Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner med konkretiserte tiltak innen temaet) 1. Plan for energieffektivisering/-økonomisering. 11 av 14 (tallene angir antall kommuner med tiltak innen dette temaet) 2. Energiledelse og energioppfølging. To kommuner (Sande og Stokke (miljøleder med utvidet ansvar))vil ansette energileder. Horten går for ukentlig energioppfølging. Tønsberg trekker frem energiregnskap i årsmeldingen. 7 av Klimakrav til bygg og krav til energiforbruk. Bygg skal ikke bruke over en viss mengde energi pr kvm. Klimakrav som også tar hensyn til valg av materialer. 6 av 14. (Pkt 2 kan sies å omfatte det samme, men er ikke nødvendigvis nevnt.)( Tjøme, (Andebu), Horten, H-strand, Tønsberg, Larvik). 4. Fase ut el- og/eller oljekjeler og over til ren fornybar energi. 11 av Enøk tiltak som hos mange også om fatter SD anlegg. Grunnlaget er for tiltak kan være enøkplaner og analyser som for Sandefjord og Larvik. 11 av Kjøp av el med opprinnelsesgaranti. Larvik har gått litt lenger ved at de vil kjøpe klimakvoter som kompenserer for forbruket av olje. 4. (H-stand, S-fjord, Larvik, Hof). 7. Energieffektiv og klimaeffektiv belysning. Fokus er for enkelte på LED. 3 (Tønsberg, S-fjord, Sande). S-fjord tar også inn lys ved idrettsanlegg. 8. Konvertere til vannbåren varme i eksisterende bygg og/eller installere vannbåren varme i nye bygg. 7 (H-strand, S-fjord, Larvik, Svelvik, Sande, Re, Stokke). 9. Tilkobling til fjernvarme. Kun noen få har slik mulighet mens andre vil få det og forbereder seg på slikt. 4 (Tønsberg, S-fjord, Larvik, (Svelvik). Sammenfatning og drøfting Plan for energieffektivisering/-økonomisering blir trukket frem av de aller fleste, 11 av 14. Denne planen vil ventelig være grunnlaget for alle tiltak innen området og kan derfor være grunnen til at en del kommuner ikke har synliggjort spesifikke enøk-tiltak. (11 av 14 kommuner har allikevel presisert satsing på enøk relaterte tiltak særskilt.) Kun noen få kommuner har kommet med spesifikke tiltak innen enøk som for eksempel overgang til mer energieffektiv belysning som 3 kommuner har trukket frem og mer bevisst satsning på SD-anlegg. Antakelig har altså mange latt være å trekke inn slike tiltak i det disse ligger i enøk-planen. Planen kan også for noen innholde energiledelse og energioppfølging og gjør at kommuner ikke har funnet å nevne slikt i klima- og energiplanen spesielt. Det kan være hensiktmessig å se nærmere på den erfaringen kommunene har med eksisterende enøk-planer og utveksle erfaringer med andre. En jevnlig oppfølging av enøk-planen kan også være viktig for å oppnå resultater der et energiregnskap kan inngå. 1

2 Energiledelse med energioppfølging er generelt viktig for gjennomføring av tiltakene, men også for å motivere til oppfølging av tiltak. Til sistnevnte kan for eksempel en ukentlig oppfølging være et alternativ slik Horten nevner det. Hva som ligger i dette er uklart, men en ting kan være å informere om antall KWh brukt og sammenholde dette med tidligere år osv samt trekke inn både betydning for klima og økonomien. Kanskje kunne eksempelvis skoler fått mulighet til å bruke spart beløp til energi til andre nødvendige tiltak som en ekstra motivasjonsfaktor? 7 av kommunene har funnet å trekke frem energiledelse og -oppfølging. Sande kommune har dessuten vurdert dette feltet som så vesentlig at de har trukket frem en stilling på energiledelse. Stokke har ført opp ansettelse av klima/miljøleder som også skal oppnå besparelser og innføre klima- og energitiltak. Som både en del av en enøkplan og energiledelse kan det også være satt energikrav til bygg. 6 av kommune har trukket frem energikrav og /eller klimakrav til bygg. I dette kan ligge krav til hvor mange KWh et bygg skal kunne benytte pr kvm. Dette er krav alle kommuner bør ha, og ikke minst registrere, også for å kunne sammenligne seg med andre foruten som en motivasjonsfaktor osv - som allerede nevnt. Energiregnskapet kan dessuten kobles mot kostnader og virke ytterligere motiverende. Det å fase ut oljefyrer og el til fordel for ren fornybar energi er også trukket frem av mange. Et relativt enkelt og synlig tiltak som dessuten kan bidra til å motivere andre enn kommunale virksomheter til å gjøre det samme. 11 av kommunen trekker frem dette. Kjøp av opprinnelsesgaranti for el er et tiltak som innebærer en viss økt kostnad for kommunen, men som bør være enkelt å gjennomføre. Ved økt fokus på enøk vi besparelsen i antall KWh kanskje kunne forsvare den økte kostnaden ved kjøp av opprinnelsesgaranti. Her bør det ligge til rette for et samarbeid om innkjøp også av el med opprinnelsesgaranti. Installering av vannbåren varme i bygg, nye og eksisterende, gir et godt grunnlag for energifleksibilitet og altså mulighet for å velge et bredt spekter av energibærere. 7 av kommunen nevner dette spesielt i sin plan. Det etableres stadig nye fjernvarmenett. Der disse er tilgjengelig eller er planlagt uttrykker 4 at de vil koble seg til. Det er grunn til å tro at alle kommunene vil gjøre dette når fjernvarme er tilgjengelig, men det er viktig å ha et bevisst forhold til også dette. Dersom man ikke velger å knytte seg til kan det medføre at slike etableringer blir ulønnsomme og ikke blir realisert. 2

3 Den enkelte kommune Delmål Stasjonær energibruk kommunens egne bygg (oversikten over delmål kan være mangelfull for noen kommuner) Horten Hovedmålsetting : Kommunen skal bli klimanøytral innen Energibruk i kommunens bygg og anlegg skal reduseres med 15% i 2016 og 25 % i 2020 med basis i 2010 tall. Delmål fram mot 2016 (alle med basis i 2010-tall) 1. Det samlede energiforbruk /m2 skal være minimum 15% lavere. 2. Bruken av oljefyring som grunnlast skal fases ut. 3. Redusere utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet med 30 %. Holmestrand Innen 2015 fase ut oljefyring og elkjeler som hovedoppvarming i eksisterende bygg. Redusere energiforbruket i kommunens bygninger med 15% innen 2012, 30 % innen Redusere elforbruk til anlegg med 20 % innen 2012, 70 Tiltak innen Stasjonær energibruk kommunens egne bygg (Rød skrift indikerer at teamet også forekommer et annet sted i analysen) 1. Redusere arealet, ha bedre arealeffektivitet. 2. Utfasing av elkjeler i KJV-skole, Indre havn sykehjem. Erstatte med fornybar energi. 3. Koble Rådhuset, Nye Sentrum skole med svømmehall til fjernvarme-anlegget 4. Enøktiltak : SD anlegg på Lysheim skole, Horten Kino. Nye vinduer på Lillås skole. 5. Utarbeidelse av plan for energi-effektivisering og konvertering fra olje og el til fornybar energi, søke Enovastøtte (kr ) til planen. 6. På grunnlag av plan for energieffektivisering, søke Enova om investeringsstøtte til prioriterte tiltak. (Konvertering til varmepumpe o.l., SD-anlegg, innføring av system for klimaregnskap/ Energiledelse/EOS, utskifting av vinduer Lysheim, etterisolering mv.) 7. Etablere et godt system for energiledelse og ukentlig energioppfølging. 8. Vektlegge miljøkriterier i tillegg til pris m.v. i sine innkjøp av varer og tjenester. 9. Utarbeide krav til nye bygningers energiforbruk ( pr kvm) og energiforsyning. Vurdere materialbruk og energi-løsninger ut fra et livssyklusperspektiv med klimagassregnskap. 1. Utarbeide plan for energiøkonomisering og konvertering fra elektrisk til vannbåren oppvarming i egne bygg, samt enøktiltak i egne anlegg, dvs. gatelys m.v. 2. Energi- og klimakrav til nybygg. 3. Kjøpe elektrisitet med opprinnelsesgaranti som fornybar. 3 Merknad Ansvarsfordelt Årlig rapport til kommunestyret med CO2-regnskap økonomiske vurderinger Begrunnelse / forklaring av tiltak

4 % innen Med basis i energitall for Sette strenge energi- og miljøkrav til egne nybygg og løsninger skal vurderes i et livsløpsperspektiv. Tønsberg Med basis i energiforbruket i 2007 skal energiforbruket reduseres med 10 % over en 5 års-periode fra og med 2010 (innen ) og nye 5 % reduksjon over neste 5 års-periode (innen ) Kommunale bygninger skal tilkobles fjernvarmeledningen der det teknisk og økonomisk ligger til rette for det. Oljekjeler skal erstattes med mer miljøvennlige varmeløsninger som bruk av varmepumpe, biobrensel og naturgass. Miljøvennlig belysning (for eksempel sparepærer, LEDlys) I solfylket Vestfold bør solenergi/-varme tas i bruk i kommunale bygninger. 1. Innfasing til LED belysning. 2. Kommunale bygninger skal tilkobles fjernvarmeledningen der det ligger til rette for det. 3. Oljekjeler skal erstattes med mer miljøvennlige varmeløsninger som bruk av varmepumpe, biobrensel og naturgass. 4. Alle oljekjeler skal være utfaset innen Sentral driftskontroll (SD-anlegg) med integrert energioppfølgingssystem (EOS) i alle kommunale yrkesbygg dvs overvåkning og styring av lys, varme, ventilasjon og kjøling. 6. Energiregnskap inn i årsmeldingen. 7. Miljøvennlig belysning må tas i bruk (for eksempel sparepærer, LEDlys). økonomivurdering er tidsplan, annet enn direkte i tiltakene Sandefjord Hovedmål (klimaplan) Sandefjord kommune skal legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser fra kommunens egen virksomhet reduseres. Delmål Redusere spesifikt energibruk i egne bygg fra 206 kwh/m2 i 2006 til 175 kwh/m2 i 2015 (Jfr. Energiplanen). Energi-forbruket i kommunale anlegg skal effektiviseres. Kommunens bygninger skal bli klimanøytrale innen Hovedmål (fra Energiplan) Sandefjord kommune skal i egen virksomhet være et godt eksempel på effektiv energibruk (enøk) og bruk av fornybar energi. 1. Ved utskifting av varmekjeler skal det foretas en vurdering av alternativer som biokjeler eller bruk av varmepumpeteknologi som hovedoppvarming, eventuelt tilknytning til fjern- eller nærvarmeanlegg. 2. Vurdere overgang fra elektrisk til vannbåren oppvarming i bygg som skal rehabiliteres, der forholdene ligger til rette for det. 3. Energistyringssystem (SD anlegg) i bygg over 1000 m2. 4. Videreføre enøkarbeidet og sørge for gjennomføring av tiltak som kommer fram i enøkplaner og enøkanalyser. 5. Luft til luft varmepumpe vurderes satt inn i mindre bygg. 6. Utnyttelse av solenergi vurderes i bygg med stort, helårlig varmtvannsbehov. (Sykehjem, svømmehall, dusjanlegg) 7. Effektivisere energibruk i kommunale anlegg. Dette kan være gatebelysning, lys i idrettsanlegg, VA-anlegg m.v. 8. Kommunen vurderer kjøp av all elektrisitet med opprinnelsessertifikat. 4 Fra Energiplanen, ref. Klimaplanen. (men alle oppgaver tilhører Teknisk etat). Kostnadsberegnet. tidsplanlagt.

5 Delmål Fase ut olje og elektrisitet som grunnoppvarming i kommunale bygg med sentralvarmeanlegg. Redusere antall kommunale bygg som varmes med bruk av panelovner. Sandefjord kommune har som mål å redusere energiforbruk og effektbehov i alle kommunale bygg til normtall for tilsvarende bygg. Normtallene framkommer i Enøk Normtall og forteller hva som er forventet forbruk etter enøktiltak for aktuell byggtype. Det vurderes kjøp av elektrisitet til kommunal virksomhet varedeklarert som fornybar energi. Larvik Hovedmål 4. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2012 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. Delmål Redusere spesifikt energibruk i egne bygg fra 230 kwh/m2 i 2007 til 190 kwh/ m2 i 2012 og redusere ytterligere ned til 150 kwh/ m2 innen Innen 2012 fase ut oljefyring og innen 2020 fase ut elkjeler som hovedoppvarming. Energifleksibilitet, lavenergibygg og ny, fornybar energi til hovedoppvarming skal oppnås for ny bygningsmasse. Redusere indirekte klimagassutslipp knyttet til materialbruk til et minimum. Bli klimanøytral på energiforbruk innen Videreføre installering av biobrenselanlegg i kommunale bygg i henhold til Enovas støtteprogram. 2. Plan for energiøkonomisering legges inn i vedlikeholds-planen. Bygninger med høyt energi-forbruk og størst sparepotensiale prioriteres. Omfatter også bruker-tiltak og energioppfølging. 3. Utarbeide plan for konvertering av bygg med eldre elektriske varmeanlegg til vannbåren oppvarming. 4. Energiforsyning med fjernvarme prioriteres i aktuelle områder forutsatt konkurransedyktige betingelser. 5. Sette strenge energi- og miljøkrav til egne nybygg og vurdere materialbruk, beliggenhet m.v. i et vugge-til-grav perspektiv. Nybygg installeres med vannbåren varme og som lavenergi. 6. Kjøpe klimakvoter for å kompensere for egne resterende utslipp av fyringsolje i bygningsmassen. 7. Kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti som fornybar kraft.. Alle tiltak kostnadsberegnet. Beregnet utfasing av olje og el. Svelvik Hovedmål Kommunen skal gjennomføre klima- og energitiltak i egen virksomhet, og oppmuntre ansatte til å redusere sitt energiforbruk og klimagassutslipp. Delmål Fase ut oljeforbruk i kommunale bygg innen Fjerne kommunalt eide nedgravde parafin- og oljetanker med potensiell forurensningsfare. 2. Utrede mulighet for lokal eller regional energiutnyttelse av energiløsninger ved oppvarming fra fjernvarmeanlegg, og uttak av varme fra Svelvikstrømmen. 3. Det søkes støtte gjennom ENOVA til utfasing av oljekjeler. 5 tidsfrist Ressursberegnet / statlige støtteordninger

6 I kommunens egne bygg og leide arealer skal den totale energibruken pr. m 2 reduseres med 15 % innen 2010, 20 % innen Basis år er Etablere SD-anlegg (Sentralt Driftskontrollanlegg) og system for EOS i alle kommunale bygg innen EOS er et verktøy for å følge energibruken pr.dag/uke/mnd eller år i en virksomhet. Miljøaspekter skal vektlegges høyt ved kommunale innkjøp. 50 % av kommunens nybygg skal ha lavenergistandard. Ved større rehabilitering av kommunale bygg skal 50% av byggene ha lavenergistandard. 4. Konvertere fra elektrisk til vannbåren varme ved bygging og rehabilitering av kommunale bygg. 5. Gjennomføring av forprosjekt vedr. energieffektivisering av kommunale bygg og anlegg. Sande Den samlede energibruken pr. m2 i kommunens bygningsmasse skal reduseres med 20 % innen Dette vil medføre en økonomisk besparelse for Sande kommune på ca. 1 millioner kr. pr. år, basert på tall fra Lokale utslipp av klimagasser skal reduseres ved at alle anlegg som fyres med fossil olje eller gass som grunnlast skal fases ut og erstattes med fornybar energi innen Ved rehabilitering skal det legges til grunn at bygg etter rehabilitering skal ha like god energieffektivitet som nybygg etter gjeldende forskrift. Kommunen skal ha forpliktende fokus på større arealeffektivitet i alle bygg. Legge samme fokus også på reelt flerbruk/ flerbruksmuligheter i alle bygg. Energibehov til oppvarming og eventuelt kjøling i nye bygg skal fortrinnsvis dekkes av fornybar energi. Alle nybygg skal være energieffektive og skal være lavenergibygg med et energiforbruk som ligger 20 % lavere enn det som kreves i TEK 07. Nye utbygginger skal fortrinnsvis lokaliseres til etablerte 1. Opprette stilling som energileder 2. Tiltak for energiøkonomisering legges inn i vedlikeholds-planen. 3. Utarbeide plan for konvertering av bygg med eldre elektriske varmeanlegg til vannbåren oppvarming. 4. For alle nybygg skal prosjekteringen kontrolleres mot til enhver tid gjeldende forskriftskrav for energieffektivitet og mot egen målsetting (Energiklasse B). 5. Alle nybygg skal oppføres med vannbåren varme (unntak for spesielle bygg kan gjøres). 6. For alle nybygg skal det foretas en vurdering for bruk av alternative fornybare energikilder ut over det byggeforskriften krever. 7. Energimerking av kommunale bygg. 8. Energiøkonomisk belysning i bygninger. 9. Selvik skole, utfasing av oljekjel. 10. Haga barneskole / Sande ungdomsskole, utfasing av oljekjeler. 11. Haga skole, bygningsmessige enøk-tiltak. 12. Kjeldås skole, bygningsmessige enøk-tiltak. 13. Sande ungdomsskole, bygningsmessige enøk-tiltak. Konkret ansvarsplassering og tidsfrist, og delvis gjennomført kostnadsvurdering. Kompetanse/ bemanningsvurderi ng 6

7 sentere slik at de kan inngå i et framtidig fjernvarmenett på stedet. Hof Satse på enøktiltak for å redusere bruken av energi pr. m2 med 10% innen 2015, 20 % innen 2020, fra nivå. Bygge nye bygg med vannbåren varme og vurdere konvertering av eldre bygg fra eloppvarming til vannbårent varmesystem i forbindelse med rehabilitering. Prioritere bruk av lokal bioenergi ( flis) til oppvarming av aktuelle bygg. Bygge nye bygg med vurdering av materialbruk i et livssyklus-perspektiv, hvor klimafotavtrykk også inngår. Sette strenge energi- og miljøkrav til nybygg og rehabiliteringer. Bli klimanøytrale1 på energibruk i bygninger innen System for energioppfølging innføres for hele bygningsmassen. 2. Rammesøknad / Enøkforprosjekt utarbeides for hele bygningsmassen og planlagte nybygg. 3. Fase ut oljefyrer og elkjeler som hovedoppvarmingskilder. 4. Kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti som fornybar kraft. 5. Gjennomføre kurs om ENØK og utslipp av klimagasser. 6. Sette energisparing i fokus i fht. brukerne av byggene. 7. Bytte ut eldre VApumper med nye, energieffektive. 8. Isolere loft betre der det trengs. 9. Utrede alternative energikilder på Veset. Ansvarsplassering, Målgrupper, Kostnandsvurderin g, Prioritering Re I kommunens eide og leide bygg skal energibruken pr arealenhet reduseres med 10 % fra 2007 til Denne målsettingen gjelder i tillegg til allerede oppnådd reduksjon på vel 10 % fra 2002 til I kommunale anlegg, som gatebelysning, lys i idrettsanlegg, VA-anlegg m.v., skal også energibruken reduseres. Fase ut olje og el som hovedoppvarmingskilde i kommunale bygg. Redusere energibruken i kommunale bygg og anlegg. 1. Utarbeide en plan for utskifting av olje og el. Som hovedoppvarmingskilde. 2. Søke Enova om støtte til utarbeidelse av plan samt konvertering fra olje og el til nye fornybar energi. 3. Installere biokjeler eller varmepumper som hovedoppvarming, evt. nærvarmeanlegg eller solenergi. 4. Konvertere fra olje og el. til vannbåren oppvarming i bygg som skal rehabiliteres. 5. Sentral driftsstyring (SD-anlegg) i aktuelle kommunale bygg (se vedlegg 2). 6. Revidere enøk- og vedlikeholdsplaner, gjennomføre tiltak etter prioriteringsliste. 7. Kompestanseheving av ansatte i skoler og barnehager, og motivere til holdningskapende arbeid. ansvarsplassering Start for utarbeidelse av plan Koblet til økonomiplanen SD-anlegg henvises til vedlegg 2 7

8 Andebu Redusere energiforbruket i alle kommunale bygg til ENØK normtall for tilsvarende bygg. Fase ut olje og elektrisitet som grunnoppvarming i kommunale bygg med sentralvarmeanlegg. Redusere olje- og el- oppvarming i kommunale bygg. 1. Skaffe oversikt over energiforbruk og effektbehov i alle kommunale bygg. 2. Utarbeide en ENØK-plan for utvalgte kommunale bygg og anlegg. Planen skal angi sparepotensiale ved gjennomføring av lønnsomme ENØK tiltak i disse byggene og anleggene. 3. Utrede Andebu s mulighet for å bruke bioenergi og andre typer klimavennlige energikilder. 4. Bruk av eksisterende tilskuddsordninger i forbindelse med klima og energi skal økes. Ansvarsplassert Tidsplanlagt Ingen økonomisk vurdering Stokke Redusere bruken av energi pr. m2 med 10% innen 2015, 20 % innen 2020, fra nivå. 3 bygg med bioenergi innen Fremme bruk av lokal bioenergi ( flis) til oppvarming av aktuelle bygg. Bygge nye bygg med vurdering av materialbruk i et livssyklus-perspektiv, hvor klimafotavtrykk også inngår. Fase ut olje og elkjel (i vannbårne systemer) som grunnlast innen Målsettinger for avfall - Alle kommunale virksomheter skal ha kildesortering innen Nøtterøy Redusere spesifikt energibruk i egne bygg fra 182 kwh/m2 i 2006 til 164 kwh/m2 i 2012 (- 10 %) og reduser ytterligere til 136 kwh/m2 innen (-25 % i fht. 2006) Bli klimanøytrale på energiforbruk innen Redusere bruken av elektrisitet med 10 % innen 2012 og 20 % innen Ansette en klima/miljøvernleder for å oppnå besparelser og innføre klima og energitiltak. 2. System for energioppfølging innføres for hele bygningsmassen. 3. Rammesøknad / Enøkforprosjekt utarbeides for hele bygningsmassen og planlagte nybygg.. 4. Gjennomføre kurs om ENØK og utslipp av klimagasser. 5. Sette energisparing i fokus i fht. brukerne av byggene. 6. Standard kravspek. for nybygg utvides til også å omhandle materialbruk. 7. Vannbåren varme i kommunens bygninger - alle nye bygg og konvertere eldre bygg. 8. Innføre kildesortering i alle kommunale bygg og virksomheter og aktiviteter / arrangementer. 1. Plan for energiøkonomisering revideres i den hensikt å redusere kraftig bruk av ikke-fornybar energi og redusere energiforbruk generelt. Ansvar Tidsplan Arbeidsinnsats rutiner Ansvarsplassering Tidsplan Ressursvurdering Tjøme Satse på enøktiltak for å redusere El-forbruk pr. m2 med 10 % innen 2015, 20 % innen 2020, fra nivå. (Dvs. 1. Energieffektivisering i egne bygg. 2. Revidere Enøkplanen. Ansvarsplassering, Økonomivurdering, 8

9 fra 195 kvh/m2 i 2002 til 156 kvh/m2 i 2020). Fase ut olje og elkjel (i vannbårne systemer) som grunnlast innen Nye bygg og bygg som rehabiliteres skal i størst mulig grad benytte miljøvennlige byggematerialer, hvor materialbruk også vurderes i et livssyklusperspektiv. 3. Vurdere passivhus-standard. Energi- og miljøkrav til nybygg og rehabiliteringer. 4. Gjennomføre kurs om energisparing og utslipp av klimagasser. 5. Fase ut oljekjel i kommunehuset. tidsfrister Lardal Kommunen har som mål å energieffektivisere sine bygg med 10 %. I 2003 ble det innført flere ENØK-tiltak, og det jobbes kontinuerlig med oppgaven. ENØK tiltakene som er satt i gang kan vise at dette er et ambisiøst mål. Arbeide for energieffektiv drift av kommunale bygg og anlegg. 1. Energieffektivisering i kommunale bygg 2. Skifte ut oljekjeler i egne bygg 3. Arbeide for energieffektiv drift av kommunale bygg og anlegg. Tidsplan Økonomisk betraktning 9

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Innkjøp og miljøledelse Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Landbruk Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer