Å R S R A P P O R T E N E R G I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4"

Transkript

1 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket i 2014 var på rundt 101 millioner kwh for disse byggene. Dette arealet har godt dokumenterte målinger tilgjengelige for evaluering, og det er disse bygningene som er omtalt i denne rapporten. I 2014 ble det årlige målet om 2,0 prosent energieffektivisering 1 nådd med god margin. Den samlede besparelsen var på 2,3 prosent. Figur 1 viser besparelser i forhold til 2013 for bygningene delt opp i fem kategorier. Alle resultatene som presenteres i denne rapporten er korrigerte for utetemperatur og gjelder spesifikt forbruk (kwh/m 2 ). Besparelser for 2014 mot ,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -3,2 % -4,3 % -1,8 % Vektet gjennomsnitt -1,9 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -6,3 % -6,0 % -8,0 % Barnehager Sykehjem Skoler Idrettsanlegg Andre bygg Figur 1: Besparelser fordelt på bygningskategori 2014/ ,0 % 1 I økonomiplan og budsjett for 2014 er målet om reduksjon i totalt energiforbruk på 2,0 prosent. Det er satt et mål om en besparelse på 7 % pr år i perioden

2 1 BEREGNINGENE Trondheim kommune bygger stadig flere bygg og øker dermed oppvarmet areal. Det er naturlig at energiforbruket øker i takt med økt areal. I denne rapporten fremstilles energiforbruket per kvadratmeter oppvarmet bygningsmasse, også kalt spesifikt forbruk. Dette gjør at sammenligningen ikke blir berørt av økt areal. I beregningene er det gjort temperaturkorrigering av temperaturavhengig energiforbruk. Temperaturkorrigering beskrives ytterligere i vedlegg C. Energiforbruket er ikke korrigert for eventuell endret brukstid, da det ikke finnes data for brukstid for de ulike årene. Økning i antall brukere, som igjen medfører økt energiforbruk per kvadratmeter er heller ikke tatt med i beregningen. 2 RESULTATENE Den totale besparelsen i 2014, kontra 2013, var på 2,3 prosent. i både kwh og prosent presenteres for hvert enkelt bygg i vedlegg B. Enkelte bygg er tatt bort fra /besparelses-beregningene på grunn av ikke registrert forbruk eller ikke representativt forbruk (vedlegg A). 2.1 BYGNINGSKATEGORIENE Barnehager: Byggkategorien barnehager består av 114 barnehager som til sammen utgjør et areal på nærmere m 2. Av disse er m 2 inkludert i denne rapporten, med en total energibesparelse er 3,2 prosent for disse barnehagene. Idrettsanlegg: Kategorien består av 14 bygg med drøyt m 2 bruksareal, der kun m 2 er inkludert i denne rapporten. Årsaken til den lave medregnede andelen bygningsmasse er at flere av bygningene har gjennomgått ombygginger og større bruksendringer. Totale energibesparelser for idrettsanlegg i 2014 er 6,3 prosent. Skoler: Kategorien består av omlag m 2 fordelt på 55 skoler. Denne rapporten baserer seg på m 2. Total energibesparelse i 2014 for skoler er 1,8 prosent. Sykehjem: Byggkategorien består av 27 bygninger som utgjør omtrent m 2, derav m 2 er analysert og sammenlignet i denne rapporten med en energibesparelse på 4,3 prosent. Andre bygg: Byggkategorien består av 14 bygg som utgjør nesten m 2. Av disse er m 2 inkludert i denne rapporten. Dette er Bolig-Ranheimveien 149, Breidablikk utbyggingsområde- bygg D, Folkebiblioteket, Hornemannsgården, Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen), ISAK adm., Leangen gård, LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted), Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) og Produksjonskjøkkenet. Energibesparelsen var på 1,9 prosent. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 2

3 3 FORDELING ENERGIBÆRER Energi- og klimahandlingsplanen setter krav om at olje skal fases ut og det skal legges om til vannbåren varme. Dette oppfordrer til økt bruk av fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre fornybare kilder. Figur 2 viser forbrukstall samt prosentvis fordeling mellom ulike energibærere for alle kommunens energioppfulgte bygg. Grunnlagstallene omfatter her alt forbruk for de oppfulgte byggene og det er ikke foretatt noen justeringer med hensyn på temperatur. Fordeling mellom energibærere vil derfor variere noe basert på vær for de aktuelle periodene, og grafene gir derfor ikke et detaljert bilde på den langsiktige trenden. Som et ledd i kommunens mål om økt bruk av bioenergi, arbeides det med oppføring av lokale bioenergisentraler i områder hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig. Én bioenergisentral på Leinstrand ble satt i drift våren 2012 og forsyner Nypvang skole og Nypantunet helse- og velferdssenter med varme. Høsten 2014 ble nok en bioenergisentral satt i drift på Spongdal, da med varmeleveranser til Byneset helse- og velferdssenter, nye Spongdal skole og Byneshallen. Dette inngår i energibæreren Bioenergi i Figur 2, og det er forventet en samlet bioenergimengde på over MWh i Det arbeides med ytterligere en bioenergisentral på Vikåsen, en sentral som vil bidra med anslagsvis MWh årlig. Figur 2: Forbrukstall for de ulike energibærerene for 2014 og Tallene er både oppgitt i prosentfordeling og MWh. Figur 2 viser at det totale energi var lavere enn En av årsakene til dette varat 2014 var et varmere år med mindre behov for oppvarming. Dermed var det også en prosentvis lavere andel fjernvarme og kilder som dekker oppvarming.det totale forbruket av fastkraft har gått ned. Det betyr at selv om den prosentvise andelen elektrisitet har gått opp, er det ikke brukt mer direkte elektrisitet. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 3

4 4 ENERGITILTAK - HOVEDOMRÅDER Det arbeides med energi på flere områder i Trondheim kommune. I de påfølgende kapitlene er hovedaktivitetene beskrevet. Lønnsomhet av investeringer i energibesparende utstyr som varmepumper, solfangere og andre tiltak følges opp. Det jobbes for at vannbåren varme skal prioriteres ved rehabiliteringer og tilbygg. 4.1 INVESTERINGSMIDLER TIL ENØK, SAMT ENOVA-MIDLER Trondheim kommune har i de senere år satt av investeringsmidler til å gjennomføre energibesparende tiltak i egen bygningsmasse. Midlene kan også benyttes til å fjerne oljekjeler. Tabell 1 viser hvilke tiltak som ble støttet av enøk-investeringsmidler i Tabell 1: Tiltak støttet av enøk-investeringsmidler i Bygg Tiltak Tilskudd enøkmidler Bispehaugen skole Bispehaugen skole Solbakken skole Energigevinst pr. år Ny ventilasjon, behovstyring, belysning Fjerne oljekjeler med tank Ny ventilasjon, behovsstyring, belysning, varmepumpe Dalgård skole Nytt teknisk anlegg svømmebasseng Valentinlyst HVS RotorX samt tiltsk behovstyring/autm Åsheimhallen Behovstyring Utleira barnehage Sentral drifts-anlegg sonestyring varme Leangen gård Etterisolering Vindu/loft/fuging med mer SUM I 2014 er det tildelt støtte til 8 prosjekt. Totalt støttebeløp er kr inkl mva. Beregnet årlig energibesparelse på prosjektene er ca kwh/år. Det er videre fjernet to oljekjeler ved Bispehaugen skole. Rehabiliteringen ved Solbakken skole er støttet med kr gjennom tilskuddsprogrammene til Enova SF. 4.2 ENØK DRIFTSMIDLER For 2013 ble Trondheim eiendom tildelt 2,3 millioner kr i driftsmidler for å gjennomføre enøk-tiltak. På grunn av manglende kapasitet på entreprenørsiden ble ikke alle enkeltprosjekter sluttført i 2013, og 0,3 mill. kr ble overført og brukt i Totalt ble det gjennomført 55 tiltak med en totalkostnad på 2,28 mill. kr. Midlene ble fordelt på følgende måte: Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 4

5 1,68 mill. kr til feilretting og oppgradering av automatikk 0,35 mill. kr til ombygning av sentralvarmeanlegg 0,25 mill. kr til etterisolering av fyrrom 4.3 ENØK MIDLER TIL IDRETTSBYGG I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan for ba Bystyret rådmannen legge fram en plan for å videreføre kommunens gode innsats på enøk og forsterke denne for idrettsbygg. Det ble bevilget 10 millioner kroner til investering i enøk for dette formålet. Saksframlegget Enøk-midler til idrettsbygg Arkivsak 13/14889 beskriver potensielle tiltak som kan gjennomføres i dette prosjektet. Prosjektet er nå under sluttføring. Tiltak som er gjennomført, er vist i Tabell 2. Tabell 2: Prosjekter støttet med enøk-investeringsmidler til idrettsbygg. Anlegg Tiltak Kostnad kr inkl. mva Besparelse kwh Dalgård idrettsanlegg Ny belysning i hall Lysanlegg uteanlegg overføres Byåsen IL Avfuktingsanlegg Undersentral fjernvarme inn på sentral driftsanlegg-anlegg * Husebybadet/Husebyhallen Strålevarme i tak - Husebyhallen Sentral drifts-anlegg hall behovsstyrt ventilasjon og belysning Innkjøringsport til hall Nytt inngangsparti Lade idrettsanlegg Ny belysning med styring på grusbane Munkvollhallen Ettermontasje varmtvannsbereder til garderobe Ranheimshallen Behovsstyrt belysning hall/garderobe Rostenhallen Nytt sentral drifts-anlegg og ventilasjon * Leangen idrettsanlegg Avfukter i ungdomshallen Rehabilitering håndballhall og garderober: Strålevarme og ventilasjon i håndballhall - Garderobe ishockey. Ny ventilasjon og varme. - Garderobe håndball. Ny ventilasjon og varme. - Energieffektiv belysning håndballhall/innendørs løpebane SUM Tiltak merket * er ikke ferdigstilt. Angitt kostnad er en prognose. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 5

6 Det er støttet gjennomføring av tiltak ved totalt 7 anlegg. Det er gjort investeringer for kr. Besparelse ved tiltakene er ca kwh/år. Det gjenstår noe arbeid med undersentralen ved Dalgård idrettsanlegg. Dette er planlagt ferdigstilt i februar Tiltakene ved Rostenhallen er under detaljprosjektering. Planlagt ferdigstillelse er oktober PLAN FOR FORDELING AV INVESTERINGSMIDLER ENØK FOR IDRETT- OG KULTUROMRÅDET I 2014 ble det satt av 5 millioner kroner til investering i enøk for å videreføre kommunens innsats på enøk innen idretts- og kulturbygg. Saksframlegget Plan for fordeling av investeringsmidler til enøk for idrett og kulturområdet Arkivsak 14/7887 gir en oversikt over potensielle tiltak som kan gjennomføres i prosjektet. Prosjektet er nå under sluttføring. Tiltak som er gjennomført, er vist i Tabell 3. Tabell 3: Prosjekter støttet med enøk-investeringsmidler til idretts- og kulturbygg. Anlegg Tiltak Kostnad Kr inkl. mva Besparelse kwh/år Granåsen skianlegg Etablering av undermålere Leangen idrettanlegg Nye rømningsdører Leangen arena Ungdomshallen: Duk i tak Nissekollen Ny belysning * Sjetnemarka skianlegg Ny belysning * Munkegata 1 - Rådhuset Nytt sentral drifts-anlegg, samt varmestyring Behovstyrt ventilasjon bystyresal/rådsal/ formannskapssal * * Kulturhuset ISAK * Buran hus Mellomveien 32 - Trikkestallen Mellomveien 5 Kunstnernes hus Nytt sentral drifts-anlegg Utskifting til energieffektiv belysning med LED Behovstyrt ventilasjon i storsal Isolering av ventiler i varmeteknisk rom Etablering av ny og energieffektiv ventilasjon Behovstyrt ventilasjon og panelovner i musikkbokser Isolering av ventiler i varmeteknisk rom Etterisolering av kaldloft Hornemannsgården Nytt sentral drifts-anlegg SUM Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 6

7 Tiltak merket * er ikke ferdigstilt. Angitt kostnad er en prognose. Det er støttet gjennomføring av tiltak ved totalt 10 bygg/anlegg. Det er gjort investeringer for kr. Besparelse ved tiltakene er ca kwh/år. Det gjenstår noe arbeid på enkelte anlegg. Disse er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mars. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 7

8 VEDLEGG - BESPARELSER PÅ HVERT ENKELT BYGG Under følger en oversikt over besparelser/ for hvert enkelt bygg som har blitt energioppfulgt. Enkelte bygg har det dessverre blitt utelatt fra beregningene som på grunn av målerfeil, endringer av bruksareal, ujevn drift eller tilsvarende. For bygg der det har vært vanskelig å korrigere slike feil, er det valgt å utelate bygget fra evalueringen. Barnehager A. BYGG UTELATT FRA EVALUERINGEN Kommentar Breidablikk (gml) skole Mangler energidata Breidablikk ny - barnehage Ombygging 2013 Brundalen barnehage Ny i 2014 Brøset (Prestekragen) barnehage Noe av arealet er fjernet, nytt areal er ukjent Cecilienborg barnehage Ujevn drift vinteren Haukåsen barnehage Normal drift i løpet av Hårstad barnehage Mangler energidata Ilsvika barnehage Ny i 2014 Krinkelkroken barnehage Defekt shuntmotor har medført unormalt for deler 2014 Nidarvoll bhg (på gml Utleir bhg brakke) Har ikke vært i fast drift i 2013 og 2014 Spannet barnehage Ny i 2014 Tordenskjold barnehage et har økt. Viktor Baumannsvei-37 (Midlertidig Hammersborg bhg) Hammersborg barnehage bruker dette bygget midlertidig i tillegg til deres egne to brakker. Dette gir ujevnt bruk. Øvre Jakobsli barnehage Normal drift i løpet av 2014 Idrettsanlegg Byneshallen Ny i 2014 Dalgård ishall Under ombygging 2014 Granåsen skianlegg Feil med energidata Husebyhallen Under ombygging 2014 Lade idrettsanlegg Oppstart av mobilskøytebane i slutten av 2013 har medført forhøyet forbruk av fastkraft Leangen ishall Har fått installert fastkraftmålere som ikke har vært i bruk før 2013 Skoler Berg b.skole Mangler oljeforbruk Bispehaugen b.skole Hovedbygg skal rehabiliteres og pusses opp. Brøset Interimskole brukes midlertidig for undervisning Brøset Interim skole Se Bispehaugen b.skole Charlottenlund b.skole Ny paviljong oppført i 2013 Kalvskinnet b.skole Benyttes til andre formål, deriblant enhet for unge flyktninger. Lilleby b.skole Ombygging 2014 Markaplassen skole Fått egne målere i løpet av april 2013 Nypvang b.skole Fullstendig varmedata kun fra 2014 Ranheim (gml) b.skole (Ranheimsvegen 211) Lagt inn nytt areal etter en toetasjes paviljong. Rosten b/u skole Ombygging Solbakken b.skole Ombygging Spongdal skole Ny i 2014 Stavset b.skole Sverresborg Interimskole (MidÅsveien skole) Åsveien b.skole Nytt 2014 Sykehjem Byneset helse og velferdssenter Ombygging 2014 Dragvoll helse og velferdssenter Normal drift i løpet av 2014 Andre bygg Ranheim brann og ambulansestasjon Normal drift i løpet av 2014 Mangler oljeforbruk Varierende bruk. Har blant annet blitt benyttet av autistiske elever fra Åsveien skole Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 8

9 B. BYGG I EVALUERINGEN Under følger en oversikt over hvor mye hvert enkelt bygg i beregningen har hatt i besparelse/. Flere av byggene har enten fått normal drift eller energioppfølging f.o.m og derfor er ikke forbrukstall for 2013 oppført. Barnehager Angelltrøa barnehage ,9 % Blomsterbyen Barnehage ,9 % Brannhaugen Barnehage ,7 % Breidablikk (gml) barnehage ,1 % Brinken barnehage ,2 % Bromstad barnehage ,9 % Brøset(Marikåpa) Barnehage ,7 % Charlottenlund barnehage ,1 % Ferista Friluftsbarnehage ,0 % Festningen(Rosenborg park) barnehage ,5 % Firkanten Barnehage ,6 % Flatåsen barnehage ,1 % Furutoppen barnehage ,4 % Gartneriet (Elgeseter) Barnehage ,3 % Gjørtlervegen barnehage ,2 % Grilstadfjæra barnehage Hammersborg Barnehage ,7 % Havsteinaunet (Gulthus) barnehage ,6 % Havsteinaunet (Rødthus) Barnehage ,4 % Huseby barnehage ,0 % Ila barnehage ,7 % Iladalen barnehage ,2 % Jotunheimen barnehage ,6 % Kattem barnehage Klæbuveien Barnehage ,0 % Kolstad barnehage ,5 % Kongsgården barnehage ,3 % Korsvika barnehage ,3 % Kulsås Barnehage ,2 % Kystadåsen barnehage ,0 % Kyvatnet naturbarnehage ,2 % Leistad Barnehage ,1 % Lian naturbarnehage ,7 % Lidarende Barnehage ,8 % Lohove Barnehage ,5 % Majorstuen Barnehage ,0 % Moltmyra Barnehage ,3 % Munkvoll barnehage ,3 % Myra barnehage Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 9

10 Barnehager Myrskogen Barnehage(Gjerlovsv2) ,5 % Møllebakken barnehage ,7 % Møllebakken (Møllestua) Barnehage ,3 % Møllenberg barnehage ,8 % Nedre Flatåsen Barnehage ,5 % Nidarvoll barnehage Nordslettveien barnehage ,7 % Nye Leistad barnehage Nypvang barnehage ,2 % Okstad barnehage ,0 % Okstadvegen Barnehage ,3 % Persaunet barnehage ,6 % Porsmyra Barnehage ,2 % Presthus gård barnehage ,7 % Ranheim barnehage ,6 % Ranheimsletta barnehage Ringen barnehage ,7 % Risvollan midlertidige barnehage ,9 % Rognbudalen barnehage ,9 % Romemyra barnehage ,4 % Romolslia(Gammelbygg) barnehage ,2 % Romolslia(Nybygg) Barnehage ,0 % Rye barnehage ,0 % Rønningen barnehage ,2 % Saupstad Barnehage ,0 % Selsbakkhøgda barnehage Singsaker barnehage ,9 % Sjetne barnehage ,6 % Skjermveien barnehage ,7 % Skytterveien barnehage ,6 % Smidalen Barnehage ,8 % Sollia barnehage ,2 % Spongdal barnehage ,0 % Stabburet barnehage ,1 % Sunnland (gulthus) barnehage ,9 % Sunnland (rødthus) barnehage ,9 % Sverresli barnehage ,5 % Teglverket barnehage ,9 % Thyra (avdustmyra) barnehage ,4 % Thyra (Torvsletta) barnehage ,2 % Tonstad barnehage ,6 % Trolla barnehage ,2 % Utleir Barnehage ,8 % Valentinlyst barnehage ,1 % Valset barnehage ,0 % Vesletun barnehage ,9 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 10

11 Barnehager Vestlia (Arnehuset) barnehage ,4 % Vestlia (Bjarnehuset) barnehage ,2 % Voldsminde barnehage ,5 % Østmarkneset barnehage ,0 % Åsvang (Bergslia) Barnehage ,9 % Åsvang (Grønnstein) Barnehage ,4 % Idrettsanlegg Dalgård Idrettsanlegg ,1 % Husebybadet ,6 % Leangen Garderobebygg ,1 % Ranheim Friidrettshall ,6 % Rosenborg Idrettshall ,0 % Rostenhallen ,5 % Vikåsenhallen Åsheimhallen ,2 % Skoler Blussuvoll u.skole ,1 % Bratsberg b.skole ,0 % Breidablikk barneskole ,0 % Brundalen b.skole ,6 % Byåsen b.skole ,2 % Charlottenlund u.skole ,0 % Dalgård b.skole ,3 % Eberg b.skole ,4 % Flatåsen b/u skole, Nedre ,2 % Flatåsen b/u skole, Øvre ,4 % Hallset b.skole ,8 % Hoeggen u.skole ,9 % Huseby skole ,5 % Hårstad b.skole ,5 % Ila b.skole ,6 % Kattem b.skole ,1 % Kolstad b.skole ,5 % Lade b.skole ,9 % Nardo b.skole(ny) / Barnehage ,2 % Nidarvoll b.skole ,4 % Nyborg b.skole og Barnehage ,3 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 11

12 Skoler Okstad b.skole ,3 % Ranheim b.skole (ny skole Ranheimsvegen 166 ) ,5 % Romolslia b.skole ,9 % Rosenborg U.skole (NY) ,2 % Rye b.skole ,3 % Saupstad b.skole ,7 % Selsbakk u.skole ,0 % Singsaker b.skole ,1 % Sjetne b/u skole ,1 % Stabbursmoen b/u skole 5.467m² ,1 % Steindal b.skole ,6 % Strindheim b.skole ,4 % Sunnland u.skole ,5 % Sverresborg u.skole ,0 % Tonstad b/u skole ,3 % Ugla u.skole ,4 % Utleira b.skole ,3 % Vikåsen b.skole ,5 % Åsheim b.skole ,1 % Åsheim u.skole ,5 % Åsvang b.skole ,4 % Sykehjem Bromstad helse- og velferdssenter ,2 % Brundalen helse- og velferdssenter ,3 % Buran helse- og velferdssenter ,8 % Charlottenlund helse og velferdssenter E C Dahls helse- og velferdssenter ,2 % Havstein Helse og velferdssenter ,2 % Havsteinekra helse- og velferdssenter ,9 % Ilevollen helse- og velferdssenter ,4 % Ilsvika helse- og velferdssenter ,2 % Kattem helse og velferdssenter ,7 % Kystad sykehjem ,2 % Moholt helse- og velferdssenter ,1 % Munkvoll helse- og velferdssenter ,1 % Nidarvoll helsehus ,6 % Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 12

13 Sykehjem Nypantunet helse og velferdssenter Olavsgården rehab. senter ,1 % Ranheim helse- og velferdssenter ,0 % Søbstad helsehus ,2 % Tempe helse- og velferdssenter ,2 % Tiller helse- og velferdssenter ,1 % Valentinlyst helse- og velferdssenter ,1 % Østbyen helsehus - Leistad ,1 % Øya Helsehus ,7 % Andre bygg Bolig-Ranheimveien ,8 % Breidablikk utbyggingsområde- bygg D ,4 % Folkebiblioteket ,4 % Hornemannsgården ,6 % Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen) ,4 % ISAK adm ,8 % Leangen gård ,2 % LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted) ,7 % Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) ,0 % Produksjonskjøkkenet ,0 % Rådhuset adm ,5 % Sandmoen Brannstasjon ,9 % C. TEMPERATURKORRIGERING For å kunne sammenligne forbruket i 2014 i forhold til 2013 må forbruket temperaturkorrigeres. Dermed korrigeres forbruket avhengig av temperaturen gjennom året var et varmere år enn 2013 og hadde derfor mindre behov for energi. Figur 3 viser energiforbruket for et eksempelbygg (Havstein helse og velferdssenter). Ved å ikke vurdere temperaturkorrigert forbruk (antall kwh på faktura) ser det ut til at mer energi er spart i 2014 enn faktisk besparelse, sammenlignet med Figur 3 illustrerer at det er mindre forskjell på energiforbruket etter temperaturkorrigering i dette tilfellet. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 13

14 kwh Temperaturkorrigering Ikke temperaturkorrigert forbruk forbruk Figur 3: Ikke temperaturkorrigert forbruk vs. forbruk. Årsrapport energi 2014, Trondheim kommune Side 14

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk

Bygningsnettverkets energistatistikk Enovas byggoperatør Bygningsnettverkets energistatistikk Årsrapport 2002 Juni 2003 Forord Byggoperatøren var i 2002 Enovas operatør for realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren.

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 20.01.15 Saksnummer: /TB Sak BV 2/15* FORSLAG TIL BRUK AV REHABILITERINGSMIDLER Sak H 03.15 REHABILITERINGSBUDSJETT Sak F 04.15 REHABILITERINGSBUDSJETT Saksordfører: Jofred

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer