Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:"

Transkript

1 Saksframlegg TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/23746 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning organisering og tiltak som skal til for å forsere og øke barnehageutbyggingen, slik at mål om full dekning kan nå innen utgangen av Dette innebærer flere nye barnehager i kommunal og privat regi, flere friluftsbarnehager og private familiebarnehager, samt bruk av midlertidige løsninger til permanente barnehager kommer på plass. 2. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en konkretisering av tiltak og løsninger samt kostnadsvurderinger som en del av neste budsjett- og økonomiplan for Saksfremlegg - arkivsak 05/

2 Saksutredning: 1. INNLEDNING Formannskapet behandlet i møte den 10. mai sak 185/05 om etterspørselen etter barnehageplass. Det ble her orientert om at det første samordna opptaket for private og kommunale barnehager viser en vesentlig økning i etterspørselen. Mens det etter fjorårets opptak sto 650 barn på venteliste, så vil dette tallet kunne øke til rundt 900 i Dette til tross for at det i perioden er etablert over 300 nye plasser. I sitt vedtak understreket formannskapet at målet om full barnehagedekning uansett skal nås i løpet av 2006, og ba om tiltak for å sikre nødvendig utbyggingsomfang og fleksibilitet i forhold til tilbudet til foreldrene. Rådmannen ble gitt fullmakt i forhold til å inngå nødvendige utbyggingsavtaler med private aktører. Rådmannen legger med dette fram forslag til tiltaksplan. Rådmannen vil i 2006 komme tilbake til et opplegg for hvordan søkere i 2007 skal kunne få barnehageplass innen en fastsatt grense på ventetid. Saken omfatter: Ledelse og organisering av arbeidet Arbeid med tilrettelegging av tomter Forholdet til private aktører Vurdering av utbyggingsbehovet Forslag til nye barnehager og midlertidige løsninger Vurdering av konsekvenser 1. ØKT UTBYGGINGSTAKT AKTUELLE TILTAK Ledelse og organisering av arbeidet Gjennomføringen av utbyggingsplanen for barnehager ledes av rådmannen ved kommunaldirektør for oppvekst og utdanning. For å koordinere arbeidet mellom de ulike partene i kommunen, har det siden 2004 vært nedsatt en egen gruppe bestående av representanter fra Plan- og bygningsenheten, Trondheim byteknikk, samt Trondheim Eiendom under ledelse fra rådmannen. Denne gruppen har månedelige møter for å vurdere framdrift og koordinering for alle utbyggingsprosjektene. Aktuelle tiltak: - Koordineringsgruppen opprettholdes og innsatsen forsterkes i forhold til rapportering om framdrift og eventuelle avvik. - Prosjektleder for gruppen skal rapportere fast til en styringsgruppe bestående av lederne fra de aktuelle enhetene, samt kommunaldirektører for byutvikling og oppvekst og utdanning. - Plan- og bygningsenheten får det overordna ansvaret for å sørge for framdrift i forhold til tomtevurderinger, gjennomføre nødvendig reguleringsarbeid og byggesaksbehandling. - Trondheim byteknikk innhenter nødvendig ekstern bistand i forhold til reguleringsarbeid, og gjennomfører alle former for erverv og avtaleinngåelse knyttet til aktuelle arealer og tomter. - Trondheim Eiendom gjennomfører utbyggingen av nye kommunale barnehager og midlertidige løsninger. Saksfremlegg - arkivsak 05/

3 Rask tilrettelegging av nye tomter og arealer Arbeidet med å gjennomføre utbyggingsplanen for barnehager består i hovedsak av å vurdere og lokalisere utbyggingsbehovet, finne og klargjøre egnede tomter, fordele utbyggingen på kommunen og private aktører, samt prosjektere, saksbehandle og gjennomføre utbyggingen. Den største utfordringen er å få regulert og klargjort tomter til utbygging. En forsering av utbyggingstakten vil selvsagt øke presset på dette arbeidet. Dette gjelder både for permanente og midlertidige prosjekter. Særlig for midlertidige løsninger, vil det være nødvendig å senke ambisjonsnivået i forhold til helhetlige utredningskrav og lokale løsninger i det enkelte tilfelle. Samtidig vil rådmannen peke på at lovsatte krav til prosesser og løsninger må opprettholdes, fordi dette blant annet ivaretar viktige kvaliteter og ikke minst hensynet til andre berørte parter. Det må også legges til grunn at midlertidige løsninger må være kvalitativt gode for brukerne og de ansatte i barnehagene. Følgende tiltak er aktuelle spesielt for midlertidige løsninger: - Akseptere avvik fra vedtatte lokaliseringskriterier om barnehager i nærmiljøer og langs transportårer inn mot sentrum. - Redusere krav til barnehagens eget uteareal der det er god tilgang til nærliggende leke- og friområder, og/eller bruke organisert transport av barn til slike områder. - Redusere krav til trafikk- og parkeringsløsninger. - Akseptere løsninger i regulerte friområder og innenfor markagrensa. Tiltak for raskere saksbehandling: - Økt bruk av dispensasjoner framfor krav til reguleringsplan. - Avgrense planområdet rundt barnehagetomtene for å redusere omfanget av problemstillinger, slik som andre utbyggingsinteresser, avklaring av friområder, trafikkforhold etc, altså akseptere frimerkeregulering. - Styrket bemanning i aktuelle enheter øremerket for dette arbeidet, samt økt bruk av bistand fra private konsulenter. Oversikt over nye aktuelle tomter og bygninger Den 13. juni gjennomførte koordineringsgruppen for barnehageutbyggingen en ny gjennomgang for å finne nye tomter og bygninger. Gjennomgangen omfattet: - Regulerte barnehagetomter som tidligere er forkastet eller lagt som reserve. - Aktuelle plasseringer innenfor regulerte skoleområder, idrettsanlegg og friområder. - Andre aktuelle arealer som kan omdisponeres til formålet, både som midlertidig og permanente tiltak. - Innspill fra større private aktører/grunneiere som f. eks borettslag og eiendomsutviklere - Innspill fra eksisterende barnehager om mulige utvidelser. Gjennomgangen medførte et bredt og tilfredsstillende utvalg av tomter tilsvarende en utbygging på nærmere 1000 barnehageplasser. Dette gjelder både midlertidige og permanente tiltak, og kommer i tillegg til de prosjektene som er under realisering. Oversikten vil nå bli kvalitetssikret og gjennomgått i forhold til å prioritere mellom forslagene. I denne prosessen kan noen av forslagene bli utelukket og andre kommet til. Saksfremlegg - arkivsak 05/

4 3. FORHOLDET TIL PRIVATE UTBYGGERE Tidligere politiske vedtak om barnehagestruktur og utbygging har lagt til en grunn en satsing på et mangfold i tilbudet, med en kombinasjon av kommunal og privat utbygging og drift. Det sittende bystyret har imidlertid ønsket en økt kommunal innsats i utbyggingen. I gjeldende utbyggingsplan er nesten 60 prosent av den nye plassene planlagt i kommunal regi. I de siste årene har den private utbyggingen i hovedsak vært foreldregrupper som har ønsket å etablere plasser for egne barn. I de siste årene har det vært svært mange førskolelærere enkeltvis eller i grupper som har vist interesse for å starte egen privat barnehage. Rådmannen har tidligere gjort rede for denne pågangen, og at det ikke har vært mulig å tilby regulerte tomter eller lokaler til alle som henvender seg om dette. De private barnehagene som er under utbygging har imidlertid slik bakgrunn, og hvor kommunen har stilt tomt til disposisjon. De aller fleste av disse, både foreldre og førskolelærere, har valgt å knyttet til seg private firmaer som har spesialisert seg på barnehageutbygging. I noen tilfeller har disse utbyggingsfirmaene selv kjøpt tomter av private grunneiere og søkt om utbygging. Ut over dette skjer privat etablering gjennom utvidelser eller ombygging av eksisterende private barnehager, og i form av familiebarnehager. Alle barnehagene skal nygodkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern, og ofte medfører dette pålagte utbedringstiltak. I tillegg kommer behovet for å rehabilitere barnehager for å sikre en nødvendig standard og kvalitet for både barn og voksne. Rådmannen ser at det vil komme flere slike saker framover, og mange av disse henvender seg til kommunen for å veiledning og bistand, eventuelt også hjelp til å finne nye lokaler eller tomt for nybygging. Kommunen arbeider for tiden med å regulere ny tomt eller finne nye løsninger for 4 eksisterende private barnehager. Dette gjelder Nardo skole barnehage, Ole Brumm, Solbakken og Bromstadbua. Det har lenge vært et mål å fremme den private utbyggingen, så da har et først til mølla prinsipp blitt benyttet. Kommunen har utarbeidet en egen veileder, som stiller krav til de private søkerne for å få godkjenning, og eventuelt tomt og kommunal garanti. Da utbyggingsplanen ble utarbeidet i 2003, ble det tatt utgangspunkt i foreliggende søknader fra privat aktører. Styrken ved dette prinsippet er at utbyggingen har skjedd. Samtidig viser historien at de mange og nødvendige kravene som har blitt stilt til utbyggingssøknadene, nok favoriserte utbyggere som har knyttet til seg profesjonelle utbyggingsfirmaer. Ut over dette har ikke kommunen fastsatt spesielle kriterier for fordeling av de kommunale tomtene. På mange måter er det vanskelig å vurdere om en søker er egnet til å bygge og drive barnehage, og det er heller ikke hjemler i lovverket for å foreta slike vurderinger. Noen av de andre byene har imidlertid utarbeidet lokale tildelingskriterier for kommunale tomter som legges ut på anbud. Erfaringene viser at dette er meget omfattende og arbeidskrevende prosesser, og at det også her først og fremst er de profesjonelle aktørene som får gjennomslag. Rådmannen vil foreløpig ikke legge opp til slike prosedyrer. Kommunen har imidlertid fått kritikk av private etablerere i forhold til tilbakemelding på søknader/henvendelser, samt for framdrift og koordinering der kommunen står for arbeidet med erverv og regulering av tomter til utbyggerne. Utbyggerne må forholde seg til mange instanser i kommunen, og rådmannen ser at det er forbedringspunkter i forhold til å koordinere dette og sørge for avklaringer. Utfordringene er knyttet til at Saksfremlegg - arkivsak 05/

5 de fleste henvendelser skjer uten at det foreligger prosjektsøknader med konkrete tomter/bygninger, og i den grad dette foreligger, så er forslagene lite utredet i forhold til egnethet og fastsatte krav og retningslinjer. Når det gjelder prosjekter som skal gjennomføres, så ser rådmannen at det må arbeides bedre med klargjøring av ansvar og oppgaver, og at det særlig i oppstartsfasen kan være noe å hente i forhold til å øke framdriften. Det statlige investeringstilskuddet til etablering av nye barnehageplasser gis med samme satser til kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fra høsten 2005 beregnes også de statlige skjønnsmidlene til drift av barnehager med samme kostnadsnivå for etablering av nye kommunale og ikke-kommunale plasser. Dette innebærer at det statlige tilskuddssystemet for etablering av nye plasser ikke medfører økonomiske forskjeller i forhold til om utbyggingen skjer i kommunal eller privat regi. Kommunen benytter imidlertid relativt store ressurser på å bistå private aktører. I lys av den omfattende innsatsen som nå skal foregå, så vil rådmannen foreslå følgende tiltak og prioriteringer i forholdet mellom kommunal og privat utbygging: En forsering av utbyggingsplanen skal fortsatt skje ved at prosjektene fordeles på kommunen og private aktører. Kommunen tar et hovedansvar for tilrettelegging av midlertidige barnehager, inntil permanente løsninger i kommunal eller privat regi kommer på plass. Kommunen skal klargjøre søknadsprosessen og krav til søknader for private etablerere. Kommunen skal sørge for bedre informasjon om pågående og planlagte prosjekter, og hvor i byen det fortsatt vil være mest aktuelt å etablere barnehager ut fra udekket behov. Kommunen skal øke sin ressursinnsats i søknads- og godkjenningsprosessen i de vedtatte private prosjektene. Følgende private søknader og henvendelser om utbygging og godkjenninger skal prioriteres: Søknader som kommer fra eksisterende private barnehager om å opprettholde og eventuelt utvide antall plasser. Søknader fra private aktører som inneholder konkrete og egnede forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage. Kommunen kan unntaksvis, der det stilles særlige krav til bygningers utforming og tilpasninger til omgivelser, stå for utbyggingen og deretter leie ut til private drivere. 4. AKTUELLE UTBYGGINGSPROSJEKTER Konkretisering av utbyggingsbehovet Rådmannen har tidligere gjort rede for hvordan den økte etterspørselen har framkommet gjennom det samordna opptaket i Rådmannen legger fortsatt til grunn en mulig venteliste på 900 barn etter at opptaket er ferdig. I tillegg legges det til grunn at minst plasser vil kunne forsvinne som følge av foreldrenes valgte overgang fra deltids- til heltidsplasser. En annen viktig forutsetning er det resterende behovet først og fremst gjelder småbarnsplasser. Omleggingen til flere småbarnsplasser i eksisterende barnehager må derfor fortsette. Så langt i år er det etablert ca 300 plasser, og som inngår i samordna opptak fram til august. I vedtatt utbyggingsplan er det konkretisert ca 450 nye plasser som skal etableres i løpet av høsten 2005 og Saksfremlegg - arkivsak 05/

6 Utbyggingsplanen inneholder også prosjekter etter 2006, men disse kommer altså for sent til å nå målet om nå full dekning neste år. For å ta høyde for usikkerhet om behovet og gjennomføringen av enkelte prosjekter, bør det legges til rette for ytterligere plasser i form av permanente og midlertidige løsninger. Dette er en oppjustering av tidligere anslag, ut fra en ny vurdering av realistisk framdrift på noen av prosjektene. Fordeling av utbyggingsbehovet En gjennomgang av ventelistene i forhold til hvor det søkes om plass og hvor barna er bosatt, viser at listene er lite egnet til å fordele det resterende utbyggingsbehovet. Dette skyldes at foreldrene nok i stor grad søker om plass der de tror det er muligheter, og ikke bare i sitt eget nærmiljø. Dette vises for eksempel tydelig i forhold til nye barnehager, der det kanskje er forventninger om at det er lettere å få plass. Det vil være aktuelt å gjennomføre en ny behovsundersøkelse blant foreldrene for å klargjøre situasjonen, for eksempel knyttet til neste års opptak. Rådmannen legger foreløpig til grunn at etterspørselen er noenlunde lik i de ulike bydelene, og at det fortsatt skal legges opp til en viss overkapasitet i tilbudet langs viktige transportårer inn mot sentrum. Ut fra dagens tilbud og ventelistene, så settes behovet til 75 prosent av barn i alderen 1-2 og 96 prosent av barn i alderen 3-5 år. Nytt anslag for full dekning og utbyggingsbehov Barnas alder 1-2 år 3-5 år 1-5 år Antall plasser nye plasser i 2005 som inngår i opptaket Sum plasser pr august anslag for ventelister = Nytt anslag for totalt plassbehov (avrundet) Nærmere om bygninger til midlertidige tiltak Selv om det satses på midlertidige løsninger, så skal bygningene som benyttes være av slik kvalitet at det blir gode leke- og arbeidsforhold for barn og voksne, et godt innemiljø og tilrettelegging for en rasjonell drift. Den raskeste varianten er å leie brakker. De to første er satt i bestilling, og vil bli levert i august/september. Dette er imidlertid relativt dyre løsninger på sikt. Kommunen vil i stedet nå utvikle en modell-barnehage som kan bestilles i et større omfang. Disse skal prefabrikkeres i moduler, slik at de kan bygges raskt og også eventuelt flyttes på et senere tidspunkt. Det er allerede satt i gang arbeid med anbudsmateriale for innkjøp av slike løsninger. Uteområdene vil ikke kunne opparbeides slik som i permanente løsninger. Tomtene må derfor velges slik at det god tilgang på friområder, og en beliggenhet slik at de kan drives som friluftsbarnehager vil være særlig gunstig i slike løsninger. Innkjøpt utstyr og inventar vil kunne benyttes etterpå i permanente barnehager. Saksfremlegg - arkivsak 05/

7 Prosjektoversikt Av nye barnehager i denne perioden som allerede inngår i opptaket i 2005 kan nevnes Stavne (p), Jacobsgrenda (p), Ildalen, Stabburet, Presthus Gård, flere private familiebarnehager samt utvidelser i eksisterende barnehager. Også den private Dalgårdtunet på Byåsen inngår i opptaket. Den vil være ferdig senere i høst, men midlertidige lokaler for en begrenset gruppe er under etablering. Også ny privat barnehage på Ranheim vil starte opp i midlertidige lokaler. Tabellen under viser øvrige vedtatte prosjekter (A), samt forslag til nye permanente prosjekter (B) og midlertidige tiltak (C) som kan realiseres i perioden Tabellen viser også aktuelle prosjekter som er planlagt i gjeldende økonomiplan og som kan realiseres etter 2006 (D). Private prosjekter er merket (p). Mulige mindre utvidelser i eksisterende barnehager er ikke med i oversikten. Omfanget av midlertidig lokaliseringer (C) er større enn antatt behov, for at det her skal være en viss reserve. Det er særlig disse tiltakene som nå vil kreve videre oppfølging og avklaring i den nærmeste perioden. I den sammenheng kan noen av tiltakene under bli utelukket og nye komme til. Opptakskretser (A) Planlagte prosjekter i utbyggingsplan (B) Forslag til nye permanente prosjekter (C) Mulig midlertidig lokalisering av barnehager (D) Prosjekter planlagt etter 2006 i gjeldende ØP Kalvskinnet, Singsaker og Bispehaugen Nedre Elvehavn, Lillegårdsbakken Svartlamoen, Klæbuvegen Festningen Elgeseter, Rosenborg Park Lilleby og Lade Lade Strindheim, Berg og Eberg Persaunet Leir Saxenborg (p) Eberg, Persaunet, Leangen Ranheim, Charlottenlund og Brundalen Vikåsen, Solbakken og Åsvang Nidarvoll og Nardo Bratsberg, Utleira og Steindal Ranheim (p), Granåslia (p) Ranheim Bekken Teslimyr (p) Nardo skole, Nardotun (k/p) Utleir Øst Ila, Åsveien og Nyborg Havstein (p) Byåsen, Hallset, Stavset og Dalgård Romulslia, Flatåsen, Kolstad og Saupstad Sjetne, Okstad, Tonstad og Hårstad Breidablikk, Åsheim, Stabbursmoen og Kattem Spongdal, Rye, Nypvang, uoppgitt Gjørtlerveien, Dalgårdtunet (p) Lundåsen (p) Rye Ugla, Brannhaugen (p), Hallset (p) Kongsvegen (p) Porsmyra Familiebarnehager Ca 50 Ca 50 Kyvatnet Kulsås Breidablikk Nypan Saksfremlegg - arkivsak 05/

8 Sum Ca 450 Ca 450 Ca KONSEKVENSERER AV TILTAKSPLANEN Det er ikke ideelt å gjennomføre en slik omfattende utbygging på så kort tid. Det kan så langt pekes på følgende konsekvenser av tiltaksplanen. Samfunnsmessige forhold: Lokalisering av barnehager har stor betydning for foreldrenes valg av transportmiddel. Det er tidligere vedtatt at kommunen gjennom sin arealplanlegging og lokalisering av virksomheter skal legge til rette for miljøvennlig transport. Dersom en nå velger de tomtene som er enklest og raskest å bygge ut, og som gjerne ligger i utkanten eller utenfor byggeområdet, kan konsekvensen bli at det skapes uheldige transportmønstre som også får konsekvenser på lang sikt. Plassering av nye bygninger i grøntområder, på skolegårder eller innafor markagrensa betyr at disse arealene blir redusert, og dette vil selvsagt være negativt, selv om arealene skal brukes til gode formål. Redusert rekreasjonsareal kan medføre brukerkonflikter, mer og intensiv bruk av resterende areal, og økt behov for skjøtsel, drift og vedlikehold av friområder, idrettsanlegg og marka. En må også ha for øye at dersom kommunen selv velger å gå på akkord med overordna planer, f.eks ved å bygge på grøntområder, så vil dette være en praksis som er vanskelig å håndtere både overfor private utbyggere og naboer. Når det gjelder midlertidige lokaler stiller dette seg noe annerledes. Plan- og bygningsmessige forhold Det må velges mer standardiserte og enklere løsninger for barnehagebygningene og uteområdene, særlig for de midlertidige lokaliseringene. Reguleringsplanene vil i mindre grad kunne gi helhetlige løsninger i de aktuelle områdene. Informasjonsmessige forhold Gjennomføring vil utløse et særlig stort behov for informasjon mellom kommunale etater, i forhold til private aktører og til befolkningen. Ressursmessige forhold Bruk av midlertidige løsninger vil innebære en merutgift, før de permanente løsningene kommer på plass. Kommunen vil måtte dekke hovedparten av denne merutgiften. Utbyggingen vil forbruke personalmessige ressurser i flere kommunale etater, og andre prosjekter og tiltak vil måtte utsettes. Utbyggingen vil føre til økt konsulentbruk. Det konkrete investeringsbehovet er så langt ikke vurdert, og vil bli utarbeidet sammen med økonomiplanen for Økte bemanningsressurser vil til dels bli dekket av statlige skjønnsmidlene som er overført fra Saksfremlegg - arkivsak 05/

9 6. AVSLUTNING Denne tiltaksplanen viser hvordan det i Trondheim skal arbeides for å få til nok barnehageplasser ut fra den registrerte økte etterspørselen. Det må presiseres at de nye plassene i noen tilfeller ikke vil komme på rett plass i forhold til etterspørselen i de ulike bydelene. Så langt har det vist seg at foreldrene i stor grad etterspør barnehager der de tror det vil være mulig å få plass. Bruken av midlertidige plasseringer av barnehager kan slik sett være gunstig i perioden som kommer, slik at endelig plassering av permanente barnehager kan skje ut fra bedre vurderinger av hvordan foreldrene etterspør barnehageplass i et marked med full dekning. En forsering av barnehageutbyggingen representerer mange utfordringer. Rådmannen mener likevel å ha lagt til rette for en organisering av arbeidet som gir en økt ressursinnsats i mange av kommunens enheter, og registrerer at disse viser stor vilje og engasjement i å nå målsettingene. Videre har en ny gjennomgangen gitt en tilfredsstillende oversikt over mulige midlertidige og permanente barnehageprosjekter. Disse skal nå kvalitetssikres og prioriteres i mellom. Saken gir også forslag til hvordan fordelingen og innsatsen mellom kommunal og privat utbygging kan skje. Det har i den sammenheng vært viktig for rådmannen å klargjøre hvilke private henvendelser og søknader som skal prioriteres og gis bistand fra kommunen. Forslaget innebærer at utbyggingen fortsatt skal foregå både i kommunal og privat regi, men at kommunen tar et hovedansvar i forhold til det økte utbyggingsbehovet og særlig de midlertidige tiltakene. Rådmannen vil i forbindelse med økonomiplanen for tydeliggjøre konkrete prosjekter og økonomiske konsekvenser. Arbeidet med å få opp omfanget av nye plasser allerede til høsten er imidlertid i gang, ved bruk av eksisterende investeringsrammer og overførte skjønnsmidler fra staten. Rådmannen i Trondheim, 22. juni 2005 Jorid Midtlyng kommunaldirektør Vidar Kvamstad rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 05/

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/23906 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5.

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Trondheim kommune, avd. oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/31368 Forslag til vedtak: Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass 2004 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 04/31368

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013

Saksframlegg. TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013 Saksframlegg TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013 Forslag til vedtak: 1. Målet om full barnehagedekningen innen utgangen av 2006 opprettholdes. Følgende

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/31182 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar melding om opptak 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/31182

Detaljer

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016 Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-6 12.08.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: Påmeldingstilbud:"Urbane dyr" - Naturens byggmestere

Turnéplan: Påmeldingstilbud:Urbane dyr - Naturens byggmestere Tir 24. jan. 2012 kl. 09:45 Steindal skole: Kontakt Steindal skole: 72 54 03 30 Kristin Ludvigsen kristin.ludvigsen@trondheim.kommune.no 3. trinn Erling Skakkes gate 47c, 73592144 / 73592237 (direkte)

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn Byåsen skole: trinn: 7, antall: 53 Kontakt Byåsen skole: 72 54 71 00 Dag Helle Bysting dag-helle.bysting@trondheim.kommune.no 72547100 Trinnet deles på to hendelser og fordeles på to dager. Kjøpmannsgt.

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16 Ons 21. sep. 2016 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Bispehaugen skole: trinn: 6, antall: 37 Kontakt Bispehaugen skole: 72 54 46 50 Ingeborg Johnsen ingeborg-hilde.johnsen@trondheim.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Tir 6. sep. 2016 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Hallset skole: Kontakt Hallset skole: 72 54 53 00 Tordis Schei tordis.schei@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237

Detaljer

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL Sveinung Eiksund og Svein Åge Relling 26.08.2010 Innledning Formålet med dette notatet er å belyse sentrale sammenhenger mellom bolig- og befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 Saksframlegg ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar, som en del

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16 Ons 2. des. 2015 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Viggja skole: trinn: 3 7, antall: 40 Kontakt Viggja skole: 906 24 710 Severina Aasen severina.aasen@skaun.kommune.no 986 88 135

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling: Saksframlegg HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/22546 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr 30 000 000. Saksfremlegg - arkivsak 03/22546 1 Saksutredning:

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 36 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2010/7044-3 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret Ny barnehage på Medbroen gård. Rådmannens forslag

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 Tir 15. sep. 2015 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Lillian Nerdal lillian.nerdal@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Solbjørg Pedersen solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/ Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-7 19.09.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Saksframlegg NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER 31.08.2008 VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet understreker bystyrets definisjon på

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksframlegg Boligbygging i Trondheim Arkivsaksnr.: 06/37458 Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering.

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering. Saksframlegg ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER Arkivsaksnr.: 11/12189 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/42593 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar bygging av ny Rosenborg Park barnehage. Det nye bygget er på 726 m2 brutto og utgjør

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/28498 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar etablering av ny, permanent Utleir barnehage, som skal erstatte dagens midlertidige Utleir

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 Saksframlegg DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2017 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: 06.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Åfjord - Komite for livsløp 05.11.2015 4/15 Åfjord - Komite for livsløp 24.11.2015 Åfjord kommunestyre Saksbehandler:

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2013 2015

Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Til behandling på Kretstinget 2013 Innhold 1. Om strategi- og handlingsplanen 2. Strategisk utgangspunkt 3. Trender 4. Vi har et fantastisk produkt 5. Mål 6. O-kretsens

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Man 17. okt. 2016 kl. 09:00 Spillested ikke bestemt Utleira skole: Kontakt Utleira skole: 72 54 39 00 Kurt Tollaksen k4t@trondheim.kommune.no 72543903 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen

Detaljer

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik:

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik: Saksframlegg KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER I 2005 DISPONERING AV SKJØNNSMIDLER TIL BARNEHAGEFORMÅL OVERFØRT FRA 2004 TIL 2005 Arkivsaksnr.: 05/18871 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar utvidelse av Breidablikk barnehage gjennom

Detaljer

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr. Saksframlegg NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.: 09/3606 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ELGESETER BARNEHAGE OG ELGESETER AVLASTNINGSBOLIG Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ELGESETER BARNEHAGE OG ELGESETER AVLASTNINGSBOLIG Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling: Saksframlegg ETABLERING AV ELGESETER BARNEHAGE OG ELGESETER AVLASTNINGSBOLIG Arkivsaksnr.: 06/32101 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å bygge ny kommunal barnehage og avlastningsbolig i Magnus den

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas. Saksframlegg RIISER LARSENS VEI 16, VIKTOR BAUMANNS VEI BARNEHAGE DISPENSASJON FOR FORLENGET VARIGHET AV MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/10054 Saksbehandler: Odd Morten Hansen ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316

Saksframlegg. Trondheim kommune.  Ungdomspakken - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Saksframlegg " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evaluering av Ungdomspakken til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalinger for det videre

Detaljer

NOTAT. Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato:

NOTAT. Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato: NOTAT Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato: 18.01.2011 Innledning Aase Sætran, Arbeiderpartiet, har stilt spørsmål til rådmannen om praksisen

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LADE ALLE 80 MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANGRUNNLAG OG TEK FOR FORLENGELSE AV LADESLETTA MIDLERTIDIGE BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/44988 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling: Saksframlegg ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/41689 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar bygging av ny kommunal barnehage på Svartlamoen. Bygningen er på 495 m2 brutto.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ETABLERING AV NY KOMMUNAL BARNEHAGE, HELSESTASJON OG BASE FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I GJØRTLERVEGEN PÅ BYÅSEN Arkivsaksnr.: 05/32983 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar etablering

Detaljer

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2013/677-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Hovedopptak barnehager 2013 - utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksopplysninger:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 5 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 2 P R O S E N T I 2 0 1 5 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 2 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I 2 0 1 2 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Kristin Sunde Brockman kristin-sunde.bockman@trondheim.kommune.no 72540100 Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Åsheim barneskole:

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Skolesvømmen

Skolesvømmen Skolesvømmen 2007-2008 Resultater Kategori A-skoler (1-49 elever) Pl. Skole Antall elever Antall deltatt Antall bestått Antall svømmedyk tige Andel bestått 1 Hovet skole 42 42 42 22 Råkollen 2 skole 40

Detaljer

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur Barnehagene Vår ref.: 2016/923-11309/2017 Saksbehandler: Berit Helen Haget Dato: 31.03.2017 Telefon: 47 47 34 05 Arkiv: A10 Faks: 21 55 76 11 Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift

Detaljer

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET

RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Saksframlegg RANHEIM OG CHARLOTTENLUND BOLIGBYGGING, FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST OG SKOLEKAPASITET Arkivsaksnr.: / Saksbehandler: Sveinung Eiksund ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK Byrådssak 1049 /13 Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ASKI ESARK-20-201302330-4 Hva saken gjelder: Ved årsskiftet 2012/13 er sammen åtte midlertidige barnehager i

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 17/50853-1 07.04.2017

Detaljer

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 1 Byutviklingskomiteen 4. februar 2016 Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 2 Vår historie 1980 Starter som Grunnentreprenør 1982 Bygg og anlegg, (i dag HENT) Heimdal Utbyggingsselskap,

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/15148 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar etablering av Nedre Flatåsen barnehage. Bygget er på 1205 m2 brutto. 2. Kostnadene

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Saksframlegg. MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 10/36293

Saksframlegg. MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 10/36293 Saksframlegg MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 10/36293 ::: Sett inn innstillingen under denne linja orslag til innstilling: Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll

Detaljer

HOLE KOMMUNE Saksframlegg

HOLE KOMMUNE Saksframlegg HOLE KOMMUNE Saksframlegg SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 10.12.2007 060/07 Ståle Tangestuen Kommunestyret 10.12.2007 081/07 Ståle Tangestuen Formannskapet 12.12.2007

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 6 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0, 8 P R O S E N T I 2 0 1 6 Av Trondheim kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer