Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759"

Transkript

1 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet med utnytting av leke- og oppholdsarealet og mulig ledig kapasitet i kommunale og private barnehager til orientering. 2. I sammenheng med innføring av statlig rammefinansiering og nytt finansieringssystem fra 2011, skal det vurderes å sette vilkår om utnyttelsen av godkjent leke- og oppholdsarealet i ikke-kommunale barnehager, tilsvarende kommunale barnehager. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. INNLEDNING I forbindelse med vedtatt økonomiplan for , sak 142/09 den , ba bystyret rådmannen fremme en sak for formannskapet med en gjennomgang av potensialet for økt antall plasser i eksisterende private barnehager. Dette for å dempe presset på investeringer i barnehager framover, sett i forhold til forventet økning i plassbehovet. Bakgrunnen var Oppvekstkontorets arbeid med gjennomgang av leke- og oppholdsarealet, og opplysninger om ubenyttede arealer i private barnehager. Saken ble ønsket framlagt i første halvår, men på grunn av streik ble arbeidet forsinket. Dette har imidlertid ført til at mer nøyaktige opplysninger kan legges fram, etter hvert som hovedopptak og suppleringsopptak er gjennomført i barnehagene. Rådmannen finner det naturlig at gjennomgangen omfatter både kommunale og private barnehager. Representanter for henholdsvis kommunale og private barnehager har gitt innspill til saken. Saken må ses i sammenheng med nytt finansieringssystem for sektoren fra GJENNOMGANG OG FASTSETTING AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Definisjon av leke- og oppholdsarealet (LOA) Fastsetting av leke- og oppholdsarealet inngår i kommunens godkjenning av barnehager i henhold til barnehageloven. Bystyret har fastsatt at netto leke- og oppholdsarealet i barnehagene skal være 4 m 2 for Saksfremlegg - arkivsak 10/

2 barn over 3 år og 1/3 mer for barn under 3 år, altså ca 5,3 m 2. Dette er i tråd med statlig veiledende normer, og det samme som benyttes stort sett i hele landet. Leke- og oppholdsarealet er beskrevet i vedtatt funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim, se kommunens nettside. Til LOA regnes de arealer som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, så som leke- og oppholdsrom rom i barnehagens avdelinger/baser og ulike aktivitets- og temarom. Deler av garderober, kjøkken og kommunikasjonsarealer kan medregnes, dersom disse er egnet og benyttes av barna til lek og opphold. Personalets arealer, grovgarderober, toaletter og stellerom, tekniske rom og lignende regnes ikke med. I nyere barnehager med fire barnegrupper, utgjør leke- og oppholdsarealet litt under halvparten av bygningenes totale nettoareal. Samlet sett utgjør barnas avdelinger (inkludert garderober, toaletter, kjøkken etc.) om lag tre fjerdedeler av barnehagene, mens den siste fjerdedelen består av personal- og administrasjon, lager m.m. Planløsningene i barnehagene er ulike, og leke- og oppholdsarealet er gjenstand for vurdering i hvert tilfelle. Ved endelig godkjenning av leke- og oppholdsarealet skal det foreligge en plantegning hvor dette arealet framgår, sammen med en arealoppstilling. Kommunens gjennomgang av leke- og oppholdsarealet I forbindelse med økonomiplanen for ble det forutsatt en gjennomgang av leke- og oppholdsarealet i alle barnehager. Hensikten var å få til en så riktig utnyttelse av barnehagene som mulig i forhold til opptak av barn. I mange eldre barnehager var det også gjennomført små og store endringer i arealbruken, og gjeldende godkjenninger kunne dermed være feil i forhold til faktisk situasjon. Rådmannen bestilte dette arbeidet hos Oppvekstkontoret våren 2007, der kommunale barnehager skulle prioriteres først. Følgende arbeid ble utført for den enkelte barnehage: Befaring og gjennomgang av tegninger og informasjon om dagens arealbruk. Oppdatering av plantegninger med forslag til eventuell ny størrelse på leke- og oppholdsarealet, med tilhørende mulige barnegrupper. Gjennomgang av forslaget i samarbeid med barnehagen. Utsteding av ny godkjenning for den enkelte barnehage. Etter at gjennomgangen ble ferdigstilt i 2008, ble det presisert at opptaket av barn i kommunale barnehager skal utnytte kapasiteten i det godkjente leke- og oppholdsareal fullt ut. For noen av de nye barnehagene ble det gitt dispensasjon for en noe lavere utnyttelse i oppstartsperioden, vurdert ut fra andelen småbarn, gruppeorganisering og andre lokale forhold. Unntaksvis er det også barnehager som for en periode får dispensasjon for å ha noen flere barn enn det godkjent leke- og oppholdsareal tilsier. Gjennomgangen av de kommunale barnehagene førte til ca 60 flere barnehageplasser. Omlegging fra åpen barnehage til ordinær drift i noen barnehager ga enda 40 plasser. I økonomiplanen for ble det forutsatt en tilsvarende gjennomgang av de private barnehagene. Også dette arbeidet er nå så godt som ferdigstilt. I de private barnehagene har antall plasser økt med til sammen ca 60. Det er et meget omfattende arbeid som er gjennomført. Alle barnehagene som har ønsket det har blitt besøkt av representanter fra oppvekstkontoret. Uklarheter om beregningene av arealene kunne dermed avklares gjennom felles vurderinger på stedet. Samtidig har prosessen gitt nødvendige diskusjoner om hvordan den enkelte barnehage benyttes og utnyttes i forhold til tilgjengelige arealer, standard og utrustning. Saksfremlegg - arkivsak 10/

3 For noen få private barnehager er det ikke oppnådd enighet mellom oppvekstkontoret og eierne om størrelsen på leke- og oppholdsarealet. Saksfremlegg - arkivsak 10/

4 3. DAGENS UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Ledig leke- og oppholdsareal pr august 2010 Tabellen under viser status for hvordan leke- og oppholdsarealet (LOA) i kommunale og private barnehager er utnyttet pr august Oversikten omfatter bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager. Kommunale Private Totalt Godkjent LOA (m2) Benyttet LOA (m2) Ledig LOA (m2) Ledig LOA (prosent) 2 % 6 % 3 % Anslag for ledige plasser Pr dato er det ca m 2 ledige arealer i barnehagene. Med en normal fordeling mellom små og store barn, tilsvarer de ledige arealene henholdsvis 114 plasser i de kommunale barnehagene og 218 plasser i de private barnehagene, til sammen 332 plasser. Hovedopptaket til barnehagene er ferdigstilt, mens suppleringsopptaket til det nye barnehageåret pågår fortsatt. Pr dato er det 262 barn på venteliste, hvorav 189 ønsker plass i høst innen første november. Dette er særlig søknader for de aller minste barna, de som er født på høsten Den registrerte ledige kapasiteten i barnehagene vil dermed kunne gå tilsvarende ned ut over høsten. 4. VURDERING AV LEDIGE AREALER I KOMMUNALE BARNEHAGER Fordeling av ledige arealer i kommunale barnehager m2 Anslag plasser Totalt ledig LOA Nye barnehager, ikke fylt opp Dispensasjoner fra arealkravet Ønsker ikke å fylle opp arealene 0 0 Mangel på søkere, annet ledig Ledig kapasitet i kommunal sektor er først og fremst knyttet til fire nye barnehager som ble åpnet i august 2010, og som ennå ikke er fylt opp. Slik har det også vært i de foregående årene, at det tar noe tid ut over høsten før de fylles. Enkelte barnehager har fått dispensasjon fra kravet om å utnytte leke- og oppholdsarealet fullt ut, hovedsakelig fordi de har barn med funksjonshemminger med spesielt plasskrevende utstyr. Ellers er det noen kommunale barnehager som har meldt om mangel på søkere, spesielt fra barn over tre år. Muligheter for økt arealutnyttelse i kommunale barnehager I kommunal sektor er det forutsatt at barnehagene skal utnytte arealene sine fullt ut. I enkelte eldre barnehager er det fortsatt slik at de ikke er fysisk egnet til å ta i mot småbarn. Når de da ikke får nok søkere fra storbarn, så blir arealer stående ledige. Dersom disse skal utnyttes bedre, må det gjøres Saksfremlegg - arkivsak 10/

5 investeringer i form av etablering av stellerom, ombygging av garderober og bygging av vognskur. Det er gjort slike tiltak i en rekke kommunale barnehager i perioden , for å få nok plasser til de minste barna, og dermed oppnå full barnehagedekning. Kostnadene pr barnehage har utgjort rundt 0,5 millioner kroner. I de to siste årene er budsjettet til dette formålet fjernet, ut fra den økonomiske situasjonen. 5. VURDERING AV LEDIGE AREALER I PRIVATE BARNEHAGER Fordeling av ledige arealer i private barnehager m2 Anslag plasser Totalt ledig LOA Nye barnehager, ikke fyllt opp Dispensasjoner fra arealkravet 0 0 Ønsker ikke å fylle opp arealene Mangel på søkere, annet ledig I privat sektor er det en ny, midlertidig barnehage som ikke er fylt opp. Seks av de private barnehagene har meldt at de ikke ønsker å ta inn flere barn i forhold til ledige arealer. Blant disse er det barnehager hvor det altså ikke er oppnådd enighet om størrelsen på leke- og oppholdsarealet mellom oppvekstkontoret og barnehagen. De ledige arealene som er ført opp i denne oversikten er basert på oppvekstkontorets vurderinger av arealsituasjonen i disse barnehagene. Flere barnehager har meldt om at de for tiden ikke har nok søkere. Ellers er de øvrige ledige arealene som framkommer i oversikten fordelt på mange av de private barnehagene, men mye av dette vil nok bli utnyttet ettersom opptaket pågår videre ut over høsten. Muligheter for økt arealutnyttelse i private barnehager En ledig kapasitet på seks prosent av mulig leke- og oppholdsareal i private barnehager må sies å være mye. For flere av de private barnehagene, og særlig for de som ikke får nok søkere, så er det nok slik at de fysisk sett ikke er egnet og fleksible nok til å kunne tilby riktig type plasser i forhold til behovet. Ombygging og tilrettelegging for småbarnsplasser er ikke gjennomført i samme omfang som det er gjort i kommunal sektor. Slik tilrettelegging og fysiske tiltak er det opp til den enkelte private barnehage å gjennomføre. Selv om det ikke gis investeringstilskudd fra staten til slike tiltak, så har det vært mulig å søke kommunen om å få dekket økte kapitalutgifter som følge av låneopptak. Enkelte private barnehager kan likevel slite med å få lån til slike formål, for eksempel på grunn av krav om panteobjekt. De private barnehagene har heller ikke nødvendigvis den kompetanse, organisering og eierskap som skal til for å gjennomføre slike tiltak. Mulighetene for å finansiere utgifter til slike tiltak, og annen nødvendig rehabilitering, må drøftes i forhold til nytt finansieringssystem for de ikke-kommunale barnehagene. Det er nok en generell utfordring at de private barnehagene ikke ser det som noe problem at man har noen ledige plasser hos seg selv. En ledig plass i hver av de private barnehagene, tilsvarer til sammen kapasiteten i en fireavdelings barnehage. En tredjedel av de ledige arealene i privat sektor er imidlertid knyttet til et fåtall barnehager, som ikke ønsker å utnytte den ledige kapasiteten som kommunen mener disse barnehagene har. Selv mener de at Saksfremlegg - arkivsak 10/

6 byggene ikke er egnet for flere barn, eller at de ser på de ekstra arealene som en kvalitet i tilbudet som gis. Ut fra dagens lov- og rammeverk, har kommunen uansett ikke anledning til å pålegge de private barnehagene å utnytte fastsatt godkjent leke- og oppholdsareal. Rådmannen har derfor foreløpig utsatt fastsettingen av leke- og oppholdsarealet i disse barnehagene. Synspunkter fra de private barnehagene Både arbeidet med gjennomgangen av leke- og oppholdsarealet, samt bystyrets spørsmål om ledig kapasitet, er drøftet med de private barnehagene. Rådmannen har henvendt seg til arbeidsutvalget for de private barnehagene for å få synspunkter på eventuell innføring av krav om utnyttelse av leke- og oppholdsarealet, samt muligheter og forutsetninger for dette. Under er det gjengitt forhold fra en felles uttalelse. Arbeidsutvalget mener det er viktig å fortsette den gode dialogen og samarbeidet mellom de private barnehagene og kommunen. Målet må være å beholde eller øke kvaliteten for alle barnehager i Trondheim. Det pekes på at høyere utnyttelse av godkjent leke- og oppholdsareal kan påvirke kvaliteten i barnehagen. Videre kan forslaget om lik utnyttelse av leke- og oppholdsarealet være en faktor som påvirker mangfoldet, og man kan få mer ensartede barnehager med mindre rom for prioriteringer som sikrer egenarten. Arbeidsutvalget er også opptatt av at mange private barnehager ikke er fysisk tilrettelagt for økt arealutnyttelse, og at det må legges til rette for kommunal finansiering av nødvendige investeringer. Arbeidsutvalget for de private barnehagene er altså i hovedsak imot innføring av vilkår om full arealutnyttelse på linje med kommunale barnehager. Dette begrunnes også med at rammevilkårene rundt dette og framtidig finansiering ikke er avklart. Kommunen oppfordres til å avklare hvilke sanksjoner en barnehage kan få dersom vedkommende ikke har full utnyttelse. Arbeidsutvalget ser likevel det positive ved at kommunen får en oversikt over kapasiteten og at behovet for utbygging av nye barnehager kan reduseres. 6. NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER FRA 2011 Staten planlegger å innføre rammefinansiering av barnehagesektoren fra Trondheim kommune har så langt behandlet dette i en høringsuttalelse til forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager, se formannskapssak 189/10, behandlet I kommunens høringsuttalelse pekes det på behovet for å sette rimelige vilkår til de ikke-kommunale barnehagene, både om prioritering av barn 1-5 år i opptaket, samt utnyttelse av godkjent leke- og oppholdsareal. Uttalelsen problematiserer også hvordan private barnehager skal kunne få finansiert nødvendige investeringsstiltak. Denne saken om ledig arealkapasitet i barnehagene berører mange forhold som det er naturlig å drøfte i en helhetlig sammenheng. Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake med forslag til tiltak og eventuelle vilkår om arealutnyttelse i bystyresak om nytt finansieringssystem høsten OPPSUMMERING OG VURDERINGER Saksfremlegg - arkivsak 10/

7 Det er i de siste årene gjennomført et stort arbeid med gjennomgang og fastsetting av leke- og oppholdsarealet i kommunale og private barnehager. Dette har gitt nødvendige diskusjoner om hvordan den enkelte barnehage benytter og utnytter sine arealer, og har ført til en netto tilvekst på 100 plasser i kommunale barnehager og 60 i de private. Pr medio august kan det anslås en ledig arealkapasitet i barnehagene tilsvarende 332 plasser, hvorav 114 i kommunale og 218 i private barnehager. Samtidig er det en venteliste på 189 barn som ønsker plass i høst. Dersom alle disse gis tilbud, reduseres den ledige kapasiteten til 143 plasser. I de kommunale barnehagene er det en forutsetning at det godkjente leke- og oppholdsarealene skal utnyttes fullt ut. Ledig kapasitet, som pr dato tilsvarer to prosent av totalt godkjent leke- og oppholdsareal, er først og fremst knyttet til fire nye kommunale barnehager som ble åpnet i august Det er rådmannens oppfatning at de aller fleste private barnehagene ser det som naturlig og riktig å ta opp barn i henhold til fastsatt leke- og oppholdsareal. Likevel er det pr dato en ledig kapasitet på seks prosent av leke- og oppholdsarealet i de private barnehagene. Dette skyldes nok at man i den enkelte barnehage ikke ser de totale virkningene av at det holdes av en plass eller to hos seg selv, for eksempel for å kunne tilby plass til søsken av barn som har plass i barnehagen. Det er også mange private barnehager som ikke er fysisk egnet til å kunne tilby riktige type plasser i forhold til behovet. En tredjedel av de ledige arealene i privat sektor er imidlertid knyttet til barnehager som ikke ønsker å utnytte den ledige kapasiteten som kommunen mener disse barnehagene har. Selv mener de at byggene ikke er egnet for flere barn, eller at de ser på de ekstra arealene som en kvalitet i tilbudet som gis. Særlig i forhold til nybygde, private barnehager, som i sin helhet er finansiert av offentlige midler, finner rådmannen det urimelig at ikke alle plassene blir utnyttet. Ut fra dagens lov- og rammeverk, har ikke kommunen anledning til å pålegge de private barnehagene full utnyttelse av fastsatt godkjent leke- og oppholdsareal. Rådmannen har derfor foreløpig valgt å ikke ferdigstille arbeidet med fastsetting av leke- og oppholdsarealet i disse barnehagene. Arbeidsutvalget for de private barnehagene mener generelt at kommunens og barnehagenes fokus må rettes mot kvaliteten i tilbudet. Satsingen på full arealutnyttelse kan oppleves som en utfordring og begrensning i forhold til å tilby et kvalitativt og variert tilbud til brukerne. Arbeidsutvalget er også opptatt av at mange private barnehager ikke er fysisk tilrettelagt for økt arealutnyttelse, og at det må legges til rette for kommunal finansiering av nødvendige investeringer. For kommunen, som er etter loven har ansvaret for å tilby plass til alle søkerne i hovedopptaket, er det utvilsomt en fordel å ha full oversikt over kapasiteten i sektoren, og også være sikker på at denne kapasiteten blir utnyttet. Ellers må kommunen legge til rette for en større utbygging enn det egentlig er behov for, noe som igjen vil belaste de totale ressursene som står til fordeling mellom barnehagene. Dersom de som nå står på venteliste benytter seg av de ledige plassene, så utgjør den resterende kapasiteten på 143 plasser, ca en prosent av den totale barnehagemassen. Rådmannen vil så langt som mulig legge til rette for at disse plassene kan utnyttes i kommende års opptak. En del av disse plassene vil sannsynligvis ikke være tilpasset etterspørselen. Hundre prosent full utnyttelse til en hver tid vil nok dermed være vanskelig. Det er en relativt stor bevegelse blant brukerne, ut fra når og hvor de ønsker å benytte barnehageplass, og særlig om det er småbarn eller storbarn det ønskes plass for. Det er derfor fortsatt behov for å investere i tiltak slik at alle barnehager får en fysisk standard og fleksibilitet som gjør at de kan gi tilbud til alle som søker. Saksfremlegg - arkivsak 10/

8 Behovet for slike tiltak i kommunale barnehager vil bli behandlet sammen med forslag til investeringsbudsjett. Behovet for tiltak er imidlertid størst i privat sektor. Dette forutsetter oppfølging i den enkelte barnehage, men samtidig må det være muligheter for finansiering av tiltakene. Det er behov for en helhetlig vurdering av både de økonomiske forholdene og eventuell innføring av vilkår om utnytting av fastsatt leke- og oppholdsarealer. Dette vil bli tatt opp i egen bystyresak om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager fra Rådmannen i Trondheim, 8. september 2010 Jorid Midtlyng Kommunaldirektør Vidar Kvamstad rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 10/

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/31182 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar melding om opptak 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/31182

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/31368 Forslag til vedtak: Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass 2004 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 04/31368

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Saksframlegg NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER 31.08.2008 VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet understreker bystyrets definisjon på

Detaljer

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 Saksframlegg ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar, som en del

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/15148 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar etablering av Nedre Flatåsen barnehage. Bygget er på 1205 m2 brutto. 2. Kostnadene

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik:

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik: Saksframlegg KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER I 2005 DISPONERING AV SKJØNNSMIDLER TIL BARNEHAGEFORMÅL OVERFØRT FRA 2004 TIL 2005 Arkivsaksnr.: 05/18871 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: ETABLERING AV NY UTLEIR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/28498 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar etablering av ny, permanent Utleir barnehage, som skal erstatte dagens midlertidige Utleir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

NOTAT. Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato:

NOTAT. Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato: NOTAT Til: Formannskapet Fra: Jorid Midtlyng, kommunaldirektør Tema: Barnehageopptaket i 2010 og 2011 Dato: 18.01.2011 Innledning Aase Sætran, Arbeiderpartiet, har stilt spørsmål til rådmannen om praksisen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2010/7044-3 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret Ny barnehage på Medbroen gård. Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 04/03339 Forslag til vedtak: Trondheim kommune

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar utvidelse av Breidablikk barnehage gjennom

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

2. ETTERSPØRSEL OG TILBUD KNYTTET TIL MYRA BARNEHAGE

2. ETTERSPØRSEL OG TILBUD KNYTTET TIL MYRA BARNEHAGE ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 11/11357 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato oppgis ved alle henv. 1JaAtC

Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato oppgis ved alle henv. 1JaAtC TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for oppvekst og utda 28. 2007 CJ 1, a Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep N-0032 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Elen Cecilie

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV ROSENBORG PARK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 07/42593 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar bygging av ny Rosenborg Park barnehage. Det nye bygget er på 726 m2 brutto og utgjør

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Value for money - Likebehandling og samarbeid med private barnehager

Value for money - Likebehandling og samarbeid med private barnehager KS barnehagekonferanse 31.1-1.2.2011 Elen Cecilie Isdahl, Value for money - Likebehandling og samarbeid med private barnehager Foto: Carl-Erik Eriksson Innhold Trondheims barnehagepolitikk og samarbeid

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900805 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2013/677-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Hovedopptak barnehager 2013 - utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksopplysninger:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.06.2010 Sak: 189/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling: Saksframlegg ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ SVARTLAMOEN Arkivsaksnr.: 06/41689 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar bygging av ny kommunal barnehage på Svartlamoen. Bygningen er på 495 m2 brutto.

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/37824

Saksframlegg. VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/37824 Saksframlegg VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/37824 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at eiere av private barnehager, for å motta kommunalt tilskudd, skal sørge

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK Saksframlegg Arkivsak: 15/1999-1 Sakstittel: TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK K-kode: A10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/437-10 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 07.03.2016 Formannskapet 10.03.2016 Kommunestyret 16.03.2016

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 Saksframlegg STATUS OG FREMDRIFT FOR VIKARORDNINGEN FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 05/33004 1 Saksutredning:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

Dato: 22. desember 2011

Dato: 22. desember 2011 Dato: 22. desember 2011 Byrådssak 3/12 Byrådet Prinsipper for realisering av barnehageretten i 2012-2015 LRS SARK-1252-201018353-181 Hva saken gjelder: Bergen kommune har de siste tre årene oppfylt lovfestet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: 06.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Åfjord - Komite for livsløp 05.11.2015 4/15 Åfjord - Komite for livsløp 24.11.2015 Åfjord kommunestyre Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: /

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: / SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/01746-002 Dato: 16.04.02/ 23.04.02 INNTAKSREGLER TIL KOMMUNALE BARNEHAGER EVENTUELL VEDTEKTSENDRING SAK TIL : Bystyrekomite 1/ Bystyret

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

Saksframlegg. TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755

Saksframlegg. TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755 Saksframlegg TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755 Forslag til innstilling: Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens tiltak for å tilrettelegge tilsynsordninger utenom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: 223 A1 Arkivsaksnr.: 12/ ØKNING AV TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: 223 A1 Arkivsaksnr.: 12/ ØKNING AV TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: 223 A1 Arkivsaksnr.: 12/444-20 ØKNING AV TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/444-7 Forskrift

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1610 614 A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Innledning Rapporten handler om samarbeidet mellom kommunen og private barnehager («ikkekommunale barnehager»)

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Arkivsaksnr.: 11/16237 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Arkivsaksnr.: 11/16237 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høring om endring i barnehageloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no 74048274 Arkivref: 2007/10242 - /A10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Arkivsaksnr.: 11/30586

Saksframlegg. OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Arkivsaksnr.: 11/30586 Saksframlegg OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Arkivsaksnr.: 11/30586 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å etablere Kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) fra høsten 2011

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår ivaretas. Saksframlegg RIISER LARSENS VEI 16, VIKTOR BAUMANNS VEI BARNEHAGE DISPENSASJON FOR FORLENGET VARIGHET AV MIDLERTIDIG BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/10054 Saksbehandler: Odd Morten Hansen ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel:

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Arkivsaksnr.: 15/1587-1 Arkivnr.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder barnehager, Mette Grønmyr Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer