til desentral og sentral oppgaveløsning (administrativ funksjonsfordeling) Opplegg for arbeidet med fusjonssøknaden. Det må vurderes om det herunder fattes beslutning om lokalisering av administrative funksjoner som skal sentraliseres, eller om dette skal tas etter at fusjonssøknaden er sendt. Forslaget fra SSM sendes til behandling/høring (tre uker) i de tre høgskolene. Mål: Relasjonsbygging på tvers. Workshops med utgangspunkt i den vedtatte faglige organisering. Oppstart av faglige arbeidsgrupper.

11 nov. SSM 30. nov. Kontaktmøte med de hovedtillitsvalgte 1. og 2. UPS-møte des. 14. og 15. des. Høgskolestyremøter Forslag til vedtak for høgskolestyrene: Forslag til organisasjonsmodell: Overordnede prinsipper for administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen Fusjonssøknad Endelig vedtak: Organisasjonsmodell: Overordnede prinsipper for administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen Fusjonssøknad til KD. Forslag til vedtak: Forslag til organisasjonsmodell: Overordnede prinsipper for administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen Fusjonssøknad Informasjon/Drøfting av forslagene til vedtak i UPS-møtet dagers møte. 2-dagers møte. Styremøtene arrangeres på samme sted. Første dag benyttes til ordinære styremøter for de respektive høgskolene. På dag to foretar styreleder i Universitetsprosjektstyret en felles gjennomgang av fellessakene, før høgskolestyrene fatter de formelle vedtak i separate styremøter. 15. des. Styremøter i studentsamskipnadene i Hedmark og Oppland Søknad om sammenslåing av de to studentsamskipnadene i Hedmark og Oppland Det må avklares om og når det må søkes KD om en fusjon mellom de to samskipnadene.

12 Perioden fra januar 2012 til desember 2012 Innen 1. juli januar januar 2013 Høgskolestyremøter Det foreligger et positivt svar fra KD på fusjonssøknaden Konstituerende høgskolestyremøte i den sammenslåtte høgskolen Styremøte i den sammenslåtte studentsamskipnaden Nødvendige beslutninger for implementeringen av den sammenslåtte høgskolen fattes fortløpende. Nødvendige beslutninger for å forberede søknaden om universitetsakkreditering fattes fortløpende. Fusjonering av de tre høgskolene, iverksettelse Fusjonering av de to studentsamskipnadene, iverksettelse 2012 og 2013 Detaljering av organisatoriske løsninger faglig og administrativt. Samkjøring av rutiner og regelverk. Ny faglig og administrativ organisering av den fusjonerte høgskolen iverksettes etter en egen innføringsplan. Milepælsplan for arbeidet i 2012 settes opp ultimo Et positivt vedtak inkluderer fusjon mellom de to studentsamskipnadene? I henhold til samarbeidsavtalen av desember 2010, skal de tre høgskolene ha fått godkjent 4 PhD er før fusjonen iverksettes. Én sammenslått Innlandshøgskole vil kunne jobbe systematisk, -sammen med to fylkeskommuner og KUF-fondet, for å sikre fremdriften på arbeidet frem mot en universitetsakkrediteringssøknad. Innen 31. des 2013 Høgskolestyremøte i den sammenslåtte høgskolen Søknad om akkreditering som universitet vedtas og sendes NOKUT Betinger selvsagt at alle de formelle kravene til en universitetssøknad er oppfylt innen dette tidspunktet

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. HiBVs profil... 3 3. Visjon

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 80/15 Fusjonen mellom HSH og UiS Saksnr: 15/00876-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 21.06.2015

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer