Stasjonær energibruk i bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stasjonær energibruk i bygg"

Transkript

1 Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 % av CO 2 utslippene stammer fra egne bygg. Dette vil si at vi her har et stort potensiale for reduksjon. I klima- en som akkurat ble rullert ble det følgende vedtatt: de totale klimagassutslippene, inklusive CO2, skal reduseres med 30 % innen 2012, med 1990 som basis. Når det gjelder CO2- utslippene, skal målsettingen være en 20 % reduksjon innen år 2012, med år 1990 som basisår. I tillegg til dette bør Fredrikstad bystyre vedta som Oslo en 50 % reduksjon innen Fredrikstad kommune har siden midten av 90 tallet arbeidet noe aktivt med ENØK. Det startet med at vi i forbindelse med avtale om leveranse av strøm så opprettet EOS Energioppfølging satt i system. Der vaktmesterne leste av målere en gang pr. uke. Etter 4 uker ble disse så sendt til energiselskapet som så fikk laget trendlinjer i forhold til forbruket. I tillegg hadde de et energispareprram hvor kommunen nedbetalte ENØK tiltak gjennom strømregningen. I 1997 ble den første klima- en vedtatt. I den fikk Teknisk drift en utfordring på å etablere energiledelse. Dette ble gjort i sammenheng med at Bygg ble dannet som en egen virksomhet i Teknisk Drift. Det ble da etablert en avdeling som skulle ha som hovedområde å arbeide med enøkrelaterte spørsmål. Videre ble det etablert et prosjekt i oppstartsfasen for å implementere dette i organisasjonen. Det ble blant annet nedsatt et energiforum, som besto av folk fra innkjøp, FDV ENØK siden. Forumet arbeidet med planlegging, strategier for arbeidet med energiledelse. I de første årene ble det kjørt som et prosjekt for å få i gang prosessen med energiledelse. Senere gikk prosjektet over i driftsfase har vært hovedoppgaven for Avdeling driftsstyring siden. Fjernvarme I 1999 ble den første konsesjonssøknaden om etablering av fjernvarme sendt til Fredrikstad kommune. Februar 2000 ble konsesjon gitt til det nystartede selskapet FFAS. Det var FREVAR KF Fredrikstad Energi som i 1998 initierte prosjektet. I 2002 ble bygging av den første fjernvarmeøya startet. Konsesjonen strekker seg fra sentrum av Fredrikstad til grensen til gamle Onsøy kommune. Videre dekker den hele det nye utbyggingsområdet på tomten til gamle FMV. Samt hele Østsiden av Glomma fra Øra til Sellebakk. Nybygg Sommeren 2008 ble byggehåndboken til Fredrikstad kommune sluttført. Denne vil danne grunnlaget i et hvert byggeprosjekt som vi har i egenregi. I byggehåndboken fokuseres det på å bruke LCC kostnader for valg av materialer. Det kreves i tillegg at det utarbeides en ENØK analyse ved større rehabiliteringer eller tilbygg. Ved Nybygg skal det foreligge energi- effektbudsjett samt energirammer som viser at de holder kravene i Plan- bygningsloven. Videre er det etablert en rammeavtale på leveranse av Varmepumper som så skal tiltransporteres nye prosjekter. Alle bygg skal så knyttes opp mot sentral driftsovervåking. Eldre bygg Her ligger det store potensialer for Fredrikstad kommune. Selv om vi har holdt på en stund med ENØK tiltak er det fortsatt en del å hente i form av reduksjon av forbruk. Energiledelse vil fortsatt ha stor fokus i Fredrikstad kommune. Det planlegges å gjøre små organisatoriske grep som vil forsterke arbeidet med energi- klimatiltak. Dette planlegges i løpet av første kvartal En god del av byggene som ligger innenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme er allerede konvertert. Det skal i starten på 2009 jobbes med å få kartlagt hvilke bygg vi kan få knyttet opp. 11

2 Muligheter - tiltak Informasjon/rådgivning mht. ENØK fornybar energi ved forhåndskonferanser I forbindelse med utbyggingssaker skal miljø informere/rådgi utbyggere om ENØK tiltak bruk av fornybar energi ved forhåndskonferanser. De skal henvis til Enova vise de ulike støtteordningene. Disse kan så finnes gjennom kommunens hjemmesider på Internett. Krav til energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse Plan- miljø må påse at til fremlegges energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse. Videre må de presisere tilknytningsplikten for fjernvarme ved nybygg innenfor konsesjonsområdet. Det er tidligere fattet et vedtak om at tomter kommunen selger så skal utbygger bygge i henhold til prinsippet om svanemerking. Utbygging av sentral driftskontroll Fredrikstad kommune er i ferd med å etablere en sentral driftskontroll for overvåking av tekniske anlegg som ventilasjonssystemer, varmesystemer etc. Det er planer om på sikt bli et team som kommer til å jobbe med dette. Pr. dags dato er første driftsoperatør ansatt. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe en arbeidsgruppe. Over: Pellets silo ved borge sykehjem. Til Høyre: Pelletskjelen på Borge Sykehjem. Denne ble satt i drift høsten/vinteren Arbeidsgruppen settes ned på hvert bygg består av vaktmester, driftsoperatør leverandør av SD systemet. Dette gjelder for eksisterende bygninger. For nybygg vil rammeavtalen bli tiltransportert prosjektet. WEB basert EOS oppfølgingssystem I forbindelse med rammeavtale på SD anlegg ble det samtidig bedt om et Energioppfølgingssystem (EOS) på WEB. Dette blir installert samtidig med SD anlegget. Her er det tenkt at den enkelte vaktmester kan få tilgang til sine bygg se hvordan utviklingen er. Samtidig vil vi få mulighet til å kunne sammenligne bygninger av samme kategori eller lage ulike rapporter for sammenligning. Utbygging av varmepumper ved sykehjem Fredrikstad har startet en plan for utskifting av kjeler ved ulike sykehjem planlagt erstattet med varmepumpe. I 2007 hadde vi en rammeavtalekonkurranse på total leveranse av varmepumper både til eksisterende bygg nybygg. Vi har nå installert disse pumpene ved to av våre sykehjem, Glemmen Smedbakken. Vi ser allerede etter 1 års drift en merkbar nedgang i strømforbruket. Ved Glemmen hadde det gått ned kwh på 1 år. Det planlegges å utarbeide ENØK analyser ved ytterligere to sykehjem i 2009 hvor vi ser spesielt på varmepumpe.

3 Fjernvarmeutbygging Dette er et prosjekt som drives av Fredrikstad Fjernvarme AS. Innenfor konesjonsområde er det vedtatt at alle som skal foreta vesentlig ombygging eller rehabilitering vil få pålegg om å knytte seg til anlegget. Anlegget er oppvarmet via en Bio sentral plassert på Øra. I vedtak om rullering av klima- for 2008 er det bestemt at det fortsatt skal legges til rette for ytterligere utbygging av fjernvarmenettet. Utskifting av oljekjeler utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme Det er vedtatt å øke bruken av fornybar energi redusere bruken av fossil- elektrisk energi. Dette medfører at det vil bli laget en plan for utskifting av oljekjeler i områder utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme. Nærvarmeanlegg Det arbeides med et prosjekt i samarbeid med Bio Norge om å se på muligheten for et nærvarmeanlegg basert på flisfyring. Dette er tenkt å dekke en ungdomsskole, barneskole, idrettshall eventuelt en barnehage. Alternative energiformer I rullering av klima- en for Fredrikstad kommune ble det vedtatt at vi skal redusere bruken av fossilt brensel eller elektrokjeler. Vi vil se på ulike alternativer som solcellepanel, pelletskjel, bioenergi etc. Et årlig klimaregnskap for Fredrisktad kommune skal bidra til bevisstgjøring i forhold til hvilke aktiviteter som gir de største utslippene. vennlig utbyggingsmønster I vedtak til klima- er følgende vedtatt: Fredrikstad kommune skal ha et miljøvennlig utbyggingsmønster: Boliger næringsarealer legges i områder med omfattende servicetilbud god infrastruktur, slik at behovet for å bruke bil reduseres mulighetene for å velge kollektivtransport bedres. I utbygging av boligområder må det være en målsetning å skape bomiljøer som bygger på kretsløpstekning. Energi, avfall vann skal minimeres samtidig som husholdning gjenvinning skal maksimeres. Det er et mål å unngå nye klimagassutslipp ved nye bygg aktiviteter. enig om at det skal være et krav til reell nedgang i forbruket for å få utløst støtten, men slik det er nå er det så vanskelig å søke støtte at mange kommuner gir opp prosessen. Forventede virkninger av tiltakene måloppnåelse I den rullerte klima- en ble det vedtatt at vi innen 2010 skal ned på et forbruk på 158 kwh/ m 2 /år. Etterprøving - revisjon Revisjon kan legges inn i årshjulet til Fredrikstad kommune slik at dette årlig gjennomføres for å se hvordan vi står i forhold til målet kan justere oss. Næringsutvikling Fredrikstad kommune skal gjennom sin aktivitet søke å legge til rette for muligheter for næringsutvikling. Dette kan skje gjennom lokalt OPS samarbeid eller ved at kommunen velger lokale løsninger for alternativ energi. Et eksempel kan her være å inngå et samarbeid med lokale bønder som kan bygge, drifte selge energi til kommunen. Det vil jobbes for å bli etablert et slikt prosjekt i Fredrikstad kommune. Kommunen skal så langt det er lønnsomt, både økonomisk miljømessig, søke å tilknytte seg fjernvarme ved rehabilitering av fyrrom innenfor konsesjonsområdet. Rådmannen innarbeider videre de mål for reduksjon av klimagasser som er vedtatt i kommunens klima av Forventninger til statlige myndigheter Fredrikstad kommune forventer at staten forbedrer støtteordningene til ENØK tiltak vesentlig gjør det enklere å få støtte til gode prosjekter. Vi er helt 13

4 Tiltak: Planer/ vedtak Ansvar Status/ frist Samarbeidspartnere Kostnader CO2 effekt krav ved nybygging/rehabilitering Informasjon/rådgivning mht. ENØK fornybar energi ved forhåndskonferanser Krav til energi- effekt budsjett for nybygg over en viss størrelse Presisere tilknytningsplikt for Fjernvarme innenfor konsesjonsområdet Ved salg av tomter skal det være krav til svanemerket bygging & vennlig utbyggingsmønster Innbygger ne Klima- Informasjon/kunnskapsbygging ENØK opplæring i skolen ved bruk av Regnmakerne Oppvekst & omsorg fyrtårn Motivasjon/støtteordninger Sertifisere 50 % av virksomhetene i kommunen i henhold til miljøfyrtårn 14

5 Tiltak: Samarbeidspartnere Planer/ vedtak Ansvar Status/ frist Kostnader CO2 effekt Energieffektiviserings- miljøtiltak i kommunale bygg Utbygging av Sentral driftskontroll Klima mill. WEB basert EOS oppfølgingssystem Klima- Utbygging av varmepumper ved sykehjem Klima- 2,5 mill Fjernvarmeutbygging Fr.stad fjernvarme Utskifting av oljekjeler utenfor konsesjonsområdet for Fjernvarme Klima- Nærvarmeanlegg Klima- Alternative energiformer Klima- Klimaregnskap for kommunen Klima- Fr.stad kommune Innkjøp/anskaffelser Vurdere kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti / & Klima- Innkjøpsavd Bygge 2 bygg basert på passiv/lavenergi Fremtidens byer 15

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer