Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I"

Transkript

1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0,4 % I Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket i 2012 var på rundt 110 millioner kwh for disse byggene. Dette arealet har godt dokumenterte målinger tilgjengelige for evaluering, og det er disse bygningene som er omtalt i denne rapporten. I 2012 ble ikke det årlige målet om 3 % energieffektivisering 1 nådd. Den samlede besparelsen var på 0,4 %. Figur 1 viser /besparelser i forhold til 2011 for bygningene delt opp i fem kategorier. Alle resultatene som presenteres i denne rapporten er korrigerte for utetemperatur og gjelder spesifikt forbruk (kwh/m 2 ). 5 % Besparelser fordelt på bygningskategori 2012/2011 1,0 % 0 % -0,2 % -1,1 % -2,0 % -5 % -7,7 % -10 % Barnehager Idrettsanlegg Skoler Sykehjem Andre bygg Figur 1: Besparelser/ fordelt på bygningskategori 2012/ Det er satt et årlig mål om en besparelse på 3 % i kommunens Energi- og klimahandlingsplan.

2 1 BEREGNINGENE Trondheim kommune bygger stadig flere bygg og øker dermed oppvarmet areal. Det er naturlig at energiforbruket øker i takt med økt areal. I denne rapporten sammenlignes energiforbruket per kvadratmeter oppvarmet bygningsmasse. Dette gjør at sammenligningen ikke blir berørt av økt areal. I beregningene er det gjort temperaturkorrigering av temperaturavhengig energiforbruk 2. Energiforbruket er ikke korrigert for eventuell endret brukstid, da det ikke finnes data for brukstid for de ulike årene. 2 RESULTATENE Den totale besparelsen i 2012, kontra 2011, var på 0,4 %. Resultatene var vesentlig bedre i halvårsrapporten 2012 enn resultatene som vises i denne rapporten. Figur 2 viser /besparelser i første halvår 2012 i forhold til første halvår 2011 for bygningene delt opp i fem kategorier. I denne perioden ble det registrert besparelser i alle byggkategorier med en samlet besparelse på 2,0 %. 5 % Besparelser fordelt på bygningskategori første halvår 2012/ % -1,1 % -1,5 % -1,4 % -2,4 % -5 % -8,2 % -10 % Barnehager Idrettsanlegg Skoler Sykehjem Andre bygg Figur 2: Besparelser fordelt på bygningskategori første halvårene 2012/2011 Trondheim eiendom har fire styringssystemer for sentral driftskontroll som styrer blant annet varme og ventilasjon. Leverandørene av disse systemene er Siemens, Johnson Controls, Schneider Electric og GK. Styringssystemet levert fra GK har ikke fungert som det skal i høstperioden Figur 3 viser forskjell mellom besparelse/ i bygninger hvor styringssystemet var på plass i hele 2012 og bygg hvor det var mangel på tilgang til styringssystemet i høstperioden Oversikt over disse bygningene er presentert i vedlegg. Det er 26 barnehager, 13 skoler og fem sykehjem. Figur 3 viser at mangel på tilgang til sentral drift er en del av årsaken til et i disse byggene. 2 Mer om temperaturkorrigering er presentert i vedlegg D Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 2

3 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 1,0 % Besparelser for bygg med og uten tilgang til styringssystem i ,4 % 0,3 % -0,2 % 1,5 % -1,3 % -1,1 % 5,5 % -2,2 % -0,4 % 2,9 % Barnehager Skoler Sykehjem Alle bygg -1,3 % Alle bygg Bygg uten tilgang til styringssystem Bygg med tilgang til styringssystem Figur 3: Forskjell mellom bygg med og uten tilgang til styringssystem. Nye bygg har tidligere gitt et vesentlig bidrag til å senke spesifikt årene før Dette ble presentert i årsrapporten 2010 og I 2012 var det bare ett nybygg som ble tatt i bruk (Charlottenlund helse- og velferdssenter) der måledata var tilgjengelig for hele året. Resultatene fra 2012 er ikke overraskende. De viser hvor viktig det er at styringssystemene er i orden og at disse driftes godt. Forbedret drift ved hjelp av eksisterende styringssystemer er en av årsakene til besparelser de foregående årene. For større besparelser må eksisterende styringssystemer fungere like godt som før, og det må investeres i nye energieffektiviserende tiltak. i prosent i kwh for hvert bygg er presentert i vedlegg. 2.1 BYGNINGSKATEGORIENE Barnehager: Byggkategorien barnehager består av 98 barnehager som til sammen utgjør et areal på nærmere m 2. Barnehagene står for 10,9 % av energibruken i den energioppfulgte bygningsmassen. Total energi for 2012 for barnehagene er 1,0 %. Idrettsanlegg: Kategorien består av 11 bygg med drøyt m 2 bruksareal. Idrettsanleggene står for 6,4 % av energibruken i den energioppfulgte bygningsmassen. Total besparelse for 2012 for idrettsanleggene er 7,7 %. Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 3

4 Skoler: Kategorien består av nærmere m 2 er fordelt på 55 skoler. Skolene står for 46,7 % av energibruken i den energioppfulgte bygningsmassen. Total energibesparelse for 2012 for skoler er 0,2 %. Sykehjem: Byggkategorien består av 26 bygninger som utgjør nesten m 2. Sykehjemmene står for 28,8 % av energibruken i den energioppfulgte bygningsmassen. Et nytt sykehjem (Charlottenlund helse- og velferdssenter) ble tatt i bruk. Dette utgjorde 4,4 % økning i bygningsmassen. Total energibesparelse for 2012 for sykehjem er 1,1 %. Andre bygg: Byggkategorien består av 12 bygginger som utgjør nesten m 2. Andre bygg står for 7,2 % av energibruken i den energioppfulgte bygningsmassen. Dette er Breidablikk utbyggingsområde- bygg D, Folkebiblioteket, Hornemannsgården, Huseby Bygg(skole -bad-hall), Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen), ISAK adm., Leangen gård, LKV(Mellomv.5, Lademoen Kunstnerverksted), Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen), Produksjonskjøkkenet, Risvollan Helsestasjon. Besparelsen i 2012 var på 2,0 %. 3 FORDELING ENERGIBÆRER I følge og energi- og klimahandlingsplanen skal bruk av olje fases ut, og det skal legges om til vannbåren varme. Dette åpner for bruk av fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre fornybare kilder. Som et ledd i kommunens mål om økt bruk av bioenergi, arbeides det med oppføring av lokale bioenergisentraler i områder hvor fjernvarme ikke er et alternativ. Det er i 2012 etablert en varmesentral på Leinstrand. Denne forsyner Nypvang skole og Nypantunet helse- og velferdssenter med varme. Et tilsvarende prosjekt er igangsatt på Spongdal, med helse og velferdssenter og skole som varmekunder. Dette prosjektet blir ferdigstilt høsten Tekniske forskrifter krevet at 60 % av netto varmebehov skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensel. Innenfor Statkraft Varme sitt konsesjonsområde kan kravet enkelt fylles med bruk av fjernvarme. Utenfor fjernvarmeområdet er varmepumpe et godt alternativ, og i 2012 er det blant annet bygget både en barnehage og boliger med varmepumpe. Oljekjelene i kommunale bygg er utstyrt med målere slik av oljeforbruket kan avleses. Disse avlesningene har blitt levert automatisk til energioppfølgingssystemet til Trondheim eiendom. Etter at Trønderenergi Nett overtok som nettleverandør falt denne ordningen bort. Derfor eksisterer det ikke oljemålinger for perioden etter september Det blir dermed vanskelig å si noe mer om oljeforbruket enn det som er presentert i halvårsrapporten for Ved utgangen av juli 2012 var det brukt omtrent liter olje tilsvarende 0,5 % av kommunens energibehov i den energioppfulgte bygningsmassen. Dette var liter mindre i forhold forbruket i Fra og med 2013 er det igangsatt en prosedyre for manuell avlesning, slik at det igjen vil være mulig å se på årsforbruket av olje ved neste årsskifte. Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 4

5 4 ENERGIARBEIDET - HOVEDAKTIVITETER Det arbeides med energi på flere områder i Trondheim kommune. I de påfølgende kapitlene er hovedaktivitetene beskrevet. 4.1 ENERGIOPPFØLGING/ENERGILEDELSE I de energioppfulgte byggene følges energiforbruket nøye fra uke til uke. Hvert bygg har et ET-diagram (Energi-Temperatur-kurve; Figur 4) som viser et forventet energiforbruk ut i fra hvilken utetemperatur det har vært. Hvis energiforbruket ligger over forventet forbruk en uke, letes det etter grunner til dette. Mulige årsaker kan være økt bruk av bygget (for eksempel en skole der det har vært loppemarked i helga), feil på tekniske anlegg på bygget eller liknende. Gjennom energioppfølging oppdages feil raskt og kan utbedres før de gir vesentlig. Driftsoperatørene, Sentral Drift og energirådgiverne ved Trondheim eiendom samarbeider gjennom definerte oppgaver om å energioppfølge byggene. Figur 4: ET-diagram for Ilsvika helse- og velferdssenter 3 I tillegg jobbes det med energiledelse på en rekke områder. Det gjøres et kontinuerlig arbeid for å tilpasse driftstid til faktisk bruk av bygget. Ventilasjon og varme som står på når bygget er tomt, er et unødvendig energisluk. 3 Figur 4 viser energiforbruk pr uke for Ilsvika helse- og velferdssenter. Ukeforbruket for 2012 (de blå prikkene) ligger vesentlig lavere enn ukeforbruket for 2011 (gule prikker). Grunnen til dette er at det i januar 2012 ble installert frekvensomformere på ventilasjonsanlegget. Dette gjorde det mulig å redusere ventilasjonen i perioder med mindre behov. Pr år utgjør dette en besparelse på kwh eller 13,3% (temperaturkorrigert). Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 5

6 Ved energimerking evalueres målt energiforbruk opp mot det simulerte energibehovet for å sjekke om bygget bruker mer en det burde. Nybygg følges opp for å se til at energiforbruket er i tråd med energimålene i byggeprosjektet. Lønnsomhet av investeringer i energibesparende utstyr som varmepumper, solfangere og lignende følges opp. Det jobbes for at vannbåren varme skal prioriteres ved rehabiliteringer og tilbygg. 4.2 ENERGIMERKING ENØK-ANALYSER Energimerkeforskriften tilsier at alle bygg med oppvarmet areal over 1000 m² skal energimerkes. For Trondheim kommune innebærer dette i overkant av 100 bygg. Trondheim eiendom vil gjennomføre energimerking av egen bygningsmasse over en 4 års periode. Energimerkingen knyttes tett opp mot bygningenes hovedvedlikehold ved at energimerking og vurdering av enøk-tiltak gjøres i forkant av hovedvedlikeholdet. Gjennomføring av enøk-tiltak koordineres deretter med hovedvedlikeholdet. I 2012 ble det gjennomført energimerking av totalt 30 bygg (22 skoler og 7 helse- og velferdssenter, 1 idrettshall). Totalt er nå 51 bygg energimerket. 4.3 INVESTERINGSMIDLER TIL ENØK, SAMT ENOVA-MIDLER Trondheim kommune har i de senere år satt av investeringsmidler til å gjennomføre energibesparende tiltak i egen bygningsmasse. Følgende prosjekter ble støttet i 2012: Tabell 1 Tiltak støttet av enøk-investeringsmidler i Bygg Tiltak Sannsynlig tilskudd fra Enova SF Tilskudd enøkmidler Energigevinst pr. år kwh Brundalen HVS Tetting rundt vindusfelt kr 0 kr Kattem barnehage Lavenergibygg kr kr Steindal skole Utskiftning av vinduer kr 0 kr Selsbakk skole Strålevarme i gymsal, SD-anlegg kr 0 kr Strindheim skole Ombygning aggr. til roterende gjenvinner kr 0 kr Eberg skole Ombygning aggr. til roterende gjenvinner kr 0 kr EC-Dahls HVS Ombygning aggr. til roterende gjenvinner kr 0 kr Byåsen skole Enøk-tiltak på basseng kr 0 kr Rosten skole Etterisolering kjellervegg kr 0 kr Hornemannsgården Varmestyring / SD-anlegg kr 0 kr Åsveien skole Passivhus skole kr kr Sum kr kr kr I 2012 er det tildelt støtte til 11 prosjekt. Totalt støttebeløp er kr inkl mva. Enova SF har flere støtteprogram som tilbyr investeringsstøtte til enøk-tiltak. Trondheim eiendom og Utbyggingsenheten har i 2012 fått tilsagn på kr i støtte gjennom Enovas støtteprogram. Påstartede prosjekter vil gi en årlig energibesparelse på ca kwh/år. Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 6

7 4.4 BRUKERMEDVIRKNING GJENNOM STRØMSPAREGRISEN Lav rekruttering gjorde at det ble valgt å sette Strømsparegrisen på vent i perioden Parallelt vurderes muligheten for å innordne Strømsparegrisen i prosjektet Grønn barneby hos Miljøenheten. Denne omorganiseringen vil gi fordeler gjennom enklere planlegging og koordinering av aktiviteter mellom kommunen og sluttbrukerne. Sammen med Grønn barneby er det i 2012 etablert kommunikasjon opp mot ENOVA sitt Regnmakerne-prosjekt. Dette er et prosjekt som har svært mange fellestrekk med Strømsparegrisen, og som i likhet med vårt prosjekt opplever utfordringer med rekruttering. Frem til sommeren 2013 er det planlagt å ha et tett samarbeid med ENOVA, hvor Trondheim eiendom ønsker å arbeide for at de beste og unike momentene med Strømsparegrisen absorberes av Regnmakerne.. Muligheten for å integrere Enovas ressurser i Strøsparegrisen vil videre klarlegges. 4.5 NYBYGG/REHABILITERINGER Trondheim kommune har et selvpålagt krav om et forbedret energinivå i forhold til forskriftskravene. Lavenergistandard i henhold til norsk standard skal normalt legges til grunn. Dette kravet gjør at nye bygg etter innkjøringsperioden vil bidra til å redusere det spesifikke energiforbruket. Nybyggene kan i en startfase ha et høyere energibruk enn tiltenkt. Dette på grunn av at en i en startfase lar ventilasjonsanlegget gå kontinuerlig hele døgnet for å lufte ut byggestøv og emisjoner. Dette er et nødvendig. Erfaringsvis er det også på grunn av innkjøringsproblemer med tekniske anlegg og lignende et midlertidig. Dette forsøkes redusert til et minimum. Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 7

8 VEDLEGG - BESPARELSER PÅ HVERT ENKELT BYGG Under følger en oversikt over besparelser/ for hvert enkelt bygg som blir energioppfulgt. Noen av byggene har det dessverre ikke vært mulig å ta med i beregningene av ulike grunner som målerfeil, endring av bruksareal, ujevn drift eller tilsvarende. For bygg der det har vært vanskelig å korrigere slike feil, er det valgt å utelate bygget fra evalueringen. Det totale arealet av de utelatte bygningene er m 2. Det tilsvarer 18,5 % av den energioppfulgte bygningsmassen m 2 er totale arealet av de utelatte skoler som er stor sett utelatt på grunn av manglende oljemålinger. Følgende bygg er utelatt fra evalueringen: A. BYGG UTELATT FRA EVALUERINGEN Barnehager Kommentar Dalsenget barnehage Manglede målerdata Ladesletta Barnehage Barnehagen stengt og barna flyttet til Leistad(gml) barnehage. Leistad Barnehage (gamle) Barnehagen har vært stengt en periode i Nidarvoll barnehage Barnehagen ble tatt i bruk august 2012 Midlertidig barnehage på Utleira Bygget står tomt. hg Idrettsanlegg brakke) Dalgård idrettsanlegg Ombygging Granåsen skianlegg Energibruk avhengig av snøproduksjon Leangen ishall Anlegget er under rehabilitering Skoler Berg b.skole Manglende målinger for olje 2012 Bratsberg b.skole Manglende målinger for olje 2012 Brøset Interim skole Midlertidig skole med ujevn bruk. Hoeggen u.skole Manglende målinger for olje 2012 Nypvang b.skole Manglende målerverdier fra pelletsanlegget Ranheim gamle skole Energioppfølgingssystemmet Bygget har redusert drift. vårt. Bare tall fra fastkraft ligger skolesskole(ranheimsvegen Sjetne b/u skole Rehabilitering i løpet av sommer 2012 Solbakken b.skole Ventilasjon går døgnkontinuerlig på grunn av vannlekkasje. Spongdal b/u skole Manglende målinger for forbruk av bioenergi Stabbursmoen b/u skole Manglende målerdata for paviljong A før januar m² Stavset b.skole -532 Manglende målinger for olje 2012 Sverresborg (mid. skole) Midlertidig skole med ujevn bruk. Ugla u.skole Manglende målinger for olje 2012 Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 8

9 B. BYGG I EVALUERINGEN Under følger en oversikt over hvor mye hvert enkelt bygg i beregningen har hatt i besparelse/. Barnehager 2012 Angelltrøa barnehage ,6 % Blomsterbyen Barnehage ,4 % Brannhaugen Barnehage ,4 % Breidablikk (gml) barnehage ,7 % Breidablikk-ny-barnehage ,9 % Brinken barnehage ,0 % Bromstad barnehage ,5 % Brøset(Marikåpa) Barnehage ,0 % Brøset(Prestekragen) Barnehage ,9 % Cecilienborg barnehage ,8 % Charlottenlund barnehage ,1 % Ferista Friluftsbarnehage ,6 % Festningen(Rosenborg park) barnehage ,5 % Firkanten Barnehage ,9 % Flatåsen barnehage ,6 % Furutoppen barnehage ,0 % Gartneriet (Elgeseter) Barnehage ,5 % Gjørtlervegen barnehage ,8 % Hammersborg Barnehage ,0 % Havsteinaunet (Gulthus) barnehage ,2 % Havsteinaunet (Rødthus) Barnehage ,2 % Huseby barnehage ,9 % Hårstad Barnehage ,6 % Ila barnehage ,8 % Iladalen barnehage ,1 % Jotunheimen barnehage ,2 % Karinelund barnehage ,8 % Klæbuveien Barnehage ,3 % Kolstad barnehage ,5 % Kongsgården barnehage ,0 % Korsvika barnehage ,5 % Krinkelkroken Barnehage ,2 % Kulsås Barnehage ,5 % Kystadåsen barnehage ,7 % Kyvatnet naturbarnehage ,2 % Lian naturbarnehage ,1 % Lidarende Barnehage ,5 % Lohove Barnehage ,7 % Majorstuen Barnehage ,7 % Moltmyra Barnehage ,9 % Munkvoll barnehage ,2 % Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 9

10 Barnehager 2012 Myrskogen Barnehage(Gjerlovsv2) ,0 % Møllebakken (Møllestua) Barnehage ,1 % Møllebakken barnehage ,5 % Møllenberg barnehage ,7 % Nedre Flatåsen Barnehage ,2 % Nordslettveien barnehage ,4 % Nypvang barnehage ,5 % Okstad barnehage ,3 % Okstadvegen Barnehage ,2 % Persaunet barnehage ,0 % Porsmyra Barnehage ,9 % Presthus gård barnehage ,5 % Ranheim barnehage ,4 % Ringen barnehage ,3 % Risvollan midlertidige barnehage ,1 % Rognbudalen barnehage ,1 % Romemyra barnehage ,3 % Romolslia(Gammelbygg) barnehage ,7 % Romolslia(Nybygg) Barnehage ,6 % Rye barnehage ,2 % Rønningen barnehage ,1 % Saupstad Barnehage ,3 % Sekskanten Barnehage ,8 % Singsaker barnehage ,5 % Sjetne barnehage ,0 % Skjermveien barnehage ,5 % Skytterveien barnehage ,7 % Smidalen Barnehage ,1 % Sollia barnehage ,1 % Spongdal barnehage ,2 % Stabburet barnehage ,0 % Sunnland (gulthus) barnehage ,6 % Sunnland (rødthus) barnehage ,8 % Sverresli barnehage ,0 % Teglverket barnehage ,2 % Thyra (avdustmyra) barnehage ,6 % Thyra (Torvsletta) barnehage ,5 % Tiriltoppen Barnehage ,6 % Tonstad barnehage ,5 % Tordenskjold barnehage ,7 % Trolla barnehage ,5 % Utleir Barnehage ,3 % Valentinlyst barnehage ,4 % Valset barnehage ,0 % Vesletun barnehage ,8 % Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 10

11 Barnehager 2012 Vestlia (Arnehuset) barnehage ,4 % Vestlia (Bjarnehuset) barnehage ,9 % Viktor Baumannsvei-37(Midlertidig ,1 % Voldsminde barnehage ,8 % Østmarkneset barnehage ,5 % Åsvang (Bergslia) Barnehage ,5 % Åsvang (Grønnstein) Barnehage ,8 % Idrettsanlegg 2012 Dalgård Ishall ,0 % Lade Idrettsanlegg ,8 % Leangen Garderobebygg ,8 % Munkvollhallen ,1 % Ranheim Friidrettshall ,6 % Rosenborg Idrettshall ,3 % Rostenhallen ,2 % Åsheimhallen ,8 % Skoler 2012 Bispehaugen b.skole ,3 % Blussuvoll u.skole ,3 % Breidablikk barneskole ,1 % Brundalen b.skole ,1 % Byåsen b.skole ,9 % Charlottenlund b.skole ,5 % Charlottenlund u.skole ,8 % Dalgård b.skole ,6 % Eberg b.skole ,9 % Flatåsen b/u skole, Nedre ,6 % Flatåsen b/u skole, Øvre ,5 % Hallset b.skole ,0 % Huseby Bygg(skole -bad-hall) ,3 % Hårstad b.skole ,4 % Ila b.skole ,4 % Kattem b.skole ,9 % Kolstad b.skole ,6 % Lade b.skole ,0 % Lilleby b.skole ,6 % Markaplassen skole og Vikåsenhallen ,0 % Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 11

12 Skoler 2012 Nardo b.skole ,0 % Nidarvoll b.skole ,5 % Nyborg b.skole og Barnehage ,8 % Okstad b.skole ,1 % Ranheim b.skole (ny skole Ranheimsvegen ,4 % 166 Romolslia ) b.skole ,4 % Rosenborg U.skole (NY) ,5 % Rosten b/u skole ,2 % Rye b.skole ,0 % Saupstad b.skole ,0 % Selsbakk u.skole ,2 % Singsaker b.skole ,7 % Steindal b.skole ,9 % Strindheim b.skole ,8 % Sunnland u.skole ,7 % Sverresborg u.skole ,7 % Tonstad b/u skole ,0 % Utleira b.skole ,0 % Vikåsen b.skole ,3 % Åsheim b.skole ,1 % Åsheim u.skole ,1 % Åsvang b.skole ,1 % Åsveien b. skole ,6 % Sykehjem 2012 Bromstad helse- og velferdssenter ,9 % Brundalen helse- og velferdssenter ,3 % Buran helse- og velferdssenter ,9 % Charlottenlund H&Vsenter E C Dahls helse- og velferdssenter ,2 % Havsteinekra helse- og velferdssenter ,2 % Ilevollen helse- og velferdssenter ,3 % Ilsvika helse- og velferdssenter ,6 % Kattem helse og velferdssenter ,2 % Kystad sykehjem ,1 % Moholt helse- og velferdssenter ,9 % Munkvoll helse- og velferdssenter ,6 % Nidarvoll helsehus ,2 % Olavsgården rehab. senter ,5 % Ranheim helse- og velferdssenter ,9 % Søbstad helsehus ,4 % Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 12

13 Sykehjem 2012 Tempe helse- og velferdssenter ,8 % Tiller helse- og velferdssenter ,5 % Tyholt helse- og velferdssenter ,1 % Valentinlyst helse- og velferdssenter ,3 % Østbyen helsehus - Leistad ,5 % Øya Helsehus ,0 % Andre bygg 2012 Bolig-Ranheimveien ,6 % Breidablikk utbyggingsområde- bygg D ,7 % Folkebiblioteket ,2 % Hornemannsgården ,5 % Håkon Magnussonsgt 5 (bilskolen) ,3 % ISAK adm ,4 % Leangen gård ,8 % LKV(Mellomv.5, Lademoen ,9 % Mellomveien 32 adm. (Trikkestallen) ,6 % Produksjonskjøkkenet ,1 % Risvollan Helsestasjon ,4 % Rådhuset adm ,6 % C. BYGG HVOR DET VAR MANGEL PÅ TILGANG TIL STYRINGSSYSTEM I HØST PERIODE 2012 Bygg hvor det var mangel på tilgang til styringssystem i høst periode 2012 Barnehager Skoler Sykehjem Angelltrøa barnehage Okstad b.skole Kattem helse- og velferdssenter Brannhaugen barnehage Hoeggen u.skole Ranheim helse- og velferdssenter Ferista Friluftsbarnehage Kolstad b.skole Søbstad helsehus Furutoppen barnehage Lade b.skole Ilsvika helse- og velferdssenter Jotunheimen barnehage Markaplassen skole Kystad sykehjem Kystadåsen barnehage OVikåsenhallen Rosten b/u skole Kyvatnet naturbarnehage Rye b.skole Lidarende barnehage Stabbursmoen b/u skole Lohove barnehage Stavset b.skole Nypvang barnehage Steindal b.skole Okstadvegen barnehage Vikåsen b.skole Porsmyra barnehage Ila b.skole Rye barnehage Åsvang b.skole Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 13

14 Rønningen barnehage Skjermveien barnehage Vestlia (Arnehuset) barnehage Vestlia (Bjarnehuset) barnehage Østmarkneset barnehage Bromstad barnehage Sverresli barnehage Charlottenlund barnehage Majorstuen Barnehage Bromstad barnehage Sverresli barnehage Charlottenlund barnehage Majorstuen Barnehage D. TEMPERATURKORRIGERING For å kunne vurdere energiforbruket i 2012 i forhold til 2011 må forbruket temperaturkorrigeres. Figur 5 viser energiforbruk for et eksempelbygg (E C Dahls helse- og velferdssenter). Hvis en ser på ikke temperaturkorrigert forbruk (antall kwh på faktura) ser det ut til at eksempelbygget har brukt mer energi i Når en temperaturkorrigerer tar en hensyn til hvor stor del av som kun er grunnet kaldere vær i 2012 enn i Som figuren viser har eksempelbygget hatt en besparelse (temperaturkorrigert forbruk) når en kun sammenligner andre faktorer enn temperatur. kwh Temperaturkorrigering ikke temperaturkorrigert forbruk temperaturkorrigert forbruk Figur 5: Ikke korrigert forbruk vs temperaturkorrigert forbruk. Årsrapport energi 2012, Trondheim kommune Side 14

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I

H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I Trondheim eiendom H A L V Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I D E T F Ø R S T E H A L V Å R E T 2013

Detaljer

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013

Besparelser for første halvår 2014 mot første halvår 2013 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2014 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 1,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2014 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 600 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014

Besparelser for første halvår 2015 mot første halvår 2014 Trondheim eiendom HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2015 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 3,3 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2015 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I

Å R S R A P P O R T E N E R G I T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 3 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 % I 2 0 1 3 Av Trondheim kommunes bygninger blir

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 5 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 2 P R O S E N T I 2 0 1 5 Av Trondheim kommunes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I

HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I HALVÅRSRAPPORT ENERGI 2017 TRONDHEIM KOMMUNES BYGNINGER HADDE EN BESPARELSE PÅ 2,0 % I DET FØRSTE HALVÅRET 2017 Av Trondheim kommunes bygninger blir rundt 650 000 m 2 energioppfulgt hver uke. Energiforbruket

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 4 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 2, 3 P R O S E N T I 2 0 1 4 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Å R S R A P P O R T E N E R G I

Å R S R A P P O R T E N E R G I 1 Trondheim eiendom Å R S R A P P O R T E N E R G I 2 0 1 6 T R O N D H E I M K O M M U N E S B Y G N I N G E R H A D D E E N B E S P A R E L S E P Å 0, 8 P R O S E N T I 2 0 1 6 Av Trondheim kommunes

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 38 Ti 15.09.2015 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole 3 86 21 Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene bruker 9t2 ved 38 Ti 15.09.2015 11:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360

Saksframlegg. Trondheim kommune. UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Saksframlegg UTFASING AV OLJEKJELER I KOMMUNALE BYGG Arkivsaksnr.: 07/38360 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38360 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703

Turnéplan: Leselyst - 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig guri.dodig@trondheim.kommune.no 72548703 42 Ma 17.10.2016 09:00 Utleira skole Utleira skole 1 66 18 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen deler 42 Ma 17.10.2016 10:30 Utleira skole Utleira skole 1 66 19 1. trinn: Elevene går til

Detaljer

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10)

Tilpasset SSBs M- aternativ i 2009 og de siste års utvikling i regionen. 1,90 for alle kommuner utenom Skaun (2,00) og Stjørdal (2,10) Befolkningsprognoser for Trondheimregionen. Utvalgte resultater Trondheim. MHF0 - videreføring av historisk flyttemønster (TR02_T21_16) Trondheim kommune, byplankontoret 20.04. Bakgrunn: ne er gjennomført

Detaljer

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold

Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Miljø Trafikksikkerhet Miljøpakkens innhold Sykkel Kollektivtransport Hovedvegnett STORMØTE TRAFIKKSIKKERHET SKOLER/FAU/BYPLANKONTORET WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP BYDEL WORKSHOP

Detaljer

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02

Arbeiderpartiet 882 39,57. Demokratene i Norge 1 0,04. Fremskrittspartiet 90 4,04. Kristelig Folkeparti 102 4,58. Miljøpartiet De Grønne 201 9,02 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 16 Sør-Trøndelag fylke 161 Trondheim kommune Sverresborg Arbeiderpartiet 882 39,57 Demokratene i Norge 1,4 Fremskrittspartiet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Detaljer

Skolenes uteareal - arealnormer

Skolenes uteareal - arealnormer Skolenes uteareal - arealnormer Foto: Geir Hageskal Brage Risstad, Rådmannens fagstab Rapport utgitt november 2003 Trondheim kommune Bakgrunn: Lengre oppholdstid på skolen Arealer under press- særlig i

Detaljer

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn

Turnéplan: Hva har hendt, 8. trinn 39 Ma 26.09.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Nidelven skole 8-9 0 Tomasskolen 8 7 39 Ma 26.09.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Selsbakk skole 8 110 25 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn

Turnéplan: Edith Lundebrekke, 8. trinn 11 Fr 18.03.2016 09:00 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Steinerskolen i Trondheim 8 22 11 Fr 18.03.2016 10:30 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Åsheim ungdomsskole 8 141 24 Skolen deler trinnet i 4

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012

Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Trondheim Høyres supplerende kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2011-2012 Mer kunnskap i skolen - krever mer kunnskap om skolen Trondheim mai 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Resultater...

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 72 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: Musika Mobile H16

Turnéplan: Musika Mobile H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Berg skole: trinn: 2 3, antall: 96 Bispehaugen skole: trinn: 2 3, antall: 62 Breidablikk skole: trinn: 2 3, antall: 90 Brundalen skole: trinn:

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V2017

Turnéplan: En liten beat, V2017 Man 27. mar. 2017 kl. 09:30 Ringve Museum Stavset skole: trinn: 4, antall: 41 Kontakt Stavset skole: 72 54 52 00 Vibeke Gresseth vibeke.gresseth@trondheim.kommune.no 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 Man 27.

Detaljer

Turnéplan: Samisk kultur V17

Turnéplan: Samisk kultur V17 Man 6. feb. 2017 kl. 09:00 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Brundalen skole: trinn: 6, antall: 36 Kontakt Brundalen skole: 72 54 11 00 Anne Grethe Indrebø anne-grethe.indreboe@trondheim.kommune.no 72541100

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, H16 Ons 21. sep. 2016 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Bispehaugen skole: trinn: 6, antall: 37 Kontakt Bispehaugen skole: 72 54 46 50 Ingeborg Johnsen ingeborg-hilde.johnsen@trondheim.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Påmeldingstilbud:"Urbane dyr" - Naturens byggmestere

Turnéplan: Påmeldingstilbud:Urbane dyr - Naturens byggmestere Tir 24. jan. 2012 kl. 09:45 Steindal skole: Kontakt Steindal skole: 72 54 03 30 Kristin Ludvigsen kristin.ludvigsen@trondheim.kommune.no 3. trinn Erling Skakkes gate 47c, 73592144 / 73592237 (direkte)

Detaljer

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16

Turnéplan: Katedral og orgelklang, V16 Ons 2. des. 2015 kl. 10:00 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Viggja skole: trinn: 3 7, antall: 40 Kontakt Viggja skole: 906 24 710 Severina Aasen severina.aasen@skaun.kommune.no 986 88 135

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016

Statens vegvesen. Eberg trafikkgård i Trondheim kommune - Invitasjon til brukerkurs for lærere på trinn høsten 2016 Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-6 12.08.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn

Turnéplan: Fantasia, 7. trinn Byåsen skole: trinn: 7, antall: 53 Kontakt Byåsen skole: 72 54 71 00 Dag Helle Bysting dag-helle.bysting@trondheim.kommune.no 72547100 Trinnet deles på to hendelser og fordeles på to dager. Kjøpmannsgt.

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Steinalder- 2016/17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Tir 6. sep. 2016 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Hallset skole: Kontakt Hallset skole: 72 54 53 00 Tordis Schei tordis.schei@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237

Detaljer

BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME

BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME Saksframlegg BIOENERGI UTENFOR KONSESJONSOMRÅDET FOR FJERNVARME Arkivsaksnr.: 05/13338 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/13338 1 Saksutredning: Bakgrunn

Detaljer

Turnéplan: Steinalder- 2015/16

Turnéplan: Steinalder- 2015/16 Tir 15. sep. 2015 kl. 09:45 NTNU Vitenskapsmuseet Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/ Statens vegvesen Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 16/38274-7 19.09.2016 Eberg trafikkgård

Detaljer

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17

Turnéplan: Du er en del av kunsten V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:40 TKM- Gråmølna Strindheim skole: Kontakt Strindheim skole: 72 54 10 00 Vibeke Sandvik vibeke.sandvik@trondheim.kommune.no Skolen deler elevene i 4 grupper og over 2 dager.elevene

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Lillian Nerdal lillian.nerdal@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Solbjørg Pedersen solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Detaljer

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig

Turnéplan: Leselyst /17 Kontaktperson DKS: Guri Krog Dodig Man 17. okt. 2016 kl. 09:00 Spillested ikke bestemt Utleira skole: Kontakt Utleira skole: 72 54 39 00 Kurt Tollaksen k4t@trondheim.kommune.no 72543903 1. trinn: Elevene går til Risvollan bibliotek. Skolen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TILTAKSPLAN FOR ØKT BARNEHAGEUTBYGGING I TRONDHEIM 2005-06 Arkivsaksnr.: 05/23746 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning organisering og tiltak som skal til for å forsere

Detaljer

Kommunale skoler Byåsen Byåsen skole Byåsen skole, SFO

Kommunale skoler Byåsen Byåsen skole Byåsen skole, SFO Trondheim kommune enheter m/historikk 03.07.2009 (endringer som er foretatt i 2009 er markert med rød skrift) Kommunale skoler Sentrum 011000 Fellesformål skole (reg. inn 1.5.2008) 011009 Tilleggsbevilgningskonto

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg STATUS FOR BARNEHAGEUTBYGGINGEN I TRONDHEIM PR JUNI 2006 Arkivsaksnr.: 06/23906 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar til orientering status for barnehageutbyggingen i 2006, arbeidet med

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL

BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL BOLIGSTRUKTUR, BEFOLKNINGSTETTHET OG BARNETALL Sveinung Eiksund og Svein Åge Relling 26.08.2010 Innledning Formålet med dette notatet er å belyse sentrale sammenhenger mellom bolig- og befolkningsutvikling

Detaljer

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup

Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup Kamper til dommer: Mats Sund Sivertsen - Bendit Cup 2013 982 27.04 08:20 - Bane 04 G9 Ranheim Fotball 2 - Flatås 2 Dommer nr: 1 985 27.04 08:40 - Bane 04 G9 Astor 3 - Byåsen Dalgård 1 Dommer nr: 1 981

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

Ruteoversikt 2015 / 2016

Ruteoversikt 2015 / 2016 Ruteoversikt 2015 / 2016 Rute Strekning side Rute Strekning side 1 St. Olavs gate Lian St. Olavs gate (trikk) 23 3 Lade Trondheim Sentralstasjon Sentrumsterminalen Kroppanmarka Sjetnmarka 49 4 Lade Sentrumsterminalen

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Trondheim kommunerevisjon Rapport 10/2013 Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 Sammendrag Bakgrunn og bestilling Trondheim kommune ble miljøsertifisert for sin sentrale

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Line Sumstad 17/50853-1 07.04.2017

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksframlegg Boligbygging i Trondheim Arkivsaksnr.: 06/37458 Saksbehandler: Ole Kvaal Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar saken til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste

Møteinnkalling Valgstyre. Sakliste Møteinnkalling Valgstyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 953 30 000, bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim

Turnéplan: Kirsti & Vigleik, V16 U-trinn Trondheim Man 18. jan. 2016 kl. 09:00 Spongdal skole Spongdal skole: trinn: 8 10, antall: 162 Byneset, 7074 SPONGDAL 72 54 58 80 Svein Arve Våge svein-arve.vage@trondheim.kommune.no 72545880 Man 18. jan. 2016 kl.

Detaljer

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk.

Turnéplan: The Fjords (soloversjon) & Pekka Stokke, V17 U-Trondheim Kontaktperson DKS: Greta Onsøien greta.onsoien@stfk. Erling Skakkesgate 14, Man 9. jan. 2017 kl. 09:30 Charlottenlund ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 196 Charlottenlund, 7058 JAKOBSLI 72 54 89 50 Tora Bragstad tora.bragstad@trondheim.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Saksframlegg. ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr. Saksframlegg ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr.: 10/12892 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling:

Detaljer

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15

Turnéplan: Kaupang- Middelalderbyen Trondheim, 6. trinn, påmeldingstilbudh15 Åsvang skole: Kontakt Åsvang skole: 72 54 01 00 Kristin Sunde Brockman kristin-sunde.bockman@trondheim.kommune.no 72540100 Erling Skakkes gate 47c, 7491 TRONDHEIM 73592144 / 73592237 (direkte) Åsheim barneskole:

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2013 2015

Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Til behandling på Kretstinget 2013 Innhold 1. Om strategi- og handlingsplanen 2. Strategisk utgangspunkt 3. Trender 4. Vi har et fantastisk produkt 5. Mål 6. O-kretsens

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO med fokus på energimål

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO med fokus på energimål Trondheim kommunerevisjon Rapport 10/2016-F Miljøledelse ISO 14001 - med fokus på energimål Forord Trondheim kommunerevisjon har i årets revisjon av kommunes miljøledelsessystem fokusert på energi som

Detaljer

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune

Rådmannen. Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Behovsanalyse for idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Innholdsfortegnelse: Side Innledning.... 3 Premisser for behovsanalysen. 5 Kunstgressbaner og haller som er brukt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988

Saksframlegg. Trondheim kommune. Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering.

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Støtte til eksisterende bygg

Støtte til eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Kristiansand 17.april 2013 Jan Peter Amundal Enovas tilbud til eksisterende bygg Eksisterende bygg Kartleggingsstøtte Ambisiøs rehabilitering Passivhus Lavenergibygg Varmesentraler

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037

Saksframlegg. DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 Saksframlegg DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER TIL SKOLEBYGG 2011 Arkivsaksnr.: 11/21037 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett

Detaljer

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn Man 24. okt. 2016 kl. 09:00 Lilleby skole Lilleby skole: trinn: 5, antall: 15 Ladev. 1, 7004 TRONDHEIM 72 54 47 10 Sissel Thoresen Busch sissel-thoresen.busch@trondheim.kommune.no Man 24. okt. 2016 kl.

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5.

B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m. R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. B a r n e h a g e b e h o v e t i T r o n d h e i m R a p p o r t f r a u n d e r s ø k e l s e i o k t o b e r 2 0 0 5. Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Trondheim kommune, avd. oppvekst og utdanning

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Turnéplan: Lesehesten, V16

Turnéplan: Lesehesten, V16 Man 8. feb. 2016 kl. 09:00 Åsveien skole Åsveien skole: trinn: 5, antall: 25 Fagertunveien 2, 7020 TRONDHEIM 72 54 42 40 Per Sæther per.sather@trondheim.kommune.no Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 Åsveien skole

Detaljer

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn

Turnéplan: Sølvmånen, Trondheim 16/17, 5. trinn Man 24. okt. 2016 kl. 09:00 Lilleby skole Lilleby skole: trinn: 5, antall: 15 Ladev. 1, 7004 TRONDHEIM 72 54 47 10 Sissel Thoresen Busch sissel-thoresen.busch@trondheim.kommune.no Man 24. okt. 2016 kl.

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering.

Saksframlegg. Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering. Saksframlegg ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER Arkivsaksnr.: 11/12189 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Skolesvømmen

Skolesvømmen Skolesvømmen 2007-2008 Resultater Kategori A-skoler (1-49 elever) Pl. Skole Antall elever Antall deltatt Antall bestått Antall svømmedyk tige Andel bestått 1 Hovet skole 42 42 42 22 Råkollen 2 skole 40

Detaljer

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet 2 Agenda: Organisering av nettverk Valg av energiløsning? Hvorfor energiledelse? Aktiviteter Oppnådd Resultat og besparelser

Detaljer

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet NØKKELPERSONER I PROSJEKTET 2 Kjell-Ivar Svaan Eiendomsforvalter

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Aktuelle støtteprogrammer rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende bygg Støtte til varmesentraler 2. Investeringsstøtte til ny

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Aktuelle støtteprogram for bygg Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Enova skal bidra til energi- og klimaresultater

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Trondheim kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S.P. Andersens veg 5 Telefon: 73 59 03 00 Telefax: 73 55 13 26 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Delrapport:

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009

Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009 Kampoppsett Minihåndballdag Gutter født 2009 G- 09 Pulje 1 Strindheim G- 09-1 Strindheim G- 09-2 Strindheim G- 09-3 Strindheim G- 09-4 Kampene spilles på bane A Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane 09:00

Detaljer

Bostad Casper. Printed 15. april :46. Powered by Profixio TX

Bostad Casper. Printed 15. april :46. Powered by Profixio TX Bostad Casper 1888 sø 19.4 09:30 J - født 2006 Nardo 2 Heimdal 1 Default Bane 1 1719 sø 19.4 09:50 G - født 2008 Nardo G08 2 Kattem 08-3 Default Bane 1 1893 sø 19.4 10:10 J - født 2006 RANHEIM 3 Nardo

Detaljer