AGENDA (Sakene 2.4, 2.5, 2.6, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1 og 12 sto ikke på utsendt innkalling) Sak Tema Oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA (Sakene 2.4, 2.5, 2.6, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1 og 12 sto ikke på utsendt innkalling) Sak Tema Oppgaver"

Transkript

1 REFERAT FRA AFA-MØTE Sted Quality Hotel Tønsberg Tid Onsdag 10. september og torsdag 11. September Tilstede Forfall Dagfinn Skaare (DS), Martin Steinbakk (MS), Truls Leegaard (TL), Olav B. Natås (OBN), Kjersti Wik Larssen (KWL), Anita Løvås Brekken (ALB), Per Espen Akselsen (PEA), Ragnhild Raastad (RR), Iren Høyland Löhr (IHL), Marte Holmberg (MH) Ørjan Samuelsen (ØS) og Christoffer Lindemann () Morten Lindbæk deltok ifm sak 9.1. Marianne Sunde (MSu) og Canan Bayar (CB) AGENDA (Sakene 2.4, 2.5, 2.6, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1 og 12 sto ikke på utsendt innkalling) Sak Tema Oppgaver 1. Godkjenning av referat fra Referatet godkjennes uten endringer. Publiseres på hjemmesidene. 2. Administrativt 2.1 AFA kommer i løpet av 2014 til å benytte mer av tildelt budsjett enn tidligere år på grunn av møtene i Tønsberg og på Gardermoen. Reise i forbindelse med NordicAST- møter har vært dekket over samme budsjett, men dette er mulig å få dekket over budsjettet til NordicAST slik det gjøres for de andre deltakende landene. Dette vil frigjøre midler til å opprettholde møteaktiviteten i AFA. 2.2 Struktur og innhold i metodedokumenter tas opp til vurdering (ref pkt 2.3). Ellers ingen behov for revisjon av AFA- dokumenter. 2.3 Diskusjon rundt hensikten med de nye ansvarsområdene. Det må komme klart fram hvem brukerne skal kontakte for spørsmål. Dette ivaretas til en viss grad gjennom NordicAST og brytningspunkttabellen der ansvarsperson for hver enkelt mikrobe er angitt. Viktig område å se på harmonien mellom brytningspunkter/laboratoriearbeid og de nasjonale antibiotika retningslinjene. En viktig oppgave for AFA å ta tak i uoverensstemmelser. Ønskelig å utvide AFAs arbeidsområde da mye nå ivaretas gjennom NordicAST. AFAs ansvar burde ikke være begrenset til å omhandle kun mikrober angitt i brytningspunkttabellen. AFA bør synliggjøres som en ressurs. Dette kan løses ved oppdatert informasjon på hjemmesiden og ved annonsering for eksempel i forbindelse med NORM- dagen. RReferat fra AFA møte /11 1

2 Nye områder der AFA kan delta: Høringsinstans for endringer i retningslinjene. Innspill fra AFA i forbindelse med ringtester fra FHI (både kommentarer rundt svaret og forslag til aktuelle problemstillinger) Hver gruppe får i oppgave å se på ett kapittel i en av veilederene til neste møte: Gruppeansvarlig iverksetter gruppa med problemstilling/avgrensing. Kortfattet konklusjon/rapport til neste møte. 1. Øye/Luft (RR, DS, TL) - Kapitlene om otitis media i begge veiledere 2. Abdomen/Urin/Genitalia (PEA,, MS, MH) - Salmonella, ref sak Hud/Bein/Ledd (KWL, DS, MH) - Erysipelas/cellulitt 4. Sepsis/Endokarditt/IVK/CNS (TL, IHL, RR) - Endokarditt 5. Multiresistente mikrober/screening (IHL, MS, KWL, PEA, ALB, K- res, MSu) - Multiresistente mikrober (Gram- negative) 6. Metode/Kvalitet (OBN,, ALB) - Metode for resistensbestemmelse (herunder kvalitetskontroll) i EUCAST og NordicAST - er det tilstrekkelig for norske laboratorier? Behov for endringer i dokumentstruktur vedrørende dette temaet. Dette kan også tas opp på NORM- dagen for å lufte ønske om og behov for norske dokumenter. Tilbakemelding fra denne gruppen i forkant av neste møte. 2.4 Anne- Berit Walter har sluttet ved Helsedirektoratet. Ny AFA- kontakt er Eirik Bakka. kontakter Bakka for eventuelt oppdatert vedrørende bestilling m.m. 2.5 Det oppfattes som naturlig at AFA etablerer et samarbeid med referanselaboratoriet for sopp ved OUS, Rikshospitalet og at henvendelser til AFA besvares i samarbeid med referanselaboratoriet. kontakter Cecilie Torp Andersen. 2.6 OBN har ytret ønske om å avslutte sitt engasjement i AFA etter IHL foreslås som fast, oppnevnt medlem fra Det er da ønskelig å få lyst ut ny observatørstilling gjennom NFMM. organiserer oppnevnelse gjennom HDir og avklarer dette med styret i NFMM. Ny utlysning av observatørstilling må også gå gjennom NFMM. Ønskelig med snarlig utlysing slik at innstilling kan være klar til neste møte og ny observatør kan delta fra første møte i Alle OBN,, ALB 3. Nytt fra EUCAST MS går gjennom referat fra møtet i Stockholm i juli Mange av de viktigste sakene er sendt ut på høring, jf. sak Nytt fra NordicAST DS går gjennom referat fra siste møte i Oslo i august Nytt fra K- res Det er 29 påmeldte til resistenskurset i november. ØS går gjennom det RReferat fra AFA møte /11 2

3 foreløpige programmet som i hovedsak er uendret fra tidligere år. Forelesere vil snart få tilsendt program og forespørsel om litteratur og eventuelt behov for oppfriskning av laboratoriedemonstrasjoner. 6. EUCAST konsultasjoner 6.1 Clindamycinresistens og stafylokokker/streptokokker. Det er sendt inn et felles høringssvar fra RAF, DanRES og AFA gjennom NordicAST. Utgangspunkt for svaret har vært tekst utarbeidet av RAF: Inducible clindamycin resistance in streptococci. SRGA agrees that the evidence is not equally strong for streptococci as for staphylococci, but would still support to handle them in a similar way, i.e. to report as resistant with a comment that treatment may be considered in non- severe infections. Also, SRGA would like to stress that inducible resistance should not influence the use of clindamycin in the treatment of necrotizing fasciitis, when the point of using it would be toxin inhibition, and where inducible resistance would probably not have any clinical significance. 6.2 Brytningspunkter Tigecyclin. AFA støtter forslag om beholde gjeldende brytningspunkter for tigecyclin for Enterobacteriaceae, men oppfordrer EUCAST til å gjennomgå bakgrunnsmaterialet for de satte brytningspunktene og revurdere disse dersom data skulle tilsi det. Dette siden intermediærkategorien går inn i villtypen. sender svar til EUCAST. 6.3 Ciprofloxacin og meningokokker. AFA støtter forslaget om å fjerne intermediærkategorien for ciprofloxacin og meningokokker ved meningitt. sender svar til EUCAST. 6.4 Nitroxilin. Svar er sendt til EUCAST til fristen 5. september: The rationale document gives a well documented basis for the suggested breakpoints for E. coli. We do however question the basis of the stated ECOFF for S. saprophyticus and the clinical breakpoints suggested at page 17. There is also some inconsistencies on whether the breakpoints only applies to E. coli or also S. saprophyticus. 6.5 Daptomycin og enterokokker. Høringssvar ble sendt EUCAST til fristen 5. september: The NWGA supports the publication of daptomycin clinical breakpoints for enterococci. It would be correct to characterize the wild type population as intermediate. This would hopefully guide laboratories to report uncertainty regarding clinical outcome, rather than somewhat misguiding interpretation based on the current SI breakpoints. In addition, the intermediate category suggests the use of higher doses in cases where the clinicians choose to treat a patient with daptomycin. 7. Forestående revisjon av brytningspunkttabellen 7.1 De forestående endringer som kommer i EUCAST- tabellen gjennomgås under RReferat fra AFA møte /11 3

4 sak 4. Det blir ikke tid til å gå gjennom aktuell brytningspunkttabell i detalj. PEA påpeker at isoxazolylpenicilliner rapporteres som S for beta- hemolytiske streptokokker uten forbehold om administrasjonsform. Problemstillingen tas opp i NordicAST. DS 8. Status Antibiotikakonferansen viser det faglige programmet for konferansen 5. november. 8.2 Det er igjen en post på programmet for NORM- dagen med praktiske spørsmål til AFA. DS, ALB og MS deltar på NORM- dagen. Aktuelle temaer som kan tas opp er: - AFAs metodedokumenter behov for å opprettholde norske versjoner? - Se sak Ny ansvarsstruktur se sak Resistensbestemmelse av mikrober som ikke omfattes av brytningspunkttabellen (Actinomyces og Propionibacterium) - Salmonella og ampicillin se sak Induserbar klindamycinresistens se sak 6.1 Kanskje også nevne samarbeid med referanselaboratoriet om soppspørsmål 9. Antibiotikasentrene 9.1 Morten Lindbæk informerer om Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP). 9.2 PEA informerer om KAS (Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og viser også forslag til ny felles nettportal for antibiotikasentrene (www.antibiotika.no) 10. Faglige innlegg 10.1 K- res: Forskning og satsningsområder, status ESBL- CARBA i Norge. ØS informerer om K- res satsningsområder og imponerende delaktighet i diverse forskningsprosjekter. Det er fortsatt lav forekomst av karbapenemaseproduserende Enterobacteriaceae I Norge. Det er stor diversitet med tanke på molekylær epidemiologi Erysipelas og cellulitt ved SiV 2006 MH presenterer sitt forskningsprosjekt der pasientmateriale fra Sykehuset i Vestfold fra 2006 ble gjennomgått retrospektivt. 213 pasienter med erysipelas og cellulitt ble inkludert. Høy BMI ble funnet som en vesentlig risikofaktor. Alvorlige komplikasjoner er uvanlig, men mange pasienter fikk residiv. Unødvendig mange pasienter fikk bredspektret behandling (>40% behandlet med kombinasjon av Penicillin og Klindamycin). 11. Neste møte RReferat fra AFA møte /11 4

5 Neste møte blir torsdag 6. november fra på Gardermoen Park Inn Hotell. Tentative datoer for møter i 2015 blir: 22. januar HDir (Forslag om informasjon fra industrien om ceftobiprol, KWL undersøker mulighet for dette) 16. april HDir september i Stavanger KWL 12. Eventuelt 12.1 MS informerer om den ferske rapporten om antibiotikaresistens i Norge Tas opp igjen som sak ved gjennomgang av referat fra forrige møte. Salmonella og behandlingsalternativer: Spørsmål er sendt AFA fra Gunille Justad Sundnes fra Nordlandssykehuset basert på behandlingsanbefaling gitt i antibiotikaveilederen. Ampicillin ikke et aktuelt middel - ikke alternativ ved invasiv salmonellose og akutt gastroenteritt forårsaket av Salmonella skal i hovedsak ikke behandles - Kommentar i retningslinjene er dermed misvisende. «Ampicillin, trim- sulfa, kloramfenikol i 5-7 dager er alternativer dersom det ikke foreligger resistens. Cefalosporiner eller imipenem/meropenem gir oftest tregere og inadekvat behandlingseffet." Brytningspunkter for ampicillin fra NordicAST gjelder ikke for Salmonella og ampicillin inngår ikke i AFAs resistenspaneler. AFA bør komme med innspill om at retningslinjene revideres der udokumentert behandling anbefales fjernet. PEA utformer et utkast til svar for å få endret retningslinjene med kopi av svar til Gunille Justad Sundnes fra Nordlandssykehuset: Frist 1. november. Ferdiggjøres for utsending i neste møte. PEA 12.3 Ønskelig å få kjøpt inn ISO- standard (ISO og ISO ) KWL demonstrerer nye løsninger fra MRSA- laben. Bl.a. geografisk oversikt over MRSA- isolater på siden REFERAT Distribuert dato Godkjent dato Publisert dato Utarbeidet av Dagfinn Skaare (leder) Christoffer Lindemann (sekretær) RReferat fra AFA møte /11 5

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL. fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo.

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL. fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo. Til stede: Forfall: Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder på telefon til 12.00),

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse Februar 2014 Tilbyder/studiested: Utdanningens navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) May Britt Kjelsaas May.kjelsaas@ntnu.no Elin Yli Dvergsdal Elin.y.dvergsdal@ntnu.no Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-052 Innkalling Møte

Detaljer

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Christine Sandvold Reidun Moldesæter Veileder Jan Gunnar Dale Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 15. juni 2015 Kl.: 9.30-11.30 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Møtedato: 15. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/dato: 2014/182-94/012 Karin Paulke, Helse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed Evaluering Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Desember 2014 Second line optional lorem ipsum B Subhead lorem ipsum, date quatueriure Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer