TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:"

Transkript

1 MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L Tiltakshaver:Marianne Brakstad og Espen Sand VEDTAK OM DISPENSASJON SAMT TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR Det vises til søknad om tillatelse til tiltak i hht. Pbl (ett-trinns saksbehandling), for tiltak som gjelder bygging av tilbygg, mottatt Teknisk forvaltning behandler denne sak etter myndighet tildelt i bystyrevedtak, med virkning fra i sak Tiltaket er jf. matrikkelloven 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet om føringen. ANSVARLIG SØKER: Foretaket Svein Høksaas AS er sentralt godkjent for å kunne ivareta søkerfunksjonen, og godkjennes med dette som ansvarlig søker for tiltaket. Søknaden kan dermed realitetsbehandles. TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: A. I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i Pbl. 19-2, gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 30 % på eiendommen med sikte på oppføring av tilbygg til eksisterende bolig på eiendommen gnr. 160, bnr B. I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i Pbl. 20-1, gis tillatelse for bygging av tilbygg til eksisterende bolig på eiendommen gnr. 160, bnr Tiltakets ansvarsrett med valgte tiltaksklasser godkjennes som omsøkt. POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON: INTERNETT: Postboks 905 Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: E-POST : 4509 MANDAL BANKKTO : ORG.NR :

2 VILKÅR FOR TILLATELSE FOR BYGGING AV TILBYGG: 1. Tegninger, og situasjonskart, mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Reguleringsbestemmelsene for området gjelder i tillegg til vilkårene i denne tillatelsen. 2. Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplanen, datert Ved større avvik skal dette meldes til kommunen ved søknad om ferdigattest, jf. SAK 8-1. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest jf. Byggesaksforskriften 8-1 og 8-2 kan gis. 3. Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Ansvarlig søker skal bekrefte overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Eventuelle avvik, merknader eller endringer skal meldes til kommunen. 4. Ansvarsretten gjelder kun for det omsøkte tiltaket og har ingen varighet utover dette. Evt. endringer i ansvarsforholdet krever ny søknad om ansvarsrett. 5. Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. 6. Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs. at om tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort. KONTROLL Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i medhold av Pbl. GEBYR: 1. Behandlingsgebyr for søknad om dispensasjon, faktureres i henhold med kommunens satser. Saksbehandlingsgebyr er på kr ,- til Mandal kommune. Faktura ettersendes tiltakshaver. 2. Behandlingsgebyr for søknad om byggetillatelse, faktureres i henhold med kommunens satser. Det må betales et gebyr på kr ,- til Mandal kommune. Faktura ettersendes tiltakshaver. 3. Behandlingsgebyr for søknad om ansvarsrett (for foretak som ikke har sentral godkjenning) er på kr ,- for førstegangsbehandling av lokal godkjenning av ansvarsrett. Regning sendes foretaket Boligspesialisten Glomsaker AS. Regning sendes separat. SAKSORIENTERING: NÆRMERE OM TILTAKET: Det søkes om bygging av tilbygg til eksisterende bolig på eiendommen. Den aktuelle eiendommen er i dag bebygd med enebolig og garasje, og tomten har et beregnet areal på ca. 500 m 2. Tiltaket vil bygges i en etasje, med saltak, med mønehøyde på ca. 3,4 meter, og takvinkel på ca. 10 grader.

3 Eneboligen vil få et totalt areal: ca. 178 m 2 -BYA, ca. 176 m 2 -BRA. Eiendommen vil etter tiltaket er oppført få en totalutnyttelses grad BYA- % = ca. 35,6 %. AREALPLANSTATUS: Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Vestnes», og er i denne utlagt som byggeområde for boliger. I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplanen 2.1 tredje ledd heter det bl.a. at: «Utnyttelsesgrad angis som bebygd areal i prosent av totalt tomteareal - %BYA. Det tillates følgende %BYA, gesimshøyde og mønehøyde i de ulike områdene: ( ) B8: %BYA=30 % Gesimshøyde: 5/7 meter Mønehøyde: 9 meter For B8 settes maksimal gesimshøyde lik gesimshøyden for eksisterende hus, 5 eller 7 meter. Bruksarealet i boder og garasjer medregnes i beregningen av utnyttelsesgraden %BYA.». Det aktuelle tiltaket er ikke i samsvar med gjeldende detaljreguleringsplan. ANDRE FORHOLD Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken. Naturmangfoldlovens 8-12 prinsipper er vurdert opp mot Naturbase med artskart og kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf. Naturbase. Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen offentlige myndigheter, og saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf. Pbl VURDERING AV DISPENSASJON Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens I bestemmelsene heter det bl.a. at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.». Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates. Pbl åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er søkt dispensasjon for høyere utnyttelsesgrad på eiendommen en 30 %.

4 Hensynene bak reglene som er gitt i reguleringsplanen er å sette premissene for utnyttelsen av de ulike byggeområdene slik at man får en kontrollert og forutsigbar utvikling av Vestnes. Mandal kommune viser til at det det omsøkte tilbygget medfører at utnyttelsesgraden overstiger den tillatte grensen på 30 %, selv om tilbygget i seg selv er relativt lite. Tomten huset står på er imidlertid en del mindre enn de andre tomtene i område. Dette medfører at den tillatte utnyttelsesgraden for bebygd flate i område overskrides raskere på denne tomten enn de andre tomtene. Det er flere boliger i samme område som har fått dispensasjon for utnyttelsesgrad utover den fastsatt tillatte utnyttelsesgraden etter reguleringsplanen. Det er ikke registrert mottatt innsigelser fra naboene og Mandal kommune kan derfor ikke se at hensynene bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt. Mandal kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver, får oppført tilbygg på boligen som er i samsvar med familiens behov. Estetisk vil det ikke utgjøre noen stor forskjell, da tilbygget kommer innover i hagen på tomten. Det vises også til at bygget holdes seg innenfor bestemmelser knyttet til møne og gesimshøyde. Mandal kommune vurderer derfor at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad vurderes å være tilstede. Mandal kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven 19-2 er oppfylt. ADKOMST OG TILKNYTNING VA: Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel. Tiltak er tilkoblet det kommunale ledningsnettet. Takvann/overvann skal føres til avløpssystem. ANSVAR OG KONTROLL: Svein Høksaas AS, org.nr (firmaet innehar sentral godkjenning innenfor omsøkte ansvarsområdet), har sendt inn søknad om ansvarsrett som: - ansvarlig søker for tiltaket i TK1. Mandal Rørleggerservice AS, org.nr (firmaet innehar sentral godkjenning innenfor omsøkt ansvarsområdet), har sendt inn søknad om ansvarsrett som: - ansvarlig prosjekterende gjelder sanitærinstallasjoner i TK1, og utførende gjelder sanitærinstallasjoner i TK2. Boligspesialisten Glomsaker AS, org.nr (firmaet innehar ikke sentral godkjenning innenfor omsøkt ansvarsområdet), har sendt inn søknad om ansvarsrett som: - ansvarlig prosjekterende, gjelder mur- og tømrerarbeider i TK1; og - ansvarlig utførende, gjelder tømrerarbeider i TK 1.

5 VURDERING AV ANSVARSFORHOLD Kommunen har ingen spesielle merknader til søknader om ansvarsrett eller tiltakets ansvarsprofil. Foretakene Svein Høksaas AS og Mandal Rørleggerservice AS innehar sentral foretaksgodkjenning som dekker aktuelle ansvarsområder. Foretakene er dermed kvalifisert for omsøkt ansvar. Kommunen vurderer at det er tilstrekkelig med TK1 for ansvarlig utførende for ansvarsområde sanitærinstallasjoner. Kommunen slutter seg ellers til søkers forslag til tiltaksklasser. Foretaket Boligspesialisten Glomsaker AS har egenerklært nødvendig utdanning og praksis for å kunne innvilges lokal foretaksgodkjenning/ansvarsrett for aktuelt ansvar. UTFORMING/TILPASSING: Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Orientering om klageadgang Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 106/15 Med hilsen Glenn Anderson leder teknisk forvaltning Eirik Skogstad Nilsen Byggesaksbehandler

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Randi Haga Ask Speiderveien 23 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/663-3 Eirik Skogstad Nilsen 160/1018 03.03.2015 Tiltakshaver: Randi

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Hammer og Rødland AS Omlandsneset 15 Att. Jan Kåre Rødland 4516 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/2089-2 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Haarklau og Lindeberg AS Strandgate 8 Att. Marius Egeland 4790 LILLESAND DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/413-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1599-2 Robert Helle, 160/1008/L42 14.07.2016 DISPENSASJON OG TILLATELSE

Detaljer

VEDTAK OM DISPENSASJON SAMT TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL MED SIKTE PÅ OPPFØRING AV TILBYGG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 39 YTRE SANDGATE 16.

VEDTAK OM DISPENSASJON SAMT TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL MED SIKTE PÅ OPPFØRING AV TILBYGG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 39 YTRE SANDGATE 16. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Rolf Thomsen AS Daleveien 967 4519 HOLUM DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/14-5 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/0039 21.06.2015 VEDTAK OM

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Lategne Arkitekter AS Gismerøyveien 89 Att. Jan Antonsen 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/2197-2 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning LATEGNE ARKITEKTER AS Kastellgata 12A 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1823-6 Robert Helle, 170/0335/L42 31.10.2016 DISPENSASJON OG

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL ENDRING. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL ENDRING. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sven T Tallaksen Takst- og Konsulent Virksomhet Postboks 249 4503 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2013/1557-16 Jan Inghard Thorsen, 91637721

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Lindesnes Bygg AS Hestehaven 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/2386-7 Jan Inghard Thorsen, 91637721 077/0048/L42 11.02.2019 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning BYGGFIRMA HEDDELAND OG SOTELAND AS Gjervoldstadveien 487 4517 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1654-6 Robert Helle, 120/0024/L42 25.08.2016

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Birger Tveite Leirvikveien 33 4513 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2020-2 Flutra Demaj, 074/0008/L33 23.11.2016 DISPENSASJON OG TILLATELSE

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Ask Architects v/ Kristin Gabrielsen Nordre Banegate 36 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2014/172-40 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning LATEGNE ARKITEKTER AS Kastellgata 12A 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1522-3 Flutra Demaj, 074/0180/L42 05.10.2016 DISPENSASJON OG

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Thomas Melby Pedersen Einar Spangs Vei 10 4513 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2074-3 Flutra Demaj, 074/0077/L42 21.11.2016 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Arkitre Eiendom AS v/svein Lohnaas Hansen Øksa 2 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/775-5 Glenn Anderson, 91539421 018/0079 02.07.2019

Detaljer

AVSLAG VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

AVSLAG VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning KJELLEMO BYGG AS v/ Tor Gunvald Kjellemo Venneslavegen 139B 4700 VENNESLA DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1711-6 Flutra Demaj, 018/0008/L42 16.11.2016

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak KARL PETTERS TEGNESTUE AS Naveråsen 4B 4580 LYNGDAL MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/201-7 Veronika Tendeland, 91702096 009/0049 10.04.20199 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE

DISPENSASJON OG TILLATELSE MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning WILHELMSEN ARKITEKTUR Kvitsøygata 15 4014 STAVANGER DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/1141-8 Flutra Demaj, 009/0021/L42 20.07.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Strek Arkitekter AS Kongens gate 25 4610 KRISTIANSAND S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1389-6 Flutra Demaj, 010/0047/L42 18.07.2016 TILLATELSE

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Terje Ragnar Hansen Frøyslandsmoen 16 4517 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1392-6 Flutra Demaj, 080/0033 02.11.2016 Dispensasjon og rammetillatelse

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Steinar Pedersen Skogstien 10 D 4514 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/2203-7 Glenn Anderson, 91539421 024/0012/L33 05.02.2019 Fradeling

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning SIVILARKITEKT DOLVA AS Nodeviga 14 Att. Ole Johan Dolva 4610 KRISTIANSAND S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/784-15 Glenn Anderson, 38 27 34 15

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Mandal bydrift v/harald Øyslebø Postboks 905Postboks 905 4509 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/1216-2 Jan Inghard Thorsen, 91637721 P24

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/494-3 Flutra Demaj, 074/0284/L42 24.02.2016 RIVE CARPORT OG SØKNAD OM

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jarl Torland Kasperboden 8 4516 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/380-13 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 043/0002/L33 08.03.2016 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning LKS Bygg AS v/knut Sand Brogata 18A 4515 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/286-13 Jan Inghard Thorsen, 91637721 028/0010/L42 04.04.2019

Detaljer

AVSLAG. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

AVSLAG. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Kjell Ivar Kjelsnes Frøyslandsmoen 9 4517 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1875-8 Flutra Demaj, 38273073 081/0052/L42 08.12.2016 AVSLAG

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Finn Omholt-Jensen Vesteråsveien 32 0382 Oslo DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/1931-11 Jan Inghard Thorsen, 91637721 077/0072/L42 14.03.2019 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sverre Gunnar Syvertsen Skjernøyveien 507 4516 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/463-4 Robert Helle, 91790147 023/0028/L33 19.03.2019 DISPENSASJON

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Egg Arkitektur AS Postboks 576 4665 KRISTIANSAND S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/720-5 Glenn Anderson, 91539421 160/0251/L42 17.06.2019 Dispensasjon

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Eirin Bruskeland Hinna Mandalsveien 2592 4513 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/1325-9 Jan Inghard Thorsen, 91637721 054/0034/L42 23.09.2019

Detaljer

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon og rammetillatelse. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Karl Petters Tegnestue AS Naveråsen 4B 4580 LYNGDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2017/1784-8 Glenn Anderson, 91539421 031/0005 15.02.2018 Oppføring

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jan Lennart Jørgensen Øvregardsveien 16 4521 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1286-5 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 079/0025/L42

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Anniken Bjørnshei Bjørndalsheia 16 4633 Kristiansand S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/947-10 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 075/0212/L42

Detaljer

Dispensasjon. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Dispensasjon. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sven Arne Thuestad Løvsangerveien 20 4626 Kristiansand S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/483-9 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 023/0091 04.07.2016

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Egeland Rør Sommerkroveien 6B 4515 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2319-9 Robert Helle, 91790147 023/0196/L42 25.10.2017 DISPENSASJON

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Trygsland Harkmarksveien 264 4516 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2101-9 Glenn Anderson, 38 27 34 15 002/0007 24.08.2017 Fradeling

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Åshild Jortveit Solskivegata 11 4515 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1313-5 Robert Helle, 170/0280/L42 27.07.2016 DISPENSASJON OG TILLATELSE

Detaljer

Dispensasjon. Vedtak

Dispensasjon. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Advokatene Stokkeland, Sørensen & Skjefrås DA Storgaten 39 4370 Egersund DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/1331-19 Jan Inghard Thorsen, 91637721

Detaljer

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Konsmo Fabrikker AS Dato: 31.03.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2014/3385-2 4847 ARENDAL Deres ref: Att. Helge Haugenes Arkivkode: 41/392 Saksbeh.: Tlf.:

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning EGELAND Rør AS Sommerkroveien 6b 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2225-6 Robert Helle, 38273402 023/0196 02.12.2016 DISPENSASJON OG

Detaljer

DISPENSASJON OG BRUKSENDRINGSTILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG BRUKSENDRINGSTILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Sven T. Tallaksen Takst- og Konsulentvirksomhet Postboks 249 4503 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2014/1510-13 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD Teknisk enhet Bolig Partner AS Storgt. 121 2615 LILLEHAMMER ØSTRE GAUSDAL, 16.07.2014 Arkivkode Vår ref. Mottatt: Komplett: GNR 132/191 14/1012-4 01.07.2014 14.07.2014 TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Karl Wolfgang Aanonsen Kristine Bonnevies Vei 5 0592 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1160-22 Ida Jordal, 38273423 075/0211/L42 23.02.2017 DISPENSASJON

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Heggland Bygg Postboks 66 Dato: 02.07.2013 4853 HIS Vår ref: 2013/2543-5 Att. Per Øyvind Heggland Arkivkode: 205/410 Saksbeh.: Tlf.: 37 01 37 46 Anette

Detaljer

Tiltakssted: Dyvigodden 66, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 388. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

Tiltakssted: Dyvigodden 66, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 388. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Konsmo Fabrikker AS Dato: 17.02.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2013/10128-2 4847 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 41/388 Saksbeh.: Sarmad Abd Ali Najim

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service Konsmo Fabrikker AS Dato: 02.12.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2014/7776-2 4856 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 431/3 Saksbeh.: Sarmad Abd Ali Najim

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/01730-6 Lilian Olsson 14.08.2018 Dispensasjon og tillatelse til

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK

TILLATELSE TIL TILTAK ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Hetland Agder AS Dato: 18.03.2014 Sørsvannsveien 1 Vår ref: 2014/3128-2 4848 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 224/155 Saksbeh.: Sarmad Abd Ali Najim Tlf.:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silvia Jørgensen Tillatelse til tiltak - Gnr 157 Bnr 38 - Tjernbakkveien 19 - Fritidshus

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silvia Jørgensen Tillatelse til tiltak - Gnr 157 Bnr 38 - Tjernbakkveien 19 - Fritidshus 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Avslått søknad om dispensasjon. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

Avslått søknad om dispensasjon. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn Vidar Øksnevad Mergelbakken 44 4319 Sandnes MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2017/1985-20 Jan Inghard Thorsen, 91637721 031/0044/L42 01.03.2019 Oppføring

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Tommy Osgjelten Austbøjordet 38 A 4085 Hundvåg DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1652-7 Flutra Demaj, 010/0047/L42 07.11.2016 DISPENSASJON OG TILLATELSE

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Eline Rummelhoff-Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Eline Rummelhoff-Larsen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/02904-2 Eline Rummelhoff-Larsen 27.09.2018 Dispensasjon og tillatelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Tillatelse til tiltak - Dispensasjon- Gnr 86 Bnr 23 - Engene Tilbygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Tillatelse til tiltak - Dispensasjon- Gnr 86 Bnr 23 - Engene Tilbygg 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/01879-12 Cecilie Foss 21.02.2018 Tillatelse til tiltak - Dispensasjon-

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/ Berit Årvik Christensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Thomas O. Vadlie 18/00213-7 Berit Årvik Christensen 07.03.2018 Tillatelse

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Øyvind Dalan Askeveien 38 4515 Mandal DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/2376-11 Glenn Anderson, 91539421 024/0133/L42 08.01.2018 DISPENSASJON OG

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 21.01.2011 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/654 06/694

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 08.07.2013 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/658 12/329-11

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning ADVOKAT PER T SNEVE Hollendergata 3 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2019/159-9 Silje Bang-Hetlevik, 91722106 018/0032/L33 14.03.2019 Fradeling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense Ås kommune Byggesak og geodata EBP-utvikling AS Vassumveien 19 1407 VINTERBRO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/01708-23 Annette Grimnes 30.08.2016 Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02369-12 Cecilie Foss 16.02.2018 Avslag - Dispensasjon fra tillatt

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 02.05.2018 Deres ref: Vår ref: 18/04272-9 Saksbehandler: Karen Faa Arkivkode: 47/1170 Dispensasjon og tillatelse

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen 3 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vigvam Arkitektur og entreprise Postboks 4015 3005 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02984-9 Andreas Myhrene Larsen 23.10.2017 Tillatelse

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service

ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service Hetland Agder AS Dato: 15.10.2014 Sørsvannsveien 1 Vår ref: 2014/8711-2 4848 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 224/375 Saksbeh.: Stian Dalen Tlf.:

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Søknadsdokumenter: Datert: Mottatt:

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Søknadsdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Sør Bolig AS Torbjørnsbu 21 Dato: 02.07.2013 4847 ARENDAL Vår ref: 2013/4329-11 Att. Remy Diederiks Deres ref: Arkivkode: 205/864 Saksbeh.: Hanne Goodwin

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Hanne Tufte Rennesund 33 34 86 24 2019048205 GBR-0106/0021 Dato: 10.07.2019 Jon Haraldstad Åsgårdstrandsveien

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad 3 Vestby kommune Bygg Gunnvor Johanne Hovland Gjølstadveien 275 1550 HØLEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/02810-11 June Cathrine Ormstad 07.03.2019 Avslag på søknad - Gnr 156 Bnr 42 - Gjølstadveien

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/5210 GNR 142/229 TEK/ALM/HAB

Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/5210 GNR 142/229 TEK/ALM/HAB Bygg1 Vikersund AS Austadveien 1 3370 VIKERSUND Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/5210 GNR 142/229 TEK/ALM/HAB 23.12.2016 MELDING OM DELEGERT VEDTAK OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG GNR 142 BNR 229 SØYAVEIEN

Detaljer

Søknadsdokumenter: Datert: Mottatt:

Søknadsdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Hetland Agder AS Dato: 12.11.2013 Sørsvannsveien 1 Stoa Vår ref: 2013/8757-4 4848 ARENDAL Deres ref: Att. Mangor Ivan Sauvik Arkivkode: 224/4 Saksbeh.:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93

GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT DISPENSASJON - RIVE EKS GARASJE OG OPPFØRING AV NY - GAMLE SØRLANDSKE 93 Sande kommune Anstein Schwencke Gamle Sørlandske 93 3074 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 23.05.2017 17/827-3 GBNR-87/32 Ingrid Ertresvåg GBNR 87/32 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Hanna Kristensen Husabø

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Hanna Kristensen Husabø Ås kommune Byggesak og geodata Kopimottaker Ås kommune, Matrikkelføring (Ekstern) Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/01990-5 Hanna Kristensen Husabø 06.09.2018 Gnr 113 bnr 1 fnr 127 - Askehaugåsen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02037-8 Cecilie Foss 28.02.2018 Rammetillatelse Dispensasjon fra

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn

DISPENSASJON OG TILLATELSE. Vedtak. Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning FLATNES BYGG CONSULT AS Gyldenløves gate 34 4614 KRISTIANSAND S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/1548-8 Glenn Anderson, 38 27 34 15 018/0073/L42

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Vedrana Lozancic 907 54 078 2019025239 GBR-0084/0175, BNR- 162080865 Dato: 13.05.2019 Morten Heum Solfengveien

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden. DRAMMEN KOMMUNE Valdemaras Vaiciunas Svelvikveien 348 3037 DRAMMEN Vår referanse 18/4576/11/LINENG Arkivkode GBNR 34/2 Deres referanse Dato 10.10.2018 Tillatelse til tiltak med dispensasjon - 34/2, Svelvikveien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Det vises til søknad mottatt med senere kompletteringer.

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Det vises til søknad mottatt med senere kompletteringer. Ås kommune Byggesak og geodata Kopimottaker Matrikkelføring - Ås kommune Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/01552-18 Siri Gilbert 24.03.2017 Gnr 113 Bnr 84 - Lunneveien 4 Garasje og støttemur Dispensasjon

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer