KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012"

Transkript

1 Dato: KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Svar fra 180 kommuner, Oslo kommune og 17 fylkeskommuner 1

2 Fra: Børre Stolp,KS Regnskapsundersøkelsen kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS har samlet inn finansielle hovedtall fra regnskap 2012 til kommuner og fylkeskommuner. Så lang har svar kommet inn fra 181 kommuner med 70 pst av folkemengden inkl Oslo og 17 fylkeskommuner med 94 pst av folkemengden. Tallene er fra kommune- og fylkeskasseregnskapet (ikke konsernregnskap). Ut fra antall kommuner har 42 pst svart så langt. Høyest svarposent fra kommuner i Agder/ Rogaland med 52 pst og svakest i Nord-Norge med 29 pst. Det er også en overvekt av svar fra større kommuner og lavest svarprosent fra små kommuner, se tabellen under. Fordelingen av kommuner med i undersøkelsen i forhold til alle kommuner - målt ut fra brut t o drift sinnt ekt er 2011:(kommuner utenom Oslo) Andel Fordelt slik: Antall Utvalget Alle kommuner med svar Kommuner innb 26 2 % 4 % 27 % Kommuner innb 44 7 % 12 % 33 % Kommuner innb % 14 % 43 % Kommuner innb % 18 % 57 % Kommuner innb % 18 % 65 % Kommuner over innb % 33 % 90 % Alle ,0 % 100,0 % 42 % 2. Sammendrag - netto driftsresultat, investeringer og gjeld 2012 Kommunene utenom Oslo Undersøkelsen viser at netto driftsresultat for kommuner er på 2,6 pst av brutto driftsinntekter i 2012 mot 1,9 pst i 2011 (landsgj snitt var på 1,8 pst for kommuner utenom Oslo). Det er i 2012 regnskapsført høye netto gevinster på omløpsmidler («papirgevinst») og netto premieavvik inkl amortifisering. Dette er inntekter som sterkt påvirker endringen i netto driftsresultat fra 2011 til I 2011 hadde kommunene et papirtap på omløpsmidler som utgjorde 243 mill kr (-0,1 pst av driftsinntektene), mens i 2012 er det en gevinst på 838 mill kr (0,4 pst av driftsinntektene). På samme måte utgjør inntektsførte premieavvik 1,5 mrd kr i 2011 (0,9 pst), mens det i 2012 et på 3,6 mrd kr (1,9 pst) fra de kommunene som har svart. Hvis premieavvik/amortifisering samt mottatt momskompensasjon investeringer, fås et korrigert netto driftsresultat i 2012 på minus 0,5 pst mot pluss 0,3 pst i 2011,dvs en forverring med 0,8 prosentpoeng. Vår prognose ut fra vårt tallmateriale (vektet etter svar fra de ulike KOSTRA-gruppene), gir et netto driftsresultat på nivå 2,6-2,7 pst for kommuner utenom Oslo. Ettersom både gevinster 2

3 fra omløpsmidler og premieavvik varierer mellom kommunene, gir dette en ekstra uskikkerhet. Brutto investeringer viser i det innsamlede materiale en økning i underkant av 1 pst (0,6 pst) fra 2011 til 2012, fra 21,6 mrd kr til 21,8 mrd kr og utgjør 11,4 pst av driftsinntektene i 2012 (noe lavere enn 12,2 pst fra 2011 for de samme kommunene). Tradisjonelt svinger nivået på investeringene mellom kommunene mer enn driftsutgiftene, slik at tallene i undersøkelsen gir en indikasjon på utviklingen. Investeringsinntektene øker med nær 9 pst slik tallene er nå slik at netto investeringer går ned med 1,7 pst fra 2011 til Det er en vekst i brutto langsiktig lånegjeld ekskl pensjonsgjeld på om lag 6 pst (6,3 pst) til nær 159,6 mrd kr eller 84,1 pst av samlede driftsinntekter i Oslo kommune Ut fra opplysninger fra Oslo kommune har kommunen i 2012 fått et netto driftsresultat på 3,6 pst (1.640 mill kr) mot 3,1 pst i Også Oslo har regnskapsført høyere premieavvik i 2012, brutto inntektsført 726 mill kr i 2012 mot en utgiftsføring på 47 mill kr i 2011 (benyttet da premiefond). Korrigert netto driftsresultat faller fra 4,0 pst i 2011 til 2,8 pst i Oppgitte investeringer i bykassen er for 2012 på mill kr mot mill kr i 2011, dvs ned på 3 pst. Investeringsinntekter faller sterkt fra mill kr i 2011 til 697 mill kr i Llangsiktig lånegjeld for bykassen ekskl pensjonsgjeld synker fra vel 16,5 mrd kr i 2011 til 5,0 mrd kr i Det må bemerkes at lånegjeld isolert for bykassen i Oslo er lite informativ, da må vi se på brutto lånegjeld for konsernet (i 2011 var denne lånegjelden 46,1 mrd kr). Fylkeskommunene Det mangler kun en fylkeskommunene, de øvrige 17 har netto driftsresultat i 2012 på 5,4 pst mot 5,6 pst i 2011 (landsgj snitt i 2011 på 5,5 pst). Også her er det et betydelig utslag knyttet til inntektsføring av premieavvik. Korrigeres netto driftsresultat for dette samt netto gevinst omløpsmidler og momskompensasjon investeringer på samme måte som for kommunene, fås i 2012 et nytt nivå på korrigert netto driftsresultat med 2,6 pst mot 3,3 pst i Brutto investeringer øker for fylkeskommunene med nær 5 pst (5,1 pst) fra 2011 til 2012, fra 11,9 mrd kr til 12,5 mrd kr. Mottatte investeringsinntekter som bompenger mm øker med nær 15 pst, slik at netto investeringer er nær uendret (0,2 pst). Brutto investeringer i fylkesveier stiger med 3,4 pst fra 2011 til Netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner i 2012 Med de tallene som er omtalt foran vil dette kunne gi et samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner inkl Oslo på 3,0 til 3,2 pst i Dette ut fra den trendens som ligger i materiale så langt og oppgitt tall fra Oslo kommune. 3. Kommunene utenom Oslo Brutto driftsresultat Driftsinntektene vokser sterkere enn driftsutgiftene i 2012, 7,2 pst i forhold til 6,7 pst. (Merk at inntekter knyttet til premieavvik føres slik at det reduserer utgiftsveksten. Tas det hensyn til dette netto (inkl amortiseringen) både i 2011 og 2012, så vokser driftsutgiftene med 7,9 pst, med andre ord sterkere inn inntektene) 3

4 Brutto driftsresultat ekskl avskrivninger øker fra 5,5 pst av driftsinntektene i 2011 til 5,9 pst i 2012, dvs med 04 prosentpoeng. Avskrivningene (som ikke har resultateffekt) utgjør nær 7,1 mrd kr som utgjør om lag 3,7 pst av samlede driftsinntekter. Eksterne finansielle utgifter og inntekter (renter og avdrag mm) Inntektene fra gevinst finansielle omløpsmidler (art 909) øker igjen sterkt med om lag 160 pst fra 2011 til 2012, eller med nær 612 mill kr. Utbytte (art 905) øker med 5,4 pst og utgjør 1,2 pst av driftsinntektene. Derimot viser renteinntekter (art 900) nedgang på nær 17 pst. Samlet øker finansinntektene med nær 6 pst (6,2 pst) fra 2011 til 2012, til 5,3 mrd kr. Renteutgiftene øker med 5 1/2 pst, mens tap på finansielle omløpsmidler faller med 76 pst. Det vil si at renteutgifter inkl tap omløpsmidler synker med i underkant av 3 pst (2,8 pst). Samlede avdrag øker med 4,7 pst og utlån faller med 19 pst. Dette gir alt i alt en nedgang i belastningen fra netto eksterne finansutgifter med 247 mill kr fra 2011 til 2012 eller fra 3,6 pst av netto driftsutgifter i 2011 til 3,3 pst i Netto driftsresultat Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 2,6 pst i 2012 mot 1,9 pst året før (1,8 alle kommuner). Det vil si en økning med 0,7 prosentpoeng. Av kommunene som har svart er det 23 som har negativt netto driftsresultat i 2012 mot 41 i I antall utgjør disse 13 pst,eller målt etter folketall 6 pst. Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik ført på funksjon 170 og 171 påvirker netto driftsresultat. Det er i 2012 igjen en klar økning av inntektsføringen fra premieavviket samtidig som amortiseringen er tilnærmet uendret. Dette gjør at netto inntektsføring øker fra 483 mill kr i 2011 (0,3 pst av driftsinntektene) til mill kr eller til 1,3 pst driftsinntektene i Tall for momskompensasjonsordningen viser tall på nivå med tidligere år som andel av samlede driftsinntekter, nær 1,3 pst for investeringsmomskompensasjon og 1,8 pst for driftsmomskompensasjon. Fra 2014 bortfaller føringen i driftsregnskapet for investeringsmomskompensasjonen, noe som isolert vil føre til et fall i netto driftsresultat med om lag 1,3 pst hvis dette nivået holder seg i kommende år. Et korrigert netto driftsresultat gir et negativt nivå på 0,5 pst av driftsinntektene i 2012 mot pluss 0,3 pst i 2011, dvs en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Settes det opp slike tall også bakover i tid, så var nivået for alle kommuner utenom Oslo på minus 0,2 pst i 2009, minus 0,6 pst i 2010 og pluss 0,2 pst for i Det foreligger i undersøkelsen tall for overskudd/underskudd i driftsregnskapet (mindreforbruk/merforbruk). Regnskapsoverskuddet er høyere i 2012 enn i 2011, utgjør om lag 1,5 mrd kr eller 0,8 pst av driftsinntektene mot 0,7 pst av driftsinntektene i

5 Investeringer Bruttoinvesteringsutgifter øker svakt med 0,6 pst fra 2011 til 2012, fra mill kr til mill kr. Ettersom investeringene varierer fra år til år sterkt fra kommune til kommune, gir tallene her kun en indikasjon på nivået. Refusjonsinntekter knyttet til investeringene øker med 8,9 pst til mill kr. Dette fører til en reduksjon i nettoinvesteringsutgifter med 1,7 pst. Også slike inntekter knyttet til investeringene er det store variasjoner i mellom kommunene og tallet i undersøkelsen er beheftet med usikkerhet. Underskudd for lån går noe ned i 2012 med nær 2,2 mrd kr, fra 8,3 mrd kr til 6,1 mrd kr. Det bør indikere en noe dempet lånevekst i 2012 i forhold til Brutto lånegjeld er oppgitt til å øke med 6,3 pst til nær 159,6 mrd kr for kommunene som har svart. Netto lånegjeld viser nær den samme endringen i prosent og kommer opp i 122 mrd kr. Det er også fra balansen til kommunene spurt om midler på disposisjonsfond ved årsskiftet. Denne viser en økning med nær 20 pst, fra 7,3 mrd kr til 8,8 mrd kr. Tabell med tall vedlegges til slutt. 4. Oslo kommune Driftsutgifter ekskl avskrivninger vokser noe svakere enn driftsinntekter, 7,3 pst mot 7,7 pst, slik at brutto driftsresultat ekskl avskrivninger øker fra 3,1 pst av driftsinntektene i 2011 til 3,4 pst i 2012, dvs med 0,3 prosentpoeng. Netto eksterne finansutgifter viser en svak bedring, fra inntektsføring med 4,5 mill kr i 2011 til 75 mill kr i Samlet fører endringene foran til at netto driftsresultat øker fra 3,1 pst i 2011 til 3,6 pst i 2012, dvs til 1640 mill kr i 2012 for Oslo bykasse. Regnskapsmessig overskudd er på 169 mill kr for bykassen i 2012, mens det i 2011 var på 405 mill kr. Investeringene faller svakt med 3 pst for bykassen, fra mill kr til mill kr, mens investeringsinntekter faller sterkt med vel 75 pst fra 2011 til Fra mill kr til 697 mill kr. Dette fører til kraftig økning i netto investeringer, fra 206 mill kr til mill kr. Oslo kommune hadde i 2011 et overskudd før lån på nær 2051 mill kr som reduseres til 407 mill kr i Det registeres for bykassen lavere brutto lånegjeld i 2012 enn i 2011, en nedgang fra 16,6 mrd kr til 5 mrd kr, men dette kan ikke sees isolert fra tall som gjelder Oslo som konsern. Det er gjeld for konsernet som bør sees på for Oslo. Men den type data er nå ikke samlet inn hverken for Oslo eller andre kommuner, men kommer senere via KOSTRA. Disposisjonsfondet til Oslo styrkes med nær 10 pst til mill kr i Tabell med tall vedlegges til slutt. 5.Fylkeskommunene Brutto driftsresultat Driftsinntektene vokser noe sterkere enn driftsutgiftene i 2012, 4,2 pst i forhold til 3,3 pst. Dette gjør at brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger øker fra 7,1 pst av driftsinntektene 5

6 til 8,1 pst i Det er spurt om driftsutgifter til fylkesveier spesifikk. Her oppgis at utgiftene øker med 3,6 pst. Eksterne finansielle utgifter og inntekter Renteinntekter inkl utbytte og gevinst fra finansielle omløpsmidler går ned med nær 20 pst fra 2011 til 2012, fra 1,7 mrd kr til 1,4 mrd kr. Spesielt går utbytteinntekter ned (nesten halvert). Renteutgiftene øker med nær 9 pst, fra 1,16 mrd kr til 1,26 mrd kr. Samlede avdrag øker med nær 28 pst fra 1,41 mrd kr til 1,80 mrd kr. Samlet gir dette sterk vekst i belastningen fra netto eksterne finansutgifter fra 888 mill kr i 2011 til mill kr i 2012, 1,5 pst av driftsinntekter i 2011 til 2,8 pst i Netto driftsresultat Netto driftsresultat for fylkeskommunene i undersøkelsen er på 5,4 pst i 2012 mot 5,6 pst året før (5,5 pst for alle fylkeskommuner). Alle fylkeskommunene har positivt netto driftsresultat. Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik ført på funksjon 170 og 171 påvirker netto driftsresultat. Det er i 2012 igjen en klar økning av inntektsføringen fra premieavviket. Netto inntektsføringen øker fra nær 134 mill kr i 2011 (0,2 pst av driftsinntektene) til 514 mill kr eller til 0,8 pst driftsinntektene i Tall for momskompensasjonsordningen viser tall på nivå med tidligere år som andel av samlede driftsinntekter, nær 1,9 pst for investeringsmomskompensasjon og 2,4 pst for driftsmomskompensasjon. Fra 2014 faller føringen i driftsregnskapet bort for investeringsdelen, noe som isolert fører til et fall i netto driftsresultat med om lag 1,9 pst hvis dette nivået holder seg i kommende år. Det foreligger i undersøkelsen tall for overskudd/underskudd i driftsregnskapet (mindreforbruk/merforbruk). Så langt viser tallmateriale at fylkeskommunene i 2012 hadde et «regnskapsoverskudd» på nær 1,39 mrd. kr som er en økning fra 1,15 mrd. kr i Investeringer Bruttoinvesteringsutgifter øker om lag 5 pst (5,1 pst) fra 2011 til 2012, fra mill kr til mill kr. Dette er fortsatt et av de mer usikre tallene i undersøkelsen. Investeringsinntekter øker med 15 pst, fra mill kr til mill kr. Det vil si at netto investeringer er tilnærmet uendret (-0,2 pst). Investeringer i fylkesveier øker med 3,4 pst til 7,89 mrd kr. Også underskudd for lån går ned for fylkeskommunene fra 3,3 mrd kr til 2,9 mrd kr, dvs med om lag 300 mill kr. Lånegjelden brutto øker med 10,5 pst til nær 38 mrd kroner. Tabell med tall vedlegges til slutt. 6

7 RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2012 Kommuner uten Oslo Antall kommuner med svar: 180 Andel folketall (ekskl Oslo): 65,9 % Hovedtall mill.kr År 2011 År 2012 Endring i pst Driftsinntekter , ,7 7,2 % Driftsutgifter , ,8 6,7 % herav avskrivninger 6 647, ,0 6,5 % Brutto driftsresultat 3 140, ,9 Prosent av driftsinntekter 1,8 % 2,2 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 9 787, ,9 Prosent av driftsinntekter 5,5 % 5,9 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 4 993, ,2 6,2 % herav utbytte/eieruttak (905) 2 133, ,3 5,4 % gevinst finansielle omløpsmidler (909) 374,0 985,8 163,5 % renteinntekter (900) 2 486, ,2-16,8 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 6 160, ,4-2,8 % Herav tap finansielle omløpsmidler 617,0 148,0-76,0 % renteutgifter 5 543, ,4 5,4 % Avdragsutg (netto) 5 236, ,7 4,7 % Utlån 65,6 53,1-19,1 % Netto eksterne finansutgifter 6 469, ,0-3,8 % Prosent av driftsinntekter 3,6 % 3,3 % Netto driftsresultat 3 318, ,0 Prosent av driftsinntekter 1,9 % 2,6 % Antall med negativt netto driftsresultat: Andel etter antall kommuner pst: 23 % 13 % Andel etter antall innbyggere 6,0 % Regnskapsoverskudd fra driften 1 206, ,6 Brutto investeringer , ,7 0,6 % Prosent av driftsinntekter 12,2 % 11,4 % Investeringsinntekter 4 702, ,1 8,9 % Netto investeringer , ,6-1,7 % Underskudd før lån , ,7 Prosent av driftsinntekter -4,7 % -3,2 % Brutto lånegjeld , ,3 6,3 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) -482, ,3 429,1 % Andel av innt -0,3 % -1,3 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) , ,2 135 % (herav amortisering, funksjon 171) 1 041, ,9-1 % Momskompensasjon investeringer 2 568, ,5-4,5 % Andel av inntekter 1,4 % 1,3 % Momskompensasjon drift 3 290, ,6 3,6 % Andel av inntekter 1,9 % 1,8 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 0,2 % 0,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler 0,3 % -0,5 % 7

8 RESULTATER FRA KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 (FRA KOSTRAREGNSKAP) Oslo kommune Hovedtall mill.kr År 2011 År 2012 Endring i pst Driftsinntekter , ,3 7,7 % Driftsutgifter , ,7 7,8 % herav avskrivninger 851, ,4 30,5 % Brutto driftsresultat 442,0 453,7 2,6 % Prosent av driftsinntekter 1,0 % 1,0 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 1 293, ,0 Prosent av driftsinntekter 3,1 % 3,4 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 703, ,9 3,0 % herav utbytte/eieruttak 1 068, ,6 0,1 % gevinst finansielle omløpsmidler - - Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 740,2 634,5-14,3 % Herav tap finansielle omløpsmidler - - Avdragsutg (netto) 936, ,9 9,1 % Utlån 22,6 23,2 2,4 % Netto eksterne finansutgifter -4,5-75,4 Prosent av driftsinntekter 0,0 % -0,2 % Netto driftsresultat 1 297, ,4 Prosent av driftsinntekter 3,1 % 3,6 % Regnskapsoverskudd fra driften 404,7 168,5 Brutto investeringer 3 066, ,3-3,0 % Prosent av driftsinntekter 7,2 % 6,5 % Investeringsinntekter 2 861,2 696,6-75,7 % Netto investeringer 205, ,7 Underskudd før lån 2 050,8 406,8 Prosent av driftsinntekter 4,8 % 0,9 % Brutto lånegjeld , ,5-69,8 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) 542,3-228,0-142,1 % Andel av innt 1,3 % -0,5 % -139,0 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) 47,0-726,3 (herav amortisering, funksjon 171) 495,3 498,2 0,6 % Momskompensasjon investeringer 160,4 156,3-2,5 % Andel av inntekter 0,4 % 0,3 % -9,5 % Momskompensasjon drift 775,6 899,2 15,9 % Andel av inntekter 1,8 % 2,0 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 4,0 % 2,8 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler 4,0 % 2,8 % 8

9 RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2012 Antall fylkeskommuner med svar: 17 Andel folketall: 94,4 % Hovedtall - mill.kr År 2011 År 2012 Endring i pst Driftsinntekter , ,9 4,2 % Driftsutgifter , ,1 3,3 % herav avskrivninger 2 026, ,3 12,1 % Brutto driftsresultat 2 129, ,8 Prosent av driftsinntekter 3,6 % 4,4 % Brutto driftsresultat ekskl avskrivninger 4 155, ,1 Prosent av driftsinntekter ekskl avskr 7,1 % 8,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 692, ,2-19,8 % herav utbytte/eieruttak 823,2 430,1-47,8 % gevinst finansielle omløpsmidler 7,2 18,5 155,7 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidl 1 159, ,8 8,9 % herav tap på finansielle omløpsmidler 2,5 3,1 Renter netto -532,2-93,5-82,4 % Avdragsutg (netto) 1 412, ,7 27,6 % Utlån - 0,2 Netto eksterne finansutgifter 880, ,4 94,1 % Prosent av driftsinntekter 1,5 % 2,8 % Netto driftsresultat 3 275, ,7 Prosent av driftsinntekter 5,6 % 5,36 % Regnskapsoverskudd på driften 1 152, ,2 Brutto investeringer , ,3 5,1 % Prosent av driftsinntekter 20,2 % 20,3 % Investeringsinntekter 3 853, ,0 15,3 % Netto investeringer 8 027, ,3 0,2 % Underskudd før lån , ,7-11,8 % Prosent av driftsinntekter -5,7 % -4,8 % Brutto lånegjeld , ,7 10,5 % Detaljer fra driftsregnskapet: Fylkeskommuner (uten Oslo) Premieavvik (minus betyr inntektsføring) -134,4-513,8 282,3 % Andel av innt -0,2 % -0,8 % 266,9 % (herav årets premieavvik) -404,8-791,7 95,6 % (herav amortifisering) 270,4 277,9 2,8 % Momskompensasjon fra investeringer (art 728) 1 167, ,5-0,2 % Andel av driftsinnt 2,0 % 1,9 % Momskompensasjon fra driften (art 729) 1 450, ,6-0,4 % Andel av driftsinnt 2,5 % 2,4 % Driftsutgifter fylkesveger 6 434, ,6 3,6 % Investerinsgutgifter fylkesveger 7 631, ,0 3,4 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 3,4 % 2,6 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler 3,3 % 2,6 % 9

10 Pst av inntekter NOTAT Netto driftsresultat for kommuner uten Oslo (pst av driftsinntekter) 180 av kommuner, 3,0 % 2,5 % 2,6 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Utvalget 2012 Utvalget 2011 Alle kommuner

11 Brutto driftsresultat fordelt etter innbyggertall Antall totalt År 2011 År 2012 Svar av kommuner Alle kommuner Utvalget Utvalget Kommuner innb 96 5,3 % 5,0 % 6,2 % 26 Kommuner innb 134 6,4 % 7,2 % 6,8 % 44 Kommuner innb 90 5,7 % 5,6 % 5,5 % 39 Kommuner innb 58 5,8 % 5,7 % 6,3 % 33 Kommuner innb 31 5,1 % 4,9 % 5,2 % 20 Kommuner over innb 20 5,4 % 5,4 % 5,9 % 18 Alle 429 5,6 % 5,5 % 5,9 % 180 Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall År 2011 År 2012 År ) Alle kommuner Utvalget Netto driftsres for utvalget Netto drifts for komm med renteutg Netto drifts for komm med renteinnt Kommuner innb 3,1 % 2,4 % 4,8 % 3,5 % -0,5 % Kommuner innb 2,4 % 3,7 % 3,2 % 2,1 % 10,3 % Kommuner innb 1,6 % 1,6 % 2,1 % 2,1 % #DIV/0! Kommuner innb 1,8 % 2,0 % 3,0 % 2,8 % 4,3 % Kommuner innb 1,4 % 1,3 % 1,6 % 1,5 % 2,9 % Kommuner over innb 1,8 % 1,8 % 2,8 % 2,6 % 7,5 % Alle 1,8 % 1,9 % 2,6 % 2,4 % 6,2 % Brutto investeringer fordelt etter innbyggertall Alle kommuner År 2012 År 2011 Andel 1000 kr %-end 10 til 11 Andel 1000 kr Kommuner innb 1,6 % ,8 % 1,5 % Kommuner innb 7,1 % ,1 % 7,2 % Kommuner innb 9,8 % ,8 % 9,9 % Kommuner innb 17,3 % ,3 % 19,2 % Kommuner innb 16,3 % ,0 % 15,1 % Kommuner over innb 47,8 % ,0 % 47,1 % Alle 100,0 % ,6 % 100,0 % Netto driftsresultat etter KOSTRA-grupper: År 2011 År 2012 Prognose Antall Alle Utvalget Utvalget Antall netto driftsres 12 Kostragruppe ,09 % 1,34 % 2,3 % 13 0,0 % Kostragruppe ,93 % 2,98 % 2,3 % 22 0,1 % Kostragruppe ,97 % 4,64 % 3,8 % 7 0,1 % Kostragruppe 4 7 2,24 % 5,35 % 4,2 % 2 0,0 % Kostragruppe ,15 % 1,45 % 2,7 % 10 0,1 % Kostragruppe ,88 % 2,33 % 3,0 % 13 0,1 % Kostragruppe ,21 % 2,96 % 3,1 % 16 0,3 % Kostragruppe ,60 % 1,65 % 3,0 % 14 0,2 % Kostragruppe 9 ingen kommuner Kostragruppe ,46 % 2,01 % 2,7 % 16 0,2 % Kostragruppe ,45 % 0,52 % 2,2 % 19 0,2 % Kostragruppe ,05 % 2,78 % 1,7 % 7 0,1 % Kostragruppe ,40 % 1,32 % 2,3 % 33 0,9 % Kostragruppe ,43 % 2,43 % 2,8 % 3 0,3 % Kostragruppe 15 Kostragruppe ,55 % 11,08 % 14,1 % 5 0,1 % Sum (eks Oslo) ,69 % 11

12 Kommuner uten Oslo Netto driftsresultat 2,7 2,2 1,8 2,6 Korr netto driftsres -0,2-0,6 0,2-0,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - -0,5-1,0 Kommuner uten Oslo, netto driftsresultat pst av driftsinntekter Netto driftsresultat Korr netto driftsres Netto gevinst omløpsmidler 0,7 % 0,5 % -0,1 % 0,4 % Netto premieavvik 0,5 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % Momskomp inv 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 12

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Kommuneøkonomi. Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola

Kommuneøkonomi. Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola Kommuneøkonomi Dialogmøte nr. 5 Stavanger, Sandnes og Sola Agenda Utvalgte nøkkel-tall 2014 konserntall fra utredningsrapport Oppdaterte regnskaps- og nøkkeltall 2015 by-/kommunekasse og foretak Økonomiske

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter...5 1. Regnskapsanalyse...9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Drammen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. halvår 2017 1 Nøkkeltall 1. halvår i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Stavanger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bærum KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og

Detaljer

Kommunegjelda medvind kan snu til motvind. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Kommunegjelda medvind kan snu til motvind. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommunegjelda medvind kan snu til motvind «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Investeringene i kommunesektoren har vokst sterkere enn inntektene, gjelda mer enn i resten av økonomien, men driftsresultatet

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer