KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015"

Transkript

1 Dato: NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1

2 Fra: KS Regnskapsundersøkelsen kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS har samlet inn finansielle hovedtall for 2015 fra kommunekasseregnskap til kommuner og fylkeskommuner. Svar er kommet fra 194 kommuner med 67,5 pst av folkemengden utenom Oslo og alle fylkeskommunene. Oslo har offentliggjort sitt regnskap, men er ikke innarbeidet i denne versjonen. Så langt har 45 pst av antall kommuner svart. Høyest svarposent er fra kommuner på Østlandet og i Agder/Rogaland med 55 pst. Svakest er svarprosenten i Nord-Norge med 26 pst. Det er overvekt av større kommuner og for gruppen over innbyggere har 93 pst svart, mens kun 35 pst av kommuner under innbyggere. 2. Sammendrag - netto driftsresultat, investeringer og gjeld Kommunene utenom Oslo Undersøkelsen viser at netto driftsresultat for kommunene på 3,0 pst av driftsinntekter i 2015 mot 1,0 pst for disse kommunene i 2014 (landsgjennomsnitt for alle var også på 1,0 pst). Undersøkelsen tyder på at netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo vil ligge på om lag 3 pst i 2015, men ettersom det fortsatt mangler en del kommuner spesielt mindre kommuner og mange fra Nord-Norge - er resultatet fortsatt beheftet med usikkerhet. Man må imidlertid mange år tilbake i tid (2006) for å finne et bedre resultat. Da er det tatt hensyn til at momskompensasjon på investeringer nå føres i investeringsregnskapet. Driftsinntektene øker mer enn driftsutgiftene, 4,5 pst i forhold til 2,4 pst og gir et høyt brutto driftsresultat på 2,4 pst av driftsinntektene (0,3 pst i 2014). Både investeringer og lånegjeld øker fra 2014 til Brutto investeringer med om lag 7 pst og brutto lånegjeld med i underkant av 8 pst. Lav rente bidrar fortsatt til nedgang i renteutgifter netto med nær 14 pst, men avdrag viser klar vekst med omlag 5 pst. 2.2 Oslo kommune Tall fra Oslo ble avgitt den 1.mars Oslo kommunekasse hadde et netto driftsresultat på 3,0 pst. Dette er ikke innarbeidet i resten av notatet. 2.3 Fylkeskommunene Netto driftsresultat i 2015 viser et nivå på 4,5 pst mot 3,0 pst i Også for fylkekommunene vokser driftsinntektene sterkere enn driftsutgiftene, 6,1 pst i forhold til 4,4 pst og gir et brutto driftsresultat med 3,0 pst av driftinntektene i 2015 (1,5 pst i 2014). 2

3 Brutto investeringer synker svakt i forhold til 2014, ned med med 1,6 pst, men det er store variasjoner mellom fylkeskommunene. Brutto lånegjeld øker med nær 8 pst siste år og utgjør omlag 74 pst av driftsinntektene. 2.4 Netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner i 2015 Med de tallene som er omtalt foran vil dette kunne gi et samlet netto driftsresultat for kommunesektoren (kommune- og fylkeskasser) på om lag 3 ¼ pst i 2015 (inkludert Oslo). 3. Tall for kommunene utenom Oslo Her vises hovedtall for kommunene: RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2015 Kommuner uten Oslo Antall kommuner med svar: 194 Andel folketall (ekskl Oslo): 67,5 % Hovedtall mill.kr År 2014 År 2015 Endring i pst Driftsinntekter , ,3 4,5 % Driftsutgifter , ,7 2,4 % Brutto driftsresultat 729, ,6 Prosent av driftsinntekter 0,3 % 2,4 % Renteinntekter inkl utbytte og gevinst omløpsm 5 744, ,6-6,6 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 6 313, ,9 1,6 % Avdragsutg (netto) inkl utlån 6 467, ,6 4,7 % Netto eksterne finansutgifter 7 036, ,9 11,1 % Prosent av driftsinntekter 3,3 % 3,5 % Motpost avskrivninger 8 407, ,5 8,1 % Netto driftsresultat 2 100, ,2 Prosent av driftsinntekter 1,0 % 3,0 % Regnskapsoverskudd fra driften 990, ,1 Prosent av driftsinntekter 0,5 % 1,4 % Brutto investeringer , ,3 6,9 % Prosent av driftsinntekter 12,8 % 13,1 % Investeringsinntekter 8 568, ,3 23,9 % Netto investeringer , ,0-0,9 % Brutto lånegjeld , ,4 7,8 % Netto lånegjeld (fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) , ,9 7,5 % Underskudd før lån , ,3 Prosent av driftsinntekter -4,7 % -2,3 % 3.1 Brutto driftsresultat De samlede driftsinntektene øker med 4,5 pst fra 2014 til 2015, mens driftsutgiftene øker med 2,4 pst. Dette gir som utslag at brutto driftsresultat øker fra 0,3 pst av samlede driftsinntekter i 2014 til 2,4 pst i Avskrivningene utgjør nær 9,1 mrd kr, dvs en vekst siste år på 8,1 pst. Til sammenlikning utgjør betalte avdrag for de samme kommunene om lag 7,1 mrd kr. 3

4 3.2 Eksterne finansielle utgifter og inntekter (renter og avdrag mm) Her sees nærmere på disse postene: Detaljer fra driftsregnskapet kommunene (inntektsposter merket med minusfortegn) Finans: (mill kr) År 2014 År 2015 Endring i pst Renteinntekter, art , ,2-0,8 % Utbytte/eieruttak, art , ,9-29,7 % Gevinst finansielle omløpsmidler, art , ,5 21,3 % Renteutgifter, art , ,8-7,5 % Tap finansielle omløpsmidler, art ,4 804,1 223,7 % Netto finans 569, ,3 Andel av driftsinntekter 0,3 % 0,5 % Avdrag netto 6 363, ,4 5,1 % Utlån 103,6 80,2-22,6 % Netto eksterne finansutgifter 7 036, ,9 Andel av driftsinntekter 3,3 % 3,5 % Premieavvik: Årets premieavvik, funksjon ,1-651,3-81,2 % Amortisering, funksjon , ,6 32,0 % Netto , ,4-182,7 % Andel av driftsinntekter -0,9 % 0,7 % Momskompensasjon: Momskompensasjon drift , ,3 3,5 % Andel av inntekter -1,8 % -1,8 % Momskompensasjon investeringer , ,0 4,8 % Andel av inntekter -1,5 % -1,5 % Renteinntektene faller svakt med 0,8 pst, mens renteutgifter synker med 7,5 pst slik at netto renteutgifter går ned med omlag 14 pst. Også utbytte/eieruttak synker i 2015 med nær 30 pst eller med 560 mill kr. Gevinst på finansielle omløpsmidler øker med 200 mill kr eller 21 pst, mens tapene øker med 550 mill kr slik at netto faller gevinstene med omlag 350 mill kr. Netto finansutgifter øker fra 569 mill kr i 2014 til mill kr i 2015 og utgjør 0,5 pst av driftsinntektene (0,3 pst i 2014). Avdrag (netto) øker med 5,1 pst til mill kr. Eksterne finansutgifter (netto) øker fra mill kr i 2014 til mill kr i 2015, dvs med nær 780 mill kr. Målt i forhold til driftsinntektene stiger andelen fra 3,3 pst i 2014 til 3,5 pst i Tallene viser at premieavviket på funksjon 170 i 2014 har en netto inntektsføring på nær 650 mill kr i 2015 mot neste 3,5 mrd kr i 2014, dvs en nedgang med over 80 pst. Fortsatt stiger amortiseringen på funksjon 171 fra nær 1,64 mrd kr til vel 2,16 mrd kr eller med 32 pst. Momskompensasjon drift og investering øker med henholdsvis 3,5 og 4,8 pst fra 2014 til Momskompensasjon fra drift utgjør i ,8 pst av driftsinntektene og momskompenasjon fra investeringer 1,5 pst 4

5 3.3 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 3,0 pst i 2015 mot 1,0 pst året før (landsgj snitt for alle kommuner var på 1,0 pst). Det er kommuner mellom og innbyggere som har best resultat i 2015 med 3,5 pst. Rett bak ligger kommuner med under 3000 innbyggere med 3,4 pst. For denne gruppen er det kommet inn svar fra svar fra 56 av 158 kommuner. Det er kommuner mellom innbyggere som har de svakeste resultatene med 2,6 pst i netto driftsresultat. Her har 38 av 89 kommuner avgitt svar. Etter landsdel er det kommunene i Nord-Norge som kommer dårligst ut med 2,2 pst i netto driftsresultat, mens kommunene i Agder/ Rogaland og Vestlandet kommer best ut med 3,3 pst. Av kommunene som har svart er det 20 (10 pst) som har negativt netto driftsresultat i I 2014 var det 55 (28 pst) som hadde under null (av de samme som har svart). Et korrigert nivå på netto driftsresultat hvor det tas hensyn til netto premieavvik sees av tallene under: Utvalget 2014 Utvalget 2015 Netto driftsresultat, mill kr 2 100, ,2 Prosent av driftsinntekter 1,0 % 3,0 % Netto premieavvik inkl amortifisering, mill kr , ,4 Prosent av driftsinntekter -0,9 % 0,7 % Korrigert netto driftsresultat, mill kr 271, ,5 Prosent av driftsinntekter 0,1 % 3,6 % I 2014 blir netto driftsresultat korrigert ned til 0,1 pst, mens i 2015 oppjusteres netto driftsresultat til 3,6 pst. Dette fordi amortiseringen av tidligere års premieavvik overstiger nivået på ført premieavvik som inntektspost i Som betyr at akkumulert premieavvik reduseres noe. Overskudd i driftsregnskapet ser ut til å øke i 2015 og for de kommunene som har svart er det oppført nær 3,2 mrd kr mot 1,0 mrd kr året før. 3.4 Investeringer Brutto investeringsutgifter øker med 6,9 pst fra 2014 til 2015, fra 27,1 mrd kr til 29,0 mrd kr. Ettersom investeringene varierer fra år til år for enkeltkommuner, gir tallene kun en indikasjon på nivået. Først når alle kommuner har rapportert kan et nytt nivå endelig fastsettes, men så langt viser tallene en relativt sterk investeringsvekst. Også inntekter knyttet til investeringer som salg av driftsmidler og fast eiendom, momskompensasjon investeringer, refusjonsinntekter fra private mm vil kunne variere mye fra år til år for enkeltkommuner. Tallene så langt viser en økning på hele 24 pst til 10,6 mrd kr, men er sterkt påvirket av tall fra en spesifikk kommune. Uten denne ene kommunen hadde veksten blitt på om lag 13 pst. Allikevel høy vekst, men det gjenstår å se resultat når tall fra alle kommuner foreligger fra SSB. Underskudd for lån som kan avledes av de oppgitte tallene ser ut til å synke til halve nivået i 2014, fra nær 10,0 mrd kr til 5,0 mrd kr. Et slikt underskudd vil utgjøre 2,3 pst av drifts- 5

6 inntektene (4,7 pst i 2014) og bør kunne indikere et lavere nivå for nye låneopptak i 2015 i forhold til året før. Brutto lånegjeld øker med 7,8 pst til om lag 210 mrd kr eller 94,9 pst av driftsinntektene i Disposisjonsfond viser en økning med 16,0 pst, fra nær 11,8 mrd kr til 13,8 mrd kr og utgjør 6,2 pst av driftsinntektene. 4. Tall for fylkeskommunene Her vises hovedtall for fylkeskommunene: RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2015 Fylkeskommuner (uten Oslo) Antall kommuner med svar: 18 Andel folketall (ekskl Oslo): 100,0 % Hovedtall mill.kr År 2014 År 2015 Endring i pst Driftsinntekter , ,2 6,1 % Driftsutgifter , ,4 4,4 % Brutto driftsresultat 993, ,8 Prosent av driftsinntekter 1,5 % 3,0 % Renteinntekter inkl utbytte og gevinst omløpsm 1 444, ,8-12,7 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 1 453, ,5-4,4 % Avdragsutg (netto) inkl utlån 1 933, ,1 9,5 % Netto eksterne finansutgifter 1 942, ,9 Prosent av driftsinntekter 2,9 % 3,1 % Motpost avskrivninger 3 000, ,7 10,6 % Netto driftsresultat 2 051, ,6 Prosent av driftsinntekter 3,0 % 4,5 % Regnskapsoverskudd fra driften 863, ,1 Prosent av driftsinntekter 1,3 % 2,4 % Brutto investeringer , ,7-1,6 % Prosent av driftsinntekter 21,0 % 19,5 % Investeringsinntekter 6 571, ,2-2,2 % Netto investeringer 7 711, ,5-1,1 % Brutto lånegjeld , ,0 7,8 % Netto lånegjeld (fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) , ,4 8,6 % Underskudd før lån , ,8 Prosent av driftsinntekter -5,5 % -3,1 % 4.1 Brutto driftsresultat Driftsinntektene vokser sterkere enn driftsutgiftene fra 2014 til 2015, 6,1 pst i forhold til 4,4 pst. Brutto driftsresultat øker fra 1,5 pst av driftsinntektene til 3,0 pst i Avskrivninger er ført opp med 3,3 mrd kr i 2015 og øker med 10,6 pst. Det betales i samme år avdrag med 2,1 mrd kr. 4.2 Eksterne finansielle utgifter og inntekter Netto renteutgifter går ned fra 487 mill kr til 482 mill kr, dvs med 1 pst (se tabell neste side). Utbytte/eieruttak synker med 136 mill kr eller med nær 30 pst. Samtidig øker avdragsutgiftene med 184 mill kr eller med 9,5 pst. 6

7 Netto eksterne finansutgifter stiger fra 1942 mill kr til 2245 mill kr og utgjør 3,1 pst av driftsinntektene i 2015 (2,9 pst i 2014). Detaljer fra driftsregnskapet fylkeskommunene (inntektsposter merket med minusfortegn) Finans: År 2014 År 2015 Endring i pst Renteinntekter, art ,9-898,7-7,0 % Utbytte/eieruttak, art ,0-324,6-29,6 % Gevinst finansielle omløpsmidler, art ,6-38,5 118,2 % Renteutgifter, art , ,6-5,0 % Tap finansielle omløpsmidler, art 509 0,5 8,9 Netto finans 8,9 127,8 Andel av driftsinntekter 0,0 % 0,2 % Avdrag netto 1 933, ,1 9,5 % Netto eksterne finansutgifter 1 942, ,9 Andel av driftsinntekter 2,9 % 3,1 % Premieavvik: Årets premieavvik, funksjon ,7-712,0-32,6 % Amortisering, funksjon ,2 635,5 48,4 % Netto -628,5-76,4-87,8 % Andel av driftsinntekter -0,9 % -0,1 % Momskompensasjon: Momskompensasjon drift , ,9 5,5 % Andel av inntekter -3,7 % -3,6 % Momskompensasjon investeringer , ,0-3,4 % Andel av inntekter -3,1 % -2,8 % Fylkeskommunene har nedgang i inntektsført premieavvik i fra mill kr i 2014 til 712 mill kr i Samtidig stiger amortiseringen fra 428 mill kr i 2014 til 635 mill kr i Netto fører dette til at det skjer en inntektsføring med kun 76 mill kr i 2015 eller 0,1 pst av driftsinntektene. Momskompensasjon fra drift gir inntekter på nær 2,6 mrd kr eller 3,6 pst av samlede inntekter og fra investeringer med nær 2,0 mrd kr eller 2,8 pst. 4.3 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for fylkeskommunene var i 2014 på 3,0 pst og øker til 4,5 pst i Korreksjon av netto driftsresultat kan gjøres på samme måte som for kommunene, se tall under: Netto driftsresultat, mill kr 2 051, ,6 Prosent av driftsinntekter 3,0 % 4,5 % Netto premieavvik inkl amortisering, mill kr -628,5-76,4 Prosent av driftsinntekter -0,9 % -0,1 % Korrigert netto driftsresultat, mill kr 1 423, ,2 Prosent av driftsinntekter 2,1 % 4,4 % 7

8 Et korrigert nivå på netto driftsresultat viser noe svakere nivå for 2014, dvs 2,1 pst, mens i 2015 en svak svekkelse til 4,4 pst. Det tas her hensyn til netto premieavvik. Så langt viser (drifts)regnskapet at fylkeskommunene i 2015 hadde et «regnskapsoverskudd» på 1.7 mrd kr (863 mill kr i 2014). 4.4 Investeringer Brutto investeringsutgifter synker svakt med 1,6 pst fra 2014 til 2015, fra 14,3 mrd kr kr til 14.1 mrd kr. Det er store forskjeller fra fylke til fylke (+140 pst/-50 pst). Investeringsinntekter går svakt ned med 2,2 pst fra 6.6 mrd kr til 6.4 mrd kr. Brutto lånegjeld (ekskl pensjonsgjeld) øker med 7,8 pst, fra 49.5 mrd kr til 53.4 mrd kr. 8

9 Vedlegg: Figurer og tabeller 9

10 Fordelingen av kommuner med i undersøkelsen i forhold til alle kommuner - målt ut fra brut t o drift sinnt ekt er: (kommuner utenom Oslo) Andel Fordelt slik: Antall Utvalget Alle kommuner med svar Kommuner innb 56 5 % 9 % 35 % Kommuner innb 28 5 % 7 % 42 % Kommuner innb 38 9 % 14 % 43 % Kommuner innb % 18 % 54 % Kommuner innb % 24 % 68 % Kommuner over innb % 28 % 93 % Alle ,0 % 100,0 % 45 % Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall År 2014 År 2015 Alle kommuner Utvalget Netto driftsres for utvalget Kommuner innb 1,8 % 2,5 % 3,4 % Kommuner innb 1,3 % 1,9 % 3,3 % Kommuner innb 0,8 % 1,1 % 2,6 % Kommuner innb 1,2 % 1,5 % 3,5 % Kommuner innb 0,5 % 0,6 % 2,8 % Kommuner over innb 0,9 % 0,7 % 2,8 % Alle 1,0 % 0,0 % 3,0 % 10

11 Netto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2014 År 2015 Alle kommuner Utvalget Utvalget Østlandet 1,3 % 1,3 % 2,9 % Agder/Rogaland 0,9 % 0,7 % 3,3 % Vestlandet 0,8 % 1,2 % 3,3 % Trøndelag 0,6 % 0,7 % 2,7 % N-Norge 0,3 % 0,2 % 2,2 % I alt 1,0 % 0,0 % 3,0 % Brutto investeringer fordelt etter innbyggertall År 2015 Andel 1000 kr %-end 14 til 15 Kommuner innb 5,0 % ,8 % Kommuner innb 4,9 % ,4 % Kommuner innb 9,1 % ,4 % Kommuner innb 15,3 % ,1 % Kommuner innb 24,5 % ,1 % Kommuner over innb 41,2 % ,0 % Alle 100,0 % ,9 % Netto driftsresultat etter KOSTRA-grupper: År 2014 År 2015 Antall Alle Utvalget Utvalget Antall Kostragruppe ,1 % -0,5 % 2,7 % 12 Kostragruppe ,3 % 1,0 % 2,2 % 17 Kostragruppe ,2 % 1,0 % 1,9 % 16 Kostragruppe ,3 % 3,2 % 1,2 % 6 Kostragruppe ,1 % 2,1 % 1,9 % 16 Kostragruppe ,4 % 3,3 % 4,2 % 15 Kostragruppe ,2 % 1,2 % 3,6 % 19 Kostragruppe ,8 % 1,1 % 3,2 % 14 Kostragruppe 9 0 ingen kommuner Kostragruppe ,2 % 1,3 % 3,5 % 9 Kostragruppe ,5 % 1,1 % 2,4 % 18 Kostragruppe ,9 % 2,9 % 3,4 % 8 Kostragruppe ,2 % 1,0 % 2,8 % 37 Kostragruppe ,6 % -0,1 % 3,0 % 3 Kostragruppe 15 Kostragruppe ,6 % 12,0 % 14,2 % 4 Sum (eks Oslo)

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Dato: 25.02.2013 KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Svar fra 180 kommuner, Oslo kommune og 17 fylkeskommuner 1 Fra: Børre Stolp,KS 25.2.2013 Regnskapsundersøkelsen 2012 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Dato: 26.2.2018 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Kart kommuner med svar Svar fra 221 kommuner (utenom Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2017 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2018

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2018 Dato: 4.3.2019 KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2018 Kart kommuner med svar Svar fra 249 kommuner (inkludert Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 1. Innledning KS har samlet inn finansielle hovedtall for 2018 fra kommuner

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Kommunene og norsk økonomi

Kommunene og norsk økonomi Kommunene og norsk økonomi 1 2019 7. mars 2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Krevende utsikter tross konjunkturoppgang Konjunkturoppgangen har fortsatt høykonjunktur på trappene? Oljenedturen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Kommunene og norsk økonomi 1/2018. Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i kommuneøkonomien fremover. 6. mars 2018

Kommunene og norsk økonomi 1/2018. Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i kommuneøkonomien fremover. 6. mars 2018 Kommunene og norsk økonomi 1/2018 Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i kommuneøkonomien fremover 6. mars 2018 Spørsmål underveis kan sendes til: kommuneokonomi@ks.no 2 Norsk økonomi fortsatt småsyk,

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Drammen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Stavanger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 5. mars 208 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 209 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter...5 1. Regnskapsanalyse...9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom

Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom 26.06.2019 Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2018 viser at korrigert netto lånegjeld 2 økte med nesten 30 mrd. kroner til 366

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018 Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018 Hva presenteres? Hovedtall Resultater Driftsinntekter Driftsutgifter Fordeling av netto driftsutgifter etter resultatområder Avviksforklaringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bærum KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte. mars 09 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 00 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ASSS-NETTVERKET Kommunerapport. Tromsø. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET Kommunerapport. Tromsø. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Tromsø KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer