Å R S R A P P O R T E N E R G I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4"

Transkript

1 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket i 2014 var på rundt 101 millioner kwh for disse byggene. Dette arealet har godt dokumenterte målinger tilgjengelige for evaluering, og det er disse bygningene som er omtalt i denne rapporten. I 2014 ble det årlige målet om 2,0 prosent energieffektivisering 1 nådd med god margin. Den samlede besparelsen var på 2,3 prosent. Figur 1 viser besparelser i forhold til 2013 for bygningene delt opp i fem kategorier. Alle resultatene som presenteres i denne rapporten er korrigerte for utetemperatur og gjelder spesifikt forbruk (kwh/m 2 ). Besparelser for 2014 mot ,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -3,2 % -4,3 % -1,8 % Vektet gjennomsnitt -1,9 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -6,3 % -6,0 % -8,0 % Barnehager Sykehjem Skoler Idrettsanlegg Andre bygg Figur 1: Besparelser fordelt på bygningskategori 2014/ ,0 % 1 I økonomiplan og budsjett for 2014 er målet om reduksjon i totalt energiforbruk på 2,0 prosent. Det er satt et mål om en besparelse på 7 % pr år i perioden

2 1 BEREGNINGENE Trondheim kommune bygger stadig flere bygg og øker dermed oppvarmet areal. Det er naturlig at energiforbruket øker i takt med økt areal. I denne rapporten fremstilles energiforbruket per kvadratmeter oppvarmet bygningsmasse, også kalt spesifikt forbruk. Dette gjør at sammenligningen ikke blir berørt av økt areal. I beregningene er det gjort temperaturkorrigering av temperaturavhengig energiforbruk. Temperaturkorrigering beskrives ytterligere i vedlegg C. Energiforbruket er ikke korrigert for eventuell endret brukstid, da det ikke finnes data for brukstid for de ulike årene. Økning i antall brukere, som igjen medfører økt energiforbruk per kvadratmeter er heller ikke tatt med i beregningen. 2 RESULTATENE Den totale besparelsen i 2014, kontra 2013, var på 2,3 prosent. i både kwh og prosent presenteres for hvert enkelt bygg i vedlegg B. Enkelte bygg er tatt bort fra /besparelses-beregningene på grunn av ikke registrert forbruk eller ikke representativt forbruk (vedlegg A). 2.1 BYGNINGSKATEGORIENE Barnehager: Byggkategorien barnehager består av 114 barnehager som til sammen utgjør et areal på nærmere m 2. Av disse er m 2 inkludert i denne rapporten, med en total energibesparelse er 3,2 prosent for disse barnehagene. Idrettsanlegg: Kategorien består av 14 bygg med drøyt m 2 bruksareal, der kun m 2 er inkludert i denne rapporten. Årsaken til den lave medregnede andelen bygningsmasse er at flere av bygningene har gjennomgått ombygginger og større bruksendringer. Totale energibesparelser for idrettsanlegg i 2014 er 6,3 prosent. Skoler: Kategorien består av omlag m 2 fordelt på 55 skoler. Denne rapporten baserer seg på m 2. Total energibesparelse i 2014 for skoler er 1,8 prosent. Sykehjem: Byggkategorien består av 27 bygninger som utgjør omtrent m 2, derav m 2 er analysert og sammenlignet i denne rapporten med en energibesparelse på 4,3 prosent. Andre bygg: Byggkategorien består av 14 bygg som utgjør nesten m 2. Av disse er m 2 inkludert i denne rapporten. Dette er Bolig-Ranheimveien 149, Breidablikk utbyggingsområde- bygg D, Folkebiblioteket, Hornemannsgården, Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen), ISAK adm., Leangen gård, LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted), Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) og Produksjonskjøkkenet. Energibesparelsen var på 1,9 prosent. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 2

3 3 FORDELING ENERGIBÆRER Energi- og klimahandlingsplanen setter krav om at olje skal fases ut og det skal legges om til vannbåren varme. Dette oppfordrer til økt bruk av fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre fornybare kilder. Figur 2 viser forbrukstall samt prosentvis fordeling mellom ulike energibærere for alle kommunens energioppfulgte bygg. Grunnlagstallene omfatter her alt forbruk for de oppfulgte byggene og det er ikke foretatt noen justeringer med hensyn på temperatur. Fordeling mellom energibærere vil derfor variere noe basert på vær for de aktuelle periodene, og grafene gir derfor ikke et detaljert bilde på den langsiktige trenden. Som et ledd i kommunens mål om økt bruk av bioenergi, arbeides det med oppføring av lokale bioenergisentraler i områder hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig. Én bioenergisentral på Leinstrand ble satt i drift våren 2012 og forsyner Nypvang skole og Nypantunet helse- og velferdssenter med varme. Høsten 2014 ble nok en bioenergisentral satt i drift på Spongdal, da med varmeleveranser til Byneset helse- og velferdssenter, nye Spongdal skole og Byneshallen. Dette inngår i energibæreren Bioenergi i Figur 2, og det er forventet en samlet bioenergimengde på over MWh i Det arbeides med ytterligere en bioenergisentral på Vikåsen, en sentral som vil bidra med anslagsvis MWh årlig. Figur 2: Forbrukstall for de ulike energibærerene for 2014 og Tallene er både oppgitt i prosentfordeling og MWh. Figur 2 viser at det totale energi var lavere enn En av årsakene til dette varat 2014 var et varmere år med mindre behov for oppvarming. Dermed var det også en prosentvis lavere andel fjernvarme og kilder som dekker oppvarming.det totale forbruket av fastkraft har gått ned. Det betyr at selv om den prosentvise andelen elektrisitet har gått opp, er det ikke brukt mer direkte elektrisitet. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 3

4 4 ENERGITILTAK - HOVEDOMRÅDER Det arbeides med energi på flere områder i Trondheim kommune. I de påfølgende kapitlene er hovedaktivitetene beskrevet. Lønnsomhet av investeringer i energibesparende utstyr som varmepumper, solfangere og andre tiltak følges opp. Det jobbes for at vannbåren varme skal prioriteres ved rehabiliteringer og tilbygg. 4.1 INVESTERINGSMIDLER TIL ENØK, SAMT ENOVA-MIDLER Trondheim kommune har i de senere år satt av investeringsmidler til å gjennomføre energibesparende tiltak i egen bygningsmasse. Midlene kan også benyttes til å fjerne oljekjeler. Tabell 1 viser hvilke tiltak som ble støttet av enøk-investeringsmidler i Tabell 1: Tiltak støttet av enøk-investeringsmidler i Bygg Tiltak Tilskudd enøkmidler Bispehaugen skole Bispehaugen skole Solbakken skole Energigevinst pr. år Ny ventilasjon, behovstyring, belysning Fjerne oljekjeler med tank Ny ventilasjon, behovsstyring, belysning, varmepumpe Dalgård skole Nytt teknisk anlegg svømmebasseng Valentinlyst HVS RotorX samt tiltsk behovstyring/autm Åsheimhallen Behovstyring Utleira barnehage Sentral drifts-anlegg sonestyring varme Leangen gård Etterisolering Vindu/loft/fuging med mer SUM I 2014 er det tildelt støtte til 8 prosjekt. Totalt støttebeløp er kr inkl mva. Beregnet årlig energibesparelse på prosjektene er ca kwh/år. Det er videre fjernet to oljekjeler ved Bispehaugen skole. Rehabiliteringen ved Solbakken skole er støttet med kr gjennom tilskuddsprogrammene til Enova SF. 4.2 ENØK DRIFTSMIDLER For 2013 ble Trondheim eiendom tildelt 2,3 millioner kr i driftsmidler for å gjennomføre enøk-tiltak. På grunn av manglende kapasitet på entreprenørsiden ble ikke alle enkeltprosjekter sluttført i 2013, og 0,3 mill. kr ble overført og brukt i Totalt ble det gjennomført 55 tiltak med en totalkostnad på 2,28 mill. kr. Midlene ble fordelt på følgende måte: Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 4

5 1,68 mill. kr til feilretting og oppgradering av automatikk 0,35 mill. kr til ombygning av sentralvarmeanlegg 0,25 mill. kr til etterisolering av fyrrom 4.3 ENØK MIDLER TIL IDRETTSBYGG I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan for ba Bystyret rådmannen legge fram en plan for å videreføre kommunens gode innsats på enøk og forsterke denne for idrettsbygg. Det ble bevilget 10 millioner kroner til investering i enøk for dette formålet. Saksframlegget Enøk-midler til idrettsbygg Arkivsak 13/14889 beskriver potensielle tiltak som kan gjennomføres i dette prosjektet. Prosjektet er nå under sluttføring. Tiltak som er gjennomført, er vist i Tabell 2. Tabell 2: Prosjekter støttet med enøk-investeringsmidler til idrettsbygg. Anlegg Tiltak Kostnad kr inkl. mva Besparelse kwh Dalgård idrettsanlegg Ny belysning i hall Lysanlegg uteanlegg overføres Byåsen IL Avfuktingsanlegg Undersentral fjernvarme inn på sentral driftsanlegg-anlegg * Husebybadet/Husebyhallen Strålevarme i tak - Husebyhallen Sentral drifts-anlegg hall behovsstyrt ventilasjon og belysning Innkjøringsport til hall Nytt inngangsparti Lade idrettsanlegg Ny belysning med styring på grusbane Munkvollhallen Ettermontasje varmtvannsbereder til garderobe Ranheimshallen Behovsstyrt belysning hall/garderobe Rostenhallen Nytt sentral drifts-anlegg og ventilasjon * Leangen idrettsanlegg Avfukter i ungdomshallen Rehabilitering håndballhall og garderober: Strålevarme og ventilasjon i håndballhall - Garderobe ishockey. Ny ventilasjon og varme. - Garderobe håndball. Ny ventilasjon og varme. - Energieffektiv belysning håndballhall/innendørs løpebane SUM Tiltak merket * er ikke ferdigstilt. Angitt kostnad er en prognose. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 5

6 Det er støttet gjennomføring av tiltak ved totalt 7 anlegg. Det er gjort investeringer for kr. Besparelse ved tiltakene er ca kwh/år. Det gjenstår noe arbeid med undersentralen ved Dalgård idrettsanlegg. Dette er planlagt ferdigstilt i februar Tiltakene ved Rostenhallen er under detaljprosjektering. Planlagt ferdigstillelse er oktober PLAN FOR FORDELING AV INVESTERINGSMIDLER ENØK FOR IDRETT- OG KULTUROMRÅDET I 2014 ble det satt av 5 millioner kroner til investering i enøk for å videreføre kommunens innsats på enøk innen idretts- og kulturbygg. Saksframlegget Plan for fordeling av investeringsmidler til enøk for idrett og kulturområdet Arkivsak 14/7887 gir en oversikt over potensielle tiltak som kan gjennomføres i prosjektet. Prosjektet er nå under sluttføring. Tiltak som er gjennomført, er vist i Tabell 3. Tabell 3: Prosjekter støttet med enøk-investeringsmidler til idretts- og kulturbygg. Anlegg Tiltak Kostnad Kr inkl. mva Besparelse kwh/år Granåsen skianlegg Etablering av undermålere Leangen idrettanlegg Nye rømningsdører Leangen arena Ungdomshallen: Duk i tak Nissekollen Ny belysning * Sjetnemarka skianlegg Ny belysning * Munkegata 1 - Rådhuset Nytt sentral drifts-anlegg, samt varmestyring Behovstyrt ventilasjon bystyresal/rådsal/ formannskapssal * * Kulturhuset ISAK * Buran hus Mellomveien 32 - Trikkestallen Mellomveien 5 Kunstnernes hus Nytt sentral drifts-anlegg Utskifting til energieffektiv belysning med LED Behovstyrt ventilasjon i storsal Isolering av ventiler i varmeteknisk rom Etablering av ny og energieffektiv ventilasjon Behovstyrt ventilasjon og panelovner i musikkbokser Isolering av ventiler i varmeteknisk rom Etterisolering av kaldloft Hornemannsgården Nytt sentral drifts-anlegg SUM Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 6

7 Tiltak merket * er ikke ferdigstilt. Angitt kostnad er en prognose. Det er støttet gjennomføring av tiltak ved totalt 10 bygg/anlegg. Det er gjort investeringer for kr. Besparelse ved tiltakene er ca kwh/år. Det gjenstår noe arbeid på enkelte anlegg. Disse er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mars. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 7

8 VEDLEGG - BESPARELSER PÅ HVERT ENKELT BYGG Under følger en oversikt over besparelser/ for hvert enkelt bygg som har blitt energioppfulgt. Enkelte bygg har det dessverre blitt utelatt fra beregningene som på grunn av målerfeil, endringer av bruksareal, ujevn drift eller tilsvarende. For bygg der det har vært vanskelig å korrigere slike feil, er det valgt å utelate bygget fra evalueringen. Barnehager A. BYGG UTELATT FRA EVALUERINGEN Kommentar Breidablikk (gml) skole Mangler energidata Breidablikk ny - barnehage Ombygging 2013 Brundalen barnehage Ny i 2014 Brøset (Prestekragen) barnehage Noe av arealet er fjernet, nytt areal er ukjent Cecilienborg barnehage Ujevn drift vinteren Haukåsen barnehage Normal drift i løpet av Hårstad barnehage Mangler energidata Ilsvika barnehage Ny i 2014 Krinkelkroken barnehage Defekt shuntmotor har medført unormalt for deler 2014 Nidarvoll bhg (på gml Utleir bhg brakke) Har ikke vært i fast drift i 2013 og 2014 Spannet barnehage Ny i 2014 Tordenskjold barnehage et har økt. Viktor Baumannsvei-37 (Midlertidig Hammersborg bhg) Hammersborg barnehage bruker dette bygget midlertidig i tillegg til deres egne to brakker. Dette gir ujevnt bruk. Øvre Jakobsli barnehage Normal drift i løpet av 2014 Idrettsanlegg Byneshallen Ny i 2014 Dalgård ishall Under ombygging 2014 Granåsen skianlegg Feil med energidata Husebyhallen Under ombygging 2014 Lade idrettsanlegg Oppstart av mobilskøytebane i slutten av 2013 har medført forhøyet forbruk av fastkraft Leangen ishall Har fått installert fastkraftmålere som ikke har vært i bruk før 2013 Skoler Berg b.skole Mangler oljeforbruk Bispehaugen b.skole Hovedbygg skal rehabiliteres og pusses opp. Brøset Interimskole brukes midlertidig for undervisning Brøset Interim skole Se Bispehaugen b.skole Charlottenlund b.skole Ny paviljong oppført i 2013 Kalvskinnet b.skole Benyttes til andre formål, deriblant enhet for unge flyktninger. Lilleby b.skole Ombygging 2014 Markaplassen skole Fått egne målere i løpet av april 2013 Nypvang b.skole Fullstendig varmedata kun fra 2014 Ranheim (gml) b.skole (Ranheimsvegen 211) Lagt inn nytt areal etter en toetasjes paviljong. Rosten b/u skole Ombygging Solbakken b.skole Ombygging Spongdal skole Ny i 2014 Stavset b.skole Sverresborg Interimskole (MidÅsveien skole) Åsveien b.skole Nytt 2014 Sykehjem Byneset helse og velferdssenter Ombygging 2014 Dragvoll helse og velferdssenter Normal drift i løpet av 2014 Andre bygg Ranheim brann og ambulansestasjon Normal drift i løpet av 2014 Mangler oljeforbruk Varierende bruk. Har blant annet blitt benyttet av autistiske elever fra Åsveien skole Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 8

9 B. BYGG I EVALUERINGEN Under følger en oversikt over hvor mye hvert enkelt bygg i beregningen har hatt i besparelse/. Flere av byggene har enten fått normal drift eller energioppfølging f.o.m og derfor er ikke forbrukstall for 2013 oppført. Barnehager Angelltrøa barnehage ,9 % Blomsterbyen Barnehage ,9 % Brannhaugen Barnehage ,7 % Breidablikk (gml) barnehage ,1 % Brinken barnehage ,2 % Bromstad barnehage ,9 % Brøset(Marikåpa) Barnehage ,7 % Charlottenlund barnehage ,1 % Ferista Friluftsbarnehage ,0 % Festningen(Rosenborg park) barnehage ,5 % Firkanten Barnehage ,6 % Flatåsen barnehage ,1 % Furutoppen barnehage ,4 % Gartneriet (Elgeseter) Barnehage ,3 % Gjørtlervegen barnehage ,2 % Grilstadfjæra barnehage Hammersborg Barnehage ,7 % Havsteinaunet (Gulthus) barnehage ,6 % Havsteinaunet (Rødthus) Barnehage ,4 % Huseby barnehage ,0 % Ila barnehage ,7 % Iladalen barnehage ,2 % Jotunheimen barnehage ,6 % Kattem barnehage Klæbuveien Barnehage ,0 % Kolstad barnehage ,5 % Kongsgården barnehage ,3 % Korsvika barnehage ,3 % Kulsås Barnehage ,2 % Kystadåsen barnehage ,0 % Kyvatnet naturbarnehage ,2 % Leistad Barnehage ,1 % Lian naturbarnehage ,7 % Lidarende Barnehage ,8 % Lohove Barnehage ,5 % Majorstuen Barnehage ,0 % Moltmyra Barnehage ,3 % Munkvoll barnehage ,3 % Myra barnehage Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 9

10 Barnehager Myrskogen Barnehage(Gjerlovsv2) ,5 % Møllebakken barnehage ,7 % Møllebakken (Møllestua) Barnehage ,3 % Møllenberg barnehage ,8 % Nedre Flatåsen Barnehage ,5 % Nidarvoll barnehage Nordslettveien barnehage ,7 % Nye Leistad barnehage Nypvang barnehage ,2 % Okstad barnehage ,0 % Okstadvegen Barnehage ,3 % Persaunet barnehage ,6 % Porsmyra Barnehage ,2 % Presthus gård barnehage ,7 % Ranheim barnehage ,6 % Ranheimsletta barnehage Ringen barnehage ,7 % Risvollan midlertidige barnehage ,9 % Rognbudalen barnehage ,9 % Romemyra barnehage ,4 % Romolslia(Gammelbygg) barnehage ,2 % Romolslia(Nybygg) Barnehage ,0 % Rye barnehage ,0 % Rønningen barnehage ,2 % Saupstad Barnehage ,0 % Selsbakkhøgda barnehage Singsaker barnehage ,9 % Sjetne barnehage ,6 % Skjermveien barnehage ,7 % Skytterveien barnehage ,6 % Smidalen Barnehage ,8 % Sollia barnehage ,2 % Spongdal barnehage ,0 % Stabburet barnehage ,1 % Sunnland (gulthus) barnehage ,9 % Sunnland (rødthus) barnehage ,9 % Sverresli barnehage ,5 % Teglverket barnehage ,9 % Thyra (avdustmyra) barnehage ,4 % Thyra (Torvsletta) barnehage ,2 % Tonstad barnehage ,6 % Trolla barnehage ,2 % Utleir Barnehage ,8 % Valentinlyst barnehage ,1 % Valset barnehage ,0 % Vesletun barnehage ,9 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 10

11 Barnehager Vestlia (Arnehuset) barnehage ,4 % Vestlia (Bjarnehuset) barnehage ,2 % Voldsminde barnehage ,5 % Østmarkneset barnehage ,0 % Åsvang (Bergslia) Barnehage ,9 % Åsvang (Grønnstein) Barnehage ,4 % Idrettsanlegg Dalgård Idrettsanlegg ,1 % Husebybadet ,6 % Leangen Garderobebygg ,1 % Ranheim Friidrettshall ,6 % Rosenborg Idrettshall ,0 % Rostenhallen ,5 % Vikåsenhallen Åsheimhallen ,2 % Skoler Blussuvoll u.skole ,1 % Bratsberg b.skole ,0 % Breidablikk barneskole ,0 % Brundalen b.skole ,6 % Byåsen b.skole ,2 % Charlottenlund u.skole ,0 % Dalgård b.skole ,3 % Eberg b.skole ,4 % Flatåsen b/u skole, Nedre ,2 % Flatåsen b/u skole, Øvre ,4 % Hallset b.skole ,8 % Hoeggen u.skole ,9 % Huseby skole ,5 % Hårstad b.skole ,5 % Ila b.skole ,6 % Kattem b.skole ,1 % Kolstad b.skole ,5 % Lade b.skole ,9 % Nardo b.skole(ny) / Barnehage ,2 % Nidarvoll b.skole ,4 % Nyborg b.skole og Barnehage ,3 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 11

12 Skoler Okstad b.skole ,3 % Ranheim b.skole (ny skole Ranheimsvegen 166 ) ,5 % Romolslia b.skole ,9 % Rosenborg U.skole (NY) ,2 % Rye b.skole ,3 % Saupstad b.skole ,7 % Selsbakk u.skole ,0 % Singsaker b.skole ,1 % Sjetne b/u skole ,1 % Stabbursmoen b/u skole 5.467m² ,1 % Steindal b.skole ,6 % Strindheim b.skole ,4 % Sunnland u.skole ,5 % Sverresborg u.skole ,0 % Tonstad b/u skole ,3 % Ugla u.skole ,4 % Utleira b.skole ,3 % Vikåsen b.skole ,5 % Åsheim b.skole ,1 % Åsheim u.skole ,5 % Åsvang b.skole ,4 % Sykehjem Bromstad helse- og velferdssenter ,2 % Brundalen helse- og velferdssenter ,3 % Buran helse- og velferdssenter ,8 % Charlottenlund helse og velferdssenter E C Dahls helse- og velferdssenter ,2 % Havstein Helse og velferdssenter ,2 % Havsteinekra helse- og velferdssenter ,9 % Ilevollen helse- og velferdssenter ,4 % Ilsvika helse- og velferdssenter ,2 % Kattem helse og velferdssenter ,7 % Kystad sykehjem ,2 % Moholt helse- og velferdssenter ,1 % Munkvoll helse- og velferdssenter ,1 % Nidarvoll helsehus ,6 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 12

13 Sykehjem Nypantunet helse og velferdssenter Olavsgården rehab. senter ,1 % Ranheim helse- og velferdssenter ,0 % Søbstad helsehus ,2 % Tempe helse- og velferdssenter ,2 % Tiller helse- og velferdssenter ,1 % Valentinlyst helse- og velferdssenter ,1 % Østbyen helsehus - Leistad ,1 % Øya Helsehus ,7 % Andre bygg Bolig-Ranheimveien ,8 % Breidablikk utbyggingsområde- bygg D ,4 % Folkebiblioteket ,4 % Hornemannsgården ,6 % Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen) ,4 % ISAK adm ,8 % Leangen gård ,2 % LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted) ,7 % Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) ,0 % Produksjonskjøkkenet ,0 % Rådhuset adm ,5 % Sandmoen Brannstasjon ,9 % C. TEMPERATURKORRIGERING For å kunne sammenligne forbruket i 2014 i forhold til 2013 må forbruket temperaturkorrigeres. Dermed korrigeres forbruket avhengig av temperaturen gjennom året var et varmere år enn 2013 og hadde derfor mindre behov for energi. Figur 3 viser energiforbruket for et eksempelbygg (Havstein helse og velferdssenter). Ved å ikke vurdere temperaturkorrigert forbruk (antall kwh på faktura) ser det ut til at mer energi er spart i 2014 enn faktisk besparelse, sammenlignet med Figur 3 illustrerer at det er mindre forskjell på energiforbruket etter temperaturkorrigering i dette tilfellet. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 13

14 kwh Temperaturkorrigering Ikke temperaturkorrigert forbruk forbruk Figur 3: Ikke temperaturkorrigert forbruk vs. forbruk. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 14

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

Ruteoversikt 2015 / 2016

Ruteoversikt 2015 / 2016 Ruteoversikt 2015 / 2016 Rute Strekning side Rute Strekning side 1 St. Olavs gate Lian St. Olavs gate (trikk) 23 3 Lade Trondheim Sentralstasjon Sentrumsterminalen Kroppanmarka Sjetnmarka 49 4 Lade Sentrumsterminalen

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim Man 18. jan. 2016 kl. 09:00 Spongdal skole Spongdal skole: trinn: 8 10, antall: 162 Byneset, 7074 SPONGDAL 72 54 58 80 Svein Arve Våge svein-arve.vage@trondheim.kommune.no 72545880 Man 18. jan. 2016 kl.

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk.

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk. Erling Skakkesgate 14, Man 9. jan. 2017 kl. 09:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 196 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2013 2015

Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Til behandling på Kretstinget 2013 Innhold 1. Om strategi- og handlingsplanen 2. Strategisk utgangspunkt 3. Trender 4. Vi har et fantastisk produkt 5. Mål 6. O-kretsens

Detaljer

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter

Trondheim kommune Byutvikling Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Byutvikling, Tk Opplag: 40 juni 2013 pi10058 Layout og print: Grafisk senter Byutvikling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 67/13 Tittel: Saksprotokoll: Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/27828 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Trondheim kommunerevisjon Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Sammendrag Bakgrunn og bestilling Trondheim kommune ble miljøsertifisert for sin sentrale

Detaljer

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5.

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Trondheim kommune, avd. oppvekst og utdanning

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Kristin Sunde Brockman kristin-sunde.bockman@trondheim.kommune.no 72540100 Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Åsheim barneskole:

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Aktivitetskalender 2015, vår

Aktivitetskalender 2015, vår Aktivitetskalender 2015, vår Aktivitetskalenderen er en direkte oppfølging av bystyrets vedtak i sak 10/2294 Kvalitetsutvikling i trondheimsbarnehagene 2011 2014. Kalenderen vil bli publisert og oppdatert

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim

Turnéplan: Charlotte Audestad -U.trinn H15 Trondheim Erling Skakkesgate 14, Tir 13. okt. 2015 kl. 09:00 Blussuvoll skole Sigurd Jordsalsfars vei., 7052 TRONDHEIM 72 54 68 50 Fridtjof Hjertås fridtjof.hjertaas@trondheim.kommune.no Tir 13. okt. 2015 kl. 10:00

Detaljer

PIRBADET - MUNKEGATA - ST. OLAVS HOSPITAL - TRD. SPEKTRUM

PIRBADET - MUNKEGATA - ST. OLAVS HOSPITAL - TRD. SPEKTRUM Time PIRBADET - MUNKEGATA - ST. OLAVS HOSPITAL - TRD. SPEKTRUM Avgangstider fra Pirbadet Avgangstider fra Trondheim Spektrum ) ) ) ) ) FRA MUNKEGT.M FRA MUNKEGT.M ) ) ) ) Kun til Munkegt. ) Kun til St.

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Trondheim kommune Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.9.215 Tid: 9: Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 3, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

2 Anbudspakke 2011 Test Erling

2 Anbudspakke 2011 Test Erling ** Std-alone compy ** Bruker: OLAF Utskrevet den 0-05-200Kl. 5.08 Side : (Uttrekksperiode: 40.TR) Kjørepl 2 / 40.TR Tursett i Primær retning PIRBADET - MUNKEGATA M - ST.OLAVS HOSPITAL - TRD.SPEKTRUM 2

Detaljer

Arrangementliste idrettshaller 2014-2015

Arrangementliste idrettshaller 2014-2015 Arrangementliste idrettshaller 2014-2015 Uavklarte kollisjoner og annet som må Div. under arbeid avklares Dato dag Fra kl Til kl Arrangement Behov haller Krets - ansvarlig Arrangør - KLUBB Merknad Sommerarrangement

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Turnéplan: Falstadsenteret, 9. trinn V2017

Turnéplan: Falstadsenteret, 9. trinn V2017 Steinerskolen i Trondheim: trinn: 9, antall: 13 Steinerskolen i Trondheim 7018 TRONDHEIM 73879080 Kristin Steinkjer kristin.stienkjer@steinerskolen.no 73879099 Flatåsen barne- og ungdomsskole: trinn: 9,

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Forslag rammetildeling idrettshaller 2015-2016 Vedtatt HF-møtet 3.juni

Forslag rammetildeling idrettshaller 2015-2016 Vedtatt HF-møtet 3.juni Forslag rammetildeling idrettshaller 2015-2016 Vedtatt HF-møtet 3.juni Husebyhallen 2015-2016 Periode: 1.sept 2014-30.april 2015 I alle skoleferier gjelder ikke vanlig ramme. Tidspunkter for ferier framgår

Detaljer

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen?

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Potensial for energieffektivisering og energiomlegging for norske bygninger Bjorn.J.Wachenfeldt@sintef.no Igor.Sartori@ntnu.no Bakgrunn Bygningssektoren står

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ny enhetsstruktur for helse og velferdstjenesten Arkivsaksnr.: 07/23038

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ny enhetsstruktur for helse og velferdstjenesten Arkivsaksnr.: 07/23038 Ny enhetsstruktur for helse og velferdstjenesten Arkivsaksnr.: 07/23038 Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til ny enhetsstruktur. 2. Formannskapet vedtar rådmannens

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre Møteprotokoll Ungdommens bystyre Møtested: Bystyresalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Erling Hess Johnsen, Byåsen vgs. Haakon Gussiaas, Strinda vgs. Sara Eilertsen Øien,

Detaljer

Barne- og familietjenesten Heimdal. Hvem? Hva? Hvor? En oversikt over tilbud til barn og unge i Heimdal bydel. Bilde til forside:

Barne- og familietjenesten Heimdal. Hvem? Hva? Hvor? En oversikt over tilbud til barn og unge i Heimdal bydel. Bilde til forside: Barne- og familietjenesten Heimdal Hvem? Hva? Hvor? En oversikt over tilbud til barn og unge i Heimdal bydel Bilde til forside: Kattem IL Allidrett Tilbyr allsidige aktiviteter med alt fra dans, sykling,

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

Turnéplan: Falstadsenteret Vår 2016

Turnéplan: Falstadsenteret Vår 2016 Tor 11. feb. 2016 Steinerskolen i Trondheim: trinn: 9, antall: 13 Steinerskolen i Trondheim 7018 TRONDHEIM 73879080 Kristin Steinkjer kristin.stienkjer@steinerskolen.no 73879099 Ti 1. - On 2. mar. 2016

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet 2 Agenda: Organisering av nettverk Valg av energiløsning? Hvorfor energiledelse? Aktiviteter Oppnådd Resultat og besparelser

Detaljer

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg

Byutviklingskomiteen 4. februar 2016. Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 1 Byutviklingskomiteen 4. februar 2016 Heimdal Eiendom as v/ adm dir Ellen Tveit Klingenberg 2 Vår historie 1980 Starter som Grunnentreprenør 1982 Bygg og anlegg, (i dag HENT) Heimdal Utbyggingsselskap,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØKNAD OM FORNYET SALGSBEVILLING Arkivsaksnr.: 08/30095

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØKNAD OM FORNYET SALGSBEVILLING Arkivsaksnr.: 08/30095 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SALGSBEVILLING Arkivsaksnr.: 08/30095 Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til bevillingssøkerne på vedlagte liste

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år:

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år: Nardosletta Opprettet: 1/7 1936 Fra år til år: 1936 1/7 Et poståpneri ble åpnet i butikken til Heitman Berg Tveråbak - i Valhallv. 5. 1963 Flyttet til Valhallv. 3 (Utlerv. 3 fra 1974) - i egne lokaler

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Energisparekontrakter (EPC)

Energisparekontrakter (EPC) Energisparekontrakter (EPC) Fra ord til handling veileder for kommunal gjennomføring av energi- og klimatiltak Denne veilederen er utarbeidet av Energiråd Innlandet, og er en del av prosjektet «Fra ord

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

St. Olavs gate - Lian

St. Olavs gate - Lian Operatør: Boreal / Hittegods se for kontaktinfo Gjelder fom. 17. august 2015 / v.1 1 St. Olavs gate Lian 1 St. Olavs gate Lian Hvert 15. min fom Hvert 30. min fom mandag fredag 06.45 tom 18.45 19.15 tom

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune BOLIGBYGGING I TRONDHEIM 2008. Arkivsaksnr.: 09/8716. Saksbehandler: Ole Kvaal

Saksframlegg. Trondheim kommune BOLIGBYGGING I TRONDHEIM 2008. Arkivsaksnr.: 09/8716. Saksbehandler: Ole Kvaal BOLIGBYGGING I TRONDHEIM 2008 Arkivsaksnr.: 09/8716 Saksframlegg Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. BOLIGBYGGING I TRONDHEIM

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Innledning Kort oversikt over historisk utvikling Scenarier

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis ENOVA konferansen 2012 Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder/ Daglig leder Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

LÆRERVEILEDNING. Grieg og Trollbarnet VEL MØTT! Den kulturelle skolesekken. for 3. trinn i Trondheim

LÆRERVEILEDNING. Grieg og Trollbarnet VEL MØTT! Den kulturelle skolesekken. for 3. trinn i Trondheim Den kulturelle skolesekken LÆRERVEILEDNING Grieg og Trollbarnet på for 3. trinn i Trondheim VEL MØTT! Ved spørsmål kontakt: Ringve: tone.fegran@ringve.no 73 87 02 80 INNHOLD I dette hefte finner du informasjon

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2006-2018

Kommuneplanens arealdel 2006-2018 T R O N D H E I M K O M M U N E Byplankontoret Kommuneplanens arealdel 2006-2018 Delrapport 1 Utbyggingsareal for bolig Høringsutkast februar 2007 Trondheim kommune Kommuneplanens arealdel Utbyggingsareal

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Norges største fri,stående bore,slag på slanker'n nye enøk9ltak i Risvollan Bore,slag.

Norges største fri,stående bore,slag på slanker'n nye enøk9ltak i Risvollan Bore,slag. Norges største fri,stående bore,slag på slanker'n nye enøk9ltak i Risvollan Bore,slag. Li$ om Risvollan Bore$slag: Norges største fri$stående bore$slag med 1113 Byggene er oppført i perioden 1970 1973

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

TRANSES Final Workshop Energiprognoser til 2035 - Har forbruksveksten stagnert? Bjørn Grinden SINTEF Energiforskning AS

TRANSES Final Workshop Energiprognoser til 2035 - Har forbruksveksten stagnert? Bjørn Grinden SINTEF Energiforskning AS TRANSES Final Workshop Energiprognoser til 2035 - Har forbruksveksten stagnert? Bjørn Grinden SINTEF Energiforskning AS Innledning Resultater fra forskjellige prosjekter Modellutvikling (eplan og TRANSES)

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Samlet plan enøk Overhalla kommune

Samlet plan enøk Overhalla kommune Samlet plan enøk Overhalla kommune Kommunale bygg Aktuelle enøktiltak Investeringsbehov lønnsomhet og Prioritert gjennomføring En rapport fra Mai 211 TITTEL TEKNISK RAPPORT Postadresse: Svein Jarls gt

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

EPC - Malar og kontrakter Kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC - Malar og kontrakter Kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC - Energy Performance Contracting Malar og kontrakter Kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS KS-malar (gulmerka) Typisk dokumentliste i ei utlysing, som vedlegg til Hoveddokumentet (konkurransegrunnlaget)

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer