PEDAGOGISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK PLAN 2011-2014"

Transkript

1 PEDAGOGISK PLAN Barnehagensvisjon: Granåsen barnehage - en barnehage for alle 1

2 Innhold Forord. s.3 Visjonen vår.. s.4 Barnehagens samfunnsmandat s.5 Barns medvirkning s.6 Samarbeid barnehage og hjem s.7 Fysisk miljø. s.8 Barnehagens innhold. s.9 Omsorg og oppdragelse. s.10 Lek og læring.. s.11 Sosial kompetanse s.12 Mi. s.13 Læringsstiler, lære og lære strategier s.14 Språk s.15 Barnehagen som kulturarena s.16 Fagområdene s.17 Dokumentasjon og vurdering s.18 Overgang barnehage skole... s.19 Samarbeid med andre instanser s.20 Oppvekstenheten s.21 Velkommen til Granåsen barnehage 2

3 Forord I følge Lov om barnehager, er alle barnehager pålagt å ha en årsplan/pedagogisk plan. Denne skal bygge på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i Årsplanen skal gi foreldre, personalet, medlemmer av samarbeidsutvalget og andre samarbeidspartnere en innføring i den pedagogiske virksomheten. Det er også et viktig arbeidsredskap for personalet. Vi har valgt å ha en pedagogisk plan som skal gjelde for en 3 års periode, i tillegg til en forenklet årsplan som gis ut årlig. Vi har nå revidert og laget en ny pedagogisk plan som skal gjelde for Planer i Granåsen barnehage: Pedagogisk plan : Denne gir en oversikt over det pedagogiske innholdet i barnehagen Årsplan: Denne gis ut en gang i året og gir en oversikt over leke og læringsmiljøet vårt og de faste tingene som skjer i barnehagen Månedsplan: en gang i måneden får foreldrene månedsplan fra aldersgruppa barnet er i. Den beskriver hva som har skjedd og hva som skal skje fremover. Rammeplanen for barnehager er det link til på hjemmesida vår, der vil vi også legge ut språkplanen som er felles for Skien kommune. Vennlig hilsen Personalet i Granåsen barnehage 3

4 Visjonen vår Granåsen - en barnehage for alle Hvordan skape en barnehage for alle: I Granåsen barnehage blir alle møtt med respekt, og vi ser på mangfold som en ressurs som gir barn og voksne en verdifull kunnskap og forståelse. Vi får en kompetanse som vil bli etterspurt i vårt flerkulturelle samfunn. Barnehagens læringsmiljø stimulerer barnas mange intelligenser: sosial, personlig, kroppslig, musikalsk, språklig, naturalistisk, matematisk og romligvisuell. På den måten får barna velge aktiviteter ut fra egne behov og interesser hver dag. Hver dag er det aldersinndelte grupper, der 1-2 voksne har ansvaret for en fast gruppe (5-7 barn) gjennom året. Barn og voksne planlegger månedens innhold sammen. Barna får et planlagt pedagogisk tilbud, tilpasset alder og funksjonsnivå. Vi har en lik struktur på dagen hver dag, som gir forutsigbarhet for barn og voksne. Innholdet på dagen er variert. 4

5 Barnehagens samfunnsmandat Del 1 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeids med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. (Utdrag fra R -06, del 1) Denne pedagogiske planen er ment å gi dere informasjon om hvordan vi i Granåsen barnehage vil jobbe for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. 5

6 Barns medvirkning Kap 1.5. Rammeplan Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. ( Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Medvirkning er en viktig del av barns opplæring. Den er med på å gi barnet en god selvfølelse og egen identitet. Barnas valg mener vi er med på å gi barna den respekten og tilliten det gir å ha medvirkning på egen læring/lek. Vi vil også ta barna med på råd ved ulike markeringer i barnehagen som fester og bursdager. Videre skal personalet lete etter barnas interesser, kommunisere med barna, lytte til barna og legge opp tema/prosjekt i forhold til dette i aldersinndelte grupper. Hvordan jobber vi med medvirkning: Vi har jobbet mye med å bevisstgjøre oss på hva medvirkning er. Vi ønsker å møte barn som likeverdige deltakere i barnehagen. Det handler om våre holdninger og hvordan vi møter barn Fokus på de voksne holdninger og voksenrollen I Granåsen barnehage har barn stor innflytelse på egen hverdag. Måten vi har innredet rom og lekemiljøet vårt på bygger på et syn på barn som aktive deltakere. Barna kan hver dag velge rom de ønsker å leke. Barna er med å planlegge/komme med synspunkter til månedsplanen Barn må også lære å ta hensyn til andre, vente på tur Personalet lytter til barna 6

7 Samarbeid barnehage og hjem Kap 1.6 Rammeplan Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Rammeplanen har definert to begreper i loven, forståelse og samarbeid: Med forståelse menes gjensidig respekt og samarbeid vil si regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser vedrørende barnet utveksles. Dette ønsker vi og oppnå: 1. Foreldrene skal være trygge på at barna har det godt i barnehagen 2. At barna får den nødvendige omsorg de har behov for 3. At barn får mulighet til individuell utvikling 4. Foreldre og personal skal ha et nært og støttende samarbeid Hvordan jobber vi med samarbeid hjem og barnehage: Oppstartssamtale: En samtale personalet har med den foresatte som er med barnet på tilvenningen i barnehagen. Her gir de foresatte opplysninger om barnet og barnets hjemmesituasjon, som de syntes det er greit for barnehagen å vite. Personalet gir opplysninger om barnehagen og rutinen her. Den daglige kontakten: ved bringe og hente situasjon, har foresatte og personal en anledning til å utveksle praktiske opplysninger om barnet. Foreldresamtale: Den pedagogiske lederen har en individuell samtale med alle de foresatte. Dere vil på forhånd få informasjon om innholdet i disse samtalene. Hensikten er en gjensidig utveksling av erfaringer og kunnskaper om det enkelte barn. Ved behov for flere samtaler, fra personalets eller foreldrenes side, avtales med personalet på avdelingen. Foreldremøte: Det inviteres til møte for foreldrene i barnehagen på høsten. Her presenterer personalet de pedagogiske planene for året, og foreldrene kan komme med sine synspunkter. Personalet kommer også med en del informasjon det kan være praktisk å få med seg. Her har foreldrene mulighet til å påvirke arbeidet som gjøres i barnehagen. Samarbeidsutvalg: Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg. Styret består av to representanter fra politikerne, to fra personalet og to fra foreldrene. Det blir tatt opp saker som vedrører organiseringen av barnehagen, foreldresamarbeid og økonomi blant annet.. 7

8 Fysisk miljø Kap 1.8 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Utformingen av det fysiske miljøet inne og ute gir viktige rammer for barns trivsel, opplevelser og læring. Det er viktig at barnehagedagen veksler mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse. Naturområder utenfor barnehagen, og nærmiljøet gir oss mulighet til å søke opplevelser og utfordringer barnehagens område ikke kan gi. I rammeplanen står det også at leker og materiell skal være tilgjengelig i et oversiktlig miljø. Hvordan er vårt fysiske miljø bygget opp: I Granåsen barnehage har vi organisert rom, og delt opp avdelingen i ulike områder, hvor materiell har en fast plass. Dette for å gi et oversiktelig lekemiljø for barna. Ved at materiell er plassert rundt i barnehagen, får barna mange valgmuligheter i løpet av dagen, noe som gir varierte lekeopplevelser. Vi har barnas valg morgen og ettermiddag. Barnas valg sikrer i tillegg til et variert lekemiljø, at alle barn har noen å være sammen med, og kan utvikle vennskap. Ingen holdes utenfor. På de ulike valg er det et fast antall barn som kan være. Er det ledig på valget får hvem som helst komme inn, og må inkluderes i leken. Voksne er tilstedet på de ulike valg, hjelper til dersom det er uenigheter, eller at noen har behov for hjelp til å komme i gang med lek. Barnas valg skal foregå på barnas premisser. Voksne kan være en igangsetter, observatør og/eller deltaker, men skal ikke styre leken. 8

9 Barnehagens innhold Det er et stort fokus på kvalitet og innhold i barnehagen. I 2009 kom stortingsmelding nr 41, som handler om kvalitet i barnehagen, samtidig gir Rammeplan oss gode føringer på hva som kjennetegner en god barnehage. Det er de mellom menneskelige forholdene menneskene i barnehagen, forholdet mellom dem og den gode voksne som vil være avgjørende for å skape en god barnehage. I Granåsen barnehage skal vi skape gode relasjoner til barn, foreldre og hverandre. Det er vårt ansvar. I denne planen vil det være et stort fokus på hvordan vi jobber med ulike områder i vår barnehage. Det er vi voksne som er ansvarlig for relasjonen til barna, til å gi gode opplevelser for lek og læring og skape et varmt og inkluderende miljø. Vi ønsker å være gode voksne for barna; se hver enkelt, gi omsorg, trygghet, støtte og utfordre, veilede og inspirere 9

10 Omsorg og oppdragelse Kap. 2.1 Rammeplanen Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagepersonalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen..en omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Alle situasjoner i barnehagen skal være preget av omsorg, det skal komme til uttrykk i lek, læring, stell, måltid og påkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjoner mellom barn og voksne, og barn i mellom. Det er de voksnes oppgave å veilede barn til å bli sosial kompetente, derfor jobber vi med et rammeprogram som heter du og jeg og vi to, se kapittel om sosialkompetanse. Hvordan jobber vi med omsorg og oppdragelse: Alle barn er i delt inn i mindre grupper hver dag (5-6 barn). Her har en fast voksen ansvar for å følge opp og veilede barn i sin gruppe. Vi samarbeider på tvers, og alle barn i barnehagen er alles ansvar. Omsorg og oppdragelse skal skje i samarbeid med barnas hjem. Vi støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for hverandre Personalet er ansvarsbevisst, og er engasjert og nærværende i barnas lek og aktiviteter. 10

11 Lek og læring Kap 2.2 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) I barnehagen gis barn gode forhold for lek både inne og ute ved at barna gis rom og tid for lek. Det som kjennetegner leken er at den er en frivillig aktivitet hvor barnet selv velger om det ønsker å delta(lystbetont). I barnas valg kommer den frie leken inn, da barnas eget initiativ her har fokus. De ulike formene for lek, er: Funksjonslek (lek med kroppen, for eksempel stupe kråke, hoppe og kaste / spille ball) Rollelek (barnet leker ulike roller som for eksempel mor, far og barn eller politi og røvere) Konstruksjonslek (byggelek for eksempel med klosser eller puslespill) Fantasilek Parallellek (to eller flere barn kan leke ved siden av hverandre uten egentlig å være i samme lek eller snakke med hverandre). Dette gjelder ofte barn i alderen 0-3år. Leken er en del av barnekulturen, hvor de yngre barna lærer fra de eldre barna. På denne måten videreføres og utvikles leken fra generasjon til generasjon. Barn leker fordi det gir dem glede og ny kunnskap. I leken får barnet muligheten til å bearbeide inntrykk og erfaringer. I tillegg kan leken være problemløser for barnet, fordi leken er indre motivert og ofte foregår «på liksom». Det meste av leken som skjer i barnehagen er sosial lek, hvor barna er i sosialt samspill på en eller annen måte. Barnet utvikler seg parallelt på flere områder gjennom leken som språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt, kreativitet og følelsesmessig. De voksnes rolle i forhold til barns lek er viktig som for eksempel praktisk tilrettelegging, respekt for barnas lek, holdninger og grad av deltagelse. Noen barn trenger hjelp til å forstå hvordan de kan gå inn i leken, delta sammen med andre barn og avslutte leken. Når barnet har lært seg dette kan barnet delta i all lek. 11

12 Sosialkompetanse I Granåsen barnehage jobber vi med et rammeprogram som heter du og jeg og vi to. Programmet er utviklet av Kari Lamer og kan brukes i arbeid med sosial kompetanse i den enkelte barnehage. Programmet jobbes med i hele barnehagen, og jobbes systematisk med i aldersgruppene. Det skal settes av tid hver måned til å jobbe med de ulike områdene. Vi har vi fokus på hvert enkelt barn, og hvordan det fungerer i samspill med andre. Følgende sosiale ferdigheter hos enkeltbarn og barnegruppa blir jobbet med: EMPATI OG ROLLETAKING PROSOSIAL ATFERD SELVKONTROLL SELVHEVDELSE LEK, GLEDE OG HUMOR Kunne leve seg inn andres følelser og tanker og forståelse for andres perspektiver og roller Handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med, inkludere, trøste, vise omsorg for hverandre Kunne utsette egne behov i situasjoner som krever turtaking, følge regler, kompromisse og takle konflikter Kunne hevede seg selv og sine egne meninger, tørre å stå i mot gruppepress kunne skille lek fra annen aktivitet, kunne late som om og tolke lekesignaler, føle glede, spøke og ha det moro Vi jobber også med Kari Lamer`s konfliktløsningsmodell ICPS (interpersonalcognitive-problemsolving-skills). I denne tilnærmingen er det 5 trinn: Trinn 1: Klargjøring av problemet. Hva har skjedd og hvem er involvert? Trinn 2: Forslag til løsning. Alle får fortelle sin versjon, og man kommer med forslag til en løsning. Trinn 3: Vurdere løsningsforslag. Hvordan vil de ulike løsningsforslag virke? Trinn 4: Valg av løsning. Partene blir enige om en av løsningene Trinn 5: Evaluering. Voksne følger opp videre. Går det bra, eller må vi prøve en annen løsning? Barna må øve seg i å bruke språket for å løse konflikter, og de ser at det å si unnskyld ikke alltid er nok for at konflikten skal bli løst. Unnskyld kan vi bruke når vi er uheldige, men ikke når ting blir gjort med vilje. Hvordan jobber vi med sosialkompetanse: Være aktiv og tilstedeværende med alle barn Støtte og veilede barna i konfliktløsninger Anerkjenne barns positive sosiale handlinger Delta i lek Observere og støtte enkeltbarn i ulike aktiviteter Gi barna utfordringer som de kan mestre Sette grenser Lytte 12

13 Mange intelligenser MILL MI mange intelligenser, L læringsstiler og L Læringsstrategier. Alle skolene og barnehagene i Skien kommune er pålagt å jobbe ut fra MILL, og hele virksomheten skal bygge på denne teorien i det som skjer i hverdagen. MI Metoden setter fokus på hvordan barn lærer best gjennom å se barnas sterke sider. Vi er vant til å tenke at vår intelligens handler om språk og matte, men hjerneforskning forteller oss at vi kan være intelligente på flere måter. Howard Gardner beskriver i sin teori at alle mennesker er i besittelse av 8 intelligenser, men at noen intelligenser er sterkere enn andre hos det enkelte mennesket. Gjennom de sterke intelligensene skal en jobbe med å styrke de svake. Intelligensene er under konstant utvikling, uansett om vi er barn eller voksen. Derfor har den pedagogiske praksis i barnehagen stor betydning for utvikling og læring. De 8 intelligensene er: Språklig: Leker med rim og regler. Elsker historier. Er poetisk. Har et stort ordforråd. Liker ord og språklige uttrykk. Kan motta en kollektiv beskjed og utføre denne. Logisk /matematisk: Liker å bygge og konstruere. Kan telle. Elsker å sette ting i system. Er eksprimenterende i leken. Kan navnet på fargene. Kjenner igjen tall og bokstaver. Liker abstarakt tenkning. Romlig/visuell: Kan kjenne igjen detaljer, liker å tegne og male, liker å bygge og konstruere, har sans for form og farge og kan bruke sine kreative evner. Kroppslig / kinestetisk: Har gode reflekser. Kan skape med hendene. Er god til å etterligne andre sitt kroppsspråk. Søker etter kroppslige utfordringer. Musikalsk: Liker å synge alene eller i gruppe og har sans for rytme og bevegelse, samt tale. Sosial: Viser omsorg for andre og tar hensyn. Har humor og bruker humor for å få andre til å le. Kan vente på tur og må ikke hele tiden være i sentrum. Personlig: Har et rikt indre liv, har fantasi. Kan sette ord på opplevelser. Kan arbeide og leke selv. Klarer og sette i gang på egenhånd. Kler av og på seg selv, går på do selv. Naturalistisk: Evne til å observere i naturen, se, lytte, høre, bruke alle sansene Hvordan jobber vi med MI i hverdagen: Planlegge aktiviteter som stimulerer de 8 intelligensene. Personalet skal bevisstgjøre barna på sine sterke sider. Barna skal ha mulighet til å velge aktiviteter ut fra sine sterke sider eller interesser. (barna valg) Gjennom den gode stol skal barna lære seg å si noe om hva en selv eller andre er gode til. Alle barn i barnehagen skal ha egen perm som sier noen om barnets mange Intelligenser 13

14 Læringstiler, lære og lærestrategier Alle er forskjellige, og vi lærer på forskjellige måter. Din læringsstil forteller noe om hvordan du konsentrerer deg best når et nytt og vanskelig stoff skal læres. Noe av det som kan ha betydning er: Lyd, lys, temperatur, design, tid og mat Liker du å ha det stille rundt deg når du skal konsentrere deg, eller liker du bakgrunnsmusikk? Trenger du sterkt lys når du skal jobbe eller foretrekker du dempet belysning? Liker du å ha det varmt eller kaldt? Sitter du ved et bord eller foretrekker du å sitte i en sofa? Når på dagen er du mest opplagt til å ta i mot ny kunnskap? Vil du gjerne ha mat og drikke når du skal jobbe eller venter du med det til du er ferdig? Videre kan vi ha en visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil læringsstil (VAKT) Husker du best når du ser eller hører noe? Visuelt ved å se bilder, film og tekst eller auditivt ved for eksempel samtale og forelesning? Husker du best når du kan prøve det selv eller når du opplever noe? Taktilt ved for eksempel å berøre og pusle eller kinestetisk ved å bevege deg og delta aktivt? Liker du å se helhet og sammenheng først eller liker du å ta ett trinn av gangen? Lære og lære strategier er ulike metoder barn kan bruke for å systematisere og bearbeide det vi vet fra før og det vi lærer underveis. Det kan for eksempel være å lage tankekart. Lære og lærestrategier er ikke noe vi kommer til å bruke mye hos oss foreløpig, da vi velger å fokusere på Mange intelligenser og læringsstiler. Hvordan jobber vi med læringsstiler, og lære og lære strategier: Ha kjennskap til de ulike læringsstilene. Lage læringsarenaer i forhold til lyd, lys, temperatur og design. Rommet skal brukes som den 3. pedagog. Dagtavler og tankekart brukes på avdelingene og i aldersinndelte grupper. 14

15 Språk Barnehageeier og barnehagemyndighet i Skien kommune ønsker å sikre et likeverdig og godt språkmiljø for alle barn i barnehagene i Skien. I den forbindelse er det laget en tiltaksplan for kvalitet i språkmiljøet i Skiens barnehager. Tiltaksplanen bygger på erfaringer fra 2 prosjekter i Skien. Språkløftet, et nasjonalt prosjekt som Skien har deltatt i ( ) og Auroraprosjektet ( ). Granåsen barnehage har deltatt i begge prosjektene. Rammeplanen er styringsdokument for språkstimuleringen som skal skje i barnehagen, og teorien i tiltaksplanen er blant annet bygget ut fra denne. Tiltaksplanen for språkmiljøet er laget for å gjelde alle barn i barnehagen, og man har valgt å satse på 4 målsettinger: 1. Styrke begrep og ordforråd 2. Styrke fortellerevne 3. Styrke språklig bevissthet 4. Styrke foreldremedvirkning Språkstimuleringen skal skje strukturert og systematisk. Vi deler barna i aldersinndelte grupper hver dag, slik at de skal få en god voksenkontakt og tett oppfølging. Vider har vi ulike språkgrupper for barn som har behov for ekstra tilrettelegging. Språk skjer i lek og samspill med andre barn, og det er viktig med engasjerte voksne. Når vi har aldersinndelte grupper har voksne ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av planlagte språkstimuleringsaktiviteter, men det er også viktig med aktive og bevisste voksne i alle situasjoner gjennom barnehagedagen. Foreldre er viktige for å gi barna et rikt og variert språkmiljø og erfaringer. Hvordan jobber vi med språkstimulering: Voksne er seg bevisst sin rolle som språkforbilder for barn. Barnehagens rutinesituasjoner skal brukes til systematisk språkstimulering. På aldersgruppene jobbes det alltid med ulike rim og regler Barn skal møte skriftspråket på alle avdelinger, i tillegg til at vi har et språk/ matematisk rom som har språkstimulerende materiell. I alt temaarbeid er kommunikasjon, språk og tekst et av de viktigste fagområdene. Vi har språkgrupper med systematisk språktrening for barn som har behov for det. 15

16 Barnehagen som kulturarena Kap 2.6 Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kulturer, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et soialt og kulturelt fellesskap. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende, og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Det kulturelle mangfoldet skal i følge rammeplanen gjenspeiles i barnehagen. Granåsen barnehage er preget av ulike språk, kulturer og har et religiøst mangfold. Av den grunn vil barnehagen fokusere på å utnytte de ressurser det fører til. Hvordan jobber vi med kulturelt mangfold: Barna møter ulike skriftspråk i barnehagen Morsmålets betydning har stort fokus Vi lærer ord og uttrykk på språk vi har i barnehagen Barnehagen har kulturelt mangfold i personalgruppen Vi har fester hvor foreldre inviteres til å ha med mat fra deres hjemland Vi har Halal mat for de barn/voksne som må ha det Barnas religiøse høytider feires i barnehagen Vi undrer oss sammen med barna på likheter og ulikheter i våre kulturer (Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvordan ser vi ut, mat, språk osv) Vi synger sanger på forskjellige språk De ulike nasjoners flagg som barn og voksne representerer, henges opp i barnehagen Foreldre blir brukt som ressurs i forhold til deres høytider, tema arbeid og oversettelser blant annet 16

17 Fagområdene Kap 3. Rammeplanen Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 1. Kommunikasjon, Språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Hvordan jobber vi med fagområdene: Som det kommer frem av dagsrytmen vår i årsplanen, har vi aldersinndelte grupper hver dag utenom onsdag, da har vi onsdagskonsert. Aldersinndelte grupper sikre at alle barna blir sett, og får opplegg tilpasset sitt alders og funksjonsnivå. En fast voksen følger de samme barna gjennom hele året. I arbeidstimen skal personalet sørge for at vi er innom de ulike fagområdene, og de mange intelligenser. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil bli representert samtidig i et temaopplegg, i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Temaer Bli kjent Årstidene Eventyr og bøker Høytider Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet 17

18 Dokumentasjon og vurdering Kap 4.2 Rammeplanen (dokumentasjon) Dokumentasjon av arbeid i barnehagen skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon kan være: Bilder, Tankekart, Tekstskaping, Kommentarer fra barn, Skapende aktiviteter Fremføring, Praksisfortellinger, Barnas perm, Den gode stol, månedsplaner, årsplan og pedagogisk plan. Kap 4.3 Rammeplanen (vurdering) Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Vurdering skal støtte personalet i planleggingen og bidra til å sikre at utviklingen av barnehagen skjer på en bevist måte. I barnehagen har vi noe vi kaller barnehagebasert vurdering. Dvs. at vi vurderer oss selv, og arbeidet vi gjør. Vi velger ut en liten del av det pedagogiske arbeidet som kan si noe om helheten i barnehagen. Vurderingen skal også sikre at kvaliteten i barnehagen blir i varetatt, og at vi utvikler oss i positiv retning. Ved barnehageårets slutt skriver vi en rapport til barnehagekontoret om området vi har valgt å vurdere, hvordan dette arbeidet har fungert, hvilke metoder vi har brukt, erfaringene vi gjorde og hvordan resultatet ble. I tillegg til dette bruker vi praksisfortellinger fra barnehagehverdagen, eller en tenkt situasjon, for å reflektere over egen praksis. Barnehagene har også noe som heter barnehagevandring. Leder av virksomheten vandrer rundt, og observerer personalets arbeid med barna. Personalet og leder har sammen blitt enige om hvilke kvalitetsindikatorer som skal observeres, og som man da får en tilbakemelding på i samtale en og en. 18

19 Overgang barnehage skole Kap 5.1 Rammeplanen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Det skal legges til rette for at barn skal ta avskjed med barnehagen på en god måte, barna skal glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Skien kommune har følgende plan for overgang barnehage/skole: Siste år i barnehagen: Barna tilbys skoleforberedende aktiviteter, i egen aldersren gruppe. September: Barnehagen sender en samleliste til aktuelle skoler over skolestartere høsten neste høst. Oktober/november: Innskriving på skolen for alle 5 åringer. Foreldre får brev hjem i postkassa. Barnehagen har møter med skolen for utveksling av informasjon vedrørende barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagepersonalet som har 5 årsgruppa hospiterer på Stigeråsen skole, før jul. Februar: 5 åringene inviteres til vintersang på skolen. Mai: Barnehagen har samtale med skolen om skolestarterene, etter samtykke fra foreldrene, og vedlegg til barnets språkhistorie sendes skolen. Mai: Kombinert avslutning for 5 åringene, og foreldremøte for 5 års foreldrene. Juni: Høstens 1.klassinger inviteres til skolen, får hilse på læreren og får skolesekk. Juni: 1. klasse læreren besøker barnehagen 5 årsgruppa har jevnlige turer/besøk til skolen, hvor de går og ser i gangene, hvor er toalettet, besøker SFO og leker på skolenes uteområde. Dette samarbeidet har vi med Stigeråsen skole, siden flertallet av våre barn skal dit. Det kan hende vi får tid til et besøk til andre skoler også. 19

20 Samarbeid med andre instanser Kap Rammeplanen For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Her er en oversikt over de instanser vi samarbeider mest med: Barnevernstjenesten: Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten overfor barnevernet. I Skien kommune er det nulltoleranse for vold og overgrep mot barn. TFM TverrFaglige Møter: TFM har som motto: Det er bedre å gjøre en jobb mens problemene ennå er små, framfor å vente til de har vokst seg store. Familier kan i kortere eller lengre perioder ha behov for hjelp og støtte, TFM skal fange opp bekymringer på et tidlig tidspunkt og foreslå hensiktmessige tiltak. Helsestasjonen: Alle barn er tilknyttet en helsestasjon og får oppfølging der. Vi samarbeider med helsestasjonen om de barna det er et behov for, og for å innhente informasjon om smitte og sykdom i barnehagen. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): Kartlegger og utreder ressurser for tilrettelegging og hjelp i hjem og barnehage for barn med spesielle behov. Gir råd og veiledning til barnehagen og foreldre til barn med spesielle behov. Spesialpedagogisk tjeneste (SPT): Utarbeide opplegg for, følge opp og undervise barn med spesielle behov. Veilede foresatte og barnehagens personale. Psykososialt kriseteam: Ved alvorlige livshendelser som ulykker, vold, uventet dødsfall og trusselsituasjoner kan barnehagen og foreldre få hjelp fra det kommunale kriseteamet. Henvendelsen går via Legevakta: Foreldre trenger ikke gå via barnehagen for å få hjelp. 20

21 Oppvekstenheten Barnehagevirksomheten er en del av kommunalområdet oppvekst i Skien kommune. Visjoner: Oppvekstenhetens visjon er: Oppvekst i skien - en reise fremover Barnehagevirksomheten sin visjon er: Starten på den gode reisen Barnehagevirksomheten har 3 hovedmål: 1. Barn får opplevelser, erfaringer og kunnskaper i et inkluderende fellesskap 2. Personalet bruker sine personlige og faglige kunnskaper for å ivareta barns trivsel og utvikling i samarbeid med foreldrene. 3. Barnehagene deltar i tverrfaglig samarbeid 21

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt historikk... 3! Formålsbestemmelse... 3! Praktiske opplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord Forord Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan. Den skal legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg, og gir dermed foreldrene innflytelse på utformingen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer