PEDAGOGISK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK PLAN 2011-2014"

Transkript

1 PEDAGOGISK PLAN Barnehagensvisjon: Granåsen barnehage - en barnehage for alle 1

2 Innhold Forord. s.3 Visjonen vår.. s.4 Barnehagens samfunnsmandat s.5 Barns medvirkning s.6 Samarbeid barnehage og hjem s.7 Fysisk miljø. s.8 Barnehagens innhold. s.9 Omsorg og oppdragelse. s.10 Lek og læring.. s.11 Sosial kompetanse s.12 Mi. s.13 Læringsstiler, lære og lære strategier s.14 Språk s.15 Barnehagen som kulturarena s.16 Fagområdene s.17 Dokumentasjon og vurdering s.18 Overgang barnehage skole... s.19 Samarbeid med andre instanser s.20 Oppvekstenheten s.21 Velkommen til Granåsen barnehage 2

3 Forord I følge Lov om barnehager, er alle barnehager pålagt å ha en årsplan/pedagogisk plan. Denne skal bygge på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i Årsplanen skal gi foreldre, personalet, medlemmer av samarbeidsutvalget og andre samarbeidspartnere en innføring i den pedagogiske virksomheten. Det er også et viktig arbeidsredskap for personalet. Vi har valgt å ha en pedagogisk plan som skal gjelde for en 3 års periode, i tillegg til en forenklet årsplan som gis ut årlig. Vi har nå revidert og laget en ny pedagogisk plan som skal gjelde for Planer i Granåsen barnehage: Pedagogisk plan : Denne gir en oversikt over det pedagogiske innholdet i barnehagen Årsplan: Denne gis ut en gang i året og gir en oversikt over leke og læringsmiljøet vårt og de faste tingene som skjer i barnehagen Månedsplan: en gang i måneden får foreldrene månedsplan fra aldersgruppa barnet er i. Den beskriver hva som har skjedd og hva som skal skje fremover. Rammeplanen for barnehager er det link til på hjemmesida vår, der vil vi også legge ut språkplanen som er felles for Skien kommune. Vennlig hilsen Personalet i Granåsen barnehage 3

4 Visjonen vår Granåsen - en barnehage for alle Hvordan skape en barnehage for alle: I Granåsen barnehage blir alle møtt med respekt, og vi ser på mangfold som en ressurs som gir barn og voksne en verdifull kunnskap og forståelse. Vi får en kompetanse som vil bli etterspurt i vårt flerkulturelle samfunn. Barnehagens læringsmiljø stimulerer barnas mange intelligenser: sosial, personlig, kroppslig, musikalsk, språklig, naturalistisk, matematisk og romligvisuell. På den måten får barna velge aktiviteter ut fra egne behov og interesser hver dag. Hver dag er det aldersinndelte grupper, der 1-2 voksne har ansvaret for en fast gruppe (5-7 barn) gjennom året. Barn og voksne planlegger månedens innhold sammen. Barna får et planlagt pedagogisk tilbud, tilpasset alder og funksjonsnivå. Vi har en lik struktur på dagen hver dag, som gir forutsigbarhet for barn og voksne. Innholdet på dagen er variert. 4

5 Barnehagens samfunnsmandat Del 1 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeids med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. (Utdrag fra R -06, del 1) Denne pedagogiske planen er ment å gi dere informasjon om hvordan vi i Granåsen barnehage vil jobbe for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. 5

6 Barns medvirkning Kap 1.5. Rammeplan Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. ( Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Medvirkning er en viktig del av barns opplæring. Den er med på å gi barnet en god selvfølelse og egen identitet. Barnas valg mener vi er med på å gi barna den respekten og tilliten det gir å ha medvirkning på egen læring/lek. Vi vil også ta barna med på råd ved ulike markeringer i barnehagen som fester og bursdager. Videre skal personalet lete etter barnas interesser, kommunisere med barna, lytte til barna og legge opp tema/prosjekt i forhold til dette i aldersinndelte grupper. Hvordan jobber vi med medvirkning: Vi har jobbet mye med å bevisstgjøre oss på hva medvirkning er. Vi ønsker å møte barn som likeverdige deltakere i barnehagen. Det handler om våre holdninger og hvordan vi møter barn Fokus på de voksne holdninger og voksenrollen I Granåsen barnehage har barn stor innflytelse på egen hverdag. Måten vi har innredet rom og lekemiljøet vårt på bygger på et syn på barn som aktive deltakere. Barna kan hver dag velge rom de ønsker å leke. Barna er med å planlegge/komme med synspunkter til månedsplanen Barn må også lære å ta hensyn til andre, vente på tur Personalet lytter til barna 6

7 Samarbeid barnehage og hjem Kap 1.6 Rammeplan Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) Rammeplanen har definert to begreper i loven, forståelse og samarbeid: Med forståelse menes gjensidig respekt og samarbeid vil si regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser vedrørende barnet utveksles. Dette ønsker vi og oppnå: 1. Foreldrene skal være trygge på at barna har det godt i barnehagen 2. At barna får den nødvendige omsorg de har behov for 3. At barn får mulighet til individuell utvikling 4. Foreldre og personal skal ha et nært og støttende samarbeid Hvordan jobber vi med samarbeid hjem og barnehage: Oppstartssamtale: En samtale personalet har med den foresatte som er med barnet på tilvenningen i barnehagen. Her gir de foresatte opplysninger om barnet og barnets hjemmesituasjon, som de syntes det er greit for barnehagen å vite. Personalet gir opplysninger om barnehagen og rutinen her. Den daglige kontakten: ved bringe og hente situasjon, har foresatte og personal en anledning til å utveksle praktiske opplysninger om barnet. Foreldresamtale: Den pedagogiske lederen har en individuell samtale med alle de foresatte. Dere vil på forhånd få informasjon om innholdet i disse samtalene. Hensikten er en gjensidig utveksling av erfaringer og kunnskaper om det enkelte barn. Ved behov for flere samtaler, fra personalets eller foreldrenes side, avtales med personalet på avdelingen. Foreldremøte: Det inviteres til møte for foreldrene i barnehagen på høsten. Her presenterer personalet de pedagogiske planene for året, og foreldrene kan komme med sine synspunkter. Personalet kommer også med en del informasjon det kan være praktisk å få med seg. Her har foreldrene mulighet til å påvirke arbeidet som gjøres i barnehagen. Samarbeidsutvalg: Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg. Styret består av to representanter fra politikerne, to fra personalet og to fra foreldrene. Det blir tatt opp saker som vedrører organiseringen av barnehagen, foreldresamarbeid og økonomi blant annet.. 7

8 Fysisk miljø Kap 1.8 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Utformingen av det fysiske miljøet inne og ute gir viktige rammer for barns trivsel, opplevelser og læring. Det er viktig at barnehagedagen veksler mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse. Naturområder utenfor barnehagen, og nærmiljøet gir oss mulighet til å søke opplevelser og utfordringer barnehagens område ikke kan gi. I rammeplanen står det også at leker og materiell skal være tilgjengelig i et oversiktlig miljø. Hvordan er vårt fysiske miljø bygget opp: I Granåsen barnehage har vi organisert rom, og delt opp avdelingen i ulike områder, hvor materiell har en fast plass. Dette for å gi et oversiktelig lekemiljø for barna. Ved at materiell er plassert rundt i barnehagen, får barna mange valgmuligheter i løpet av dagen, noe som gir varierte lekeopplevelser. Vi har barnas valg morgen og ettermiddag. Barnas valg sikrer i tillegg til et variert lekemiljø, at alle barn har noen å være sammen med, og kan utvikle vennskap. Ingen holdes utenfor. På de ulike valg er det et fast antall barn som kan være. Er det ledig på valget får hvem som helst komme inn, og må inkluderes i leken. Voksne er tilstedet på de ulike valg, hjelper til dersom det er uenigheter, eller at noen har behov for hjelp til å komme i gang med lek. Barnas valg skal foregå på barnas premisser. Voksne kan være en igangsetter, observatør og/eller deltaker, men skal ikke styre leken. 8

9 Barnehagens innhold Det er et stort fokus på kvalitet og innhold i barnehagen. I 2009 kom stortingsmelding nr 41, som handler om kvalitet i barnehagen, samtidig gir Rammeplan oss gode føringer på hva som kjennetegner en god barnehage. Det er de mellom menneskelige forholdene menneskene i barnehagen, forholdet mellom dem og den gode voksne som vil være avgjørende for å skape en god barnehage. I Granåsen barnehage skal vi skape gode relasjoner til barn, foreldre og hverandre. Det er vårt ansvar. I denne planen vil det være et stort fokus på hvordan vi jobber med ulike områder i vår barnehage. Det er vi voksne som er ansvarlig for relasjonen til barna, til å gi gode opplevelser for lek og læring og skape et varmt og inkluderende miljø. Vi ønsker å være gode voksne for barna; se hver enkelt, gi omsorg, trygghet, støtte og utfordre, veilede og inspirere 9

10 Omsorg og oppdragelse Kap. 2.1 Rammeplanen Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagepersonalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen..en omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Alle situasjoner i barnehagen skal være preget av omsorg, det skal komme til uttrykk i lek, læring, stell, måltid og påkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjoner mellom barn og voksne, og barn i mellom. Det er de voksnes oppgave å veilede barn til å bli sosial kompetente, derfor jobber vi med et rammeprogram som heter du og jeg og vi to, se kapittel om sosialkompetanse. Hvordan jobber vi med omsorg og oppdragelse: Alle barn er i delt inn i mindre grupper hver dag (5-6 barn). Her har en fast voksen ansvar for å følge opp og veilede barn i sin gruppe. Vi samarbeider på tvers, og alle barn i barnehagen er alles ansvar. Omsorg og oppdragelse skal skje i samarbeid med barnas hjem. Vi støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for hverandre Personalet er ansvarsbevisst, og er engasjert og nærværende i barnas lek og aktiviteter. 10

11 Lek og læring Kap 2.2 Rammeplanen Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) I barnehagen gis barn gode forhold for lek både inne og ute ved at barna gis rom og tid for lek. Det som kjennetegner leken er at den er en frivillig aktivitet hvor barnet selv velger om det ønsker å delta(lystbetont). I barnas valg kommer den frie leken inn, da barnas eget initiativ her har fokus. De ulike formene for lek, er: Funksjonslek (lek med kroppen, for eksempel stupe kråke, hoppe og kaste / spille ball) Rollelek (barnet leker ulike roller som for eksempel mor, far og barn eller politi og røvere) Konstruksjonslek (byggelek for eksempel med klosser eller puslespill) Fantasilek Parallellek (to eller flere barn kan leke ved siden av hverandre uten egentlig å være i samme lek eller snakke med hverandre). Dette gjelder ofte barn i alderen 0-3år. Leken er en del av barnekulturen, hvor de yngre barna lærer fra de eldre barna. På denne måten videreføres og utvikles leken fra generasjon til generasjon. Barn leker fordi det gir dem glede og ny kunnskap. I leken får barnet muligheten til å bearbeide inntrykk og erfaringer. I tillegg kan leken være problemløser for barnet, fordi leken er indre motivert og ofte foregår «på liksom». Det meste av leken som skjer i barnehagen er sosial lek, hvor barna er i sosialt samspill på en eller annen måte. Barnet utvikler seg parallelt på flere områder gjennom leken som språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt, kreativitet og følelsesmessig. De voksnes rolle i forhold til barns lek er viktig som for eksempel praktisk tilrettelegging, respekt for barnas lek, holdninger og grad av deltagelse. Noen barn trenger hjelp til å forstå hvordan de kan gå inn i leken, delta sammen med andre barn og avslutte leken. Når barnet har lært seg dette kan barnet delta i all lek. 11

12 Sosialkompetanse I Granåsen barnehage jobber vi med et rammeprogram som heter du og jeg og vi to. Programmet er utviklet av Kari Lamer og kan brukes i arbeid med sosial kompetanse i den enkelte barnehage. Programmet jobbes med i hele barnehagen, og jobbes systematisk med i aldersgruppene. Det skal settes av tid hver måned til å jobbe med de ulike områdene. Vi har vi fokus på hvert enkelt barn, og hvordan det fungerer i samspill med andre. Følgende sosiale ferdigheter hos enkeltbarn og barnegruppa blir jobbet med: EMPATI OG ROLLETAKING PROSOSIAL ATFERD SELVKONTROLL SELVHEVDELSE LEK, GLEDE OG HUMOR Kunne leve seg inn andres følelser og tanker og forståelse for andres perspektiver og roller Handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med, inkludere, trøste, vise omsorg for hverandre Kunne utsette egne behov i situasjoner som krever turtaking, følge regler, kompromisse og takle konflikter Kunne hevede seg selv og sine egne meninger, tørre å stå i mot gruppepress kunne skille lek fra annen aktivitet, kunne late som om og tolke lekesignaler, føle glede, spøke og ha det moro Vi jobber også med Kari Lamer`s konfliktløsningsmodell ICPS (interpersonalcognitive-problemsolving-skills). I denne tilnærmingen er det 5 trinn: Trinn 1: Klargjøring av problemet. Hva har skjedd og hvem er involvert? Trinn 2: Forslag til løsning. Alle får fortelle sin versjon, og man kommer med forslag til en løsning. Trinn 3: Vurdere løsningsforslag. Hvordan vil de ulike løsningsforslag virke? Trinn 4: Valg av løsning. Partene blir enige om en av løsningene Trinn 5: Evaluering. Voksne følger opp videre. Går det bra, eller må vi prøve en annen løsning? Barna må øve seg i å bruke språket for å løse konflikter, og de ser at det å si unnskyld ikke alltid er nok for at konflikten skal bli løst. Unnskyld kan vi bruke når vi er uheldige, men ikke når ting blir gjort med vilje. Hvordan jobber vi med sosialkompetanse: Være aktiv og tilstedeværende med alle barn Støtte og veilede barna i konfliktløsninger Anerkjenne barns positive sosiale handlinger Delta i lek Observere og støtte enkeltbarn i ulike aktiviteter Gi barna utfordringer som de kan mestre Sette grenser Lytte 12

13 Mange intelligenser MILL MI mange intelligenser, L læringsstiler og L Læringsstrategier. Alle skolene og barnehagene i Skien kommune er pålagt å jobbe ut fra MILL, og hele virksomheten skal bygge på denne teorien i det som skjer i hverdagen. MI Metoden setter fokus på hvordan barn lærer best gjennom å se barnas sterke sider. Vi er vant til å tenke at vår intelligens handler om språk og matte, men hjerneforskning forteller oss at vi kan være intelligente på flere måter. Howard Gardner beskriver i sin teori at alle mennesker er i besittelse av 8 intelligenser, men at noen intelligenser er sterkere enn andre hos det enkelte mennesket. Gjennom de sterke intelligensene skal en jobbe med å styrke de svake. Intelligensene er under konstant utvikling, uansett om vi er barn eller voksen. Derfor har den pedagogiske praksis i barnehagen stor betydning for utvikling og læring. De 8 intelligensene er: Språklig: Leker med rim og regler. Elsker historier. Er poetisk. Har et stort ordforråd. Liker ord og språklige uttrykk. Kan motta en kollektiv beskjed og utføre denne. Logisk /matematisk: Liker å bygge og konstruere. Kan telle. Elsker å sette ting i system. Er eksprimenterende i leken. Kan navnet på fargene. Kjenner igjen tall og bokstaver. Liker abstarakt tenkning. Romlig/visuell: Kan kjenne igjen detaljer, liker å tegne og male, liker å bygge og konstruere, har sans for form og farge og kan bruke sine kreative evner. Kroppslig / kinestetisk: Har gode reflekser. Kan skape med hendene. Er god til å etterligne andre sitt kroppsspråk. Søker etter kroppslige utfordringer. Musikalsk: Liker å synge alene eller i gruppe og har sans for rytme og bevegelse, samt tale. Sosial: Viser omsorg for andre og tar hensyn. Har humor og bruker humor for å få andre til å le. Kan vente på tur og må ikke hele tiden være i sentrum. Personlig: Har et rikt indre liv, har fantasi. Kan sette ord på opplevelser. Kan arbeide og leke selv. Klarer og sette i gang på egenhånd. Kler av og på seg selv, går på do selv. Naturalistisk: Evne til å observere i naturen, se, lytte, høre, bruke alle sansene Hvordan jobber vi med MI i hverdagen: Planlegge aktiviteter som stimulerer de 8 intelligensene. Personalet skal bevisstgjøre barna på sine sterke sider. Barna skal ha mulighet til å velge aktiviteter ut fra sine sterke sider eller interesser. (barna valg) Gjennom den gode stol skal barna lære seg å si noe om hva en selv eller andre er gode til. Alle barn i barnehagen skal ha egen perm som sier noen om barnets mange Intelligenser 13

14 Læringstiler, lære og lærestrategier Alle er forskjellige, og vi lærer på forskjellige måter. Din læringsstil forteller noe om hvordan du konsentrerer deg best når et nytt og vanskelig stoff skal læres. Noe av det som kan ha betydning er: Lyd, lys, temperatur, design, tid og mat Liker du å ha det stille rundt deg når du skal konsentrere deg, eller liker du bakgrunnsmusikk? Trenger du sterkt lys når du skal jobbe eller foretrekker du dempet belysning? Liker du å ha det varmt eller kaldt? Sitter du ved et bord eller foretrekker du å sitte i en sofa? Når på dagen er du mest opplagt til å ta i mot ny kunnskap? Vil du gjerne ha mat og drikke når du skal jobbe eller venter du med det til du er ferdig? Videre kan vi ha en visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil læringsstil (VAKT) Husker du best når du ser eller hører noe? Visuelt ved å se bilder, film og tekst eller auditivt ved for eksempel samtale og forelesning? Husker du best når du kan prøve det selv eller når du opplever noe? Taktilt ved for eksempel å berøre og pusle eller kinestetisk ved å bevege deg og delta aktivt? Liker du å se helhet og sammenheng først eller liker du å ta ett trinn av gangen? Lære og lære strategier er ulike metoder barn kan bruke for å systematisere og bearbeide det vi vet fra før og det vi lærer underveis. Det kan for eksempel være å lage tankekart. Lære og lærestrategier er ikke noe vi kommer til å bruke mye hos oss foreløpig, da vi velger å fokusere på Mange intelligenser og læringsstiler. Hvordan jobber vi med læringsstiler, og lære og lære strategier: Ha kjennskap til de ulike læringsstilene. Lage læringsarenaer i forhold til lyd, lys, temperatur og design. Rommet skal brukes som den 3. pedagog. Dagtavler og tankekart brukes på avdelingene og i aldersinndelte grupper. 14

15 Språk Barnehageeier og barnehagemyndighet i Skien kommune ønsker å sikre et likeverdig og godt språkmiljø for alle barn i barnehagene i Skien. I den forbindelse er det laget en tiltaksplan for kvalitet i språkmiljøet i Skiens barnehager. Tiltaksplanen bygger på erfaringer fra 2 prosjekter i Skien. Språkløftet, et nasjonalt prosjekt som Skien har deltatt i ( ) og Auroraprosjektet ( ). Granåsen barnehage har deltatt i begge prosjektene. Rammeplanen er styringsdokument for språkstimuleringen som skal skje i barnehagen, og teorien i tiltaksplanen er blant annet bygget ut fra denne. Tiltaksplanen for språkmiljøet er laget for å gjelde alle barn i barnehagen, og man har valgt å satse på 4 målsettinger: 1. Styrke begrep og ordforråd 2. Styrke fortellerevne 3. Styrke språklig bevissthet 4. Styrke foreldremedvirkning Språkstimuleringen skal skje strukturert og systematisk. Vi deler barna i aldersinndelte grupper hver dag, slik at de skal få en god voksenkontakt og tett oppfølging. Vider har vi ulike språkgrupper for barn som har behov for ekstra tilrettelegging. Språk skjer i lek og samspill med andre barn, og det er viktig med engasjerte voksne. Når vi har aldersinndelte grupper har voksne ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av planlagte språkstimuleringsaktiviteter, men det er også viktig med aktive og bevisste voksne i alle situasjoner gjennom barnehagedagen. Foreldre er viktige for å gi barna et rikt og variert språkmiljø og erfaringer. Hvordan jobber vi med språkstimulering: Voksne er seg bevisst sin rolle som språkforbilder for barn. Barnehagens rutinesituasjoner skal brukes til systematisk språkstimulering. På aldersgruppene jobbes det alltid med ulike rim og regler Barn skal møte skriftspråket på alle avdelinger, i tillegg til at vi har et språk/ matematisk rom som har språkstimulerende materiell. I alt temaarbeid er kommunikasjon, språk og tekst et av de viktigste fagområdene. Vi har språkgrupper med systematisk språktrening for barn som har behov for det. 15

16 Barnehagen som kulturarena Kap 2.6 Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kulturer, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et soialt og kulturelt fellesskap. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende, og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Det kulturelle mangfoldet skal i følge rammeplanen gjenspeiles i barnehagen. Granåsen barnehage er preget av ulike språk, kulturer og har et religiøst mangfold. Av den grunn vil barnehagen fokusere på å utnytte de ressurser det fører til. Hvordan jobber vi med kulturelt mangfold: Barna møter ulike skriftspråk i barnehagen Morsmålets betydning har stort fokus Vi lærer ord og uttrykk på språk vi har i barnehagen Barnehagen har kulturelt mangfold i personalgruppen Vi har fester hvor foreldre inviteres til å ha med mat fra deres hjemland Vi har Halal mat for de barn/voksne som må ha det Barnas religiøse høytider feires i barnehagen Vi undrer oss sammen med barna på likheter og ulikheter i våre kulturer (Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvordan ser vi ut, mat, språk osv) Vi synger sanger på forskjellige språk De ulike nasjoners flagg som barn og voksne representerer, henges opp i barnehagen Foreldre blir brukt som ressurs i forhold til deres høytider, tema arbeid og oversettelser blant annet 16

17 Fagområdene Kap 3. Rammeplanen Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 1. Kommunikasjon, Språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Hvordan jobber vi med fagområdene: Som det kommer frem av dagsrytmen vår i årsplanen, har vi aldersinndelte grupper hver dag utenom onsdag, da har vi onsdagskonsert. Aldersinndelte grupper sikre at alle barna blir sett, og får opplegg tilpasset sitt alders og funksjonsnivå. En fast voksen følger de samme barna gjennom hele året. I arbeidstimen skal personalet sørge for at vi er innom de ulike fagområdene, og de mange intelligenser. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil bli representert samtidig i et temaopplegg, i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Temaer Bli kjent Årstidene Eventyr og bøker Høytider Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet 17

18 Dokumentasjon og vurdering Kap 4.2 Rammeplanen (dokumentasjon) Dokumentasjon av arbeid i barnehagen skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon kan være: Bilder, Tankekart, Tekstskaping, Kommentarer fra barn, Skapende aktiviteter Fremføring, Praksisfortellinger, Barnas perm, Den gode stol, månedsplaner, årsplan og pedagogisk plan. Kap 4.3 Rammeplanen (vurdering) Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Vurdering skal støtte personalet i planleggingen og bidra til å sikre at utviklingen av barnehagen skjer på en bevist måte. I barnehagen har vi noe vi kaller barnehagebasert vurdering. Dvs. at vi vurderer oss selv, og arbeidet vi gjør. Vi velger ut en liten del av det pedagogiske arbeidet som kan si noe om helheten i barnehagen. Vurderingen skal også sikre at kvaliteten i barnehagen blir i varetatt, og at vi utvikler oss i positiv retning. Ved barnehageårets slutt skriver vi en rapport til barnehagekontoret om området vi har valgt å vurdere, hvordan dette arbeidet har fungert, hvilke metoder vi har brukt, erfaringene vi gjorde og hvordan resultatet ble. I tillegg til dette bruker vi praksisfortellinger fra barnehagehverdagen, eller en tenkt situasjon, for å reflektere over egen praksis. Barnehagene har også noe som heter barnehagevandring. Leder av virksomheten vandrer rundt, og observerer personalets arbeid med barna. Personalet og leder har sammen blitt enige om hvilke kvalitetsindikatorer som skal observeres, og som man da får en tilbakemelding på i samtale en og en. 18

19 Overgang barnehage skole Kap 5.1 Rammeplanen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Det skal legges til rette for at barn skal ta avskjed med barnehagen på en god måte, barna skal glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Skien kommune har følgende plan for overgang barnehage/skole: Siste år i barnehagen: Barna tilbys skoleforberedende aktiviteter, i egen aldersren gruppe. September: Barnehagen sender en samleliste til aktuelle skoler over skolestartere høsten neste høst. Oktober/november: Innskriving på skolen for alle 5 åringer. Foreldre får brev hjem i postkassa. Barnehagen har møter med skolen for utveksling av informasjon vedrørende barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagepersonalet som har 5 årsgruppa hospiterer på Stigeråsen skole, før jul. Februar: 5 åringene inviteres til vintersang på skolen. Mai: Barnehagen har samtale med skolen om skolestarterene, etter samtykke fra foreldrene, og vedlegg til barnets språkhistorie sendes skolen. Mai: Kombinert avslutning for 5 åringene, og foreldremøte for 5 års foreldrene. Juni: Høstens 1.klassinger inviteres til skolen, får hilse på læreren og får skolesekk. Juni: 1. klasse læreren besøker barnehagen 5 årsgruppa har jevnlige turer/besøk til skolen, hvor de går og ser i gangene, hvor er toalettet, besøker SFO og leker på skolenes uteområde. Dette samarbeidet har vi med Stigeråsen skole, siden flertallet av våre barn skal dit. Det kan hende vi får tid til et besøk til andre skoler også. 19

20 Samarbeid med andre instanser Kap Rammeplanen For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Her er en oversikt over de instanser vi samarbeider mest med: Barnevernstjenesten: Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten overfor barnevernet. I Skien kommune er det nulltoleranse for vold og overgrep mot barn. TFM TverrFaglige Møter: TFM har som motto: Det er bedre å gjøre en jobb mens problemene ennå er små, framfor å vente til de har vokst seg store. Familier kan i kortere eller lengre perioder ha behov for hjelp og støtte, TFM skal fange opp bekymringer på et tidlig tidspunkt og foreslå hensiktmessige tiltak. Helsestasjonen: Alle barn er tilknyttet en helsestasjon og får oppfølging der. Vi samarbeider med helsestasjonen om de barna det er et behov for, og for å innhente informasjon om smitte og sykdom i barnehagen. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): Kartlegger og utreder ressurser for tilrettelegging og hjelp i hjem og barnehage for barn med spesielle behov. Gir råd og veiledning til barnehagen og foreldre til barn med spesielle behov. Spesialpedagogisk tjeneste (SPT): Utarbeide opplegg for, følge opp og undervise barn med spesielle behov. Veilede foresatte og barnehagens personale. Psykososialt kriseteam: Ved alvorlige livshendelser som ulykker, vold, uventet dødsfall og trusselsituasjoner kan barnehagen og foreldre få hjelp fra det kommunale kriseteamet. Henvendelsen går via Legevakta: Foreldre trenger ikke gå via barnehagen for å få hjelp. 20

21 Oppvekstenheten Barnehagevirksomheten er en del av kommunalområdet oppvekst i Skien kommune. Visjoner: Oppvekstenhetens visjon er: Oppvekst i skien - en reise fremover Barnehagevirksomheten sin visjon er: Starten på den gode reisen Barnehagevirksomheten har 3 hovedmål: 1. Barn får opplevelser, erfaringer og kunnskaper i et inkluderende fellesskap 2. Personalet bruker sine personlige og faglige kunnskaper for å ivareta barns trivsel og utvikling i samarbeid med foreldrene. 3. Barnehagene deltar i tverrfaglig samarbeid 21

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Hvis dine ører henger ned!

Hvis dine ører henger ned! 2016 Hvis dine ører henger ned! Fokus på voksenrollen Bakgrunn for valg av prosjekt Da vi satte oss ned for å diskutere mulige prosjekter, startet vi med å se tilbake på hvilke prosjekter vi har hatt tidligere,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer