Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune"

Transkript

1 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: Prosjektnr: 3966

2 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Innhold Oppsummering Konklusjon Bakgrunn Areal og energiforbruk på omsøkt bygningsmasse i kommunen. Driftsbetingelser, status og planer for enøk Prioritert tiltak: Min. 10 % energibesparelse Igangsettelse av energiledelse Utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsinstrukser Installasjon av driftskontrollanlegg (via web)sd anlegg Urstyring av ventilasjonsanlegg Varmegjenvinning av ventilasjonsluft eksisterende ventilasjonsaggregater Utredning om mulighet for varmepumpe Installasjon av vannbesparende armaturer Isolering av rør og ventiler i varmesentraler Automatikk for natt- helgesenkning Automatikk for termostat- og tidsstyring av elektriske panelovner Automatikk for styring av innvendig belysning Etterisolering av tak Konvertering el.kjel og fossile brensel, vannbåren varme Plan for gjennomføring av tiltak Fremdrift og finansiering... 10

3 2 Oppsummering Konklusjon Lardal kommune har en bygningsmasse har et areal på m2, og et energiforbruk på kwh( ikke graddagskorrigert( vil bli høyere når kontortilbygg og flerbrukshall har energitall). Energibehov til oppvarming er da ca kwh. Ca 75 % av bygningsmassen har vannbåren/luftbårent distribusjons system(radiatorer og gulvvarme), som i dag har el kjele og/eller oljekjele som energikilde. Dvs her er et stort potensiale for alternative energikilder. Den resterende bygningsmasse på ca 25 % er oppvarmet med direkte el. Og panelovner/el.gulvvarme. Tekniske anlegg har store potensialer for og optimaliseres, det gjelde seg drift, driftstider, gjennomgang av anlegg som går feil, som varmepumpe på ventilasjon svømmehall. Det bør i første omgang installeres EOS(energioppfølgingssystem), noe som kan integreres i eventuelle planlagte SD anlegg. I Svømmehall bør det også vurdere varmepumpe på «gråvann» fra svømmebasseng, til varming av tappevann og eller oppvarming av svømmebasseng. I ventilasjonsanlegg uten frekvensomformere, bør dette installeres, slik at ventilasjonsanlegg kan reguleres på temp og co2, samt redusere luftmengden ved kulde. Alle bygg bør ha en enøkanalyse innen tiltak igangsettes. Lardal kommune vurderer installasjon av SD anlegg. Kirkene i lardal kommune er ikke tatt med i denne plan, da kommune ikke har ansvaret for driften. Men det bør nevnes at det er 3 kirker: Svarstad, Hem og Styrvoll. Disse har mye og hente energimessig på brukertilpasset oppvarming, med lav «hviletemperatur». Slik bevares også interiør og kirkekunst bedre. RF bør ligge mellom %. Kirkene kan integreres i en sentral varmestyring(sd anlegg) om brukerforhold er kartlagt. 3 Bakgrunn I 2009 ble det i Lardal kommune vedtatt utarbeidelse av en klima- og energiplan. Planen ble utarbeidet og gjelder fra Kommunen spiller en viktig rolle i arbeidet med energikonvertering, og nasjonale mål og redusere klimagassutslipp i form av bl.a energieffektivisering. En av målene i klima- og energiplan er innen 2015 en energi reduksjon på 10 %, energieffektiv drift og utfasing av oljekjeler.

4 Denne energieffektivisering- og konverteringsplan er et ledd i og nå målene som er satt i klimaog energiplan. På vegne av Lardal kommune har Norsk Enøk og Energi AS søkt og fått godkjent støtte til deler av Energieffektivisering- og konverteringsplan i Lardal kommune. Dette er et viktig stykke arbeid for å indentifisere mulighetene til energieffektivisering og konvertering. Forutsetning for Enova støtte er følgende: - Prosjektet er godt forankret i kommunale ledelse - Skal omfatte majoritet av kommunale bygninger - Oversikt over total energiforbruk og areal - Oversikt over prioritert tiltak - Krav til min 10% energieffektivisering - Kartlegge potensialet for fornybar, vannbåren varme i ulike bygg - Realistisk plan for organisering, fremdrift og finansiering - Revisorgodkjent fremdrift- og og regnskapsrapport - Egeninnsats fra kommune med min.50 % av støttebeløp - Sluttrapport

5 4 Areal og energiforbruk på omsøkt bygningsmasse i kommunen. Driftsbetingelser, status og planer for enøk. Areal og energiforbruk: OVERSIKT KOMMUNAL BYGNINGSMASSE Type bygg Skolebygg: Byggeår Areal (m2) Totalt energiforbruk (kwh/år) Barneskole 1967/80/ U.skole inkl sv.hall og gyms Lardal u-skole kontortilbygg ferdig januar 2012 Barnehage: Styrvoll barnehage 1998/ Svarstad barnehage Helsebygg: Lardal sykehjem Ringveien / Administrasjonsbygg: Lardal herredshus Kultur-/idrettsbygg: Flerbrukshall - ferdig 2011/ sommern 2012 Kommunale boliger Ikke registert Svømmehall Inngår i U-skole - ikke egen måler SUM

6 Type bygg Varme og ventilasjonsanlegg Driftsbetingelser SD anlegg Skolebygg: 1 ventilasjonsanlegg, balansert m/rotor. Undervisning og kontorfløy Nei Barneskole Varme: Gamle del radiatorer Nye del panelovner 3 ventilasjonsanlegg (svømmeanlegg,garderobe og undervisning) Svømmehall, 1.Danthermaggregat m/ varmepumpe m3/h Garderober balansert ventilasjon. 3. Gammel gymsal har et vifteanlegg uten gjenvinning Basseng : 24 timer Garderobe og undervisning: Nei Klargjort for SD anlegg U.skole inkl sv.hall og gyms Varme: Lavdel, panelovner Resterende, radiatorer vann Skoledel inkl. lærerværelse og ad.min: fellesaggregat: m3/h takaggregat. Klargjort for vannbatteri. Nei Klargjort for SD anlegg Lardal u-skole kontortilbygg ferdig januar 2012 Barnehage: Styrvoll barnehage Svarstad barnehage Helsebygg: Lardal sykehjem Ringveien 16, Legesenteret Administrasjonsbygg: Lardal herredshus Kultur-/idrettsbygg: Flerbrukshall - ferdig Varme: Luftbåren gulvvarme 2 ventilasjonsanlegg. 1 gammelt og 1 nytt Varme: Nydel;luftbåren gulvvarme Gammel del; gulvvarme/panelovner 1 ventilasjonsanlegg Varme: 3 ventillasjonsanlegg Varme; vannbåren radiator?? + panelovner 2 ventilasjonsanlegg (1 gammelt og år gammelt) Varme: vannbåren radiatorer 2 ventilasjonsanlegg (kantine og hall) Klargjort for plass til vannbatteri. Varme: Luftbåren gulvvarme Nei Nei 24 t drift Nei Nei Skoletid og enkelte kvelder Nei Nei

7 Planer for enøk og enøkrelatert vedlikehold: Lardal kommune har som mål og nå satt min. krav 10 % energisparing, ihht klimaog energiplan. Lardal kommune vil også bruke denne energieffektiviseringsplan som et styringsverktøy til videre enøk arbeider. Det er planer i Lardal kommune om og utrede, og eventuelt installere SD anlegg for bedre overvåking av teknisk anlegg, samt styring/sparing av effekt og energi. Det vil også bli en gjennomgang av muligheten for nattsenking på alle bygg. Denne planen vil også påvirke Lardal kommunes fremtidige energieffektiviserings planer. 5 Prioritert tiltak: Min. 10 % energibesparelse Total energiforbruk: kwh( vil bli høyere når kontortilbygg og flerbrukshall har energitall) fordelt på m2 Estimert total besparelse ved prioriterte tiltak Type bygg Totalt energifor bruk (kwh/år) Energi kilder oppvar ming Andel vannb. varme (0-100%) Antatt Antatt Besp.(kWh) Tiltak1 EOS Besp.(kWh) Tiltak 2 driftstider Antatt Antatt Besp.(kWh) Tiltak 3 SD anl. Besp. (KWh) Tiltak 4 Frekvensomformere Antatt Besp. Tiltak 4 varmepumpe Skolebygg: Barneskole El 0, , , , U.skole inkl sv.hall og gyms El/olje 0, , , , Lardal u-skole kontortilbygg 0 El ferdig januar Barnehage: Styrvoll barnehage El 0, , ,7 5444,7 Svarstad barnehage El Helsebygg: Lardal sykehjem El./olje , , ,4 Ringveien El/olje 0, , , ,6 Administrasjonsbygg: Lardal herredshus El/olje , , ,55 Kultur-/idrettsbygg: Flerbrukshall - ferdig 0 El sommern Besparelser 83219, , , Total besparelse potensiale kwh ,79 Ved disse tiltak Ca 15 %

8 NB! Generelt må det gjennomføres en enøkanalyse på hvert bygg, med tanke på detalj analyse og besparelser, samt investeringsbehov. Opplysning og befaring gav oss følgende info om bygg og tekniske anlegg ved ungdomsskolen: 1. Ungdomsskole inkl. svømmehall og gymsal - Automatikk på svømmehallsaggregat ser ikke ut til og fungere som det skal.spjeld viser 48 % åpning, reelt er det 100%, konsekvens er fordyrende drift. - Spyling i basseng bør endres til UV behandling, vil redusere tid til vedlikehold - I svømmebasseng går gråvann på ca 30 grader rett til sluk, og nytt vann fylles på fra 8 grader. Bør installeres varmepumpe på gråvann, for påfylling til svømmebasseng - Gymsal oppvarmes med luft via et vannbårent system fra el. Kjel. Det er ikke gjenvinning på luften. Shunt til oppvarming, gymsal kjøres manuelt. Den er defekt og må byttes til ny automatisk regulering. Aggregat må da byttes til balansert ventilasjon med rotot varmegjenvinner Konklusjon:Skolen bør snarlig ha en grundig enøk analyse Tiltak som bør gjennomgåes ved enøkanalyse i hvert bygg: I en prosess som dette er det mange tiltak som fremkommer som aktuelle i de forskjellige lokaliteter. Men i mange tilfeller det også noen tiltak som går igjen i flere lokaliteter. Disse er beskrevet litt mer utfyllende her: 5.1 Igangsettelse av energiledelse Energioppfølging er et regnskapssystem for energiforbruk, supplert med rutiner for oppfølging ved avvik fra det planlagte energibudsjett. Hensikten med energioppfølgingssystem (EOS) er å sikre brukeren oversikt og kontroll over sitt energiforbruk, og hvordan dette utvikler seg over tid. Gjennom dette vil han sikre at energien som kjøpes, brukes mest mulig effektivt. Dette betyr at EOS skal avdekke feil i drift av anlegg, være grunnlag for ENØK - investeringer, dokumentere ENØK- gevinsten, og sikre denne over lang tid. 5.2 Utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsinstrukser En drift og vedlikeholdsinstruks er et verktøy som hjelper bruker med å drive anleggene etter forutsetningene. Dette gjelder f.eks. optimal bruk av termostater, settpunkter på automatikk, ventilasjonssystemer etc. Instruksen inneholder også hva som bør vedlikeholdes og tidsplan for når dette bør gjøres. I del av byggene til Holmestrand kommune finnes det i dag ingen drift- og vedlikeholdsinstrukser. Det er dessuten dårlig med teknisk underlag, tegninger, merking, skilter og termometre for varme-, ventilasjon-, og sanitæranleggene.

9 5.3 Installasjon av driftskontrollanlegg (via web)sd anlegg Installasjon av Sentral Driftskontroll anlegg gir byggherre god kontroll over de VVS-tekniske installasjoner. All styring, regulering og overvåkning av de tekniske anleggene i bygget, foretas fra et sentralt sted, for vaktmester/driftsansvarlig. Det anbefales installasjon av SD-anlegg med selvstendige undersentraler og følgende muligheter: - sentral overvåkning - forebyggende vedlikehold - nøyaktig styring og regulering - optimal rasjonell drift 5.4 Urstyring av ventilasjonsanlegg I flere ventilasjonsanlegg er det oppdaget at eksisterende urstyring ikke er optimalisert, basert på den aktuelle bygningsdelens brukstid. Noen steder er det også mangelfull urstyring, noe som kan medføre at ventilasjonsanlegg/avtrekksanlegg går 24 timer i døgnet. Dette er unødvendig og det anbefales derfor at det monteres et døgn/ukeur evt. årsur for styring av ventilasjonsanlegget/avtrekksviftene. 5.5 Varmegjenvinning av ventilasjonsluft eksisterende ventilasjonsaggregater I bygg der det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke har noen form for varmegjenvinning bør det installeres vann/glykol varmegjenvinning mellom tillufts- og avtrekkssystemene. Dette gir en mer energiøkonomisk drift av anlegget. 5.6 Utredning om mulighet for varmepumpe 5.7 Installasjon av vannbesparende armaturer Der eksisterende armaturer av gammel type med en unødvendig høy vannkapasitet. Det anbefales montering av vannbesparende armatur. 5.8 Isolering av rør og ventiler i varmesentraler Alt utstyr (rør, ventiler, etc.) som inneholder oppvarmet veske bør isoleres for å hindre varmetap. Dette gjelder spesielt for transportstrekninger eller i uoppvarmede rom der det eventuelle varmetapet ikke bidrar til oppvarming av lokalene. 5.9 Automatikk for natt- helgesenkning Varmeanlegg som kun har en konstant vanntemperatur (f.eks. 80 C) ut på anlegget i hele fyringssesongen fører til et unødvendig høyt energiforbruk samt et dårlig inneklima. Det bør monteres ny varmeautomatikk, og eventuelt bygge om til shunting eller mengderegulering.

10 5.10 Automatikk for termostat- og tidsstyring av elektriske panelovner Bygninger der hele eller deler av oppvarmingen besørges av el. panelovner med gamle romtermostater gir en unøyaktig regulering. De gamle termostatene tar dårlig hensyn til interne belastninger i bygget. Det anbefales at de gamle romtermostatene skiftes ut med nye elektroniske romtemostater for en mere nøyaktig regulering av romtemperaturen Automatikk for styring av innvendig belysning I bygninger hvor belysningen i dag er manuelt styrt, medfører ofte at belysningen står på selv om lokalet ikke er i bruk. Det anbefales installasjon av persondetektor for av/på styring av belysningen.

11 5.12 Etterisolering av tak Eksisterende tak/loftsgulv er uisolert eller mangelfullt isolert. Tak/loftsgulvisolasjonen økes ved å løsblåse eller rulle ut ferdige isolasjonsmatter. Tiltaket må ikke føre til at elektriske installasjoner blir tildekket slik at det oppstår overoppheting og mulig brannfare. 6 Konvertering el.kjel og fossile brensel, vannbåren varme Alle bygg forutenom Svarstad Barnehage har helt eller delvis vannbåren varme, slik at det her ligger godt til rette for konvertering av energikilde, som i dag er olje, og/eller el. Andel Energikilde Effeketer olje og el kjel vannbåren Type bygg varme (0-100%) Barneskole 43 % El. U.skole inkl sv.hall og gyms 50 % El./olje Lardal u-skole kontortilbygg 100 % El. ferdig januar 2012 Styrvoll barnehage 33 % El. Svarstad barnehage 0 % El. Lardal sykehjem 100 % El. /olje Ringveien % El. /olje Lardal herredshus 100 % El. /olje Flerbrukshall - ferdig 100 % El. El:60 kw/ Olje: 140 kw sommern Plan for gjennomføring av tiltak 7.1 Fremdrift og finansiering Fremdrift: / Skrivebordsanalyse alle de 7 prioriterte byggjene - Igangsettelse av energioppfølging - Detaljert enøkanalyse i alle 7 bygg - Igangsettelse av alle prioriterte tiltak i kap.5 og det som er kommet ut av enøk analyser.

12 ) Rapportering av oppnådde resultater - Sluttrapport og evaluering Finansiering: EPC kan benyttes( sparefinansiert kontrakt m/ garanterte besparelser) Legges ut som anbud, og sikrer garanterte besparelser. Investering til konvertering av energikilder, samt energi besparelse tiltak, kan søkes støtte til via Enova.

13

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Eilert Sundt videregående skole

Eilert Sundt videregående skole Energi og effektanalyse for: Eilert Sundt videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole Farsund Rådgiver Utarbeidet Utførende rådgiver: av Nettkonsult

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning på privatøkonomi og miljø.

Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning på privatøkonomi og miljø. Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 PRG106 - F1 Prosjekt: Prosjektmetodikk F1-27-10 Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning

Detaljer

Energi- og klimaplan for Narvik kommune NARVIK KOMMUNE

Energi- og klimaplan for Narvik kommune NARVIK KOMMUNE NARVIK KOMMUNE!"#$ %&' ($(')* &) +"*,# 1 Sammendrag Globale klimaendringer forårsaket av menneskelige aktiviteter ligger an til å bli en av de store utfordringene for det globale samfunnet i årene som

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer