DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR GNR.69 BNR PORSMYRVEIEN 3, LURA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR GNR.69 BNR.1482 - PORSMYRVEIEN 3, LURA"

Transkript

1 Melding til utvalg for byutvikling /11 Auto 2000 ANS Postboks 1121, Lura 4391 SANDNES Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Arne Lea Arkivkode : O: : DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR GNR.69 BNR PORSMYRVEIEN 3, LURA SAKEN GJELDER Byplansjefen har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til plan for eiendommen gnr.69 bnr.1482 Porsmyrveien 3, Lura. Det søkes om dispensasjon for tilbakeføring av bruk av deler av eiendommen til dens opprinnelige formål (salg av biler, verksted og delelager), da bygget ble oppført rundt I dag inneholder omsøkt del av bygget salg av møbler/interiør (Bohus Lura AS), det søkes om å endre dette til salg av nye og brukte biler samt verksted med delelager (RSA AS Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap AS). DISPENSASJON I følge plan- og bygningslovens 19-1, gyldig fra , krever dispensasjon en grunngitt søknad. I følge 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon og det kan settes vilkår for dispensasjonen. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden har nå vært forelagt fylkesmannen, fylkeskommunen, bydelsutvalget og naboer. PLANER OG BESTEMMELSER Kommuneplan: I kommuneplanen er omsøkt eiendom godkjent til ervervsområde. Reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan for omsøkt eiendom er plan Reguleringsplan for nordre Lura Porsholen (vedlegg 2) og plan Endret reguleringsplan for RV44 Forussletta, fra Stokkaveien til Stavanger grense (vedlegg 3). Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Besøksadresse: Byplan, Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon:

2 I reguleringsbestemmelsene til plan står det bl.a. følgende (vedlegg 4). 3 Industriområdet Det tillates industri- eller lagervirksomhet som etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for omgivelsene i form av lukt, røyk eller støy. I reguleringsbestemmelsene til plan står det bl.a. følgende (vedlegg 5). 3 Rekkefølgebestemmelser Før nytt/endret veianlegg tas i bruk skal avkjørselen fra eiendommen gnr.69 bnr.1482 være stengt mot Forussletta. SØKNADENS INNHOLD Det sies bl.a. Eiendommen Porsmyrveien 3 ble oppført som bilanlegg for Auto 2000 i Etter at Auto 2000 avviklet virksomheten i bygget tidlig på 1990 tallet, har det vært drevet forskjellig typer virksomheter i bygget. Nå sist er det vår møbelbutikk Bohus Lura AS, som er største leietaker i bygget, med en butikk for salg av møbler/interiør samt lager. Denne virksomheten ble godkjent av Sandnes kommune i vedtak av , hvor det ble gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Vi besluttet i begynnelsen av 2009 å flytte butikken vår fra Porsmyrveien 3 til nye lokaler i Stokkamyrveien. I perioden frem til nå har det vært arbeidet med å fremleie lokalet til ny virksomhet. Vi har nå lyktes i å fremskaffe en ny leietaker til en større del av arealet vi i dag disponerer i eiendommen. Arealet som omfattes av fremleieavtalen er ca.2200m² på bakkeplan og ca.1700m² i 2.etasje, samt oppstillingsplass for biler på tomten. Fremleieavtalen er betinget av at den virksomheten som skal drives i lokalene er godkjent av offentlig myndighet. Ny leietaker til lokalene er selskapet RSA AS, Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap AS. RSA er en landsdekkende bilforhandler med salg av nye og brukte biler samt verksted med delelager. Til orientering kan det opplyses at RSA har agentur på salg av Suzuki, Fiat, Alfa Romeo og Izuzu. RSA er i dag lokalisert i Svanholmen 23 i Sandnes kommune, men må fraflytte disse lokalene innen relativt kort tid. For øvrig gjøres det oppmerksom på at RSA er informert om arbeidet med ny reguleringsplan for bl.a. kollektivtrase langs Rv44 og konsekvensene av dette for eiendommen. HØRING Søknaden er forelagt fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, bydelsutvalget, internt i kommunen og berørte naboer. Byplansjefen har mottatt følgende kommentarer. Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdeling, brev datert Fylkesrådmannen vurderer at det kan være aktuelt å dispensere fra fastsatt begrensning til industri- eller lagervirksomhet, ved utleie av lokaler på gnr.69 bnr.1482 til bilforhandler. Det forutsettes imidlertid at ny bilforhandlervirksomhet på eiendommen begrenses av eksisterende lokaler og bruk. Side 2 av 6

3 I tillegg understrekes det at bilforhandler og Sandnes kommune må etterse at etableringen ikke har negativ innvirkning på utearealene og/eller støynivået i barnehagen på nærliggende eiendom. Det går tydelig frem av 3 i Reguleringsplan for nordre Lura Porsholen at virksomheten i dette området ikke skal medføre ulemper for omgivelsene i form av lukt, røyk eller støy. Videre minner Fylkesrådmannen om det pågående kommuneplanarbeid for bybane mellom Stavanger og Sandnes, som er direkte berøring med varslet planområde. Nye tiltak i dette området skal ikke være til hinder for bybane. Det vises til for øvrig til planprogrammet for overnevnte kommunedelplan som ligger ute til høring fram til 29. november 2010 og skal behandles i kommunene i desember/januar. Statens Vegvesen, brev datert Statens vegvesen vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon i denne konkrete saken. Lura Bydelsutvalg, brev datert Lura bydelsutvalg har ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Sandnes kommune v/kommunalteknisk sjef, brev datert Kommunalteknisk sjef har ingen merknader til dispensasjonen. Rabalder barnehage, brev datert Rabalder barnehage, gnr.69 bnr.1483 (nordøst for omsøkt eiendom), ønsker på grunn av faren for økende trafikk, som vil berøre adkomst og ferdsel utenfor barnehagens område og vil utgjøre en stor sikkerhetsfare for barnehagens brukere, at denne dispensasjonen ikke innvilges slik situasjonen er pr. i dag. Barnehagens parkeringsplass og inngang er i direkte tilknytning til veien som i dag er åpen for ferdsel til gnr.69 bnr.1482, gnr.69 bnr.1481 samt boligområdet, sameiet Porsmyrveien 5 A F. Barnehagen har tidligere sendt anmodning om at veien stenges for gjennomkjøring, og vi ber dere ettertrykkelig å ta anmodning opp til ny vurdering. Undertegnede ønsker sterkt og anbefaler at representant fra byplankontoret evt. transportplan kommer på befaring av området før saken behandles i utvalg for byutvikling. BYPLANSJEFENS KOMMENTAR/VURDERING For å vurdere om dispensasjon etter plan- og bygningsloven bør gis, må det tas utgangspunkt i de bestemmelser det er aktuelt å fravike. I dette tilfelle er det reguleringsbestemmelsens krav om at det innenfor regulert industriområde tillates industri- eller lagervirksomhet som etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulemper for omgivelsene i form av lukt, røyk eller støy. Søknaden omfatter ca.2200m² på bakkeplan og ca.1700m² i 2.etasje, ca.3900m² av byggets totale areal på ca.8000m². Bygget ble bygd for Auto 2000 i , og i søndre del av bygget som RSA har planer om å bruke er forholdene lagt godt til rette for bruk til bilforretning, med kjørerampe til 2.etasje og tilfredsstillende størrelse på arealet ute til bl.a. biloppstillingsplasser. Eiendommen har hovedadkomst i sør fra Lindeveien, ved krysset Lindeveien/Midtre Side 3 av 6

4 Hamravei. Eiendommen har i dag også utkjørsel i vest til Forussletta og adkomst fra Porsmyrveien i nordøst. I reguleringsplan Endret regulering for Rv 44 Forussletta fra Stokkaveien til Stavanger grense (formålet med planen er å legge til rette for kollektivfelt med tilhørende veianlegg, sykkelfelt og fortau langs Forussletta) er regulert adkomst til eiendommen fra Lindeveien og nåværende utkjørsel til Forussletta vest for bygget skal stenges før nytt veianlegg tas i bruk. Saken har vært ute på høring og byplansjefen har mottatt protest fra Rabalder barnehage nabo i nordøst, de andre berørte naboer har ikke kommet med noen kommentarer til dispensasjonssøknaden. Rabalder barnehage protesterer mot å endre deler av bygget til bilforretning pga stor fare for økende trafikk fra Porsmyrveien, forbi barnehagen, gjennom omsøkt eiendom til Lindeveien. Byplansjefen er enig at det bør gjøres noe for å hindre gjennomgangstrafikken fra Porsmyrveien til Lindeveien. Det er mulig at endret bruk av eiendommens areal på østsiden av bygget (biloppstillingsplasser m.m.) vil redusere muligheten for gjennomkjøring på denne siden av bygget, men det er fortsatt mulig å komme rundt bygget også på vestsiden. Byplansjefen vil derfor foreslå at adkomst fra Porsmyrveien stenges med bom, men at bommen tillates åpnet ved behov (varetransport og lignende). Planarbeidet for bybane mellom Stavanger og Sandnes og kollektivtraséen langs Forussletta berører vestsiden av eiendommen. RSA er informert om arbeidet og eventuelle konsekvenser av dette for eiendommen. I henhold til kommunens delegasjonsreglement gjør byplansjefen følgende VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 kapittel 19 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til plan for eiendommen gnr.69 bnr.1482, slik at RSA AS (Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap AS) kan drive med salg av nye og brukte biler samt verksted og delelager i deler av bygget. Søndre del av bygget/eiendommen er godt tilrettelagt for å drive bilforretning, bygget ble bygd for bilforretningen Auto Hovedadkomst til eiendommen er i sør fra Lindeveien, regulert i plan Endret regulering for Rv44 Forussletta fra Stokkaveien til Stavanger grense. Adkomst fra Porsmyrveien må stenges fysisk med bom, denne adkomsten til eiendommen tillates kun brukt for vareleveranse og lignende. Side 4 av 6

5 Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Rogaland, jf. vedlagte klageskjema. Eventuell klage sendes via byplansjefen i Sandnes, postboks 583, 4305 Sandnes. Med hilsen Mette Paavola byplansjef Espen Ekeland arealplansjef Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Utsnitt av reguleringsplan Utsnitt av reguleringsplan Reguleringsbestemmelser til plan Reguleringsbestemmelser til plan Klageskjema (berørte naboer). Kopi m/vedlegg til: Bygningssjefen DAK-gruppen (internt) RSA AS v/rolf Johnsen, Svanholmen 23, 4313 Sandnes Stubo AS v /Lars Christian Blåsternes, Møllevegen 10, 4360 Varhaug Kopi m/vedlegg inklusiv klageskjema til: Signe Ellingsen, Lindeveien 96, 4314 Sandnes Storebrand Sandnes AS, Postboks 500, 1327 Lysaker Johtor Eiendom AS, Luramyrveien 19, 4313 Sandnes Gullestad Eiendom AS, Kapellanveien 34, 4325 Sandnes Knoks Eiendom AS, Myklabergveien 1, 4314 Sandnes Hito Eiendom AS, Ringen 13A, 4318 Sandnes Terje Nyman, Havnealleen 6, 4056 Tananger James Stanislaus, Lindeveien 1, 4314 Sandnes Gunn Folkvord, Lindeveien 87A, 4314 Sandnes Glenn Ove Sandberg, Lindeveien 87B, 4314 Sandnes Porsmyrveien 1 AS, Postboks 1121, Lura, 4391 Sandnes Rabalder Barnehage DA, Porsmyrveien 7, 4314 Sandnes Azad Ali Hussein, Lindveien 91, 4314 Sandnes Van Ha Le, Lindeveien 86, 4314 Sandnes Side 5 av 6

6 Terje Hjertvikrem, Lindeveien 92, 4314 Sandnes Håkon Ellingsen, Lindeveien 94, 4314 Sandnes Magne Svein Fiksdal, Lindeveien 89, 4314 Sandnes Ståle Langeland, Porsmyrveien 5A, 4314 Sandnes Kim Yen Thi Nguyen, Porsmyrveien 5F,4314 Sandnes Melding: Utvalg for byutvikling med vedlegg. Side 6 av 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 Byplansjefen Sviland bydelsutval UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 OPPFØLGING AV VEDTAK I REGULERINGSPLANER Leiv Velle Åreskjold (Sp)

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER.

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER. Melding til utvalg for byutvikling 18.02.09-19/09 Brandsberg-Dahls Arkitekter AS v/ Per Christian Omvik Engelsminnegt. 16 A 4008 STAVANGER Byplan Sandnes, 14.01.2009 Deres ref.: Vår ref : 200704513-44

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701820 : O: : L12&21-69 : Svein Erik Røed Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer