Energiutredning for Andebu 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiutredning for Andebu 2011"

Transkript

1 Energiutredning for Andebu 2011

2 Lokal energiutredning: En utredning nettselskapet er pålagt å utarbeide. -Stasjonært energiforbruk (GWh) -Nett-situasjonen, kapasiteter -Lokale energiressurser -Alternative energiløsninger -Fjern- og nærvarmeområder -Nye utbyggingsplaner Prosess: Evt. oppstartmøte med kommunen Energiutredningmøte Klima- og energiplan: Et planarbeid kommunestyret har bestilt av administrasjonen -En temaplan eller kommunedelplan -Stasjonært energiforbruk (GWh) -Stasjonært energiforbruk (CO 2 -ekv -Lokale energiressurser -Alternative energiløsninger -Fjern- og nærvarmeområder -Nye utbyggingsplaner -Transport (CO 2 ekv.) og løsninger -Avfall / deponier(co 2 ekv.) og løsn. -Landbruk (CO 2 ekv.) og løsn. -Kommunens eget utslipp Prosess: ¾ - 1 år Arbeidsgruppe,prosessmøter Høringsrunde Politisk vedtak i kommunestyret. 2

3 Energiforbruk Andebu Det totale energiforbruket i 2009 var 78GWh

4 Energibruk i husholdninger, Andebu

5 Elforbruk Andebu Indirekte utslipp av klimagasser! Graddagstall Andebu

6 Annet energiforbruk Andebu Årsak til direkte utslipp av klimagasser Ingen utslipp av klimagasser

7 Andebu kommunes eget energiforbruk Energibruk i egne bygg? Tall mangler. Investeringer i perioden : Renovering /enøk svømmehallen ( ventilasjon + vinduer) Nye lokaler ved Andebu skole. (800m2 SFO? ) Ny 5-avdelings barnehage i Kodal 12 nye heldøgnsplasser + dagsenter på Andebu sykehjem 8 nye bemannede omsorgsboliger ved Andebu sykehjem 13 (hvorav 8 helt nye) omsorgsboliger ved Møylandtunet Ventilasjonsanlegg ved Andebu og Høyjord skole Energiløsninger, utslipp av klimagasser?

8 Enøk i næringsbygg Engasjement - Målsettinger -Enøkplan Økonomi: Energiledelse. Et organisatorisk tiltak som omfatter etablering av ansvar, rutiner, oppfølging og rapportering i forhold til energibruk. Energioppfølgingssystem (EOS). Automatisk / PC-basert. Opplæring og informasjon. Det er svært viktig å ha nødvendig kompetanse og motivasjon for å drifte byggene optimalt med hensyn til energibruk. Enøkplan, enøkanalyser, handlingsplan Type tiltak Yrkesbygg Automatikk for energistyring 13% Utskifting av armatur/utstyr Isoleringstiltak 8% Varme- og ventilasjonsanlegg 26% Ufordelt (vannsparing/annet) 1% Enova SF har støtteordninger for å etablere energiledelse i kommuner og hos større byggeiere.

9 Energy Performance Contracting (EPC)

10 Eksempel enøkgjennomgang

11

12 SD anlegg og EOS?? Sentral Driftskontroll styrer : Ventilasjon Varme Lys mm. EOS er fasiten på hvor god styringen er. 12

13 Andebu kommunes eget energiforbruk Pelletsfyrt nærvarmeanlegg, kWh/år.

14 Utbyggingsområder Andebu sentrum Andebu sentrum. Muligheter for utvidelser av eks. nærvarme?

15 Rådmannens forslag til budsjett 2011/ Økonomiplan

16 Rådmannens forslag til budsjett 2011/ Økonomiplan Det er startet opp et arbeid for å å redusere energikostnadene. Behovet for bistand og verktøy vil bli avklart neste år. Rådmann vil komme tilbake med hvordan finansieringen av dette skal foregå når omfang og de enkelte tiltakene er mer avklart. Må også sees i samarbeid med utarbeidelse av klima og energiplan. Energiøkonomisering vil ha større fokus enn tidligere. tema omfattende behandlet i klima og energiplan. Automatisering av tekniske anlegg, energistyring m.m. Hensikten er å redusere kostnadene til drift og reduserte energikostnader

17 Utbyggingsområder Andebu

18 Aktuelle støtteordninger hos Enova Støttenivå NOK/m2 oppvarma BRA + rådgivingstøtte til passivhus! Enovas byggprogram : Støtte til energireduserende tiltak. (60-70 øre / kwh spart energi ) Enovas program for lokale energisentraler ( fyrhus) : Støtte til fornybare energikilder som biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. 18 ( 80 øre/ kwh konvertert)

19 Støtteordninger Enova SF Finansiert via en avgift på 1 øre/kwh på nettleia + avkastning energifond. Kommunal energi- og miljøplanlegging Støtte til: Utarbeidelse av kommunale klima-, energi- og miljøplaner. Utredning nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon. Forprosjekt energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg. Støttebeløp: Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Egeninnsats inngår i budsjettet.

20 Innovasjon Norge : Bioenergiprogrammet Støtte til bondevarme -bedrifter Konsulent til utredninger 50% - maks kr Støtte til forprosjekt / prosjektering Investeringer 30% Myke investeringer 50% Støtte til veksthusnæring < 3 GWh. Støtte til gårdsanlegg, næring kr ,-

21 Solenergi Solinnstråling opptil 1000w/m2, 1100kWh/ m2 og år. Solfangere omdanner solinnstråling til varme. Maks effekt ca W/m2 Enova støtte (ikke enkeltboliger) Solenergi, bruksområde Energiutnytting, m 2 solfangarareal Mulig formål Bustad kwh/m 2 år Oppvarming og varmt vatn Sjukeheim, hotell, vaskeri kwh/m 2 år Oppvarming og varmt vatn Camping kwh/m 2 år Varmt vatn Badeanlegg kwh/m 2 år Oppvarming og varmt vatn

22 Varmepumper Formål: Oppvarming og kjøling av boliger og bygninger Nærvarme og -kjøling i tettsteder Oppvarming til prosesser, veksthus og lignende Avfukting i svømmehall, varmegjenvinning av luft m.v. Kunstisbane kombinert med oppvarming av skole. Kilder: Varme fra borehull, eller frå jord/ bakken, innsjøer og elver Varme fra uteluft (luft-luft varmepumpe) Varme fra ventilasjonsluft i bygninger

23 Krav om energimerking

24 Nye krav: TEK-10 : TEK-12 : neste rev TEK-20 : passivhus? TEK-10 Energiforsyning Bygg> 500 kvm 60% av varmebehovet skal kunne dekkes av andre kilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker Forslag til passivhusstandard: Oppvarmingsbehov: ca. 15 kwh/kvm år

25 Enøk gjennom EPC Mange bygg pr prosjekt. Helhetlige tiltakspakker En kontrakt med en ansvarlig Kontrakten tildeles etter kunnskap, referanser og beste besparelse Opplæring og utdanning er en del av prosjektet Garanti for oppnådd resultat Kontrakten avsluttes når investeringen er tilbakebetalt Kommunen overtar optimaliserte installasjoner

26 Prosess 1. Grov kartlegging av bygg, for eksempel forprosjekt Enova. 2. Politisk innsalg - EPC beslutning 3. Utarbeide anbudsunderlag v.hj. av maler 4. Utlysning av EPC prosjekt (anbud med forhandling) 5. Tilbudsevaluering og forhandling 6. Kontraktsinngåelse 7. Kontraktsperiode 1. Analyser 2. Investering 3. Igangkjøring 4. Drift 8. Energioppfølging 9. Opplæring og optimalisering av drift 10. Kontraktsevaluering er besparelse nådd? 11. Overtagelse av anlegg ren besparelse!! 26

27 Energiledelse Energiledelse må innføres for å: få kontroll over energikostnadene redusere energikostnadene bruke fornybar energi oppnå fastsatte mål (10% - 20%red.) bedre innemiljø For å få kontroll må noen ha ansvaret for energikostnadene

28 Energibruk, Bolig, bygg og anlegg Gjelder nye og eksisterende boliger, næringsbygg, idrettsanlegg, gatelysanlegg VA-anlegg m.v. Støtte 20-50øre/kWh Energireduksjon eller energi-omlegging Gjerne omfattende kommunens totale energibruk Minimum energimål 10%

29 Enovas varmeprogram Fjernvarme infrastruktur Program for fjernvarme infrastruktur skal fremme utbygging av kapasitet for økt levering av fjernvarme til sluttbrukere. Fjernvarme nyetablering Programmet skal fremme nyetablering av fjernvarme. Dette innebærer oppstart av fjernvarme der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral basert på fornybare energikilder. Lokale energisentraler Program for lokale energisentraler skal fremme økt installasjon av lokale energisentraler basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. Støtten begrenses oppad til en reell avkastning på 8% (før skatt), og/eller et fornybart energiutbytte per støttekrone på minimum 2 kwh/støttekrone. Anlegget skal ferdigstilles innen 12 måneder etter mottatt tilsagn Programmet behandler innkomne søknader løpende.

30 Enøk i boliger Nedenfor følger en rekke sparetips som kan gi en reduksjon på % av energikostnadene. Luft kort og effektivt istedenfor å la vinduer stå på gløtt over tid. Da unngår du nedkjøling av golv, tak og vegger. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannforbruket til dusjing. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 C. Bruk lavenergipærer istedenfor vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.

31 Fortsettelse, ENØK i boliger Monter termostat for styring av romoppvarminga og tidsur for nattsenking av temperaturen. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk. Hold innetemperaturen på C. For hver grad du senker temperaturen, sparer du ca. 5 % av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmar trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer. Gratis svartelefon for enøkråd hos Enova:

32 Norsk Enøk og Energi AS Tidligere Enøksenter i Telemark og Vestfold, Buskerud, Østfold Eid av Telemarkseverkene, Vardar, Fredrikstad energi. Rådgivere for effektiv energibruk og energi-løsninger som gir kostnadsbesparelser. (Alternativ energi, enøkanalyser, energiledelse, byggherreråg.) VVS-prosjektering. (sentral godkjenning i tiltakskl. 3) Nærvarme/fjernvarme. Bioenergi m.v. Varmeplaner Energiutredninger Energimerking Energioppfølging 25 ansatte

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer