Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage"

Transkript

1 Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1. Umiddelbart etter dødsfallet 2.2. Begravelsen 2.3. Etterarbeid Del 3. Dødsfall i personalgruppa 3.1. Umiddelbart etter dødsfallet 3.2. Begravelsen 3.3. Etterarbeid Del 4. Barn som mister noen av sine nærmeste 4.1. Tiden etter dødsfallet 4.2. Etterarbeid 4.3. Generellt Litteratur Telefonliste (baksiden)

3 FORORD Dette er beredskapsplan for ulykker og død ved Glomfjord barnehage. Vi vet at uforutsette hendelser kan oppstå når vi minst venter det. Derfor er det nødvendig å være mentalt forberedt og tilegne oss et effektivt arbeidsredskap som forhåpentligvis denne planen er. Vi vil understreke nødvendigheten av å ha et HMS-arbeid som fungerer. Dette vil være vårt redskap til forebygging av ulykker og dødsfall. Planen gjennomgås årlig av alle ansatte, og vil foreligge som vedlegg til barnehagens driftsplan, samt som del av barnehagens HMS-dokumentasjon. Marthe Barvik, styrer Glomfjord barnehage

4 Del 1. Beredskap ved ulykker 1.1. Strakstiltak: - Den som oppdager forulykkede iverksetter nødvendig førstehjelpstiltak, og tilkaller hjelp - Nr. 2 til ulykkesstedet er ansvarlig for akuttvarsling: * varsle lege (se baksiden) * varsle styrer Dersom styrer ikke er tilstede, har ped.leder på barnets avd. ansvar for videre varsling. - Etter akutt varsling skal de øvrige voksne assistere den som oppdager ulykken. Den som har foretatt akuttvarslinga har ansvar for videre delegering på åstedet. - Øvrige voksne : sørger for å holde de andre barna unna den forulykkede - Den som oppdager ulykken, blir med barnet i ambulansen, dersom legen anser dette for nødvendig Varslingsrutiner: * Akutt varsling: nr. 2 til åstedet. - Varsler lege - Varsler styrer ** Videre varsling: Styrer (eller stedsfortreder) er ansvarlig for videre varsling. Denne rekkefølgen skal følges: 1) Hjemmet underrettes, men ikke om utfallet. Foreldrene må om mulig komme til barnehagen / ulykkesstedet. Hvis ulykken har dødelig utgang, følges de innarbeidede rutiner av sykehus/politi/prest. Ingen må få dødsbudskap via telefon!!! 2) Øvrige personale varsles 3) Barnehageleder / skolesjef, og beredskapsgruppa varsles. 4) Øvrige foreldre varsles i løpet av dagen Etterarbeid * Samme dag: Barnehagen vurderer om den skal stenges, og om de øvrige foreldrene skal varsles umiddelbart, eller om barnehagen skal forbli åpen, og foreldrene varsles ved avhenting (styrer ansvarlig). Avdelingsmøte eller personalmøte samme dag (kveld). ** Videre etterarbeid: - Informere barna om det som har skjedd (ped.leder ansvarlig) - Reaksjonsmønstrene etter en ulykke vil ikke være like. Vær oppmerksom på at mange som ikke ser ut til å reagere med en gang, kan få reaksjoner senere.

5 - Hvis den skadde får et lengre sykehusopphold etter ulykken, følger ped.leder opp kontakten med hjemmet og sykehuset. - Dersom det blir dødelig utgang etter ulykken trer del 2 "Dødsfall i barnegruppa" i kraft. - OBS: Informasjon i samråd med de foresatte. Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1. Umiddelbart etter dødsfallet * Styrer orienterer ped.leder og det øvrige personalet. ** Personalet underretter barna. Viktig å ta hensyn til alder og modning. Barna bør deles inn i smågrupper etter alder og modning. Hver gruppe har sin voksen fra avdelingen som orienterer barna om hva som har skjedd. - Snakk åpent og konkret om hva som har skjedd - Gi rom og tid til at barna kan komme med sine tanker, undringer og følelser. *** Helsesøster, ppt, prest eller beredskapsgruppa kontaktes av styrer for å være tilgjengelig for barnehagen. **** Styrer orienterer barnehageleder om det inntrufne ***** Styrer innkaller til informasjonsmøte for foreldre så snart som mulig. Faginstanser bør bistå barnehagen. Barnehagen skal tilby de øvrige foresatte veiledning innen sorgarbeid. ****** Første dag etter dødsfallet sender styrer skriftlig orientering hjem til foreldrene. - Forslag til tekst: " Barnehagen har i dag mottatt den triste beskjed om at xxxxxxxxx er død. Det er naturlig at dette går sterkt inn på oss alle. Vi vil derfor bruke mye tid de nærmeste dagene til å bearbeide det som har skjedd, snakke om det og være oppmerksomme på barnas sorgarbeid. Helsesøster / evnt. andre vil være tilgjengelig for barnehagen i denne prosessen. Det vil bli arrangert en minnegudstjeneste for barna i barnehagen en av de nærmeste dagene. Det vil være av stor betydning for barna at det også snakkes åpent om dette hjemme. Er det behov for ytterligere opplysninger eller behov for hjelp, må dere ikke nøle med å ta kontakt" ******* Minnestund i barnehagen. Helst dagen etter at dødsfallet er kjent. I samråd med forsatte. - Prest / ped.leder / styrer bør være med i utarbeidelsen av denne - Bør arrangeres avdelingsvis - En barna er fortrolig med bør lede minnestunden - God tid til snakk.

6 2.2. Begravelsen * I forkant av begravelsen, avtaler styrer med foreldrene om det er i orden at barnehagen holder åpent hus etter begravelsen, og at hele/deler av personalet deltar i begravelsen. ** Det sendes ut orientering til foreldrene om begravelsesdagen - Forslag til mal: " Det er nå bestemt at xxxxxx's begravelse finner sted (sted, dato, klokkeslett)... (Barnehagen holder stengt i begravelsestiden). Deltagelse i begravelsen er selvsagt frivillig. Dersom barna skal delta, må de være i følge med sine foreldre. (Barnas personale deltar i begravelsen). (Etter begravelsen er det mulighet for barn, personale og voksne å samles i barnehagen"). *** Personalet (hele/noen) deltar i begravelsen, dersom det er i orden for de pårårende. Barnehagen kan i enkelte tilfeller vurdere å stenge. **** Dersom øvrige barn skal delta i begravelsen, må disse være i følge med andre voksne enn personalet (f.eks.foreldre). ***** Det er mulig å samles i barnehagen etter begravelsen, dersom de pårørende til den avdøde synes dette er i orden. ****** Vi snakker med barna om alt som skal skje i begravelsen. Kanskje kan prest være behjelpelig Etterarbeid Det er viktig å være oppmerksom på barnas (og de voksnes) sorgreaksjoner. Disse er individuelle. Noen kommer raskt i gang med sorgen etter at dødsfallet er kjent. Andre vil først i ettertid få merkbare reaksjoner. Skyldfølelse er et typisk trekk ved sorgreaksjonen hos barn og unge. Her er det viktig at voksne er nærværende med veiledning og korrigering. Pedagogisk leder skal i enkelte tilfeller utarbeide pedagogisk plan for sorgbearbeiding. Sorgens fire faser: 1) Sjokkfasen : varer fra et øyeblikk til noen døgn 2) Reaksjonsfasen: kan vare i flere uker 3) Bearbeidelsesfasen: kan vare i over 1 år 4) Nyorienteringsfasen: vil vare fremover. Individet lever med et arr i seg som ikke vil forsvinne. I den følgende tiden bør det brukes mye tid til samtaler omkring det som har skjedd. Det finnes bøker som kan hjelpe barna å finne ord på vanskelige følelser. Det aller viktigste er nærværende voksne. Det kan være fint å la den avdødes garderobeplass / plass ved matbordet stå tom en periode, for å markere at hun / han er borte. Barna bør også få mulighet til å besøke avdødes grav ved bestemte anledninger.

7 Del 3. Dødsfall i personalgruppa 3.1. Umiddelbart etter dødsfallet * Styrer orienterer personalet ** Barna orienteres, se pkt 2.1. *** Lege/prest/ppt eller annen faginstans kontaktes om bistand **** Styrer orienterer foreldrene. Alle barna får med seg skriftlig orientering hjem. Forslag til tekst: " Barnehagen har i dag mottatt den triste beskjed om at xxxxxx er død. Det er naturlig at dette går sterkt inn på oss alle. Vi vil derfor bruke mye tid de nærmeste dagene i barnehagen til å snakke om det som har skjedd. Det vil bli arrangert minnestund for barna og personalet i barnehagen en av de nærmeste dagene. Det vil være av stor betydning for barna at det også snakkes åpent hjemme om det som har skjedd. Er det behov for ytterligere opplysninger eller behov for hjelp, må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss". ***** Styrer orienterer barnehageleder / skolesjef/ beredskapsgruppa. ****** Minnestund for barna og personalet i barnehagen arrangeres helst allerede dagen etter at dødsfallet er kjent, se pkt Begravelsen * Barnehagen er stengt begravelsesdagen ** Styrer orienterer foreldre om dette skriftlig i forkant av begravelsen. Forslag til tekst: "Det er bestemt at xxxxxxxx's begravelse blir avholdt (sted, dato, klokkeslett). Barnehagen holder stengt begravelsesdagen. Deltagelse i begravelsen er selvsagt frivillig. Dersom barna skal delta må de være i følge med sine foreldre". *** Vi forbereder barna på det som skal skje i begravelsen Etterarbeid Som punkt 2.3. Vær oppmerksom på barna - tilknytningen til voksne i barnehagen kan være sterk. Del 4. Barn som mister noen av sine nærmeste 4.1. Tiden etter dødsfallet Ped.leder tar kontakt med foreldrene ang. informasjon til barnegruppa. I enkelte tilfeller skal barnehagen tilby seg å hjelpe til med bringing av barnet til og fra barnehagen. Fortell de øvrige barna hva som har skjedd. Forbered de andre barna på at barnet kanskje er lei seg, og bør vises ekstra omtanke.

8 4.2. Etterarbeid Sørg for at barnet får den oppfølging det trenger. Vær oppmerksom på sorgreaksjoner hos barnet. Sørg for klare linjer i kommunikasjonen med foreldrene ang. barnet i barnehagen og dets sorgprosess Generellt: Barnehagen vurderer hvorvidt det skal sendes blomster til de pårørende. Vurderes utfra hvor nært i familien det er (søsken, foreldre). ************************************************************************************* ***************** Litteraturliste Dyregrov, Atle..."Sorg hos barn - en håndbok for voksne" Sigma Forlag 1989 Johnsen, Arnstein N..."En annerledes dag" IKO-forlaget A.S Johnsen, Arnstein N..."Barn sørger" IKO-forlaget A.S. Nystrøm, Carolyn..."Ellen tar farvel - når et barn møter sykdom og død" IKO-forlaget A.S HEFTER: Omsorg - et blad utgitt av "Rådet for omsorg for alvorlig syke og dødende", Den norske kreftforening Nr.1/1989: tema: Sorg Nr.2/1990: tema: Hvordan møter skolen døden Prismet - et pedagogisk tidsskrift: Nr.1/1988: tema: Døden IKO/Univ.forlaget 1988

9 AKTUELLE TELEFONNUMMER: BRANN: 110 POLITI: 112 MEDISINSK NØDNUMMER: 113 HELSESØSTER: Ørnes: LEGEVAKT: LEGEKONTOR Glomfjord: Ørnes: AMBULANSE: DIREKTETELEFON AMBULANSE: NORDLAND SENTRALSYKEHUS: LENSMANN I MELØY: mobil: SOKNEPRESTEN: RES.KAPELLAN: BEREDSKAPSGRUPPA:... Kontaktperson er

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftskomitèen 17. november 2009 1 VIKTIGE TELEFONNUMRE AMBULANSE:113 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 740 80000 ARBEIDSTILSYN: 815

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO Kroer skole Vår 2012 Innledning Denne beredskapsplanen er ment å være en håndsrekning til skolens og SFO s personale hvis en ulykke eller et dødsfall

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke Handlingsplan ved kriser, sorg og ID UTS.BVS.HMS.4.8.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.09.2012 Forfatter Verifisert AMU Godkjent Kai Myrvang Side 1 av8 Handlingsplanen gir kun en skisse til hjelp og er ingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Beredskapsplan For 0

Beredskapsplan For 0 Beredskapsplan For 0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning 2 TILTAKSKORT: Ulykker og sykdom 1. Alvorlig ulykke i bhg 2. Små og litt større skader 3. Medisinering i bhg 4. Smittervern 5. Forgiftning (mistanke

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død

Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Å DELE EN SORG Når pårørende med utviklingshemming møter alvorlig sykdom og død Denne brosjyren handler om når mennesker

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer