ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011"

Transkript

1 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Byggested (Gnr/bnr) 32/524 Adresse: Aronskogen 7, 9514 ALTA Tiltakets art: Enebolig med leilighet Tiltakshaver: IMJ Utvikling AS Ansvarlig søker: Byggtec Entreprenør Saksopplysninger: Deres søknad er mottatt her: Tillatelse til tiltak gitt: Stoppordre i sak gitt: Tillatelse til oppstart av byggearbeidene gitt: Stoppordre garasjedel gitt: Søknad om endring mottatt her: Tillatelse til endring gitt: Vedtatt dato: Saksnummer: 448/13 Saksopplysninger: Det ble den søkt om endring av gitt tillatelse på eiendom gnr/bnr 32/524, Aronskogen 7. Endringen besto av at garasjedel ble omgjort til bolig, og at det var ønskelig å trekke dispensasjon til ny adkomst da denne ikke lengere var nødvendig. Det skulle etableres ny boenhet i den omgjorte garasjedelen. Det kom inn merknader til nabovarselet for endringssøknaden. Merknadene ble behandlet av ansvarlig søker og bygningsmyndigheten. Det vises til vedtak datert der merknader ble behandlet, men ikke tatt til følge. Det kom den inn klage på vedtak gjort den da klager mener grad av utnytting er oversteget, denne klagen ble tatt til følge. Vedtak datert ble opphevet, og klager ble gitt medhold jfr vedtak datert Ansvarlig søker sendte inn søknad om dispensasjon fra TEK og 5-7 den Da fristen for nabomerknader ikke var utløpt har søknaden ikke blitt

2 behandlet. Innkomne merknader er i ettertid blitt behandlet av ansvarlig søker, og bygningsmyndigheten har mottatt kopi av disse. Merknader: Det er kommet inn merknad til nabovarsel fra gjenboer Kjersti Bang og Roger Skarvik, Einegjerdet Gjenboer mener det ikke kan gis dispensasjon i saken og viser til pbl 19-2 andre ledd. «Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler». 2. Det vises til at en dispensasjon fra utnyttelesgraden slik prosjektet nå forligger vil medføre stor ulempe dem fordi de vil miste mer lys og utsyn enn forutsatt i planen. De kan ikke se noen fordeler ved en dispensasjon, og mener derfor vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Dersom det i tillegg bygges garasje på eiendommen vil ennå mer solys bli borte. 3. Ut fra det Roger Skarvik kjenner til er alle boliger bygget av Aronskogen Boliger innenfor maks utnyttelesgrad på 25%. Dersom det er slik at Byggtec Entreprenør AS har bygget ut eiendommer der BYA overstiger utnyttelesgraden på 25 % er dette svært uheldig da området vil bli mer fortettet enn forutsatt. Det vil også gi de forskjellige utbyggerne ulike vilkår, og området større trafikkbelastning som følge av flere boenheter. 4. Gjenboer viser til at det er krav om 4 parkeringsplasser på på eiendommen grunnet leilighet, noe som gir en utnyttelesesgrad på 30,2 %, og at det ikke kan bygges en garasje i tillegg til boligen. 5. Dersom garasjen ikke gjøres om til leilighet vil parkeringsbehovet dekkes innenfor grad av utnytting på 25 %. Bygningsmyndigheten viser til «Merknader til nabovarsel Aronskogen 7 gnr 32, bnr 524» datert Ansvarlig søkers/ tiltakshavers kommentarer til protester: 2. Søker viser til at bolig på eiendom gnr/bnr 32/524 ligger innenfor reguleringsbestemmelsene. Boligen står også i stil til eksisterene bebyggelse. Klimavernsonen på østsiden av tomten består av furuskog som er flere meter høyere enn bebyggelsen. Omsøkte bolig er trekt så langt som mulig mot øst på eiendommen for å gi mest mulig kvalitet for alle parter i feltet. Boligen kunne vært plassert 10 meter lengere mot vest, noe som hadde gitt bedre solforhold for boligen på eiendom gnr/bnr 32/524. Boligen kunne også vært 1 meter høyere enn omsøkt, men allikevel vært innenfor reguleringsbestemmelsene. Dette ville gitt naboer mindre utsyn, men gitt boligen bedre kvalitet. Søker er ikke enig i at en dispensasjon vil medføre mindre lys og utsyn en forutsatt i plan. 2 biloppstillingsplasserer skal ikke kunne forårsake mindre lys og sol. 3. Søker viser til eksempler på at boliger bygget av Aronskogen Boliger har gått over krav til grad av utnytting. 4. Søker viser til at det i plan ikke er beskrevet at parkering skal medtas i beregningen av BYA. Det er beskrevet at det skal settes av minst 50 m² egnet uteareal pr boenhet, 3 parkeringsplasser inne på tomten, 1 tilleggsplass pr boenhet under 60 m². Vedlagt situasjonsplan viser at dette ikke skal være et problem. Det vises til reguleringsplanen 6 i «Bebyggelsens grunnflate, inkl. garasje, må ikke overstige 25 % av eiendommens areal (BYA=25%)» Det vises til at parkeringsarealet ikke er medregnet i BYA grunnet avklaring på forhånd med bygningsmyndigheten. Det vises til at flere av de allerede Side 2

3 oppførte boligene er ført opp uten at det er søkt dispensasjon selv om utnyttelsesgraden overstiges når parkeringsarealet medregnes. Bygningsmyndigheten viser til «Svar på innsigelse til dispensasjonssøknad Aronskogen 7, 32/524» datert for mer utfyllende svar fra søker. Gjeldende plangrunnlag: Reguleringsplan for Aronskogen Del 2. PLANID Dispensasjoner: Det søkes om dispensasjon fra TEK og 5-7 angående parkeringsareal. Det er ønskelig fra utbyggers side at parkeringsareal ikke skal tas med i beregningen av utnyttelesgrad. Søker begrunner dispensasjonssøknad med at omsøkte bolig på eiendom gnr/bnr 32/524, Aronskogen 7 er i samsvar med gjeldene reguleringsbestemmelser for Aronskogen. Søker vises til at «man har god plass på tomten til både parkering samt bra egnet uteoppholdsareal som er sør vendt. Ingen berørte naboer som vil miste sol på grunn av boligen. Nabo på på nordsiden (32/442) har satt opp et ca 1,5 meter høyt skjerm gjerde rundt sin eiendom så dem vil ikke miste noe neveneverdig utsyn da dem alt har stengt igjen for inn/ut syn». «Slik vi kan se det er det ikke noen ulempe for noen berørte naboer at bygget kan bygges slik det er søkt om. Fordelene med å bygge huset slik det er søkt om er større med at man får en ekstra boenhet som vil bidra til at flere har mulighet til å kjøpe egen bolig, samt ekstra boenhet hvor det er stor etterspørsel på utleie». Det vises til at praksisen ved å ikke ta med parkeringsareal er blitt benyttet i tidligere søknader i boligfeltet, også av Aronskogen Boliger selv. Vurderinger: Søknaden er i strid med TEK Søknaden kan derfor bare innvilges dersom det gis dispensasjon fra teknisk forskrift. Forutsetningen for å gi dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det etter en helhetsvurdering er klart større fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon, jf. pbl For å komme frem til om lovens vilkår er oppfylt, må de hensyn som anføres i søknaden om dispensasjon vurderes opp mot hensynene bak bestemmelsene som det dispenseres fra og hensyn i lovens formålsbestemmelse. Bare dersom hensyn bak bestemmelsene eller hensyn i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, vil lovens vilkår være oppfylt, og det er da adgang til å gi dispensasjon. Videre må det ses hen til hvorvidt fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Oppført bolig på eiendom gnr/bnr 32/524 er innenfor gjeldende reguleringsplan i størrelse og utforming. Boligen er en enebolig med en sekundær boenhet på ca 44 m². Det søkes om dispensasjon fra å måtte ta med parkeringsareal i beregning av grad av utnytting. Eiendommen er i dag bebygd med 20,3 %. Dersom parkeringsarealet skal medregnes vil eiendommen beregnes bebygd med ca 30 %, mens maks utnyttelsesgrad er satt til 25 % i reguleringsplanen. Dersom parkeringsarealet ikke medregnes i utnyttelsesgraden vil det også kunne oppføres en Side 3

4 dobbelgarasje på ca 33 m², uten at utnyttelsesgraden overstiger 25 % som fastsatt i reguleringsplan. Det er kommet inn nabomerknader angående dispensasjonssøknaden fra gjenboer Kjersti Bang og Roger Skarvik, disse merknadene skal behandles i forbindelse med behandlingen av dispensasjonen. 1 Gjenboer viser til at det ikke kan dispenseres fra saksbehandlingsregler. Bygningsmyndigheten viser til at det søkes dispensasjon fra teknisk forskrift (TEK10) 5-7, ikke fra byggesaksforskriften (SAK10). En dispensasjon vil derfor ikke være en dispensasjon fra sakbehandlingsreglene. 2 Det vises til at en dispensasjon fra utnyttelesgraden slik prosjektet nå forligger vil medføre stor ulempe gjenboer fordi de vil miste mer lys og utsyn enn forutsatt i planen. Bygningsmyndigheten kan ikke se at en dispensasjon fra grad av utnytting for parkering vil være til ulempe for nabobebyggelsen når det gjelder lys og utsyn. Boligen som er bygget er lavere enn tillatt i reguleringsplanen, og en eventuell garasje vil være lavere enn boligen igjen. En dispensasjon vil ikke medføre en større utbygging av boligfeltet enn det som er å forvente i et boligfelt med tomter av denne størrelsen. Intensjonen i reguleringsplanen er også at parkeringsarealet ikke skal medregnes. 3 Søker viser til at flere av de eksisterende boligene i feltet har en utnyttelses grad på over 25 % når parkering medregnes, nabo er ikke kjent med dette, men mener at en økt utnyttelsesgrad vil være til ulempe for hele feltet. Bygningsmyndigheten vises til reguleringsplan for Aronskogen del 2 6 i, «Bebyggelsens grunnflate, inkl garasje, ikke må overstige 25 % av eiendommens areal (BYA 25%)». I reguleringsplanen er altså grad av utnytting satt uten at det er tatt hensyn til parkeringsarealet selv om dette er beskrevet i TEK Reguleringsplanen er lagt til grunn i behandlingen av alle tidligere saker i feltet, og parkeringsarealet er derfor ikke medregnet i disse byggesakene. I tidligere saker er det kontrollert at krav om parkeringsplasser og krav til uteområdet er dekket, og at tiltaket er tilpasset byggetomta. 4 Gjenboer viser til at det er krav om 4 parkeringsplasser på på eiendommen grunnet leilighet, noe som gir en utnyttelesesgrad på 30,2 %, og at det ikke kan bygges en garasje i tillegg til boligen. Det er riktig at det er krav til 4 parkeringsplasser når det er etablert enebolig med leilighet. Det skal beregnes 18m² per parkeringsplass ihht veileder til grad av utnytting 3-12 Parkering. Det vil da være krav til 18 m² x 4 = 72 m² til parkering. Dersom parkeringsarealet medregnes vil grad av utnytting være på ca 30,2 %. Dersom det bygges en dobbelgarasje på 33,5 m² vil det være plass til to biler i denne, og bolig inkludert garasje vil være innenfor utnyttelsesgraden på 25 %. Utnyttelsesgraden vil ikke overstiges som følge av oppføring av garasje. 5 Gjenboer viser til at dersom garasjen ikke gjøres om til leilighet vil parkeringsbehovet dekkes innenfor grad av utnytting på 25 %. Dette er riktig, men bygningsmyndigheten har behandlet byggesaken etter intensjonen i plan, og mener derfor at tiltaket er innenfor reguleringsplanen selv om det etableres en leilighet. Bygningsmyndigheten kan ikke se at formålet i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt av en dispensasjon da intensjonen i planen er at parkering ikke skal tas med i beregningen av grad av utnytting (viser til behandling av nabomerknad). Parkeringsløsningen er vist på situasjonsplanen og er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det er også satt av godt egnet uteområde for begge boenhetene. Det er videre god avstand mellom omsøkte eiendom og Side 4

5 eiendom til gjenboer Kjersti Bang og Roger Skarvik da det går en vei mellom disse to eiendommene. Et av formålene med TEK er at parkeringsdekningen skal sikres ved at arealet er satt av til parkering og ikke kan benyttes til annet formål. Bygningsmyndigheten vurderer krav til parkering som sikret ved at det er vist 4 parkeringsplasser i forbindelse med oppføring av bolig på eiendommen. I tillegg til parkeringsarealet er det rikelig med uteområde for boligenhetene på eiendommen. Ut i fra en helhetsvurdering av ovenstående finner kommunen at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene, samt at dispensasjon ikke tilsidesetter hensyn i lovens formålsbestemmelse. Lovens vilkår er oppfylt og dispensasjon kan gis jf Det gjøres oppmerksom på at kostnaden ved eventuell flytting av kommunaltekniske anlegg eller offentlige installasjoner må dekkes av tiltakshaver. VEDTAK: 1. Tillatelse: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til endring av tillatelse i henhold til deres søknad registrert den og dispensasjonsøknad. Tiltaket skal oppføres i samsvar med tegninger datert/ nummerert /501 og 502 og situasjonsplan datert Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til oppstart av byggearbeidene på garasjedelen i henhold til deres søknad mottatt Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra TEK Dispensasjonen medfører at avsatt parkeringsareal ikke medregenes i grad av utnytting for eiendommen. 4. Ihht forvaltningsloven 33 annet ledd opphever bygningsmyndigheten vedtak av , behandling av klagesak. Vedtaket er etter dette ikke gyldig eller bindende. Vilkår: 1. Alt arbeid skal utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forskrifter. Tilsyn: Det varsles om at det kan bli foretatt inspeksjon av bygget i løpet av byggeperioden. Inspeksjonen vil i hovedsak rette seg mot viktige og kritiske området i henhold til. kontrollplanen, eller til områder som bygningsmyndigheten har satt som viktige inspeksjonsområder. Merknader: Ansvarlig søker skal gi melding til kommunen om byggestart. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl Side 5

6 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes kommunen både av opprinnelig og ny tiltakshaver. Det samme gjelder ved eierskifte, jf. pbl 23-2 Ansvar og risiko for å sette i gang arbeidet påhviler utbygger så lenge klagefristen ikke er utløpt, og eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klage: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens 1-9 jf. forvaltningslovens 28. Klagen sendes til Alta kommune, oppmåling og byggesak, postboks 1403, 9506 Alta. Klagefristen er tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Part i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter jf. Fvl. 18 og 19. Med hilsen Arnold Hammari Fagansvarlig byggesak Kopi til: Kjersti Bang, Einegjerde 6, 9514 ALTA IMJ Utvikling AS, Linekroken 16, 9515 Alta Anne Therese Bakken Arnesen Saksbehandler Ansvarlig søker har ansvaret for at dette dokumentet blir videresendt til øvrige parter i saken. Side 6

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer