B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5."

Transkript

1 B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r

2 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Trondheim kommune, avd. oppvekst og utdanning Oppdragsnavn: Undersøkelse om barnehagebehovet i Trondheim kommune Oppdragsnr: Rapportnavn: Rapport fra behovsundersøkelsen oktober 2005 Versjon: 1 Arkiv (filnavn): Barnehagebehov sluttrapport 17-nov-05 Oppdragsleder: Kari Skogstad Norddal Forfattere: Yngve K. Frøyen Signatur: Dato: 17. november 2005 Kvalitetskontroll Utført av: Kari Skogstad Norddal Dato: 16. november 2005 Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

3 Forord Dette notatet er utarbeidet ved Asplan Viak Trondheim, på oppdrag fra Trondheim kommune avd. oppvekst og utdanning. Spørreundersøkelsen som analysen bygger på er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse a.s. i oktober Prosjektleder hos Asplan Viak har vært Kari Skogstad Norddal, mens Yngve K. Frøyen har ført notatet i pennen. Oppdragsgivers representant har vært Vidar Kvamstad ved rådmannens fagstab. Trondheim 17. november Innholdsfortegnelse 2.1 Utvalget Litt om representativiteten Samlet oversikt over det oppgitte behovet Behovstall i forhold til opptaksområder i byen Andre trekk ved behovet 9 Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

4 1 Innledning Situasjonen i barnehagesektoren for de fleste kommuner er at tilbudet nå har et omfang som nærmer seg full behovsdekning, i tråd med, men ikke nødvendigvis i samme tempo som de uttalte politiske målsettingene. Mange kommuner ser nødvendigheten av å legge økt kunnskap om behovet til grunn for sine planer om utbygging. Selv om målet er å dekke behovet fullt ut, er det likevel liten grunn til å overoppfylle målsettingen. Det ligger ingen økonomiske fordeler i å ha vesentlig overkapasitet, snarere kan det gi dårlig ressursutnytting og økonomisk ineffektivitet. Parallelt med en intensivert utbygging skjer det også endringer i viktige forutsetninger, som vi må anta har innvirkning på det manifesterte behovet. Særlig gjelder det prisutviklingen, der det nå ligger til grunn en politisk fastlagt maksimal prisramme. Kontantstøtteordningen står også under diskusjon, og den nye regjeringen har allerede foreslått nivåreduksjon i den. Denne undersøkelsen har derfor som formål å forbedre kunnskapsgrunnlaget for politikere og administrasjon i Trondheim kommune før de siste utbyggingsvedtakene gjøres, og settes ut i livet. 2 Om metode og utvalg 2.1 Utvalget Behovssituasjonen er studert ved hjelp av en spørreundersøkelse rettet mot husstander med barn i aldersgruppen 0-4 år, altså de som høsten 2006 vil utgjøre årskullene som har behov for barnehage. Man har også tatt med husstander som venter barn i løpet av 2005, slik at utvalget i størst mulig grad skal samsvare med det faktiske befolkningsunderlaget målt i form av årskull. Spørreundersøkelsen er foretatt på et tilfeldig trukket utvalg husstander, og gjennomført som telefonintervju. Det materialet som inngår i undersøkelsen omfatter 1500 husstander med 1853 barn, d.v.s. noe i overkant av 18 % av barna i de aktuelle årskullene. De spørsmålene som er stilt om framtidig barnehagebehov i undersøkelsen presiserer at dette er under en forutsetning om en maksimalpris på 2250 kroner for en heldagsplass. Det betyr at behovstallene som dannes på grunnlag av undersøkelsen både tar opp i seg endringer i behovet på grunn av økt utbud av plasser ( tilbudet skaper sin egen etterspørsel ), og eventuelle utslag på grunn av endret pris ( priselastisitet ). 2.2 Litt om representativiteten I denne rapporten er det bare gjort begrensede vurderinger omkring undersøkelsens representativitet, og i hvilken grad tallene gir et riktig bilde av faktisk behov. Det er imidlertid flere faktorer som kan gi utslag i forhold til dette, og som vi bør ta i betraktning: Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, basert på tilfeldig uttrekk, og gjennomført v.h.a. telefonintervju. Dersom tilgjengeligheten til telefon ikke er lik for alle segmenter i befolkningen kan det introduseres skjevheter i materialet, særlig hvis det samtidig er sammenheng mellom telefontilgjengelighet og faktorer som avgjør barnehagebehovet. Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

5 Det kan f. eks være systematiske forskjeller mht dekningen av fasttelefoner, og om mobiltelefoner er registrert på riktig navn/adresse. Vi kjenner ikke til om svarprosenten har variert mellom ulike segmenter av befolkningen, om den f.eks. er lavere for innvandrerdelen av befolkningen, eller om den varierer med sosioøkonomiske faktorer. Det vil i tilfelle gi seg utslag i variasjoner som er synlige fra bydel til bydel. Vi vet heller ikke om dagens situasjon mht tilsynsordning spiller en rolle for tilbøyeligheten til å svare. Utvalget som har svart utgjør 1853 barn i fødselskullene , og inkluderer også forventet fødte (dersom den intervjuede familien venter barn i løpet av 2005). Ettersom det ikke finnes tilgjengelige folketallsdata etter , er utvalget sammenholdt med tilsvarende aldersklasser i Ved årsskiftet utgjorde disse barn. Andelen som avslo å svare på undersøkelsen utgjorde 695 husstander, eller ca 30% av de som ble oppringt og hadde barn. Dette er en lav avslagsprosent til å være et telefonintervju, og det så ikke ut til (ref. Norfakta) å være vesentlige geografiske skjevheter i gruppen av nektere. Fordeler vi barna i undersøkelsen geografisk på skolekrets eller opptaksområde vil vi se at det finnes enkelte skjevheter i materialet som kan indikere at noen av faktorene nevnt over slår inn. Figuren nedenfor illustrerer dette. Vi har her anvendt en indeks som forteller hvor stor andel av barnekullene som har kommet med i hvert opptaksområde. Verdien 1,00 tilsvarer at andelen barn i utvalget er lik gjennomsnittlig andel for hele kommunen. En verdi lavere enn 1,00 betyr at færre barn enn gjennomsnittet er kommet med i utvalget. Jo større differansen er til 1,00, jo større er avviket i forhold til gjennomsnittet. Hele Trondheim Spongdal, Rye og Nypvang Breidablikk, Åsheim, Stabbursmoen og Kattem Sjetne, Okstad, Tonstad og Hårstad Romulslia, Flatåsen, Kolstad og Saupstad Byåsen, Hallset, Stavset og Dalgård Ila, Åsveien og Nyborg Bratsberg, Utleira og Steindal Nidarvoll og Nardo Vikåsen, Solbakken og Åsvang Ranheim, Charlottenlund og Brundalen Strindheim, Berg og Eberg Lilleby og Lade Kalvskinnet, Singsaker og Bispehaugen - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Figur 1: Andel av barnekullene 0-5 år som deltar i utvalget. Opptaksområder sammenholdt med Trondheim totalt Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

6 Opptaksområder er en geografisk inndeling som anvendes for barnehagesektoren. De er satt sammen av 2-4 skolekretser, og innenfor disse regionene samarbeider alle barnehagene om opptaket. Det er særlig i opptaksområdene Romulslia, Flatåsen, Saupstad og Kolstad, og Lilleby og Lade, at andelen er lav. Ser vi på detaljene bak opptaksområdene er det Lilleby og Saupstad som trekker ned i sterk grad. For Saupstad skolekrets er indeksen bare 0,31. Det betyr at utvalgsprosenten her bare er ca 1/3 av gjennomsnittet for hele byen. Også skolekretsene Kolstad, Hallset, Utleira og Eberg ligger forholdsvis langt under snittet, mens Berg, Breidablikk, Dalgård, Singsaker og Åsveien ligger høyest på den andre enden av skalaen. Denne sammensetningen gir grunn til å anta at det kan eksistere en sammenheng mellom utvalgsandelen og sosioøkonomiske faktorer. Imidlertid er utvalgsstørrelsene små på skolekretsnivå, og dette gjør tallene følsomme for tilfeldige utslag (statistisk usikkerhet). I denne omgang skal vi ikke forsøke å fortolke disse funnene ytterligere, men man bør være oppmerksom på dem i fortsettelsen. 3 Tilsynsordning i dagens situasjon I undersøkelsen er det spurt om hvilken tilsynsordning som benyttes for barna i dag. Dette har vi også sammenholdt med hva som er de sist registrerte tallene for kommunen, årsmeldingsrapportene pr. 15. desember Vi har valgt å ikke sammenligne med den periodiske rapporten til Barne- og familiedepartementet (BFD) pr. 20. september 2005, fordi denne er beheftet med større usikkerhet, og heller ikke har noen geografisk fordeling. Tabell 1: Spørreundersøkelsen: Hvilken tilsynsordning benyttes i dag? Tilsynsordning Småbarn 1-2 år (n=676) Store barn 3-5 år (n=1177) Totalt (n=1853) Passer barnet selv 58 % 8 % 26 % Benytter barnehage 20 % 75 % 55 % Benytter familiebarnehage Benytter annen tilsynsordning 6 % 8 % 7 % 13 % 9 % 11 % Gravid, skal føde i % 1 % Dersom vi slår sammen barn i barnehage og familiebarnehage, kan resultatene over sammenholdes med den offisielle rapporterte statistikken, noe som er gjort i den etterfølgende tabellen. Her har vi måttet ta 2005-årskullet ut av tallene fra spørreundersøkelsen, fordi dette er barn som i dagens situasjon er 0-åringer og derfor ikke har plass. Det er først fra neste år de vil inngå i grunnlaget for beregnet dekningsgrad. Likeens finnes ikke årskullet som er 5-åringer i 2005 i spørreundersøkelsen, rett og slett fordi de ikke inngår i barnehagebehovet til neste år. Tar vi hensyn til det når vi ser på hva som er dagens situasjon, får vi følgende bilde: Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

7 Tabell 2: Andel barn i barnehage (inkl. familiebarnehage), spørreundersøkelsen mot faktisk situasjon. Aldersgruppe Spørreundersøkelsen oktober 2005 Rapportering år 58,9 % 54,2 % 3-4 (3-5) år 88,1 % 90,6 % 1-4 (1-5) år 73,7 % 76,2 % Det framgår at det er relativt godt samsvar mellom dekningen i utvalget og den faktiske barnehagedekningen. En noe lavere andel for barn over 3 år henger sannsynligvis sammen med at det eldste årskullet (som vanligvis har høyest dekningsgrad) ikke er med i utvalget, mens den tilsvarende litt høyere andelen for barn under 3 år likeens kan henge sammen med at undersøkelsen er foretatt sent på året; dermed vil flere av 1-2-åringskullet etter hvert ha fått plass, både pga utbygging og fordi de overtar noen av de ledigstilte plassene etter de eldste som begynner på skolen i august. Begge disse forskjellene ligger også innenfor feilmarginene som er til stede ved en utvalgsundersøkelse av dette omfanget. Byen sett under ett ser det derfor ut til at utvalget i undersøkelsen gir et representativt bilde av dagens barnehagedekning. Når det gjelder fordelingen av dagens barnehagedekning på opptaksområder gir ikke spørreundersøkelsen tilleggsinformasjon i forhold til eksisterende statistikk på kretsnivå. Det er dessuten vanskelig å sammenholde de to kildene direkte for å kontrollere representativiteten i fordelingen, fordi eksisterende barnehagestatistikk på nåværende tidspunkt ikke har fanget opp endringene etter høstens opptak. Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

8 4 Behov for barnehage 4.1 Samlet oversikt over det oppgitte behovet Sett under ett oppgir husstandene følgende behov for barnehage fra høsten 2006, fordelt på alderstrinn (der barn født i 2005 utgjør 1-åringer i tabellen): Tabell 3: Samlet behov for tilsyn fra høsten 2006, fordelt på alderstrinn Ønsket tilsynsordning Har plass fra før, kommer til å bruke den Har plass fra før, ønsker et annet tilbud (sted eller type) Har ikke plass, men ønsker tilbud Vil være hjemme med barnet Vil benytte annen ordning enn barnehage 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år I alt 2 % 39 % 57 % 73 % 84 % 53 % 0 % 13 % 15 % 15 % 9 % 11 % 82 % 41 % 25 % 9 % 4 % 30 % 11 % 4 % 2 % 2 % 2 % 4 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % Vet ikke 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sum andel med behov 84 % 93 % 97 % 97 % 97 % 93 % Dersom vi akkumulerer disse tallene til Små barn (1-2-åringer) og Store barn (3-5- åringer), får vi følgende tabell: Tabell 4: Samlet behov for tilsyn fra høsten 2006, fordelt på små/store barn Små barn Store barn Ønsket tilsynsordning 1-2 år 3-5 år Har plass fra før, kommer til å bruke denne 22 % 71 % 53 % Har plass fra før, ønsker et annet tilbud (sted eller type) I alt 7 % 13 % 11 % Har ikke plass, men ønsker tilbud 59 % 12 % 30 % Vil være hjemme med barnet 7 % 2 % 4 % Vil benytte annen ordning enn barnehage 3 % 1 % 2 % Vet ikke 1 % 0 % 1 % I alt 100 % 100 % 100 % Sum andel med behov 89 % 97 % 93 % Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

9 Vi ser at andelen som oppgir et barnehagebehov er høy, og at det ikke er spesielt stor forskjell mellom de minste og de største barna. Det siste er en tendens som skiller seg noe ut fra tidligere observasjoner om behovet. Dersom vi for eksempel sammenligner med behovsundersøkelsen som ble gjort i 1999, eller med behovstallene som kunne avledes fra opptaket og ventelistene høsten 2005, så viste begge disse en differanse mellom behovet for små og store barn på ca 20 prosentpoeng. I den foreliggende undersøkelsen er differansen bare 8 prosentpoeng, og de absolutte behovstallene er også høyere denne gangen (se tabellen under). Det må også påpekes at svært få setter andre tilsynsordninger enn barnehage som primært ønske. Dette gjelder særlig blant de som har barn i aldersgruppen 3-5 år. Dette er trolig uttrykk for at barnehagetilbudet både oppfattes som allment tilgjengelig for denne aldersgruppen, og som et kvalitetsmessig høygradig tilbud sammenlignet med alle andre alternativer. Til tross for at det tilgjengelige tilbudet er langt mer begrenset for de som er under tre år, og til tross for kontantstøtteordningen er det likevel bare 3 % som spesifikt ønsker annen tilsynsordning enn barnehage. Tabell 5: Utviklingen av behovstallene hentet fra ulike undersøkelser Behovsundersøkelsen 1999 Barnehagedekning Avledet fra opptak og ventelister høsten 2005 Behovsundersøkelsen år 70 % 54 % 75 % 89 % 3-5 år 90 % 91 % 96 % 97 % I alt 82 % 76 % 88 % 94 % Et trekk som skiller den nye undersøkelsen vesentlig fra de andre er at det denne gangen er innhentet data om behovet under en eksplisitt forutsetning om prisnedgang. Det betyr at behovsendringen (les: etterspørselsendringen) også sannsynligvis påvirkes av en priselastisitet. For de eldste barna er dekningen allerede så høy at en prisnedgang bare vil ha marginal virkning på totaltallene det er rett og slett ikke så mange barn igjen som kan søke mot barnehage. Til forskjell fra dette er det fortsatt flere blant de yngste som hører til i potensiell søkergruppe, og her betyr lavere pris at differansen til (og dermed effekten av) kontantstøtten blir mindre. Disse forutsetningene kan antakelig forklare noe av den påtakelig sterke veksten i oppgitt behov, men ut over dette er det velkjent at et økt tilbud også skaper en etterspørsel som ikke tidligere var til stede eller synlig. Når det gjelder barnehagebehovet kan årsaken til dette fenomenet ligge på flere plan, f. eks: når tilbudet øker utløses en etterspørsel fordi flere ser at det er vits i å søke. Eller: etter hvert som flere oppnår plass vil de trekke andre med seg: man vil ønske plass for søsken eller lekekamerater rett og slett fordi det ellers ikke vil være noen andre å leke med i nærheten. 4.2 Behovstall i forhold til opptaksområder i byen Følgende tabell viser hvordan det uttalte barnehagebehovet varierer mellom opptaksområdene: Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

10 Tabell 6: Barnehagebehov (%) fra høsten 2006, i forhold til aldersgruppe og opptaksområder Småbarn 1-2 Store barn 3-5 I alt Kalvskinnet, Singsaker og Bispehaugen Lilleby og Lade Strindheim, Berg og Eberg Ranheim, Charlottenlund og Brundalen Vikåsen, Solbakken og Åsvang Nidarvoll og Nardo Bratsberg, Utleira og Steindal Ila, Åsveien og Nyborg Byåsen, Hallset, Stavset og Dalgård Romulslia, Flatåsen, Kolstad og Saupstad Sjetne, Okstad, Tonstad og Hårstad Breidablikk, Åsheim, Stabbursmoen, Kattem Spongdal, Rye og Nypvang Total I alle disse områdene er det med ett unntak (Breidablikk, Åsheim, Stabbursmoen og Kattem) registrert høyere barnehagebehov i undersøkelsen enn hva som kunne avledes av høstens søknadsmasse og ventelister for byen samlet. Variasjonene er ellers relativt små mellom bydelene. Bare i to opptaksområder er det lavere behovsandel enn 95% for store barn, og bare i tre områder er andelen lavere enn 84% for småbarn. Det er noen trekk ved denne fordelingen som indikerer at variasjonene kanskje kan tilskrives sosioøkonomiske variable (som ikke inngår i undersøkelsen). 4.3 Andre trekk ved behovet I de følgende tabellene skal vi se på noen trekk ved strukturen i barnehagebehovet som avdekkes av undersøkelsen. Dette er faktorer som bør tas hensyn til når utbygging skal planlegges og lokaliseres, men i denne rapporten har vi bare presentert funnene på et relativt grovt nivå og kommentert dem meget kortfattet. Ønsket barnehagetype De som har behov for barnehage har også signalisert hvilke type barnehage de ønsker for sine barn: Tabell 7: Ønsket barnehagetype Type barnehage Småbarn 1-2 Store barn 3-5 I alt Ordinær barnehage 78 % 82 % 80 % Familiebarnehage 8 % 4 % 5 % Annen type (ikke spesifisert) 10% 12% 11% Vet ikke 4 % 3% 3 % Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

11 Ønsket barnehagetype er i hovedsak ordinær barnehage. Rundt 8% av småbarna og 4% av de større barna ønsker familiebarnehage, dette er så vidt færre enn i dagens situasjon. Rundt % ønsker en annen type barnehage, men hva slags type er ikke spesifisert i undersøkelsen. Det vil kreve videre kartlegging å si noe om dette, f.eks. gjennom en brukerundersøkelse. Ønske om hel plass/deltidsplass Husstander med barnehagebehov har også angitt i hvilken grad de har ønske om heltids eller deltidsplasser: Tabell 8: Ønsket oppholdstid/hel- eller delt plass Plasstype Småbarn 1-2 Store barn 3-5 I alt Heltid (hel dag 5 dager i uken) 83 % 87 % 86 % Deltid (mindre enn 5 hele dager pr uke) 16 % 12 % 13 % Vet ikke 1 % 1% 1 % Et meget stort flertall ønsker heltidsplass. Det er ikke vesentlig forskjell på små og store barn her, i hvert fall ligger forskjellen innenfor usikkerhetsmarginene. Går vi bak tallene finner vi en viss geografisk variasjon. Dagens situasjon er 76% barn på heltidsplass, d.v.s. med over 41 t/uke. Det betyr at behovstallene tilsier fortsatt vridning i retning av høyere oppholdstid. Ønsket lokalisering De som har tilkjennegitt et barnehagebehov har også blitt spurt om hva som er foretrukket lokalisering av plassene. Følgende tabell viser fordelingen: Tabell 9: Ønsket lokalisering i forhold til hjem/arbeidsplass/annet Lokalisering i Småbarn 1-2 Store barn 3-5 I alt Eget nærområde, nær egen bolig 89 % 85 % 86 % Annet område pga gunstig transportløsning 1 % 2 % 2 % Annet område pga ønske om annen barnehagetype 2 % 3% 3% Annet område i nærheten av fars/mors arbeidsplass 7 % 7 % 7 % Annet 2 % 2 % 2 % Vet ikke/ubesvart 1 % 1 % Ønsket om lokalisering er som vi ser stort sett knyttet til bostedsområde (86%). Bare ytterst få ytrer ønske om annen lokalisering fordi de søker mot andre typer tilbud enn de som er tilgjengelige i nærmiljøet. Lokalisering i forhold til foreldres arbeidssted er nest viktigste lokaliseringsfaktor, men dette utgjør bare 7% av barna. Blant de relativt få som ønsker en annen lokalisering ser det ut til å være en viss overvekt av preferanse mot sentrumsområdene og Strinda. Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

12 5 Hva betyr behovstallene for utbyggingsbehovet? En fullstendig analyse av utbyggingsbehovet basert på undersøkelsen og andre tilgjengelige data om barnehagetilbudet i kommunen, vil kreve en grundigere gjennomgang enn hva tid og plass tillater i denne rapporten. Vi skal derfor nøye oss med å gjøre en kortfattet foreløpig vurdering for kommunen totalt sett, der det ikke blir beregnet detaljert hva utbyggingsbehovet blir i hvert opptaksområde. Behovstallene er høye, men som vi har sett relativt stabile fra bydel til bydel, med noen få unntak. Disse unntakene kan kanskje ha å gjøre med høyere andel bosatte med innvandrerbakgrunn, og høyere andel spredt bosatte. De foreløpige observasjonene fra forrige kapittel tilsier at det blant befolkningen ikke framkommer behov som medfører dramatiske strukturelle endringer i tilbudet det er først og fremst tale om en tilvekst i volumet. Det ser også ut til å framkomme en viss dreining i retning av behov for flere heltidsplasser dersom de uttalte behovstallene skal legges til grunn uten videre. Det er grunn til å bruke rådata fra behovsundersøkelsen med stor forsiktighet, fordi det ikke er gjort forsøk på å korrigere for usikkerheter eller faktorer som kan spille en rolle for hvorvidt et uttalt behov faktisk vil manifestere seg i en reell etterspørsel. Det er grunn til å påpeke at det er den faktiske etterspørselen som kommer til syne gjennom søknadsprosessen, og de som takker ja til plass, som til syvende og sist er det dimensjonerende grunnlaget for utbyggingsbehov. Dette tatt i betraktning, er det likevel ingen grunn til å legge skjul på at behovsundersøkelsen gir en sterk indikasjon om at det fremdeles gjenstår en substansiell underdekning i sektoren, og at en intensivert innsats vil være nødvendig for å nå de politiske dekningsmålene. Slik resultatet av undersøkelsen framstår vil det primært være nødvendig å tilføre flere heltidsplasser for de yngste barna, mens det ser ut til å være tilnærmet balanse mellom tilbud og etterspørsel etter deltidsplasser, her vil det først og fremst være tale om å flytte en del av plassene over til å bli småbarnstilbud. Asplan Viak Barnehagebehovet i Trondheim rapport fra undersøkelse i oktober

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL Sveinung Eiksund og Svein Åge Relling 26.08.2010 Innledning Formålet med dette notatet er å belyse sentrale sammenhenger mellom bolig- og befolkningsutvikling

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM 2005-06 Arkivsaksnr.: 05/23746 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning organisering og tiltak som skal til for å forsere

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: Påmeldingstilbud:"Urbane dyr" - Naturens byggmestere

Turnéplan: Påmeldingstilbud:Urbane dyr - Naturens byggmestere Tir 24. jan. 2012 kl. 09:45 Steindal skole: Kontakt Steindal skole: 72 54 03 30 Kristin Ludvigsen kristin.ludvigsen@trondheim.kommune.no 3. trinn Erling Skakkes gate 47c, 73592144 / 73592237 (direkte)

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Tir 6. sep. 2016 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Hallset skole: Kontakt Hallset skole: 72 54 53 00 Tordis Schei tordis.schei@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn Byåsen skole: trinn: 7, antall: 53 Kontakt Byåsen skole: 72 54 71 00 Dag Helle Bysting dag-helle.bysting@trondheim.kommune.no 72547100 Trinnet deles på to hendelser og fordeles på to dager. Kjøpmannsgt.

Detaljer

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Prosjektrapport nr. 8/2003 Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 May-Linda Magnussen og Trond Stalsberg Mydland Tittel Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Forfattere May-Linda Magnussen og Trond

Detaljer

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016 Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-6 12.08.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16 Ons 21. sep. 2016 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Bispehaugen skole: trinn: 6, antall: 37 Kontakt Bispehaugen skole: 72 54 46 50 Ingeborg Johnsen ingeborg-hilde.johnsen@trondheim.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16 Ons 2. des. 2015 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Viggja skole: trinn: 3 7, antall: 40 Kontakt Viggja skole: 906 24 710 Severina Aasen severina.aasen@skaun.kommune.no 986 88 135

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 36 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 Tir 15. sep. 2015 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Lillian Nerdal lillian.nerdal@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Solbjørg Pedersen solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Kristin Sunde Brockman kristin-sunde.bockman@trondheim.kommune.no 72540100 Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Åsheim barneskole:

Detaljer

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 17/50853-1 07.04.2017

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/ Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-7 19.09.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksframlegg Boligbygging i Trondheim Arkivsaksnr.: 06/37458 Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser 1 Bakgrunn Omlegging av kontantstøtten og behovet for nye barnehageplasser fra 1.8.2012 ble meldt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2013 2015

Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Til behandling på Kretstinget 2013 Innhold 1. Om strategi- og handlingsplanen 2. Strategisk utgangspunkt 3. Trender 4. Vi har et fantastisk produkt 5. Mål 6. O-kretsens

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Man 17. okt. 2016 kl. 09:00 Spillested ikke bestemt Utleira skole: Kontakt Utleira skole: 72 54 39 00 Kurt Tollaksen k4t@trondheim.kommune.no 72543903 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/23906 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Saksframlegg. TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013

Saksframlegg. TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013 Saksframlegg TILTAK OG FORUTSETNINGER FOR FULL BARNEHAGEDEKNING I TRONDHEIM I 2006 Arkivsaksnr.: 05/39013 Forslag til vedtak: 1. Målet om full barnehagedekningen innen utgangen av 2006 opprettholdes. Følgende

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S.P. Andersens veg 5 Telefon: 73 59 03 00 Telefax: 73 55 13 26 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Delrapport:

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Notat Maksimalpris på konsekvenser for etterspørselen

Notat Maksimalpris på konsekvenser for etterspørselen Notat 2005-084 Maksimalpris på 2.250 konsekvenser for etterspørselen ECON-notat nr. 2005-084, Prosjekt nr. 47420 AKH/pil, EBO, 14. november 2005 Offentlig Maksimalpris på 2.250 konsekvenser for etterspørselen

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Rapport. Reisemiddelfordeling i Ringerike, Jevnaker og Hole. Forfatter Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2013-09-11

Rapport. Reisemiddelfordeling i Ringerike, Jevnaker og Hole. Forfatter Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2013-09-11 - Åpen Rapport Reisemiddelfordeling i Ringerike, Jevnaker og Hole Forfatter Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2013-09-11 SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2013-09-11

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q2-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 2013 til og med juni 2013! Antall intervjuer: 39! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Skolesvømmen

Skolesvømmen Skolesvømmen 2007-2008 Resultater Kategori A-skoler (1-49 elever) Pl. Skole Antall elever Antall deltatt Antall bestått Antall svømmedyk tige Andel bestått 1 Hovet skole 42 42 42 22 Råkollen 2 skole 40

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Analyse av barnehagestatistikk - status for utbygging og ventelister pr. 20. september 2007 Utgave: v1 Dato:

Analyse av barnehagestatistikk - status for utbygging og ventelister pr. 20. september 2007 Utgave: v1 Dato: Analyse av barnehagestatistikk - status for utbygging og ventelister pr. 20. september 2007 Utgave: v1 Dato: 2007-11-16 Analyse av barnehagestatistikk - status for utbygging og ventelister pr. 20. september

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer