Å R S R A P P O R T E N E R G I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T E N E R G I"

Transkript

1 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 2 P R O S E N T I Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt m 2 energioppfulgt hver uke. Energiet i var på drøye 100 millioner kwh for disse byggene. Av dette arealet er det i overkant av m 2 som har pålitelige målinger, og det er disse byggene som er omtalt i denne rapporten. I ble det brukt 2,2 prosent mindre energi pr. kvadratmeter enn i, og målet om 2,0 prosent energieffektivisering 1 ble dermed oppnådd. Figur 1 viser besparelser i forhold til for bygningene delt opp i fem kategorier. Alle resultatene som presenteres i denne rapporten er korrigerte for utetemperatur og gjelder spesifikt (kwh/m 2 ) altså energi pr. areal. Besparelser fra til 2,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -1,8 % -1,1 % -2,5 % 0,6 % Vektet gjennomsnitt 0,0 % -2,0 % -4,0 % -4,0 % -6,0 % -6,7 % -6,0 % -8,0 % Barnehager Sykehjem Skoler Idrettsanlegg Andre bygg Figur 1: Besparelser fordelt på bygningskategori /. -8,0 % 1 I økonomiplan budsjett for er målet om reduksjon i totalt energi på 2,0 prosent. Det er satt et mål om en

2 1 BEREGNINGENE Trondheim kommune bygger stadig flere bygg og øker dermed oppvarmet areal. Det er naturlig at energiet øker i takt med økt areal. For å finne ut hvor gode vi er til å redusere energiet velger vi heller å se på energi per kvadratmeter, også kalt spesifikt. Dette gjør at sammenligningen ikke blir berørt av økt areal. I beregningene er det også gjort temperaturkorrigering av temperaturavhengig energi. Temperaturkorrigering beskrives ytterligere i vedlegg C. Forandring i brukstid eller økning i antall brukere, noe som vil påvirke energiet, er ikke tatt med i beregningene. Besparelse eller mer, i både kwh og prosent, presenteres for hvert enkelt bygg i vedlegg B. Enkelte bygg er tatt bort fra mer/besparelses-beregningene på grunn av ikke registrert eller ikke representativt (vedlegg A). 2 RESULTATENE Den totale besparelsen fra til var på 2,2 prosent. Mye av besparelsen skyldes nye Spongdal skole med hall, et energieffektivt bygg som stod ferdig i, og den renoverte Solbakken skole. Begge byggene har et lavt energi og er dermed på å dra ned kommunens samlede energi pr. kvadratmeter. Bygningskategorien Andre bygg viste en økning i. Dette er relatert til at de to nye byggene Ranheim brannstasjon og Trondheim hovedbrannstasjon har blitt inkludert i beregningene. Dette er bygg som har døgnkontinuerlig drift og beredskap, og energiet vil derfor være høyere enn for bygg som har stengt på natt, i helger og i ferier. For å estimere hvordan Trondheim kommune ligger i henhold til landsgjennomsnittet har vi valgt å se nærmere på bygningskategoriene Barnehager, Sykehjem og Skoler. I Figur 2 er det gjort en sammenligning mellom Enovas Byggstatistikk og denne rapportens beregninger for. Enovas tall er normaliserte til Osloklima, og Trondheim kommunes tall har derfor også blitt korrigert til Osloklima. Da den årlige trenden i energibruk er liten, vil en sammenligning mellom tall fra og utgjøre lite i forhold til den interne forskjellen mellom Trondheims tall og landsgjennomsnittets tall. Som vi kan se av figuren ligger Trondheim noen prosent over landsgjennomsnittet for barnehager. Årsaken til dette kan være sammensatt. Innen kategorien Sykehjem ligger Trondheim kommune ca. 10 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for de gode tallene er nok både relatert til mange nye og effektive helse- og velferdssentre, men et høyt fokus på drift og oppfølging har også bidratt til å senke energiet på den eldre bygningsmassen. Skolene i Trondheim gjør det aller best i denne sammenligningen, hvor våre bygg ligger hele 22 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Selv om nye og energieffektive bygg har bidratt til å senke Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 2

3 energibehovet, har drift og oppfølging vært avgjørende for denne måloppnåelsen. Det er innen denne kategorien man kan hente mest på behovsstyrt drift altså å gi varme og ventilasjon ved behov noe som kanskje har vært den viktigste faktoren. 250 kwh/m² 200 kwh/m² Energibruk i ulike bygningskategorier Trondheim Norge 150 kwh/m² 100 kwh/m² 50 kwh/m² 0 kwh/m² Barnehager Sykehjem Skoler Figur 2: Sammeligning av Trondheim kommunes bygg med landsgjennomsnittet hentet fra Enovas Byggstatistikk. Tallene fra Trondheim er fra og har blitt temperaturkorrigert til Osloklima. Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 3

4 3 FORDELING ENERGIBÆRER Energi- og klimahandlingsplanen setter krav om at olje skal fases ut og det skal legges om til vannbåren varme. Dette oppfordrer til økt bruk av fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre fornybare kilder. Figur 3 viser stall samt prosentvis fordeling mellom ulike energibærere for alle kommunens energioppfulgte bygg. Grunnlagstallene omfatter her alt for de oppfulgte byggene og det er ikke foretatt noen justeringer med hensyn på temperatur. Fordeling mellom energibærere vil derfor variere noe basert på vær for de aktuelle årene, og grafene gir derfor ikke et detaljert bilde på den langsiktige trenden. 0,2 % 0,3 % Fastkraft 35,3 % 35,6 % Uprioritert Kjøling 1,7 % 1,1 % 3,6 % 58,1 % 1,4 % 0,8 % 4,5 % 57,5 % Bioenergi Fjernvarme Olje Forbruk i [MWh] Forbruk i [MWh] Direkte elektrisitet Elektriske kjeler Kjøling (elektrisitet) Bioenergi Fjernvarme Olje* Sum * Oljeet er estimert og noe usikkert Figur 3: Forbrukstall for de ulike energibærerene for og. Figur 3 viser liten forskjell i energiet mellom og. Det har imidlertid vært en økning av byggareal i mellom årene, og var noe kaldere og hadde dermed et litt høyere oppvarmingsbehov og litt mindre kjølebehov. Forbruket av bioenergi har steget da bioenergianlegget på Spongdal, som ble satt i drift i, har levert energi i hele. Det er forventet at kommunens bioenergianlegg vil levere rundt 1,8-1,9 GWh i normalår. Det er en viss usikkerhet knyttet til tallene for olje, men tendensen er stadig færre oljekjeler og reduksjon i et. Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 4

5 4 INVESTERINGSMIDLER TIL ENØK Trondheim kommune har i de senere år satt av investeringsmidler til å gjennomføre energibesparende tiltak i egen bygningsmasse. Midlene kan også benyttes til å fjerne oljekjeler. Tabell 1 viser hvilke tiltak som ble støttet av enøk-investeringsmidler i. Tabell 1: Tiltak støttet av enøk-investeringsmidler i. Bygg Tiltak Tilskudd enøk-midler Antatt besparelse pr. år (kwh) Havstein HVS Ny belysning Sjetne skole Fjerne oljekjeler med tank Cecilienborg bhg Varmestyring / SD-anlegg Singsaker skole Ny ventilasjon. Fasadeutbedringer Husebybadet Nytt aggregat med ny automatikk, roterende gjenvinner samt kammervifter Vikåsen skole RotorX - Utskiftning av gjenvinnere Brundalen HVS U-verdi vinduer 0,8 W/m2K Rye barnehage U-verdi vinduer. Etterisolering gulv Romemyra bhg Romkontroll, radiatorer, isolering Sluttføring av prosjektet ENØKmidler til idrettsbygg Enøk-tiltak ved Rostenhallen, mm SUM I er det tildelt støtte til 9 nye prosjekt. Totalt støttebeløp til disse prosjektene var kr inkl mva. Beregnet årlig energibesparelse på prosjektene er ca kwh/år. Det er videre fjernet en oljekjel ved Sjetne skole. Prosjektet Enøk-midler til idrettsbygg er videre støttet med kr i enøk-investeringsmidler. Prosjektet er en del av kommunens innsats på enøk innen idrettsbygg og idrettsanlegg. Prosjektet er under sluttføring. Prosjektet er beskrevet under Arkivsak 13/ Det er i perioden oppnådd kr i støtte fra tilskuddsprogrammene til Enova SF. Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 5

6 VEDLEGG - BESPARELSER PÅ HVERT ENKELT BYGG I vedlegg B følger en oversikt over besparelser/mer for hvert enkelt bygg som har blitt energioppfulgt. Enkelte bygg har det dessverre blitt utelatt fra beregningene på grunn av målerfeil, endringer av bruksareal, ujevn drift eller tilsvarende. For bygg der det har vært vanskelig å korrigere slike feil, er det valgt å utelate bygget fra evalueringen, som vist i vedlegg A. A. BYGG UTELATT FRA BEREGNINGER Barnehager Kommentar Aastadhagen barnehage Normaldrift kun fra våren Breidablikk gamle skole Hårstad barnehage Feil med målerdata Ilsvika barnehage Leistad barnehage Avlastingsbygg med ujevn bruk Persaunet barnehage Mangeler energidata Risvollan midlertidige barnehage Avlastingsbygg med ujevn bruk Hammersborg barnehage Avlastingsbygg med ujevn bruk Idrettsanlegg Granåsen skianlegg Husebyhallen Lade idrettsanlegg Leangen Idrettsanlegg Spongdalhallen Åsveien idrettshall Skoler Bispehaugen barneskole Bratsberg barneskole Brundalen barneskole Lilleby barneskole Nypvang barneskole Rosten barne- og ungdomsskole Stavset barneskole Sverresborg interimskole Åsveien barneskole Sykehjem Byneset helse- og velferdssenter Ladesletta helse- og velferdssenter Andre bygg Nyhavna brannstasjon Sør-Trøndelag 100-sentral Feil med målerdata Ombygginger Ombygginger Ombygginger Ombygginger Tørking etter vannlekkasje Ombygginger Avlastingsbygg med ujevn bruk Nybygg Nybygg Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 6

7 B. BYGG I EVALUERINGEN Oversikt over besparelse (grønne negative verdier) eller mer (rosa positive verdier). For bygg som kun er inkludert fra kommenteres energibruk pr. kvadratmeter og det illustreres om bygget har bidratt til å senke et (grønn farge) eller øke et (rosa farge) innen sin respektive kategori. Barnehager Areal (m 2 ) mer (kwh) mer Byggkategorien barnehager består av 111 barnehager med et areal på drøye m 2. Av disse er m 2 inkludert i denne rapporten og oppnådde en total energibesparelse på 1,8 prosent. Snitt er på 180,6 kwh/m 2 /år. Angelltrøa barnehage ,7 % Blomsterbyen Barnehage ,3 % Brannhaugen Barnehage ,5 % Breidablikk (gml) barnehage ,0 % Breidablikk-ny-barnehage ,7 % Brinken barnehage ,7 % Bromstad barnehage ,0 % Brøset(Marikåpa) Barnehage ,8 % Brøset(Prestekragen) Barnehage ,7 % Cecilienborg barnehage ,7 % Charlottenlund barnehage ,9 % Ferista Friluftsbarnehage ,8 % Festningen(Rosenborg park) ,7 % barnehage 807 Firkanten Barnehage ,2 % Flatåsen barnehage ,0 % Furutoppen barnehage ,0 % Gartneriet (Elgeseter) Barnehage ,5 % Gjørtlervegen barnehage ,1 % Grilstadfjæra barnehage Bygget har spesifikt på 125 kwh/m 2 /år Hammersborg Barnehage ,3 % Haukåsen Barnehage ,7 % Havsteinaunet (Gulthus) barnehage Bygget har spesifikt på 145 kwh/m 2 /år Havsteinaunet (Rødthus) Barnehage ,8 % Huseby barnehage ,4 % Ila barnehage ,7 % Iladalen barnehage ,5 % Jotunheimen barnehage ,0 % Kattem barnehage ,0 % Klæbuveien Barnehage ,4 % Kolstad barnehage ,0 % Kongsgården barnehage ,0 % Korsvika barnehage ,0 % Krinkelkroken Barnehage ,1 % Kristiansten festning barnehage Bygget har spesifikt på 161 kwh/m 2 /år Kulsås Barnehage ,8 % Kystadåsen barnehage ,4 % Kyvatnet naturbarnehage ,4 % Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 7

8 Barnehager Areal (m 2 ) mer (kwh) Lian naturbarnehage Bygget har spesifikt på 142 kwh/m 2 /år mer Lidarende Barnehage ,4 % Lohove Barnehage ,7 % Majorstuen Barnehage ,4 % Moltmyra Barnehage ,7 % Munkvoll barnehage ,4 % Myra Barnehage ,5 % Myrskogen Barnehage(Gjerlovsv2) ,4 % Møllebakken (Møllestua) Barnehage ,0 % Møllebakken barnehage ,4 % Møllenberg barnehage ,8 % Nedre Flatåsen Barnehage ,9 % Nidarvoll barnehage ,4 % Nordslettveien barnehage ,4 % Nye Leistad Barnehage ,6 % Nypvang barnehage ,7 % Okstad barnehage ,9 % Okstadvegen Barnehage ,3 % Porsmyra Barnehage ,0 % Presthus gård barnehage ,0 % Ranheim barnehage ,0 % Ringen barnehage ,0 % Rognbudalen barnehage ,3 % Romemyra barnehage ,2 % Romolslia(Gammelbygg) barnehage ,8 % Romolslia(Nybygg) Barnehage ,4 % Rye barnehage ,3 % Rønningen barnehage ,9 % Saupstad Barnehage ,4 % Selsbakkhøgda barnehage ,5 % Singsaker barnehage ,4 % Sjetne barnehage ,7 % Skjermveien barnehage ,2 % Skytterveien barnehage ,9 % Smidalen Barnehage ,1 % Sollia barnehage ,8 % Spannet barnehage Bygget har spesifikt på 141 kwh/m 2 /år Spongdal barnehage ,7 % Stabburet barnehage ,7 % Sunnland (gulthus) barnehage ,8 % Sunnland (rødthus) barnehage ,3 % Sverresli barnehage ,7 % Teglverket barnehage ,1 % Thyra (avdustmyra) barnehage ,0 % Thyra (Torvsletta) barnehage ,5 % Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 8

9 Barnehager Areal (m 2 ) mer (kwh) Tiriltoppen barnehage Bygget har spesifikt på 136 kwh/m 2 /år mer Tonstad barnehage ,3 % Trolla barnehage ,2 % Utleir Barnehage ,7 % Valentinlyst barnehage ,0 % Valset barnehage ,2 % Vesletun barnehage ,5 % Vestlia (Arnehuset) barnehage ,3 % Vestlia (Bjarnehuset) barnehage ,0 % Voldsminde barnehage ,9 % Østmarkneset barnehage ,6 % Øvre Jakobsli barnehage ,9 % Åsvang (Bergslia) Barnehage ,3 % Åsvang (Grønnstein) Barnehage ,1 % Sykehjem Areal (m 2 ) mer (kwh) mer Byggkategorien består av 28 bygninger på omtrent m 2, hvorav m 2 er analysert og sammenlignet i denne rapporten. Besparelsene i var på 1,1 prosent. Snitt er på 214,8 kwh/m 2 /år. Bromstad helse- og velferdssenter ,3 % Brundalen helse- og velferdssenter ,1 % Buran helse- og velferdssenter ,8 % Charlottenlund H&Vsenter ,2 % Dragvoll helse og velferdssenter ,5 % E C Dahls helse- og velferdssenter ,6 % Havstein Helse og velferdssenter ,1 % Havsteinekra helse- og velferdssenter ,6 % Ilevollen helse- og velferdssenter ,2 % Ilsvika helse- og velferdssenter ,2 % Kattem helse og velferdssenter ,9 % Kystad sykehjem ,4 % Moholt helse- og velferdssenter ,7 % Munkvoll helse- og velferdssenter ,6 % Nidarvoll helsehus ,0 % Nypantunet helse- og velferdssenter ,9 % Olavsgården rehab. senter ,3 % Ranheim helse- og velferdssenter ,9 % Søbstad helsehus ,5 % Tempe helse- og velferdssenter ,0 % Tiller helse- og velferdssenter ,5 % Valentinlyst helse- og velferdssenter ,2 % Østbyen helsehus - Leistad ,3 % Øya Helsehus ,7 % Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 9

10 Skoler Areal (m 2 ) mer (kwh) mer Dette er kommunens største bygningskategori og består av omlag m 2 fordelt på over 50 skoler. Denne rapporten baserer seg på m 2. Totalt besparelse i var på 2,1 prosent. Snitt er på 134,9 kwh/m 2 /år. Berg b.skole ,3 % Blussuvoll u.skole ,4 % Bratsberg b.skole ,7 % Breidablikk barneskole ,9 % Byåsen b.skole ,0 % Charlottenlund b.skole ,0 % Charlottenlund u.skole ,4 % Dalgård b.skole ,5 % Eberg b.skole ,8 % Flatåsen b/u skole, Nedre ,9 % Flatåsen b/u skole, Øvre ,6 % Hallset b.skole ,4 % Hoeggen u.skole ,7 % Hårstad b.skole ,1 % Ila b.skole ,9 % Kattem b.skole ,1 % Kolstad b.skole ,2 % Lade b.skole ,8 % Markaplassen skole ,5 % Nardo b.skole(ny) / Barnehage ,4 % Nidarvoll b.skole ,4 % Nyborg b.skole og Barnehage ,4 % Okstad b.skole ,0 % Ranheim b.skole (ny skole Ranheimsvegen 166 ) ,2 % Romolslia b.skole ,2 % Rosenborg U.skole (NY) ,7 % Rye b.skole ,3 % Saupstad b.skole ,8 % Selsbakk u.skole ,8 % Singsaker b.skole ,7 % Sjetne b/u skole ,1 % Solbakken skole Bygget har spesifikt på 117 kwh/m 2 /år Spongdal skole og Byneshallen Bygget har spesifikt på 108 kwh/m 2 /år Stabbursmoen b/u skole 5.467m² ,5 % Steindal b.skole ,5 % Strindheim b.skole ,5 % Sunnland u.skole ,3 % Sverresborg u.skole ,6 % Tonstad b/u skole ,4 % Ugla u.skole ,4 % Utleira b.skole ,2 % Vikåsen b.skole ,4 % Åsheim b.skole ,6 % Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 10

11 Skoler Areal (m 2 ) mer (kwh) mer Åsheim u.skole ,9 % Åsvang b.skole ,0 % Areal (m 2 ) Temperatur-korrigert Temperatur-korrigert mer (kwh) mer Kategorien består av 14 bygg på rundt m 2, mens kun m 2 er inkludert i disse analysene. Årsaken til at en så stor andel er utelukket fra analysene er basert på langvarige ombygginger på Leangen og manglende energidata for andre bygg. Snitt er på 209,3 kwh/m 2 /år. Idrettsbygg Dalgård Idrettsanlegg ,5 % Dalgård Ishall ,9 % Huseby badet ,2 % Leangen Garderobebygg ,2 % Munkvollhallen ,0 % Ranheim Friidrettshall ,5 % Rosenborg Idrettshall ,6 % Rostenhallen ,6 % Vikåsenhallen ,7 % Åsheimhallen ,5 % Areal (m 2 ) Temperatur-korrigert Temperatur-korrigert mer (kwh) mer Den minste bygningskategorien med rund m 2, hvorav m 2 er inkludert i analysene. Kategorien, som hadde mer på 0,6 prosent, inneholder alle bygg som ikke faller naturlig under de øvrige bygningskategoriene. Snitt er på 182,4 kwh/m 2 /år Andre bygg Bolig-Ranheimveien ,5 % Breidablikk utbyggingsområde- bygg D ,5 % Folkebiblioteket ,0 % Hornemannsgården ,5 % Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen) ,7 % ISAK adm ,6 % Leangen gård ,3 % LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted) ,2 % Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) ,3 % Produksjonskjøkkenet ,7 % Ranheim brann- og Bygget har spesifikt på 225 kwh/m 2 /år ambulansestasjon Rådhuset adm ,0 % Sandmoen Brannstasjon ,3 % Trondheim Bygget har spesifikt på 225 kwh/m 2 /år hovedbrannstasjon Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 11

12 C. TEMPERATURKORRIGERING For å kunne sammenligne et fra ett år til det neste, må man korrigere det et som er avhengig av utetemperatur. Et eksempel på utfallet av en slik korrigering er vist i Figur 3, hvor både ikke korrigerte og korrigerte energi er fremstilt for et bygg i årene 2009 og var mye kaldere enn 2009, og man kunne forvente at bygget ville bruke mer energi, noe det så vidt gjorde (se lilla stolper). Hvis vi imidlertid tar høyde for temperaturforskjellene mellom de to årene (turkis stolper) ser vi at bygget hadde en markant energireduksjon fra 2009 til Dette eksempelet illustrerer hvor viktig det er å foreta temperaturkorrigering når man skal evaluere energibesparelser fra ett år til et annet. Hadde man kun sett på de ukorrigerte dataene kunne man ha blitt forledet til å tro at energiarbeidet på bygget har vært dårlig mens det i realiteten har vært svært godt Ikke korrigert Korrgert Figur 3: Ikke temperaturkorrigert vs.. Årsrapport energi, Trondheim kommune Side 12

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2017 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 6 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0, 8 P R O S E N T I 2 0 1 6 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 2 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I 2 0 1 2 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I 2 0 1 3 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn 39 Ma 26.09.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Nidelven skole 8-9 0 Tomasskolen 8 7 39 Ma 26.09.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Selsbakk skole 8 110 25 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn 11 Fr 18.03.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Steinerskolen i Trondheim 8 22 11 Fr 18.03.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Åsheim ungdomsskole 8 141 24 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 36 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16 Ons 21. sep. 2016 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Bispehaugen skole: trinn: 6, antall: 37 Kontakt Bispehaugen skole: 72 54 46 50 Ingeborg Johnsen ingeborg-hilde.johnsen@trondheim.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Tir 6. sep. 2016 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Hallset skole: Kontakt Hallset skole: 72 54 53 00 Tordis Schei tordis.schei@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237

Detaljer

Turnéplan: Påmeldingstilbud:"Urbane dyr" - Naturens byggmestere

Turnéplan: Påmeldingstilbud:Urbane dyr - Naturens byggmestere Tir 24. jan. 2012 kl. 09:45 Steindal skole: Kontakt Steindal skole: 72 54 03 30 Kristin Ludvigsen kristin.ludvigsen@trondheim.kommune.no 3. trinn Erling Skakkes gate 47c, 73592144 / 73592237 (direkte)

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16 Ons 2. des. 2015 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Viggja skole: trinn: 3 7, antall: 40 Kontakt Viggja skole: 906 24 710 Severina Aasen severina.aasen@skaun.kommune.no 986 88 135

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn Byåsen skole: trinn: 7, antall: 53 Kontakt Byåsen skole: 72 54 71 00 Dag Helle Bysting dag-helle.bysting@trondheim.kommune.no 72547100 Trinnet deles på to hendelser og fordeles på to dager. Kjøpmannsgt.

Detaljer

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016 Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-6 12.08.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME

BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME Saksframlegg BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME Arkivsaksnr.: 05/13338 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/13338 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO med fokus på energimål

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO med fokus på energimål Trondheim kommunerevisjon Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO 14001 - med fokus på energimål Forord Trondheim kommunerevisjon har i årets revisjon av kommunes miljøledelsessystem fokusert på energi som

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM 2005-06 Arkivsaksnr.: 05/23746 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning organisering og tiltak som skal til for å forsere

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 Tir 15. sep. 2015 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/ Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-7 19.09.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Man 17. okt. 2016 kl. 09:00 Spillested ikke bestemt Utleira skole: Kontakt Utleira skole: 72 54 39 00 Kurt Tollaksen k4t@trondheim.kommune.no 72543903 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Lillian Nerdal lillian.nerdal@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Solbjørg Pedersen solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Detaljer

Kommunale skoler Byåsen Byåsen skole Byåsen skole, SFO

Kommunale skoler Byåsen Byåsen skole Byåsen skole, SFO Trondheim kommune enheter m/historikk 03.07.2009 (endringer som er foretatt i 2009 er markert med rød skrift) Kommunale skoler Sentrum 011000 Fellesformål skole (reg. inn 1.5.2008) 011009 Tilleggsbevilgningskonto

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

Ruteoversikt 2015 / 2016

Ruteoversikt 2015 / 2016 Ruteoversikt 2015 / 2016 Rute Strekning side Rute Strekning side 1 St. Olavs gate Lian St. Olavs gate (trikk) 23 3 Lade Trondheim Sentralstasjon Sentrumsterminalen Kroppanmarka Sjetnmarka 49 4 Lade Sentrumsterminalen

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL Sveinung Eiksund og Svein Åge Relling 26.08.2010 Innledning Formålet med dette notatet er å belyse sentrale sammenhenger mellom bolig- og befolkningsutvikling

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/23906 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med

Detaljer

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim Man 18. jan. 2016 kl. 09:00 Spongdal skole Spongdal skole: trinn: 8 10, antall: 162 Byneset, 7074 SPONGDAL 72 54 58 80 Svein Arve Våge svein-arve.vage@trondheim.kommune.no 72545880 Man 18. jan. 2016 kl.

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk.

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk. Erling Skakkesgate 14, Man 9. jan. 2017 kl. 09:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 196 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Innholdsfortegnelse: Side Innledning.... 3 Premisser for behovsanalysen. 5 Kunstgressbaner og haller som er brukt

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 17/50853-1 07.04.2017

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksframlegg Boligbygging i Trondheim Arkivsaksnr.: 06/37458 Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Kristin Sunde Brockman kristin-sunde.bockman@trondheim.kommune.no 72540100 Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Åsheim barneskole:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn Man 24. okt. 2016 kl. 09:00 Lilleby skole Lilleby skole: trinn: 5, antall: 15 Ladev. 1, 7004 TRONDHEIM 72 54 47 10 Sissel Thoresen Busch sissel-thoresen.busch@trondheim.kommune.no Man 24. okt. 2016 kl.

Detaljer

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn Man 24. okt. 2016 kl. 09:00 Lilleby skole Lilleby skole: trinn: 5, antall: 15 Ladev. 1, 7004 TRONDHEIM 72 54 47 10 Sissel Thoresen Busch sissel-thoresen.busch@trondheim.kommune.no Man 24. okt. 2016 kl.

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2013 2015

Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Til behandling på Kretstinget 2013 Innhold 1. Om strategi- og handlingsplanen 2. Strategisk utgangspunkt 3. Trender 4. Vi har et fantastisk produkt 5. Mål 6. O-kretsens

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Trondheim kommunerevisjon Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Sammendrag Bakgrunn og bestilling Trondheim kommune ble miljøsertifisert for sin sentrale

Detaljer

Skolesvømmen

Skolesvømmen Skolesvømmen 2007-2008 Resultater Kategori A-skoler (1-49 elever) Pl. Skole Antall elever Antall deltatt Antall bestått Antall svømmedyk tige Andel bestått 1 Hovet skole 42 42 42 22 Råkollen 2 skole 40

Detaljer

Turnéplan: Lesehesten, V16

Turnéplan: Lesehesten, V16 Man 8. feb. 2016 kl. 09:00 Åsveien skole Åsveien skole: trinn: 5, antall: 25 Fagertunveien 2, 7020 TRONDHEIM 72 54 42 40 Per Sæther per.sather@trondheim.kommune.no Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 Åsveien skole

Detaljer

Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009

Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009 Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009 G- 09 Pulje 1 Strindheim G- 09-1 Strindheim G- 09-2 Strindheim G- 09-3 Strindheim G- 09-4 Kampene spilles på bane A Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane 09:00

Detaljer

Reisestrømmer fra RTM

Reisestrømmer fra RTM Reisestrømmer fra RTM 1.1.1 Om modellen I regi av transportetatene og Samferdsels- og Fiskeridepartementet er det utarbeidet tverretatlige persontransportmodeller på et nasjonalt og regionalt nivå. Den

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S.P. Andersens veg 5 Telefon: 73 59 03 00 Telefax: 73 55 13 26 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Delrapport:

Detaljer

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5.

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Trondheim kommune, avd. oppvekst og utdanning

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien Man 9. jan. 2017 kl. 10:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 216 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no 72548950

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Turnéplan: DUO Catharina og Jie, U-Trondheim trinn Kontaktperson DKS: Greta Onsøien

Turnéplan: DUO Catharina og Jie, U-Trondheim trinn Kontaktperson DKS: Greta Onsøien Erling Skakkesgate 14, Man 29. aug. 2016 kl. 09:15 09:55 Hoeggen skole Hoeggen skole: trinn: 8 10, antall: 122 Edgar B. Schieldrops v.1, 7033 TRONDHEIM 72 54 03 00 Astrid Lothe astrid.lothe@trondheim.kommune.no

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim Tir 13. okt. 2015 kl. 09:00 Blussuvoll skole Blussuvoll skole: trinn: 8 10, antall: 176 Sigurd Jordsalsfars vei., 7052 TRONDHEIM 72 54 68 50 Berit Holte berit.holte@trondheim.kommune.no Fridtjof Hjertås

Detaljer

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim Erling Skakkesgate 14, Tir 13. okt. 2015 kl. 09:00 Blussuvoll skole Sigurd Jordsalsfars vei., 7052 TRONDHEIM 72 54 68 50 Fridtjof Hjertås fridtjof.hjertaas@trondheim.kommune.no Tir 13. okt. 2015 kl. 10:00

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering.

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering. Saksframlegg ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER Arkivsaksnr.: 11/12189 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til

Detaljer

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017

Saksdokumenter - sak PS 0203/17. Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksdokumenter - sak PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim - rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017 Saksframlegg PS 0203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim -

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter Byutvikling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 67/13 Tittel: Saksprotokoll: Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/27828 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

Aktivitetskalender 2015, vår

Aktivitetskalender 2015, vår Aktivitetskalender 2015, vår Aktivitetskalenderen er en direkte oppfølging av bystyrets vedtak i sak 10/2294 Kvalitetsutvikling i trondheimsbarnehagene 2011 2014. Kalenderen vil bli publisert og oppdatert

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger:

Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Ny behandling av investeringsbudsjettet for 2008 Arkivsaksnr.: 07/34882 Saksframlegg Forslag innstilling: 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Bevilgningen til akuttiltak

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bostad Casper. Printed 15. april :46. Powered by Profixio TX

Bostad Casper. Printed 15. april :46. Powered by Profixio TX Bostad Casper 1888 sø 19.4 09:30 J - født 2006 Nardo 2 Heimdal 1 Default Bane 1 1719 sø 19.4 09:50 G - født 2008 Nardo G08 2 Kattem 08-3 Default Bane 1 1893 sø 19.4 10:10 J - født 2006 RANHEIM 3 Nardo

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Trønderbanen «Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse (16.3.2015) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Togene må gå oftere: 6 avg/t i by/forstad 4 avg/t

Detaljer

Turnéplan: Hæ! H15. Trondheim kommune Kulturskolen, 7004 TRONDHEIM Olavskvartalet, 7004 TRONDHEIM

Turnéplan: Hæ! H15. Trondheim kommune Kulturskolen, 7004 TRONDHEIM Olavskvartalet, 7004 TRONDHEIM Man 26. okt. 2015 kl. 10:00 Flatåsen barne- og ungdomsskole Flatåsen barne- og ungdomsskole: trinn: 2, antall: 91 Flatåsenget 30, 7004 TRONDHEIM 72 54 33 00 Einar Hattrem einar.hattrem@trondheim.kommune.no

Detaljer

Trondheim kommune enheter m/historikk pr. 31.12.2008 Kommunale skoler Sentrum 011010 Bispehaugen skole

Trondheim kommune enheter m/historikk pr. 31.12.2008 Kommunale skoler Sentrum 011010 Bispehaugen skole Trondheim kommune enheter m/historikk pr. 31.12.2008 (endringer som er foretatt i 2008 er markert med rød skrift) Kommunale skoler Sentrum 011000 Fellesformål skole (reg. inn 1.5.2008) 011009 Tilleggsbevilgningskonto

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn. Plan for idrett og fysisk aktivitet

TRONDHEIM KOMMUNE. Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn. Plan for idrett og fysisk aktivitet TRONDHEIM KOMMUNE Enhet idrett og friluftsliv Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn Plan for idrett og fysisk aktivitet Høringsutkast 2015 Vedlegg: Fakta og bakgrunn Vedlegg 1: Status idretter og idretts

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Turnéplan: Falstadsenteret, 9. trinn V2017

Turnéplan: Falstadsenteret, 9. trinn V2017 Steinerskolen i Trondheim: trinn: 9, antall: 13 Steinerskolen i Trondheim 7018 TRONDHEIM 73879080 Kristin Steinkjer kristin.stienkjer@steinerskolen.no 73879099 Flatåsen barne- og ungdomsskole: trinn: 9,

Detaljer

Investeringsprosjekter Tore Myrvold, Utbyggingssjef

Investeringsprosjekter Tore Myrvold, Utbyggingssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprosjekter 2017-2020 Tore Myrvold, Utbyggingssjef Foto: Carl Erik Eriksson Investeringsprosjekter År 2017 2018 2019 2020 Skoler 393,4 449,0 380,7 402,1 Barnehager 19,0 65,0

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer