Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet Bystyret Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Forslag til innstilling: Bodø bystyre tar saken til foreløpig orientering. Bodø bystyre ber rådmannen utarbeide en konsekvensanalyse av en eventuell interkommunal selskapsdannelse for det videre arbeid med saken. Tidsrammen for leveranse av analyse settes til 2 måneder fra vedtaksdato. Saksopplysninger Bakgrunn og mandat: På bakgrunn av invitasjon fra ordfører i Gildeskål ble det avholdt møte mellom kommunene Meløy, Gildeskål, og Bodø, den 17. juni Politisk og administrativ ledelse i Bodø, Gildeskål og Meløy kommuner deltok sammen med representanter for Meløy Næringsutvikling, Sjøfossen Næringsutvikling, Bodø Havn og Samfunnskontoret i Bodø kommune. Bakgrunnen for møtet var ønske om et nærmere samarbeid mellom kommunene når det gjelder utvikling av petroleumsnæringen i denne regionen. Møtet ble åpnet av ordfører i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen. Han ga en kort orientering om Gildeskål kommune og om bakgrunnen for at dette møtet kom i stand. Fokus var lagt på Saura som mulig lokaliseringssted for en regional dypvannshavn for sjørelatert næringsvirksomhet. Informasjonen ble fulgt opp av øvrige deltakere som redegjorde for egne planer og ansvarsområder. Hovedspørsmålsstillingen var: Hvordan kan disse tre kommuner samarbeide for å komme mer i inngrep på næringen og få til etableringer? Konklusjon på møtet var: Side45

2 Det settes ned en gruppe på 4 medlemmer som innen 15. august i år skal legge fram forslag til de 3 kommunene angående eventuell etablering av et felles selskap. Gruppen skal bestå av Lothar Maruhn fra Meløy, Gunnar T. Skjellvik fra Gildeskål, Kyrre Dahl fra Bodø og Per Melgård fra Bodø Havn. Gunnar T. Skjellvik skal være leder for gruppen. Mandatet for gruppen var «å utvikle et konsept for ev. dannelse av et aksjeselskap med formålet å utvikle infrastruktur, servicetjenester for olje og gass og offshoretjenester.» I forslaget til stiftelsesdokument fra Lothar Maruhn står følgende i 2: "Selskapets formål er å bidra til økt olje- og gassaktivitet samt bidra til å få etablert offshore virksomhet i Bodøregionen. Gjennom aktivt engasjement skal selskapet også bidra til økt virksomhet innenfor denne bransjen for bedrifter og næringsliv i Bodø regionen." Oppdraget: Sitat: Forslaget fra arbeidsgruppen skal legges fram til politisk behandling så snart som mulig. Det har ikke vært holdt møter i arbeidsgruppen før 16. august. Til dette møtet hadde deltakerne fått tilsendt et grunnkonsept for dannelse av selskapet BGM Offshore AS. Se også vedlagte papirer fra Lothar Maruhn. Maruhn var forhindret fra å møte. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen møtte. Fra enkelte i arbeidsgruppen har det framkommet at møtet ble oppfattet som et stiftelsesmøte. Vurderinger Administrative diskusjoner internt i Bodø kommune har berørt en rekke spørsmål som er viktige i forhold til en eventuell selskapsdannelse. Eksempler på dette kan være: Bodø kommunes egne satsinger på Lille Hjartøy, Kvalvikodden og Langstranda med tilhørende DA-finansiering Saltenstrategiene for olje og gass Forholdet til Fauske kommune og de øvrige kommunene i regionrådet Tidligere diskusjoner med Nordland fylkeskommune om bruk DA midler i forhold til innsalg av Bodøregionen i petro-sammenhenger og der Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Kunnskapsparken og Universitet i Nordland også inngår Bodø Havns arbeid med sitt nye strategidokumen BGM OffshoreAS sine muligheter til å skape framtidige inntekter for selskapet, størrelse på aksjekapitalen og driftsrammer BGMs oppdrag i forhold til kommunal styring (se forslaget til mandat). Aksjeselskap eller interkommunalt selskap? Kommunal kontra interkommunal styring? Hva vil være den beste løsningen for arbeidet? Aktuelle juridiske og økonomiske forhold Side46

3 Eventuell sammensetting av styret, privat deltakelse i selskapet. M.m. Av kapasitetsmessige årsaker, ferieavvikling, m.m., har det ikke vært mulig å fullføre den interne prosessen med tilstrekkelig tyngde. Oppsummert mener derfor rådmannen at det er en rekke forhold som bør vurderes nærmere før Bodø kommune ev. deltar i stiftelsen av et eget aksjeselskap med det formål som er skissert i forslaget. Saksbehandler: Odd-Tore Fygle Rolf Kåre Jensen rådmann Kyrre Dahl utviklinggsjef Trykte vedlegg: Stiftelsesdokument BMG Offshore Budsjett BMG Offshore Åpningsbalanse BMG Offshore Utrykte vedlegg: Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side47

4 Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /5200 Vedlegg ÅPNINGSBALANSE FOR «BGM Offshore AS» EIENDELER Bankinnskudd NOK Sum eiendeler NOK EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital NOK Overkurs NOK Sum egenkapital NOK Kortsiktig gjeld Stiftelseskostnader NOK Sum kortsiktig gjeld NOK Sum egenkapital og gjeld NOK Bodø, den 1.oktober Bodø kommune Gildeskål kommune Meløy kommune Bodø Havn KF.. Meløy Næringsutvikling AS. Sjøfossen Næringsutvikling AS Side48

5 Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /5200 Vedlegg STIFTELSESDOKUMENT FOR «BGM Offshore AS» Den 1.oktober 2013 ble stiftelsesmøte for «BGM Offshore AS» avholdt i lokalene til Bodø kommune Samfunnskontoret, Teamgården, 8000 Bodø. 1. Stifter Til stede som stiftere var: - Bodø kommune, org.nr. : representert av: - Gildeskål kommune, org.nr. : representert av: - Meløy kommune, org.nr. : representert av: - Bodø Havn KF, org.nr. : representert av: - Meløy Næringsutvikling AS, org.nr.: representert av: - Sjøfossen Næringsutvikling AS, org.nr. : representert av: 2. Selskapets vedtekter 1 Selskapets navn er «BGM Offshore AS», og er et aksjeselskap. 2 Selskapets formål er å bidra til økt olje- og gassaktiviteten samt bidra til å få etablert offshore virksomhet i Bodø regionen. Gjennom aktivt engasjement skal selskapet også bidra til økt virksomhet innenfor denne bransjen for bedrifter og næringsliv i Bodø regionen. Selskapets forretningskontor skal være i Bodø regionen nærmere bestemt i Bodø kommune. 3 4 Selskapets aksjekapital er på NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 2/-. Pris pr aksje er NOK 100/-, og NOK 98/- pr aksje føres til overkursfondet. Selskapets styre skal bestå av 3 5 medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Dersom stemmelikhet ved avstemninger, teller stemmen til styrets leder dobbelt. 5 Side49

6 6 På ordinær generalforsamling skal behandles: 1. Godkjennelse av årsregnskap 2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, og godkjenning av godtgjørelse til revisor. 3. Valgt av styreleder og styremedlemmer. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minst en ukers varsel. Forslag fra aksjonærene må for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert skriftlig til styrets leder innen den 15.mai i samme år. 8 Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret, revisor eller aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 3 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. Aksjene kan ikke omsettes uten styrets samtykke. Utover denne bestemmelse gjelder inngått aksjonæravtale så lenge denne er gyldig. 10 Selskapets firma tegnes av: - Styrets leder alene. - 2 styremedlemmer i fellesskap. - Styret kan meddele prokura Dersom selskapet blir oppløst faller selskapets aktiva tilbake til aksjonærene i henhold til antall eide aksjer. For øvrig gjelder bestemmelser i gjeldende aksjelov Kostnader ved stiftelsen. Side50

7 Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av aksjekapitalen/overkursfondet. 4. Selskapets forhold før registrering. Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. Aksjelovens 2-5 og Styret og daglig leder Selskapets styre skal være:. Styreleder. Styremedlem.... Varamedlem Daglig leder skal være Revisor Selskapets revisor skal være. Adresse Org.nr. 7. Åpningsbalanse: Bekreftet åpningsbalanse følger som vedlegg. Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter på dette dokument. Bodø, den 1.oktober Bodø kommune Gildeskål kommune Meløy kommune Bodø Havn KF Meløy Næringsutvikling AS Sjøfossen Næringsutvikling AS Side51

8 Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /5200 Vedlegg BGM Offshore AS - stiftelseskapitalen 2013 Egenkapital/aksjekapital: Antall aksjer Etter stiftelsen så er det ingen av kommunene inkludert Pålydende per aksje kr 2,00 kommunenes selskap som oppnår negativt fleretall. Overkurs kr 98,00 Dette kan være et mål i seg selv at man ved beslutninger Tegningskurs kr 100,00 minst må være tre eiere som går inn for et forslag slik at beslutning kan fattes. Aksjetegning 1.år Eiere: Aksjer Eier % Aksjekapital Overkurs Sum tegningsbeløp Bodø kommune ,34 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Gildeskål kommune ,34 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Meløy kommune ,33 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Meløy Næringsutvikling AS ,00 % kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 Bodø Havn KF ,00 % kr 3 200,00 kr ,00 kr ,00 Sjøfossen Næringsutvikling AS ,00 % kr 3 200,00 kr ,00 kr , ,00 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Emisjoner Selskapet bør ha en funksjonstid på 5 år og etter ar stiftelseskapitalen unntatt aksjekapitalen er oppbrukt bør man gjennomføre en emisjon i selskapet slik at driften sikres år for år. Første emisjon foreslås gjennomført 12 måneder etter starten av selskapet og når nødvendig administrasjon er på plass. Tilførsel egenkapital kr ,00 Antall aksjer Pålydende per aksje kr 2,00 Overkurs kr 98,00 Tegningskurs kr 100,00 Emisjon 2. år Eiere: Tegnet aksjer Tegnet aksjekapital Tegnet overkurs Ny tegnet egenkapital Totalt antall aksjer Ny eier % Ny aksjekapital Ny overkurs Ny total kapital Bodø kommune kr ,00 kr ,00 kr , ,49 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Gildeskål kommune kr ,00 kr ,00 kr , ,49 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Meløy kommune kr ,00 kr ,00 kr , ,49 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Meløy Næringsutvikling AS kr 2 000,00 kr ,00 kr , ,84 % kr 5 200,00 kr ,00 kr ,00 Bodø Havn KF kr 2 000,00 kr ,00 kr , ,84 % kr 5 200,00 kr ,00 kr ,00 Sjøfossen Næringsutvikling AS kr 2 000,00 kr ,00 kr , ,84 % kr 5 200,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr , ,00 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 Emisjon 3. år Gjennomføres etter samme prinsipp som for emisjonen 2. år og alt etter hvor mye kapital man har behov for. I løpet av 2. eller 3. år kan man også invitere inn nye, andre eier ut fra de mål man ønsker å nå og de resultat man har oppnådd. Men dette bør skje til en høyere tegningskurs enn kr 100/- og helst en kurs mellom kr 200/- og kr 300/- da slipper eksisterende eiere/stiftere å bli "vannet" ut så mye. De skal heller ha en premium for initiativet med å etablere dette selskap og få konkrete tiltak i gangsatt innnenfor olje- og gassnæringen samt offshore virksomhet. Side52

9 Side53

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt! Side 1 av 36 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS Eierskapskontroll Borgheim Sentrumsbygg AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer