FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakskart Saksnr PS Tittel Salg gnr. 13 bnr.39/40 - "Julies hus"

2 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /773 Vår saksbehandler Willy Hægeland, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato: Kommunestyret SALG GNR. 13 BNR.39/40 - "JULIES HUS" Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at ordføreren kan inngå opsjonsavtale om salg av gnr.13, bnr.39/40 Julies hus i Froland kommune, slik det fremgår av vedlagte forslag til avtale. Vedlegg: Brev fra Froland kommune til Henning Håkedal, datert 3.juli 2008 Brev fra Henning Håkedal til Froland kommune, datert 11.juli 2008 Kartutsnitt, M = 1 :500 Bakgrunn: Henning Håkedal har tidligere forelagt kommunen skisseplaner med hensyn til utvikling av egen eiendom i Osedalen (jfr. også tidligere sak om oppføring av folkebibliotek i Osedalen). I denne forbindelse har det vært naturlig å se kommunens eiendom, Julies hus, som en del av et område som bør utbygges etter en felles og helhetlige utbyggingsplan. Håkedal ønsker nå en kjøpsopsjon med kommunen med siktemål å kunne erverve nevnte eiendom. Det vises i denne forbindelse til ovennevnte brev. Håkedal ønsker i første omgang å oppføre nytt bygg på kommunens tomt, Julies hus, og deretter flytte sin forretning inn i nybygget, gjerne kjøpe Olsens hus, rive eksisterende butikk (også Olsens hus) for til slutt å oppføre nytt bygg integrert med førstnevnte nybygg (jfr. kartutsnitt vedlagt brev av 11.juli då). I sitt brev av 11.juli då gir Håkedal uttrykk for at en slik kjøpsopsjon må inneholde bestemmelser om kjøpspris, innløsningsfrist og reguleringsrelaterte forhold.

3 Saksopplysninger: Froland kommunen ervervet angjeldende eiendom, Julies hus, den 12.oktober 1999 for kr I tillegg betalte kommunen utgifter knyttet til overtakelsen (dokumentavgift, tinglysningsgebyr, med mer) til sammen ca. kr Boligen har etter t kommunen overtok denne i perioder vært utleid. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen legger til grunn at kommunens intensjoner med å erverve eiendommen var å legge til rette for en videreutvikling av Osedalen sentrum. Håkedals planer fremstår i denne sammenheng som meget interessante, og vil utvilsomt få stor betydning for videreutvikling av Osedalen sentrum som et forretnings-, nærings- og bosettingsområde. Rådmannen er av den oppfatning at det som en alminnelig regel bør gjelde et prinsipp om at salg av kommunale eiendommer lyses ut på det åpne markedet. Imidlertid foreligger det i dette tilfelle særlige forhold som tilsier at et slikt prinsipp kan fravikes. Det vises i denne forbindelse til Håkedals utbyggingsplaner (først oppføre nybygg på Julies hus, og deretter rive eksisterende butikk for oppføring av nybygg her). En annen løsning ville ha medført at Håkedal måtte ha flyttet ut av eksisterende lokaler, mens eventuelt nybygg oppføres. Håkedal nevner videre i sitt brev at helt fra oppstart i 1950 er min forretnings identitet knyttet til Froland... Ved en eventuell inngåelse av kjøpsopsjon med Håkedal må kommunen videre påse at hensynet til å tilrettelegge for eventuell senere utbygging av og adkomst til Langåsen blir ivaretatt. Videre at det avsettes nødvendig areal mellom banken og Julies hus som sikrer god adkomst til torget (herunder biblioteket) og eksisterende boliger på Langåsen. Det legges til grunn at Håkedal utarbeider regulerings-/bebyggelsesplan som ivaretar nevnte forhold, og som gjøre til gjenstand for vanlig kommunal behandling. Med hensyn til opsjonens varighet vil rådmannen foreslå gyldighet til ). Innen denne tid bør Håkedal kunne ta et standpunkt til hvorvidt han ønsker å benytte seg av opsjonen, eller ikke. Som nevnt over betalte kommunen kr (inklusive omkostninger) for Julies hus i Det har siden den gang vært en betydelig verdistigning på fast eiendom generelt og boligeiendommer spesielt. Imidlertid må det som nevnt legges til grunn, jfr. over, at kommunens intensjoner med kjøpet i 1999 har vært andre enn å spekulere i fast eiendom (kommunen har også hatt leieinntekter i perioden). Kommune har siden kjøpet ikke foretatt noen investeringer av betydning på eiendommen. Eiendom er på ca m2. Rådmannen har vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å avholde takst for nærmere å kunne angi eiendommems verdi. Imidlertid er en på bakgrunn av kommunens egen kompetanse på området, og foreliggende særlige forhold (jfr. over) kommet til det resultat at dette ikke bør være nødvendig. Rådmannen vil derfor foreslå at Henning Håkedal får anledning til å kjøpe boligen for samme beløp som kommunen i sin tid betalte for denne, kr , pluss omkostninger forbundet med overdragelsen.

4 Til fradrag i kjøpesummen kommer verdien av det areal som medgår til å sikre fremtidig veieareal knyttet til den del av Langåsen som ikke er bebygd samt utvidelse av veiareal mellom banken og eiendommen basert på kr.647 pr. m2. Rådmannen vil på bakgrunn av ovennevnte saksutredning tilrå at det inngås følgende opsjonsavtale med Henning Håkedal: Mellom Henning Håkedal, Rossedalen, 4848 Arendal, senere kalt utbygger og Froland kommune, 4820 Froland, senere kalt kommunen er i dag inngått følgende avtale: Opsjonsavtale 1. Objekt for avtalen: Eiendommen Julies hus, gnr.13, bnr. 39/40 i Froland kommune. 2. Areal, med mer: Eiendommen er ikke oppmålt. Arealet er ut fra kart beregnet til ca. 1700m7 (se for øvrig vedlagte kattutsnitt. 3. Bakgrunn for avtalen: Jfr. brev fra utbygger av 11.juli 2008 til kommunen. 4. Kjøpesum: Utbygger gis opsjon på å erverve ovennevnte eiendom fra kommunen for en kjøpesum kr Til fradrag i kjøpesummen går verdien av det areal som må anvendes til utvidelse av veieareal mellom eiendommen og banken, samt nødvendig areal for å sikre fremtidig adkomstvei til den del av Langåsen som pr. dato ikke er utbygd beregnet ut fra følgende m2 pris: ( kr kr ) / 1700m2, dvs. kr pr. m2. (Eksempel: Dersom 200m2 medgår til nevnte forhold vil kjøpesummen bli redusert med kr.647 x 200 =

5 kr Kjøpesummen vil da bli kr minus kr , dvs. Kr ). 5. Opsjonens varighet: Herværende opsjon har varighet til og med Dersom utbygger ikke benytter seg av denne innen denne dato faller avtalen bort. Ved eventuelt bortfall av avtalen kan ingen av partene gjøre krav gjeldende overfor hverandre. 6. Omkostninger, med mer: Utbygger betaler alle omkostninger knyttet til eventuell overtakelse av eiendommen så som dokumentavgift, tinglysningsgebyrer, med mer. 7. Andre forhold: Utbygger forplikter seg til å utarbeide regulerings-/bebyggelsesplan knyttet til tiltenkt utbygging. Planene vil være gjenstand for ordinær behandling i kommunen. I forbindelse med utarbeidelsen av slike planer skal hensynet til utvidelse av vei mellom eiendommen og banken, samt nødvendig areal for å sikre adkomst til den del av Langåsen som ikke er utbygd være ivaretatt. Utbygger gis rett til å overdra denne opsjonsavtale til tredje person/firma. 8. Tilbakekjøpsrett: Dersom utbygger 3 år etter eventuell overtakelse av eiendommen etter herværende avtale fortsatt ikke har oppført nybygg på eiendommen, eller er i gang med bygging, forbeholder kommunen seg rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme kjøpesum som kommunen solgte denne for. Denne avtale er utferdiget i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. Froland den / Froland kommune: (utbygger) Sigmund Pedersen Henning Håkedal Henning Håkedal

6 Rådmannen tilrår kommunestyre å fatte vedtak slik det fremgår av innstillingen. Rett utskrift: Froland, Sendes: Henning Håkedal Willy Hægeland Rådmann

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.01.2008 Tidspunkt: 10.

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.01.2008 Tidspunkt: 10. FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.01.2008 Tidspunkt: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 16.10.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon 69 36 14 82, e-post lebj@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer