Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning"

Transkript

1 Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks 4956 Nydalen 0450 OSLO Telefon: Telefax: Prøveinnsendelse: Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Avdeling for medisinsk biokjemi Pb 4956 Nydalen 0424 OSLO Besøksadresse: Kirkeveien 166, Bygg 6 (5 etasje), 0450 Oslo Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

2 Innholdsfortegnelse Om laboratoriet... 3 Analyserepertoar... 3 Tabell 1. Analyserepertoar... 4 Bruk av rusmiddelanalyser til ulike formål... 5 Urinprøver under rehabilitering av rusmiddelbrukere... 5 Faste eller tilfeldige kontroller?... 5 Kontrakt, informasjon og samtykke... 5 Prøvetaking og forsendelse av rusmiddelprøver... 6 Analysemetoder og prøvesvar... 7 a) Immunologiske screeningmetoder b) Spesifikke kromatografiske metoder Svartid... 8 Kommentarer til de enkelte analysene... 8 Sentralstimulerende stoffer (amfetaminer, ecstasy)... 8 Kokain... 9 Benzodiazepiner... 9 Cannabinoider (hasj, marihuana)... 9 Syntetiske cannabinoider... 9 Opioider... 9 Metadon og EDDP (omdannelsesprodukt av metadon)... 9 Buprenorfin (Subutex, Temgesic, Suboxone) Etanol og etylglukuronid (omdannelsesprodukt av etanol) Gammahydroksybutyrat (GHB) Veiledende påvisningstid for ulike stoffer Tabell 2. Veiledende påvisningstid for ulike stoffer i urin Forsendelse av urin til narkotika analyser Bruksanvisning ved bruk av Sarstedt forseglet urin-monovette Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

3 Om laboratoriet Enhet for farmakologiske analyser utfører analyser og resultatfortolkning av rusmidler i urin og serum/plasma. Rutinemessig utføres først screeninganalyser med gruppespesifikke metoder i urinprøver. Hvis ønskelig eller påkrevet, kan prøver analyseres med spesifikk metodikk for å bekrefte eller avkrefte hvorvidt stoff er til stede, og hvilket stoff det dreier seg om. Vi deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale kvalitetskontroller. Dette sikrer kvaliteten på våre analysemetoder. Vi ønsker kommunikasjon og samarbeid med rekvirenter for å bedre vår service. Vi oppfordrer derfor rekvirenter til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål. Analyserepertoar For vurdering av bruk/misbruk er analyse i urin best egnet. For vurdering av påvirkning eller akutt forgiftning må analyse utføres i serum/plasma. Laboratoriet utfører screeninganalyser i urin hovedsakelig med immunologiske (eventuelt enzymatiske) metoder. Spesifikke kromatografiske metoder koblet med massespektrometri kan utføres i urin og serum/plasma. Analyserepertoaret nedenfor (tabell 1) omtaler de vanligste stoffene laboratoriet analyserer. Ved kromatografiske analyser i urin og serum/plasma analyseres det vanligvis i tillegg på aktuelle omdannelsesprodukter (metabolitter). Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

4 Tabell 1. Analyserepertoar Screeninganalyse i urin Sentralstimulerende stoffer (Amfetaminer, ecstasy) Spesifikk kromatografisk metode i urin Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (MDMA), flere sjeldne ecstasyvarianter inkludert PMMA, efedrin, fenylpropanolamin, katinon Spesifikk kromatografisk metode i serum/plasma Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (MDMA), flere sjeldne ecstasyvarianter inkludert PMMA, efedrin, fenylpropanolamin, katinon Kokain Kokain og benzoylecgonin Kokain og benzoylecgonin Benzodiazepiner Diazepam, oxazepam, klonazepam, flunitrazepam, alprazolam, nitrazepam, midazolam Diazepam, oxazepam, klonazepam, flunitrazepam, alprazolam, nitrazepam Cannabinoider Opioider THC-syre, syntetiske cannabinoider Morfin, kodein, MAM (monoacetylmorfin), tramadol, hydromorfon, ketobemidon, oksykodon, etylmorfin, folkodin, petidin, Metadon og EDDP Metadon Metadon (metabolitt av metadon) Buprenorfin Buprenorfin Buprenorfin Etanol og Etylglukuronid (metabolitt av etanol) Etanol Etanol GHB Morfin, kodein, MAM (monoacetylmorfin), etylmorfin, Zolpidem, zopiklon Laboratoriet kan utføre enkelte sjeldnere analyser på forespørsel. Ta kontakt dersom det ønskes informasjon vedrørende spesielle analyser. For pris vises det til forskrift F nr Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

5 Bruk av rusmiddelanalyser til ulike formål Vårt laboratorium analyserer fortrinnsvis prøver tatt i medisinsk sammenheng, men kan også analysere prøver tatt i kontrollsammenheng. Prøver tatt i rettsmedisinsk eller juridisk sammenheng henvises til Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for analyser med henholdsvis medisinske (Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-13/2002) og kontrollmessige formål (Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-14/2002). Retningslinjene angir hvilke rutiner og forholdsregler som bør følges ved prøvetaking, forsendelse, analyse, fortolkning og iverksetting av tiltak på grunnlag av analyseresultater. Vi følger disse retningslinjene så langt mulig. Vi forutsetter at også rekvirentene setter seg inn i og følger disse retningslinjene. I medisinsk sammenheng er det som regel tilstrekkelig med screeninganalyser. I kontrollsammenheng er spesifikk analyse med kromatografisk metode nødvendig i tillegg. Rusmidler kan generelt spores i mye lengre tid i urin enn i blod (serum/plasma). Dette skyldes at rusmidler oppkonsentreres og utskilles i urin. Prøvetaking i serum/plasma kan være aktuelt ved terapikontroll (for eksempel metadon), mistanke om akutt forgiftning eller ruspåvirkning. For de fleste andre formål, som for å avdekke misbruk eller rusinntak, er urinprøver bedre egnet. Positive funn i urinen kan forekomme uten at pasienten har aktuelle kliniske symptomer på påvirkning, misbruk eller forgiftning når prøven tas. Prøvesvarene på analyser i urin utgis som positive eller negative, se avsnitt Analysemetoder og prøvesvar. Urinprøver under rehabilitering av rusmiddelbrukere Urinprøver inngår ofte ved legemiddelassistert rehabilitering. Urinprøver kan være viktige for å avkrefte eller bekrefte mistanke om bruk av rusmidler. For rusmidler som utskilles raskt, for eksempel kokain eller heroin, vil hver ny påvisning oftest innebære et nytt inntak. For rusmidler som utskilles langsomt (f.eks cannabis etter langvarig bruk), kan det ofte være vanskelig å fastslå om et inntak er nytt eller ikke. For best mulig fortolkning av prøvesvar i slike situasjoner, må det ofte tas flere prøver over tid av klienten. Faste eller tilfeldige kontroller? Hyppighet og tidspunkt for prøvetaking må individualiseres: Regelmessig rutinekontroll bør kombineres med stikkprøvekontroll. Bruk av bare faste (forhåndsannonserte) kontrolltidspunkter kan medføre at prøvegiver kan planlegge rusinntaket med mindre risiko for å bli oppdaget. Kontrakt, informasjon og samtykke I retningslinjene fra Helsedirektoratet (jfr. Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-14/2002) er det bl.a. krav om lovhjemmel eller skriftlig kontrakt/avtale/samtykke i de tilfeller hvor et positivt analyseresultat kan medføre alvorlige sanksjoner (f.eks. tap av arbeidsplass/ foreldrerett/ behandlingsplass). Klienten må på forhånd få grundig informasjon om hensikten med urinprøvene, hvordan de skal tas og om konsekvenser av eventuelt positiv prøve. Informasjonen skal være både skriftlig og muntlig, og det skal foreligge et skriftlig samtykke. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

6 Prøvetaking og forsendelse av rusmiddelprøver a) Rekvisisjon Et ferdig utfylt rekvisisjonsskjema skal alltid følge prøven. Rekvisisjonsskjema (blankett nr. 322) og prøveglass som kan forsegles og dermed ivareta prøvesikringen kan bestilles fra Emballasjetjenesten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, tlf Urinmonovette med forseglingskork (Sarstedt pr. nr ) brukes til dette formål. Link til våre rekvisisjoner: b) Innkalling til prøvetaking Ved stikkprøvekontroll må klienten få beskjed kort tid før prøven skal tas. Det må i hvert enkelt tilfelle avtales hvem som skal gi klienten beskjed og hvem som skal ta prøven. Prøvetaker må forsikre seg om klientens identitet og at det foreligger en avtale om konsekvenser av positiv prøve. c) Overvåking av prøveavgivelse Selve urinprøven bør avgis under tilsyn for å sikre at prøven faktisk avgis av prøvegiver og uten manipulering. Klientens hender må være vasket og tørket på forhånd. Noen har vansker med å late vannet under påsyn. Ved bruk av litt tid, vil dette vanligvis gå bra. Et alternativ er avkledning før klienten slippes inn på toalett. Ved bruk av denne metoden må "blåfarge" tilsettes i toalettskålen og andre vannkilder i rommet avstenges som forsikring mot at prøven fortynnes med vann. Det må heller ikke være tilgang på såpe, da tilsetting av såpe til prøven kan forårsake falskt negative svar (se punkt nedenfor om feilkilder/manipulering av prøver). d) Kontroll av manipulering For å avsløre manipulering med urinen bør prøvetaker måle temperatur, ph og spesifikk vekt (med stix) av urinen. I laboratoriet måler vi kreatinin og ph i alle prøver. Normalvariasjon: - Spesifikk vekt. 1,005-1,035 - ph 4,5-8,0 -Temp. (innen 4 minutter) 32,5-37 C -Kreatinin 3,0 mmol/l Dersom måleresultatet ikke er innenfor disse verdiene, er forsøk på manipulering sannsynlig. Det bør da tas ny prøve samme dag, helst så snart som mulig. Dersom dette ikke er praktisk mulig, må det gjøres neste morgen, men muligheten for å avdekke rusinntak blir da mindre. e) Merking/forsegling Minimum 10 ml urin fylles over på prøverør påklistret en strekkodeetikett fra rekvisisjonsskjemaet. Strekkode-etiketten med et påtrykt prøvenummer sikrer full identifikasjon av prøven under forsendelse, analyse og svarutsendelse. Det samme prøvenummeret er påtrykt alle svarutsendelser, og rekvirent kan således selv kontrollere identiteten til det mottatte svar. Prøverøret må være uten konserveringsmidler eller andre tilsetningsstoffer. Dersom prøven tas i henhold til IS-14/2002 skal det tas (minst) to prøveglass. f) Holdbarhet Rusmidler i urin er ansett for å være holdbare i kjøleskap inntil 3 uker, ved romtemperatur 1-3 uker. Dersom lengre oppbevaringstid ønskes, må prøven fryses. For ytterligere spørsmål angående holdbarhet kan laboratoriet kontaktes. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

7 g) Forsendelse Prøven sendes/bringes i transporthylse og konvolutt fra Emballasjetjenesten til Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål- Avdeling for medisinsk biokjemi, Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO h) Feilkilder/manipulering av prøver Feilkilder ved urinanalyser er dels knyttet til unøyaktig prøvetaking. For å unngå denne type feil må prosedyrene under avsnittet om prøvetaking følges nøye. Blant metoder som er benyttet for å manipulere urinprøver kan nevnes: - Fortynning av prøven med vann fra spring, eller vann hentet fra toalettskålen. Samme effekt kan oppnås ved høyt væskeinntak. Laboratoriet gjør rekvirent spesielt oppmerksom på tynne prøver (kreatininkonsentrasjon under 3,0 mmol/l). - Tilblanding med syrer, baser, såper og blekningsmidler m.m. etter prøvetaking kan gi falskt negative svar. Inntak av stoffer før prøvetaking kan i mindre grad påvirke analysene bortsett fra inntak av f.eks. C-vitamin eller bikarbonat (natron) som gjør urinen henholdsvis sur og basisk og derved påvirker utskillelsen av amfetamin. Denne type manipulering avsløres ved laboratoriets rutinemessige måling av ph. Svar på ph-måling utgis sammen med screeningsvaret. - Stoff-fri urin kan bringes inn til prøvetakingsrommet i en beholder (f.eks. kondomer) gjemt i skjeden, endetarmen, armhulen eller i klær. Feilkilder ved screeninganalyser av urin er også knyttet til kryssreaksjoner som kan føre til positive prøvesvar ved inntak av andre stoffer eller medikamenter enn de som misbrukes. (Se også neste avsnitt Analysemetoder og prøvesvar ). For å unngå kryssreaksjon i forhold til legemidler, må leger som forskriver medikamenter være kjent med at pasienten er underlagt urinprøvekontroller. I tillegg bør alle medikamenter prøvegiver har inntatt de siste 30 dager oppføres på rekvisisjonsskjemaet. Analysemetoder og prøvesvar a) Immunologiske screeningmetoder. Immunologiske screeningmetoder er raske og enkle å utføre. De er følsomme og ganske nøyaktige, men det kan forekomme falskt positive prøvesvar f.eks for amfetaminer og opioider. I sjeldne tilfeller kan det også forekomme falskt negative prøvesvar. I tillegg kan lovlig brukte medikamenter gi utslag på analysene, for opioidanalysen bl.a. folkodin (virkestoff i Tuxi hostesaft, trukket fra markedet i 2007), for amfetaminanalysen bl.a. efedrin (virkestoff i flere hostemiksturer) og fenylpropanolamin (virkestoff i Rinexin tabletter). I medisinsk sammenheng vil resultater av screeninganalyser vanligvis være tilstrekkelig dokumentasjon dersom prøvegiver innrømmer bruk av det aktuelle stoff. Men det er viktig å være klar over at et analysesvar etter en screeningmetode alene ikke kan danne grunnlag for iverksettelse av alvorlige sanksjoner (Sosialog helsedirektoratets rundskriv IS-14/2002). I slike saker må det i tillegg rekvireres analyse med spesifikk kromatografisk metode. Prøvesvarene på screeninganalyser utgis som positive eller negative, som uttrykk for at konsentrasjonen av stoffet/stoffgruppen/metabolittene ligger over eller under en bestemt grense ( cut-off ) som er bestemt av laboratoriet. Stoffkonsentrasjonen i urinen er avhengig av hvilket stoff man har inntatt og i hvilken mengde, hvordan stoffet er tatt inn (via munnen, intravenøst osv), hvor stor urinproduksjonen (diuresen) har vært de siste timene, urinens surhetsgrad (ph), metabolismehastighet, og hvor lang tid som har gått fra stoffinntak til prøvetaking. Stoffkonsentrasjonen i urin vil også variere mellom ett enkelt inntak av rusmiddel og gjentatt misbruk over tid. Screeninganalysene reagerer i varierende grad både på de inntatte aktive stoffer og på deres aktive eller inaktive metabolitter. Laboratoriet kan ikke vurdere hvorvidt konsentrasjonen av rusmiddel er stigende eller fallende i Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

8 forhold til tidligere prøver ut fra screeninganalyser. Dersom slik fortolkning ønskes, må det rekvireres spesifikk kromatografisk analyse. Dette vil i hovedsak være aktuelt for cannabis, i enkelte tilfeller også for benzodiazepiner og amfetaminer. For rusmiddelanalyser som utføres i urin oppgis svaret som positivt eller negativt. Avdelingen oppbevarer rutinemessig alle urinprøver i 3 uker etter screeninganalysen, med mindre det er bedt om annet fra rekvirent. b) Spesifikke kromatografiske metoder. Kromatografisk metode koblet med massespektrometri anses i dag som standardmetode for sikker identifikasjon av medikamenter/misbruksstoffer og deres metabolitter. Spesifikke analyser er mer ressurs- og tidkrevende enn screeninganalyser og må rekvireres spesielt på rekvisisjonsskjemaet. Svar på spesifikke kromatografiske analyser i urin utgis som positive eller negative, med angivelse av hvilken spesifikk substans som er påvist. Konsentrasjonsbestemmelse av stoffene er også utført, men urinkonsentrasjonen av stoffer vil variere betydelig med urinens fortynningsgrad og oppgis derfor ikke i svarbrevet. Det kan anmodes om at laboratoriet gir en fortolkning av hvorvidt resultatet av den spesifikke kromatografiske analysen er stigende eller fallende i forhold til forrige/tidligere kromatografiske analyser i urin, såkalt kvantitering. Det gjøres kreatininkorrigert konsentrasjonsbestemmelse før man kan vurdere om konsentrasjonen er høyere eller lavere enn tidligere prøver Ifølge retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-14/2002 skal spesifikk bekreftelsesanalyse alltid utføres når prøvesvaret kan føre til alvorlige sanksjoner. Årsaken til at vi ikke automatisk foretar spesifikke kromatografiske analyser av alle prøver som er positive ved screening, er det betydelige analysearbeid og den kostnad dette ville innebære. For spesifikke kromatografiske analyser i serum/plasma oppgis vanligvis måleverdien og referanseområdet, eller en fortolkning av nivået (f. eks terapeutisk nivå, toksisk nivå). Avdelingen oppbevarer urinprøver analysert med kromatografisk metode i 6 måneder. Svartid Skriftlig besvarelse på polikliniske prøver foreligger vanligvis først når alle analysene er utført. Ved elektronisk tilkobling er svarene raskere tilgjengelig. Svartiden ved immunologiske screeningmetoder i urin er ca. 3-4 dager. Svartiden ved kromatografiske metoder i urin eller serum/plasma er ca. 14 dager. Kommentarer til de enkelte analysene Sentralstimulerende stoffer (amfetaminer, ecstasy) Den immunologiske screeningmetoden i urin av amfetaminer kan slå ut på amfetamin, metamfetamin, efedrin (i hostesaft) og fenylpropanolamin (Rinexin) m.fl. I medikamentell behandling brukes amfetamin ved ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ), og efedrin og fenylpropanolamin ved luftveis- og urinveislidelser. Metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym Depot, Medikinet) og atomoxetin (Strattera,) som også kan brukes i behandling av ADHD, påvises ikke med denne screeningmetoden. Utskillelsen av amfetamin i urin påvirkes av ph i urinen ved at utskillelsen øker hvis urinen er sur og avtar hvis urinen er basisk. Inntak av alkaliniserende stoffer (bikarbonat, natron, mye frukt og grønnsaker) vil derfor både redusere amfetaminutskillelsen i urin ved en viss plasmakonsentrasjon, og samtidig øke halveringstiden av amfetamin i kroppen. Den immunologiske screeningmetoden i urin for ecstasy er relativt spesifikk for MDMA og MDA, men kan også gi utslag etter inntak av andre ecstasyvarianter. Spesifikke kromatografiske analyser av amfetaminer, ecstasy og sjeldne ecstasyvarianter kan utføres i urin og i serum/plasma. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

9 Kokain Den immunologiske screeninganalysen påviser kokain og benzoylecgonin (en inaktiv metabolitt av kokain). Påvisningstiden i urin er vanligvis opptil 2-4 døgn (maksimalt 7 døgn) etter inntak av kokain. Spesifikk kromatografisk metode for analyse av kokain og benzoylecgonin er tilgjengelig i serum/plasma og urin. Benzodiazepiner Den immunologiske screeningmetoden i urin kan slå ut på de fleste benzodiazepiner. Sikker påvisning og identifikasjon krever spesifikk kromatografisk analyse, slik analyse er tilgjengelig i serum/plasma og urin. Den spesifikke kromatografiske analysen kan påvise alle de viktigste registrerte benzodiazepiner i Norge (jfr tabell 1). Variasjonene i utskillelseshastighet er store. Etter inntak vil urinprøver kunne være positive i fra 1 til 30 døgn avhengig av stoff og dose. Cannabinoider (hasj, marihuana) Den immunologiske screeninganalysen i urin påviser i hovedsak aktive metabolitter av cannabinoider, mens den spesifikke kromatografiske metoden derimot påviser det inaktive endeproduktet tetrahydrocannabinolsyre (THC-syre). Cannabisstoffer opptas i fettvev og frigjøres langsomt. Ved beskjedent, sporadisk inntak kan cannabinoider påvises i urin i få dager etter inntak. Ved hyppig bruk vil cannabinoider ofte kunne påvises i urin i flere uker, ved stort misbruk opptil 2-3 måneder etter siste inntak. Cannabinoider kan i helt spesielle tilfelle påvises i urinen etter passiv røking, men dette forutsetter ekstrem eksponering. Det må utføres spesifikk kromatografisk analyse i urin for å kunne vurdere etterfølgende prøver i forhold til hverandre. Ønskes opplysninger om stigende eller fallende konsentrasjoner bør vi ha 2-3 prøver i løpet av et par uker som grunnlag for vurderingen. Dersom prøvene tas for tett (1-2 dagers mellomrom), kan fortolkningen av konsentrasjonene være mer usikker. Syntetiske cannabinoider Syntetiske cannabinoider (SC) er en stor gruppe stoffer som binder til de samme cannabinoide reseptorene som THC (det aktive virkestoffet i cannabis) i hjernen. Gir liknende ruseffekt som cannabis, men er mer potent og forbundet med større risiko ved inntak. Norges laboratorium for dopinganalyse ved Avdeling for farmakologi kan utføre analyse av de vanligste syntetiske cannabinoidene i urin. Bruk egen rekvisisjon (ligger på nettet under Oslo universitetssykehus, se link tidligere i dokumentet). Opioider Den immunologiske screeninganalysen i urin vil gi utslag både på morfin, kodein, folkodin, heroin, etylmorfin og monoacetylmorfin (forkortes MAM, en metabolitt av heroin) samt høye konsentrasjoner av oksykodon, petidin og hydromorfon. Heroin nedbrytes til MAM og morfin. Illegalt heroin inneholder ofte små mengder kodein. Påvisning av MAM er bevis for at heroin er tatt inn, men MAM kan kun påvises i kort tid etter inntak av heroin. Morfin som påvises ved spesifikk analyse kan komme fra heroin, morfin, kodein, folkodin eller etylmorfin. Etter inntak av opioider vil urinen vanligvis være positiv på screeninganalyse i 2-4 dager, avhengig av stoff og dose. Naloxon, buprenorfin, tramadol, ketobemidon eller metadon forstyrrer ikke screeninganalysen for opioider. Spesifikk kromatografisk metode er tilgjengelig i serum/plasma og urin. Valmuefrø kan inneholde små mengder morfin og kodein. Det er vist at inntak av små mengder valmuefrø i mat i noen tilfeller kan gi positivt svar på opioidanalysen ved både screening- og kromatografisk analyse. Klienter som er underlagt urinprøvekontroll må frarådes bruk av matvarer med valmuefrø (frøloff, enkelte knekkebrød etc). Metadon og EDDP (omdannelsesprodukt av metadon) Metadon brukes som substitusjonsbehandling av opiatavhengige. Metadonanalyse i serum (med spesifikk, kromatografisk metode) brukes for å justere metadondosen til riktig nivå. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

10 Metadonanalyse i urin brukes som regel for å kontrollere at utdelt metadon inntas av klienten (og ikke selges til andre), eventuelt for å teste om klienten har tatt metadon som ikke er forskrevet. I enkelte tilfeller oppstår mistanke om at metadon er tilsatt urinprøven i forsøk på manipulering (f.eks. for å gi inntrykk av at metadon er inntatt). I slike tilfeller kan urinen analyseres på EDDP, en metabolitt av metadon som skilles ut i urin. Påvisning av EDDP vil da vise at klienten virkelig har tatt metadon. Buprenorfin (Subutex, Temgesic, Suboxone) Buprenorfin brukes som substitusjonsbehandling hos opiatavhengige. Screeninganalyse i urin utføres med immunologisk metode og kan påvise buprenorfin (og omdannelseproduktet norbuprenorfin). Svaret utgis som positivt eller negativt. Etter inntak ved substitusjonsbehandling vil urinen vanligvis være positiv i 2-7 dager. Spesifikk kromatografisk metode er tilgjengelig i serum/plasma og urin. Etanol og etylglukuronid (omdannelsesprodukt av etanol) Screeninganalyse i urin påviser etanol med enzymatisk metodikk. Metoden kryssreagerer i noen grad med isopropanol (vindusspylervæske). Etylglukuronid er en metabolitt av etanol. Den har vesentlig lenger påvisningstid enn etanol, og analysen kan være positiv i flere dager etter et større etanolinntak. Etylglukuronid kan også bli positiv etter inntak av alkoholfri vin og enkelte medikamenter. Analysen av etylglukuronid er en immunologisk screeninganalyse i urin. Spesifikk kromatografisk metode av etanol er tilgjengelig i serum/plasma og urin. Gammahydroksybutyrat (GHB) GHB eller forstadiene 1,4 butandiol eller GBL (som begge omdannes til GHB i kroppen) inntas ofte som flytende væske. GHB utskilles svært raskt fra kroppen, og kan vanligvis kun påvises i urin hvis prøven tas samme dag som inntaket har skjedd. Lave konsentrasjoner kan av og til påvises uten forutgående inntak pga kroppens egenproduksjon. Analysen egner seg derfor best i forbindelse med intoksikasjoner. GHB finnes også i legemiddelet Xyrem, som brukes ved narkolepsi (søvnsykdom). Analyse av GHB er tilgjengelig i form av spesifikk kromatografisk metode i urin. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

11 Veiledende påvisningstid for ulike stoffer I tabell 2 er angitt veiledende utskillelsestid for ulike stoffer. I mange tilfeller vil påvisningstiden være kortere. Tabell 2. Veiledende påvisningstid for ulike stoffer i urin Stoff/stoffgruppe Påvisningstid i urin (døgn) Amfetamin 7* Benzodiazepiner 7-30 Buprenorfin (Temgesic, Subutex, 7 Suboxone) Cannabinoider 10-90** Ecstasy (MDMA) 2-4 Etanol ½-1 Etylglukuronid 2-8 *** GHB 6-12 timer Kokain 2-7 Metadon 7* Opioider (heroin, morfin, 2-4 etylmorfin, kodein, m.fl. ) Syntetiske cannabinoider Dager-uker**** *Utskillelsen påvirkes av urinens ph (surhetsgrad). ** Forutsetter svært høyt, jevnlig (daglig) inntak *** Lang påvisningstid forutsetter svært høyt inntak av etanol **** Varierer mellom ulike typer og avhenger av inntaksmønster Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

12 Forsendelse av urin til narkotika analyser Bruksanvisning ved bruk av Sarstedt forseglet urin-monovette 1. Ta av den lille gule toppen. Sett gul plastkanyle på sprøyten, stikk kanylen ned i uringlass og trekk stempel opp til underkant av etikett. 2. Hold sprøyten i vertikal posisjon med kanylen pekende oppover. Trekk deretter stempelet helt til bunn slik at kanylespissen tømmes. Trekk helt ned selv om urinmonovetten ikke blir helt full. 3. Ta av kanylen og sett på den lille gule toppen. Brekk deretter av stempelstangen helt inne ved sprøyten. Kast kanyle og stempelstang. 4. Sett på forseglingshetten. Press (ikke skru) ned over kragen på urinmonovetten til du hører et lite klikk. 5. Merk urinmonovetten med strekkode etikett fra rekvisisjonsskjema. Det er viktig at man benytter korrekt strekkodeetikett (gul, de siste sifrene i tallkoden er 61). I tillegg kan prøvene merkes med pasientens navn, fødselsdato og dato for prøvetaking. Send urinprøven i transporthylse og konvolutt til: Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Avdeling for medisinsk biokjemi, Pb 4956 Nydalen 0424 OSLO NB: Ved bekreftelse av 2 eller flere ulike stoffgrupper trengs 2 stk. urin-monovette. Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3, des av 12

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Avdelinger Farmakologi [] Utarbeidet av: Mimi Stokke Opdal, Heidi Kjøniksen Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser

Detaljer

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål RUSMIDDELANALYSER Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Seksjon for Klinisk farmakologi Ullevål Avdeling for farmakologi Postboks 4956 Nydalen 0450 OSLO Telefon: 22

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med urinprøver

Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med urinprøver Anne Smith-Kielland Seniorforsker,dr. philos Nasjonalt folkehelseinsittutt, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning E-post: anne.smith-kielland@fhi.no Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med

Detaljer

Prosedyrer for rusmiddeltesting

Prosedyrer for rusmiddeltesting Prosedyrer for rusmiddeltesting 5. april 2017 Cecilie Thaulow Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Veileder IS-2231 Case Kvinne forteller at hun har blitt utsatt for et overgrep 3 dager tidligere.

Detaljer

KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG DIAGNOSTIKK )

KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG DIAGNOSTIKK ) Til landets fylkesmenn, analyselaboratorier, rekvirenter, prøvetakere og lignende SAK 02/10509 RUNDSKRIV IS-13/2002 KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

«Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?»

«Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?» «Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?» ph.d., spesialist i voksenpsykiatri overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Oslo 05.04.2017

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015 Rus- og medikamentanalyser Faggruppe for klinisk farmakologi Avd. for medisinsk biokjemi Elena Kvan, overlege, spes. klinisk farmakologi Jon Norseth, avd. overlege

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Naturlige og syntetiske cannabisprodukter. Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Naturlige og syntetiske cannabisprodukter. Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt Naturlige og syntetiske cannabisprodukter Silja Skogstad Tuv Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Nasjonalt Folkehelseinstitutt Disposisjon Testmedier og påvisningstider Generelt om valg av

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Prosedyrer for rusmiddeltesting

Prosedyrer for rusmiddeltesting Veileder IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting Publikasjonens tittel: Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2231 ISBN-nr. 978-82-8081-335-0 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol.

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Høringsnotat Bakgrunn Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.

Detaljer

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til?

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Etterutdanningskurs i flymedisin Oslo 4.9.2009 Merete Vevelstad Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning,

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Prosedyrer for rusmiddeltesting UTKAST TIL HØRING

Prosedyrer for rusmiddeltesting UTKAST TIL HØRING Veileder IS-XXXX Prosedyrer for rusmiddeltesting UTKAST TIL HØRING Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Prosedyrer for rusmiddeltesting måned/år, eks. xx/xxxx IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon. Sak nr: 201202304

Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon. Sak nr: 201202304 Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon KRAV TIL LEVERANDØR AV Reagenser, kalibratorer og kontrollmateriale til bruk ifm. rusmiddel screening Sak nr: 201202304 Sykehuset Innlandet HF Dato: 27.11.2012 Åpen

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør, PhD, overlege Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling

Detaljer

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Rusmiddeltesting i biologisk materiale

Rusmiddeltesting i biologisk materiale Rusmiddeltesting i biologisk materiale Avdelingssjef Trond Oskar Aamo Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF/ overlege Lade behandlingssenter Overgangskurs i Rus og avhengighetsmedisin Oslo,

Detaljer

Akutte rusmiddelforgiftninger

Akutte rusmiddelforgiftninger Oslo kommune Helseetaten Akutte rusmiddelforgiftninger Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Legevakt PhD-stipendiat Avdeling for Allmennmedisin Universitetet

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Høyt rusmiddelforbruk vil ofte medføre at førerkortforskriftens helsekrav ikke

Detaljer

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere.

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere. Vedlegg til rapport «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m» etter gjennomgang av høringssvar Referansegruppen som har utarbeidet

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2011

narkotika- og dopingstatistikk 2011 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 narkotika- og dopingstatistikk 211 Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika,

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus FORSLAG FOR FREMGANGSMÅTE VED MISTANKE OM AVVIKENDE METADONMETABOLISME

Detaljer

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Nye psykoaktive stoffer Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Hva er «Nye psykoaktive stoffer»? «Nye» rusmidler som ikke er kontrollert av internasjonale avtaler, men sammenlignbare effekter med stoffer som

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR?

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR? Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge Hva er LAR? Legemiddelassistert rehabilitering Poliklinisk behandlingstilbud

Detaljer

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner.

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner. Narkotikastatistikk 2004 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Kjønnshormoner og akutt porfyri Hvilke prevensjonsmidler bør velges? Prevensjonsmidler som er førstevalg:

Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Kjønnshormoner og akutt porfyri Hvilke prevensjonsmidler bør velges? Prevensjonsmidler som er førstevalg: Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Disse anbefalingene gjelder kun for diagnosene akutt intermitterende porfyri (AIP), hereditær koproporfyri (HCP) og porphyria variegata (PV). Kjønnshormoner og akutt

Detaljer

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre (LISBOA, 31.05.2016 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Europas

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Produktbeskrivelse Urisys 1100

Produktbeskrivelse Urisys 1100 Produktbeskrivelse Urisys 1100 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse..3 2. Reagenser/teststrimler.....3 3. Testparametere...4 4. Teststrimler. 4 5. Analyseprinsipp. 5 6. Prøvemateriale...5 7. Kalibrering

Detaljer

Handlingsplan mot rus. Fræna videregående skole

Handlingsplan mot rus. Fræna videregående skole Handlingsplan mot rus Fræna videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS Forord Rusmisbruk er i dag et alvorlig samfunnsproblem. Misbruket griper om seg i alle aldersgrupper, og er derfor blitt et problem

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2017

narkotika- og dopingstatistikk 2017 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk narkotika- og dopingstatistikk Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter stadig

Detaljer

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver Avdeling for klinisk kjemi df LABNYTT Nr. 48 Januar 2003 Holdbarhet urinprøver Dere som har pasienter som kommer til prøvetakingspoliklinikken med urinprøve må informere pasienten om holdbarheten av urin.

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER

PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER Norsk Forening for Klinisk Farmakologi PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER 2014-2015 Arbeidsgruppe: Marianne Arnestad, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus Sigrid Narum, Senter for psykofarmakologi,

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Merknad: Disse endringene skal innlemmes i den gjeldende preparatomtalen, merkingen og pakningsvedlegget som er de endelige versjonene oppnådd

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Plan og prosedyre for en rusfri skole

Plan og prosedyre for en rusfri skole Målsetting Plan og prosedyre for en rusfri skole Se også Plan for rusarbeid i videregåande opplæring En rusfri skole Gi elevene styrke til å si nei til rusmidler Vise elevene en fast holdning med omsorg

Detaljer

H Handlingsplan R Rus og graviditet

H Handlingsplan R Rus og graviditet Hand dlingsplan Rus og graviditet Team for rus og graviditet i Hammerfest kommune Team for rus og graviditet er sammensatt av representanter fra ulike tjenester i kommunen med økt fokus og kompetanse på

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus:

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Utfordringer i møte med den opiatavhengige Medisinskfaglig rådgiver Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker (ASP) Klinikk rus og avhengighet

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt

Rusmiddelforgiftninger på legevakt Rusmiddelforgiftninger på legevakt Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat! Avdeling for allmennmedisin! Universitetet i

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

GHB og GHB lignende stoff

GHB og GHB lignende stoff GHB og GHB lignende stoff Mediaoppslag mars 2013 Ikke fra Voss GHB er ikke et vanlig stoff på Voss, sier lensmann på Voss Ivar Hellene. Vi har hatt et tilfelle etter nyttår der to personer tok overdose

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

Abstinens og avrusning når, hvor og hvordan

Abstinens og avrusning når, hvor og hvordan Abstinens og avrusning når, hvor og hvordan Solstrandkurset 2016 Eva Skudal Sjefslege, Stiftelsen Bergensklinikkene Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin Rammer og begrep: Kjemisk utløst abstinens:

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

PASIENTMAPPE BIOBANKSENTRE

PASIENTMAPPE BIOBANKSENTRE 1 PASIENTMAPPE BIOBANKSENTRE Til deg som har sagt ja til å delta i IBSEN III studien Viktig informasjon om utfylling av spørreskjemaer og innsending av avføringsprøver Versjon: 3 Ansvarlig: Marte Lie Høivik

Detaljer

Analyser av rusmidler i avløpsvann. Jan Risberg, OLF

Analyser av rusmidler i avløpsvann. Jan Risberg, OLF Analyser av rusmidler i avløpsvann Jan Risberg, OLF Innhold Bakgrunn (kort) Prosjektets målsetting Metodebeskrivelse Resultatanvendelse og rammevilkår Hva-hvis analyse Spørsmål 2 Bakgrunn Lite kunnskap

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN)

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat!

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Triumphal Procession of Bacchus, Maerten van Heemskerck, 1538 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Ragnhild B Skråstad, LIS, Phd Alkoholmisbruk 2.3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10 «Avhengighetsyndrom

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer