Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale."

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Forslag til vedtak Det vedlagte forslag til aksjonæravtale mellom Nordland Betong A/S, Seabird eiendom A/S og Bodø kommune godkjennes. Ordføreren utnevner Bodø kommunes representant i styret. Sammendrag I forbindelse med etablering av selskap for utbygging av nye næringsareal på Langstranda, basert på tunellmasser fra Bypakke Bodø, skal det inngås aksjonæravtale mellom de samarbeidene parter, Nordland Betong A/S, Seabird eiendom A/S og Bodø kommune. Bodø kommune skal også utnevne en representant til styret. De samarbeidene parter, Nordland Betong A/S, Seabird eiendom A/S og Bodø kommune vedtok i februar 2014 deltakelse i selskapet og startet et aktiv arbeid for realisering samtidig som kapital ble stilt til disposisjon. Ingen andre av grunneieren ønsket på det tidspunktet å delta i utbyggingsselskapet med kapital og personellressurser. Den 19. september tar Langstranda Industri og Lager (LIL) v/daglig leder kontakt med saksbehandler i Bodø kommune og gir muntlig beskjed om at de ønsker å bli en del av utbyggingsselskapet. Dette bekreftes i brev av 29. september samtidig som det fremmes et alternativt krav. Utbyggingsselskapet har vært gjennom en utviklingsprosess som har pågått i hele år og hvis LIL skal tiltre selskapet må deler av denne prosessen tas på nytt noe som vil forsinke prosjektet såpass mye at vil bli vanskelig å være klar til utbygging når Statens vegvesen har planlagt å starte sin anleggsarbeider. Kravet anbefales derfor ikke imøtekommet. LIL alternative krav må rettes til utbyggingsselskapet. Saksopplysninger Bakgrunn I forbindelse med bygging av tunell for Bypakke Bodø blir det frigjort ca m 3 løse steinmasser. I tillegg kommer ca m 3 løsmasser (matjord ikke inklusiv) som skal deponeres. Etter initiativ fra Bodø kommune er det i samarbeid med grunneiere på Langstranda klargjort Side191

2 områder for utvikling av sjøareal til næringsareal gjennom utfylling av tunellmasser. Løsmassene må deponeres et annet sted og berører ikke denne saken. Næringsarealet skal bygges av et utbyggingsselskap hvor Bodø kommune eier 1/3 av aksjene og hvor Bodø kommune skal gå inn med inntil 12 millioner (maks 1/3 av netto utbyginskostnader) for å realisere prosjektet. I tillegg legges det opp til medfinansiering fra DA. Statens vegvesen leverer massene på Langstranda for kr 0,-., Bodø bystyre gjorde følgende vedtak i sak 14/48: «Bodø kommune inngår et samarbeid med grunneiere på Langstranda og etablerer aksjeselskap for utbygging av Langstranda industriområde. Bodø kommune skal eie minst 1/3 av aksjene og bidrar med 1/3 av utbyggingskostnadene begrenset opp til 12 millioner kroner inklusive aksjekapital. Bodø kommune sin andel finansieres ved bruk av tomtefondet. Vedtaket for selskapet, som blant annet sikrer at intensjonene med DA-tilskudd og bruk av kommunale midler ivaretas, skal godkjennes av Bodø formannskap.» Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak Reguleringsplanen for området ble sluttbehandlet i bystyrets møte 11.september. Temaet om utvikling av næringsareal på Langstranda har tidligere vært behandlet i: Bodø formannskap PS 13/153 Bodø bystyre PS 13/165 Bodø bystyret PS 14/48 Bodø formannskap PS 14/147 Bodø formannskap PS 14/171 Bodø Bystyre PS 14/131 (godkjent reguleringsplan) Andre opplysninger Bodø kommune hadde den 12/6 13 møte med grunneierne på Langstranda. Hvor ideen om å benytte tunellmasser til å bygge nytt næringsareal i sjøen på Langstranda ble drøftet. I etterkant av dette, den 17/6-13 etablerte grunneierne på Langstranda et grunneierlag med Tor Mosand som kontaktperson/leder. Et samlet grunneierlag (sju grunneiere) vedtok å få gjennomført planarbeider, grunnundersøkelser o.a. som er nødvendig for å avklare hva som var mulig. Dette ble beskrevet som fase 1 i prosjektet. Ut fra grunnundersøkelsen har Multiconsult utredet ulike utbyggingsscenarioer. Felles for alle scenarioer var at de var fullt mulig å realisere. Forholden var teknisk utfordrende og utbyggingskostnadene ville bli høye, men 50 % DA-finansiering gjør at prosjektet ble anbefalt å videreutvikle. Seabird eiendom A/S og Nordland Betong A/S gjorde vedtak om hver å påta seg en tredjedel av nettokostnadene (brutto utbyggingskostnader 50 % DA-tilskudd). Bodø kommune vedtok i PS 13/165 å dekke inntil 12 millioner kroner av nettokostnadene. Ingen flere gjorde på det tidspunkt vedtak om medfinansiering. Det ble arbeidet videre med et stort areal som berører strandlinja til Avinor, Langstranda Industri og lager A/S, Seabird eiendom A/S og Nordland Betong A/S. Dette arealet måtte reduseres pga. andre anlegg i sjøen, men det er de samme strandlinjene som berøres. Fra grunneierlaget ble opplyst at Avinor ikke ønsker å delta i prosjektet, men hadde ingen innvendinger til at det fylles utenfor deres strandlinje. Langstranda Industri og Lager orienterte muntlig til saksbehandler i Bodø kommune/samfunnskontoret at de ikke ville gå inn i prosjektet med kapital, men hadde en dialog Side192

3 med Seabird eiendom A/S å avklare samarbeidsløsning. Denne opplysningen er også bekreftet fra Langstranda grunneierlag. På denne bakgrunn ble iverksatt forhandlinger mellom partene; Bodø Kommune, Seabird eiendom A/S og Nordland betong A/S om etablering av utbyggingsselskap og det er nå utarbeidet utkast til aksjonæravtale som følger denne saken. Vedlegg til aksjonæravtalen er ikke lagt ved. Den 19. september d.å. gir Langstranda Industri og Lager muntlig beskjed til Bodø Kommune om at de ønsker å delta i utbyggingsselskapet. Dette ble bekreftet i møte med partene i utbyggingsselskapet som er under stiftelse. Partene i utbyggingsselskapet har siden årsskiftet arbeidet med innhold/utforminga av prosjektet herunder organisering av selskapet. Det virker noe utfordrende å skulle innlemme en ny aktør på dette tidspunkt for dette utbyggingsområdet. Spesielt ut fra at det haster med å få selskapet etablert for å kunne være klar med utbyggingsorganisasjon/entreprenør på det tidspunkt som SVV starter opp med sine anleggsarbeider. Det opprinnelig planlagte utbyggingsområdet som var på 60 daa, men måtte reduseres til ca. 40 daa pga. naboinnsigelse. Dette har ført til at det nå i tillegg planlegges ei utbygging utenfor Østbø på ca. 20 daa. Denne utbyggingen skjer i et samarbeid med Østbø. Vurderinger Det denne saken gjelder er godkjenning av utkast til aksjonæravtale mellom deltakerne i selskap som etableres for å gjennomføre utbygging av nye næringsareal på Langstranda ved bruk av tunellmasser fra Bypakke Bodø. Det er tre parter, Nordland betong A/S, Seabird eiendom A/S og Bodø kommune. Kravet fra Langstranda Industri og Lager A/S om å tiltre utbyggingsselskapet tas ikke til følge. Prosjektet har gått siden juni 2013, og de som ønsket å være en del av utbyggingsselskapet, og forpliktet seg med kapital, gjorde vedtak om dette i februar 2014, og det kan ikke anbefales å starte ny prosess ut fra denne henvendelsen. Et krav om ytterligere kompensasjon må Langstranda Industri og Lager rette mot utbyggingsselskapet. Bodø kommune må utnevne et av tre styremedlemmer til selskapet. Konklusjon og anbefaling Det utarbeidede utkast til aksjonæravtale godkjennes. Ordføreren utnevner Bodø kommunes styremedlem til selskapet. Saksbehandler: Kyrre Didriksen Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen utviklingssjef Side193

4 Trykte vedlegg: utkast aksjonæravtale Utrykte vedlegg: Ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side194

5 A V T A L E Denne avtalen ( Avtalen ) er inngått den xx 2014 mellom 1 NORDLAND BETONG AS (NB), 2 SEABIRD (SUS) (SB) og 3 BODØ KOMMUNE (BK) (i fellesskap benevnt Partene og hver for seg en Part ) vedrørende samarbeidet om utvikling av næringsarealer på Langstranda 1. Avtalens bakgrunn Partene har gjennomført et forprosjekt for å undersøke mulighetene for å benytte sprengstein som produseres i forbindelse med ombyggingen av RV 80 til utfylling av sjøgrunn for å etablere nytt næringsareal på Langstranda. Ett av resultatene av Forprosjektet er en rapport fra Multiconsult. (Rapporten). Rapporten beskriver mulighetene og fremgangsmåten for å etablere et slikt næringsareal (Næringsarealet). Rapporten er vedlagt som bilag 3 til denne avtalen. I forbindelse med Forprosjektet er det også avklart at SVV er villig til å inngå en avtale med BK om at SSV kostnadsfritt skal transportere sprengstein fra Rv 80-prosjektet til Næringsarealet. Langstranda Næringseiendom har ansvar for eventuell omlasting og ny transport. På bakgrunn av det som har fremkommet i Forprosjektet er partene enige om at de vil gå sammen om å etablere Næringsarealet som er beskrevet i Rapporten, heretter kalt Prosjektet. For å gjennomføre Prosjektet er Partene enige om å etablere selskapet Langstranda Næringseiendom AS som skal forestå etableringen av næringsområdet (Selskapet). Denne avtalen regulerer partenes samarbeid gjennom Selskapet, og hvilke rettigheter og forpliktelser de har i denne forbindelse. 2. Stiftelse av Selskapet Partene skal umiddelbart etter signering av denne avtale stifte selskapet Langstranda Næringseiendom. Stiftelsesdokumentet for selskapet er vedlagt som Bilag 1 til denne avtalen. 1 Side195

6 3. Selskapets styre Selskapet skal ha et styre med tre medlemmer, hvorav Partene utpeker ett hver. Styret velger selv sin leder. Styret ansetter eller inngår engasjementsavtale med daglig leder/prosjektleder når dette vurderes som hensiktsmessig. Styret skal møtes så ofte som nødvendig for å følge opp Selskapets drift. Hvert styremedlem kan kreve at styrets leder innkaller til styremøte. I et slikt tilfelle skal styreleder innkalle til styremøte så raskt som praktisk mulig. 4. Oppstart av Prosjektet - Avklaringsfase Selskapets styre skal umiddelbart etter stiftelsen iverksette arbeid med å utferdige fremdriftsplan og budsjett for Prosjektet. I forbindelse med budsjettet skal det utferdiges en plan for hvor mye kapital Selskapet vil trenge for å gjennomføre Prosjektet, og når Selskapet må tilføres kapitalen. Styret skal videre sørge for å få avklart hvorvidt det er mulig å oppfylle de forutsetninger som er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Dersom en eller flere av disse forutsetningene ikke kan oppfylles er partene enige om å avvikle prosjektet. Styret skal videre avklare hvordan den avtalte fordelingen av Næringsarealet skal gjennomføres, og hvilke kostnader som vil påløpe i denne forbindelse, jf punkt 7, 8 og 9 nedenfor. Dersom styret finner at forutsetningene kan oppfylles skal Selskapet inngå avtalene som er beskrevet i punkt 7, nedenfor. Hver av avtalene skal inneholde en klausul som gir Selskapet rett til å trekke seg fra avtalen inntil en nærmere angitt frist. Styret skal innen denne fristen ta stilling til om Selskapet skal gå videre med Prosjektet i henhold til budsjett, fremdriftsplan og inngåtte avtaler. Hver Part har ansvar for å foreta de avklaringer som er nødvendig i forhold til dette hos sine respektive styrer/kommunestyre før saken skal behandles av Selskapets styre. Dersom Selskapets styre beslutter ikke å gå videre med prosjektet i henhold til ovennevnte, skal Prosjektet avsluttes og Selskapet avvikles dersom Partene ikke blir enig om noe annet. Dersom Selskapet ikke har tilstrekkelige midler til å innfri sine forpliktelser skal Partene skyte inn 1/3-del hver av den kapital som er nødvendig for å gjennomføre en styrt avvikling av Selskapet. Partene dekker ellers selv de omkostninger de har hatt i forbindelse med samarbeidet. Dersom Selskapets styre beslutter å gå videre med prosjektet blir Partene med dette bundet til å bidra med kapital som beskrevet i punkt 8 nedenfor. 2 Side196

7 5. Forutsetninger Partene er enige om at følgende forutsetninger må være på plass før man beslutter å gå videre med prosjektet, jf punkt 2 ovenfor: - At de offentlige tillatelser/godkjennelser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet oppnås - At Prosjektet får tilskudd av DA-midler som forutsatt i budsjettet - At Selskapet inngår de avtaler som er beskrevet i punkt 7 nedenfor 6. Beslutninger i selskapet Partene er enige om å bestrebe seg på at alle beslutninger i Selskapets styre skal skje gjennom enighet. Dersom det ikke oppnås enighet fattes beslutningene med vanlig flertall. Følgende beslutninger kan imidlertid bare fattes ved enstemmighet: - Inngåelse av avtalene som er nevnt i punkt 7 nedenfor - Beslutning om at Selskapet skal gå videre med Prosjektet, jf punkt 4 ovenfor - Kapitalutvidelser som ikke følger av 8 nedenfor - Ansettelse/ inngåelse med engasjementsavtale med daglig leder/prosjektleder - Vedtak om utbytte eller andre utdelinger fra Selskapet 7. Avtaler partene er enige om skal inngås 7.1 NB og Selskapet forplikter seg til å inngå en avtale som gir Selskapet: - uinnskrenket adkomstrett over NB sine eiendommer og inn på Næringsarealet. Adkomsten skal være som merket i grønt på kartet som er vedlagt som Bilag 2 til denne avtalen. Selskapet skal yte en godtgjørelse som tilsvarer markedspris for dette. Dersom markedspris ikke lar seg påvise skal prissettingen skje ved takst av uavhengig takstmann, basert på premissene som fremkommer i punkt 7.4 nedenfor - rett til å fylle ut sjøområdet utenfor NB sine eiendommer. Selskapet skal ha eiendomsretten til det utfylte området. 3 Side197

8 - Rett til å benytte en nærmere angitt del av NB sin eiendom, 138/4543, som avlastningsdepot for mottak av sprengstein. 7.2 SB og Selskapet forplikter seg til å inngå en avtale som gir Selskapet: - rett til å fylle ut sjøområdet utenfor Seabird sine eiendommer 138/2526. Selskapet skal ha eiendomsretten til det utfylte området. SB skal videre innestå for at Selskapet får inngå tilsvarende avtaler med Lillian Olsen. - Rett til å overta kaien som SB har etablert på eiendommen. Selskapet skal betale SB en godtgjørelse basert på revisorgodkjent takst. - en uinnskrenket adkomstrett over Seabird sine eiendommer og inn på Næringsarealet. Adkomsten skal være som merket i grønt på kartet som er vedlagt som Bilag 2 til denne avtalen. 7.3 BK skal inngå avtale med: - Statens vegvesen som sikrer at BK får tilgang på en tilstrekkelig mengde sprengstein fra Rv 80-prosjektet til å gjennomføre opparbeidelsen av Næringsarealet i henhold til de beregninger som er gjort i Rapporten - Selskapet skal få sprengstein fra RV 80-prosjektet gratis levert ved Næringsarealet. - Selskapet skal ta i mot masser etter hvert som de levers av Statens vegvesen. Ved stans i massemottaket fraktes massene til lager på flyplassområdet. 7.4 For avtalene mellom Selskapet og Partene skal følgende prinsipper legges til grunn: - Avtalene skal inngås på armlengdes avstand - Selskapet skal betale en pris som tilsvarer markedspris for de rettigheter som det erverver - Dersom markedspris ikke kan påvises skal Selskapet betale en pris som tilsvarer avtalemotpartens anskaffelseskostnader med tillegg av senere oppgraderingskostnader. Anskaffelseskost og oppgraderinger skal justeres med KPI ifra det tidspunkt anskaffelse/oppgradering ble foretatt og frem til betaling skjer - Forfall for Selskapets betalingsforpliktelser i henhold til avtalene med Partene skal være ved Prosjektavslutning 4 Side198

9 - Den enkelte Part som overdrar utfyllingsrett/veirett til Selskapet har ansvar for at det ikke eksisterer installasjoner eller rettigheter som hindrer den forutsatte utfyllingen/veiretten. - Selskapet skal foreta ny oppmåling av eksisterende strandlinje før fylling finner sted - Selskapet skal kunne si opp avtalene inntil Styret har besluttet å gå videre med Prosjektet, jf punkt Selskapet skal inngå avtale med: - Langstranda Industri og Lager AS (LIL) som gir Selskapet rett til å fylle ut sjøgrunnen utenfor LIL sin eiendom 138/2514 slik som merket med rosa i kartet som er vedlagt som Bilag 3 til denne avtalen. Som kompensasjon for dette skal LIL beholde den delen av det utfylte området som er på kartet er skravert rosa. Avtalen skal kunne sies opp av Selskapet inntil Selskapets styre har besluttet å gå videre med Prosjektet, jf punkt 2. - Utførende entreprenør om opparbeidelse av Næringsarealet med tilhørende infrastruktur. Dette spesifiseres nærmere i utbyggingsavtale. Partene innestår for at de vil inngå ovennevnte avtaler som beskrevet. De innestår videre for at de vil benytte sin innflytelse i Selskapet til å sørge for at Selskapet inngår ovennevnte avtaler. 8. Kapitaltilførsel til selskapet Det er en forutsetning for igangsettelse av prosjektet at det oppnås tilsagn om at 50 % av prosjektkostnadene vil dekkes/refunderes av DA-midler. Partene er videre enige om at Selskapet i størst mulig grad skal søke å oppnå finansiering gjennom banklån. Fra det tidspunkt styret har vedtatt å gå videre med Prosjektet, og avtalene nevnt i punkt 4 er blitt bindende for Selskapet, skal Partene være forpliktet til hver å bidra med 1/3-del av den kapital Selskapet trenger for å gjennomføre prosjektet. Partene skal likevel ikke være forpliktet til å bidra med mer enn NOK 10 millioner hver. Selskapets styre avgjør om kapitalen skal kalles inn som aksjekapital eller som ansvarlig lån. Selskapets styre kaller inn kapitalen fra Partene med en ukes skriftlig varsel. Dersom finansierende bank stiller krav om at Partene stiller sikkerhet for lån som Selskapet tar opp, skal Partene stille 1/3-del av denne sikkerheten hver. Dersom en Part ikke oppfyller sin plikt til å tilføre kapital i henhold til ovennevnte, har de øvrige Partene rett, men ikke plikt til å gjøre den nødvendige kapitaltilførselen. Den Part som misligholder sin plikt til å stille med kapital, mister retten til å overta den delen av Næringsområdet som han ellers skulle hatt i henhold til punkt 9 nedenfor. Den Part som har 5 Side199

10 bidratt med denne kapitalen overtar da dette området. Dersom begge de to andre Partene ønsker å bidra med kapital som den tredje parten skulle ha bidratt med, har de rett til å bidra med en halvpart hver dersom de ikke blir enig om en annen fordeling seg i mellom. Ved fordeling av ovennevnte andel av Næringsarealer skal innskutt kapital legges til grunn. Ved mislighold av plikten til å stille Kapital bortfaller den misligholdende Parts rett til å kreve tilbakebetaling av lån ytt til Selskapet. 9. Avslutning av Prosjektet / Oppløsning av selskapet Partene er enige om at Næringsarealet skal fordeles mellom Partene som avmerket i kartskissen som er inntatt som Bilag 2 til denne avtalen. Den nærmer fremgangsmåte for å gjennomføre fordelingen fastsettes i avklaringsfasen, jf. punkt 4 ovenfor. Partene forplikter seg til å bidra til at området kan fradeles og over skjøtes som forutsatt i kartskissen, herunder undertegne de dokumenter som er nødvendige i denne sammenheng, hva enten det er som Part eller representant for Selskapet. Partene forplikter seg på samme måte til å bidra til at rett til adkomst og rett til å etablere annen infrastruktur slik som forutsatt i kartskissen, blir tinglyst. 10. Salg av aksjer En Part kan ikke avhende aksjer i Selskapet uten samtykke fra de øvrige Partene. En Part kan heller ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen uten etter samtykke fra de øvrige Parter. 11. Tvisteløsning Tvister om gyldigheten, forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet mellom Partene. Dersom Partene ikke oppnår enighet gjennom forhandlinger skal saken bringes inn for de ordinære domstoler med Salten tingrett som verneting. Bodø den Nordland Betong Seabird (SUS) Bodø kommune Underskrift Underskrift Underskrift 6 Side200

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer