Stasjonær energibruk i bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stasjonær energibruk i bygg"

Transkript

1 Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 % av CO 2 utslippene stammer fra egne bygg. Dette vil si at vi her har et stort potensiale for reduksjon. I klima- en som akkurat ble rullert ble det følgende vedtatt: de totale klimagassutslippene, inklusive CO2, skal reduseres med 30 % innen 2012, med 1990 som basis. Når det gjelder CO2- utslippene, skal målsettingen være en 20 % reduksjon innen år 2012, med år 1990 som basisår. I tillegg til dette bør Fredrikstad bystyre vedta som Oslo en 50 % reduksjon innen Fredrikstad kommune har siden midten av 90 tallet arbeidet noe aktivt med ENØK. Det startet med at vi i forbindelse med avtale om leveranse av strøm så opprettet EOS Energioppfølging satt i system. Der vaktmesterne leste av målere en gang pr. uke. Etter 4 uker ble disse så sendt til energiselskapet som så fikk laget trendlinjer i forhold til forbruket. I tillegg hadde de et energispareprram hvor kommunen nedbetalte ENØK tiltak gjennom strømregningen. I 1997 ble den første klima- en vedtatt. I den fikk Teknisk drift en utfordring på å etablere energiledelse. Dette ble gjort i sammenheng med at Bygg ble dannet som en egen virksomhet i Teknisk Drift. Det ble da etablert en avdeling som skulle ha som hovedområde å arbeide med enøkrelaterte spørsmål. Videre ble det etablert et prosjekt i oppstartsfasen for å implementere dette i organisasjonen. Det ble blant annet nedsatt et energiforum, som besto av folk fra innkjøp, FDV ENØK siden. Forumet arbeidet med planlegging, strategier for arbeidet med energiledelse. I de første årene ble det kjørt som et prosjekt for å få i gang prosessen med energiledelse. Senere gikk prosjektet over i driftsfase har vært hovedoppgaven for Avdeling driftsstyring siden. Fjernvarme I 1999 ble den første konsesjonssøknaden om etablering av fjernvarme sendt til Fredrikstad kommune. Februar 2000 ble konsesjon gitt til det nystartede selskapet FFAS. Det var FREVAR KF Fredrikstad Energi som i 1998 initierte prosjektet. I 2002 ble bygging av den første fjernvarmeøya startet. Konsesjonen strekker seg fra sentrum av Fredrikstad til grensen til gamle Onsøy kommune. Videre dekker den hele det nye utbyggingsområdet på tomten til gamle FMV. Samt hele Østsiden av Glomma fra Øra til Sellebakk. Nybygg Sommeren 2008 ble byggehåndboken til Fredrikstad kommune sluttført. Denne vil danne grunnlaget i et hvert byggeprosjekt som vi har i egenregi. I byggehåndboken fokuseres det på å bruke LCC kostnader for valg av materialer. Det kreves i tillegg at det utarbeides en ENØK analyse ved større rehabiliteringer eller tilbygg. Ved Nybygg skal det foreligge energi- effektbudsjett samt energirammer som viser at de holder kravene i Plan- bygningsloven. Videre er det etablert en rammeavtale på leveranse av Varmepumper som så skal tiltransporteres nye prosjekter. Alle bygg skal så knyttes opp mot sentral driftsovervåking. Eldre bygg Her ligger det store potensialer for Fredrikstad kommune. Selv om vi har holdt på en stund med ENØK tiltak er det fortsatt en del å hente i form av reduksjon av forbruk. Energiledelse vil fortsatt ha stor fokus i Fredrikstad kommune. Det planlegges å gjøre små organisatoriske grep som vil forsterke arbeidet med energi- klimatiltak. Dette planlegges i løpet av første kvartal En god del av byggene som ligger innenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme er allerede konvertert. Det skal i starten på 2009 jobbes med å få kartlagt hvilke bygg vi kan få knyttet opp. 11

2 Muligheter - tiltak Informasjon/rådgivning mht. ENØK fornybar energi ved forhåndskonferanser I forbindelse med utbyggingssaker skal miljø informere/rådgi utbyggere om ENØK tiltak bruk av fornybar energi ved forhåndskonferanser. De skal henvis til Enova vise de ulike støtteordningene. Disse kan så finnes gjennom kommunens hjemmesider på Internett. Krav til energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse Plan- miljø må påse at til fremlegges energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse. Videre må de presisere tilknytningsplikten for fjernvarme ved nybygg innenfor konsesjonsområdet. Det er tidligere fattet et vedtak om at tomter kommunen selger så skal utbygger bygge i henhold til prinsippet om svanemerking. Utbygging av sentral driftskontroll Fredrikstad kommune er i ferd med å etablere en sentral driftskontroll for overvåking av tekniske anlegg som ventilasjonssystemer, varmesystemer etc. Det er planer om på sikt bli et team som kommer til å jobbe med dette. Pr. dags dato er første driftsoperatør ansatt. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen settes ned på hvert bygg består av vaktmester, driftsoperatør leverandør av SD systemet. Dette gjelder for eksisterende bygninger. For nybygg vil rammeavtalen bli tiltransportert prosjektet. WEB basert EOS oppfølgingssystem I forbindelse med rammeavtale på SD anlegg ble det samtidig bedt om et Energioppfølgingssystem (EOS) på WEB. Dette blir installert samtidig med SD anlegget. Her er det tenkt at den enkelte vaktmester kan få tilgang til sine bygg se hvordan utviklingen er. Samtidig vil vi få mulighet til å kunne sammenligne bygninger av samme kategori eller lage ulike rapporter for sammenligning. Utbygging av varmepumper ved sykehjem Fredrikstad har startet en plan for utskifting av kjeler ved ulike sykehjem planlagt erstattet med varmepumpe. I 2007 hadde vi en rammeavtalekonkurranse på total leveranse av varmepumper både til eksisterende bygg nybygg. Vi har nå installert disse pumpene ved to av våre sykehjem, Glemmen Smedbakken. Vi ser allerede etter 1 års drift en merkbar nedgang i strømforbruket. Ved Glemmen hadde det gått ned kwh på 1 år. Det planlegges å utarbeide ENØK analyser ved ytterligere to sykehjem i 2009 hvor vi ser spesielt på varmepumpe. Over: Pellets silo ved borge sykehjem. Til Høyre: Pelletskjelen på Borge Sykehjem. Denne ble satt i drift høsten/vinteren

3 Fjernvarmeutbygging Dette er et prosjekt som drives av Fredrikstad Fjernvarme AS. Innenfor konesjonsområde er det vedtatt at alle som skal foreta vesentlig ombygging eller rehabilitering vil få pålegg om å knytte seg til anlegget. Anlegget er oppvarmet via en Bio sentral plassert på Øra. I vedtak om rullering av klima- for 2008 er det bestemt at det fortsatt skal legges til rette for ytterligere utbygging av fjernvarmenettet. Utskifting av oljekjeler utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme Det er vedtatt å øke bruken av fornybar energi redusere bruken av fossil- elektrisk energi. Dette medfører at det vil bli laget en plan for utskifting av oljekjeler i områder utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme. enig om at det skal være et krav til reell nedgang i forbruket for å få utløst støtten, men slik det er nå er det så vanskelig å søke støtte at mange kommuner gir opp prosessen. Forventede virkninger av tiltakene måloppnåelse I den rullerte klima- en ble det vedtatt at vi innen 2010 skal ned på et forbruk på 158 kwh/ m 2 /år. Etterprøving - revisjon Revisjon kan legges inn i årshjulet til Fredrikstad kommune slik at dette årlig gjennomføres for å se hvordan vi står i forhold til målet kan justere oss. Nærvarmeanlegg Det arbeides med et prosjekt i samarbeid med Bio Norge om å se på muligheten for et nærvarmeanlegg basert på flisfyring. Dette er tenkt å dekke en ungdomsskole, barneskole, idrettshall eventuelt en barnehage. Alternative energiformer I rullering av klima- en for Fredrikstad kommune ble det vedtatt at vi skal redusere bruken av fossilt brensel eller elektrokjeler. Vi vil se på ulike alternativer som solcellepanel, pelletskjel, bioenergi etc. Et årlig klimaregnskap for Fredrisktad kommune skal bidra til bevisstgjøring i forhold til hvilke aktiviteter som gir de største utslippene. vennlig utbyggingsmønster I vedtak til klima- er følgende vedtatt: Fredrikstad kommune skal ha et miljøvennlig utbyggingsmønster: Boliger næringsarealer legges i områder med omfattende servicetilbud god infrastruktur, slik at behovet for å bruke bil reduseres mulighetene for å velge kollektivtransport bedres. I utbygging av boligområder må det være en målsetning å skape bomiljøer som bygger på kretsløpstekning. Energi, avfall vann skal minimeres samtidig som husholdning gjenvinning skal maksimeres. Det er et mål å unngå nye klimagassutslipp ved nye bygg aktiviteter. Forventninger til statlige myndigheter Fredrikstad kommune forventer at staten forbedrer støtteordningene til ENØK tiltak vesentlig gjør det enklere å få støtte til gode prosjekter. Vi er helt 13

4 Tiltak: Planer/ vedtak Ansvar Status/ frist Samarbeidspartnere Kostnader CO2 effekt krav ved nybygging/rehabilitering Informasjon/rådgivning mht. ENØK fornybar energi ved forhåndskonferanser Krav til energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse Presisere tilknytningsplikt for Fjernvarme innenfor konsesjonsområdet Ved salg av tomter skal det være krav til svanemerket bygging & vennlig utbyggingsmønster Innbygger ne Klima- Informasjon/kunnskapsbygging ENØK opplæring i skolen ved bruk av Regnmakerne Oppvekst & omsorg fyrtårn Motivasjon/støtteordninger Sertifisere 50 % av virksomhetene i kommunen i henhold til miljøfyrtårn 14

5 Tiltak: Samarbeidspartnere Planer/ vedtak Ansvar Status/ frist Kostnader CO2 effekt Energieffektiviserings- miljøtiltak i kommunale bygg Utbygging av Sentral driftskontroll Klima mill. WEB basert EOS oppfølgingssystem Klima- Utbygging av varmepumper ved sykehjem Klima- 2,5 mill Fjernvarmeutbygging Fr.stad fjernvarme Utskifting av oljekjeler utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme Klima- Nærvarmeanlegg Klima- Alternative energiformer Klima- Klimaregnskap for kommunen Klima- Fr.stad kommune Innkjøp/anskaffelser Vurdere kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti / & Klima- Innkjøpsavd Bygge 2 bygg basert på passiv/lavenergi Fremtidens byer 15

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 Oppdragsnavn: Kartlegging og vurdering av plantiltak Kunde: Askøy kommune Energihensyn i plantiltak og kommunal virksomhet,

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer