Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009"

Transkript

1 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF

2 BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og kompetansebyen Drammen - En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Drammen Eiendom KF er kommunens foretak som skal ivareta kommunens interesser i egne eiendommer. Dette strategidokumentet har til hensikt å bygge opp under kommunes visjon og Drammen Eiendom KFs overordnede strategi. Her presiseres det at Drammen Eiendom KF skal ha en tydelig miljøprofil, skal være en kompetansedrevet organisasjon, skal være en nasjonal foregangsbedrift i bruk av ny teknologi i forvaltning og drift av kommunal eiendom. Drammen kommune har store ambisjoner gjennom visjoner og mål fastsatt i kommuneplan og andre plandokumenter. Kommunen deltar i en rekke prosjekter med ulike miljø aspekter. Dette gjelder blant annet Vestregionsamarbeidet hvor kommunen har forpliktet seg til å spare 15 % energi i egne bygg samt utvikle energieffektive nybygg. Som deltager i Fremtidens byer og By-og boligutstillingen forplikter også kommunen seg å bidra med reduksjon av energibruk og klimautslipp i eiendomsmassen. Drammen Eiendom KF skal delta på vegne av kommunen der dette er relevant og ønskelig. FORMÅL Strategiplanen skal være et styringsverktøy for arbeidet med energisparing, energikonvertering og reduksjon av klimautslipp. Et viktig mål er å videreutvikle styringssystemer og rapporter som sikrer kunnskap om energiforbruk og drift i hvert enkelt bygg for å avdekke potensialet for gode enkelttiltak og som legges inn i rullerende handlingsplaner. Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 2

3 STATUS BYGNINGSMASSE DEKF har m2 bygg. Ved gjennomgang av byggmassen ser vi et begrenset potensial i våre boliger (egen eide / borettslag) som utgjør ca m2, samt en del mindre bygg.. Det vurderes derfor som fornuftig å fokusere på de store bygg, og bygg som har variabelt bruk (barnehager) Dette utgjør en byggmasse på overkant av m2. Denne byggmassen har et energibruk på 43 GWh. Byggene har variabel kvalitet, men svært mye er bra. Mange av byggene har moderne avanserte tekniske anlegg med behovsstyring og tilknytte sentral driftskontroll, men hvor det er potensial for utvidelse. Men det finnes også lysanlegg, ventilasjon og varmesystemer som har utskifting / oppgraderingsbehov. Bygningsmessige tiltak må normalt vurderes i sammenheng med større rehabiliteringer. Det er avgjørende at energisparetiltak ikke redusere byggets brukskvalitet eller foringer inneklima. Av boligmassen er 50 % andeler i Borettslag og 50% i egne eide boliger. I egne eide boliger er oppvarming og energiforbruk i all hovedsak basert på strøm og olje. VIKTIGE PREMISSER Energistrategien skal gjennomføres innenfor gjeldende lover og forskrifter. Eksempelvis slik som arbeidsmiljøloven, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og øvrige lover. Energisparetiltak skal ikke gå på bekostning av kvalitet på inneklima, arbeidsmiljø og våre leietageres trivsel Målsettingene skal inngå som styringsindikatorer i Drammen Eiendom KF s eget målekart i BMS. Strategien legger til grunn et ambisjonsnivå som ligger utover krav i lover og forskrifter. Dette innebærer økonomiske prioriteringer som skal sikre politisk forankring gjennom økonomiplanarbeidet. Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 3

4 KAPITTEL 1 HOVEDMÅL OVERORDNET MÅL INNEN 2012 Drammen Eiendom KF har som mål å redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse med 15 % fra 2008 nivå til Drammen Eiendom KF har som mål å bruke ny fornybar energi i 50 % av bygningsmassen innen Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Alle nye bygg over 500m2 skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra MILJØMESSIGE OG ØKONOMISKE OG KONSEKVENSER AV MÅLSETTINGENE Ved gjennomføring av alle relevante tiltak innenfor herværende strategi viser grove anslag et potensial for energisparing på 7-10 mill kwh som da utgjør et potensial på anslagsvis %. Disse beregningene skal videreutvikles kvalitetssikres og presiseres. Grovt anslått ligger kostnadene ved energikonvertering (Installasjon av ny fornybar energi) og enøk tiltak i størrelsesorden kr mill. Større bygningsmessige rehabilitering på bygg som også vil ha enøkgevinst er da ikke medtatt. En reduksjon i energibruk vil ha en miljømessig konsekvens. Det vil være en konsekvens i forhold til: Reduksjon i direkte klimautslipp som handler om lokal forbrenning olje o.l. Det lokale perspektiv Reduksjon i indirekte klimautslipp som handler om reduksjon av elektrisitetsforbruk som gjør at vår vannkraft erstatter elektrisitet som kommer fra forurensende energiproduksjon andre steder - Det globale perspektiv. Pr i dag er ikke nasjonale tall fastsatt og det opereres med tall for elektrisitet som varierer mellom 0 og 1340 g/kwh. som er henholdsvis vannkraft og kullkraft. I Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 4

5 klimaregnskap har noen store eiendomsaktører benyttet 7 g/kwh, en annen 14 g/kwh, neste 110 g/kwh og flere 357 g/kwh. Det arbeides med å utarbeide standardiserte beregnings - og målingssystem for CO2 belastningstall for elektrisk energi. Drammen Eiendom KF skal delta i utvikling slike systemer, men avventer bruk av miljø- / og CO2 regnskap på energibruk som målekriterium eller beslutningsgrunnlag inntil nasjonale beregningssystem er etablert. Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 5

6 KAPITTEL 2 : ENERGILEDELSE ENERGI OG MILJØRAPPORTER For hvert bygg utarbeides energi og miljørapporter som lages etter kartlegging av energibruk og tilstand og på den måten beskriver teknisk status og potensial. Der det er behov skal eksterne spesialister leies inn for å bistå med egne enøkvurdering. Samtlige bygg skal innen 2012 ha fått utarbeidet en fullverdig energi og miljøanalyse Del mål A. Samtlige av våre store bygg med skal ha utarbeidet en energi og miljøkartlegging i løpet av Denne skal benyttes i enøkanalyse for relevante bygg. Del mål B. For relevante bygg (anslag de fleste store bygg, ca 40) må det søkes ekstern bistand for å få gjennomført en enøkanalyse 2010 / 2011 og få frem en konkret tiltaksplan. TILTAKSREGISTRERING OG BUDSJETTERING Vårt nye FDV-system skal benyttes til dette. Med dette får vi full oversikt over estimerte kostnader energispare / energikonverteringstiltak. Samtlige kjente tiltak som avdekkes i 2009 skal legges inn i dette så det forfinnes en tiltaksplan og budsjett som benyttes i budsjettarbeid for ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM (EOS SYSTEM) DEKF har installert et nytt moderne WEB basert EOS- system. Et EOS-system gir en systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i det enkelte bygg. God oppfølging av energibruk er viktig for å sikre at avvik blir oppdaget slik at byggene opprettholder et lavt forbruk Omfang: De fleste bygg er allerede koblet opp og i løpet av året bør alle strømmålere være tilknyttet. I tillegg vil det gjenstå noen oljemålere, fjernvarmemålere og nødvendige undermålere. Det bør beregnes finpuss på systemet i 2010 Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 6

7 Samtlige av våre større bygg samt barnehager skal være fullt ut oppkoblet mot dette EOS anlegget innen 2010 SENTRAL DRIFTSKONTROLL (SD ANLEGG) Drammen eiendom KF har i alle år arbeidet med energisparetiltak b.l.a ved å bygge opp et av databasert styringssystem for bygg. Pr dato er 55 anlegg koblet til anlegget. Anlegget bør utvides med de resterende 14 bygg og det bør utvides med flere tekniske anlegg i bygg som allerede er tilkoblet. Omfang: 8 bygg er planlagt innkoblet i 2009 og da gjenstår 6 bygg som bør kobles inn. Omfang av utvidelse på bygg med SD-anlegg men som har varme og ventilasjonsanlegg som ikke er tilknyttet må kartlegges nærmere. Disse bør også være koblet til vårt SD anlegg. Alle våre bygg bør være fullt automatisert og koblet til vårt SD-anlegg innen Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 7

8 KAPITTEL 3: ENERGIKILDER ENERGIKONVERTERING For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer bør disse energikonverteres slik at tilsvarende ny fornybare energiløsninger som varmepumpe, biovarme og solvarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. Der hvor det er mulig skal eiendommene tilknyttes fjernvarme. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområde prioriteres varmepumper, da 2/3 er gratis energi og en evigvarende energikilde fra brønnen. Omfang: 19 bygg har i dag vannbaserte varmesystemer hvor det bør lages en plan for energikonvertering. Ved bruk av varmepumpe kan dette gi en energibesparelse på anslagsvis 5 mill kwh Ved konvertering til alternativ energikilde må som hovedregel eksisterende elektrokjel og /eller oljekjel opprettholdes som kilde til spisslast og for beredskap. Energikonvertere samtlige bygg med vannbaserte systemer innen Delmål: Gjennomføre energikonvertering med 2 skoler i 2009 basert på midler mottatt fra regjeringens tiltakspakke. Utarbeide oversikt over anlegg og potensial i 2009 KRAV TIL ENERGIBRUK NYE BYGG Byggeprosjekter skal organiseres og gjennomføres på en slik måte at det stimulerer til miljøriktig og energieffektive løsninger. Valg av løsninger skal tas ut fra helhetlige, langsiktige vurderinger, ikke bare ut fra kortsiktig gevinst i form av reduserte investeringskostnader. Energiløsningene for alle nye bygg over 500 m2 skal være vannbaserte og tilpasset varmepumpe leveranse. Energibehov til oppvarming skal i hovedsak dekkes av fornybar energi slik som fjernvarme, varmepumper eller bioanlegg. Nye bygg skal ha energibruk på 20 % under rammekrav i teknisk forskrift av 2007 og hovedleveransen av varme skal baseres på fornybar energi. Alle nye bygg over 500 m2 skal ha ny fornybar energi som hovedkilde til oppvarming fra Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 8

9 KAPITTEL 4: ENERGISPARING ENERGISPARING I EKSISTERENDE BYGG DEKF vil fortsatt ha stor fokus på god behovsstyring av de tekniske anlegg i vår daglige drift, slik at vi bruker vårt SD-anlegg optimalt. Kartlegge små og store energi og miljø tiltak som krever investeringer. Utarbeide plan på dette med nødvendig miljømessige og økonomiske beregninger. Det gjennomføres en systematisk kartlegging av energispare tiltak som er en del av energi og miljørapportene. Sikre at bygget driftes optimalt m.h.t. driftstider, temperaturer og lignende. Gjennomføre enkle enøk tiltak Kartlegge større tiltak på tekniske installasjoner som bør gjøres (gjenvinning o. l) Vurdere tiltak på bygningskropp m.h.t. vinduer, isolasjon i vegger og tak. MÅL Alle oppgraderingstiltak i investeringsbudsjettet skal ha et energi- og miljøfokus som skal inngå og drøftes i forprosjekt og beslutningsgrunnlag. MILJØSFYRTÅRN - SERTIFISERING Brukernes adferd påvirker energibruken. Både i forhold til å bruk av de tekniske anlegg og i forhold til krav til inneklima, og bevissthet om energiforbruk. Drammen Eiendom KF skal være i nær dialog med brukerne om dette, og bistå alle kommunens virksomheter med nødvendig kompetanse og styringsinformasjon for at disse skal bli miljøsertifisert i samsvar med kommunes målsettinger miljøfyrtårn sertifisering. Alle virksomheter får relevant og tilstrekkelig bistand på eiendoms- og energiområdet til at de kan bli miljøsertifisert i Energistrategi Drammen Eiendom KF Side 9

10

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer