Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet"

Transkript

1 * Liliana Bachs MD PhD Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet

2 Opioider for superspesialister: hvordan komme seg unna Generelt om reseptorer og deres viktigste effekter Opioider som rusmidler: heroin og såvidt innom andre opioider og ruskontroll Opioider i behandling av opioid avhengighet: metadon, buprenorfin, 2 naltrekson

3 Et naturprodukt

4 Terminologi Opiater: Betegnelsen for opioidstoffer direkte utvunnet fra opiumsvalmuen (for eksempel morfin), eller derivater av slike (for eksempel heroin) Opioider: Stoffer som binder seg til og virker hovedsakelig gjennom opioidreseptorer

5 * Endogene stoffer - endorfiner Morfin (morfin, Dolcontin ) Heroin Metadon Buprenorfin (Temgesic, Subutex ) Kodein (Paralgin forte ), Tramadol (Tramagetic, Nobligan ) Tapentadol (Palexia ) Etylmorfin (Cosylan ), Dextropropoxyfen (Aporex ), Fentanyl (Leptanal ) Oksykodon (Oxycontin, Oxynorm ) Ketobemidon (Ketorax) Petidin Hydromorfon (Palladon)

6 * Peroralt Sublingualt Intravenøst Vannløselig pulver Ikke vannløselig pulver Knuste tabletter (obs Dolcontin, Subutex) Røyking Chasing the dragon Snusing pulver eller knuste tabletter Elimineres hurtig (timer i blodet, 2-3 dager i urin)

7 Opioidreseptorer Mu (μ, MOP) Delta (δ, DOP) Viktigere perifert, analgesi Kappa (κ, KOP) Spinal analgesi Nocioceptin og sigmaresptorer Se IUPHAR.org

8

9 Mu-opioidreseptor Forskjellige typer (MOP1 ansvarlig for supraspinalt effekt) Analgesi Respirasjonshemming Eufori Sedasjon Avhengighet Ulike subunits og dimerisering gir variabilitet

10 Variabilitet MOR Genet som koder for MOR gir opphav til flere mrna varianter SNP singel nukleotid polymorfismer Prolinvariant: nærmest ingen respons ved stimuli, lav forekomst Aspartamvariant: behov for høyere doser ved smertebehandling G-alelle genotyp assossiert til høyere risiko for opioidavhengighet

11 * Fullagonister: morfin heroin metadon Partiell agonister: buprenorfin (Subutex) Antagonister: Naloxon (Narcanti) Naltrexon (ReVia) No effect

12 * o o o o Analgesi - smertestillende Hostedempende Respirasjonshemming Sløvende, dempende Blodtrykksfall Kvalme og brekninger Forstoppelse Konstriksjon av pupillene Depresjon av immunsystemet Respirasjonshemning

13 * Progressivt doseøkning for å oppnå samme effekt Toleranse forandrer seg raskt, avhengig av inntaksmåte, dose og doseringsintervall Ulik toleranse for ulike effekter Manglende toleranse viktig ved sprekk Færre stikkmerker håranalyse

14 Abstinensreaksjoner Symptomer verst etter 2-3 dager og forsvinner vanligvis innen 8-10 dager Influensa-lignende Feber Smerte Svetting Gåsehud Kvalme Diaré Søvnløshet Rastløshet Craving /sug

15 Opioid-toksisitetens onde sirkel Hostedemping Slapp tunge OPIOID Aspirasjon ( silent ) Luftveisobstruksjon Respirasjon O 2 Histamin CO 2 Lungeødem Cerebral ischemi opioid eliminasjon Kompromittert sirkulasjon - BT Renal and hepatisk perfusjon

16 Heroin/morfin heroin dobbelt så potent som morfin dødsfall behøver ikke være doserelatert dødsfall både blant kroniske misbrukere og sporadiske misbrukere injeksjon av heroin ~70-90% av forgiftningsdødsfall ofte blandingsmisbruk ved dødsfall

17 Andel (%) Antall stoffer påvist Menn Kvinner

18 Blandingsmisbruk ved heroin/morfin forgiftninger Benzodiazepiner 50% Alkohol 34% Cannabis 25% Amfetamin 17% Ecstasy 2% Kokain 2% Antidepressiva 8%

19 Metadonrelaterte dødsfall Hovedsakelig blandningsforgiftninger Metadon sjeldent påvist alene: Benzodiazepiner et hyppig funn Illegale stoffer: THC og amfetamin mest hyppig CYP3A4 genetisk SNP variant kan knyttes til økt overdose fare, mer prevalente hos de som dør av kun metadon (Richards-Waugh, L. et al 2014)

20 Individuelle farmakologiske egenskaper: opioider brukt som rusmiddel

21 Heroin/morfin heroin (3,6 diacetylmorfin) t1/2= 2-5 min 6-monoacetylmorfin (6-MAM) acetylkodein kodein t1/2= 3-4 timer morfin t1/2= min t1/2= 2-3 timer Kodein 6- glukuronid morfin-3- glukuronid morfin-6- glukuronid (50%) (10%) urin

22 UTSKILLELSE Heroin S.C. BLOD HJERNE Heroin Heroin 6-MAM 6-MAM Morfin Morfin DLM FoU

23 Opioider som rusmidler: enkelte egenskaper og kontroll 6MAM, som er markør for heroininntak kan påvises i urin opptil ½ - 1 døgn og i spytt enda lengre Morfin, kodein og etylmorfin har en raskt halveringstid på ca 3 timer og skilles ut av blodet i løpet av noen få timer. Kan påvises i urin i ca 3 dager Morfin lav biotilgjengelighet peroral (ca 30%). Misbruk av depotpreparater ved injeksjon Kodein og etylmorfin omdannes delvis til morfin hos de fleste gjennom CYP2D6 (obs genetisk polymorfisme)

24 Opioider som rusmidler: egenskaper og kontroll Metadon/Buprenorfin har en lang halveringstid. Intoksiksasjoner krever lengre behandling enn heroin/morfin Påvises i urin i ca 7 dager etter et inntak. Man må droppe mange doser før man får en negativ urinprøve! Oksykodon: egne hurtigtester, dekstropropoksyfen, fentanyl, pentazocin, petidin, ketobemidon sjeldnere misbuk, ingen hurtigtest tilgjengelig

25 Opioider brukt i substisusjonsbehandling

26 Legemiddelassistert rehabilitering ved opiatavhengighet Forebygging av Abstinens og rustrang Opiatrusing Rusing med andre stoffer Frafall fra rehabiliteringsprogrammer Ulovlige aktiviteter knyttet til finansiering av misbruk Sosial rehabilitering

27 Opiatsubstitusjon: Mål og mekanismer DØD RUS Konsentrasjon ABSTINENS Timer 24

28 Metadon farmakologi L(R) Metadon med MOR affinitet D(S) Metadon ingen relevant MOR affinitet, ansvarlig for forlenget QT tid, NMDAr antagonisme som kan motvirke opiattoleranse og opiat indusert hyperalgesi % occupancy målt rett før neste dose og god korrelasjon med serumkonsentrasjon Høyere egenaktivitet enn buprenorfin EPDD inaktiv, ingen aktive metabolitter

29 Dose-konsentrasjon Peroral biotilgjengelighet varierer fra 40 til 90%*. T max 1 til 6 timer (2-4) T ½ 8-50 timer induksjon av sin egen metabolisme ph avhengig eliminasjon i urin variasjon i CYP3A4 (og i mindre grad CYP2D6) aktivitet Interaksjoner med andre medikamenter* *Nyttig med serum målinger.

30 Høiseth G et al 2014

31 Buprenorfin (Subutex, Suboxone) Buprenorfin godkjent i 2000 i Norge, brukt fra Tas som sublingualtabletter (må absorberes i munnslimhinnen) ganger mer potent enn morfin 1000 ganger større affinitet for MOR enn morfin Langsom assossiasjon/dissosiasjon til MOR Partiell agonist (takeffekt)

32 Buprenorfin: Høy affinitet, høy potens, lav effektivitet https://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=198827

33 En teoretisk modell for dose-effekt-forholdene for buprenorfin og metadon. Firkanten representerer det doseområdet som anvendes klinisk. Buprenorfin anvendes i langt lavere doser enn metadon, men når en platåfase i det aktuelle effektområdet. Teoretisk sett vil metadon nå sin eventuelle platåfase ved større effekter Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige,j. Bramness et al. Tidsskrift for den norske legeforening, 2002; 122.

34 Bup kinetikk T 1/2 ca 22 timer Tmax ca 2 timer Biotilgjengelighet sublingual tablett 20-40% Norbup. aktiv metabolitt 16 mg 34

35 CYP3A4 Fig 2. Oversikt over buprenorfinets metabolisme. 35

36 Buprenorfin i blod og okkuperte MOR Eksponensielt, ikke lineær, forhold bup i serum til okkuperte reseptorer. Den høye affiniteten gjør at konsentrasjonen er høyere i hjernen enn i serum slik at effekten taper seg saktere enn fall i konsentrasjonen. 36 Greenwald 2007

37 Buprenorfin MOR occupancy 2 mg/døgn 24-47% MOR okkupert 16 mg/døgn % 32 mg/døgn % Occupancy korrelerer med opiat abstinenssymptomer og med effekt av andre MOR agonister 37

38 MOR occupancy etter siste dose av 16 mg buprenorfin målt med radiomerket carfentanil 82 % ledig 18 % opptatt 67 % 33 % opptatt 54 % 46 % 30 % % Greenwald 2007

39 2 ulike kliniske mål Dempe opiat abstinens/sug occupancy < 50% er nok, tilsvarende plasmakonsentrasjoner høyere enn 1 ng/ml (2 nanomol/liter) rett før neste dose ca 4 mg daglig. Blokkere for bruk av andre opiater occupancy > 80% nødvendig, plasmakonsentrasjoner høyere enn 6 nm/l som for de fleste krever 16 mg 39 Greenwald 2014

40 Effektivitet i klinikken Cochrane review 2014 Bup er mer effektiv enn placebo mht retensjon i behandling i doser høyere enn 2 mg og mht reduksjon av opiatbruk i doser høyere enn 16 mg Sammenlignet med metadon og ved bruk av individuell tilpasset dosering, har bup en lavere retensjon, men er like effektiv i å redusere opiatbruk. De studiene som har funnet lik effektivitet mellom bup og metadon er de som har benyttet høye faste (ikke individuelt tilpassede) doser. 40

41 Kognitive effekter av kronisk bruk av metadon Høyere kognitive funksjoner er dårligere hos MP enn hos avrusede heroin misbrukere: Korttidsminne, prosesserings hurtighet, med mer (Verdejo 05, Mintzer 05) Dårligere impulskontroll (Forman 04) Evne til å tilpasse adferd til negative konsekvenser dårligere hos MP enn hos heroinmisbrukere (Ersche 05) Vanskeligheter med å gjenkjenne emosjoner og forstå sosiale situasjoner hos MP sammenlignet med avrusede opiatbrukere i institusjon eller personer uten rusmiddelproblemer (McDonald 2012)

42 Blokkering av andre opioider Buprenorfin binder seg til opioidreseptor sterkere enn det morfin/heroin/metadon gjør, ekte blokkering ved jevnlig høydose bruk Metadon binder seg like sterkt som morfinheroin. Ingen ekte blokkering, kun toleranse, dvs kan overkommes ved å øke mengde morfin-heroin

43 MOR 100W MOR 100W MOR1 00W MOR1 MOR1MOR MOR 00W 00W MOR MOR 100W 100W 100W 100W BUP 50W BUP 50W BUP 50W MOR 100W BUP 50W BUP 50W MOR 100W BUP 50W BUP 50W BLOKKERING MOR 100W

44 Bruk av metadon og buprenorfin som rusmidler Metadon alltid tilleggseffekt ved bruk sammen med andre opioider Buprenorfin kan gi en tilleggseffekt. eller utløse abstinens ved samtidig bruk av andre opiater

45 BUP5 0W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W BUP5 0W BUP 50W BUP 50W BUP 50W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR 100W MOR1 00W MOR 100W MOR 100W ABSTINENS BUP 50W BUP 50W BUP 50W BUP 50W BUP 50W Mye morfin tilstede:

46 Lite morfin tilstede: BUP5 0W BUP5 BUP5 BUP5 0W 0W 0W BUP5 0W MOR1 00W MOR1 00W MOR1 00W MOR1 00W BUP5 0W MOR1 00W BUP5 0W BUP5 0W BUP5 0W MOR1 00W MOR1 00W BUP5 0W MOR1 00W T TILLEGGSEFFEK

47 Suboxone Suboxone: kombinasjonespreparat som inneholder buprenorfin og nalokson 1:4. Naloksonkomponenten opptas i liten grad gjennom slimhinnen. Hvis resoribletten injiseres, vil naloksonkomponenten ha blokkerende virkning. Pga den høye reseptor affinitet til buprenorfin fungerer dette i varierende grad

48 Naltrekson Opioidreseptorantagonist. Blokkerer virkningen av andre opiater som morfin, heroin, metadon. Høy affinitet til reseptor. Selv i små doser vil naltrekson fortrenge høyere konsentrasjoner av agonister som har lavere reseptoraffinitet (f.eks morfin og metadon). Ingen misbruksfare, lite bivirkninger.

49 Affinitet til µ-opiatreseptorene Buprenorfin?? 1000*? 100 Naltrexon Naloxon 10 Fentanyl 1 Pentazocin MORFIN Heroin Metadon 0,1 Dekstropropoksifen NALTREXON 0,01 Petidin Kodein *Orman, J.S. 2009

50 Reseptor belegg Naltrexon 0,002 mikromol/liter 91% belagte reseptorer. Effektive konsentrasjoner ned til 0,0006 mikromol/liter Peroral engangsdose 50 mg etter 72 timer 80% occupancy etter 120 timer 46% etter 168 timer 30%

51 Forhold plasmakonsentrasjon grad av blokade Plasmakons Objektive tegn Subjektive tegn Naltrexon -0,91-0,90 Naltrexon + betanaltrexol -0,84-0,82 Korrelasjonskoeffissienter (r) : plasmakonsentrasjon og effekter etter 25 mg heroin i.v.

52 Plasmakonsentrasjon av naltrexon nm/l Subjektiv heroineffekt Antagonismen er kompetitiv Naltrexon i plasma Effekt av heroin Timer etter inntak av 100mg naltrexon 0

53 Blokkade av endogene opioider Effekt på andre avhengighetsskapende midler Alkohol Nikotin Kokain Effekt på ikke-kjemiske avhengighetstilstander- Impulskontroll Spillavhengighet Spiseforstyrrelser- bulimi, overvekt Selvskading

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Smertebehandling Lindring under midnattsol

Smertebehandling Lindring under midnattsol Smertebehandling Lindring under midnattsol 5. mai 2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Hf Oversikt 1. Smertediagnostikk 2. Prinsipper for smertebehandling 1. Paracet 2. Morfinpreparater 3. Bivirkninger

Detaljer

Heroinassistert behandling. Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011

Heroinassistert behandling. Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011 Heroinassistert behandling Rapport fra konsensuskonferansen 21. juni 2011 Heroinassistert behandling Rapport fra konsensuskonferanse 21. juli 2011 Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Akutt smerte Vurdering og behandling

Akutt smerte Vurdering og behandling Akutt smerte Vurdering og behandling Tone Høivik Postoperativ seksjon / Seksjon for smertebehandling og palliasjon Kirurgisk Serviceklinikk November 2014 tone.hoivik@helse-bergen.no Nylig oppstått Lett

Detaljer

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD)

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) Reidulf G.Watten Helge Waal Statens institutt for rusmiddelforskning og

Detaljer

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Dr. med. Signe Søvik, Fysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo Arbeidsadresse: Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus

Detaljer

Abstinensbehandling av blandingsmisbruk (opiater, benzodiazepiner og andre rusmidler) med buprenorfin og valproat

Abstinensbehandling av blandingsmisbruk (opiater, benzodiazepiner og andre rusmidler) med buprenorfin og valproat Abstinensbehandling av blandingsmisbruk (opiater, benzodiazepiner og andre rusmidler) med buprenorfin og valproat En studie gjennomført ved Avgiftingsposten, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2.

Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2. IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2.mai 2011 1 Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for gravide

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på

Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Marianne Arnestad, kst. overlege, dr.med. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Divisjon for

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg INNHOLD 1.0 Innledning.2 1.1 Problemstilling...2 1.2 Mål og hensikt...3 2.0 Metode...4 2.1 Litteraturstudium som metode...4 2.2 Kildekritikk...5 3.0 Resultater...6 3.1 Fenazon...6 3.1.1 Virkningsmekanismer

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

Forbruk av heroin i Norge. Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen

Forbruk av heroin i Norge. Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen Forbruk av heroin i Norge Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 1 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet 1.

Detaljer