Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014"

Transkript

1 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi Rådmannens budsjettforslag for Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner. Det er bedt om svar med utgangspunkt i rådmannens/byrådets fremlagte forslag til budsjett for Parallelt med spørreundersøkelsen er et utvalg av nettutgaven av rådmannnes/byrådets fremlagte budsjett- og økonomiplanforslag gjennomgått, herunder de kommunene som har mottatt spørreskjema. Behandlingen i kommunestyrene gjenstår; og det skjer vanligvis de 2-3 siste ukene før jul. Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner er fortsatt krevende. Flertallet av kommunene legger opp til en reell økning i brukerbetalinger og gebyrer. I eiendomskattekommunene foreslås økninger i eiendomsskatten som samlet er betydelig høyere enn lønns- og prisveksten. Utgifter til sosialtjenester og barnevern forventes også i 2015 å øke mest innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunene. Pleie- og omsorg forventes også å øke noe mer enn lønns- og prisstigningen på 3 prosent. For skole, barnehage og kultur tyder undersøkelsen på en liten nedgang i forhold til lønns- og prisstigningen. Driftsinntektene øker med 2,9 prosent fra vedtatt budsjett 2014 til rådmannens budsjettforslag Den relativt moderate veksten må sees i sammenheng med at kommunal medfinansiering avvikles. Samlet sett indikerer budsjettundersøkelsen at driftsinntektene i kommunene vil øke med 5,0 prosent i Brutto driftsutgifter ser ut til å øke samlet med 2,8 prosent. Tas det hensyn til sparte utgifter som følge av avvikling av kommunal medfinansiering er veksten på om lag 4,9 prosent. Undersøkelsen tyder på at kommunene samlet planlegger å investere for i overkant av 60 mrd. kroner i Av et utvalg på 150 kommuner har 78 kommuner svart på spørreundersøkelsen. Ca. 51 prosent av landets innbyggere bor i de kommunene som har svart. Antall innbyggere Antall kommuner Andel kommuner Antall utvalg Andel utvalg Antall svar Andel svar % % % % % % % % % % % % % 10 7 % 9 12 % % % % Tabell: Utvalg og svar Nettutgaven av rådmannens budsjett forslag er gjennomgått for 79 kommuner. Ca. 57 prosent av landets innbyggere bor i disse kommunene. 1

2 2. Hvordan har budsjettarbeidet for 2015 vært? Over halvparten av kommunene har svart at budsjettarbeidet for 2015 har vært mer krevende enn tildligere. Figur 1 Hvor krevende har budsjettarbeidet for 2015 vært sammenlignet med 2014? Dette er om lag på samme nivå som i samme i fjorårets budsjettundersøkelse. Figur 2 Hvor krevende har budsjettarbeidet for 2014 vært sammenlignet med 2013? 3. Driftsbudsjettet Det er foretatt en gjennomgang av budsjettskjema for økonomisk oversikt drift i 61 kommuner. Ikke alle kommunene utarbeider denne oversikten i forbindelse med budsjettfremlegget, men gjør dette først etter at budsjettet er vedtatt av kommunestyret. Utvalget av kommuner hvor det er foretatt en gjennomgang av driftsbudsjettet er derfor noe lavere enn antallet kommuner hvor investeringsbudsjettene er gjennomgått (79 kommuner). Tabellen under viser aggregerte driftsbudsjettall for de 61 kommunene i undersøkelsen (forslag 2015 sammenlignet med vedtatt budsjett 2014): 2

3 61 kommuner i utvalget Forslag 2015 Budsjett 2014 Endring pst Frie inntekter (eks. naturressursskatt) ,5 Eiendomsskatt ,1 Øvrige driftsinntekter ,0 Sum driftsinntekter ,9 Lønn- og sosiale utgifter ,8 Andre driftsutgifter ,6 Avskrivninger ,9 Fordelte utgifter ,4 Sum driftsutgifter ,8 Brutto driftsresultat ,9 I pst av driftsinntekter 2,2 2,1 Finansutgifter og -inntekter ,8 I pst av driftsinntekter 4,1 3,8 Motpost avskrivninger ,2 Netto driftsresultat ,3 I pst av driftsinntekter 0,9 0,8 Disponering: Overført til investeringsregnskapet ,1 Netto avsetning disposisjonsfond ,6 Netto andre avsetninger , Tabell 1 Aggregert driftsbudsjett utvalgskommuner I utvalgskommunene øker driftsinntektene med 2,9 pst fra vedtatt budsjett 2014 til budsjettforslag Den relativt moderate veksten må ses i sammenheng med at kommunal medfinansiering avvikles fra 2015, og som følge av dette er det trukket ut 1,82 mrd. kroner av de frie inntektene i utvalgskommunene. Korrigert for denne oppgaveendringen er veksten i de samlede driftsinntektene på 5,0 pst. Korrigert vekst i frie inntektene er 4,2 pst. Budsjettundersøkelsen viser videre at det legges opp til fortsatt betydelig vekst i eiendomsskatteinntektene. Dette er i det alt vesentligste av denne veksten kommer i kommuner som allerede har innført eiendomsskatt. Driftsinntektene per innbygger er størst i kommunene med færrest innbyggere. Fra 2014 til 2015 er det kommuner med til som har den største veksten i driftsinntekter per innbygger. Dette antas både å ha sammenheng med endringen i veksttilskuddet til 3

4 kommunene, og at det er i kommuner over innbyggere hvor eiendomsskatteinntektene øker mer enn lønns- og prisveksten. Brutto driftsutgifter i utvalgskommunene øker samlet med 2,8 pst. Tas det hensyn til sparte utgifter som følge av avvikling av kommunal medfiansiering er veksten på om lag 4,9 pst. Lønn og sosiale utgifter ligger an til en økning på 3,8 pst, hvilket er marginalt over lønns- og prisveksten. Dette betyr at nye oppgaver i kommunene i stor grad løses uten vekst i bemanningen. Brutto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter øker fra 2,1 pst av driftsinntektene til 2,2 pst av driftsinntektene. Brutto driftsresultat før avskrivninger øker fra 4,7 pst av driftsinntektene til 5,0 pst av driftsinntektene. Nettofinansutgiftene øker mer enn inntektsveksten. I prosent av driftsinntektene øker de fra 3,8 til 4,1 pst hvilket betyr at kommunene må bruke noe mer av inntektene til å dekke renter og avdrag i Netto driftsresultat i utvalgskommunene øker marginalt fra 2014 til 2015, og utgjør 0,9 pst av driftsinntektene i forslaget for Dette betyr at kommunene i liten grad benytter sin inntektsvekst til styrking av soliditeten i sin økonomi, og resultatet antas også å være for lavt i forhold til å sikre formuesbevaring for fremtidige generasjoner. I utvalgskommunene har netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene utviklet seg slik fra vedtatt budsjett 2014 til budsjettforslagene for 2015: Tabell 2 Budsjettert netto driftsresultat utvalgskommuner Forslag 2015 Budsjett 2014 Kommuner innb 0,9 % 1,4 % Kommuner innb 0,8 % 1,0 % Kommuner innb 0,9 % 0,7 % Kommuner innb 0,8 % 0,8 % Kommuner over innb 1,1 % 0,7 % Alle 0,9 % 0,8 % Disse tallene kan indikere at det er kommunene med under innbyggere som har hatt de største utfordringene med hensyn til å saldere budsjettene for 2015, og at det har vært behov for redusere resultatmarginen for å finansiere økte netto finansutgifter og prioritert aktivitetsnivå i tjenestene. 4

5 3.1 Tjenesteområdenes driftsbudsjetter Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt om å angi hvor mye driftsbudsjettet for ulike tjenesterområder var endret fra opprinnelig vedtatt budsjett. Svarene skulle oppgis som prosentvis endring (i løpende priser). Eiendomsforvaltning Sosialtjenester Pleie og omsorg Kultur Skole Barnevern Barnehage Endring i driftsbudsjett 2015 (i prosent) Deflator = 3-1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Innbyggervektet gjenniomsnitt Uveid gjennomsnitt Figur 4: Endringer i driftsbudsjett på tjenesteområder, fra budsjettundersøkelsen Utgiftene til barnevern og sosiale tjenester øker mer enn lønns- og prisveksten. Dette er områder hvor det er en sterk behovsvekst pga nye brukere som har krav på bistand ut fra individuelle rettigheter. Dette er også en utvikling som har vart over flere år. Innenfor pleie og omsorg er det liten vekst utover lønns- og prisvekst, men dette må ses i sammenheng med demografiveksten - særskilt for de eldste aldersgruppene i For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er det snakk om rene kuttforslag. Utviklingen i 2015 viser mye av de samme utviklingstrekkene som en så i 2014 Figur 5: Endringer i driftsbudsjett på tjenesteområder, fra budsjettundersøkelsen Innbyggervektet gjennomsnitt - Kommunene er delt inn i 5 grupper etter befolkningsstørrelse. Innen hver gruppe teller svaret fra hver kommune med kommunens innbyggerandel. Gruppetallet aggregeres så til landsnivå med befolkningsandelen til alle kommunene i gruppen (også de som ikke har svart). 5

6 Når det gjelder barnevern og sosialhjelp, varlser kommunene uendret eller flere tjenstemottakere i barnevern og sosialhjelpsmottakere i 2015 (jfr. figur 6 og 7). Figur 6: Tjenestemottakere i barnevern, budsjett 2015 Figur 7: Sosialhjelpsmottakere, budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger og gebyrer Nesten 60 prosent av kommunene svarte, i spørreundersøkelsen for 2014, at det i budsjettet for 2014 legges opp til en samlet økning i brukerbetalinger og gebyrer som er høyere enn den generelle lønns- og prisveksten. Kommunene varsler også en reell økning i brukerbetaling og gebyrer for 2015 (jfr. figur 8). 6

7 Figur 8: Endringer i brukerbetalinger og gebyrer i budsjett 2014 og Eiendomsskatt Figur 9: Forslag om endringer i eiendomsskatten i 2014 og 2015 I over 60 pst av kommunene forelso rådmannen å endre eiendomskatten for Vi ser av figur 9 at det er færre som foreslår endring i eiendomsskatten for 2015, men likevel stiger de samlede eiendomsskatteinntektene i utvalgskommunene betydelig mer enn lønns- og prisveksten. 7

8 Figur 10: Budsjettert utbytte fra eide selskaper i 2014 og 2015 Vi ser av figur 10 at mange selskaper budsjetterer med utbytte fra eide selskapet. Ca. 70 prosent av kommunene budsjetterer med utbytte fra eide selskaper i henholdsvis 2014 og Finans Gjennomsnittlig avdragstid lånegjeld Figur 11: Gjennomsnittlig avdragstid lånegjeld, budsjett 2014 og

9 Figur 11 viser at det er lang avdragstid for låneportføljen i kommunene. Regler om maksimal avdragstid følger av kommunelovens 50. Kommunene kan imidlertid velge en kortere avdragstid, og i spørreundersøkelsen ble kommunene bedt om å angi gjennomsnittlig avdragstid for kommunens låneportefølje. Gjennomsnittlig avdragstid for de kommunene som har besvart undersøkelsen er i underkant av 28 år i 2014 og Over 1/3 av kommunene har en gjennomsnittlig avdragstid på mellom 30 og 35 år. For kommuner som har kort gjennomsnittlig avdragstid kan dette enten bety at anleggsmidlene i disse kommunene har kortere gjenværende levetid enn gjennomsnittet eller at de har valgt en avdragstid kortere enn maksimalavdragstiden. Sistnevnte betyr at disse kommunene antas å ha en viss fleksibilitet i budsjettene med hensyn til å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Samtidig benytter disse kommunene dagens lave rentenivå til å redusere de samlede renteutgiftene over tid for lånefinansierte investeringer. 3.4 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak Kommunene er i spørreundersøkelsen for 2014 og i spørreundersøkelsen for 2015 bedt om å gi anslag for hvor mye høyere inntektsvekst kommunene måtte hatt henholdsvis i 2014 og i 2015, dersom det ikke var lagt inn effektiviseringstiltak og budsjettbalansen skulle vært uendret. Kommunene ble her angitt om angi dette behovet i mill. kroner. Figur 13: Effektivisering og sparetiltak i budsjettene for 2015 For å kunne gi et anslag for det kommunene samlet har innarbeidet av av effektiviseringsog sparetiltak i sine budsjetter for 2015, er svarene i budsjettundersøkelsen gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter. Kommuner som har inntekt over 103 pst av landssnittet Kommuner som har inntekt mellom 98 og 102,9 pst av landssnittet Kommuner som har inntekt under 98 pst av landssnittet 9

10 Behovene for inntektsvekst i disse gruppene ble så vektet opp i forhold til innbyggertall. Dette gir et anslag for effektiviserings- og sparetiltak i kommunenes budsjetter i 2015 på mellom 3,5-4 mrd kroner. Tilsvarende resultat kom ut av en tidligere FOU i regi av KS i Investeringsbudsjettet 4.1 Investeringsbudsjett Investeringer (ekskl utlån) per innbygger Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke Tabell 3 Investeringer 2015 i kroner per innbygger etter sektor og kommunestørrelse 2 VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Oslo Alle Investeringsbudsjettene i utvalgskommunene indikerer at kommunene samlet planlegger å investere for i overkant av 60 mrd. kroner i Av investeringene kan det se ut til nesten halvparten vil skje innenfor skole, barnehage og helse- og omsorg (inkludert boliger) fordelt med om lag 14 mrd. kroner innen grunnskole, om lag 13 mrd. kroner innen helse- og omsorg (inkl. boliger) og cirka 3,0 mrd. kroner innen barnehage. Undersøkelsen viser videre at planlagt investeringsaktivitet er spesielt høy i Oslo, og dette gjelder spesielt innenfor skole og helse og omsorg (inkl. boliger). Det høye investeringsnivået pr innbygger antas å ha sammenheng med blant annet den sterke befolkningsveksten, selv om noe også skyldes at Oslo er både kommune og fylkeskommune. Planlagte investeringer i kommunene utenfor Oslo indikerer et investeringsnivå (ekskl. kjøp av aksjer og andeler) på om lag kroner per innbygger i gjennomsnitt i Grupperes kommunene utenom Oslo etter utgiftskorrigert inntekt kan investeringsbudsjettene oppsummeres slik: Kommuner (ekskl. Oslo) investeringer i kroner per innbygger - gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter i 2013 Skole Barnehage Helse og omsorg Kultur, idrett og kirke Tabell 4 Investeringer 2014 i kroner per innbygger etter sektor og utgiftskorrigerte frie inntekter 2 VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Under 98 pst av landssnitt ,9 pst av landssnitt Over 103 pst av landssnitt Alle Øvrige områder omfatter bl.a. kommunal infrastruktur (utenom VAR), rammebevilgninger til oppgradering av eiendommer, brann- og beredskap, transportmidler, IKT, administrasjonsbygg og flerformålsbygg. 10

11 Det lavere investeringsnivået i kommunene utenom Oslo skyldes i første rekke lavere investeringsaktivitet i disse kommunene på skoleområdet. Budsjettundersøkelsen indikerer videre at kommuner med utgiftskorrigerte frie inntekter under 98 pst av landsgjennomsnittet legger opp til noe lavere investeringsaktivitet enn kommuner med høyere utgiftkorrigerte frie inntekter i Finansieringa av investeringer (ekskl utlån) Kommunene i budsjettundersøkelsen finansierer sine investeringer slik (prosentandel for ulike finansieringskilder): Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Tabell 5 Finansiering av invesnetringer etter kommunestørrelse 2014 Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Kommuner innb 69 % 2 % 18 % 1 % 10 % Kommuner innb 73 % 1 % 19 % 2 % 6 % Kommuner innb 71 % 6 % 17 % 1 % 5 % Kommuner innb 72 % 3 % 16 % 2 % 7 % Kommuner innb 67 % 7 % 22 % 5 % -1 % Oslo 64 % 8 % 18 % 2 % 8 % Alle 68 % 6 % 19 % 3 % 4 % Budsjettundersøkelsen indikerer at de minste og største kommunene er noe mindre avhengige av ekstern lånefinansiering i Videre ser det ut til at kommunene mellom og innbyggere i større grad enn øvrige kommuner har klart å finne rom i driftsbudsjettet til egenfinansiering av investeringer. Grupperes kommunene (utenom Oslo) i stedet etter utgiftskorrigerte frie inntekter fordeler finansieringen seg slik: Kommuner (ekskl. Oslo) - utgiftskorrigerte frie inntekter i 2012 Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Tabell 6 Finansiering av investerringer etter utgiftskorrigerte frie inntekter 2015 Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Under 98 pst av landssnitt 73 % 7 % 14 % 3 % 3 % ,9 pst av landssnitt 70 % 3 % 21 % 5 % 0 % Over 103 pst av landssnitt 59 % 7 % 23 % 2 % 9 % Alle 69 % 5 % 19 % 4 % 3 % En lånefinansiering i kommunene utenom Oslo på 69 pst tilsvarer en lånefinansiering på om lag 35 mrd. kroner. Tas det hensyn til at noe av lånefinansieringen vil være bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at kommunene avdragene vil øke noe kommende år, kan dette 11

12 indikere at kommunene utenom Oslo planlegger å øke sin netto lånegjeld (ekskl. lån til videreutlån) med om lag mrd. kroner i Investeringsbudsjett Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke Tabell 7 Investeringer i kroner per innbygger etter sektor og kommunegrupper (innbyggerfordelt) VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner over innb Oslo Alle Økonomiplanene i utvalgskommunene indikerer at kommunene i perioden har planer om å investere for i underkant av 200 mrd kroner. Dette tilsier et noe lavere årlig investeringsnivå i perioden sammenlignet med nivået i 2015, noe som kan skyldes at økonomiplanperioden på dette området ofte vil være mer tentativ. Skole og helse og omsorg (inkl boliger) er også i perioden de dominerende investeringsområdene, men budsjettundersøkelsen viser også at det innen planlegges med et høyt investeringsnivå innen vann, avløp og renovasjon i kommende 4 års periode. Disse investeringene finansieres med gebyrinntekter fra innbyggere og næringsliv, og høy planlagt investeringsnivå over tid på disse områdene kan dermed indikere at man må være forberedt på realøkninger i gebyrene for disse tjenestene fremover. 12

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer