Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864"

Transkript

1 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. Statusrapport 1.1 Skoler Beløp i mill kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Ballbinger 2,1 2,1 Byåsen skole 280,0 280,0 - Inkl. flerbrukshall PC og trådløst nettverk 20,0 20,0 - Forskriftstiltak og akutte behov 50,0 50,0 - Løpende Inventar, tiltak funksjonshemmede 20,0 20,0 - Løpende Flatåsen skole nedre bygg 80,0 80,0 - Se kommentar Nardo skole 185,0 190,0-5,0 Se kommentar Nye lov og forskriftskrav 15,5 15,5 - Løpende Paviljonger 48,0 48,0 - Ranheim skole 255,0 255,0 - Apr Planleggingsfase Rosenborg skole m/idrettshall 275,0 275,0 - Nov 2009 Sunnland skole, miljøtiltak 1,0 1,0 - Februar 2009 Sum skoler 1 231, ,6-5,0 Nardo skole og barnehage Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage, og den samlede, vedtatte rammen er på 185 mill kr. Sluttkostnaden er forventet å bli 190 millioner kroner på grunn av ENØK- og miljøtiltak. Kostnadsøkningen finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for ENØK og tilskudd. Flatåsen skole, nedre bygg Nytt kostnadsoverslag for rehabiliteringen er på 80 millioner kroner for hele rehabiliteringen. Prosjektet er prioritert innenfor Regjeringens tiltakspakke i tillegg til tidligere finansiering. Forventet oppstart er 1. april Saksfremlegg - arkivsak 09/

3 1.2 Barnehager Beløp i mill. kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Brannhaugen 30,0 30,0 Juni 2009 Elgeseter barnehage 35,0 35,0 - Ferdig mai 2008 Frostavn. Barnehage 8,4 8,4 - Se kommentar Kattem midlert. Barnehage 3,0 3,0 - Kapasitetsutvidelse Kystadåsen barnehage 23,0 23,0 - Ferdig august 2008 Leistad (permanent) barnehage 6,0 6,0 - Planleggingsutgifter Nardo skoles barnehage 35,0 35,0 - Ferdig juli 2008 Utleir øst 35,0 35,0 - August 2009 Nypvang barnehage 29,0 29,0 - Ferdig jan 2008 Persaune rehabilitering 10,0 10,0 - Åpnet Rosenborg park barnehage 26,0 26,0 - August 2009 Sjetne utvidelse 10,0 10,0 - Kjøp av bolig for utvidelse Permanentgjøring av midlert. barnehager 97,0 97,0 - Skjermveien barnehage 32,0 32,0 - Byggestart jan 2008 Midlertidige barnehager 64,0 64,0 Miljørettet helsevern 35,0 35,0 - Løpende Nye lov og forskriftskrav 8,0 8,0 - Løpende Valseth rehabilitering 15,0 15,0 - Ferdig februar 2009 Brannsikring 3,0 3,0 - Løpende Tomtekjøp 15,0 15,0 - Sum barnehager 519,4 519,4 0,0 Nardo skoles barnehage Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage, og den samlede, vedtatte rammen er på 185 mill kr. Sluttkostnaden er forventet å bli 190 mill. kroner på grunn av ENØK- og miljøtiltak. Kostnadsøkningen finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for ENØK og tilskudd. Kjøp og permanentgjøring av midlertidige barnehager Det er vedtatt å gjøre noen av de midlertidige barnehagene permanent. 5 barnehager skal kjøpes, og tiltak i forbindelse med permanentgjøring gjennomføres. Permanentgjøringen gjelder Hårstad, Brøset, Kulsås, Romolslia og Furutoppen. Midlertidige barnehager Fem av barnehagene innen denne rammen blir permanente. Frostaveien barnehage Fungerer som midlertidige lokaler for en barnehage i Weidemannsveien ut Saksfremlegg - arkivsak 09/

4 1.3 Sykehjem og omsorgsboliger Beløp i mill kroner Prosjekt kostn.ramm e sluttkostnad ferdigst. Barnebolig Kattem 23,0 23,0 - Ferdig februar 2008 Brannsikring sykehjem 11,7 11,7 - Brannsikring omsorgsboliger 7,0 7,0 - Inventar og utstyr 8,0 8,0 - Januar Kattem helse og velferdsenter 180,0 180, Se kommentar Ombygginger 16,0 16,0 - Vannbåren varme sykehjem 15,0 16,0-1,0 Løpende Se kommentar Øya helsehus 682,0 682,0 - Ferdig våren 2008 Sum sykehjem og omsorgsboliger 942,7 943,7-1,0 Vannbåren varme sykehjem Gjelder omlegging til vannbåren varme ved 4 sykehjem. Brundalen, Søbstad og Bromstad er allerede gjennomført. Ilevollen fullføres i løpet av Det er forventet et avvik på 1 mill i forhold til vedtatt kostnadsramme. Overskridelsen skal finansieres innenfor investeringsrammen. Kattem helse- og velferdsenter Bystyret vedtok i sak 0185/08 bygging av sykehjem, dagsenter, administrasjons- og aktivitetsareal med en øvre kostnadsramme på 180 mill. kroner. Det ble videre vedtatt kjøp av inntil 30% av omsorgsboligene som bygges i regi av TOBB som en del av helse- og velferdssenteret. Øya helsehus Helsehuset med integrerte lokaler for sykepleieutdanningen (HiST) og Institutt for samfunnsmedisin (NTNU) åpnet i august 2008 og er nå i full drift. 1.4 Boliger Beløp i mill. kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Oppgradering bolig 21,3 21,3 - Løpende Gjenkjøp bolig 10,0 10,0 - Løpende Anskaffelse utleieboliger 133,1 133,1 - Løpende Harry Borthens veg 32 8,0 8,0-4 enh. og omb. av base Skjermvegen 54 16,0 16,0 - Februar boligenheter (psykiatri) Havsteinekra 13 32,5 32,5 - Bofellesskap. 14 enheter Sum boliger 220,9 220,9-1.5 Avløp, grønt, vann og veg Beløp i mill. kroner prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Avløpsnett 85,8 86,5-0,7 Løpende Bolig og næring 609,0 601,3 7,7 Løpende Grønt 11,5 11,3 0,2 Løpende Jonsvannsveien forlengelse 26,1 25,7 0,4 Ladehammeren 28,6 30,1-1,5 Vann 163,5 159,5 4,0 Løpende Veg 55,1 55,7-0,6 Løpende Saksfremlegg - arkivsak 09/

5 979,6 970,1 9,5 Avvik vil bli avregnet innenfor investeringsrammene. Bolig og næring Investeringsområdet omfatter flere store prosjekt. Noen er i en oppstartsfase, for eksempel Ranheim nedre og Lade/Leangen som til sammen har en brutto kostnadsramme på ca 140 mill. kroner. 1.6 Annen investeringsaktivitet Beløp i mill. kroner kostn.ramm Prosjekt e sluttkostnad ferdigst. Analysesenteret 8,0 8,0 - Løpende ASBEST 4,0 4,0 - Løpende Dallgård ishall, garderober 7,6 7,6 - Duedalen tilfluktsrom, oppgrad 0,4 0,4 - ENØK 25,0 25,0 - Løpende Feiebiler 0,4 0,4 - IT fagsystem 21,3 21,3 - IT infrastruktur 19,5 19,5 - Løpende I henhold til fremdriftsplaner Felles system IT 78,8 78,8 - E-løsninger 21,3 21,3 - I henhold til fremdriftsplaner Helsestasjoner 15,0 15,0 - Under planlegging Husebybadet 16,1 16,2 - Idrett/friluftsliv 125,4 125,4 - Løpende Kirker og kirkegårder 212,5 212,5 - Løpende Kunstnerisk utsmykking 37,5 37,5 - Løpende Kultur/biblioteket 13,5 13,5 - Løpende Leangen idrettsanlegg 30,5 30, Leangen ishall 50,0 50,0 - aug.2009 Likeretterstasjon 7,5 7,5 - Lokaler for SEVO 9,0 9,4-0,4 Se kommentar Magnus den godes gt. 38,0 38,0 - Ferdig mai 2008 Maskiner bydrift 5,0 5,0 - Løpende Ny brannstasjon 345,0 345, Prosjekt i utredningsfasen Offentlige pålegg adm. og kulturbygg 2,0 2,0 - Løpende Offentlige pålegg idrettsanlegg 3,6 3,6 - Løpende Oppgradering kulturbygg 4,7 4,7 - Oppgradering SD-anlegg 6,0 6,0 - Produksjonsutstyr bygg 10,2 10,2 - Løpende Post, arkiv og grafisk senter 7,0 8,8-1,8 des.08 Finans.av vedtatt inv. ramme Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse 27,0 27, Sum enkeltprosjekt 1 151, ,1-2,2 Lokaler for SEVO Det utarbeides en mulighetsstudie. Kostnadsoverskridelsen forventes å bli selvfinansierende. Saksfremlegg - arkivsak 09/

6 2. Avsluttede prosjekt Beløp i mill kroner Investeringsobjekt/ Regnskap Prosjekt- Bevilget/ Avvik Dekning avvik Kommentar kostnade prosjekt r finansiert Bytte til vannbåren varme. Skoler 42,5 42,5 41,0 1,5 ramme Dalgård skole. Ny gymsal 28,2 28,2 19,5 8,7 ramme Blussuvoll skole 161,3 168,0 168,0 Sverresborg skole. Ombygging 138,0 146,0 146,0 - Sum skoler 370,0 384,7 374,5 10,2 Svartlamoen barnehage 15,2 15,2 14,0 1,2 Se kommentar Sum barnehager 15,2 15,2 14,0 1,2 Havstein sykehjem og bolig for døve og døvblinde 140,3 141,0 141,0 Sum investeringsområde 140,3 141,0 141,0 0,0 Oppgradering boliger 19,7 19,7 19,7 Øster Rosten. Spesialboliger 18,8 18,8 19,5-0,7 Sum boliger 38,5 38,5 39,2-0,7 Veg 18,7 19,2 21,9-2,7 18 prosjekt Vann 24,3 26,9 25,8 1,1 ramme 15 prosjekt Avløpsnett 38,5 38,6 38,2 0,4 ramme 19 prosjekt Grønt 20,5 21,0 19,8 1,2 ramme 20 prosjekt Bolig og næring 18,8 19,5 18,8 0,7 Se kommentar Sum tekniske områder 120,8 125,2 124,5 0,7 ENØK 19,4 19,4 19,4 Se kommentar Utlånsautomat biblioteket 4,5 4,5 4,5 - Kunstnerisk utsmykking 6,0 6,0 6,0 - Se kommentar Diverse oppgradering biblioteket 1,1 1,1 1,1 - Nytt voteringsanlegg 1,5 1,5 1,5 - Nettbasert kurskatalog 0,1 0,1 0,1 - Del av internettportalen Sum enkeltprosjekt 32,6 32,6 32,6 0,0 Sum avsluttede prosjekt 717,4 737,2 725,8 11,4 Skoler Bytte til vannbåren varme, skoler Det var forutsatt omlegging til vannbåren varme ved 15 av byens skoler. På grunn av betydelig prisøkning i markedet har det bare vært mulig å gjennomføre omleggingen for 11 skoler. Solbakken, Stabbursmoen, Steindal, Rye og Flatåsen skole (nedre) kunne ikke gjennomføres innenfor den vedtatte investeringsrammen. De siste arbeidene ble avsluttet høsten Følgende prosjekter er gjennomført: Hallset skole, Selsbakk skole, Tonstad skole, Flatåsen skole (øvre), Kolstad skole, Saupstad skole, Ugla skole, Charlottenlund barneskole, Romolslia skole, Lilleby skole og Dalgård skole. For å få fullfinansiert det siste prosjektet er det omdisponert midler fra rammen for lov- og forskriftskrav på skoler. Dalgård skole, ny gymsal Saksfremlegg - arkivsak 09/

7 Prosjektet gjelder rehabilitering av gymsal etter en brann. Prosjektet ble mer omfattende enn forutsatt pga. vedlikehold av ventilasjonsanlegget for hele skolen. Anlegget, som var nesten 30 år gammelt, trengte utskifting innen en periode på 2-5 år. Konstruksjonen var slik at ventilasjonsanlegget bare kunne skiftes gjennom takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen ble også skiftet samtidig til en kostnad på 5 mill kroner. Blussuvoll skole, idrettshall og helsestasjon Nybygget er oppført på tomten hvor gamle Blussuvoll skole lå. Samlet areal er 7780 m2, fordelt på undervisningsarealer for 540 elever i ungdomsskolen, idrettshall på 500 m2 + to sett garderober, arealer for Trondheim kommunale musikk og kulturskole TKMK. Prosjektet omfatter også ombygging fra bilgate til gang og sykkelveg med høy standard. Prosjektet vil bli sluttrapportert i en separat rapport. Sverresborg skole, ombygging Eksisterende bygningsmasse på 7838 m2 er totalrehabilitert, inklusive innlegging av fjernvarme og vannbåren varme i hele bygningsmassen. Skolen er dimensjonert for 540 elever. Prosjektet er gjennomført iht. kravspesifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Det er utført en betydelig kvalitetsheving på utearealene, som før start av rehabiliteringen hadde en meget lav standard. Prosjektet vil bli sluttrapportert i en separat rapport. Barnehager Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage Gjelder ombygging av bilutstillingshall til barnehage med plass til 30 barn i alderen 3-5 år og 10 barn i alderen 1,5-3 år. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelse med fokus på miljø og gjenbruk. Planlegging startet i Barnehagen ble åpnet i august Vedtatt kostnadsramme var 14 mill. kroner. Prosjektets kostnad ble kr. 15,2 mill, inkl. gjenstående opparbeiding av parkeringsplasser. Overskridelsen finansieres innenfor vedtatt ramme for barnehageinvesteringer. Helse og velferdssenter Havsteinekra helse og velferdssenter samt døv-/blindebolig Prosjektet inneholder sykehjem med 48 plasser og 10 stk. boliger for døv/blinde m/arealer for personalet. Areal 6400 m2 BTA. Prosjektet er gjennomført iht. prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Byggeprogrammet ble vedtatt i 16.juni Byggestart var desember Boliger ble ferdigstilt i november 2006 og helse og velferdssenteret ble ferdigstilt i februar Saksfremlegg - arkivsak 09/

8 Boliger Østre Rosten 49 Boligene er bygd for å samlokalisere boliger og tjenester for brukere med store omsorgsbehov. Prosjektet består av 7 boenheter og personalareal fordelt på fire enetasjes hus, totalt 690 m2 BTA. Prosjektet er gjennomført iht prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Arbeidene med å utvikle program og boligmodeller for prosjektet startet i Byggearbeidene startet juni 2006 og boligene ble tatt i bruk Utomhusarbeidene ble fullført i løpet av sommeren samme år. Det har etter innflytting vært nødvendig å utføre noen byggearbeider for brukertilpassing. Oppgradering boliger Det har blitt foretatt skifte av tak på alle bygårdene nevnt ovenfor. Bygårdene er gamle, og levetiden for takene var utgått. De nye takene er med på å sikre forlenget levetid for bygårdene. Andre investeringer ENØK Investeringsrammen benyttes til tiltak som forbedrer energieffektiviteten i kommunale bygg. Denne rammen har de senere år bidratt til en etablering av et energioppfølgingssystem for kommunale bygg, prosjektet strømsparegrisen i skoler og ulike ENØK-tiltak i skolene. I 2008 fikk bl.a. Nardo skole finansiering fra rammen for å kunne inkludere ytterligere energisparende tiltak på nybygget i form av varmepumpe, energimåler, Mbusmåler. Grønt 0,7 mill. kroner gjelder utgifter til Sirkustomta. Det er forutsatt at dette skal finansieres av fremtidige utbyggere. Resten av avviket skal finansieres innenfor vedtatt ramme. Bolig og næring Avviket gjelder utgifter til Sirkustomta. Det er forutsatt at dette skal finansieres av fremtidige utbyggere. Utsmykning Utsmykningsarbeidene ved Kyvatnet, Gartneriet, Eberg, Rye, Porsmyra og Blomsterbyen barnehage er ferdigstilt. Utsmykningsarbeidene ved Sjetne og Okstad skole er ferdigstilt. Utsmykningsarbeidene ved Lademoen park og Papirarbeideren på Ranheim er ferdigstilt. Biblioteket Ved biblioteket er det installert et sorteringsanlegg med automater for selvbetjent utlån. Det er også foretatt en oppgradering av lokalene i skrankeområdet og i områdene for barn og unge.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen i Trondheim, Saksfremlegg - arkivsak 09/

9 Carl-Jakob Midttun kommunaldirektør Edna Godvik rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 09/

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 Saksframlegg DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2017 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger:

Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Ny behandling av investeringsbudsjettet for 2008 Arkivsaksnr.: 07/34882 Saksframlegg Forslag innstilling: 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Bevilgningen til akuttiltak

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 2 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I 2 0 1 2 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn 39 Ma 26.09.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Nidelven skole 8-9 0 Tomasskolen 8 7 39 Ma 26.09.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Selsbakk skole 8 110 25 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 6 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0, 8 P R O S E N T I 2 0 1 6 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn 11 Fr 18.03.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Steinerskolen i Trondheim 8 22 11 Fr 18.03.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Åsheim ungdomsskole 8 141 24 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 5 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 2 P R O S E N T I 2 0 1 5 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205

Saksframlegg. DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205 Saksframlegg DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM 2005-06 Arkivsaksnr.: 05/23746 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning organisering og tiltak som skal til for å forsere

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I 2 0 1 3 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Byåsen skole - 2. byggetrinn. Oppfølging av bystyrets vedtak i sak 103/06 Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Byåsen skole - 2. byggetrinn. Oppfølging av bystyrets vedtak i sak 103/06 Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg Byåsen skole - 2. byggetrinn. Oppfølging av bystyrets vedtak i sak 103/06 Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å bygge en ny idrettshall, rehabilitere og utvide

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene med 17 millioner kroner.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene med 17 millioner kroner. Saksframlegg Regnskap etter 2. tertial 2009 Arkivsaksnr.: 09/22939 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene med 17 millioner

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling: REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/19740 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å rehabilitere Utleira skole for 32,5 mill kr. Det rehabiliterte og tilbygde bruttoarealet vil

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Tir 6. sep. 2016 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Hallset skole: Kontakt Hallset skole: 72 54 53 00 Tordis Schei tordis.schei@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 Tir 15. sep. 2015 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 36 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering.

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering. Saksframlegg ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER Arkivsaksnr.: 11/12189 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/28498 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar etablering av ny, permanent Utleir barnehage, som skal erstatte dagens midlertidige Utleir

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/23906 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16 Ons 2. des. 2015 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Viggja skole: trinn: 3 7, antall: 40 Kontakt Viggja skole: 906 24 710 Severina Aasen severina.aasen@skaun.kommune.no 986 88 135

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688

Saksframlegg. ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688 Saksframlegg ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og anbefaler

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688

Saksframlegg. ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688 Saksframlegg ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Arkivsaksnr.: 11/4688 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og anbefaler at det arbeides videre for å etablere

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16 Ons 21. sep. 2016 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Bispehaugen skole: trinn: 6, antall: 37 Kontakt Bispehaugen skole: 72 54 46 50 Ingeborg Johnsen ingeborg-hilde.johnsen@trondheim.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/42593 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar bygging av ny Rosenborg Park barnehage. Det nye bygget er på 726 m2 brutto og utgjør

Detaljer

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016 Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-6 12.08.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Lillian Nerdal lillian.nerdal@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Solbjørg Pedersen solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Detaljer

Turnéplan: Påmeldingstilbud:"Urbane dyr" - Naturens byggmestere

Turnéplan: Påmeldingstilbud:Urbane dyr - Naturens byggmestere Tir 24. jan. 2012 kl. 09:45 Steindal skole: Kontakt Steindal skole: 72 54 03 30 Kristin Ludvigsen kristin.ludvigsen@trondheim.kommune.no 3. trinn Erling Skakkes gate 47c, 73592144 / 73592237 (direkte)

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/15148 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar etablering av Nedre Flatåsen barnehage. Bygget er på 1205 m2 brutto. 2. Kostnadene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling: Saksframlegg ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/41689 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar bygging av ny kommunal barnehage på Svartlamoen. Bygningen er på 495 m2 brutto.

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn Byåsen skole: trinn: 7, antall: 53 Kontakt Byåsen skole: 72 54 71 00 Dag Helle Bysting dag-helle.bysting@trondheim.kommune.no 72547100 Trinnet deles på to hendelser og fordeles på to dager. Kjøpmannsgt.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGNSKAPSRAPPORT ETTER 2. TERTIAL 2007 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGNSKAPSRAPPORT ETTER 2. TERTIAL 2007 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling: Saksframlegg REGNSKAPSRAPPORT ETTER 2. TERTIAL 2007 Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende budsjettkorreksjoner: 1. Budsjettet til rådmannen økes med 1,536 mill kr Budsjettet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8 millioner kroner.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene, inkludert økt flyktningetilskudd, med 51,8 millioner kroner. Saksframlegg Regnskapsrapport etter 1. tertial 2009 Arkivsaksnr.: 09/22939 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å øke anslaget på de frie inntektene,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745 Saksframlegg Utbyggingsavtale Havstein Vestre Gjørtlervegen - felt B1 Arkivsaksnr.: 06/23745 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner avtale mellom Trondheim kommune og EiendomsGruppen AS om utbygging

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING OG FINANSIERING AV NYPVANG OG SKJERMVEGEN BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 07/42598

Saksframlegg. ETABLERING OG FINANSIERING AV NYPVANG OG SKJERMVEGEN BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 07/42598 Saksframlegg ETABLERING OG FINANSIERING AV NYPVANG OG SKJERMVEGEN BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 07/42598 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar etablering og finansiering av følgende barnehager i 2007 med

Detaljer

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Utsmykking Skjermveien barnehage av Marit Justine Haugen, fotograf Grethe Fredriksen Om ordningen En samlet ordning for kunstnerisk utsmykking i Trondheim kommune

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/ Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-7 19.09.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

Saksframlegg. MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 11/24688

Saksframlegg. MELDING TIL FORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 11/24688 Saksframlegg MELDING TIL ORMANNSKAPET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 11/24688 ::: Sett inn innstillingen under denne linja orslag til vedtak: ormannskapet tar saken om iversetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar utvidelse av Breidablikk barnehage gjennom

Detaljer

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Man 17. okt. 2016 kl. 09:00 Spillested ikke bestemt Utleira skole: Kontakt Utleira skole: 72 54 39 00 Kurt Tollaksen k4t@trondheim.kommune.no 72543903 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LADE ALLE 80 MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANGRUNNLAG OG TEK FOR FORLENGELSE AV LADESLETTA MIDLERTIDIGE BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/44988 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk.

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk. Erling Skakkesgate 14, Man 9. jan. 2017 kl. 09:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 196 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Innholdsfortegnelse: Side Innledning.... 3 Premisser for behovsanalysen. 5 Kunstgressbaner og haller som er brukt

Detaljer

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim Man 18. jan. 2016 kl. 09:00 Spongdal skole Spongdal skole: trinn: 8 10, antall: 162 Byneset, 7074 SPONGDAL 72 54 58 80 Svein Arve Våge svein-arve.vage@trondheim.kommune.no 72545880 Man 18. jan. 2016 kl.

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksframlegg Boligbygging i Trondheim Arkivsaksnr.: 06/37458 Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

Saksframlegg. Budsjettet til Barne- og familietjenesten økes med 6 mill kr. Budsjettet til Hjemmetjenesten økes med 2 mill kr.

Saksframlegg. Budsjettet til Barne- og familietjenesten økes med 6 mill kr. Budsjettet til Hjemmetjenesten økes med 2 mill kr. Saksframlegg Regnskapsrapport etter 1.tertial 2007 Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar følgende budsjettkorreksjoner: Budsjettet til Barne- og familietjenesten økes med 6

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksdokumenter - sak PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksframlegg PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim -

Detaljer