UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/ /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10"

Transkript

1 Byplansjefen Sviland bydelsutval UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/ /10 OPPFØLGING AV VEDTAK I REGULERINGSPLANER Leiv Velle Åreskjold (Sp) hadde meldt inn følgende: Eg viser til vedlagte sak med vedtak i Sandnes bystyre om reguleringsplan for industriområde på Sviland, plan Fila har eg fått frå servicekontoret i Sandnes kommune. For lettare oversikt limer eg inn sjølve vedtaket her, sitat: VEDTAK: Bystyret godkjenner byplansjefens forslag til reguleringsplan for industriområde på Sviland, plan , sist revidert med bestemmelser datert , med følgende endringer: mot fylkesveien og mot nord opparbeides det et 2,5 meters felt som beplantes med barlind og furu, som vist på tiltakshavers skisse, bilag 4, i saken. Feltet opparbeides straks etter at nytt næringsareal etter masseuttak er opparbeidet, dog senest innen utgangen av mot nordøst beplantes det der dette er praktisk og arealmessig mulig. Sitat slutt. Leiv Velle Åreskjold (Sp) foreslo følgende: Sviland bydelsutvalg ber administrasjonen i Sandnes kommune om svar på desse spørsmåla: 1. Når ein reguleringsplan som plan er godkjent i bystyret, med endringer, er det då slik at ansatte i kommunen kan inngå avtale med den som har søkt regulering om at krava i vedtaket ikkje treng oppfyllast? 2. Når det i vedtaket står spesifisert koss planting skal foregå, er det i orden at kommunen godtar ein annan plan for koss dette skal gjerast? 3. Blir bystyret som har behandla planen gjort oppmerksomme på at vedtaket derfrå ikkje blir respektert? 4. Når det ved utløpet av fristen, i dette tilfellet utgangen av 2008, ikkje var teikn til at verken det opprinnelige kravet eller eventuelle endra krav er oppfylt, finst det rutinar for å avdekka dette?

2 5. Når det i april 2010 heller ikkje såg ut til at krav om planting er oppfylt, hadde kommunen planer om å kreve at dette blir gjort? 6. Vil kommunen nå passe på at kravet i bystyret sitt vedtak blir oppfylt av den som har fått reguleringsplanen godkjent? 7. Koss vil kommunen sikra at vilkåra i andre reguleringsplaner, for eksempel om eventuelle masseuttak på Sviland, blir oppfylte? Votering: Åreskjolds forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Sviland bydelsutvalg ber administrasjonen i Sandnes kommune om svar på desse spørsmåla: 1. Når ein reguleringsplan som plan er godkjent i bystyret, med endringer, er det då slik at ansatte i kommunen kan inngå avtale med den som har søkt regulering om at krava i vedtaket ikkje treng oppfyllast? 2. Når det i vedtaket står spesifisert koss planting skal foregå, er det i orden at kommunen godtar ein annan plan for koss dette skal gjerast? 3. Blir bystyret som har behandla planen gjort oppmerksomme på at vedtaket derfrå ikkje blir respektert? 4. Når det ved utløpet av fristen, i dette tilfellet utgangen av 2008, ikkje var teikn til at verken det opprinnelige kravet eller eventuelle endra krav er oppfylt, finst det rutinar for å avdekka dette? 5. Når det i april 2010 heller ikkje såg ut til at krav om planting er oppfylt, hadde kommunen planer om å kreve at dette blir gjort? 6. Vil kommunen nå passe på at kravet i bystyret sitt vedtak blir oppfylt av den som har fått reguleringsplanen godkjent? 7. Koss vil kommunen sikra at vilkåra i andre reguleringsplaner, for eksempel om eventuelle masseuttak på Sviland, blir oppfylte? Utskrift av denne saken sendes som kopi til Østraadt Rør, Svilandveien 92, 4308 Sandnes. Rett utskrift. Sandnes, 24. juni 2010 Sviland bydelsutvalg Leiv Velle Åreskjold leder Britt Sandven sentral sekretær

3

4

5 Sviland bydelsutvalg internt Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Arkivkode : E: 040 SVILAND BYDELSUTVALG - PURRING - VARSLING TIL ORDFØRER OG RÅDMANNEN OG TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND - UTSKRIFT AV PROTOKOLL I MØTE EVENTUELT 5 - Byplansjefen viser til bydelsutvalget sak "eventuelt 5" den og beklager at bydelsutvalgets spørsmål i sak 24/10 den og den første purringen i sak 3/11 den har blitt forlagt og ikke er blitt besvart. Bakgrunnen for at administrasjonen har godkjent en annen løsning en den som er beskrevet i bystyrets vedtak av , er forklart i brev datert Brevet er stilet til byggesak og kommunalteknikk fordi det normalt er disse som følger opp gjennomføring av en reguleringsplan, ved behandling av søknad om tiltak og utbyggingsavtale. Da grunneier O.C. Østraadt AS henvendte seg til byplan med forslag til endring, forelå hverken søknad om tiltak eller utbyggingsavtale. Byplansjefen argumenterte i saken for en bredere buffersone som ville gi mulighet for å bevare eksiterende trevegetasjon i nabogrensen mot nordvest, og å supplere eksisterende vegetasjon langs veien. Grunneier protesterte på dette, krevde bredden redusert, og ville erstatte eksisterende vegetasjon med en smal planting av barlind og furu. Dette gikk utvalg for byutvikling og bystyret med på. Da grunneier senere ombestemte seg og ville opprettholde eksisterende vegetasjon, oppfattet byplansjefen dette som en forbedring i forhold til vedtaket. Byplansjefen er av den oppfatning at den godkjente løsning er bedre enn den vedtatte. Til de enkelte punktene i bydelsutvalgets uttalelse: 1. Som forklart over mener byplansjefen at den godkjente løsning er bedre enn bystyrets krav og mer enn oppfyller dette. 2. Byplansjefen har ikke oppfattet bystyrets vedtak å innebære fastsettelse av beplantningen ned på artsnivå. I de tilfeller hvor kommunen ønsker å styre beplantningen, gjøres dette normalt gjennom krav om utomhusplan som godkjennes administrativt. Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Besøksadresse: Byplan, Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon:

6 3. Som forklart over mener byplansjefen at den godkjente løsning respekterer vedtaket. Bystyret burde likevel fått melding om dette, det har ikke skjedd. 4. Beplantning har skjedd i samsvar med avtale. Det kan nå se ut som om det senere er fjernet en del vegetasjon langs veien i forhold til situasjonen i Det er også opparbeidet ny adkomst til området. Denne er godkjent av Statens Vegvesen i strid med gjeldende reguleringsplan og trær er hogd i frisiktsonen. Adkomstforholdene vil bli vurdert i ny reguleringsplan for Torsteinfjellet. Denne vil bli sendt på fornyet høring til bydelsutvalget og andre i løpet av sommer eller høst i år. 5. Jfr. punkt Jfr. punkt Gjennomføring av rekkefølgekrav i reguleringsplaner skal sikres gjennom utbyggingsavtale med kommunen, og igangsettingstillatelse fra byggesak. Igangsettingstillatelse skal ikke gis uten at rekkefølgekrav er gjennomført, eller sikret gjennomført innen avtalt tid. Vi må da legge til grunn at tiltakshavere er kjent med og respekterer gjeldende regler og de vedtak som er fattet. I denne saken har det ikke blitt søkt om utbyggingsavtale og igangsettingstillatelse. Stoppordre ble utstedt av byggesak i februar i år. Tiltakshaver har svart med å søke om dispensasjon til å fortsette driften inntil rekkefølgekravene er på plass. Stoppordren er derfor opphevet i påvente av behandling av dispensasjonssøknad hos byplan/utvalg for byutvikling. Saken er planlagt lagt frem til behandling i august. Med hilsen Mette Paavola byplansjef Lars Olav Tjeldflaat konstituert arealplansjef Kopi til: Sentral sekretær for bydelsutvalgene, Britt Sandven, internt Ordfører i Sandnes kommune, internt Rådmannen i Sandnes kommune, internt Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger O. C. Østraadt as, postboks 338, 4303 Sandnes Utvalg for byutvikling, melding Bystyret, melding Vedlegg : Brev fra O.C. Østraadt As datert Brev fra byplansjefen datert Sviland bydelsutvalg møte den Side 2 av 2

7

8

9

10

11

12

13 Byggesak Kommunalteknikk Byplan Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Tone Kvålsgard Arkivkode : O: : L12-9 KASSETT 306 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ SVILAND, PLAN Reguleringsplan for industriområdet på Sviland, plan ble godkjent i bystyret , se vedlegg 1. Under behandlingen av saken ønsket byplansjefen et 10 meters bredt parkbeltet rundt industriområdet som skulle skjerme for innsyn. Videre at det skulle plantes variert vegetasjon, gjerne en blanding av vintergrønne trær (furu) og lauvtrær (f.eks. bjørk, or, selje), fortrinnsvis trær som vokser naturlig på stedet. Søker var sterkt i mot dette, og reguleringsplanen ble godkjent med et parkbelte på kun 2,5 meter langs fylkesvei 315 i vest, og langs plangrensen mot nordvest. Søker foreslo også at parkbeltet skulle beplantes med barlind og furu. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsenes 3.1.1, etter godkjenningen i bystyret. Tone Kvålsgard og Ove Fosså fra byplanavdelingen/arealplanseksjonen, var , på befaring på industriområdet sammen med Per O. Navestad fra O. C. Østraadt AS. Byplansjefen bekrefter at bev fra O. C. Østraadt v/navestad, datert , gir et riktig referat av befaringen, se vedlegg 3. I tiden som har gått etter godkjenningen av reguleringsplan , har den naturlige vegetasjon vokst seg til, og dannet en forholdsvis god skjerming, som tilfredstiller kravene for skjerming, dersom gliper plantes igjen. Dagens skjerming er mer i tråd med byplansjefens opprinnelige intensjon. Dersom eksisterende vegestasjon per dags dato bevares, og fylles ut til minimum 2,5 meters bredde der hvor det er gliper/åpninger, anser byplansjefen rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene for oppfylt. Dersom tiltak innenfor industriområdet fører til at eksisterende vegetasjon forvinner, må parkbeltet opparbeides igjen etter reguleringsbestemmelsenes og 6.3, se vedlegg 2. Dette til deres orientering. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes E-post:

14 Med hilsen Terje Pedersen konstituert arealplansjef Tone Kvålsgard arealplanlegger Vedlegg: 1. Godkjent reguleringsplan , sist revidert Godkjente reguleringsbestemmelser til plan , sist revidert Brev fra O.C. Østraadt datert , med bilder som dok. dagens situasjon Kopi til: O.C. Østraadt AS, v/ Per O. Navestad, Strandgaten 51, postboks 338, 4303 Sandnes Side 2 av 2

15

16

17

18 Sviland bydelsutvalg internt Sandnes, Deres ref.: Sak 4/11 Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: E: 040 MANGLENDE PLANTING VED O. C. ØSTRAADT - BYDELSUTVALGETS SAK 4/11 Byplansjefen viser til sitt svar datert til bydelsutvalget, med kopi (melding) bl.a. til bystyret og til protokoll fra Sviland bydelsutvalgs sak 4/11. På grunn av pågående behandling av reguleringsplan for Torsteinfjellet med ny adkomst vil det være nødvendig å ta opp spørsmålet om supplerende beplantning langs fv 315 ved 2.gangsbehandling i utvalg for byutvikling til høsten. Det vises derfor til denne saken som er til høring bl.a. hos bydelsutvalget nå. Protokollen fra bydelsutvalgets sak 4/11 vil bli vedlagt til utvalg for byutvikling. Når det gjelder oppfølging av rekkefølgekrav for Velde Pukk legges dette frem som en egen sak til utvalg for byutvikling den Protokollen fra bydelsutvalgets sak 4/11 er vedlagt saken til utvalg for byutvikling. Dersom utvalget velger å gå inn for dispensasjon vil denne bli sendt på høring bl.a. til bydelsutvalget før endelig vedtak. Med hilsen Mette Paavola Byplansjef Lars Olav Tjeldflaat konstituert arealplansjef Kopi til: Sentral sekretær for bydelsutvalgene, Leni Tande, internt Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Besøksadresse: Byplan, Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon:

19 Byplan Ref: Sviland bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutvalg 5/ Melding 21/11 Manglende beplanting ved O.C.Østraadt Det er ikkje akseptabelt med svaret på denne melding. Beplantning langs FV 315 burde vore på plass for lenge sidan. Rett utskrift. Sandnes, 12.september 2011 Sviland bydelsutvalg Leiv Velle Åreskjold leder Leni Tande sentral sekretær

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER.

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER. Melding til utvalg for byutvikling 18.02.09-19/09 Brandsberg-Dahls Arkitekter AS v/ Per Christian Omvik Engelsminnegt. 16 A 4008 STAVANGER Byplan Sandnes, 14.01.2009 Deres ref.: Vår ref : 200704513-44

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/3916-21 11539/15 10.02.2015 Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/14 06.02.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer