Protokoll fra møtet november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møtet november 2009"

Transkript

1 Protokoll fra møtet november 2009 Saksnr 2009/1529 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum (17.12), Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Morten Lang Ree (17.12), Torstein Storaas, Simon Tschudi Forfall: : Anne Kathrine Fossum og Morten Lang Ree Tid: kl kl Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, Biohuset. Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Behandling av sak HS 2009/90 ble ledet av prorektor Torstein Storaas. Referent Anna Løken. Saksliste: HS 2009/44 Styrets selvevaluering (unntatt offentlighet jf off.lov 14) HS 2009/73 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/74 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. nov 2009 HS 2009/75 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget HS 2009/76 Status og årsmelding Utdanningsutvalget HS 2009/77 Kvalitetssystemet for Høgskolen i Hedmark HS 2009/78 Organisasjonsendring med mer, Campus Rena HS 2009/79 Mål- og resultatstyring risikovurderinger (seminar) HS 2009/80 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Uttalelse om rapporten Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller HS 2009/81 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet HS 2009/82 Budsjett 2010 HS 2009/83 Godkjenning av regnskap for 2009 rektors fullmakt HS 2009/84 Interne retningslinjer og rutiner for innkjøp/anskaffelser HS 2009/85 Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/86 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag HS 2009/87 Søknad om å få akkreditert PhD i anvendt økologi (ettersendes) HS 2009/88 Landbruksfagene. Presentasjon av utredning. Muntlig presentasjon HS 2009/89 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor i

2 HS 2009/90 HS 2009/91 HS 2009/92 pedagogikk Kunngjøring av stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning Orienteringer, referater, drøftinger Eventuelt HS 2009/73 ark. sak: 2009/1529 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Behandling under møte: Rektor meldte en eventueltsak HS : Søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag. Sakene HS HS samt HS og HS ble behandlet den samt utsatt sak den Følgende dokumenter ble delt ut: til sak HS 2008/88 med vedlegg: CampusBlæstad, En utredning for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk. Rektors fullmaktsak RF 2009/7: Innmelding av studieprogram innenfor landbruksfag til samordna opptak Brev fra Utdanningsforbundet til høgskolestyret som vedlegg til sak HS HS 2009/74 Godkjenning av protokoll fra møtet ark. sak: 2009/1529 Protokoll fra møtet godkjennes. Side 2 av 15

3 HS 2009/75 ark. sak: 2009/36 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget Vedlegg 1. Årsrapporter for Læringsmiljøutvalget Høgskolestyret tar saken til orientering. Behandling under møtet: Handlingsplan for læringsmiljøutvalget 2009/10 ble delt ut HS 2009/76 ark. sak: 2009/1207 Status og årsmelding Utdanningsutvalget Vedlegg 2. Årsrapporter for Utdanningsutvalget Høgskolestyret tar saken til orientering. Behandling under møtet: Handlingsplan for utdanningsutvalget 2010 forslag ble delt ut. Side 3 av 15

4 HS 2009/77 ark. sak: 2008/1795 Kvalitetssystemet for Høgskolen i Hedmark Vedlegg 1. Systembeskrivelse for Høgskolen i Hedmarks kvalitetssystem Høgskolestyret godkjenner den framlagte Systembeskrivelse for Høgskolen i Hedmarks kvalitetssystem. HS 2009/78 Ark.sak: 09/1510 Organisasjonsendring med mer, Campus Rena Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelse fra Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena. 2. Referat fra drøftingsmøte, Campus Rena, Protokoll fra medbestemmelsesmøte (framlegges i styremøtet). 1. Nedleggelse av Institutt for informatikk fullføres formelt Fra er avdelingens faglige virksomhet organisert i to institutter. 2. Nåværende Institutt for samfunnsfag endrer navn til Institutt for organisasjons- og ledelsesfag og nåværende Institutt for økonomi endrer navn til Institutt for økonomifag, med virkning fra Avdelingens navn endres til Avdeling for økonomi- og ledelsesfag fra Side 4 av 15

5 HS 2009/79 Mål og resultatstyring - risikovurdering Stabsdirektøren ga en muntlig presentasjon av det pågående arbeidet. HS 2009/80 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Uttalelse om rapporten Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller ark. sak: 2009/873 Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelsene ved Høgskolen i Hedmark På bakgrunn av høringsuttalelsene ved Høgskolen i Hedmark på rapporten fra NIFU-STEP/Rokkanrapporten: Konturer av et Innlandsuniversitet (august, 2009), gir høgskolestyret sin tilslutning til følgende synspunkter på denne rapportens forslag til organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller: HH støtter: en nettverksorganisering av et framtidig Innlandsuniversitet en fakultetsmodell på tvers av campus at Innlanduniversitetet ledes av en ansatt rektor at ansatt rektor plasseres på Hamar at tre ansatte prorektorer sammen med rektor har det strategiske ledelsesansvaret for Innlandsuniversitetets samlede utdanningstilbud, FoU, innovasjon og regional utvikling at prorektorene og teknisk-administrative ledelsesfunksjoner fordeles i nettverket en matriseorganisering av administrative funksjoner. HH støtter ikke: forslaget om etablering av graduate schools o fordi forslaget bryter forbindelsen mellom bachelor- og master- og PhD-nivå og forskning o fordi muligheten til forskningsbaserte bachelorutdanninger på høyt internasjonalt nivå dermed svekkes o fordi dekanrollen blir utydelig o fordi prorektor blir arbeidsgiver og muligheten til faglig-strategisk arbeid på institusjonsnivå dermed vil svekkes o fordi rapporterings- og ledelseslinjene i universitetsorganisasjonen dermed blir svært kompliserte o fordi utfordringene graduate schools er ment å løse, kan løses på andre måter forslaget om at Østlandsforskning skal være oppdragsenhet for Innlandsuniversitetet. HH mener det er behov for: Side 5 av 15

6 fakulteter som ledes av dekan med faglig administrativt ledelsesansvar for den faglige virksomheten i fakultetet, dvs. FoU og utdanninger på alle nivåer fakulteter ledet av dekaner som selv om de er plassert på en campus, har ansvar for fagligstrategisk ledelses av fakultets utdanning og forskning på alle campus fakulteter som styrker Innlandsuniversitets fagmiljøer, forskning og utdanninger en organisering som ivaretar også forskningsbasert utdanning på bachelornivået grundige prosesser om hvilke fagområder som skal inngå i fakultetene, og hvordan fagmiljøene skal organiseres i institutter eller, i enkelte tilfeller, som på Evenstad, i sentre å sikre alle campus stedlig og faglig ledelsesansvar i nettverket. HH merker seg at Campus Rena og Evenstad er lite synlig i rapporten. å utrede et sjette fakultet for økonomi- og ledelsesfag grundigere utredning av campusledelse grundigere utredning om forholdet mellom campusavhengige og uavhengige funksjoner. Behandling under møtet: I forlengelsen av styrets diskusjon ble det besluttet at en redaksjonskomite bestående av Anne Kathrine Fossum og rektor skulle arbeide med endringer i forslaget til vedtak i tråd med styrets diskusjon. Følgende forslag ble så fremmet av rektor: Høgskolestyret er opptatt av at det legges til rette for en prosess som kan realisere et universitet i Innlandet innenfor de rammer og forpliktelser som følger av samarbeidsavtalen fra 2005 og tilleggsavtalen fra 2007 i Prosjekt Innlandsuniversitetet. Styret ser det som viktig at prosjektet har den nødvendige framdrift, og mener at det videre arbeidet med organisasjonsspørsmålet må ta utgangspunkt blant annet i de inngåtte avtaler og den bestilte utredning fra NIFU STEP og Rokkansenteret. Høgskolestyret vil understreke at prinsippet om nettverksinstitusjon og fordeling av faglige og teknisk/administrative ledelsesfunksjoner mellom studiestedene må legges til grunn for det videre arbeidet med organisering av Innlandsuniversitetet. Høgskolestyret vil videre understreke at det er viktig at de tre høgskolene snarest mulig avklarer de forhold som må være på plass for å oppnevne en felles styringsmodell for den videre prosessen. Det har vært gjennomført en bred høring ved høgskolen, og synspunktene som er framkommet er oppsummert under. Styret tar disse synspunktene til orientering. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Høgskolestyret er opptatt av at det legges til rette for en prosess som kan realisere et universitet i Innlandet innenfor de rammer og forpliktelser som følger av samarbeidsavtalen fra 2005 og tilleggsavtalen fra 2007 i Prosjekt Innlandsuniversitetet. Styret ser det som viktig at prosjektet har den nødvendige framdrift, og mener at det videre arbeidet med organisasjonsspørsmålet må ta utgangspunkt blant annet i de inngåtte avtaler og den bestilte utredning fra NIFU STEP og Rokkansenteret. Side 6 av 15

7 Høgskolestyret vil understreke at prinsippet om nettverksinstitusjon og fordeling av faglige og teknisk/administrative ledelsesfunksjoner mellom studiestedene må legges til grunn for det videre arbeidet med organisering av Innlandsuniversitetet. Høgskolestyret vil videre understreke at det er viktig at de tre høgskolene snarest mulig avklarer de forhold som må være på plass for å oppnevne en felles styringsmodell for den videre prosessen. Det har vært gjennomført en bred høring ved høgskolen, og synspunktene som er framkommet er oppsummert under. Styret tar disse synspunktene til orientering. HH støtter: en nettverksorganisering av et framtidig Innlandsuniversitet en fakultetsmodell på tvers av campus at Innlanduniversitetet ledes av en ansatt rektor at ansatt rektor plasseres på Hamar at tre ansatte prorektorer sammen med rektor har det strategiske ledelsesansvaret for Innlandsuniversitetets samlede utdanningstilbud, FoU, innovasjon og regional utvikling at prorektorene og teknisk-administrative ledelsesfunksjoner fordeles i nettverket en matriseorganisering av administrative funksjoner. HH støtter ikke: forslaget om etablering av graduate schools o fordi forslaget bryter forbindelsen mellom bachelor- og master- og PhD-nivå og forskning o fordi muligheten til forskningsbaserte bachelorutdanninger på høyt internasjonalt nivå dermed svekkes o fordi dekanrollen blir utydelig o fordi prorektor blir arbeidsgiver og muligheten til faglig-strategisk arbeid på institusjonsnivå dermed vil svekkes o fordi rapporterings- og ledelseslinjene i universitetsorganisasjonen dermed blir svært kompliserte o fordi utfordringene graduate schools er ment å løse, kan løses på andre måter forslaget om at Østlandsforskning skal være oppdragsenhet for Innlandsuniversitetet. HH mener det er behov for: fakulteter som ledes av dekan med faglig administrativt ledelsesansvar for den faglige virksomheten i fakultetet, dvs. FoU og utdanninger på alle nivåer fakulteter ledet av dekaner som selv om de er plassert på en campus, har ansvar for fagligstrategisk ledelses av fakultets utdanning og forskning på alle campus fakulteter som styrker Innlandsuniversitets fagmiljøer, forskning og utdanninger en organisering som ivaretar også forskningsbasert utdanning på bachelornivået grundige prosesser om hvilke fagområder som skal inngå i fakultetene, og hvordan fagmiljøene skal organiseres i institutter eller, i enkelte tilfeller, som på Evenstad, i sentre å sikre alle campus stedlig og faglig ledelsesansvar i nettverket. HH merker seg at Campus Rena og Evenstad er lite synlig i rapporten. å utrede et sjette fakultet for økonomi- og ledelsesfag grundigere utredning av campusledelse grundigere utredning om forholdet mellom campusavhengige og uavhengige funksjoner. Side 7 av 15

8 HS 2009/81 ark. sak: 2009/873 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet Viser til felles styreseminar for HH, HiG og HiL,11. november Likelydende forslag til vedtak legges frem for de tre høgskolestyrene. Forslag til vedtak: 1) Styrene vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene. 2) Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen Styret ber om at: a) Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre. b) Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet: Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene Felles budsjettmodell c) Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen. d) visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet. 3) Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av: a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedr. kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet. b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av vedr. kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering om det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering. 4) Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende: Side 8 av 15

9 Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt i tilleggsavtalen fra Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus. Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering. Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid. HS 2009/82 Budsjett 2010 ark. sak: 2009/ Styret vedtar budsjett tildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for dekning av drift og felleskostnader. 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for Behandling under møtet: Administrerende direktør fremmet nytt forslag til vedtak etter styrets diskusjon: 1) Høgskolestyret vedtar den foreslåtte rammefordelingen for budsjettåret ) Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for ) Høgskolestyret ber administrasjonen om å komme tilbake med nytt forslag til et budsjett i balanse ved avdeling luna til styremøte i februar Høgskolestyret ber i denne sammenheng om et mer fremtidsrettet og strategisk forslag enn det opprinnelig foreslåtte. 4) Høgskolestyret ber om rapportering på økonomistatus og status for omstilling på hvert styremøte i 2010 Administrerende direktørs nye forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1) Høgskolestyret vedtar den foreslåtte rammefordelingen for budsjettåret Side 9 av 15

10 2) Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for ) Høgskolestyret ber administrasjonen om å komme tilbake med nytt forslag til et budsjett i balanse ved avdeling luna til styremøte i februar Høgskolestyret ber i denne sammenheng om et mer fremtidsrettet og strategisk forslag enn det opprinnelig foreslåtte. 4) Høgskolestyret ber om rapportering på økonomistatus og status for omstilling på hvert styremøte i HS 2009/83 ark. sak: 2009/647 Godkjenning av regnskap for 2009 rektors fullmakt Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for Behandling under møte: Morten Lang Ree foreslo følgende endring til vedtaket: Rektor gis fullmakt til å forhåndsgodkjenne regnskap for 2009 med endelig godkjenning av styret på møtet Morten Lang Rees forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Rektor gis fullmakt til å forhåndsgodkjenne regnskap for 2009 med endelig godkjenning av styret på møtet HS 2009/84 ark. sak: 2007/7 Interne retningslinjer og rutiner for innkjøp/anskaffelser Vedlegg 2. Retningslinjer 3. Rutiner Side 10 av 15

11 Høgskolestyret godkjenner nye interne retningslinjer og rutiner for innkjøp /anskaffelser. Administrerende direktørs nye forslag ble enstemmig vedtatt. HS 2009/85 ark. sak: 2009/1534 Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark Vedlegg 4. Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark. Rektor gis fullmakt til å beslutte de endringer som eventuelt er nødvendige fram til endelig innsending av akkrediteringssøknad til NOKUT. Rektor gis også fullmakt til å beslutte eventuelle supplerende fagområdespesifikke bestemmelser til Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark. HS 2009/86 ark. sak: 2009/1534 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Vedlegg 1: Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Side 11 av 15

12 1) Høgskolestyret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 2) Rektor får fullmakt til å ferdigstille søknaden. HS 2009/87 ark. sak: 2009/1534 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede anvendt økonomi 1) Høgskolestyret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD i anvendt økologi. 2) Rektor får fullmakt til å ferdigstille søknaden. HS 2009/89 Utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk ark. sak: 2009/ Vedlegg 1) Rapport: Campus Blæstad en utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark; Faglig, økonomisk og organisatorisk Høgskolestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. Side 12 av 15

13 Høgskolestyret ber administrasjonen om å utrede saken videre langs de linjene som ligger i anbefalingene i rapporten og i hensyn ta de innspillene som styret gir, og deretter legge frem endelige anbefalinger for styret i februarmøtet Høgskolestyret ber administrasjonen om at det i det videre utredningsarbeidet legges opp til en involverende prosess med de berørte avdelingene og tillitsvalgte. Høgskolestyret ber administrasjonen om å igangsette nødvendige tiltak på kort sikt for å sikre en rask fullføring av det endelige studieprogrammet for landbruksfagene for studieåret HS 2009/89 Ark.sak: 07/1327 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor i pedagogikk Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelsesnotat fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 2. Stillingsbetenkning 3. CV for Stephen Dobson (kortform) Styret for Høgskolen i Hedmark fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for fast 100 % stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Styret ønsker å tilby stillingen uten forutgående kunngjøring til professor Stephen Dobson. HS 2009/90 Ark.sak: 09/1531 Kunngjøring av stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelsesnotat fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Side 13 av 15

14 2. Stillingsbetenkning Styret for Høgskolen i Hedmark fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for kunngjøring av 100 % stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Behandling under møtet: Styreleder Lise Iversen Kulbrandstad erklærte seg inhabil. Prorektor Torstein Storaas ledet behandlingen av saken. HS 2009/91 ark. sak: 2009/1529 Orienteringer, referater, drøftinger 1. RF Personlig opprykk til dosent 2. Statsbudsjettet 2009 tilskudd kap 281 post 01 Midler til samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene Prosjekt Brev fra Kunnskapsdepartementet Nasjonale rammer for de nye grunnskolelærerutdanningene. Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Kap 281. Post 01 Prosjekt Høgskolen i Hedmark desentralisert utdanning i Kongsvinger. Brev fra Kunnskapsdepartementet Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren. Brev fra Kunnskapsdepartementet Bevar landbruksutdanningene på Blæstad! Brev fra Studentparlamentet, Høgskolen i Hedmark 7. Orientering om status i Prosjekt Innlandsuniversitetet desember 2009 ved prosjektdirektør Harald Landheim. 8. Referat fra møte i styringsgruppa, Prosjekt Innlandsuniversitetet, Saken tas til orientering Side 14 av 15

15 HS 2009/92 ark. sak: Søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag Vedlegg 1. Oversendelsesbrev fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Høgskolestyret innvilger søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag. Eventuelt Styremøte den februar ble flyttet til 1. mars. Styret møter til internt arbeidsseminar den 2. februar kl på Hamar. Side 15 av 15

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16.-17. desember 2009 Vår ref.: 2009/1529 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015 KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015 Møtedato: kl. 0900-1300 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010

Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010 Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010 Styremøtet/seminaret varte fra kl. 12.30-15.40 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 15. desember 2009 Styremøtet varte fra kl

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 15. desember 2009 Styremøtet varte fra kl Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 15. desember 2009 Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.40 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Camilla

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 25.04.2017 kl. 10:00-16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg,

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.04.2016 kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 Tilstede: Bent Sofus Tranøy, Ingeborg Hartz, Susan Lee Nacey, Hans Kristian Rustad, Maren

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

Innkalling til styreseminar og -møte i Høgskolestyret 4. og 5. mai 2010

Innkalling til styreseminar og -møte i Høgskolestyret 4. og 5. mai 2010 Lillehammer, 27. april 2010 Innkalling til styreseminar og -møte i Høgskolestyret 4. og 5. mai 2010 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Vigdis Lian, Kerstin Norén, Sigmund Thue, Rune Øygard, Jon-Helge

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

28. februar 2012 HS 2012/5. Saksframlegg Vedlegg. 3. PwC: 4. PwC: høgskole. Lillehammer. form. for endringer. fakultetsledelse.

28. februar 2012 HS 2012/5. Saksframlegg Vedlegg. 3. PwC: 4. PwC: høgskole. Lillehammer. form. for endringer. fakultetsledelse. HS 2012/5 Helhetlig forslag f til faglig og administrativv organisering av en sammenslått høgskole Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1. SAK 05/12: Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II Unntatt etter Offl 25 første ledd

27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II Unntatt etter Offl 25 første ledd MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 02.11.2016 Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Saknr. 10/2449-3 Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 6. desember 2010 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.09.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-15:30. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Petter Erling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer 2. september 2011 Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/16 MØTE 22. september 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Bjørge Herman Hansen Svend Sondre

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer